Vertalingen in Nederlands:

  • eis   
  • verlangen     
  • verzoeken   
  • vragen       

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "requerer", vertaalgeheugen

add example
pt De acordo com o anexo do Regulamento (CE) n.o ‧/‧, a dimensão da amostra do Inquérito sobre a Educação de Adultos é estabelecida com base em requisitos de precisão que não devem requerer que as amostras nacionais efectivas, calculadas com base numa amostragem aleatória simples, sejam superiores a ‧ indivíduos
nl Overeenkomstig de bijlage van Verordening (EG) nr. ‧/‧ wordt de steekproefomvang [van de enquête volwasseneneducatie] vastgesteld op grond van nauwkeurigheidsvereisten die niet voorschrijven dat de nationale steekproefomvang meer dan ‧ personen moet omvatten, uitgaande van een enkelvoudige aselecte steekproef
pt Sempre que tal se justifique, os organismos competentes podem requerer documentação de apoio e efectuar verificações independentes
nl In voorkomend geval mogen de bevoegde instanties om ondersteunende documentatie vragen en onafhankelijke verificaties uitvoeren
pt O exportador que tiver participado ou que queira participar num dos concursos referidos no n.o ‧ pode requerer, se as condições referidas no n.o ‧ forem preenchidas, um ou mais certificados, os quais só serão emitidos no caso de ele ser declarado adjudicatário
nl Een exporteur die heeft deelgenomen of wil deelnemen aan een inschrijving als bedoeld in lid ‧ kan, indien aan de in lid ‧ bedoelde voorwaarden is voldaan, één of meer certificaten aanvragen die slechts zullen worden afgegeven voorzover de levering hem is gegund
pt Daí, pois, que tenhamos proposto requerer a votação por partes de algumas alterações, no sentido de que todos tenham ainda oportunidade de propor melhorias relativamente aos pontos mais vulneráveis da directiva.
nl Vandaar dat wij voorgesteld hebben om voor een aantal amendementen een gesplitste stemming aan te vragen, zodat iedereen de kans heeft om op die kwetsbare onderdelen van de richtlijn nog verbeteringen voor te stellen.
pt Para muitos países, as normas comuns de vistos significam também que cidadãos de vários países terceiros deverão requerer vistos para transpor as fronteiras da União.
nl Voor vele landen betekenen gemeenschappelijke visumregels ook dat onderdanen van meer landen een visum moeten aanvragen om de Unie binnen te komen.
pt Espero que não, mas o que me preocupa não é a minha pensão ou a dos meus colegas deputados; preocupa-me é que os contribuintes europeus venham a ser obrigados, no futuro, através do Parlamento Europeu, a requerer fundos suplementares à União Europeia para colmatar um défice que devia ser pago por quem provocou esta situação, e cuja responsabilidade devia ser exigida.
nl Ik zou willen dat het niet zo was, maar ik maak me niet zo'n zorgen om mijn eigen pensioen of dat van de andere Parlementsleden, ik maak mij zorgen over het feit dat de Europese belastingbetaler in de toekomst verplicht is om via het Europees Parlement om extra geld te vragen aan de Europese Unie om een gat te dichten waarvoor de verantwoordelijke personen zouden moeten opdraaien.
pt O requerente ou o titular de uma marca comunitária pode requerer a transformação do seu pedido ou da sua marca comunitária em pedido de marca nacional
nl De aanvrager of houder van een Gemeenschapsmerk kan verzoeken dat zijn aanvrage of zijn Gemeenschapsmerk in een aanvrage om een nationaal merk wordt omgezet
pt A Comissão considera que o regime que tem sido aplicado no Reino Unido, ao abrigo do qual uma pessoa pode requerer a uma autoridade de planeamento um LDC para um projecto na acepção da Directiva ‧/‧/CEE, na versão resultante da Directiva ‧/‧/CE (a seguir Directiva EIA), significa que o Reino Unido foi incapaz de assegurar o correcto cumprimento das obrigações que lhe incumbem nos termos dos artigos ‧.o, n.o ‧, e ‧.o da Directiva
nl De Commissie is van mening dat het in het Verenigd Koninkrijk geldende stelsel, waarbij bij een instantie voor ruimtelijke ordening een LDC mag worden aangevraagd voor een project in de zin van richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad, zoals gewijzigd bij richtlijn ‧/‧/EG van de Raad (hierna: MEB-richtlijn), impliceert dat het Verenigd Koninkrijk niet de verplichtingen is nagekomen die op hem rusten krachtens de artikelen ‧, lid ‧, en ‧ van die richtlijn
pt A Presidente será informada do sucedido, e requerer-se-á às autoridades competentes que tomem medidas.
nl De kwestie wordt gemeld bij de Voorzitter en de autoriteiten in kwestie zal worden verzocht actie te ondernemen.
pt Os Estados-Membros têm também o direito de requerer a informação aos produtores para utilização nos seus centros de venenos.
nl Lidstaten hebben ook het recht om informatie over ingrediënten te vragen aan producenten, voor gebruik in centra voor de preventie en behandeling van vergiftiging.
pt Gostaria de citar, nomeadamente, três alterações: a alteração que concede um direito de residência temporária em caso de atraso da administração na apreciação do pedido de renovação, as alterações que reforçam os direitos processuais, e, por fim, as alterações que prevêem a possibilidade de requerer a autorização única quando se reside já legalmente no Estado-Membro.
nl Ik wil met name drie voorgestelde wijzigingen noemen: de wijziging die een tijdelijk recht op verblijf toekent indien het onderzoek van een aanvraag voor verlenging van overheidswege is vertraagd, de wijzigingen die de procedurele rechten versterken, en tenslotte de wijzigingen die voorzien in de mogelijkheid een aanvraag te doen voor een gecombineerde vergunning wanneer men reeds legaal in de lidstaat verblijft.
pt Os dados devem ser analisados sistematicamente de forma a identificar problemas de qualidade que possam requerer medidas correctivas ou tendências negativas que possam carecer de medidas preventivas
nl Er vinden op routinebasis gegevensanalysen plaats om kwaliteitsproblemen aan het licht te brengen die mogelijk corrigerende maatregelen vereisen of ongunstige trends te onderkennen waarvoor preventieve maatregelen nodig kunnen zijn
pt A National Oceanic Resource Management Authority (NORMA) pode objectar ao cômputo das taxas no prazo de ‧ dias a contar da apresentação do mesmo e, em caso de desacordo, requerer a convocação da comissão mista
nl De nationale autoriteit voor het beheer van de oceanische rijkdommen (NORMA) kan bezwaar aantekenen tegen de afrekening tot ‧ dagen na ontvangst daarvan en, indien geen overeenstemming kan worden bereikt, mag zij het gemengde comité bijeenroepen
pt Os Estados-membros poderão requerer à Comissão o reconhecimento por três anos das organizações que respeitem todos os critérios estipulados no anexo, excepto os referidos nos nos ‧ e ‧ da rubrica «ASPECTOS GERAIS»
nl Elke lidstaat kan bij de Commissie een verzoek indienen voor een erkenning voor drie jaar van organisaties die voldoen aan alle andere criteria van de bijlage dan die genoemd in de punten ‧ en ‧ van de
pt Não obstante o disposto na alínea a) do artigo ‧.o do regulamento e no artigo ‧.o da Lei n.o ‧/‧, uma pessoa que receba uma pensão por acidente de trabalho ou doença profissional ao abrigo da legislação de outro Estado-Membro pode requerer a cobertura do seguro obrigatório ao abrigo da legislação aplicada pelo OGA, na medida em que exerça uma actividade abrangida por essa legislação
nl Onverminderd artikel ‧, onder a), van de verordening en artikel ‧ van Wet nr. ‧/‧, kan een persoon die een uitkering wegens arbeidsongeval of beroepsziekte op grond van de wetgeving van een andere lidstaat ontvangt, verzoeken om verplicht verzekerd te zijn op grond van de door de OGA toegepaste wetgeving, voor zover hij werkzaamheden uitoefent die binnen de werkingssfeer van die wetgeving vallen
pt Para que um medicamento obtenha a designação de medicamento órfão, o promotor deve apresentar à agência um pedido nesse sentido, em qualquer fase do desenvolvimento do medicamento antes de requerer a autorização de introdução no mercado
nl Om de aanwijzing van een geneesmiddel als weesgeneesmiddel te verkrijgen, dient de initiatiefnemer in gelijk welk stadium van de ontwikkeling van het geneesmiddel, doch vóór de indiening van een aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen, een aanvraag in bij het Bureau
pt Os Sociais-Democratas querem fazer com que as pessoas tenham de requerer uma autorização prévia.
nl U, sociaaldemocraten, wilt de mensen dwingen om voorafgaande toestemming te vragen.
pt Requerer testes ou justificações que constituam uma duplicação de provas objectivas já disponíveis
nl geen proeven of bewijzen eisen die een doublure zouden vormen met reeds beschikbare objectieve bewijzen
pt Se, durante o período contratual, se verificarem mudanças substanciais ou imprevisíveis das condições de base, cada uma das partes poderá requerer proceder a negociações para a revisão do contrato
nl Als er tijdens de opdrachtperiode aanzienlijke of onvoorziene wijzigingen optreden in de veronderstellingen waarop dit contract gebaseerd is, kan elk van de partijen onderhandelingen vragen om het contract te herzien
pt O Senhor Comissário pediu a Paris e a Londres que se certificassem de que os afegãos deportados tiveram realmente a possibilidade de requerer asilo, de que as suas pretensões foram rejeitadas e de que a sua vida não corria perigo na região para a qual foram reenviados.
nl U hebt Parijs en Londen verzocht zich ervan te vergewissen dat de uitgezette Afghanen de mogelijkheid hebben gekregen asiel aan te vragen, dat deze aanvraag is afgewezen en dat hun leven niet in gevaar zou komen in de regio waarnaar zij werden teruggestuurd.
pt Chamo-vos a atenção para o que constitui o problema maior do artigo 100o-A, o facto de requerer a unanimidade do Conselho, quando, naturalmente, um mecanismo eficaz de absorção dos choques deveria poder ser imediato e automático.
nl Ik wil erop wijzen dat het grootste probleem van artikel 103 A is dat eenparigheid in de Raad vereist is, terwijl een doeltreffend mechanisme om schokken op te vangen uiteraard onmiddellijk en automatisch van start moet gaan.
pt Uma instituição ficará isenta de reservas mínimas, sem que tenha de o requerer, a partir do início do período de manutenção durante o qual a respectiva autorização para o exercício de actividade seja revogada ou objecto de renúncia, ou durante o qual uma autoridade judicial ou qualquer outra entidade competente de um Estado-Membro participante decida submeter a referida instituição a um processo de liquidação
nl Zonder een verzoek daartoe te moeten indienen, wordt een instelling vrijgesteld van haar reserveverplichtingen vanaf het begin van de reserveperiode waarin haar vergunning wordt ingetrokken of waarin de instelling te kennen heeft gegeven van de vergunning geen gebruik te zullen maken, of vanaf het begin van de reserveperiode waarin een rechterlijke instantie of een andere bevoegde autoriteit van een deelnemende lidstaat besluit de instelling aan een liquidatieprocedure te onderwerpen
pt Esta é também a razão pela qual amanhã o Grupo do Partido Popular Europeu irá requerer o novo envio à comissão competente.
nl Dat is ook de reden waarom de Fractie van de Europese Volkspartij morgen zal voorstellen, dit verslag terug te verwijzen naar de daarvoor bevoegde parlementaire commissie.
pt Alfa (α) será igual a ‧,‧, podendo no entanto as autoridades competentes requerer um α mais elevado e A EPE efectiva será calculada com base na estimativa da posição em risco esperada (EEt) como a posição em risco média numa data futura t, em que esta média é determinada com base em possíveis valores futuros dos factores relevantes de risco de mercado
nl alfa (α) gelijk is aan ‧,‧, al kunnen toezichthouders een hogere α verlangen, en de effectieve EPE wordt berekend door de verwachte positie (EEt) te ramen als de gemiddelde positie op een toekomstige datum t, waarbij het gemiddelde wordt genomen van mogelijke toekomstige waarden van relevante marktrisicofactoren
pt Da mesma forma, requerer métodos comuns de cálculo das emissões, bem como a verificação e a publicação de dados de modo a que todas as indústrias responsáveis por emissões sejam colocadas na mesma escala, parece ser um pedido mais que legítimo e não uma táctica de negociação.
nl Evenzo lijkt het een buitengewoon legitiem verzoek en geen onderhandelingstactiek om gemeenschappelijke methodes voor de berekening van emissies te eisen, alsmede verificatie en publicatie van gegevens, zodat alle industrieën met uitstoot onderling te vergelijken zijn.
Pagina 1. Gevonden 1473 zinnen matching zin requerer.Gevonden in 0,731 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.