Vertalingen in Dutch:

  • eis   

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "requerer", vertaalgeheugen

add example
pt Se, com 25 ou mais Estados vamos requerer unanimidade para alterar qualquer das disposições da segunda parte, sabemos perfeitamente que vamos ter uma situação de bloqueio.
nl Wanneer we met 25 of meer landen unaniem alle bepalingen van het tweede deel moeten wijzigen, dan weet je zeker dat dat tot een blokkade leidt.
pt A National Oceanic Resource Management Authority (NORMA) pode objectar ao cômputo das taxas no prazo de ‧ dias a contar da apresentação do mesmo e, em caso de desacordo, requerer a convocação da comissão mista
nl De nationale autoriteit voor het beheer van de oceanische rijkdommen (NORMA) kan bezwaar aantekenen tegen de afrekening tot ‧ dagen na ontvangst daarvan en, indien geen overeenstemming kan worden bereikt, mag zij het gemengde comité bijeenroepen
pt Foi introduzida porque tínhamos consciência do problema e, desde então, nunca esteve presente na sala o número de deputados exigido para requerer uma confirmação do quórum, pelo que sempre se presumiu que ele existia.
nl Deze voorwaarde werd ingevoerd omdat we ons van het probleem bewust waren en sinds dat moment is nooit meer het vereiste aantal leden in de vergaderzaal aanwezig geweest om vaststelling van het quorum te verzoeken, dus werd het quorum altijd geacht aanwezig te zijn.
pt Por conseguinte, a segurança alimentar continua a requerer uma Política Agrícola Comum forte.
nl Ter wille van de voedselzekerheid blijft een sterk gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dus nodig.
pt A avaliação do risco dos dados adicionais apresentados sobre a PPD e a PTD, bem como as decisões finais tomadas pelo CCSC sobre a segurança destas substâncias pode requerer ainda um período razoável
nl De risicobeoordeling van de ingediende aanvullende gegevens over PPD en PTD en de definitieve besluiten van het WCCV over de veiligheid van deze stoffen vergen mogelijk nog heel wat tijd
pt a concepção do ensaio não requerer um fabrico ou embalagem particular
nl waarvan de opzet geen bijzondere fabricagemethoden of verpakking vergt; en
pt Até agora, um deputado que fosse sancionado podia requerer cinco minutos de uso da palavra no Parlamento – a decisão cabia aos deputados – e era por esse motivo, também, que não havia necessidade de direito de recurso.
nl Tot nu toe kon een afgevaardigde na een opgelegde sanctie een aanvraag voor vijf minuten spreektijd in het Parlement indienen, waarover het parlement dan stemde.
pt Mesmo que a tributação possa parecer um pouco difícil, e sabemos que esta é uma matéria que continua a requerer unanimidade, devemos ter a coragem de propor acções neste domínio.
nl Belastingheffing mag dan een ingewikkelde aangelegenheid lijken waarover we nog lang geen eensgezindheid hebben bereikt, maar het is zaak op dit terrein de moed aan de dag te leggen om actie te ondernemen.
pt As autoridades competentes devem requerer que uma instituição de crédito aprecie a necessidade de publicar a totalidade ou uma parte das informações divulgadas, com maior frequência do que numa base anual, à luz das características relevantes das suas actividades, tais como a escala das operações, a gama de actividades, a presença em diferentes países, o envolvimento em diferentes sectores financeiros e a participação em mercados financeiros internacionais e em sistemas de pagamento, liquidação e compensação
nl De bevoegde autoriteiten verplichten kredietinstellingen ertoe te beoordelen of het noodzakelijk is sommige of alle informatie meer dan eenmaal per jaar bekend te maken in het licht van de relevante kenmerken van hun verrichtingen, zoals de omvang van hun transacties, het spectrum van hun activiteiten, hun aanwezigheid in verschillende landen, hun betrokkenheid bij verschillende financiële sectoren, en hun deelname aan internationale financiële markten en betalings-, afwikkelings- en clearingsystemen
pt Se o titular de uma pensão ou de uma renda for abrangido pelo âmbito de aplicação do artigo ‧.o do Regulamento n.o ‧/‧, um membro da família desse titular da pensão ou da renda, que sempre teve residência com ele no mesmo Estado pode, nos termos do artigo ‧.o, n.o ‧, em conjugação com o artigo ‧.o, requerer à instituição competente determinada em conformidade com o artigo ‧.o, n.o ‧, uma prestação pecuniária de doença, se essa prestação (a ser devida) se destinar ao membro da família (e não ao titular da pensão ou renda)?
nl Indien een pensioen- of rentetrekker onder artikel ‧ van verordening nr. ‧/‧ valt, kan dan een gezinslid van die pensioen- of rentetrekker dat steeds bij de pensioen- of rentetrekker en in dezelfde staat als hij heeft gewoond, krachtens artikel ‧, lid ‧, juncto artikel ‧ aanspraak maken op een uitkering wegens ziekte, verleend door het bevoegde orgaan als bepaald volgens artikel ‧, lid ‧, wanneer deze uitkering (voor zover zij verschuldigd is) wordt uitbetaald aan het gezinslid (en niet aan de pensioen- of rentetrekker)?
pt Para que os operadores possam requerer certificados de importação de açúcar originário da República da Zâmbia ao abrigo dos contingentes pautais adicionais de açúcar APE a partir dessa data, o presente regulamento deve entrar em vigor na data da sua publicação
nl Teneinde de marktdeelnemers in de mogelijkheid te stellen vanaf die datum invoercertificaten voor suiker van oorsprong uit de Republiek Zambia in het kader van de tariefcontingenten voor aanvullende EPO-suiker aan te vragen, dient de onderhavige verordening in werking te treden op de dag van haar bekendmaking
pt O navio dispõe de um certificado ISSC provisório emitido consecutivamente ao inicial e, no juízo profissional do inspector, um dos propósitos do navio ou da companhia ao requerer tal certificado era subtrair-se à plena aplicação das disposições do capítulo ‧ ‧ da SOLAS ‧ e da parte A do Código ISPS transcorrido o período de validade do certificado provisório inicial
nl Het schip bezit een tijdelijk ║ ISSC ║ dat op latere datum en aansluitend bij een eerder tijdelijk ISSC werd afgegeven en de inspecteur is beroepsmatig van oordeel dat de rederij dit certificaat heeft aangevraagd om na het verstrijken van het eerste tijdelijke certificaat niet volledig te hoeven voldoen aan SOLAS ‧, hoofdstuk ‧ ‧ en deel A van de ISPS-Code
pt A ordem do dia provisória indica ainda, mediante um asterisco, os pontos em relação aos quais a Presidência, um membro do Conselho ou a Comissão podem requerer uma votação
nl Op de voorlopige agenda wordt tevens door middel van een asterisk aangegeven over welke punten het voorzitterschap, een lid van de Raad of de Commissie een stemming kunnen vragen
pt Pelo presente protocolo, as partes comprometem-se a não reivindicar, requerer, alterar ou retirar qualquer concessão efectuada nos termos dos artigos XXIV.‧ e ‧ do GATT de ‧, em relação a este alargamento da Comunidade
nl Bij dit protocol wordt overeengekomen dat er naar aanleiding van deze uitbreiding van de Gemeenschap geen claims, verzoeken of beroepen mogen worden ingediend of concessies mogen worden gewijzigd of ingetrokken op grond van de artikelen XXIV.‧ en ‧ van de GATT
pt É minha convicção que o melhor caminho para atingir um tal objectivo consiste no método a que a Comunidade já recorreu, com êxito, no passado: requerer, em primeiro lugar, às várias partes que cooperem entre si, que comecem a trabalhar em conjunto em questões de importância quotidiana, que constituam uniões aduaneiras, que criem instituições comuns e que afirmem a paz através de interesses comuns.
nl Ik ben ervan overtuigd dat dit doel het best bereikt kan worden met de methode die de Gemeenschap in het verleden al met het nodige succes heeft gehanteerd: in de eerste plaats moet de verschillende partijen gevraagd worden om samen te werken, ze moeten beginnen gezamenlijk te werken aan kwesties van dagelijks belang, douane-unies opzetten, gemeenschappelijke instellingen in het leven roepen en de vrede beschouwen als een kwestie waar iedereen baat bij heeft.
pt A Comissão deseja informar o Sr. Deputado de que o Regulamento (CEE) no ‧/‧ determina o Estado-Membro onde o trabalhador desempregado pode requerer as prestações de desemprego: um desempregado, que, no decurso do último emprego, não residia no Estado-Membro onde trabalhou, beneficia das prestações de desemprego em conformidade com a legislação do Estado-Membro de residência de acordo com o disposto no no ‧, alínea a), do artigo ‧o se tiver sido um trabalhador fronteiriço- isto é, um trabalhador que exerça a sua actividade profissional no território de um Estado-Membro e resida no território de outro Estado-membro ao qual regressa regularmente, mas, no mínimo uma vez por semana
nl De Commissie deelt het geachte parlementslid mee dat Verordening (EEG) nr. ‧/‧ bepaalt in welke lidstaat een werkloze werknemer een werkloosheidsuitkering mag aanvragen: een werkloze werknemer die niet in de lidstaat woonde waar hij zijn laatste baan had, ontvangt krachtens artikel ‧, lid ‧, onder a), een werkloosheidsuitkering overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat van de woonplaats, mits hij een grensarbeider was (d.w.z. een werknemer die niet in de lidstaat werkt waar hij woont, en die op gezette tijden- maar minstens één keer per week- naar de lidstaat van de woonplaats terugkeert
pt O Comité informa as partes do seu direito de requerer uma audição oral
nl Het comité stelt de partijen naar behoren in kennis van hun recht om een hoorzitting te verzoeken
pt Porém, enquanto excepção a esta regra, os reformados que recebiam uma pensão suíça e que residiam na Alemanha, Itália, Áustria, Portugal ou Finlândia, podiam inicialmente requerer a isenção da inscrição no regime de seguro de doença suíço
nl Maar als uitzondering op deze regel konden gepensioneerden met een Zwitsers pensioen die in Duitsland, Italië, Oostenrijk, Portugal of Finland woonden, aanvankelijk verzoeken niet in Zwitserland te worden verzekerd
pt Quanto à coluna vertebral, a intenção da Comissão é requerer a supressão da coluna vertebral sempre que houver dúvidas sobre a eficácia da proibição das farinhas de carne e ossos, ou sempre que não fique demonstrada a forte improbabilidade de esses animais não estarem em fase de encubação da BSE.
nl Wat de wervelkolom betreft, is de Commissie voornemens om de verwijdering daarvan verplicht te stellen als er twijfels bestaan over de effectiviteit van het verbod op dier- en beendermeel of indien niet aangetoond kan worden dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat dieren besmet zijn met BSE.
pt Devem todavia ser autorizadas a requerer um tratamento como não profissionais e as empresas de investimento podem acordar em proporcionar-lhes um nível de protecção mais elevado
nl Het moet hun echter worden toegestaan om een behandeling als niet-professionele partij te verzoeken, waarbij beleggingsondernemingen ermee moeten kunnen instemmen een hoger niveau van bescherming te bieden
pt Congratula-se com o facto de o processo de revisão simplificado, no que se refere à introdução da votação por maioria qualificada e à introdução do processo legislativo ordinário num determinado domínio abrangido pelo Título V do TUE ou pelo TFUE, requerer a aprovação do Parlamento
nl verwelkomt het feit dat de toestemming van het Parlement vereist is voor de vereenvoudigde herzieningsprocedure ten aanzien van de invoering van een gekwalificeerde meerderheid van stemmen en voor de invoering van de gewone wetgevingsprocedure voor een bepaald gebied dat staat vermeld in titel V van het VEU of in het VwEU
pt O CESE apoia a proposta da Comissão de reduzir de ‧ para ‧ o número de trabalhadores despedidos necessário para se poder requerer a intervenção do FEG, visto que corresponde melhor à dimensão das empresas europeias
nl Het EESC kan zich vinden in het voorstel van de Commissie om de drempel voor EFG-steun te verlagen van ‧.‧ naar ‧ gedwongen ontslagen, omdat dit aantal beter aansluit bij de grootte van de Europese bedrijven
pt Qualquer operador estabelecido na Comunidade pode requerer a sua inscrição no registo
nl Elke in de Gemeenschap gevestigde marktdeelnemer kan om inschrijving in het register verzoeken
pt As autoridades competentes da aviação civil na Comunidade poderão decidir que as transportadoras aéreas, incluindo as que não operam no território dos Estados-Membros a que se aplica o Tratado, poderão requerer a essas autoridades que as sujeitem a controlos sistemáticos a fim de verificar que essas transportadoras aéreas tendem a cumprir as normas de segurança relevantes
nl Elke bevoegde burgerluchtvaartautoriteit in de Gemeenschap kan besluiten dat een luchtvaartmaatschappij, ook als die niet opereert op het grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, een verzoek tot die autoriteit mag richten om de betrokken maatschappij aan systematische inspectie te onderwerpen om na te gaan of zij aan de geldende veiligheidsnorm voldoet
pt A autoridade competente pode igualmente requerer exames laboratoriais, como exames imunocitoquímicos, immunoblotting, detecção de fibrilhas características por microscopia electrónica ou outros métodos destinados a detectar a forma da proteína priónica associada à doença
nl De bevoegde autoriteit kan ook laboratoriumonderzoek als immunocytochemie, immunoblotting, opsporing van karakteristieke fibrillen met behulp van elektronenmicroscopie of andere methoden voorschrijven om de met de ziekte geassocieerde vorm van het prioneiwit op te sporen
Pagina 1. Gevonden 1473 zinnen matching zin requerer.Gevonden in 1,218 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.