uitspraak: IPA: /ɣu.jə.ˈdɑx/ /ʝu.jə(n).ˈdɑç/

Vertalingen in Polish:

 • cześć         
  (Interjection  )
 • dzień dobry     
  (Interjection  )
 • witaj   
  (Interjection  )
 • witajcie   
  (Interjection  )
 • witam   
  (Interjection  )

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch Polish. (1)

goeden dag
dobrego dnia; dzień dobry

Voorbeeld zinnen met "goede dag", vertaalgeheugen

add example
nl hij keurt, voordat de nationale ordonnateur ze bekendmaakt, de dossiers voor lokale openbare aanbestedingen en voor spoedhulp goed binnen ‧ dagen nadat zij door de nationale ordonnateur aan hem zijn voorgelegd
pl przed ich opublikowaniem przez krajowego urzędnika zatwierdzającego zatwierdza lokalne, nieograniczone zaproszenia do składania ofert oraz dokumentację umów o pomoc nadzwyczajną w terminie ‧ dni od ich złożenia przez krajowego urzędnika zatwierdzającego
nl Maar zoals gezegd blijkt ook hier weer de kloof tussen (goede) voornemens en de politiek van alle dag, want tot nu toe is er in de praktijk niets wezenlijks veranderd: nog altijd worden in qua natuur zeer waardevolle gebieden (mede met EU-geld gefinancierde) infrastructuurprojecten uitgevoerd en ondanks de nodige compenserende maatregelen ten gunste van de natuur kan er bij dergelijke projecten per saldo een verlies aan biodiversiteit worden opgetekend (vgl. de door de Commissie geschetste stand van zaken
pl Nadal realizuje się projekty rozbudowy infrastruktury (częściowo współfinansowane ze środków UE) na obszarach najwartościowszych z punktu widzenia ochrony środowiska, a mimo koniecznych środków wyrównawczych i zastępczych podejmowanych na rzecz ochrony środowiska (por. opis sytuacji w UE), w ostatecznym rozrachunku oznacza to utratę różnorodności biologicznej
nl Het is allemaal goed en wel om wetten te hebben die bepalen dat de termijn van dertig dagen niet mag worden overschreden, maar wat doe je daar als KMO mee?
pl Dobrze jest mieć przepisy, które mówią, iż nie można przekroczyć 30-dniowych ram czasowych, lecz jak MŚP mają ją wdrożyć?
nl Zeg me alsjeblieft niet dat jij er ook mee stop.Nee! Ik maak je dag weer goed
pl Prosze nie mow ze Ty tez masz do mnie problem
nl Indien de overeenkomst door een leverancier niet wordt uitgevoerd omdat het bestelde goed of de bestelde dienst niet beschikbaar is, moet de consument daarvan in kennis worden gesteld en moet hij de mogelijkheid hebben zich de bedragen die hij eventueel ter betaling heeft overgemaakt zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen dertig dagen te laten terugbetalen
pl W przypadku niewywiązania się z umowy wskutek niedostępności zamówionego towaru lub usługi dostawca musi niezwłocznie powiadomić o tym konsumenta i dokonać zwrotu wszystkich wpłaconych kwot, najpóźniej jednak w terminie ‧ dni
nl Het is niet raadzaam om elke dag belegde broodjes en frisdranken en snoep en chips te consumeren, en een zittend leven draagt niet bij aan een goede gezondheid.
pl Kanapki i napoje bezalkoholowe, słodycze i zakąski nie powinny być codziennym pożywieniem, a siedzący tryb życia też nie jest niczym dobrym dla zdrowia.
nl Zelfs na de vernielingen van de recente orkaan belemmerden ze niet alleen hulppogingen van de vrije wereld, maar maakten ze ook gebruik van de ellende van de burgers in tijd van nood om hun imago van schijnbare samaritanen en goede engelen te bevorderen door overdreven exhibitionistische vertoningen in door de junta gecontroleerde staatsmedia en door slechts enkele dagen nadat de orkaan had toegeslagen een grondwetreferendum te houden.
pl Nawet w obliczu spustoszenia spowodowanego ostatnim cyklonem nie tylko utrudniali dostęp dla pomocy z wolnego świata, ale także wykorzystywali nieszczęście swoich obywateli, kiedy ci potrzebowali pomocy, promując swój pozorny wizerunek Samarytan i aniołów dobroci w ordynarnie ekshibicjonistycznych wystąpieniach w kontrolowanych przez juntę państwowych mediach i przeprowadzając referendum w sprawie konstytucji zaledwie kilka dni po uderzeniu cyklonu.
nl Deze kenmerken zorgen voor een goede vochtigheid voor de kieming in de normale zaaiperiode (november), voor een voldoende vorming van de vrucht (in de daaropvolgende maand mei), alsmede voor een snelle en doeltreffende droging van de vrucht in de maanden juni en juli wanneer de omstandigheden wat temperatuur en zonneschijn het gunstigst zijn, omdat ze samenvallen met de langste dag, waardoor de producten gemakkelijker kunnen worden opgeslagen zonder dat zich problemen voordoen met schimmels en bacteriën
pl Wymienione cechy charakterystyczne klimatu umożliwiają zapewnienie dobrych warunków wilgotności do kiełkowania w tradycyjnym okresie wysiewu (listopad), właściwe wykształcenie się ziarna (w maju następnego roku), jak również szybkie i skuteczne wysuszenie ziarna w czerwcu i lipcu, kiedy temperatura i nasłonecznienie są najbardziej korzystne ze względu na przesilenie letnie, co ułatwia przechowywanie ziarna bez zagrożenia grzybami i bakteriami
nl Ik hoorde je arme vader heeft niet zo een goede dag
pl Podobno twój biedny ojciec ma się dziś nie najlepiej
nl Commissaris Barrot doet er goed aan om in de komende dagen naar Lampedusa te gaan, en ik heb daar waardering voor.
pl To dobrze, że komisarz Barrot pojedzie na Lampeduzę w ciągu najbliższych kilku dni, doceniam ten fakt.
nl De biologische afbraak van de MBAS wordt berekend als het rekenkundig gemiddelde van de verkregen cijfers over ‧ dagen volgend op de beginperiode, gedurende welk tijdvak de biologische afbraak regelmatig moet zijn geweest en de installatie zonder onderbreking goed moet hebben gefunctioneerd
pl Degradację MBAS należy obliczyć jako średnią arytmetyczną wyników otrzymanych w ciągu ‧ dni od zakończenia okresu rozruchu, w czasie których degradacja była regularna a urządzenie działało bezawaryjnie
nl Gezien de feestdagen in ‧ en de onregelmatige publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie in die perioden, is de tijd tussen de dag waarop de aanvragen worden ingediend en die waarop de certificaten worden afgegeven, te krap om de markt goed te kunnen beheren
pl Biorąc pod uwagę dni świąteczne w roku ‧ oraz nieregularną publikację Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w tych dniach, okres między złożeniem wniosków i dniem wydania pozwoleń jest zbyt krótki, aby zapewnić właściwe zarządzanie rynkiem
nl Daarom denk ik dat de tweede boodschap die we aan de commissaris geven, moet zijn dat de opzet van dit pakket goed is. Het zal de regeringen helpen en misschien een reddingsboei vormen voor de echte economie om de eerste dagen van de crisis te overleven.
pl Dlatego uważam, że drugie przesłanie, jakie musimy skierować do pana komisarza, polega na tym, że podstawy tego pakietu są prawidłowe, że pomoże on rządom i że może okazać się tratwą ratunkową, na której gospodarka realna będzie mogła przetrwać podczas pierwszych dni kryzysu.
nl Mijnheer de Voorzitter, het is goed dat Europa haar stem in dit deel van Afrika laat horen. Na de schijnvertoning van de presidentiële campagne waar we een paar dagen geleden getuige van waren, bestaat de kans dat dit gebied opnieuw het toneel wordt van een bitter conflict.
pl Panie przewodniczący! Dobrze, że głos Europy będzie słychać w tej części Afryki, która raz jeszcze stać się może teatrem zaciekłego konfliktu po farsie z kampanią prezydencką, której byliśmy świadkami parę dni temu.
nl met behulp van een goed beheer en een goede kennis van de verschillende onderzoeksfasen voorkomen dat geld wordt verspild, zoals heden ten dage in de publieke en particuliere sector gebeurt doordat activiteiten elkaar overlappen
pl unikanie, dzięki systemom zarządzania oraz wiedzy o fazach badań, marnotrawstwa zasobów, które powodowane jest obecnie przez dublowanie działań, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym
nl Ik zou mijn dank tot uitdrukking willen brengen en ben van mening dat de Commissie en Europa met hun wijze van handelen in dit geval goed voor de dag kunnen komen.
pl Chciałbym wyrazić moje podziękowania i powiedzieć, że Komisja i cała Europa może być zadowolona z tego, co udało się jej osiągnąć w tym przypadku.
nl Ik vind deze dag een goede gelegenheid om ons in dit Huis in te zetten voor het versterken van alle instrumenten ter bestrijding van deze misstand , waardoor de rechten van zo veel personen worden geschonden, en met name ter bestrijding van de handelaren en de armoede, door de kansen op onderwijs en werk te vergroten en door in de landen van bestemming bewustmakingsstrategieën te ontwikkelen om een maatschappelijke discussie over dit probleem aan te zwengelen.
pl Uważam, że to dobra okazja dla nas w tej Izbie, aby podjąć zobowiązanie, że będziemy wzmacniać wszelkie środki w celu zwalczania tej plagi, która stanowi naruszenie praw tak wielu ludzi, a w szczególności w celu zwalczania handlarzy ludźmi i ubóstwa poprzez zapewnienie lepszych możliwości edukacji i zatrudnienia oraz poprzez wdrażanie strategii zmierzających do podnoszenia świadomości w krajach przeznaczenia w celu uczynienia tego zagadnienia przedmiotem publicznej debaty.
nl Het instellen van een Internationale Dag van de helden van de strijd tegen het totalitarisme zou een goede stap zijn in de richting van een gemeenschappelijk begrip van de Europese geschiedenis van de 20e eeuw. Het zou verder deel uitmaken van de gemeenschappelijke strijd tegen onderlinge vooroordelen en onwetendheid ten aanzien van historische feiten.
pl Organizacja Międzynarodowego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem stałaby się krokiem w stronę wspólnego rozumienia europejskiej historii XX wieku, zwalczania wzajemnych uprzedzeń i ignorancji w stosunku do faktów historycznych.
nl Vandaag is een goede dag en met de vier verslagen sluiten we op passende wijze een periode af die vol was van initiatieven tot de hervorming van de Europese Unie.
pl Dziś mieliśmy dobry dzień i czterema sprawozdaniami, stanowiącymi niejako akt końcowy, kończymy okres pełen zaangażowania w reformę Unii Europejskiej.
nl Het is een goede dag
pl Dobry dzień
nl Over een paar dagen, op 11 maart, vindt de Top eurozone plaats, en ik denk dat het belangrijk is om nog eens te benadrukken dat het idee van een convergentie- en concurrentiepact op zich goed en zeer wenselijk is.
pl Kiedy zbliżamy się do spotkania szczytu obszaru euro, które ma odbyć się za kilka dni, 11 marca, uważam, że to ważne, aby podkreślić, ze sama idea paktu na rzecz konwergencji i konkurencyjności jest dobrym pomysłem i jest wysoce pożądana.
nl Je hebt een goede dag uitgekozen
pl Stary, trafiles na swietny dzien
nl Het is ook wel duidelijk dat Turkije een ander land zal zijn als het op een goede dag aan alle voorwaarden heeft voldaan en het acquis communautaire kan overnemen.
pl Jeszcze jedną oczywistą sprawą jest to, że po spełnieniu przez Turcję wszystkich wymogów, kiedy będzie ona mogła przyjąć dorobek Wspólnoty, Turcja stanie się innym krajem.
Pagina 1. Gevonden 98705 zinnen matching zin goede dag.Gevonden in 14,274 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.