uitspraak: IPA: /ɣu.jə.ˈdɑx/ /ʝu.jə(n).ˈdɑç/

Vertalingen in Pools:

 • cześć         
  (Interjection  )
 • dzień dobry     
  (Interjection  )
 • witaj   
  (Interjection  )
 • witajcie   
  (Interjection  )
 • witam   
  (Interjection  )
 • halo   
 • siema   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Pools. (1)

goeden dag
dobrego dnia; dzień dobry

Voorbeeld zinnen met "goede dag", vertaalgeheugen

add example
nl Een goede maaltijd ontspant me altijd enorm, vooral na een moeilijke dag.- Mij ook
pl Dobry posiłek odpręża, zwłaszcza po ciężkim dniu
nl verlaat de betrokken partij binnen ‧ dagen na het vertrek uit de grensinspectiepost van binnenkomst, de Gemeenschap langs een grensinspectiepost, behoudens een algemene afwijking die volgens de procedure van lid ‧ verleend is om rekening te houden met goed gemotiveerde situaties van geografische ligging
pl opuszcza Wspólnotę przez graniczny posterunek kontroli nie później niż w ‧ dni po opuszczeniu granicznego posterunku kontroli, przez który została wprowadzona, z wyjątkiem przypadków, w których dopuszczone są ogólne odstępstwa zgodnie z procedurą ustanowioną w ust. ‧ w celu uwzględnienia właściwie uzasadnionych przypadków związanych z odległością geograficzną
nl Voor ons is het vanzelfsprekend dat het nieuwe, strenge rechtskader ook geëerbiedigd moet worden door de buurlanden van de Unie, totdat wij er op een goede dag in slagen ons definitief te bevrijden van de nachtmerrie van kerncentrales.
pl Nie trzeba mówić, że kraje sąsiadujące z UE musiałyby stosować nowe, restrykcyjne ramy, oczywiście póki raz na zawsze nie uda się nam uwolnić od koszmaru elektrowni jądrowych.
nl verlichting van de symptomen houdt de hele dag aan waardoor u uw normale dagelijkse bezigheden weer kunt opnemen en goed kunt slapen
pl Złagodzenie tych objawów trwa cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych codziennych czynności oraz normalnego snu
nl Daarom zeggen we: ja, dat was een goede dag voor Europa, en de dag dat het Verdrag eindelijk geratificeerd zal worden, zal nog beter zijn.
pl Zatem tak, to był dobry dzień dla Europy, ale jeszcze lepszy będzie dzień ostatecznej ratyfikacji traktatu.
nl er moet meer aandacht uitgaan naar de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsook naar de noodzaak om beroeps- en het gezinsleven met elkaar te verenigen; in dit verband moeten ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt uit de weg worden geruimd, met name via adequate maatregelen om werk en gezinsleven beter met elkaar te combineren (in de eerste plaats grootschalige uitbreiding van overal beschikbare, kwalitatief goede en voor iedereen betaalbare kinderopvangmogelijkheden en van bijstand aan hulpbehoevende personen en hun gezinnen, zoals instanties waarop ‧ uur per dag een beroep kan worden gedaan
pl więcej uwagi należy poświęcić problematyce równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz potrzebie osiągnięcia równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym; w tym kontekście konieczna jest eliminacja segmentacji rynku pracy ze względu na płeć, w szczególności za pomocą skutecznych działań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego (w szczególności powszechna rozbudowa szeroko dostępnych, wysokiej jakości i przystępnych cenowo instytucji opieki nad dziećmi oraz form wsparcia dla osób wymagających opieki i ich rodzin, w tym całodobowych placówek dla tych osób
nl Sub-chronische en chronische toxiciteit In de intraveneuze infusiestudies werd de renale verdraagbaarheid van zoledroninezuur vastgesteld in ratten, waarbij ze zes keer in totaal ‧ mg/kg als een ‧-minuten durende infusie met intervallen van ‧ dagen kregen toegediend (voor een cumulatieve dosis die overeenkomt met AUC waarden die ongeveer ‧ keer de blootstelling in de mens zijn).Vijf infusies gedurende ‧ minuten van ‧ mg/kg en toegediend met intervallen van ‧ weken (een cumulatieve dosis die overeenkomt met ‧ keer de therapeutische blootstelling bij de mens) werd goed verdragen bij honden. In de intraveneuze bolus studies verminderden de doses die goed werden verdragen met toenemende studieduur
pl Toksyczność podchroniczna i toksyczność przewlekła W badaniach z zastosowaniem leku w infuzji dożylnej, obserwowano tolerancję kwasu zoledronowego przez nerki szczurów, którym podawano dawkę ‧, ‧ mg/kg mc. w ‧-minutowej infuzji podawanej w odstępach ‧-dniowych ogółem ‧ razy (dawka skumulowana odpowiadała wartościom AUC stanowiącym około ‧-krotność wartości AUC u ludzi), natomiast pięć ‧-minutowych infuzji dawki ‧, ‧ mg/kg mc. podawanych w odstępach ‧– ‧ tygodniowych (dawka skumulowana odpowiadająca ‧-krotności wartości AUC u ludzi) było dobrze tolerowanych u psów
nl namens de PPE-Fractie. - (DE) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Oettinger, beste collega's, ik ben de Commissie zeer dankbaar dat zij zo uitvoerig uit de doeken heeft gedaan - en het is ook goed daarvoor gelegenheden te scheppen - wat Europa op dit gebied na de catastrofe heeft ondernomen, onmiddellijk maar ook op de middellange en lange termijn, en tot op de dag van vandaag.
pl Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu Oettinger, Panie i Panowie! Moim zdaniem zawsze dobrze jest zrobić rachunek prowadzonych działań, dlatego jestem wdzięczny Komisji za tak dokładne wyjaśnienie wszystkiego, co Europa uczyniła od czasu wypadku, zarówno natychmiast, jak i w średnim czy długim okresie, aż do chwili obecnej.
nl Wanneer deze dosering na minimaal twee weken behandeling goed verdragen wordt, kan de dosis verhoogd worden tot tweemaal daags ‧ mg
pl Jeśli dawka ta jest dobrze tolerowana przez pacjenta, po co najmniej dwóch tygodniach leczenia można zwiększyć ją do ‧ mg dwa razy na dobę
nl Het instellen van een Internationale Dag van de helden van de strijd tegen het totalitarisme zou een goede stap zijn in de richting van een gemeenschappelijk begrip van de Europese geschiedenis van de 20e eeuw. Het zou verder deel uitmaken van de gemeenschappelijke strijd tegen onderlinge vooroordelen en onwetendheid ten aanzien van historische feiten.
pl Organizacja Międzynarodowego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem stałaby się krokiem w stronę wspólnego rozumienia europejskiej historii XX wieku, zwalczania wzajemnych uprzedzeń i ignorancji w stosunku do faktów historycznych.
nl Deze verdeling, die tot op de dag van vandaag voortduurt, komt Groot-Brittannië goed uit.
pl Ten podział trwa do dziś, a taki stan rzeczy odpowiada Wielkiej Brytanii.
nl De plant kan zich slechts goed ontwikkelen bij een bodemtemperatuur van meer dan ‧ °C en een gemiddelde dagtemperatuur van ‧ °C met niet meer dan geringe schommelingen tussen dag en nacht
pl Rozwój rośliny wymaga temperatury gleby przewyższającej ‧ °C, a do prawidłowego przebiegu uprawy niezbędna jest średnia dzienna temperatura otoczenia osiągająca ‧ °C z zaledwie delikatnymi wahaniami między dniem a nocą
nl Gezien de feestdagen in het jaar ‧ en de gevolgen daarvan voor de verschijning van het Publicatieblad van de Europese Unie, zal in bepaalde gevallen de periode tussen de indiening van de aanvragen en de dag waarop de certificaten moeten worden afgegeven, te kort zijn om voor een goed marktbeheer te kunnen zorgen
pl Biorąc pod uwagę dni ustawowo wolne od pracy w roku ‧ oraz nieregularne ukazywanie się Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w tych dniach, okres między złożeniem wniosków i dniem wydania pozwoleń jest zbyt krótki, aby zapewnić właściwe zarządzanie rynkiem
nl Mijnheer de Voorzitter, fungerend voorzitter van de Raad, commissaris, dames en heren, vandaag is een goede dag voor Europa.
pl Panie przewodniczący, panie urzędujący przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Dzisiaj jest dobry dzień dla Europy.
nl Nog een goede dag, heren
pl Miłego dnia, panowie
nl Aangezien er op dit moment, in Frankrijk in het bijzonder, een zekere extreemlinkse communistische populist de media op zijn hand heeft, zou de erkenning van een genocide zoals deze, de verschrikkingen van het marxisme-leninisme weer in herinnering kunnen brengen, dat verantwoordelijk is voor de dood van 200 miljoen mensen sinds de bolsjewistische revolutie van 1917 en dat vandaag de dag nog steeds zorgt voor de onderdrukking van meer dan 1,5 miljard mensen in Cuba, Noord-Korea, Vietnam en, voornamelijk, China, landen waarin het meest wrede kapitalisme goed samengaat met het communistische totalitarisme.
pl W czasie, gdy pewne kręgi skrajnej komunistycznej lewicy wywodzące się z klasy średniej cieszą się poparciem mediów, w szczególności we Francji, uznanie takiego ludobójstwa umożliwiłoby upamiętnienie okropności marksizmu i leninizmu, które doprowadziły do śmierci 200 milionów osób od czasów rewolucji bolszewickiej 1917 roku i które nadal są przyczyną ucisku ponad półtora miliarda ludzi na Kubie, w Korei Północnej, w Wietnamie, a przede wszystkim w Chinach, gdzie najbardziej nieskrępowana forma kapitalizmu ma się doskonale w towarzystwie komunistycznego totalitaryzmu.
nl Ik vertrouw erop dat de dag van de stemming, als we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen, een goede dag wordt voor ons allen.
pl Jestem pewien, że dzień głosowania, kiedy wszystkim nam przyjdzie stanąć w obliczu naszego zadania, będzie dniem dobrym dla wszystkich.
nl Met deze stemming was het vandaag een goede dag voor Europa.
pl Dzięki dzisiejszemu głosowaniu ten dzień był dobrym dniem dla Europy.
nl De autoriteiten van Kaapverdië kunnen aan de hand van goed gemotiveerde argumenten bezwaar aantekenen tegen de afrekening tot ‧ dagen na de datum van verzending
pl Władze Zielonego Przylądka mogą w oparciu o należycie uzasadnione argumenty i w terminie ‧ dni, licząc od dnia przekazania, zakwestionować rozliczenie
nl Natuurlijk speelt het gezin daarbij een belangrijke rol, maar, zoals in het verslag goed naar voren komt, is het ook zeer belangrijk ervoor te zorgen dat er een rol is weggelegd voor de medewerkers in de kinderopvang en het voorschoolse onderwijs en voor bemiddeling, waar kinderen en jongeren vandaag de dag vooral behoefte aan hebben.
pl Oczywiście zasadniczą rolę odgrywa w tym dom rodzinny, ale równie ważna jest rola osób zajmujących się wczesnym kształceniem dzieci i opieką nad nimi, co tak wyraźnie zaznaczono w sprawozdaniu, oraz zapewnienie procesu mediacji, którego dziś szczególnie potrzebują dzieci i młodzież.
nl Ik sluit af met het uitspreken van de hoop dat we nu in deze twee dagen bereid zijn om tot overeenstemming te komen zodat we niet ook in deze zittingsperiode de belangrijke kans voorbij laten gaan om deze richtlijn goed te keuren.
pl Podsumowując, mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dwóch dni będziemy się starali znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia, abyśmy nie stracili ważnej szansy na przyjęcie przedmiotowej dyrektywy w trakcie bieżącej kadencji Parlamentu.
nl hij keurt binnen ‧ dagen het hem door de nationale ordonnateur voorgelegde gunningvoorstel goed voor lokale openbare aanbestedingen, onderhandse overeenkomsten, opdrachten inzake spoedhulp, opdrachten voor diensten en voor werken met een waarde van minder dan ‧ miljoen euro en opdrachten voor leveringen met een waarde van minder dan ‧ miljoen euro
pl w terminie ‧ dni zatwierdza propozycję krajowego urzędnika zatwierdzającego w sprawie ustanowieniu lokalnego, nieograniczonego zaproszenia do składania ofert, zamówień z wolnej ręki, umów o pomoc nadzwyczajną, zamówień na usługi i roboty o wartości poniżej ‧ milionów EUR oraz zamówień na usługi o wartości poniżej ‧ miliona EUR
nl Snoep in plaats van volwaardige maaltijden, hele dagen voor de televisie of de computer hangen zijn het gevolg van een gebrek aan goede voorbeelden en controle van volwassenen op de levenswijze van kinderen.
pl Słodycze zamiast pełnowartościowych posiłków, całe dni przed telewizorem lub przy komputerze, to efekt braku wzorców i właściwego wpływu dorosłych na sposób życia dziecka.
nl Binnen ‧ dagen na afloop van de in artikel ‧, lid ‧, van deze verordening bedoelde periode keurt de Autoriteit een conclusie goed waarin zij vermeldt of kan worden verwacht dat de werkzame stof aan de eisen van artikel ‧ van Richtlijn ‧/‧/EEG voldoet, en deelt zij die mee aan de aanvrager, de lidstaten en de Commissie
pl Urząd zajmuje stanowisko, czy dana substancja czynna może spełniać wymogi art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG, w terminie ‧ dni od zakończenia okresu przewidzianego w art. ‧ ust. ‧ niniejszego rozporządzenia i powiadamia o tym wnioskodawcę, państwa członkowskie i Komisję
Pagina 1. Gevonden 98705 zinnen matching zin goede dag.Gevonden in 29,911 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.