uitspraak: IPA: [ɣudə] [ɣujə]  

Vertalingen in Polish:

  • dobro     
    (Noun  n)
  • dobroć   
    (Noun  f)
  • dobra     
  • dobre   
  • dobry     
  • dobrze     

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch Polish. (30)

Alexander de GoedeAleksander Dobry
alles goedco słychać; jak się masz
Boom van de kennis van goed en kwaadDrzewo poznania dobra i zła
eind goed al goed
eind goed, al goedwszystko dobre, co się dobrze kończy; Wszystko dobre, co się dobrze kończy
Filips de GoedeFilip III Dobry
goeddobry; niezły; punktualny; dobroć; mienie; właściwa; własność; dogodny; nieruchomość; sprawiedliwy; trafny; dobra; studzienka; majątek; właściwi; studnia; posiadłość; właściwe; nieźle; smaczny; dobranoc; dobrzy; dogodnie; dobro; właściwy; porządnie; dobre; akuratny; posesja; no; dobrze
goed vertrouwendobra wiara
goede dagwitajcie; dzień dobry; cześć; witam; witaj
goede nachtdobranoc
goede reisszczęśliwej podróży; szczęśliwej drogi
goede vrijdagwielki piątek; Wielki Piątek
Goede VrijdagWielki Piątek
Goede Vrijdag-akkoordPorozumienie wielkopiątkowe
goede weekwielki tydzień
Goede WeekWielki Tydzień
goeden dagdobrego dnia; dzień dobry
haastige spoed is zelden goedgdy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy; co nagle to po diable
Instituut van de Goede HerderInstytut Dobrego Pasterza
kaap de goede hoopprzylądek dobrej nadziei
Kaap de Goede HoopPrzylądek Dobrej Nadziei
Karel de GoedeKarol I Dobry
Met mij gaat het goeddobrze; dziękuję
niet goedtrochę
niet goed afbreekbare organisch verontreinigende stoffentrwałe zanieczyszczenia organiczne
onderneming in onroerend goedprzedsiębiorstwo handlu nieruchomościami
van goede smaak getuigendsmaczny
verhuur van onroerend goeddzierżawa; najem lokalu
weer goed makennaprawiać
zo goed alsniemal; prawie; tuż

Voorbeeld zinnen met "goede", vertaalgeheugen

add example
Ik heb het apparatuurplan niet goed geregeldNie przygotowałam planu wyposażenia odpowiednio
overwegende dat de meest doeltreffende manier voor de Commissie om te tonen dat zij zich werkelijk inzet voor transparantie en goed financieel beheer, erin bestaat alle beschikbare middelen en haar volledige steun te verlenen aan initiatieven die ten doel hebben de kwaliteit van het financieel beheer te verbeteren, teneinde een gunstige betrouwbaarheidsverklaring (DAS (Afkorting van de Franse term Déclaration d'assurance)) van de Europese Rekenkamer te verkrijgenmając na uwadze, że dla Komisji najbardziej wyrazistym sposobem wykazania, że podjęła rzeczywiste zobowiązanie do przestrzegania zasad przejrzystości i należytego zarządzania finansami jest dołożenie wszelkich starań i jak najmocniejsze wsparcie inicjatyw na rzecz poprawy jakości zarządzania finansami w celu otrzymania pozytywnego poświadczenia wiarygodności (DAS- Skrót francuskiego terminu Déclaration d'assurance) od Trybunału Obrachunkowego
Dames en heren, ik behoor tot degenen die ervan overtuigd zijn dat onze sociale stelsels dringend aan hervormingen toe zijn en dat het heel goed mogelijk is om economische efficiency te verenigen met sociale verbeteringen, en vrijheid met rechtvaardigheid, en dat is ook precies de reden waarom grenzen moeten worden gesteld, waarom voor alle lidstaten een aantal minimale sociale normen moeten gelden.Panie i panowie! Należę do tych, którzy są przekonani, że potrzebna jest nam pilnie reforma naszych systemów socjalnych; uważam także, iż całkowicie możliwe jest pogodzenie efektywności gospodarczej z nadzieją na ulepszenia socjalne oraz pogodzenie wolności ze sprawiedliwością, i właśnie dlatego musimy ustalić limity oraz minimalne standardy socjalne dla wszystkich państw członkowskich.
Goed bestuur in het gemeenschappelijk visserijbeleid: Europees parlement, regionale adviesraden en andere spelers (Zarządzanie w ramach WPRyb: Parlament Europejski, regionalne komitety doradcze i inne zainteresowane podmioty (
Het is goed en gepast voor ons om onze verantwoordelijkheid te nemen voor het succes van een stabiel en democratisch Irak.Dobrze, że dostrzegamy naszą odpowiedzialność za powodzenie stabilnego i demokratycznego Iraku.
Goed middeltje tegen reumaDat is goedLeczy reumatyzm. jest świetny
Het komt goedDasz sobie rade
Hoewel u ons hierover een paar goede beschouwingen hebt gegeven, hebt u een paar andere kwesties stilletjes buiten beschouwing gelaten.Choć pani komisarz wspomniała o większości tych przyczyn, pozostały pewne sprawy, wokół których krążyła, lecz których nie wymieniła wyraźnie.
verzoekt de Commissie, rekening houdend met de in de punten ‧ en volgende van deze resolutie geformuleerde opmerkingen, wanneer een lidstaat niet de nodige garanties geeft, de communautaire regels inzake opschorting van betalingen toe te passen, als eindverantwoordelijke voor het goede financiële beheer van de communautaire kredietenzwraca się do Komisji, zgodnie z ust. ‧ i kolejnymi niniejszej rezolucji oraz wobec braku gwarancji ze strony danego państwa członkowskiego, o zastosowanie wspólnotowych przepisów dotyczących zawieszenia płatności
Goed genoeg voor moordenaarPasuje do morderstwa
Claire, het is al goedClaire, już dobrze
De Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek worden partij bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, die op ‧ oktober ‧ te Pretoria is ondertekend, en dienen, op dezelfde wijze als de andere lidstaten van de Gemeenschap, de teksten van de overeenkomst, alsmede de bijlagen, protocollen en verklaringen die daaraan zijn gehecht, respectievelijk goed te keuren en er nota van te nemenRepublika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka (zwane dalej nowymi Państwami Członkowskimi) niniejszym stają się Umawiającymi się Stronami Umowy oraz odpowiednio przyjmują do wiadomości i zatwierdzają zarówno tekst Umowy, jak również załączniki, protokoły i deklaracje, które są do niej załączone, w taki sam sposób, jak pozostałe Państwa Członkowskie Wspólnoty
Bij ieder agendapunt dient, voorzover mogelijk, aangegeven te worden of het een discussiepunt dan wel een goed te keuren besluit betreftKiedy tylko jest to możliwe, należy dla każdego punktu porządku dziennego wskazać, czy kwestia ma zostać omówiona, czy chodzi o przyjęcie decyzji
Om die doelstellingen te realiseren, dient de versnipperde programmering van het milieuonderzoek in het Oostzeegebied doelmatiger en doeltreffender te worden gemaakt, door de onderzoeksactiviteiten te integreren in een duurzaam, op samenwerking gebaseerd, interdisciplinair goed geïntegreerd, gericht, multinationaal programma dat de duurzame ontwikkeling van de regio ondersteuntW celu osiągnięcia powyższych celów niezbędna jest poprawa sprawności i skuteczności rozproszonego w regionie Morza Bałtyckiego planowania programów badawczych dotyczących ochrony środowiska poprzez integrację działań badawczych w jeden trwały, oparty na współpracy, interdyscyplinarny, właściwie zintegrowany i ukierunkowany program wielonarodowy na potrzeby wsparcia zrównoważonego rozwoju regionu
De richtlijn energiebelasting staat de lidstaten toe om, teneinde beleidsmaatregelen ten uitvoer te leggen die op de nationale situatie zijn afgestemd, belastingvrijstellingen en-verlagingen toe te passen, mits dit de goede werking van de interne markt niet schaadt en niet tot concurrentieverstoringen leidtAby wprowadzić politykę odpowiednią dla warunków krajowych, dyrektywa umożliwia państwom członkowskim zastosowanie zwolnień i obniżek stawek, o ile nie zakłócają one prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego ani konkurencji
De bescherming van de aftakas van de aandrijving en de bescherming van de aansluiting op de voeding moeten zijn aangebracht en dienen in goede staat te verkeren, en de beschermingsvoorzieningen alsook alle bewegende of roterende onderdelen van het krachtoverbrengingssysteem dienen ongehinderd te kunnen functioneren zodat de bediener geen gevaar looptOsłona wału pędnego oraz osłona przyłączenia zasilania powinny być umocowane i znajdować się w dobrym stanie, a także musi być zapewniona funkcjonalność urządzeń zabezpieczających oraz wszelkich elementów przenoszących ruch, poruszających się lub obracających, celem zagwarantowania ochrony operatora
Ben je niet goed?Dat doen we nietNie wchodzimy na to coś
Het is een goede zaak dat verschillende Europese instellingen serieus op de vingers worden getikt.Dobrze się stało, że różne instytucje europejskie otrzymały surową reprymendę.
Goed, jullie zijn de deskundigenW porządku, wy jesteście ekspertami
Doe met ons mee aan de onderhandelingen en samen zullen we een goed resultaat bereiken.Wesprzyjcie nas w negocjacjach, a razem osiągniemy sukces.
voor Kühne: houdstermaatschappij, logistieke dienstverlening, waaronder zeescheepsbevrachting, verzekeringsmakelaardij en onroerend goed, vervoer over landw przypadku Kühne: spółka dominująca, usługi logistyczne obejmujące spedycję morską, pośrednictwo ubezpieczeniowe i działalność w dziedzinie nieruchomości, transport lądowy
Een dergelijke koppeling past buitengewoon goed in deze tijd waarin de Liberaal-Democraten en de Conservatieven in het Verenigd Koninkrijk samen een coalitiekabinet vormen.Taka synteza jest ze wszech miar właściwa w czasie polityki koalicyjnej w Wielkiej Brytanii prowadzonej między brytyjskimi liberalnymi demokratami a stronnictwami konserwatywnymi.
Als ' t zo goed is dat jullie hier zijn gezien de omstandighedenJeśli uważacie, że jesteście tacy wspaniali, bo tu przyszliście
overwegende dat de ondersoort Phalacrocorax carbo sinensis (continentale aalscholver) al in ‧ werd geschrapt van de lijst met bedreigde vogelsoorten waarvoor speciale beschermingsmaatregelen met betrekking tot de habitat gelden (bijlage I van de Vogelrichtlijn), omdat deze ondersoort in ieder geval sinds ‧ een goede staat van instandhouding (Favourable Conservation Status) had bereikt, terwijl de nooit bedreigde ondersoort Phalacrocorax carbo carbo (Atlantische aalscholver) nooit op deze lijst heeft gestaanmając na uwadze, że podgatunek Phalacrocorax carbo sinensis (kormoran lądowy) już w ‧ r. skreślono z listy gatunków ptaków podlegających specjalnym środkom ochrony dotyczącym ich naturalnego siedliska (załącznik I do dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), ponieważ podgatunek ten najpóźniej w ‧ r. osiągnął właściwy stan ochrony (Favourable Conservation Status), natomiast podgatunek Phalacrocorax carbo carbo (kormoran atlantycki), który nigdy nie był zagrożony, nawet nie znalazł się na tej liście
Als vertegenwoordiger van een parlementvriendelijk voorzitterschap zet ik alles in het werk om in zo goed mogelijke harmonie samen te werken met het Europees Parlement, en ik hoop ook te kunnen werken met een Parlement dat een loyale partner is.Jako przedstawicielka przyjaznej Parlamentowi prezydencji, będę dążyć do jak najbardziej harmonijnej współpracy z Parlamentem Europejskim i mam też nadzieję, że będę mogła współpracować z Parlamentem jako rzetelnym partnerem. <
Pagina 1. Gevonden 62605 zinnen matching zin goede.Gevonden in 16,687 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.