uitspraak: IPA: [ɣudə] [ɣujə]  

Vertalingen in Polish:

  • dobro     
    (Noun  n)
  • dobroć   
    (Noun  f)
  • dobra     
  • dobre   
  • dobry     
  • dobrze     

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch Polish. (30)

Alexander de GoedeAleksander Dobry
alles goedco słychać; jak się masz
Boom van de kennis van goed en kwaadDrzewo poznania dobra i zła
eind goed al goed
eind goed, al goedwszystko dobre, co się dobrze kończy; Wszystko dobre, co się dobrze kończy
Filips de GoedeFilip III Dobry
goeddobry; niezły; punktualny; dobroć; mienie; właściwa; własność; dogodny; nieruchomość; sprawiedliwy; trafny; dobra; studzienka; majątek; właściwi; studnia; posiadłość; właściwe; nieźle; smaczny; dobranoc; dobrzy; dogodnie; dobro; właściwy; porządnie; dobre; akuratny; posesja; no; dobrze
goed vertrouwendobra wiara
goede dagwitajcie; dzień dobry; cześć; witam; witaj
goede nachtdobranoc
goede reisszczęśliwej podróży; szczęśliwej drogi
goede vrijdagwielki piątek; Wielki Piątek
Goede VrijdagWielki Piątek
Goede Vrijdag-akkoordPorozumienie wielkopiątkowe
goede weekwielki tydzień
Goede WeekWielki Tydzień
goeden dagdobrego dnia; dzień dobry
haastige spoed is zelden goedgdy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy; co nagle to po diable
Instituut van de Goede HerderInstytut Dobrego Pasterza
kaap de goede hoopprzylądek dobrej nadziei
Kaap de Goede HoopPrzylądek Dobrej Nadziei
Karel de GoedeKarol I Dobry
Met mij gaat het goeddobrze; dziękuję
niet goedtrochę
niet goed afbreekbare organisch verontreinigende stoffentrwałe zanieczyszczenia organiczne
onderneming in onroerend goedprzedsiębiorstwo handlu nieruchomościami
van goede smaak getuigendsmaczny
verhuur van onroerend goeddzierżawa; najem lokalu
weer goed makennaprawiać
zo goed alsniemal; prawie; tuż

Voorbeeld zinnen met "goede", vertaalgeheugen

add example
Goed gedaanStosunkowo dobrze to zniosłeś
Ook zijn goede vorderingen gemaakt met de ontwikkeling van Europese referentie-instrumenten ter ondersteuning van de hervormingenPoczyniono również znaczne postępy w tworzeniu europejskich narzędzi odniesienia w celu wspierania reform
Correct gebruik houdt ook de toepassing in van de beginselen van goede landbouwpraktijken, alsmede de beginselen van geïntegreerde controleWłaściwe stosowanie obejmuje przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej, jak również zasady zintegrowanej kontroli
de ontwikkeling van de bekwaamheden op het gebied van wet-en regelgeving die nodig zijn voor het goed functioneren van een markteconomie, inclusief mededingingsbeleid en consumentenbeleidrozwoju możliwości prawnych i regulacyjnych niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania gospodarki rynkowej, w tym polityki konkurencji i polityki ochrony konsumentów
overwegende dat de eerste bevindingen voortvloeiend uit de implementatie van het handboek van de VN over non-profit organisaties (Non-Profit Institutions, NPI's) aangeven dat de economische bijdrage van NPI's gemiddeld ‧ % van het BBP bedraagt en dat zelfs volgens voorzichtige ramingen de vrijwilligerstijd goed is voor ruim een kwart van dat percentagemając na uwadze, wstępne wnioski z wdrażania podręcznika ONZ dotyczącego organizacji o celu niezarobkowym, według których gospodarczy udział tych organizacji w PKB wynosi ‧ %, a czas prowadzenia działalności wolontariackiej, nawet jeżeli mierzony jest ostrożnie, daje jedną czwartą tej liczby
Ik ga even op de bank zitten, goed?Muszę tylko usiąść i trochę odpocząć, moi drodzy
De Commissie hecht een groot belang aan steunmaatregelen ter vergroting van de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities en ondersteunt de lidstaten bij hun inspanningen hiertoe, en wel middels de vergaring, analyse en verspreiding van onderling vergelijkbare gegevens ter zake, ondersteuning van netwerken van betrokken partijen alsook middels de uitwisseling op Europees niveau van ervaringen en goede praktijken.Komisja bardzo dba o wpieranie lepszej reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz wspiera działania państw członkowskich w tym względzie, gromadząc, analizując i rozpowszechniając porównywalne dane dotyczące tej dziedziny, wspierając sieci zainteresowanych stron oraz zachęcając do dzielenia się doświadczeniami i sprawdzonymi rozwiązaniami na szczeblu europejskim.
Ik zal de goede Samaritaan zijnBede milosiernym Samarytaninem
Vaststellen van duidelijke regels om te zorgen voor een goede samenwerking tussen de verschillende politiediensten en het bureau van de openbare aanklagerNależy ustalić jasne zasady w celu zapewnienia odpowiedniej współpracy między różnymi jednostkami policji i urzędem prokuratora
Het is goed om in deze laatste week als lid van dit Parlement - of van welk parlement dan ook - weer terug te zijn.Dobrze być z powrotem, ponieważ to już mój ostatni tydzień w tym, czy w jakimkolwiek innym, Parlamencie.
De klacht werd op ‧ mei ‧ ingediend door het Defence Committee of the Seamless Steel Tubes Industry of the European Union (de klager) namens producenten die goed zijn voor een groot deel, in dit geval meer dan ‧ %, van de productie van bedoelde naadloze buizen en pijpen in de EGSkarga została złożona w dniu ‧ maja ‧ r. przez Komitet Ochrony Przemysłu Stalowych Rur Bez Szwu Unii Europejskiej (Defence Committee of the Seamless Steel Tubes Industry of the European Union) (skarżący) w imieniu producentów reprezentujących większość, w tym przypadku ponad ‧ %, całkowitej wspólnotowej produkcji niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali
De goede fee gaat ' t verhaal van Assepoesje voorlezenMatka chrzestna przeczyta nam bajkę o Kopciuszku
Verslag over het Interinstitutioneel akkoord over de begrotingsdiscipline en goed financieel beheer (COM‧- ‧/‧(ACI))- BegrotingscommissieSprawozdanie w sprawie Porozumienia międzyinstytucjonalnego dotyczącego dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM‧- ‧/‧(ACI))- Komisja Budżetowa
Ter wille van het goede verloop van een inschrijvingsprocedure voor de uitvoer, dienen een minimumhoeveelheid, alsmede de termijn waarbinnen en de vorm waarin de bij de bevoegde diensten ingediende offertes moeten worden doorgegeven, te worden vastgesteldWłaściwy przebieg procedury przetargowej w odniesieniu do wywozu nakazuje przewidzieć minimalną ilość, a także termin i formę przekazania ofert złożonych w siedzibach właściwych instytucji
In absolute waarde uitgedrukt blijven de vervoerders uit de Benelux het meest actief op de markt van de cabotage en waren deze drie landen in ‧ goed voor ‧ % van alle cabotagevervoerW wartościach bezwzględnych przewoźnicy Beneluksu są nadal najbardziej aktywni na rynku kabotażu, czego dowodem jest fakt, że ‧ % wszystkich przewozów kabotażowych w ‧ r. należy zaliczyć na poczet tych trzech państw
keurt het ontwerp van gewijzigde begroting nr. ‧/‧ ongewijzigd goedpostanawia przyjąć bez poprawek Projekt budżetu korygującego nr ‧/‧ przedłożony przez Radę
Het is niet goedNiezbyt dobrze
Het is een goede uitgangspositie.To dobra pozycja wyjściowa.
Het zou goed zijn als premier Erdogan in eigen huis orde op zaken stelt met betrekking tot de situatie van de Koerden, en de genocide op de Armeniërs en de gelijke rechten van vrouwen erkent.Byłoby również dobrze, gdyby pan premier Erdogan zaprowadził porządek w swoim rządzie w dziedzinach, które odnoszą się do sytuacji Kurdów, uznając ludobójstwo Armeńczyków za fakt oraz przyznając równe prawa kobietom.
Het verzoek werd op ‧ februari ‧ ingediend door de European Potash Producers Association namens producenten die gezamenlijk goed zijn voor een groot deel, namelijk ongeveer ‧ %, van de productie van potas in de EUWniosek został złożony dnia ‧ lutego ‧ r. przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Potażu (European Potash Producers Association) (wnioskodawca) w imieniu producentów, których łączny udział w produkcji wspólnotowej potażu wynosi około ‧ %, co stanowi znaczny udział w ogólnej produkcji wspólnotowej
de instandhouding van natuurlijke waterbronnen en het veiligstellen van drinkwater van goede kwaliteit zijn in dit verband van bijzonder belangSzczególnie istotne jest utrzymywanie naturalnych źródeł wody i zagwarantowanie dobrej jakości wody pitnej
Ik weet dat ik wreed was, maar ik maak het goedWiem, że byłam okrutna, ale zapłaciłam za to
Mijn kind... het is goed om je weer te zienMoje dziecko, dobrze znów cię widzieć
op deze voertuigen een goed herkenbaar logo is aangebracht dat door de bevoegde nationale instantie geaccepteerd is als zijnde voldoende gelijkwaardig aan de AVEnoszą łatwo rozpoznawalne logo, które zostało zatwierdzone przez właściwy organ krajowy jako adekwatny odpowiednik VKM
Pagina 1. Gevonden 62605 zinnen matching zin goede.Gevonden in 6,13 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.