Vertalingen in Pools:

  • na razie   
    (Interjection  )

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Pools. (3)

tot ziens
trzymaj się; do zobaczenia; cześć; bywaj; żegnaj; do widzenia; narka; nara; na razie; pożegnanie; pa; pa pa
Tot ziens
Do zobaczenia

Voorbeeld zinnen met "Tot ziens!", vertaalgeheugen

add example
nl Syrië oproepen in volledige samenwerking met de VN-vredesmacht UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) Libanons soevereiniteit te respecteren en ervan af te zien zich te bemoeien met Libanons binnenlandse zaken, vooral met betrekking tot het stoppen van de wapenleveranties en te voorkomen dat Hezbollah-milities zich herbewapenen, en hernieuwde pogingen te doen in de regio een geloofwaardig vredesproces te starten dat leidt tot een algehele regeling en de teruggave van de Golanhoogten aan Damascus
pl wezwać Syrię do poszanowania niepodległości Libanu i powstrzymania się od ingerowania w jego sprawy wewnętrzne, w szczególności poprzez położenie kresu dostawom broni i uniemożliwienie milicji Hezbollahu dozbrajania się, w pełnej współpracy z Tymczasowymi Siłami Zbrojnymi Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie UNIFIL i ponowienia wysiłków mających na celu wznowienie wiarygodnego procesu pokojowego w regionie prowadzącego do pełnego porozumienia i zwrotu Damaszkowi Wzgórz Golan
nl De lidstaten zien erop toe dat een ras dat bestemd is om te worden gebruikt als levensmiddel of diervoeder zoals omschreven in artikel ‧, respectievelijk artikel ‧, van Verordening (EG) nr. ‧ van het Europees Parlement en de Raad van ‧ januari ‧ tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden, alleen wordt toegelaten indien het reeds is toegelaten krachtens de toepasselijke wetgeving
pl Państwa Członkowskie zapewniają, że odmianę przeznaczoną do użycia w żywności lub paszy, zgodnie z art. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ stycznia ‧ r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiającego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, oraz ustanawiającego procedury w sprawach bezpieczeństwa żywności*, dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy została zatwierdzona na podstawie odnośnego ustawodawstwa. * Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str
nl In het licht van de oplopende vertragingen en het algemene gebrek aan een goed beheer, roept het Parlement de Commissie op een coördinatieteam op te zetten om toe te zien op de plannen, de agenda, het gebruik van de toegewezen fondsen tot op heden en om een besluit te nemen over de noodzaak om de EU-hulp na 2013 voort te zetten.
pl W świetle opóźnień i ogólnego niewłaściwego zarządzania Parlament wzywa Komisję do stworzenia zespołu koordynacyjnego, którego zadaniem byłoby nadzorowanie tworzenia planów i harmonogramów, przegląd sposobów wykorzystywania przekazanych dotychczas środków finansowych oraz podjęcie decyzji, czy pomoc finansowa ze strony UE będzie potrzebna również po 2013 roku.
nl af te zien van het gebruik van quota om de toelating van onderdanen van derde landen tot onderzoeksfuncties te beperken
pl niestosowanie kwot ograniczających przyjmowanie obywateli państw trzecich na stanowiska naukowe
nl Tot ziens, succes
pl Powodzenia
nl De tot dusver bereikte resultaten laten zien dat de Europese Unie streeft naar verbetering van de manier waarop het belastinggeld wordt besteed en meerwaarde voor onze burgers oplevert.
pl Dotychczasowe rezultaty pokazują, że Unia Europejska dokłada starań, by poprawić sposób wydatkowania pieniędzy podatników i zapewnić swym obywatelom wartość dodaną.
nl We zien nu duidelijk wat er gedaan moet worden, dus verzoek ik de regering van het Verenigd Koninkrijk dringend om zich tot het uiterste in te spannen om het geld door middel van dit pakket beschikbaar te stellen.
pl Dziś wyraźnie widzimy, co należy zrobić, dlatego namawiam brytyjski rząd, aby zrobił wszystko co w jego mocy, aby za pomocą przedmiotowego pakietu zapewnić lepszy dostęp do pieniędzy.
nl In de loop van de laatste zes tot acht maanden hebben we de prijzen van ruwe grondstoffen binnen de landbouwsector omhoog zien schieten, zoals de sprekers reeds aangaven, maar ik moet erbij zeggen dat dit gebeurt vanaf een historisch laag niveau.
pl Myślę, że doskonale pasuje ono do obecnej sytuacji. W ciągu ostatnich sześciu czy ośmiu miesięcy widzieliśmy jak ceny surowców w sektorze rolnym wystrzeliły w górę, ale muszę przyznać, że punktem wyjścia był najniższy w historii poziom tych cen.
nl In hoeverre de grenswaarden - met name voor de Noord- en de Oostzee - tot een verschuiving van het verkeer van de zee naar de weg zal leiden, zullen we zien wanneer de Commissie ons haar studie doet toekomen.
pl Gdy Komisja przedstawi swoją analizę, będziemy w stanie orzec, w jakim stopniu ograniczenia te wpłyną na przesunięcia z transportu morskiego na drogowy, zwłaszcza w regionie Morza Północnego i Bałtyku.
nl De lidstaten dienen erop toe te zien dat de normen die voor uitgevende instellingen als omschreven in artikel ‧, lid ‧, onder d), van Richtlijn ‧/‧/EG gelden, ook gelden voor de in artikel ‧, lid ‧, van genoemde richtlijn bedoelde personen die, zonder toestemming van de uitgevende instelling, om toelating tot de handel op een gereglementeerde markt hebben verzocht
pl Państwa członkowskie powinny zapewnić, że standardy mające zastosowanie do emitentów odpowiadających definicji w art. ‧ ust. ‧ lit. d) dyrektywy ‧/‧/WE stosuje się również w odniesieniu do osób, które złożyły wniosek o dopuszczenie papierów do obrotu na rynku regulowanym bez zgody emitenta, jak określono w art. ‧ ust. ‧ tej dyrektywy
nl Het conjunctuurgezuiverde tekort heeft een scherpe daling te zien gegeven van ‧,‧ % van het BBP in ‧ tot ‧,‧ % van het BBP in
pl W ‧ r. skorygowany o cykl deficyt budżetowy znacznie spadł do poziomu ‧,‧ % PKB w porównaniu z ‧,‧ % PKB w ‧ r
nl Hallo, Jongere Beer.- Tot ziens
pl Witaj, Młodszy Niedźwiedziu
nl Ten eerste is voorkomen altijd beter dan genezen - om nog maar te zwijgen van het laten escaleren van een ongezonde situatie tot een crisis, zoals we hebben zien gebeuren.
pl Po pierwsze lepiej zapobiegać niż leczyć - nie wspominając już o pozwalaniu sytuacji wymykać się spod kontroli i przeistaczać się w kryzys, z jakim mamy obecnie do czynienia.
nl Mijn hoop is dat we binnen het groenboek, en voordat we bij het witboek belanden, kunnen werken met derde landen - die landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie - om tot gedeelde en gemeenschappelijke regels te komen, zodat degenen aan wie de regels worden opgelegd zich niet verraden en verwaarloosd voelen door de Unie en de Unie niet zien als een vijand maar als een vriend.
pl Mam nadzieję, że w ramach zielonej księgi, i zanim przystąpimy do białej księgi, będziemy mogli współpracować w państwami trzecimi - państwami, które nie należą do Unii - na rzecz wypracowania wspólnych przepisów, aby ci, których one obowiązują, nie czuli się oszukani i lekceważeni przez Unię, oraz by nie traktowali jej jak wroga, a jak przyjaciela.
nl In de Europese Unie zien veel gezinnen die getroffen zijn door werkloosheid of sociale uitsluiting, hun inkomen teruglopen tot een niveau dat onvoldoende is om in de meest basale behoeften te voldoen en daarom hebben zij recht op onze solidariteit.
pl W Unii Europejskiej, dochody wielu rodzin dotkniętych bezrobociem lub wykluczeniem społecznym okazały się niewystarczające do zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb. W rezultacie jesteśmy im winni solidarność.
nl zou graag zien dat er t.a.v. de plaats die niet-gouvernementele organisaties in het Europees ontwikkelingsbeleid krijgen toebedeeld, meer evenwicht komt tussen de verschillende maatschappelijke organisaties die tot de 'niet-overheidsactoren' worden gerekend enerzijds en de territoriale overheden anderzijds
pl wyraża życzenie, by w odniesieniu do podmiotów rozwoju innych niż rządy zadbano o lepsze proporcje pomiędzy różnymi formami organizacji społeczeństwa obywatelskiego określanymi jako podmioty niepaństwowe a samorządami terytorialnymi
nl Europa moet steun zien te verkrijgen voor de bevordering van het VN-proces en voor de totstandbrenging van het vertrouwen dat noodzakelijk is om een internationale overeenkomst tot stand te brengen.
pl I wreszcie, Europa musi nawiązać kontakty służące promocji wsparcia procesu ONZ i odbudowy wiary, że dojście do światowego porozumienia jest możliwe.
nl Dat is:" Tot ziens " in het Chinees
pl To po chińsku znaczy " żegnaj "
nl Ik denk dat dit voorbeeld laat zien dat we, als de drie belangrijkste instellingen tot overeenstemming weten te komen, met één stem kunnen spreken namens vijfhonderd miljoen burgers - en dat is een heel krachtige stem.
pl Myślę, że obecny przykład pokazuje, że jeżeli trzy główne instytucje zdołają porozumieć się, to potrafimy mówić jednym głosem w imieniu grupy 500 milionów obywateli - i jest to bardzo potężny głos.
nl Tot ziens, en pas goed op uzelf en op elkaar
pl Do zobaczenia, dbajcie o siebie i innych
nl Wat betreft de kwestie van de energiebesparing en de diversificatie van de bronnen nemen wij nota van de naar voren gebrachte argumenten met betrekking tot het energiebesparingspotentieel in de gebouwensector en zien wij de afronding van de debatten over de herschikking van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen met belangstelling tegemoet.
pl Co się tyczy oszczędności energii i dywersyfikacji źródeł, docierają do nas argumenty dotyczące potencjalnych oszczędności energii w sektorze budowlanym i z ciekawością oczekujemy na wnioski debat w sprawie reformy dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
nl Nu dienen we er alleen op toe te zien dat de mechanismen die tot doel hebben de werking van het systeem te verbeteren en te verscherpen, zo spoedig mogelijk worden ontwikkeld, uiteraard in samenwerking met het Europees Parlement.
pl Pokazało, że jest to możliwe, że nie stało się nic tragicznego. W tej chwili trzeba tylko przypilnować, aby mechanizmy mające poprawiać i uszczelniać funkcjonowanie tego systemu powinny jak najszybciej zostać wypracowane, oczywiście przy współpracy z Parlamentem Europejskim.
nl De burgers van Bosnië-Herzegovina zien hun land niet op korte termijn toetreden tot de EU
pl Obywatele postrzegają europejską integrację Bośni i Hercegowiny jako odległy projekt
nl Dit verslag biedt de meest brede kijk op de uitvoering van het EU-drugsbeleid tot nu toe en laat zien dat de doelstellingen van het huidige actieplan gedeeltelijk zijn verwezenlijkt
pl Jest to obecnie najbardziej wyczerpująca ocena wdrażania polityki antynarkotykowej UE, która pokazuje, że cele bieżącego planu zostały częściowo osiągnięte
nl Indien GME zich in de toekomst op de uitzondering beroept als reden voor een weigering om onafhankelijke reparateurs toegang te geven tot bepaalde segmenten technische informatie, dient het er wel op toe te zien dat de geweigerde informatie zich beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is om de in overweging ‧ bedoelde bescherming te bieden, en dat het niet voorhanden zijn van de betreffende informatie onafhankelijke reparateurs er niet van weerhoudt andere dan de in overweging ‧ bedoelde verrichtingen uit te voeren, met inbegrip van werkzaamheden aan apparaten zoals elektronische controle-eenheden voor het bestuur van motoren, airbags, voorspanners voor veiligheidsgordels of elementen voor centrale vergrendeling
pl W przypadku, gdyby w przyszłości przedsiębiorstwo GME powołało się na wyjątek w motywie nr ‧ jako powód odmowy ujawnienia niezależnym podmiotom zajmującym się naprawami konkretnych informacji technicznych, spoczywać będzie na nim obowiązek zadbania, aby nieujawnione informacje ograniczały się jedynie do tych wymaganych do zapewnienia ochrony, o której mowa w motywie nr ‧, a brak tych informacji nie uniemożliwił niezależnym podmiotom zajmującym się naprawami prowadzenia działań innych niż wymienione w motywie nr ‧, w tym prac przy takich urządzeniach, jak moduł elektronicznego sterowania silnikiem, poduszki powietrzne, napinacze pasów bezpieczeństwa lub elementy zamku centralnego
Pagina 1. Gevonden 323892 zinnen matching zin Tot ziens!.Gevonden in 34,613 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.