Vertalingen in Polish:

  • na razie   
    (Interjection  )

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch Polish. (3)

graag zien zich aangetrokken voelen totlubić
tot zienstrzymaj się; do zobaczenia; cześć; bywaj; żegnaj; narka; do widzenia; nara; na razie; pożegnanie
Tot ziensDo zobaczenia

Voorbeeld zinnen met "Tot ziens!", vertaalgeheugen

add example
De informatie die wij krijgen, laat zien dat de situatie in Vietnam in dat opzicht uiterst verontrustend is, vooral met betrekking tot de onderdrukking van internetgebruikers.Z docierających do nas informacji wynika, że sytuacja w tym zakresie w Wietnamie jest wielce niepokojąca, szczególnie w odniesieniu do stosowanych represji wobec internautów.
Het is van het grootste belang dat wij ook Abchazië bezoeken om in het kader van de Vrienden van de secretaris-generaal te trachten voorlopig een rechtstreeks contact tot stand te brengen tussen de beide zijden, en om te zien of er wellicht een actievere opzet mogelijk is.Bardzo ważne jest, abyśmy złożyli wizytę także w Abchazji, aby postarać się nawiązać bezpośredni kontakt pomiędzy obiema stronami jako przyjaciele sekretarza generalnego w tej chwili i zobaczyć, czy możliwa będzie inna, bardziej aktywna forma.
Tot ziens, BonneyDo widzenia, Bonney
Wat betreft het recht van toegang voor allen tot aanvullende verzekeringen voor sociale bescherming zou het Comité graag zien dat elke directe en indirecte discriminatie wordt opgehevenW kwestii powszechnego dostępu do praw do ubezpieczenia uzupełniającego ubezpieczenia społeczne, Komitet wzywa do zniesienia bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji
De tot dusver bereikte resultaten laten zien dat de Europese Unie streeft naar verbetering van de manier waarop het belastinggeld wordt besteed en meerwaarde voor onze burgers oplevert.Dotychczasowe rezultaty pokazują, że Unia Europejska dokłada starań, by poprawić sposób wydatkowania pieniędzy podatników i zapewnić swym obywatelom wartość dodaną.
Toch behoort het tot de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteiten van elke lidstaat erop toe te zien dat reizigers, passagiers of personen die verantwoordelijk zijn voor een zending, kennis hebben van de terzake relevante communautaire regelgeving voor niet-commerciële zendingen producten van dierlijke oorsprong, en die voorschriften ook in acht nemenjednakże właściwe organy każdego z Państw Członkowskich ponoszą odpowiedzialność za zagwarantowanie, iż podróżni, pasażerowie lub inne osoby odpowiedzialne za przewóz takich przesyłek świadomie przestrzegają odpowiednich przepisów Wspólnoty znajdujących zastosowanie w przypadku niekomercyjnych przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego
Tot ziens, Guinevere.Ik hou van jeDo widzenia, Guinevere
De keuze van de indicatoren is niet neutraal, maar weerspiegelt waaraan meer of minder voorrang wordt gegeven en soms zelfs van land tot land en- terecht- verschillende opvattingen over hoe de samenleving eruit moet zienWskaźniki używane do porównań nie są neutralne: odzwierciedlają one kolejność priorytetów i czasami koncepcje na temat pożądanego stanu społeczeństwa, które mogą pełnoprawnie różnić się pomiędzy krajami
Tot ziens, LeoNa razie, Leo
De lidstaten zien erop toe dat wanneer producenten bijdragen in de uitgaven van de lidstaten, zulks niet leidt tot vervalsing van de concurrentie tussen producenten in verschillende lidstatenPaństwa Członkowskie zapewniają, że w przypadku gdy producenci wnoszą wkład do wydatków ponoszonych przez Państwa Członkowskie, nie powoduje to zakłóceń konkurencji pomiędzy producentami w różnych Państwach Członkowskich
KWallet is niet beschikbaar. U wordt ten zeerste aangeraden om KWallet te gebruiken voor het beheren van uw wachtwoorden. Echter, het wachtwoord kan ook worden opgeslagen in het configuratiebestand van dit programma. Het wordt dan in een versleutelde opmaak opgeslagen, maar dit dient u niet te zien als beveiligd tegen ontcijferpogingen door derden die toegang hebben gekregen tot het configuratiebestand. Wilt u het wachtwoord voor server ' %‧ ' opslaan in het configuratiebestand?Portfel nie jest dostępny. Wykorzystanie go do zarządzania hasłami jest zalecane. Zamiast tego hasła mogą być jednak przechowywane w pliku konfiguracyjnym. Hasło jest tam zapisane w zaciemnionej formie, ale nie powinno być uważane za bezpieczne, jeśli inni mieli dostęp do tego pliku. Czy chcesz przechowywać hasło do serwera ' % ‧ ' w pliku konfiguracyjnym?
Deze verordening heeft tot doel erop toe te zien dat adequate en doeltreffende maatregelen worden getroffen voor de detectie en de bestrijding van salmonella en andere zoönoseverwekkers in alle stadia van productie, verwerking en distributie, in het bijzonder op het niveau van de primaire productie met inbegrip van diervoeders, teneinde de prevalentie ervan en het risico voor de volksgezondheid te verminderenCelem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie podjęcia właściwych i skutecznych środków w zakresie wykrywania i kontroli salmonelli oraz innych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych na wszystkich stosownych etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji, w szczególności na poziomie produkcji pierwotnej, łącznie z paszami, w celu ograniczenia rozpowszechniania i zagrożenia, jakie stanowią dla zdrowia publicznego
zou graag zien dat er nader onderzoek wordt gedaan naar de economische effecten van de APFDmaatregelen in het licht van de strategie van Lissabon en de financieringsbehoeften van de reële economie; vraagt de Commissie opdracht te geven tot dergelijke studies in aanvulling op haar jaarlijkse voortgangsverslagen en uitvoeringscontroles en doet de aanbeveling speciale aandacht te besteden aan de gevolgen van de tenuitvoerlegging van APFD-maatregelen en daarbij vooral te kijken welke landen verhoudingsgewijs profijt trekken van de uitvoering van het APFD en de consolidering van de financiële marktenprzyjąłby z zadowoleniem bardziej dogłębną analizę skutków ekonomicznych działań podejmowanych w ramach FSAP w kontekście strategii lizbońskiej oraz potrzeb finansowych realnej gospodarki; zwraca się do Komisji z prośbą o zlecenie takich badań wraz z rocznymi sprawozdaniami na temat postępów i monitorowania procesu wdrażania oraz zaleca zwrócenie specjalnej uwagi na efekty wdrażania środków FSAP, ze szczególnym uwzględnieniem krajów odnoszących względne korzyści z wdrożenia środków FSAP oraz skali zysków krajów-beneficjentów wynikających z konsolidacji rynku finansowego
Dat is heel moeilijk en de geschiedenis van de wereld laat zien dat dit vaak tot een burgeroorlog heeft geleid.Jest to bardzo trudne, a historia świata wskazuje, że proces ten często prowadził do wojny domowej.
verzoekt de ACS-landen en de Europese Unie te erkennen dat vrouwen een essentiële economische rol spelen in de landbouwsector en dat het van belang is om de productiviteit van vrouwen en hun bijdrage tot voedselsystemen te vergroten; verzoekt de Europese Unie en de ACS-landen om in hun beleid en in hun voedselzekerheidprogramma's in het bijzonder aandacht te besteden aan het rechtstreekse verband dat bestaat tussen de toegang van vrouwen tot en hun controle over de middelen van bestaan voor het gezin enerzijds en de verbetering van het niveau van voedselzekerheid van dat gezin anderzijds; verzoekt de Commissie, de Raad en de ACS-landen erop toe te zien dat programma's voor microkrediet toegankelijk worden voor vrouwen op het plattelandzaleca Unii Europejskiej i państwom AKP uznanie zasadniczej ekonomicznej roli kobiet w sektorze rolnictwa oraz znaczenia zwiększania wydajności kobiet i ich wkładu w systemy żywnościowe; zwraca się do Unii Europejskiej i państw AKP o włączenie do ich polityki i programów bezpieczeństwa żywnościowego jako podstawowego elementu bezpośredniego związku między dostępem kobiet do zasobów gospodarstwa domowego i kontroli nad nimi a zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa żywnościowego w gospodarstwach domowych; zwraca się do Komisji, Rady i państw AKP o dopilnowanie, by umożliwić kobietom z obszarów wiejskich dostęp do programów mikrokredytów
Tot ziens, ZohanŻegnaj, Zohan!
dringt er met klem op aan dat de Europese Unie zich verbindt tot het geven van ontwikkelingsbijstand voor de opbouw van capaciteit, teneinde ontwikkelingslanden te helpen bij het voldoen aan de criteria voor SAP Plus, omdat de vastgestelde normen anders als NTB's kunnen fungeren en een groot aantal landen de potentiële voordelen van het systeem aan zich voorbij zou kunnen zien gaannalega, by UE zobowiązała się do udzielania pomocy na rzecz rozwoju w budowaniu potencjału krajów rozwijających się, by wesprzeć te kraje w wysiłkach zakwalifikowania się do GSP plus, w przeciwnym razie wyznaczone standardy działać będą jak bariery pozataryfowe i szereg krajów pozostanie poza zasięgiem ewentualnych korzyści systemu
De gedachte dat de Europese Unie alleen kan voortbestaan op de wijze zoals wij dat het liefst zouden zien, en dat zij de gezamenlijke Europeanen een beter leven biedt als wij Griekenland redden en het zuiden stabiliseren, is er echter een die tot nu toe nog nooit was uitgedragen, en ik geloof dat er feitelijk maar één instelling verantwoordelijk is voor deze gedachte en dat is de Europese Raad.Nie zakomunikowano do tej pory, że UE może funkcjonować tak, jak chcemy i zapewniać wszystkim Europejczykom lepsze życie, tylko wtedy, gdy uratujemy Grecję i ustabilizujemy Południe. Moim zdaniem odpowiada za to konkretna instytucja, a mianowicie Rada Europejska.
juicht het toe dat ook Ierland, Malta en Oostenrijk tot het akkoord zijn toegetreden; verzoekt alle overige lidstaten zich bij het akkoord aan te sluiten; verzoekt de Commissie naar een dergelijk akkoord ook met andere sigarettenfabrikanten te streven; de lidstaten dienen ervan af te zien met de sigarettenfabrikanten over eigen akkoorden te onderhandelen, omdat de Commissie over een betere onderhandelingsmarge beschiktz zadowoleniem przyjmuje fakt, że do umowy przystąpiły również Irlandia Malta i Austria; wzywa wszystkie pozostałe Państwa Członkowskie do przystąpienia do umowy; wzywa Komisję, aby ta dążyła do zawarcia podobnych umów z innymi producentami papierosów; Państwa Członkowskie powinny odstąpić od negocjowania własnych porozumień z producentami, ponieważ Komisja posiada w negocjacjach większe pole manewru
Het jongetje zegt: ́Lieve God, bedankt voor het eten, en tot ziens papa. ́" Zmówisz modlitwę? "Więc chłopczyk zniża głowę i mówi
Een beoordeling van de huidige marktsituatie laat zien dat de wijzigingen van Richtlijn ‧/‧/EEG en de inconsistente omzetting daarvan door de lidstaten tot veel juridische onzekerheden en discrepanties hebben geleidOcena obecnej sytuacji rynkowej wskazuje, że poprawki do dyrektywy ‧/‧/EWG i brak jednolitej transpozycji przez państwa członkowskie doprowadziły do licznych niezgodności i niepewności prawnej
Indien een regeling tot deling van de nettokosten van de universeledienstverplichtingen zoals bedoeld in artikel ‧ wordt ingevoerd, zien de nationale regelgevende instanties erop toe dat de beginselen voor de kostendeling en de details van de toegepaste regeling voor het publiek beschikbaar zijnW przypadku ustanowienia mechanizmu dzielenia kosztu netto obowiązku świadczenia usługi powszechnej określonego w art. ‧, krajowe organy regulacyjne zapewniają publiczny dostęp do zasad dzielenia kosztów i szczegółów zastosowanego mechanizmu
Pagina 1. Gevonden 323892 zinnen matching zin Tot ziens!.Gevonden in 82,812 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.