Vertalingen in Polish:

  • na razie   
    (Interjection  )

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch Polish. (3)

tot ziens
trzymaj się; do zobaczenia; cześć; bywaj; żegnaj; do widzenia; narka; nara; na razie; pożegnanie
Tot ziens
Do zobaczenia

Voorbeeld zinnen met "Tot ziens!", vertaalgeheugen

add example
nl In antwoord op deze situatie, die volgens mij te wijten is aan het ondernemingsmodel dat tot nog toe is voorgesteld is en aan de hebzucht de we in Europa zien, moeten we volgens mij, met die toekomst voor ogen, de mensen vooropzetten.
pl W odpowiedzi na to, co moim zdaniem jest spowodowane przez propagowany do tej pory model biznesowy oraz poziom chciwości w Europie, uważam, że mając na uwadze przyszłość, musimy na pierwszym miejscu postawić ludzi.
nl De gebeurtenissen in Italië laten duidelijk zien dat de maatregelen die tot dusver tegen uitsluiting en discriminatie zijn genomen weinig effect hebben gesorteerd, voor zover die maatregelen al zijn uitgevoerd.
pl Wydarzenia we Włoszech wskazują jasno, że podjęte dotąd sposoby walki z wykluczeniem i dyskryminacją nie odniosły wielkich skutków i nie zostały wdrożone.
nl Tot ziens, James
pl Do widzenia, James
nl Zo zien we eIkaar weer van fiIm tot fiIm
pl Lubię się z wami spotykać w tych filmach
nl Onverminderd de aan de exploitatie van het DIS verbonden kosten en de bij wijze van schadevergoeding te betalen bedragen waarin artikel ‧ voorziet, zien de lidstaten en de Commissie af van iedere eis tot terugbetaling van de uitgaven voor de verstrekking van inlichtingen of van documenten en voor de uitvoering van administratieve onderzoeken of andere operationele acties die uit de toepassing van deze verordening voortvloeien en die op verzoek van een lidstaat of de Commissie worden uitgevoerd, behalve wat de vergoedingen betreft die eventueel aan deskundigen worden betaald
pl Bez uszczerbku dla kosztów związanych z funkcjonowaniem SIC, jak również dla kwot przewidzianych z tytułu odszkodowań zgodnie z art. ‧, państwa członkowskie i Komisja odstępują od wszelkich roszczeń o zwrot kosztów związanych z dostarczaniem informacji lub dokumentów i z prowadzeniem dochodzenia administracyjnego lub z wszelkim innym działaniem operacyjnym wynikającym z zastosowania niniejszego rozporządzenia, które są realizowane na wniosek państwa członkowskiego lub Komisji, z wyjątkiem ewentualnych świadczeń wypłacanych ekspertom
nl Tot slot zien we dat de kloof tussen de rijke gebieden en minder welvarende regio's blijft toenemen. Als we bij de cohesie duurzame resultaten willen bereiken zullen we een geïntegreerd ontwikkelingsbeleid moeten volgen dat vooral is gericht op het moderniseren van de infrastructuur, het bevorderen van energie-efficiëntie en het introduceren van milieuvriendelijk vervoer.
pl Dzięki zintegrowanej polityce rozwoju polegającej przed wszystkim na modernizowaniu infrastruktury, podnoszeniu wydajności energetycznej i wprowadzaniu ekologicznego i niedrogiego transportu publicznego, będzie można wprowadzić jeden ze sposobów zapewnienia ciągłości w tym sektorze.
nl De lidstaten zien erop toe dat de in de Gemeenschap vervaardigde en aldaar in de handel gebrachte homeopathische geneesmiddelen overeenkomstig de artikelen ‧, ‧ en ‧ worden geregistreerd of worden toegelaten, behalve wanneer deze geneesmiddelen vallen onder een registratie of vergunning, verleend overeenkomstig de nationale wetgeving tot en met ‧ december ‧ (en onafhankelijk van de verlenging van deze registratie of vergunning na deze datum
pl Państwa Członkowskie zapewnią, że homeopatyczne produkty lecznicze wytwarzane i wprowadzane do obrotu we Wspólnocie są zarejestrowane lub mają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z art. ‧, ‧ i ‧, z wyjątkiem przypadków objęcia tych produktów rejestracją lub pozwoleniem przyznanym na mocy prawa krajowego w dniu lub przed dniem ‧ grudnia ‧ r. (i czy ta rejestracja bądź pozwolenie zostały po tym terminie odnowione
nl Tot ziens, Jon
pl Żegnaj, John
nl We werden terecht gedwongen om ons te bewijzen, om te laten zien dat we voldeden aan de criteria van Kopenhagen, om te laten zien dat we volledig functionerende markteconomieën hadden, enzovoort, maar helaas werd deze mate van controle niet toegepast toen sommige Europese landen toetraden tot de eurozone.
pl Słusznie kazano nam dowodzić, że spełniamy kryteria przystąpienia, że mamy w pełni rynkową gospodarkę i tak dalej. Niestety, takiej skrupulatności nie stosuje się do niektórych państw UE, które wchodzą do strefy euro.
nl Tot ziens, dokter
pl Dowidzenia doktorze!
nl Ik denk dat we, na deze noodtoestand onder ogen te hebben gezien, even halt moeten houden en moeten terugkijken op de situatie om te zien hoe de EU in de toekomst te werk kan gaan om te voorkomen dat er opnieuw situaties ontstaan waarin zwakke democratieën ten onder gaan en zich ontwikkelen tot humanitaire rampen.
pl Myślę, że po zetknięciu z kryzysem powinniśmy zatrzymać się i zastanowić nad tym, jak UE może działać w przyszłości, by zapobiec sytuacjom, w których dochodzi do załamania słabych demokracji, a okoliczności przeradzają się w katastrofę humanitarną.
nl namens de S&D-Fractie. - (PL) Mijnheer de Voorzitter, allereerst zou ik mijn dank willen uitspreken aan het adres van de rapporteur, de heer Søndergaard, die zijn werk in moeilijke omstandigheden heeft aangevat, veel geduld aan de dag heeft gelegd en ook heeft laten zien dat hij er voortdurend naar streeft om tot zeer evenwichtige beoordelingen en standpunten te komen.
pl Panie przewodniczący! Chciałem na początku wyrazić podziękowanie dla naszego sprawozdawcy pana Søndergaarda, który zaczął pracę w niełatwych warunkach, który wykazał się dużą cierpliwością, który jednocześnie wykazał się taką tendencją do dużego zrównoważenia zawieranych ocen i opinii.
nl Ik ben blij te zien dat de subsidiabiliteitscriteria zijn verruimd en niet beperkt zijn tot alleen huishoudens met een laag inkomen.
pl Cieszę się również z rozszerzenia kryteriów kwalifikowalności, które nie będą już ograniczone do gospodarstw domowych o niskim dochodzie.
nl De lidstaten zien erop toe dat er voorzien is in passende regelgeving om ervoor te zorgen dat personen met betrekking tot financiële instrumenten of emittenten van financiële instrumenten onderzoek verrichten of resultaten van onderzoek verspreiden, of personen die andere voor distributiekanalen of voor het publiek bestemde informatie voortbrengen of verspreiden waarin beleggingsstrategieën worden aanbevolen of voorgesteld, redelijke maatregelen treffen om te waarborgen dat de informatie een juiste voorstelling van zaken biedt en dat zij hun belangen bekendmaken of de belangenconflicten ten aanzien van de financiële instrumenten waarop die informatie betrekking heeft, meedelen
pl Państwa Członkowskie zapewniają, że wprowadzone zostają odpowiednie regulacje, w celu zapewnienia, że osoby, które sporządzają lub rozpowszechniają analizy dotyczące instrumentów finansowych lub emitentów instrumentów finansowych i osoby, które sporządzają lub rozpowszechniają inne informacje zalecające lub sugerujące strategię inwestycyjną, przeznaczone dla kanałów dystrybucji lub dla społeczeństwa, dołożą starań aby zapewnić, że takie informacje są rzetelnie przedstawione i ujawniają ich interesy lub wskazują konflikty interesów dotyczące instrumentów finansowych, których informacje te dotyczą
nl De lidstaten zien erop toe dat de op stelsels van publiek toezicht toepasselijke wettelijke regelingen een effectieve samenwerking op Gemeenschapsniveau met betrekking tot de toezichtactiviteiten van de lidstaten mogelijk maken
pl Państwa Członkowskie zapewnią, aby rozwiązania regulacyjne w zakresie systemów nadzoru publicznego zezwalały na skuteczną współpracę na szczeblu Wspólnotyw odniesieniu do działań nadzorczych Państw Członkowskich
nl Ik wil u allen danken en zeg optimistisch: tot ziens, goodbye, auf Wiedersehen, au revoir, arrivederci, hasta luego, la revedere!
pl Pragnę podziękować państwu wszystkim i powiedzieć optymistycznie: goodbye, auf Wiedersehen, au revoir, arrivederci, hasta luego, la revedere!
nl Ik zou daarentegen de Raad willen vragen om een sterk signaal aan de burgers te geven om te laten zien dat er een oprecht verlangen is naar transparantie en een verlangen om de democratie te versterken met betrekking tot onze medeburgers.
pl Niemniej jednak powinniśmy zwrócić się do Rady, aby wysłała do obywateli silny sygnał, aby pokazać, że istnieje rzeczywista wola zapewnienia przejrzystości i wzmocnienia demokracji w odniesieniu do naszych obywateli.
nl Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk V van Verordening (EG) nr. ‧/‧ zien de lidstaten erop toe dat wordt voldaan aan de in de betrokken overeenkomst vastgestelde verplichtingen met betrekking tot de rapportering van vangstgegevens en, indien voorgeschreven, visserijinspanningsgegevens
pl Bez uszczerbku dla przepisów rozdziału V rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ państwa członkowskie zapewniają przestrzeganie wymogów w zakresie sprawozdawczości dotyczącej połowów i, jeżeli jest to wymagane, nakładu połowowego, określonych we właściwej umowie
nl Wat de keuze voor belasting met betrekking tot financiële en verzekeringsdiensten betreft, zou het Comité ook graag zien dat er een systeem komt waarin aanbieders per transactie, per klant of per vooraf omschreven categorieën transacties of klanten kunnen aangeven
pl W odniesieniu do prawa wyboru opodatkowania w odniesieniu do usług ubezpieczeniowych i finansowych EKES z zadowoleniem przyjąłby również system pozwalający podmiotom gospodarczym skorzystać z możliwości objęcia VAT-em poszczególnych transakcji lub poszczególnych klientów albo wcześniej określonych kategorii transakcji lub klientów
nl Even serieus jongens, tenzij jullie me willen zien opblazen.Kunnen jullie wachten tot ik klaar ben?
pl Nie chcecie chyba żebym tu puścił pawia
nl Tot ziens, zoon
pl Żegnaj, synu
nl Het is erg belangrijk dat de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van asiel wordt versterkt en beter wordt gecoördineerd. Uiteindelijk moeten wij zien te komen tot een gemeenschappelijke aanpak uitgaande van de diverse nationale praktijken, zeer zeker nu wij allen erkennen hoe groot de verschillen daartussen zijn.
pl To bardzo ważne, abyśmy jeszcze bardziej wzmocnili i skoordynowali współpracę pomiędzy państwami członkowskimi w sprawach azylu i na koniec postarali się wypracować jednolite podejście w miejsce zróżnicowanych podejść szczebla krajowego - zwłaszcza, że wszyscy dostrzegamy ogromne różnice, jakie tu istnieją.
nl Op alle voor publicatie bestemde exemplaren van een werk waarop auteursrechten rusten en dat volgens deze bepaling tot stand is gekomen, dient de naam van de auteur(s) van het werk te worden vermeld tenzij de auteur uitdrukkelijk wenst daar vanaf te zien
pl Wszystkie egzemplarze dzieła chronionego prawem autorskim, upowszechnianego publicznie i przygotowanego zgodnie z niniejszymi postanowieniami, są opatrzone nazwiskami autora lub autorów dzieła, o ile autor lub autorzy wyraźnie nie odmówią ujawnienia ich nazwisk
Pagina 1. Gevonden 323892 zinnen matching zin Tot ziens!.Gevonden in 41,237 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.