Vertalingen in Latvian:

  • citplanētietis   
     
    Een wezen van een andere planeet.

Voorbeeld zinnen met "buitenaards wezen", vertaalgeheugen

add example
nl Ik ben een buitenaards wezen van de planeet Vulcan
lv Es esmu viesis no Vulkāna planētas
nl Buitenaardse nachtName
lv Citplanētiešu naktsName
nl Het toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn omvat in wezen alle commerciële diensten die worden aangeboden door in een lidstaat gevestigde dienstverrichters.
lv Būtībā Pakalpojumu direktīvas darbības joma attiecas uz visiem komerciālajiem pakalpojumiem, ko piedāvā pakalpojuma sniedzējs, kurš reģistrēts kādā no dalībvalstīm.
nl auteur. - Mijnheer de Voorzitter, relatief gezien is Armenië in wezen een pas herboren land, dat worstelt om zijn democratische instellingen te versterken en het welzijn van zijn burgers te beschermen, terwijl het platgedrukt wordt tussen twee niet-zo-democratische maar nogal vijandige buren, namelijk Rusland en Turkije en terwijl het op verontrustende en oneerlijke wijze verwikkeld is in een territoriaal conflict met het totalitaire regime of Azerbeidjan.
lv autors. - Priekšsēdētāja kungs! Būtībā Armēnija ir nosacīti nesen atdzimusi valsts, kura cenšas nostiprināt demokrātiskās institūcijas un nodrošināt iedzīvotāju labklājību, būdama iespiesta starp diviem ne tik demokrātiskiem, bet diezgan naidīgiem kaimiņiem, proti, Krieviju un Turciju, un būdama traucējoši un netaisnīgi iesaistīta teritoriālā konfliktā ar Azerbaidžānas totalitāro režīmu.
nl De Noorse autoriteiten wezen erop dat Besluit nr. ‧/‧/COL van de Autoriteit niet beschreef hoe de steun voor de ontwikkeling van het programma Turborouter de mededinging in de EER of in derde landen verstoorde
lv Norvēģijas iestādes norādīja, ka Uzraudzības iestādes Lēmumā Nr. ‧/‧/COL nebija aprakstīts, kā atbalsts programmas Turborouter izstrādei radījis konkurences traucējumus EEZ vai trešo valstu tirgos
nl Het onderzoek heeft in wezen bevestigd dat deze twijfels niet waren weggenomen, omdat de steun inderdaad was misbruikt, zoals hierboven is geconcludeerd, en onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt
lv Pēc būtības izmeklēšanā apstiprinājās, ka šīs bažas nav kliedētas, jo atbalsts patiešām tika nepareizi izlietots, kā secināts iepriekš, un nav saderīgs ar kopējo tirgu
nl De Poolse autoriteiten wezen onder meer op de volgende innovaties in offsetdruk
lv Polijas iestādes īpaši norādīja uz šādām inovācijām ofsetiespiešanas jomā
nl Patiënten kunnen niet altijd de juiste behandeling in hun eigen lidstaat krijgen, wat in wezen in strijd is met de door het EU-Verdrag gewaarborgde vrijheden.
lv Pacienti ne vienmēr var saņemt pienācīgu ārstēšanu paši savā dalībvalstī, un tas būtībā ir pretrunā ar brīvībām, ko garantē ES līgums.
nl Ik vraag me af hoe de Commissie op het idee is gekomen om dit nieuwe project voor afhandeling van de klachten van Europese burgers aan te duiden als "pilot project", want in wezen heeft het niets nieuws te bieden.
lv Es neesmu visai pārliecināts par to, kā Komisijai ienāca prātā doma tās jauno projektu par to, kā risināt Eiropas iedzīvotāju sūdzību jautājumus, nosaukt par "pilotprojektu”, jo būtībā tas nepiedāvā neko jaunu.
nl Voordat de garantie werd verleend, beschouwde Oostenrijk BAWAG-PSK als een in wezen levensvatbare onderneming, die alleen tot aan de verkoop ervan overbruggingssteun nodig had
lv Līdz galvojuma piešķiršanai Austrija uzskatīja BAWAG-PSK par principā dzīvotspējīgu uzņēmumu, kam pārejas atbalsts bija nepieciešams tikai līdz tā pārdošanai
nl Het tweede verontrustende punt betreft de schuldtoewijzing: volgens het verslag kan Europa nooit genoeg doen in termen van afstand doen van zijn wezen, zijn nationale identiteiten en gemeenschappelijke beschaving.
lv Otra satraucošā lieta bija atbildības iedalījums: saskaņā ar ziņojumu Eiropa nekad nevar pietiekami atteikties no savas būtības, valstu identitātēm un kopējās civilizācijas.
nl Middels een specifiek amendement hebben wij gevraagd - en zullen wij morgen opnieuw vragen - om de goedkeuring van het Parlement voor de mogelijkheid om de oorsprong van grondstoffen aan te duiden, niet alleen voor verse, niet-verwerkte producten, maar ook voor verwerkte producten op basis van één ingrediënt, dus producten van een grondstof die in wezen kenmerkend is voor het product.
lv Mēs jau esam prasījuši un rīt ar konkrētu grozījumu prasīsim vēlreiz, lai Parlaments balsotu par iespēju norādīt izejvielu izcelsmi ne tikai svaigiem, neapstrādātiem produktiem, bet arī apstrādātiem viena komponenta produktiem, tas ir, produktiem, kuru tipiskais pamatelements ir izejviela.
nl Eigenlijk consolideren we vandaag gewoon de externe dimensie van de strategie van Lissabon; in wezen is dit het idee dat Europa's antwoord op de globalisering proactief en vol vertrouwen moet zijn, en niet negatief of passief.
lv Patiesībā tas, ko mēs šodien nostiprinām, ir vienkārši Lisabonas stratēģijas ārējā dimensija. Būtībā tā ir ideja, ka Eiropas atbildei uz globalizāciju ir jābūt proaktīvai un pašpārliecinātai, nevis negatīvai un pasīvai.
nl Miljoenen vrouwen zijn gestorven, en tientallen miljoenen kinderen zijn wezen geworden, terwijl dit had kunnen worden voorkomen.
lv Miljoniem sieviešu ir mirušas un desmitiem miljoniem bērnu ir bezjēdzīgi kļuvuši par bāreņiem.
nl Zij wezen ook op het belang voor de Portugese economie van industriële sectoren met een hoge toegevoegde waarde
lv Tās arī atsaucās uz ieguvumiem Portugāles ekonomikai, kuri realizējas, pateicoties nozarēm ar augstu pievienoto vērtību
nl Uiteraard kan ik de uiteengezette standpunten alleen maar bijtreden, en dan vooral die van de heer Van Orden en van mevrouw Kinnock, maar tegelijkertijd moet ik daar ook aan toevoegen dat de Commissie in wezen alleen maar over de macht van de diplomatie beschikt. Maar misschien heeft ze ook de macht om te bepalen welke acties we moeten ondernemen als - en dat is natuurlijk iets waar we allemaal uit de grond van ons hart op hopen en waar we alle mogelijke middelen voor zullen inzetten - de bemiddelingspogingen om een regering onder leiding van de heer Tsvangirai op de been te krijgen een succes blijken te zijn.
lv Acīmredzot es varu tikai no visas sirds atbalstīt izteiktos viedokļus, īpaši G. Van Orden un G. Kinnock, bet vienlaikus man ir jāpiebilst, ka Komisijas pilnvaras, protams, ir diplomātijas pilnvaras, bet varbūt, ka tās ir arī pilnvaras sagatavoties rīcībai, kuru mēs varētu uzsākt - un ko mēs acīmredzot vēlamies no visas sirds un ko mēs darīsim visos mums pieejamos veidos - starpniecības procesam, lai tas būtu veiksmīgs, vedot pie M. Tsvangirai vadītas valdības izveidošanas.
nl schriftelijk. - (PT) Sinds 2005 heeft de Commissie diverse wetgevingsinitiatieven ingediend om de uitwisseling van gegevens uit het strafregister te reguleren en te vergemakkelijken teneinde paal en perk te stellen aan het trage en in wezen ondoeltreffende systeem dat was gebaseerd op de regeling van het Europees Verdrag van de Raad van Europa van 1959.
lv rakstiski. - (PT) Eiropas Komisija kopš 2005. gada ir ierosinājusi vairākas likumdošanas iniciatīvas, kas paredzētas, lai reglamentētu un atvieglotu no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņu, tā darot galu gausajai un būtībā neefektīvajai sistēmai, kuras darbības pamatā bija kārtība, kāda noteikta Eiropas Padomes 1959. gada Konvencijā par savstarpēju palīdzību krimināllietās.
nl In wezen vindt die aanpassing plaats door de waarde in het economisch verkeer van alle activa te berekenen op basis van het onderzoek dat op ‧ maart ‧ is afgerond en aan de Commissie is overgelegd door de onafhankelijke deskundige Realizacja Inwestycji Techniczno-ekonomicznych
lv Korekciju būtībā veic, izskaitļojot visu aktīvu patieso tirgus vērtību, pamatojoties uz izpēti, ko ‧. gada ‧. martā sagatavoja un Komisijai iesniedza neatkarīgs eksperts- Realizacja Inwestycji Techniczno-ekonomicznych
nl Het in de VRC vervaardigde en aldaar op de binnenlandse markt verkochte product en het product dat naar de Gemeenschap wordt uitgevoerd, alsook het product dat in de Verenigde Staten wordt vervaardigd en verkocht, hebben dezelfde fysische, technische en chemische basiseigenschappen en worden in wezen voor dezelfde doeleinden gebruikt, zodat zij als soortgelijke producten in de zin van artikel ‧, lid ‧, van de basisverordening worden beschouwd
lv Ražojumam, ko ražo un pārdod Ķīnas iekšējā tirgū, un ražojumam, ko eksportē uz Kopienu, kā arī ražojumam, ko ražo un pārdod ASV, ir vienādas fiziskās, tehniskās un ķīmiskās pamatīpašības un lietojums, tāpēc tos uzskata par līdzīgiem pamatregulas ‧. panta ‧. punkta nozīmē
nl Ten eerste geldt voor Kosovo - als ik het goed heb begrepen - het besluit van resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad en met name voor de Servische minderheid die op het platteland van de geografische enclaves gevangen zit, die we in wezen het recht op vrije communicatie ontzeggen.
lv Pirmkārt, kas attiecas uz Kosovu, uz kuru, ja es nemaldos, attiecas Drošības padomes rezolūcija Nr. 1244, un, jo īpaši, kas attiecas uz Serbijas mazākumtautībām, kuras dzīvo lauku teritorijas cietumā, ieslodzītas ģeogrāfisku apstākļu radītos cietumos, mēs būtiski noraidām brīvu komunikāciju.
nl Misschien moet prioriteit worden gegeven aan een meer optimistische en mildere kijk op het gezinsleven; wanneer men de kwestie van het gezin en het geboortecijfer aansnijdt, raakt men immers per definitie de diepste kern van het menselijk wezen
lv Varbūt vispirms būtu jāveido optimistiskāks un cēlāks priekšstats par ģimenes dzīvi, jo jautājums par ģimeni un dzimstību pēc definīcijas skar cilvēka dzīves visintīmākās jomas
nl In wezen is het echter een ode aan het Europees veiligheids- en defensiebeleid, waartegen we ons meer dan tien jaar in zowel principieel als praktisch opzicht hebben verzet.
lv Tomēr ziņojums būtībā ir slavas dziesma EDAP, pret ko mēs uzstājamies kā principā, tā praksē jau vairāk kā desmit gadu.
nl Na de instelling van de voorlopige rechten wezen sommige importeurs verder op de negatieve uitwerking van de wisselkoers op het prijspeil
lv Pēc tam, kad bija uzlikti pagaidu maksājumi, daži importētāji iebilda pret valūtas maiņas kursa negatīvo ietekmi uz cenu līmeni
nl Deze en ook een andere onderneming wezen er ook op dat de cif-waarden die voor de berekening van het compenserende recht werden gebruikt, niet dezelfde zijn als die welke voor de vaststelling van de schade en de dumping werden gebruikt
lv Turklāt šis uzņēmums, kā arī vēl viens uzņēmums norādīja, ka kompensācijas maksājuma likmes aprēķināšanai izmantotās CIF vērtības atšķīrās no vērtībām, ko izmantoja, aprēķinot kaitējumu un dempingu
Pagina 1. Gevonden 1337 zinnen matching zin buitenaards wezen.Gevonden in 0,98 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.