Vertalingen in Latvian:

  • citplanētietis   
     
    Een wezen van een andere planeet.

Voorbeeld zinnen met "buitenaards wezen", vertaalgeheugen

add example
nl Ik ben een buitenaards wezen van de planeet Vulcan
lv Es esmu viesis no Vulkāna planētas
nl Buitenaardse nachtName
lv Citplanētiešu naktsName
nl In mijn ogen ligt de oplossing met betrekking tot het GVB in wezen...
lv Man šķiet, ka KZP galvenie...
nl Sommige beoordelaars wezen op dit probleem
lv Daži vērtētāji uz to vērsa uzmanību
nl Investeringen worden uitgeboekt wanneer de rechten op kasstromen uit de beleggingen zijn vervallen of zijn overgedragen en de Europese Gemeenschappen in wezen alle aan eigendom verbonden risico's en voordelen hebben overgedragen
lv Ieguldījumu atzīšanu pārtrauc, ja ir beigušās vai ir nodotas tiesības saņemt naudas plūsmas no ieguldījumiem un Eiropas Kopienas ir nodevušas visus riskus un atlīdzību, kas izriet no īpašumtiesībām
nl In wezen is die oplossing gebaseerd op het mechanisme voor de eurozone zoals dat door de Commissie is gepropageerd, terwijl tegelijkertijd ook in de participatie van het IMF is voorzien.
lv Tā pamatā faktiski ir eiro zonas mehānisms, ko atbalstīja Komisija, vienlaikus paredzot arī SVF dalību.
nl Het onderzoek heeft in wezen bevestigd dat deze twijfels niet waren weggenomen, omdat de steun inderdaad was misbruikt, zoals hierboven is geconcludeerd, en onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt
lv Pēc būtības izmeklēšanā apstiprinājās, ka šīs bažas nav kliedētas, jo atbalsts patiešām tika nepareizi izlietots, kā secināts iepriekš, un nav saderīgs ar kopējo tirgu
nl Het wezen van de overeenkomst
lv Nolīguma būtība
nl Geachte collega's, uit hetgeen ik zojuist heb gezegd kunt u afleiden dat de morgen in stemming te brengen resolutie erg belangrijk is, ofschoon het geen wetgevingsresolutie is. In wezen wordt daarmee namelijk ICT uitgeroepen tot een van de belangrijkste indicatoren voor duurzame ontwikkeling in de Europese Unie.
lv No manis sacītā ir skaidrs, ka, lai gan priekšlikums, par kuru mēs balsosim pēc dažām dienām, nav normatīvs, tas ir ļoti svarīgs, jo tas būtībā padara ICT par vienu no galvenajiem ilgtspējīgas attīstības indikatoriem Eiropas Savienībā.
nl Het nieuwe voorstel is in wezen hetzelfde als het bestaande.
lv Jaunais priekšlikums ir gandrīz tāds pats kā esošais.
nl Wij allen, en ik voorop, moeten de seksuele en reproductieve gezondheid promoten, maar als met deze woorden een heel andere, volkomen tegengestelde werkelijkheid wordt aangeduid (het doden van een menselijk wezen, dat wordt opgevat als het recht van de vrouw op vrijheid), dan moet het bedrog ontmaskerd worden.
lv Pirmām kārtām, ikvienam, tostarp arī man, ir jāveicina seksuālā un reproduktīvā veselība, taču, ja ar šo terminu tiek apzīmētas citas, patiesībā pilnīgi pretējas darbības (ar sievietes tiesībām uz izvēli saprotot cilvēka nogalināšanu), maldināšana ir jāatklāj.
nl Dit is in wezen een politieke keuze, en het is absoluut noodzakelijk om hierover eenstemmigheid in de Europese Raad te behalen.
lv Tā ir būtiska politiska izvēle, un Eiropadomē ir nepieciešams iegūt pilnīgu vienprātību.
nl het recht op ondernemingsvrijheid, waarvan het wezen wordt aangetast door het verbod om de oorsprong met andere middelen te bewijzen
lv tiesības veikt uzņēmējdarbību, kuru būtība tiek traucēta ar aizliegumu citos veidos pierādīt izcelsmi
nl afgezien van de verkoop van Sernam die nog niet haar beslag heeft gekregen, verloopt het herstructureringsplan in wezen als oorspronkelijk voorzien en volgens het oorspronkelijke plan
lv atskaitot Sernam pārdošanu, kas (vēl) nav notikusi, sākotnēji paredzētais pārstrukturēšanas plāns būtībā notiek un atbilst sākotnējam plānam
nl Het Hof merkt op de de Commissie in de aangevochten beschikking niet verwijst naar het feit dat de klacht van AEVP in wezen gebaseerd was op een verband tussen het verschil in belasting op likeurwijn en zoete wijn, en de steun voor de Franse producenten van likeurwijn
lv Eiropas Kopienu Tiesa norāda, ka lēmumā, pret kuru celti iebildumi, Eiropas Komisija nav atsaukusies uz to, ka AEVP sūdzības pamats ir saikne, kas pastāv starp dažādajiem nodokļiem, ko piemēro par deserta vīniem un dabiskiem saldiem vīniem, un atbalstu Francijas deserta vīna ražotājiem
nl Daarbij wordt in wezen niet uitsluitend gestreefd naar het behoud van de waarde van de afzonderlijke dieren maar komt het er in de eerste plaats op aan de getroffen dierpopulatie te immuniseren en de besmettingshaarden van waaruit de ziekte wordt verspreid, te beperken
lv Tā ir svarīga ne tikai atsevišķu dzīvnieku vērtības saglabāšanai, bet arī vispirms tādēļ, lai nodrošinātu slimības apdraudēto dzīvnieku populācijai imūnaizsardzību un mazinātu infekcijas avotus, no kuriem šī slimība izplatās
nl Ter ondersteuning van haar argumentatie legt SIDE een verslag over van de Nationale Stichting voor Beleidswetenschappen, waarin in wezen kritiek wordt geuit op de beslissing van de Franse autoriteiten om subsidies niet direct uit te betalen aan boekhandels
lv Kā pierādījumus SIPS uzrādīja Politisko zinātņu nacionālā fonda ziņojumu, kas galvenokārt kritizē Francijas varas institūciju izdarīto izvēli neizsniegt subsīdijas tieši grāmatnīcu īpašniekiem
nl De organisatie van de EU-producenten en één EU-producent betoogden dat het productieproces van alle uit twee componenten bestaande typen PSF in wezen hetzelfde is en dat de overschakeling op de LMP-productie geen technische problemen oplevert, maar louter afhangt van marktkrachten zoals de vraag en de prijzen
lv Kopienas ražotāju asociācija un viens Kopienas ražotājs apgalvoja, ka visu divkomponentu PŠŠ ražošanas process būtībā ir vienāds un pārejai uz VKP ražošanu nav tehniska rakstura problēmu, bet tas pilnībā ir atkarīgs no tirgus faktoriem, piemēram, no pieprasījuma un cenām
nl Volgens rekwirante moet het arrest worden vernietigd, voor zover daarbij, anders dan in de precedenten van de communautaire rechterlijke instanties, de rechtmatigheid van het in de beschikking vervatte algemene bevel wordt bevestigd en in wezen wordt verklaard dat de nationale autoriteiten elke beoordelingsvrijheid ontberen
lv Pēc apelācijas sūdzības iesniedzējas uzskatiem spriedumu būtu jāatceļ, jo tas ir pretējs iepriekš pieņemtajiem Kopienu tiesas nolēmumiem, un apstiprina, ka ir likumīga Lēmumā noteiktā vispārējā atgūšanas kārtība un būtībā atzīst, ka valsts iestādēm šajā jomā nav pilnīgi nekādas brīvības
nl Dit krediet dient ter dekking van de overlevingspensioenen voor de weduwen, weduwnaars en wezen van de voormalige leden van de Rekenkamer
lv Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu apgādnieka zaudējuma pensijas, kas izmaksājamas Revīzijas palātas bijušo locekļu atraitņiem un bāreņiem
nl de overlevingspensioenen voor overlevende echtgenoten en/of wezen van de voormalige leden van de instelling en de toepassing van de aanpassingscoëfficiënt van het land van hun verblijfplaats
lv bijušo iestādes locekļu pārdzīvojušo laulāto un/vai bāreņu apgādnieka zaudējumu pensijas, kā arī to dzīvesvietas valstu korekcijas koeficientus
nl Daarom kan ik u niet gelukwensen want in wezen erkent de Raad niet de bevoegdheden die aan dit Huis zijn toegekend in het Verdrag van Lissabon.
lv Tāpēc es nevaru jūs apsveikt, jo Padome būtībā neatzīst tās pilnvaras, kas saskaņā ar Lisabonas līgumu ir piešķirtas Parlamentam.
nl Bepalingen betreffende bijslagen die aan wezen worden toegekend in een bijzonder stelsel voor ambtenaren
lv Noteikumi, kas attiecas uz to bāreņu pabalstiem, kuri ir tiesīgi saņemt pensijas saskaņā ar valsts civildienesta ierēdņu īpašo sistēmu
nl De oprichting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart is in wezen een verdere stap in die richting.
lv Būtiski, ka Eiropas Aviācijas drošības aģentūras nodibināšana nozīmē vēl vienu soli šajā virzienā.
nl dat het er in wezen toe strekt de nationaliteitsvoorwaarde waaraan de uitoefening van deze rechten momenteel in de meeste lidstaten onderworpen is, op te heffen
lv tā kā tas cenšas likvidēt pilsonības prasību, kas šobrīd jāpilda lielākajā daļā dalībvalstu, lai izmantotu šīs tiesības
Pagina 1. Gevonden 1337 zinnen matching zin buitenaards wezen.Gevonden in 3,057 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.