Vertalingen in Lets:

  • citplanētietis   
     
    Een wezen van een andere planeet.

Voorbeeld zinnen met "buitenaards wezen", vertaalgeheugen

add example
nl Ik ben een buitenaards wezen van de planeet Vulcan
lv Es esmu viesis no Vulkāna planētas
nl Buitenaardse nachtName
lv Citplanētiešu naktsName
nl Als Iers staatsburger weet ik dat mensen veel te lang over het conflict in Noord-Ierland hebben gesproken als zijnde een conflict tussen katholieken en protestanten, terwijl het in wezen veel complexer was en er veel ernstiger problemen, zoals problemen inzake de mensenrechten, aan de kern van het probleem lagen.
lv Būdams no Īrijas, es zinu, ka pārāk ilgi cilvēki runāja par Ziemeļīrijas konfliktu kā par konfliktu starp katoļiem un protestantiem, kamēr faktiski tā bija daudz niansētāka lieta un problēmas saknē bija daudz nopietnāki jautājumi, tostarp civiltiesību jautājumi.
nl Ten eerste geldt voor Kosovo - als ik het goed heb begrepen - het besluit van resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad en met name voor de Servische minderheid die op het platteland van de geografische enclaves gevangen zit, die we in wezen het recht op vrije communicatie ontzeggen.
lv Pirmkārt, kas attiecas uz Kosovu, uz kuru, ja es nemaldos, attiecas Drošības padomes rezolūcija Nr. 1244, un, jo īpaši, kas attiecas uz Serbijas mazākumtautībām, kuras dzīvo lauku teritorijas cietumā, ieslodzītas ģeogrāfisku apstākļu radītos cietumos, mēs būtiski noraidām brīvu komunikāciju.
nl auteur. - Mijnheer de Voorzitter, relatief gezien is Armenië in wezen een pas herboren land, dat worstelt om zijn democratische instellingen te versterken en het welzijn van zijn burgers te beschermen, terwijl het platgedrukt wordt tussen twee niet-zo-democratische maar nogal vijandige buren, namelijk Rusland en Turkije en terwijl het op verontrustende en oneerlijke wijze verwikkeld is in een territoriaal conflict met het totalitaire regime of Azerbeidjan.
lv autors. - Priekšsēdētāja kungs! Būtībā Armēnija ir nosacīti nesen atdzimusi valsts, kura cenšas nostiprināt demokrātiskās institūcijas un nodrošināt iedzīvotāju labklājību, būdama iespiesta starp diviem ne tik demokrātiskiem, bet diezgan naidīgiem kaimiņiem, proti, Krieviju un Turciju, un būdama traucējoši un netaisnīgi iesaistīta teritoriālā konfliktā ar Azerbaidžānas totalitāro režīmu.
nl Daarom moet vrij categorisch worden gezegd dat de afkeer van geweld - de aankondiging door beide kanten van hun voornemen om af te zien van machtsgebruik en om hun aandacht te bundelen op het bereiken van een onderhandelingsakkoord - geen uitvinding van dit Huis is, maar dat er verschillende pogingen in de laatste paar decennia aan voorafgingen - en Annapolis was in wezen niets anders dan een nieuwe aanloop - om een dialoog zonder geweld tot stand te brengen.
lv Tieši tāpēc tas ir jāpasaka pavisam kategoriski, ka atteikšanās no vardarbības - abām pusēm pasludinot par savu apņēmību atturēties no jebkādas turpmākas spēka lietošanas un visas savas pūles koncentrēt sarunu ceļā panākta noregulējuma sasniegšanai - nav šī Parlamenta izgudrojums, bet ir daudzu pēdējo gadu desmitu laikā atkārtotu mēģinājumu pamatā - un Anapole būtībā bija nekas cits kā jauns mēģinājums - panākt dialogu bez vardarbības.
nl Bij de nog in te vorderen bedragen gaat het in wezen om bedragen die nationale pensioeninstellingen verschuldigd zijn in het kader van de overdracht van pensioenrechten
lv Summas, kas vēl ir jāiekasē atbilstoši ‧. sadaļai, pamatā ir no valstu pensiju fondiem iekasējamās summas pensiju tiesību pārejas ietvaros
nl De Noorse autoriteiten wezen er op dat diverse EU-lidstaten regelingen hebben ingevoerd voor de terugbetaling van de btw-kosten over niet-belastbare of belastingvrije activiteiten van lokale overheden
lv Norvēģijas iestādes piemin vairākas ES dalībvalstis, kas ir ieviesušas PVN kompensācijas sistēmas, saskaņā ar kurām vietējām pašvaldības iestādēm tiek kompensēts PVN, ko tās samaksājušas saistībā ar neapliekamām vai no nodokļa atbrīvotām darbībām
nl In wezen wil men - en dat baart ons zorgen - het geldende beginsel van gelijkwaardigheid tussen verblijfstitels en visa voor kort verblijf (C-visa) uitbreiden tot visa voor verblijf van langere duur.
lv Būtībā to nolūks ir pašreizējo līdzvērtības principu starp uzturēšanās atļaujām un īstermiņa uzturēšanās C vīzām attiecināt arī uz ilgtermiņa uzturēšanās vīzām, un tas mūs satrauc.
nl Overeenkomsten die naar de vorm verschillen, kunnen in wezen dezelfde impact op de concurrentie hebben
lv Pēc formas dažādas vienošanās var tādā pašā veidā vērā ņemami ietekmēt konkurenci
nl Misschien moet het ons tot nadenken stemmen dat dat verdrag, dat zo uitbundig werd aangeprezen als panacee voor alle Europese problemen, toch in wezen volkomen overschat is gebleken.
lv Varbūt tam vajadzētu likt mums apsvērt to, vai Līgums, kurš tika ārkārtīgi slavēts un dēvēts par visu Eiropas problēmu risinājumu, galu galā nav ievērojami pārvērtēts.
nl De voorstellen die voor ons liggen, behelzen in wezen wat de Commissie naar voren heeft gebracht, namelijk de liberalisering van de markt voor reserveonderdelen, zij het ook met een overgangsperiode van vijf jaar voor de lidstaten waar reserveonderdelen onder de modelbescherming vallen.
lv Tas, kas šeit tiek piedāvāts un ir redzams, to ir iesniegusi Komisija, proti, tirgus liberalizāciju rezerves daļām, kaut arī ar piecu gadu pārejas laiku dalībvalstīs, kurās uz rezerves daļām attiecas dizaina aizsardzība.
nl fungerend voorzitter van de Raad. - (SL) Het wezen van een gedragscode is precies dat het door de providers zelf wordt ontwikkeld.
lv Padomes priekšsēdētājs. - Rīcības kodeksa būtība ir tāda, kādu to nosaka tā veidotāji.
nl Twee genotoxiciteitstesten (in vitro de muis lymfoomtest en in vivo de muis beenmerg micronucleustest) wezen op de mogelijkheid dat mycofenolaat mofetil chromosomale afwijkingen kan veroorzaken
lv Divos genotoksicitātes testos (in vitro peļu limfomas testā un in vivo peļu kaulu smadzeņu kodoliņu testā) tika konstatēta mikofenolāta mofetila spēja izraisīt hromosomu aberācijas
nl Verzet de Verordening ‧/‧ er zich tegen dat de Belgische douaneambtenaren informatie, verworven in het kader van de uitvoering van de verordening, verstrekken buiten de door de verordening voorziene kanalen- er weze onder meer gedacht aan het artikel ‧, onder ‧ en ‧, onder ‧, eerste lid van de verordening- om, bijvoorbeeld in het kader van een door Belgische rechtbanken bevolen getuigenverhoor of overlegging van stukken?
lv Vai ar Regulu Nr. ‧/‧ aizliedz to, ka Beļģijas muitas amatpersonas informāciju, kas tika iegūta Regulas izpildes ietvaros, izņemot tās tālāknodošanu ar Regulā minēto kanālu starpniecību- tostarp domājot Regulas ‧. panta ‧. punktu un ‧. punkta ‧. daļu, piemēram, nodod tālāk Beļģijas tiesas norīkotās liecinieku nopratināšanas ietvaros vai iesniedzot izrakstus?
nl Bovendien stelt verzoekster dat de Belgische lijst verzoeksters eigendomsrechten schendt door haar de exclusiviteit van haar uitzendrechten te ontnemen, die het gemeenschapsrecht volgens verzoekster als het wezen van de intellectuele eigendomsrechten erkent
lv Bez tam prasītāja apgalvo, ka, sastādot Beļģijas sarakstu, ir pārkāptas prasītājas īpašumtiesības, liedzot tai ekskluzivitāti attiecībā uz translācijas tiesībām, kas saskaņā ar prasītājas teikto EK tiesībās ir atzītas kā intelektuālā īpašuma aizsardzības pati būtība
nl Het belang in een geassocieerde deelneming is gelijk aan de boekwaarde van de investering in de geassocieerde deelneming op basis van de equity-methode samen met eventuele belangen op lange termijn die in wezen deel uitmaken van de netto-investering van de investeerder in de geassocieerde deelneming
lv Saskaņā ar pašu kapitāla metodi līdzdalība asociētā uzņēmumā ir ieguldījuma uzskaites vērtība kopā ar jebkuriem ilgtermiņa ieguldījumiem, kas būtībā veido daļu no ieguldītāja neto ieguldījuma asociētajā uzņēmumā
nl Ik denk dat we de uitdaging in wezen goed hebben doorstaan, zij het niet zonder enkele valse alarmen.
lv Es uzskatu, ka galvenokārt mēs esam veiksmīgi izturējuši pārbaudījumu, lai gan izvairīties no viltus trauksmēm mums neizdevās.
nl Er dient in het bijzonder aandacht te worden gegeven aan de situatie van Birmese wezen.
lv Īpaša uzmanība būtu jāpievērš arī Mjanmas bāreņu stāvoklim.
nl De problemen die het voorstel oproept, raken dus het wezen van de door de Commissie gehanteerde wetgevingsaanpak, althans waar het gaat om het instrumentele oogmerk en de doeltreffendheid van de voorschriften
lv Līdz ar to projekta radītās problēmas skar paša Komisijas izmantotā tiesisko aktu izdošanas instrumenta kodolu, vismaz jautājumos par tā atbilstību mērķim un normatīvu efektivitāti
nl De importeurs/distributeurs wezen erop dat maatregelen rechtstreekse gevolgen zouden hebben voor hun winstmarges aangezien zij de kosten van de maatregelen niet door toepassing van hogere prijzen aan hun afnemers konden doorberekenen
lv Importētāji/izplatītāji norādīja, ka pasākumi tieši ietekmētu viņu peļņas normu, jo tie nevarētu segt pasākumu izmaksas, nosakot pircējiem augstākas cenas
nl De aanpak van de terroristische dreiging blijkt eens te meer voor de EU het noodzakelijke voorwendsel te zijn om de laatste hand te leggen aan haar reactionair institutioneel kader, dat in wezen gericht is tegen de arbeiders- en volksbeweging en de macht van het kapitaal versterkt door de soevereine rechten van de lidstaten nog verder uit te hollen.
lv Cīņa pret "terorisma draudiem” kārtējo reizi ir tikusi izmantota kā iemesls, kas vajadzīgs Eiropas Savienībai, lai novestu līdz galam tās reakcionāro institucionālo struktūru, kas būtībā darbojas pret strādnieku šķiru un pamatslāņu kustību un sargā kapitāla varu, vēl vairāk apdraudot dalībvalstu suverēnās tiesības.
nl Elke nationale maatregel die afwijkt van een harmonisatiemaatregel met het oog op de totstandkoming en de werking van de interne markt, is in wezen immers een maatregel die gevolgen voor de interne markt kan hebben
lv Patiesībā katrs valsts pasākums, kas atkāpjas no saskaņošanas pasākuma nolūkā izveidot iekšējo tirgu un nodrošināt tā darbību, būtībā ir pasākums, kas, iespējams, ietekmēs iekšējo tirgu
nl Het Adviescomité is het met de Europese Commissie eens dat ondanks de beperkte kartelactiviteiten in ‧-‧, het inderdaad gaat om één enkele, in wezen dezelfde, inbreuk
lv Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai, ka, neskatoties uz ierobežotām karteļa darbībām ‧.–‧. gadā, konstatēts viens, pēc būtības tas pats pārkāpums
nl Zij wezen er toen op dat de publieke omroepen niet in staat zijn om de positie van de commerciële omroepen op de markten voor de verwerving van audiovisuele rechten te bedreigen, omdat zij over minder financiële middelen beschikken en omdat hun programmering aan eisen inzake kwaliteit en diversiteit moet voldoen, terwijl de commerciële omroepen enkel programma's bieden die veel publiek trekken
lv Tās norādīja, ka sabiedriskie kanāli nespēj apdraudēt komerciālo kanālu pozīcijas audiovizuālās apraides tiesību iepirkšanas tirgos, tā kā to finansiālās kapacitātes ir mazākas un to programmu sastādīšana atbild nepieciešamības un dažādības prasībai, kamēr komerciālie kanāli piedāvā tikai atraktīvas programmas atbilstoši televīzijas skatītāju pieprasījumam
Pagina 1. Gevonden 1337 zinnen matching zin buitenaards wezen.Gevonden in 1,172 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.