Vertalingen in Italian:

  • vino che tende al dolce   

Voorbeeld zinnen met "zoete wijn", vertaalgeheugen

add example
nl Het Hof merkt op de de Commissie in de aangevochten beschikking niet verwijst naar het feit dat de klacht van AEVP in wezen gebaseerd was op een verband tussen het verschil in belasting op likeurwijn en zoete wijn, en de steun voor de Franse producenten van likeurwijn
it La Corte segnala che la Commissione non ha fatto riferimento, nella decisione impugnata, al fatto che la denuncia dell'AEVP si fondava essenzialmente sul legame fra la differenza di tassazione fra i vini liquorosi e i vini dolci e l'aiuto ai produttori francesi di vini liquorosi
nl Daar de zoete wijnen niet uitdrukkelijk in de tekst worden vermeld, hebben een aantal collega's en ik amendement 274 ingediend dat erop gericht is deze expliciet te noemen. Dit is noodzakelijk om vast te houden aan onze gemeenschappelijke logica van instandhouding van de diversiteit van de wijngebieden, kwaliteitbevordering en bewaring van het eigen karakter van de Europese wijnen.
it Il testo non cita direttamente i vini dolci naturali e per questo con altri colleghi ho presentato l'emendamento n. 274 per loro esplicita menzione, il che è indispensabile per restare nella nostra logica comune di rispetto delle diversità locali, sostegno della qualità e della tipicità dei vini europei.
nl Zelfs als er rekening mee wordt gehouden dat het verschil vanaf ‧ kleiner werd door de daling van de productieprijzen van de natuurlijke zoete wijnen, bedroeg dit verschil nog altijd ‧ FRF/ha [‧ FRF (omzet per ha voor AOC)-‧ FRF (omzet per ha voor tafelwijn of landwijn)-‧ FRF (kosten van de alcohol voor de bereiding van de natuurlijke zoete wijnen)]
it Anche tenendo conto del fatto che a partire dal ‧, a causa della caduta del prezzo alla produzione dei VDN (‧ FRF/hl), il differenziale si è ridotto, quest’ultimo ammontava comunque a ‧ FRF/ha [‧ FRF (fatturato/ha DOC)-‧ FRF (fatturato/ha di vino da tavola o tipico)-‧ FRF (costo dell’alcool per l’elaborazione dei VDN)]
nl сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea of sött mogen slechts worden vermeld op voorwaarde dat de betrokken wijn een gehalte aan suikerresidu van ten minste ‧ gram per liter heeft
it сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea o sött, a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo non inferiore a ‧ g/l
nl Ik ben voor een importverbod op most uit derde landen, omdat we daarmee de kwaliteit van onze Europese wijn ondermijnen, en voor een verbod op het mengen van rode en witte wijn. Ik vind kortom dat er een duidelijke definitie moet komen voor elke afzonderlijke wijnsoort, zoals bijvoorbeeld de sterke zoete aperitiefwijn, die in sommige gebieden zelfs het enige product is dat de werkgelegenheid in stand kan houden.
it In tale contesto mi dichiaro a favore della precedenza data all'arricchimento per mezzo di mosti piuttosto che per mezzo di zuccheri, al divieto di importazione di mosti provenienti da paesi terzi, che rappresenterebbe il cavallo di Troia per la qualità della produzione europea, al divieto di miscelare vini bianchi e rossi ed, infine, alla chiara definizione di ogni specificità viticola, ad esempio i vini dolci naturali che rappresentano il solo prodotto in grado di assicurare il lavoro connesso alla produzione in certe zone dell'Unione.
nl Ik wijs u met name op amendement 274 betreffende zoete wijnen.
it Attiro in particolare la vostra attenzione sull'emendamento n. 274 relativo alle produzioni di vini dolci naturali.
nl In elk geval blijkt uit de cijfers van de douanediensten dat in ‧ ‧,‧ miljoen euro aan accijnzen is geheven op van nature zoete wijn en likeurwijn uit alle landen van oorsprong: ‧,‧ miljoen euro voor van nature zoete wijn met een accijnstarief van ‧ euro/hl (‧ hl in totaal) en ‧,‧ miljoen euro voor likeurwijn met een accijnstarief van ‧ euro/hl (‧ hl in totaal
it Sia come sia, dalle cifre fornite dai servizi doganali si desume che l'importo delle accise percepite nel ‧ sui vini dolci naturali e sui vini liquorosi di qualsiasi origine ammonta a ‧,‧ milioni di EUR, ripartiti come segue: ‧,‧ milioni di EUR per la categoria di vini dolci naturali soggetti all'aliquota di accise di ‧ EUR/hl, corrispondenti ad un volume di ‧ hl, e ‧,‧ milioni di EUR per i vini liquorosi soggetti all’aliquota di accise di ‧ EUR/hl, corrispondenti ad un volume di ‧ hl di prodotto
nl zoete wijn uit Griekenland waarvan het totale alcoholvolumegehalte minstens ‧ % vol bedraagt en het suikergehalte minstens ‧ g/l en die recht heeft op een van de volgende beschermde geografische aanduidingen
it i vini dolci originari della Grecia aventi un titolo alcolometrico volumico totale pari o superiore a ‧ % vol e un tenore di zuccheri pari o superiore a ‧ g/l e aventi diritto a una delle indicazioni geografiche protette seguenti
nl Op grond van deze regelgeving is met ingang van ‧ juli ‧ een accijns van ‧ FRF/hl ingevoerd voor likeurwijn, en van ‧ FRF/hl voor van nature zoete wijn
it Pertanto, a decorrere dal ‧o luglio ‧, tali vini sono stati gravati di un'imposta sul consumo il cui importo per ettolitro era fissato, per i vini liquorosi, in FRF ‧ e, per i vini dolci naturali, in FRF
nl Vanwege het verschil in accijnzen op likeurwijn (‧ euro/hl) en nature zoete wijn (‧ euro/hl) betaalt de likeurwijnbranche ‧ miljoen euro meer aan accijnzen
it A causa di tale aliquota specifica sui vini liquorosi, ‧ EUR/hl anziché ‧ EUR/hl come per i vini dolci naturali, il settore è stato gravato di accise supplementari pari a ‧ milioni di EUR
nl De bijdrage, ‧ Franse frank (FRF) per hectoliter die werd geproduceerd in het gebied Pyrénées-Orientales, het productiegebied van de betrokken natuurlijke zoete wijnen, diende voor de financiering van een premie (braakleggingspremie) voor elk perceel waarop in ‧ Rivesaltes of Grand Roussillon was geproduceerd en waarop vanaf de oogst ‧ tot en met de oogst ‧ tafelwijn of landwijn zou worden geproduceerd
it Il contributo, che ammontava a ‧ FRF/ettolitro prodotto nella regione dei Pirenei orientali, produttrice dei vini dolci naturali in questione, era destinato a finanziare l’erogazione di un premio per il ritiro delle particelle che producevano vini delle DOC Rivesaltes o Grand Roussillon nel ‧ e che avrebbero prodotto vino da tavola o vins de pays (vini tipici) a partire dal vendemmia ‧ fino alla vendemmia
nl Citroenrasp en geglazuurde suiker, evenals zoete wijn, brandy of brandewijn; deze ingrediënten worden naar culinair inzicht toegepast
it scorza di limone grattugiata e zucchero glassato nonché vino dolce, brandy o grappa di vinaccia secondo l'arte culinaria
nl NATUURLIJKE ZOETE WIJN
it VINI NATURALMENTE DOLCI
nl Dan krijgt u ook een zoet uitje en een glaasje wijn, een Corbières, een Rioja, een chianti of een retsina uit de Peloponnesus. En dan zult u, mijnheer de commissaris, ontdekken wat leven is!
it Le faremo bere del Corbières, del Rioja, del vino resinato del Peloponneso o del Chianti e le faremo finalmente scoprire la vita, Signor Commissario!
nl In ‧ heeft het Comité interprofessionnel des vins doux naturels (CIVDN) besloten een omschakelingsmaatregel in de wijnbouwsector in te stellen waarmee werd beoogd om, door rooiing en heraanplant van wijnstokrassen van hoge kwaliteit, een deel van de productie van natuurlijke zoete wijnen in het gebied Pyrénées Orientales te vervangen om het hoofd te bieden aan de structurele crisis, die werd gekenmerkt door aanhoudende afzetmoeilijkheden
it Nel ‧ il CIVDN ha deciso di intraprendere un’azione di riconversione viticola intesa a sostituire una parte della produzione di vini dolci naturali della regione dei Pirenei orientali mediante l’estirpazione e il reimpianto di varietà viticole di qualità, con l’obiettivo di ovviare alla crisi strutturale della produzione che conosceva difficoltà crescenti di smercio
nl In zijn arrest wijst het Hof erop dat de Franse regering in ‧ en ‧ een gedifferentieerde belastingregeling voor likeurwijn en van nature zoete wijn heeft ingevoerd
it Nella sua sentenza la Corte ricorda che, nel corso degli anni ‧ e ‧, il governo francese aveva istituito un regime di tassazione differenziata dei vini liquorosi e dei vini dolci naturali
nl zoete wijn van overrijpe druiven en zoete wijn van ingedroogde druiven uit Griekenland, waarvan het gehalte aan suikerresiduen, uitgedrukt in suiker, ten minste ‧ g per liter bedraagt, en die recht hebben op een van de volgende beschermde benamingen van oorsprong: Σάμος (Samos), Ρόδος (Rhodos), Πατρα (Patras), Ρίο Πατρών (Rio Patron), Κεφαλονία (Kefalonia), Λήμνος (Limnos), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Νεμέα (Nemea), Δαφνές (Daphnes), en zoete wijn van overrijpe druiven en zoete wijn van ingedroogde druiven die recht hebben op een van de volgende beschermde geografische aanduidingen: Σιάτιστας (Siatista), Καστοριάς (Kastoria), Κυκλάδων (Cycladen), Μονεμβάσιος (Monemvasia), Αγιορείτικος (wijn van de heilige berg Athos
it i vini dolci di uve stramature e i vini dolci ottenuti da uve appassite originari della Grecia aventi un tenore di zuccheri residui, espresso in zuccheri, pari o superiore a ‧ g/l e aventi diritto a una delle denominazioni di origine protette seguenti: Σάμος (Samo), Ρόδος (Rodi), Πατρα (Patrasso), Ρίο Πατρών (Rio di Patrasso), Κεφαλονία (Cefalonia), Λήμνος (Lemno), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Νεμέα (Nemea), Δαφνές (Dafnes) e i vini dolci di uve stramature e i vini dolci ottenuti da uve appassite aventi diritto a una delle indicazioni geografiche protette seguenti: Σιάτιστας (Siatista), Καστοριάς (Kastoria), Κυκλάδων (Cicladi), Μονεμβάσιος (Monemvasia) o Αγιορείτικος (Monte Athos
nl zoete wijn van overrijpe druiven en zoete wijn van ingedroogde druiven van oorsprong uit Griekenland, waarvan het gehalte aan suikerresiduen, uitgedrukt in invertsuiker, ten minste ‧ g per liter bedraagt, en die recht heeft op een van de volgende benamingen van oorsprong: Samos (Σάμος), Rhodos (Ρόδος), Patras (Πάτρα), Rio Patron (Ρίο Πατρών), Kefalonia (Κεφαλονία), Limnos (Λήμνος), Sitia (Σητεία), Santorini (Σαντορίνη), Nemea (Νεμέα), Dafnes (Δαφνές
it i vini dolci di uve stramature e i vini dolci di uve parzialmente appassite originari della Grecia il cui tenore di zuccheri residui, espresso in zucchero invertito, è uguale o superiore a ‧ g/l, aventi diritto alle denominazioni d'origine Samo (Σάμος), Rodi (Ρόδος), Patrasso (Πάτρα), Rio di Patrasso (Ρίο Πατρών), Cefalonia (Κεφαλονία), Lemno (Λήμνος), Sitia (Σητεία), Santorini (Σαντορίνη), Nemea (Νεμέα), Dafnes (Δαφνές
nl Het gemiddelde verschil na braaklegging (de door de producenten gederfde inkomsten) bedroeg dus ongeveer ‧ FRF/ha, waarvan, om volledig te zijn, de kosten van de voor de bereiding van natuurlijke zoete wijnen gebruikte alcohol (‧ FRF voor ‧ hl) moeten worden afgetrokken, wat het nettoverschil op ‧ FRF/ha brengt
it La differenza media dopo il ritiro (il mancato guadagno per i produttori) era pertanto di circa ‧ FRF/ha, dai quali, per essere precisi occorre dedurre il costo dell’alcool utilizzato per l’elaborazione dei vini dolci naturali (VDN), vale a dire ‧ FRF per ‧ hl, il che porta il differenziale netto a ‧ FRF/ha
nl Wat in de eerste plaats de aard van de onderhavige bijdragen betreft, merkt de Commissie op dat deze rechtstreeks door de Franse regering zijn goedgekeurd volgens de procedure van Wet nr. ‧ van ‧ april ‧ tot instelling van een sectorale organisatie voor de sector natuurlijke zoete wijnen en likeurwijnen met gecontroleerde benamingen (Comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées
it In primo luogo, per quanto riguarda la natura dei contributi in esame, la Commissione osserva che essi sono stati approvati direttamente dal governo francese conformemente alla procedura prevista dalla legge ‧ del ‧ aprile ‧ che ha istituito il Comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées (Comitato interprofessionale dei vini dolci naturali e dei vini liquorosi a denominazione controllata
nl Bij de tenuitvoerlegging van de maatregel leverde een hectare wijnstokken AOC Rivesaltes, voor het toegestane maximumrendement van ‧ hl, een productie op van ‧ hl natuurlijke zoete wijn tegen ‧ FRF/hl en ‧ hl tafelwijn of landwijn tegen ‧ FRF/hl, wat een omzet gaf van ‧ FRF tot ‧ FRF/ha
it Pertanto, al momento dell’attuazione della misura, un ettaro di vigna a DOC Rivesaltes produceva, in base al rendimento massimo autorizzato di ‧ hl, ‧ hl di vini dolci naturali a ‧ FRF/hl e ‧ hl di vini da tavola o tipici a ‧ FRF/hl, per un fatturato compreso tra i ‧ FRF e i ‧ FRF/ha
nl zoete wijn uit Cyprus waarvan het effectieve alcoholvolumegehalte hoogstens ‧ % vol bedraagt en het suikergehalte minstens ‧ g/l en die recht heeft op de beschermde oorsprongsbenaming Κουμανδαρία (Commandaria
it i vini dolci originari di Cipro aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a ‧ % vol e un tenore di zuccheri pari o superiore a ‧ g/l e aventi diritto alla denominazione di origine protetta Κουμανδαρία (Commandaria
nl De wijn kan worden samengesteld uit druiven van meer dan een oogstjaar en behoudt daarbij doorgaans zijn zoete wijnachtige aroma’s
it Il vino può essere elaborato miscelano partite provenienti da diverse vendemmie e presenta le caratteristiche tipiche dei vini dolci
nl Dezelfde Europese Unie, die geen bezwaar heeft gemaakt tegen het aanlengen van wijnen uit de VS die inmiddels met een watergehalte van soms wel 30 procent in de EU worden geïmporteerd, en die toestaat dat aan te zoete wijnen in het zuiden van Europa azijn wordt toegevoegd, stelt voor om het gebruik van sacharose in de meer noordelijk gelegen Europese landen wordt verboden.
it L'Unione europea, che non ha sollevato obiezioni alla diluizione dei vini statunitensi - vini che ora accedono legalmente al mercato comunitario con un contenuto di acqua che può arrivare fino al 30% - e in cui si tollera l'aggiunta di acido per i vini eccessivamente dolci dell'Europa meridionale, quella stessa Unione europea adesso propone un divieto sull'impiego di saccarosio nei paesi europei più settentrionali.
Pagina 1. Gevonden 5847 zinnen matching zin zoete wijn.Gevonden in 2,591 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.