Vertalingen in Italiaans:

  • vino che tende al dolce   

Voorbeeld zinnen met "zoete wijn", vertaalgeheugen

add example
nl Daar de zoete wijnen niet uitdrukkelijk in de tekst worden vermeld, hebben een aantal collega's en ik amendement 274 ingediend dat erop gericht is deze expliciet te noemen. Dit is noodzakelijk om vast te houden aan onze gemeenschappelijke logica van instandhouding van de diversiteit van de wijngebieden, kwaliteitbevordering en bewaring van het eigen karakter van de Europese wijnen.
it Il testo non cita direttamente i vini dolci naturali e per questo con altri colleghi ho presentato l'emendamento n. 274 per loro esplicita menzione, il che è indispensabile per restare nella nostra logica comune di rispetto delle diversità locali, sostegno della qualità e della tipicità dei vini europei.
nl Het verdient aanbeveling de op internationaal niveau erkende maxima van de OIV te volgen en voor bepaalde speciale zoete wijnen die in kleine hoeveelheden worden geproduceerd, afwijkingen te blijven toestaan die nodig zijn wegens het hogere suikergehalte van deze wijnen en met het oog op een goede bewaring
it È opportuno allinearsi ai limiti dell’OIV riconosciuti a livello internazionale, mantenendo per alcuni vini dolci speciali, prodotti in quantitativi limitati, delle deroghe rese necessarie dal tenore di zucchero più elevato di tali vini e dall’esigenza di garantirne una conservazione ottimale
nl Dezelfde Europese Unie, die geen bezwaar heeft gemaakt tegen het aanlengen van wijnen uit de VS die inmiddels met een watergehalte van soms wel 30 procent in de EU worden geïmporteerd, en die toestaat dat aan te zoete wijnen in het zuiden van Europa azijn wordt toegevoegd, stelt voor om het gebruik van sacharose in de meer noordelijk gelegen Europese landen wordt verboden.
it L'Unione europea, che non ha sollevato obiezioni alla diluizione dei vini statunitensi - vini che ora accedono legalmente al mercato comunitario con un contenuto di acqua che può arrivare fino al 30% - e in cui si tollera l'aggiunta di acido per i vini eccessivamente dolci dell'Europa meridionale, quella stessa Unione europea adesso propone un divieto sull'impiego di saccarosio nei paesi europei più settentrionali.
nl Het Hof verklaart dat uit de twee op ‧ maart ‧ door de Associação de Exportadores de Vinho do Porto (vereniging van exporteurs van portwijn, hierna: AEVP) ingediende klachten duidelijk blijkt dat deze in wezen gebaseerd waren op het bestaan van een verband tussen enerzijds het verschil in belasting op likeurwijn en van nature zoete wijn, en anderzijds de steun voor de Franse producenten van likeurwijn
it La Corte spiega che emerge chiaramente dalle due denunce presentate il ‧ marzo ‧ dalla Associação de Exportadores de Vinho do Porto (associazione di imprese esportatrici di vino di Porto, in appresso AEVP) che esse si fondavano essenzialmente sull'esistenza di un nesso fra la differenza di tassazione fra i vini liquorosi e i vini dolci naturali, da un lato, e l'aiuto ai produttori francesi di vini liquorosi, dall'altro
nl NATUURLIJKE ZOETE WIJN
it VINI NATURALMENTE DOLCI
nl Citroenrasp en geglazuurde suiker, evenals zoete wijn, brandy of brandewijn; deze ingrediënten worden naar culinair inzicht toegepast
it scorza di limone grattugiata e zucchero glassato nonché vino dolce, brandy o grappa di vinaccia secondo l'arte culinaria
nl Zelfs als er rekening mee wordt gehouden dat het verschil vanaf ‧ kleiner werd door de daling van de productieprijzen van de natuurlijke zoete wijnen, bedroeg dit verschil nog altijd ‧ FRF/ha [‧ FRF (omzet per ha voor AOC)-‧ FRF (omzet per ha voor tafelwijn of landwijn)-‧ FRF (kosten van de alcohol voor de bereiding van de natuurlijke zoete wijnen)]
it Anche tenendo conto del fatto che a partire dal ‧, a causa della caduta del prezzo alla produzione dei VDN (‧ FRF/hl), il differenziale si è ridotto, quest’ultimo ammontava comunque a ‧ FRF/ha [‧ FRF (fatturato/ha DOC)-‧ FRF (fatturato/ha di vino da tavola o tipico)-‧ FRF (costo dell’alcool per l’elaborazione dei VDN)]
nl In zijn arrest wijst het Hof erop dat de Franse regering in ‧ en ‧ een gedifferentieerde belastingregeling voor likeurwijn en van nature zoete wijn heeft ingevoerd
it Nella sua sentenza la Corte ricorda che, nel corso degli anni ‧ e ‧, il governo francese aveva istituito un regime di tassazione differenziata dei vini liquorosi e dei vini dolci naturali
nl De AEVP beweerde dat er een verband bestond tussen enerzijds het verschil in belasting op likeurwijn en van nature zoete wijn, en anderzijds bepaalde steunmaatregelen voor de Franse producenten van likeurwijn
it L’AEVP sosteneva che vi fosse un nesso tra la differenza di tassazione fra vini liquorosi e vini dolci naturali da un lato e alcuni aiuti ai produttori francesi di vini liquorosi dall'altro
nl Wat in de eerste plaats de aard van de onderhavige bijdragen betreft, merkt de Commissie op dat deze rechtstreeks door de Franse regering zijn goedgekeurd volgens de procedure van Wet nr. ‧ van ‧ april ‧ tot instelling van een sectorale organisatie voor de sector natuurlijke zoete wijnen en likeurwijnen met gecontroleerde benamingen (Comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées
it In primo luogo, per quanto riguarda la natura dei contributi in esame, la Commissione osserva che essi sono stati approvati direttamente dal governo francese conformemente alla procedura prevista dalla legge ‧ del ‧ aprile ‧ che ha istituito il Comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées (Comitato interprofessionale dei vini dolci naturali e dei vini liquorosi a denominazione controllata
nl Het is in die noordelijke landen traditie om wijn aan te zoeten met bietsuiker, net zoals het in de zuidelijke landen gebruikelijk is wijn aan te zuren.
it Addolcire con la barbabietola da zucchero è una tradizione nei paesi del nord quanto acidificare il vino nei paesi del sud.
nl Het ontbreken van een rechtstreeks verband tussen het steunbedrag (‧,‧ miljoen euro) en de ontvangsten uit accijnzen op likeurwijn (‧ miljoen euro), of tussen het steunbedrag (‧,‧ miljoen euro) en de extra accijnzen voor likeurwijn ten opzichte van de van nature zoete wijn (‧ miljoen euro), is volgens de Commissie onvoldoende als bewijs dat er geen verband bestaat tussen de belasting en de steun
it In effetti, secondo la Commissione, la mancanza di corrispondenza diretta fra l'importo dell'aiuto (‧,‧ milioni di EUR) e il gettito delle accise sui vini liquorosi (‧ milioni di EUR) o fra l’importo dell’aiuto (‧,‧ milioni di EUR) e le accise supplementari imposte sui vini liquorosi rispetto ai vini dolci naturali (‧ milioni di EUR) non costituiva prova sufficiente della mancanza di correlazione fra la tassa e l'aiuto
nl Het Hof merkt op de de Commissie in de aangevochten beschikking niet verwijst naar het feit dat de klacht van AEVP in wezen gebaseerd was op een verband tussen het verschil in belasting op likeurwijn en zoete wijn, en de steun voor de Franse producenten van likeurwijn
it La Corte segnala che la Commissione non ha fatto riferimento, nella decisione impugnata, al fatto che la denuncia dell'AEVP si fondava essenzialmente sul legame fra la differenza di tassazione fra i vini liquorosi e i vini dolci e l'aiuto ai produttori francesi di vini liquorosi
nl Daarbij zullen wij luidkeels protesteren als Chirac of de Franse regering ook maar een beetje water bij de wijn doen of zoete broodjes bakken.
it In questa vicenda denunceremo ogni ripiegamento o ritirata del Presidente Chirac e del governo francese in relazione alla PAC.
nl zoete wijn uit Cyprus waarvan het effectieve alcoholvolumegehalte hoogstens ‧ % vol bedraagt en het suikergehalte minstens ‧ g/l en die recht heeft op de beschermde oorsprongsbenaming Κουμανδαρία (Commandaria
it i vini dolci originari di Cipro aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a ‧ % vol e un tenore di zuccheri pari o superiore a ‧ g/l e aventi diritto alla denominazione di origine protetta Κουμανδαρία (Commandaria
nl In elk geval blijkt uit de cijfers van de douanediensten dat in ‧ ‧,‧ miljoen euro aan accijnzen is geheven op van nature zoete wijn en likeurwijn uit alle landen van oorsprong: ‧,‧ miljoen euro voor van nature zoete wijn met een accijnstarief van ‧ euro/hl (‧ hl in totaal) en ‧,‧ miljoen euro voor likeurwijn met een accijnstarief van ‧ euro/hl (‧ hl in totaal
it Sia come sia, dalle cifre fornite dai servizi doganali si desume che l'importo delle accise percepite nel ‧ sui vini dolci naturali e sui vini liquorosi di qualsiasi origine ammonta a ‧,‧ milioni di EUR, ripartiti come segue: ‧,‧ milioni di EUR per la categoria di vini dolci naturali soggetti all'aliquota di accise di ‧ EUR/hl, corrispondenti ad un volume di ‧ hl, e ‧,‧ milioni di EUR per i vini liquorosi soggetti all’aliquota di accise di ‧ EUR/hl, corrispondenti ad un volume di ‧ hl di prodotto
nl zoete wijn die recht heeft op de beschermde oorsprongsbenaming Binissalem-Mallorca
it i vini dolci aventi diritto alla denominazione di origine protetta Binissalem-Mallorca
nl сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea of sött mogen slechts worden vermeld op voorwaarde dat de betrokken wijn een gehalte aan suikerresidu van ten minste ‧ gram per liter heeft
it сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea o sött, a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo non inferiore a ‧ g/l
nl Dan krijgt u ook een zoet uitje en een glaasje wijn, een Corbières, een Rioja, een chianti of een retsina uit de Peloponnesus. En dan zult u, mijnheer de commissaris, ontdekken wat leven is!
it Le faremo bere del Corbières, del Rioja, del vino resinato del Peloponneso o del Chianti e le faremo finalmente scoprire la vita, Signor Commissario!
nl zoete wijn van overrijpe druiven en zoete wijn van ingedroogde druiven uit Griekenland, waarvan het gehalte aan suikerresiduen, uitgedrukt in suiker, ten minste ‧ g per liter bedraagt, en die recht hebben op een van de volgende beschermde benamingen van oorsprong: Σάμος (Samos), Ρόδος (Rhodos), Πατρα (Patras), Ρίο Πατρών (Rio Patron), Κεφαλονία (Kefalonia), Λήμνος (Limnos), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Νεμέα (Nemea), Δαφνές (Daphnes), en zoete wijn van overrijpe druiven en zoete wijn van ingedroogde druiven die recht hebben op een van de volgende beschermde geografische aanduidingen: Σιάτιστας (Siatista), Καστοριάς (Kastoria), Κυκλάδων (Cycladen), Μονεμβάσιος (Monemvasia), Αγιορείτικος (wijn van de heilige berg Athos
it i vini dolci di uve stramature e i vini dolci ottenuti da uve appassite originari della Grecia aventi un tenore di zuccheri residui, espresso in zuccheri, pari o superiore a ‧ g/l e aventi diritto a una delle denominazioni di origine protette seguenti: Σάμος (Samo), Ρόδος (Rodi), Πατρα (Patrasso), Ρίο Πατρών (Rio di Patrasso), Κεφαλονία (Cefalonia), Λήμνος (Lemno), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Νεμέα (Nemea), Δαφνές (Dafnes) e i vini dolci di uve stramature e i vini dolci ottenuti da uve appassite aventi diritto a una delle indicazioni geografiche protette seguenti: Σιάτιστας (Siatista), Καστοριάς (Kastoria), Κυκλάδων (Cicladi), Μονεμβάσιος (Monemvasia) o Αγιορείτικος (Monte Athos
nl De GMO poogt een onderscheid te maken tussen likeuren en van nature zoete wijnen waarbij de eerste fiscaal gezien extra belast worden. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie tussen de portowijnen en de wijnen van Madeira.
it Occorre poi differenziare i vini liquorosi dai vini dolci naturali onde poter determinare il corretto onere fiscale, evitando di creare condizioni di concorrenza sleale fra i vini di Porto e di Madera.
nl In zijn arrest wijst het Hof erop dat in de loop van de jaren ‧ en ‧ de Franse regering de nationale wetgeving inzake accijns op alcoholhoudende dranken wijzigde en zij een gedifferentieerde belastingregeling voor likeurwijn en van nature zoete wijn invoerde
it Nella sua sentenza, la Corte ricorda che, nel corso degli anni ‧ e ‧, il governo francese ha modificato la propria normativa nazionale applicabile in materia di accise sulle bevande alcoliche ed ha istituito un regime di tassazione differenziata dei vini liquorosi e dei vini dolci naturali
nl Ik ben voor een importverbod op most uit derde landen, omdat we daarmee de kwaliteit van onze Europese wijn ondermijnen, en voor een verbod op het mengen van rode en witte wijn. Ik vind kortom dat er een duidelijke definitie moet komen voor elke afzonderlijke wijnsoort, zoals bijvoorbeeld de sterke zoete aperitiefwijn, die in sommige gebieden zelfs het enige product is dat de werkgelegenheid in stand kan houden.
it In tale contesto mi dichiaro a favore della precedenza data all'arricchimento per mezzo di mosti piuttosto che per mezzo di zuccheri, al divieto di importazione di mosti provenienti da paesi terzi, che rappresenterebbe il cavallo di Troia per la qualità della produzione europea, al divieto di miscelare vini bianchi e rossi ed, infine, alla chiara definizione di ogni specificità viticola, ad esempio i vini dolci naturali che rappresentano il solo prodotto in grado di assicurare il lavoro connesso alla produzione in certe zone dell'Unione.
nl Ik wijs u met name op amendement 274 betreffende zoete wijnen.
it Attiro in particolare la vostra attenzione sull'emendamento n. 274 relativo alle produzioni di vini dolci naturali.
Pagina 1. Gevonden 5847 zinnen matching zin zoete wijn.Gevonden in 1,477 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.