uitspraak:    

Vertalingen in Italian:

 • perla   
  (Noun  f) (noun   )
   
  een hard, rond voorwerp dat door bepaalde weekdieren (hoofdzakelijk oesters, soms slakken) wordt gemaakt, en dat opgevist wordt om als sieraad te dienen
 • grano     
  (Noun  m) (noun   )
 • perlato   
 • perlina   
  (Noun  f)

Andere betekenissen:

 
Hard, rondachtig object geproduceerd in het zachte weefsel (specifiek de mantel) van een weekdier.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch Italian. (2)

Parel van Grote Waarde
Perla di gran prezzo
parels voor de zwijnen
gettare perle ai porci

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "parel", vertaalgeheugen

add example
nl Aangezien dit een grensoverschrijdend probleem is, vraag ik mijn geachte Oostenrijkse collega’s om hulp bij het versnellen van het proces en bij de bescherming van onze gezamenlijke parel, de rivier de Rába, in onze grensstreek, in de geest van de traditionele vriendschap tussen de twee landen.
it Poiché questo è un problema di carattere transfrontaliero, vorrei chiedere agli onorevoli colleghi austriaci di contribuire ad accelerare il procedimento e a proteggere il nostro tesoro comune, il fiume Rába, nelle nostre aree di confine, nello spirito della tradizionale amicizia tra i due paesi.
nl Parels voor de zwijnen
it È sciupata per quel posto
nl Het toenemen van het puntentotaal is afhankelijk van het aantal verwijderde parels en of & kolorlines; de volgende parels toont. De puntentoename is kleiner als u de verkregen informatie over de volgende set parels gebruikt
it L' incremento del punteggio dipende dal numero di sfere eliminate e dal fatto che & kolorlines; mostri o no le sfere successive. L' incremento sarà più piccolo se usi le informazioni su cosa arriverà
nl Het is waar dat Kazachstan de parel van deze landen is, maar er moet nog veel worden verwezenlijkt.
it È vero che il Kazakistan è la punta di diamante di questa regione, ma resta ancora tanto lavoro da svolgere.
nl Pak zoveel parels als u kunt en verwijder ze met een muisklik. Op die manier krijgt u de meeste punten. Het spel is afgelopen als er geen parels meer kunnen worden verwijderd
it Raccogli il maggior numero di bilie simili che puoi, poi rimuovile in un solo colpo. In questo modo otterrai un punteggio maggiore. Il gioco termina quando non ci sono più bilie che possano essere rimosse
nl I. ECHTE OF GEKWEEKTE PARELS, NATUURLIJKE EN ANDERE EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN
it I. PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI
nl echte en gekweekte parels, alsmede edelstenen of halfedelstenen (posten ‧ tot en met
it le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) (voci da ‧ a
nl Mijnheer de Voorzitter, de Commissie moet alles in het werk stellen om een einde te maken aan de toestand die vandaag de dag nog steeds een bedreiging vormt voor het park van Doñana - één van de meest opzienbarende parels van het ecologische patrimonium dat deel uitmaakt van het grondgebied van de Unie - en dit soort rampen in de toekomst te vermijden.
it Signor Presidente, la Commissione deve contribuire, con il massimo impegno, sia a rimediare una situazione che oggi continua a minacciare il Parco di Doñana - uno dei gioielli più importanti del patrimonio ecologico del territorio dell'Unione europea - che a prevenire in futuro il ripetersi di simili disastri.
nl Waarom heb je de parelen weggegooid?
it Perche ' avete gettato via le perle?
nl De parels zijn later door de Ferengi toegevoegd
it Le perle furono aggiunte dai Ferengi per aumentarne il valore
nl ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN; MUNTEN
it PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE
nl Ik verzamel parels
it Raccolgo perle sparpagliate ovunque
nl Post ‧ omvat uitsluitend horloges waarvan de kast geheel uit edel metaal of uit metaal geplateerd met edel metaal bestaat, of uit genoemde materialen gecombineerd met echte of gekweekte parels, of met natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, bedoeld bij de posten ‧ tot en met
it Rientrano nella voce ‧ solamente gli orologi la cui cassa è costituita interamente da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o da queste stesse materie associate con perle fini o coltivate con pietre preziose (gemme), con pietre semipreziose (fini), con pietre sintetiche o ricostituite delle voci da ‧ a
nl Een vreemde coalitie, met aan de ene kant mensen die de parels van hun nationale industrieën verdedigen en aan de andere kant mensen die principieel voor verbetering van inspraak en consultatie gaan.
it Una strana coalizione, con da un lato persone che difendono le perle delle loro industrie nazionali e dall'altro persone che per principio sono a favore del miglioramento della consultazione e della partecipazione.
nl Uitbreiding, de euro: dit zijn de parels in de kroon van Europa. We zullen een regering dus beoordelen op haar resultaten, niet op de eerste indrukken.
it L'allargamento e l'euro sono i gioielli della corona europea e un governo si giudica in base ai risultati, non alle apparenze.
nl Dat kunnen we allemaal doen op een wijze waardoor de wijnproductie een parel in de kroon van de Europese landbouw blijft, zoals mevrouw Herranz García vandaag zo terecht heeft opgemerkt.
it Possiamo fare tutto questo in modo tale che la produzione vitivinicola resti il pezzo pregiato dell'agricoltura europea, come ha giustamente dichiarato oggi l'onorevole Herranz García.
nl Fijn wit amorf poeder of parels
it Polvere bianca fina amorfa o granuli
nl Toont of verbergt de volgende set parels
it Mostra o nasconde le sfere successive
nl Parel op de kroon is paragraaf 24 van de resolutie. ik citeer: het Parlement is van oordeel dat herstructurering van de wapenindustrie tot gevolg zal hebben dat de Europese belastingbetaler meer waar krijgt voor zijn geld.
it La ciliegina sulla torta è rappresentata dal paragrafo 24 della risoluzione. Cito: il Parlamento ritiene che la ristrutturazione dell'industria degli armamenti significherà un miglior rapporto costi/benefici per il contribuente europeo.
nl In het midden van het venster ziet u een groot veld met parels. Onderlangs loopt de statusbalk, en bovenlangs de menubalk
it È un' ampia zona con un sacco di bilie di marmo. Sotto c'è la barra di stato e in alto quella dei menu
Pagina 1. Gevonden 121 zinnen matching zin parel.Gevonden in 0,725 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.