uitspraak:    

Vertalingen in Italiaans:

 • perla   
  (Noun  f) (noun   )
   
  een hard, rond voorwerp dat door bepaalde weekdieren (hoofdzakelijk oesters, soms slakken) wordt gemaakt, en dat opgevist wordt om als sieraad te dienen
 • grano     
  (Noun  m) (noun   )
 • perlina   
  (Noun  f)
 • occhio di mosca   
 • parigina   
  (adjv   )
 • perlato   

Andere betekenissen:

 
Hard, rondachtig object geproduceerd in het zachte weefsel (specifiek de mantel) van een weekdier.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Italiaans. (3)

met parels
perlato
Parel van Grote Waarde
Perla di gran prezzo
parels voor de zwijnen
gettare perle ai porci

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "parel", vertaalgeheugen

add example
nl Maar ik denk wel dat wij moeten overwegen een lijst op te stellen van het Europees patrimonium om de parels van onze culturele identiteit van alle risico's te vrijwaren.
it Tuttavia, onorevoli colleghi, credo che dobbiamo pensare a istituire un registro del patrimonio europeo allo scopo di preservare da tutti i pericoli le gemme della nostra identità culturale.
nl Ik wilde exotisch Vietnam... de Parel van het Oosten, bezoeken
it Volevo tanto vedere... il ' ' gioiello dell' Asia sudorientale ' '
nl Het is waar dat Kazachstan de parel van deze landen is, maar er moet nog veel worden verwezenlijkt.
it È vero che il Kazakistan è la punta di diamante di questa regione, ma resta ancora tanto lavoro da svolgere.
nl Onder de posten ‧ tot en met ‧ en ‧ blijven echter ingedeeld artikelen voorzien van eenvoudige, onbelangrijke garnering of toebehoren van edel metaal of van metalen geplateerd met edel metaal, van echte of gekweekte parels, dan wel van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen
it Restano tuttavia compresi in questo capitolo gli oggetti delle voci da ‧ a ‧ o ‧ che comportano semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite
nl uit echte of gekweekte parels of uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen
it da perle fini o coltivate o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure
nl Parel op de kroon is paragraaf 24 van de resolutie. ik citeer: het Parlement is van oordeel dat herstructurering van de wapenindustrie tot gevolg zal hebben dat de Europese belastingbetaler meer waar krijgt voor zijn geld.
it La ciliegina sulla torta è rappresentata dal paragrafo 24 della risoluzione. Cito: il Parlamento ritiene che la ristrutturazione dell'industria degli armamenti significherà un miglior rapporto costi/benefici per il contribuente europeo.
nl Op de parels na
it Tranne le perle
nl Columbia, parel van de zee thuishaven van de vrijheid
it Oh Colombia, gemma dell' oceano... patria di coraggio e libertà
nl Fijn wit amorf poeder of parels
it Polvere bianca fina amorfa o granuli
nl Aangezien dit een grensoverschrijdend probleem is, vraag ik mijn geachte Oostenrijkse collega’s om hulp bij het versnellen van het proces en bij de bescherming van onze gezamenlijke parel, de rivier de Rába, in onze grensstreek, in de geest van de traditionele vriendschap tussen de twee landen.
it Poiché questo è un problema di carattere transfrontaliero, vorrei chiedere agli onorevoli colleghi austriaci di contribuire ad accelerare il procedimento e a proteggere il nostro tesoro comune, il fiume Rába, nelle nostre aree di confine, nello spirito della tradizionale amicizia tra i due paesi.
nl Tapioca en soortgelijke produkten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke
it Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
nl Voorzitter, Mongolië ontwikkelt zich tot de democratische parel van Centraal-Azië.
it Signor Presidente, la Mongolia si sta trasformando nella perla della democrazia in Asia Centrale.
nl De parel is een observatiestation...... dat de activiteiten van de deelnemers aan het Dharma Initiatief vastlegt
it La Perla è una stazione di monitoraggio dove le attività dei partecipanti ai progetti dell' Iniziativa Dharma possono essere osservate e registrate
nl VIETNAMEZEN VOOR PARELS
it Vuol dire " perle " in vietnamita
nl Ik verzamel parels
it Raccolgo perle sparpagliate ovunque
nl Het toenemen van het puntentotaal is afhankelijk van het aantal verwijderde parels en of & kolorlines; de volgende parels toont. De puntentoename is kleiner als u de verkregen informatie over de volgende set parels gebruikt
it L' incremento del punteggio dipende dal numero di sfere eliminate e dal fatto che & kolorlines; mostri o no le sfere successive. L' incremento sarà più piccolo se usi le informazioni su cosa arriverà
nl originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk (post ‧), voorwerpen voor verzamelingen (post ‧) en antiquiteiten van meer dan honderd jaar oud (post ‧). Echte en gekweekte parels en edelstenen of halfedelstenen blijven echter steeds onder dit hoofdstuk ingedeeld
it le produzioni originali dell
nl Parels voor de zwijnen
it È sciupata per quel posto
Pagina 1. Gevonden 121 zinnen matching zin parel.Gevonden in 0,332 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.