Vertalingen in Italian:

  • nostalgia   
    (noun   )

Voorbeeld zinnen met "nostalgie", vertaalgeheugen

add example
nl Het was uit nostalgie
it Non criticarmi per la nostalgia
nl Europa, dat vrolijk meer dan 5 miljard ecu via al haar programma's gaat uitgeven, besteedt naar verhouding duidelijk meer dan het Marshallplan in het verleden, waaraan veel Europeanen toch met nostalgie terugdenken.
it L'Europa, che tra tutti i suoi programmi si avvia allegramente verso una spesa superiore a 5 miliardi di ecu, spende, fatte le debite proporzioni, una somma nettamente superiore a quella sborsata per il piano Marshall, di cui molti Europei hanno ancora nostalgia.
nl De communistische nostalgie in Rusland zal nooit van lange duur zijn, als succesvolle buurlanden laten zien hoe het ook kan.
it La nostalgia del comunismo in Russia avrà vita breve, se i paesi vicini riusciranno a fornire un esempio del tutto contrastante.
nl Ik vind het nodig, dit gevoel van weemoed en nostalgie bij het afscheid tot uitdrukking te brengen, maar ook de dank voor het werk dat u hebt verricht.
it Penso sia giusto, nell'esprimere il nostro rammarico e già un pò di nostalgia, ringraziarla anche per quanto ha fatto nella sua attuale veste.
nl Ook al ben ik Portugees, mijn standpunt wordt niet ingegeven door een soort koloniale nostalgie of herinneringen aan vroegere tijden, maar omdat ik van mening ben dat uit deze ontwikkelingen ook blijkt dat Mozambique in democratisch opzicht volwassen is geworden en normale diplomatieke betrekkingen onderhoudt met de Europese Unie.
it Come cittadino portoghese, lo affermo senza alcuna nostalgia colonialista e senza riandare a quei tempi con la mente. Al tempo stesso, però, ho l’impressione che il ritorno delle navi comunitarie nelle acque del Mozambico sia anche un segno della maturità democratica raggiunta da questo paese e della normalizzazione delle relazioni diplomatiche instauratesi tra il Mozambico e l’Unione europea.
nl Marco Krüger ontwikkelde KGoldrunner tot versie ‧, uit nostalgie voor het originele Commodore ‧-spel. Ian Wadham voegde diverse mogelijkheden en niveaus toe en maakte de huidige versie. Ians oudste zoon Peter maakte de ‧ niveaus in het spel " De initiatie " en de ‧ lastige niveaus in " De wraak van Peter W ". De andere niveaus zijn gemaakt door Ian, Peter, Marco Krüger en vrienden en Ians andere kinderen Simon en Genevieve
it Merco Krüger ha sviluppato & kgoldrunner; fino alla versione ‧, spinto dalla nostalgia per il gioco originale su Commodore ‧. Ian Wadham ha aggiunto numerose funzionalità e livelli ed ha creato la versione attuale. Il figlio maggiore di Ian, Peter, ha realizzato i ‧ livelli della partita L' iniziazione ed i ‧ livelli con inganni della partita Vendetta di Peter W. Gli altri livelli sono stati realizzati da Ian, Peter, Marco Krüger e da loro amici e dagli altri figli di Ian, Simon e Genevieve
nl Dat is natuurlijk je reinste schizofrenie, dat is volslagen onverantwoord! Misschien is dit voor sommigen wel een teken van nostalgie naar het barbaarse communistische regime van Enver Hoxha.
it Siamo evidentemente di fronte ad atteggiamenti schizofrenici, irresponsabili e forse, per taluni, nostalgici del barbaro regime comunista di Enver Hoxha.
nl Ik ben het in grote trekken met de rapporteur eens dat wij ons moeten hoeden voor nostalgie, want de visserij is nu eenmaal veranderd en daar moeten wij rekening mee houden.
it Sono in sostanza d'accordo con il relatore sul fatto che dobbiamo fare attenzione a non cadere nel romanticismo: la pesca è cambiata ed è con la nuova pesca che dobbiamo confrontarci.
nl Ook postkoloniale nostalgie en hedendaagse belangen spelen hierbij een rol.
it Seduti intorno ad esso vi sono anche nostalgie post-coloniali e interessi attuali.
nl Na deze woorden, en met een zekere nostalgie naar de verslagen waarover ik deze jaren in de plenaire vergadering het woord heb mogen voeren, wil ik overgaan naar het onderhavige onderwerp.
it Detto questo, e con una certa nostalgia del lavoro di relatrice e delle volte che sono intervenuta in seduta plenaria in questi anni, passo al tema in esame.
nl Tot onze grote verbazing stelden wij vast, dat terwijl de Britse regering haar kiesdistrictenstelsel opgeeft, plotseling bepaalde politieke krachten op het Europees vasteland, die zich in het verleden echt niet hebben onderscheiden door een pro-Britse houding, met een zekere necrofiele nostalgie zich beginnen uit te spreken voor het stelsel waar de Britten zich net van hebben bevrijd.
it Abbiamo invece constatato con sorpresa, signor Presidente, che proprio mentre la Gran Bretagna abbandonava il maggioritario alcune forze politiche dell'Europa continentale, sinora mai distintesi per le loro simpatie filobritanniche, si sono schierate -che scarso tempismo, e che nostalgia per ciò che è morto e sepolto!- a favore dello stesso sistema dal quale i britannici si sono appena liberati.
nl Overigens is nostalgie volgens mij ook geen goede raadgever in de politiek.
it Inoltre, penso che la nostalgia non sia una buona consigliera in politica.
nl Ik zou twee of drie slotopmerkingen willen maken, omdat de debatten in dit Huis soms vol nostalgie naar de jaren zeventig en tachtig zijn.
it Vorrei fare due o tre commenti finali, perché a volte i dibattiti in Aula sembrano essere colmi di nostalgia per gli anni '70 e '80.
nl Hij had het ooit eens over "nostalgie naar de toekomst”. Ook ik als Europeaan ben nostalgisch naar de toekomst en nostalgisch naar de tijd waarin Europa over de toekomst gaat discussiëren, leiderschap toont, en ik ben nostalgisch naar die tijd, en ik geloof dat dit Verdrag de voorwaarden schept die Europa in staat zal stellen om al dat te bereiken.
it Anch'io, quale europeo, sono un nostalgico del futuro e del tempo in cui l'Europa ha discusso del futuro, ha dimostrato una leadership, e sono un nostalgico di quei giorni e ritengo che questo Trattato offra le condizioni che consentano all'Europa di realizzarlo.
nl Onlangs heeft commissaris Michel Barnier hier nog gezegd dat nostalgie voor politici een slechte raadgeefster is.
it Il Commissario Barnier ha parlato poc'anzi di nostalgia, avvisandoci che non è una buona consigliera in politica.
nl Stekker erin, nostalgie
it La accendiamo come ai vecchi tempi
nl Mijnheer de Voorzitter, het spreekt voor zich dat ik sinds de begroting 1980 natuurlijk enige nostalgie heb naar 203, maar ik kan tegelijkertijd niet ontkennen dat de financiële perspectieven in grote mate begrotingsrust, begrotingsevenwicht ook in de interinstitutionele verhoudingen en dan ook in Europa als zodanig gebracht hebben.
it Signor Presidente, onorevoli colleghi, il bilancio del 1999 rispecchia l'esecuzione delle attuali politiche europee sancite dall'Accordo interistituzionale sul quale si è basato il pacchetto Delors II. Pertanto in tal senso può essere considerato un buon bilancio.
nl De groeiende nostalgie naar de Sovjet-Unie en naar Stalin is tevens uiterst zorgwekkend.
it E' altresì molto preoccupante la crescente nostalgia per l'Unione Sovietica e per Stalin.
nl Als de Europese Unie het nieuwe Venezuela steunt, is dat ook de beste manier om regering en politieke oppositie af te houden van provocaties en geweld. Ongerechtvaardigde nostalgie leidt daarentegen slechts tot ongelukken.
it Il sostegno dell’Unione europea a questo nuovo Venezuela è il modo migliore per evitare azioni provocatorie e violente da parte sia del governo sia dell’opposizione politica. La nostalgia ingiustificata porta solo al disastro.
nl Nostalgie scoort altijd goed
it La nostalgia fa ascolto, sai
nl Dit blijkt enerzijds uit het weinig daadkrachtige optreden op basis van het buitenlands beleid van de Unie en anderzijds uit het feit dat sommige lidstaten, uit nostalgie voor een koloniale periode die nooit zal terugkeren, blijven geloven dat zij hun belangen beter beschermen door alleen op te treden en niets aan de Europese autoriteiten over te dragen.
it Ne sono testimonianza, da un lato, l'azione sbiadita che ne deriva della sua politica estera e, dall'altro, la pervicacia con la quale alcuni paesi, nostalgici di un periodo coloniale che non può più tornare, si ostinano a credere che tutelano meglio i loro interessi facendo da soli e non delegando nulla all'autorità europea.
nl Deze woorden komen niet voort uit nostalgie. Het is een oproep van een van de activisten in Europa, die nu aan Duitsland is gericht, waarvan wij de eenwording vieren, maar die voor alle lidstaten geldt.
it Queste mie osservazioni non vogliono affatto sembrare nostalgiche, sono piuttosto l'appello diretto da uno dei militanti per l'Europa alla Germania di cui celebriamo la riunificazione ma anche agli altri Stati membri.
nl Het zogenoemde "grijze vod” dat in Duitsland in de jaren vijftig en zestig werd afgegeven - met een leuke jeugdfoto erop - en minstens viermaal is meegewassen, is natuurlijk een heerlijk stukje nostalgie, maar niet meer bruikbaar als legitimatiebewijs bij politiecontroles.
it Quello che in Germania viene chiamato lo "straccio grigio”, ovvero la patente rilasciata negli anni '50 o '60, con una bella fotografia che ci riprende in età giovanile, finita in lavatrice almeno quattro volte, è sicuramente un caro, vecchio oggetto che suscita nostalgia, però non è più utilizzabile come documento di identificazione nei controlli di polizia.
nl Het ontbreken van voorstellen heeft enkele landen aangemoedigd terug te komen op de afspraken van de Conventie en heeft Polen en Spanje een gehoor verschaft voor hun uit eigenbelang geboren nostalgie naar de afgedankte afspraken van Nice.
it La mancanza di proposte ha incoraggiato alcuni paesi a recedere dall’accordo della Convenzione e la Polonia e la Spagna ad ottenere un’audizione per il loro sentimentalismo egoistico nei confronti degli accordi di Nizza.
Pagina 1. Gevonden 33 zinnen matching zin nostalgie.Gevonden in 0,245 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.