Vertalingen in Italian:

  • numero di emergenza   
  • numero di telefono di emergenza   

Voorbeeld zinnen met "alarmnummer", vertaalgeheugen

add example
nl Vraag ‧ (Glenis Willmott): EU-dekkend telefonisch alarmnummer voor de slachtoffers van gedwongen prostitutie
it Interrogazione ‧ (Glenis Willmott): Linea telefonica di emergenza dell'UE per le vittime della prostituzione coatta
nl Betreft: ‧: één Europees alarmnummer
it Oggetto: ‧: numero unico di emergenza in Europa
nl Ik zou ook samen met hem willen benadrukken hoe belangrijk het is het gebruik van het alarmnummer 112 in alle landen van de Europese Unie operationeel te maken.
it Insisto ancora, con lui, sulla necessità di rendere operativo in tutti i paesi dell'Unione il numero d'emergenza 112.
nl De lidstaten zorgen ervoor dat oproepen via het uniforme Europese alarmnummer ‧ naar behoren worden beantwoord en behandeld op de wijze die het meest geschikt is voor de nationale organisatie van noodhulpdiensten
it Gli Stati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo ‧ ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso
nl Betreft: Invoering van het Europese alarmnummer ‧ in Bulgarije
it Oggetto: Attivazione in Bulgaria del numero europeo di emergenza
nl Betreft: Alarmnummer
it Oggetto: Numero di emergenza
nl dringt er bij de Commissie op aan de werkelijke situatie omtrent de toepassing van het alarmnummer ‧ in de EU door onafhankelijke instanties te laten onderzoeken, met behulp van de in ‧ ontwikkelde methodologie
it invita la Commissione ad organizzare la valutazione, da parte di organi indipendenti, dell'effettivo stato di attuazione del numero ‧ in tutta l'Unione europea, utilizzando la metodologia sviluppata nel
nl Hoe kan ik als Nederlander, als ik in Griekenland ben, mij verstaanbaar maken als ik een alarmnummer moet draaien.
it Come posso io olandese farmi capire in Grecia se compongo un numero di emergenza?
nl Ik kan me herinneren dat ik geprobeerd heb om 112 te bellen – het alarmnummer.
it Ricordo di aver cercato di chiamare il 112, il numero per le emergenze.
nl Zodoende zal dan weer de veiligheid voor de Europese burgers die van het alarmnummer
it Tali progressi costituiranno una garanzia supplementare per i cittadini europei che chiamano il numero di emergenza
nl Door de klap van de botsing wordt een in de auto ingebouwd apparaatje geactiveerd, dat informatie over de locatie, de snelheid en de eigenaar van de auto via het pan-Europese alarmnummer 112 naar de dichtstbijzijnde politie-, brandweer- en ambulancediensten zendt.
it Un sensore posizionato all’interno dell’automobile è attivato dall’impatto di una collisione e invia informazioni sull’ubicazione, la velocità e il proprietario del veicolo alla stazione di polizia, alla caserma dei vigili del fuoco e al centro di soccorso medico più vicini usando il numero di emergenza paneuropeo 112.
nl Het is van belang dat er een kosteloos toegankelijk gemeenschappelijk alarmnummer komt, 112, voor mensen in de hele Unie, inclusief voor gebruikers van telefonie via het internet, alsook andere kostenloze elektronische spraakdiensten.
it E' necessario garantire un accesso gratuito a un numero di emergenza comune, il 112, alle persone di tutta l'Unione europea, compresi gli utenti di telefonia Internet, nonché ad altri servizi di comunicazione vocale elettronica.
nl Momenteel werkt het alarmnummer 116 000 slechts volledig in 12 lidstaten.
it Il numero unico 116 000 è ora operativo in dodici Stati membri.
nl Betreft: ‧: Europees alarmnummer voor vermiste kinderen
it Oggetto: ‧, hotline dedicata per i minori scomparsi a livello europeo
nl Betreft: Problemen met het Europese alarmnummer
it Oggetto: Problemi riguardanti il numero di emergenza unico europeo
nl Europees alarmnummer
it Numero di emergenza unico europeo
nl De lidstaten zorgen ervoor dat alle eindgebruikers van openbare telefoondiensten, inclusief gebruikers van openbare betaaltelefoons, naast eventuele andere nationale alarmnummers zoals bepaald door de nationale regelgevende instanties, ook kosteloos hulpdiensten kunnen oproepen via het uniforme Europese alarmnummer
it Gli Stati membri provvedono affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali specificati dalle autorità nazionali di regolamentazione, tutti gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico, ed in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo
nl De lidstaten zorgen ervoor dat alle eindgebruikers van de in lid ‧ bedoelde dienst, inclusief gebruikers van openbare betaaltelefoons, kosteloos en zonder dat zij daarvoor een betaalmiddel hoeven te gebruiken noodhulpdiensten kunnen oproepen via het uniforme Europese alarmnummer ‧ en via eventuele nationale alarmnummers zoals bepaald door de lidstaten
it Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo ‧, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo ‧ e qualunque numero di emergenza nazionale specificato dagli Stati membri
nl Via het Europese alarmnummer 112 ontvangen de alarmcentrale en de hulpdiensten snel automatisch bericht over een ongeval en de precieze locatie daarvan.
it Attraverso il 112, il numero europeo di emergenza, il call center e i servizi di soccorso ricevono la notifica automatica rapida di un incidente e la sua posizione precisa.
nl Indien een gebruiker vanuit een tunnel met een mobiele telefoon het alarmnummer ‧ belt, bereikt deze informatie direct de tunnelleiding en de alarmdiensten
it Quando un utente chiama da una galleria il numero di emergenza ‧ con un telefono cellulare, le informazioni sono messe immediatamente a disposizione dell'operatore della galleria e dei servizi di emergenza
nl Europees alarmnummer ‧ (schriftelijke verklaring
it Numero di emergenza europeo ‧ (dichiarazioni scritte
nl dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan de noodzakelijke procedures op gang te brengen en middelen beschikbaar te stellen om voor een efficiënt alarmnummer ‧ in de gehele EU te zorgen
it invita gli Stati membri e la Commissione ad avviare le procedure e mettere a disposizione le risorse necessarie per garantire un servizio ‧ efficace in tutta l'UE
nl De lidstaten zorgen ervoor dat oproepen via het uniforme Europese alarmnummer
it Gli Stati membri garantiscono che le chiamate al numero di emergenza unico europeo
nl de alarmnummers van de verlader of enige andere persoon of organisatie die beschikt over informatie over de fysisch-chemische eigenschappen van de producten en over de bij een calamiteit te nemen maatregelen
it i numeri di chiamata di emergenza dello spedizioniere/caricatore o di ogni altra persona o organismo in possesso di informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti e sulle misure da adottare in caso di emergenza
Pagina 1. Gevonden 144 zinnen matching zin alarmnummer.Gevonden in 0,547 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.