Vertalingen in Italiaans:

  • numero di emergenza   
  • numero di telefono di emergenza   

Voorbeeld zinnen met "alarmnummer", vertaalgeheugen

add example
nl De mededeling benadrukt bestaande beste praktijken die door de lidstaten zijn ontwikkeld om de belangrijkste problemen op te lossen die verbonden zijn met de exploitatie- en telecomkosten voor het alarmnummer 116 000.
it La comunicazione mette in evidenza le migliori prassi in atto che sono state sviluppate dagli Stati membri per affrontare i principali problemi connessi al costo operativo e al costo delle telecomunicazioni del numero unico 116000.
nl Betreft: Europees alarmnummer
it Oggetto: Numero di emergenza europeo
nl Noodhulpdiensten en het uniforme Europese alarmnummer
it Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo
nl Europees alarmnummer
it Numero di emergenza europeo
nl Betreft: Dood vijfjarig jongetje door nalatigheid personeel Europees alarmnummer
it Oggetto: Decesso di un bambino di cinque anni causato da trattamento negligente di una chiamata di emergenza- Numero europeo di emergenza
nl Ik juich de voorstellen van de rapporteur daarom toe, in het bijzonder de oprichting van blijf-van-mijn-lijfhuizen voor de slachtoffers, een alarmnummer en de instelling van een Europees Jaar tegen geweld jegens vrouwen.
it Accolgo con favore le proposte della relatrice, particolarmente in merito alla creazione di centri di accoglienza per le vittime, di un numero di emergenza e di un Anno europeo per la lotta alla violenza contro le donne.
nl vicevoorzitter van de Commissie. - (EN) Mijnheer de Voorzitter, de Commissie deelt het standpunt van de geachte afgevaardigde dat de implementatie van het alarmnummer 116 000 voor vermiste kinderen in veel lidstaten nadere inspanningen vereist.
it Signor Presidente, la Commissione condivide l'opinione dell'onorevole deputato. Infatti, molti Stati membri dovrebbero adoperarsi per istituire il numero unico per segnalare i bambini scomparsi.
nl Derhalve is dit goede initiatiefverslag van de heer Titley erop gericht de lidstaten op te roepen om: ten eerste, de intentieverklaring inzake eCall zo spoedig mogelijk te ondertekenen; ten tweede, de technische implementatie van het alarmnummer 112 en de specificatie ervan voort te zetten; ten derde, het publiek voorlichting te geven over de voordelen van het eCall-systeem; ten vierde, de discussie ten aanzien van overwegingen betreffende de gegevensbescherming op korte termijn af te ronden; en, niet in de laatste plaats, nu reeds rekening te houden met de toekomstige nieuwe aanpak bij het moderniseren van de alarmcentrales en hulpdiensten.
it Questo è il motivo per cui la valida relazione d’iniziativa dell’onorevole Titley si prefigge l’obiettivo di incoraggiare gli Stati membri, primo, a firmare quanto prima il protocollo d’intesa su eCall, secondo, a procedere all’attuazione tecnica del numero di emergenza 112 e delle sue specifiche, terzo, a informare i cittadini sui vantaggi del sistema eCall, quarto, a concludere in tempi rapidi il dibattito sulla protezione dei dati e, non da ultimo, a tenere conto fin d’ora del nuovo approccio futuro nel modernizzare i centri di chiamata di emergenza e le unità di controllo.
nl Als aanvulling op het algemene alarmnummer 112, bij het voorstellen waarvan ik jaren geleden als junior ambtenaar betrokken ben geweest, is het een uitgelezen voorbeeld van de voordelen van optreden op EU-niveau.
it L’iniziativa è un ottimo esempio dei vantaggi derivanti dall’adozione di misure a livello comunitario, e integra il numero telefonico unico d’emergenza (112) di cui anch’io sono stato promotore molti anni fa, quando ero agli inizi della mia carriera di funzionario pubblico.
nl Betreft: Het ‧-alarmnummer
it Oggetto: ‧: numero unico di emergenza
nl De verklaring ‧/‧ ingediend door de leden Diana Wallis, Gérard Onesta, Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras en Dimitrios Papadimoulis over het Europese alarmnummer ‧ is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel ‧, lid ‧ van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd zijn en worden gepubliceerd met vermelding van de namen van de ondertekenaars in de aangenomen teksten van de vergadering van
it La dichiarazione ‧/‧ presentata da Diana Wallis, Gérard Onesta; Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras e Dimitrios Papadimoulis sul numero di emergenza europeo ‧, ha raccolto la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento e pertanto, a norma dell'articolo ‧, paragrafo ‧, del regolamento, sarà trasmessa ai destinatari e pubblicata, con l'indicazione del nome dei firmatari, nei Testi approvati della seduta del ‧ settembre
nl Ik dank u ook voor uw brief aan de Belgische autoriteiten, waarin u voorstelt de aanwezigheid van de politie in de wijk zichtbaar te versterken en in de onmiddellijke nabijheid van de instellingen een politiepost te vestigen die over een alarmnummer beschikt.
it La ringrazio anche per la lettera alle autorità belghe, in cui propone che la presenza delle forze di polizia nel quartiere sia sensibilmente rafforzata e che nelle immediate vicinanze delle istituzioni sia allestito un posto di polizia che disponga di un numero per le chiamate di emergenza.
nl Dergelijke oproepen worden ten minste zo snel en doeltreffend beantwoord en behandeld als oproepen via de eventueel nog bestaande nationale alarmnummers
it Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati
nl Voor bepaalde maatregelen die de Commissie voorstelt in de ontwerprichtlijn zijn aanzienlijke investeringen in de technische infrastructuur nodig (bijvoorbeeld gebruik van één alarmnummer, lokalisering van beller) die moeilijk zijn op te brengen voor exploitanten van diensten met een beperkt bereik, zoals lokale of regionale exploitanten
it richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che alcune delle misure proposte nella direttiva in oggetto necessitano di investimenti considerevoli sul piano delle infrastrutture tecniche (es. per l'accesso al numero di emergenza unico o per la localizzazione del chiamante), investimenti che difficilmente appaiono sostenibili per gli operatori di servizi su piccola scala, ad esempio quelli locali o regionali
nl De lidstaten zorgen ervoor dat alle eindgebruikers van openbare telefoondiensten, inclusief gebruikers van openbare betaaltelefoons, naast eventuele andere nationale alarmnummers zoals bepaald door de nationale regelgevende instanties, ook kosteloos hulpdiensten kunnen oproepen via het uniforme Europese alarmnummer
it Gli Stati membri provvedono affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali specificati dalle autorità nazionali di regolamentazione, tutti gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico, ed in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo
nl Betreft: Toepassing van de regelgeving over het alarmnummer
it Oggetto: Attuazione del regolamento sul numero di emergenza
nl dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan de noodzakelijke procedures op gang te brengen en middelen beschikbaar te stellen om voor een efficiënt alarmnummer ‧ in de gehele EU te zorgen
it invita gli Stati membri e la Commissione ad avviare le procedure e mettere a disposizione le risorse necessarie per garantire un servizio ‧ efficace in tutta l'UE
nl de alarmnummers van de verlader of enige andere persoon of organisatie die beschikt over informatie over de fysisch-chemische eigenschappen van de producten en over de in geval van nood te nemen maatregelen
it i numeri di chiamata di emergenza dello spedizioniere/caricatore o di ogni altra persona o organismo in possesso di informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti e sulle misure da adottare in caso di emergenza
nl Europees alarmnummer 112 (schriftelijke verklaring): zie notulen
it Numero di emergenza europeo 112 (dichiarazione scritta): vedasi processo verbale
nl Voorlichting van de burgers is van essentieel belang, zodat ik mijn steun uitspreek voor de instelling van een uniform Europees alarmnummer waaronder EU-burgers de nodige informatie kunnen krijgen, met name in kritieke omstandigheden en noodsituaties.
it Convenendo che sia essenziale informare la gente, sostengo l'istituzione di un numero telefonico di emergenza europeo atto a consentire ai cittadini europei di avere le informazioni di cui hanno bisogno, in particolare in situazioni critiche e di emergenza.
nl Ze heeft ' t alarmnummer gebeld.Er was een indringer in huis
it Sappiamo che ha chiamato il ‧... dicendo di essere stata aggredita da un intruso
nl merkt op dat het eCall-systeem is gebaseerd op het gebruik van het alarmnummer ‧ en de E‧- dienst (vereisten met betrekking tot locatie-informatie in openbare mobiele netwerken in verband met noodoproepen
it prende atto che il sistema eCall si basa sull'uso del ‧ e dell'E‧ (obblighi in materia di informazioni relative all'ubicazione nelle reti pubbliche senza fili per le chiamate d'emergenza
nl We zien dat bij het alarmnummer 112, misschien wordt 388 in de toekomst de afkorting voor Europa.
it Lo vediamo nel caso del 112 e forse in futuro il 388 sarà un'abbreviazione di Europa.
nl De lidstaten kunnen deze verplichting uitbreiden tot oproepen naar nationale alarmnummers
it Gli Stati membri possono estendere tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali
nl De Commissie heeft onlangs een laatste oproep aan de lidstaten van de EU gedaan om onverwijld het Europese alarmnummer 116 000 voor vermiste kinderen in werking te stellen.
it La Commissione ha recentemente fatto un ultimo appello agli Stati membri dell'UE affinché attivino il più presto possibile il numero telefonico europeo 116 000 per segnalare i bambini scomparsi.
Pagina 1. Gevonden 144 zinnen matching zin alarmnummer.Gevonden in 0,314 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.