Vertalingen in Italian:

  • numero di emergenza   
  • numero di telefono di emergenza   

Voorbeeld zinnen met "alarmnummer", vertaalgeheugen

add example
nl Europees alarmnummer
it Numero di emergenza europeo
nl De lidstaten zorgen ervoor dat de burgers adequaat worden ingelicht over het bestaan en het gebruik van het Europese alarmnummer
it Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini siano adeguatamente informati in merito all
nl Dan zeg ik, Voorzitter, het parallel bestaan van twee alarmnummers, een nationaal nummer en een Europees nummer, dat strookt toch niet met de intentie van één Europees alarmnummer.
it Signor Presidente, allora l'esistenza parallela di due numeri d'emergenza, uno nazionale ed uno europeo, non risponde al proposito di avere un unico numero europeo di emergenza.
nl de alarmnummers van de verlader of enige andere persoon of organisatie die beschikt over informatie over de fysisch-chemische eigenschappen van de producten en over de bij een calamiteit te nemen maatregelen
it i numeri di chiamata di emergenza dello spedizioniere/caricatore o di ogni altra persona o organismo in possesso di informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti e sulle misure da adottare in caso di emergenza
nl Ook zijn er mensen die als ze in het buitenland zijn, gebruik willen maken van de gezondheidszorg via het Europese alarmnummer 112.
it Inoltre, i cittadini che si mettono in viaggio desiderano poter usufruire di assistenza medica all’estero tramite l’E112.
nl Het is van belang dat de gebruikers in staat zijn het uniforme Europese alarmnummer
it Occorre che gli utenti possano chiamare gratuitamente il numero d
nl (DE) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, in uw voorbeelden noemde u met name dat vier lidstaten alarmnummers hebben ingevoerd.
it (DE) Signora Presidente, signor Commissario, nei suoi esempi, lei ha citato nello specifico quattro Stati membri che hanno istituito linee telefoniche di emergenza.
nl Bel het alarmnummer
it Oh, mio Dio!Chiamate un' ambulanza!
nl Betreft: Dood vijfjarig jongetje door nalatigheid personeel Europees alarmnummer
it Oggetto: Decesso di un bambino di cinque anni causato da trattamento negligente di una chiamata di emergenza- Numero europeo di emergenza
nl Op het gebied van de preventie van geweld, met inbegrip van misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen, jongeren en vrouwen en de bescherming van slachtoffers en risicogroepen, kan de Europese Unie een meerwaarde geven aan de acties die hoofdzakelijk door de lidstaten worden ondernomen door de volgende maatregelen te nemen: de verspreiding en uitwisseling van gegevens, ervaring en beproefde methoden; de bevordering van een innoverende benadering; de gezamenlijke vaststelling van prioriteiten; de ontwikkeling van de nodige netwerken; de selectie van projecten in de gehele Gemeenschap, zoals projecten voor gratis telefonische hulpdiensten voor kinderen en een alarmnummer voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen; het motiveren en mobiliseren van alle betrokken partijen, en Europabrede bewustmakingscampagnes tegen geweld
it Per quanto riguarda la prevenzione della violenza, anche sotto forma di abuso e sfruttamento sessuale contro i bambini, i giovani e le donne, e la protezione delle vittime e dei gruppi a rischio, l’Unione europea può apportare un valore aggiunto alle azioni che devono essere intraprese prevalentemente dagli Stati membri grazie alla diffusione e allo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche, alla promozione di un approccio innovativo, alla definizione congiunta di priorità, allo sviluppo di reti ove necessario, alla selezione di progetti su scala comunitaria, compresi progetti a sostegno di linee telefoniche d’emergenza gratuite per bambini e di assistenza per bambini scomparsi e sfruttati a scopo sessuale, alla motivazione e mobilitazione di tutte le parti interessate, e a campagne di sensibilizzazione contro la violenza in tutta Europa
nl vast te stellen dat het Koninkrijk der Nederlanden, door bij oproepen naar het Europese alarmnummer ‧ geen informatie over de locatie van de oproeper ter beschikking te stellen van de instanties die noodsituaties behandelen, voorzover dit technisch haalbaar is, de krachtens artikel ‧, lid ‧, van richtlijn ‧/‧/EG op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen
it dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo provveduto affinché, in caso di chiamata al numero di emergenza unico europeo ‧, siano messe a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, per quanto tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell'art. ‧, n. ‧, della direttiva ‧/‧/CE
nl De lidstaten zorgen ervoor dat de burgers adequaat worden ingelicht over het bestaan en het gebruik van het uniforme Europese alarmnummer ‧, met name via initiatieven die specifiek gericht zijn op personen die tussen lidstaten reizen
it Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo ‧, in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro
nl gezien de slechte kwaliteit van de diensten die tot op heden via het alarmnummer ‧ aan de burger worden geleverd
it considerando la scarsa qualità del servizio fornito ai cittadini tramite il numero
nl Mijnheer de Voorzitter, ik zou graag toch een opmerking willen maken over het Europees alarmnummer 112 en ik moet op dat punt nu een beetje mijn frustratie laten horen.
it Signor Presidente, vorrei formulare un'osservazione sul numero d'emergenza europeo 112, esprimendo la mia frustrazione.
nl Door de klap van de botsing wordt een in de auto ingebouwd apparaatje geactiveerd, dat informatie over de locatie, de snelheid en de eigenaar van de auto via het pan-Europese alarmnummer 112 naar de dichtstbijzijnde politie-, brandweer- en ambulancediensten zendt.
it Un sensore posizionato all’interno dell’automobile è attivato dall’impatto di una collisione e invia informazioni sull’ubicazione, la velocità e il proprietario del veicolo alla stazione di polizia, alla caserma dei vigili del fuoco e al centro di soccorso medico più vicini usando il numero di emergenza paneuropeo 112.
nl Ik dank u ook voor uw brief aan de Belgische autoriteiten, waarin u voorstelt de aanwezigheid van de politie in de wijk zichtbaar te versterken en in de onmiddellijke nabijheid van de instellingen een politiepost te vestigen die over een alarmnummer beschikt.
it La ringrazio anche per la lettera alle autorità belghe, in cui propone che la presenza delle forze di polizia nel quartiere sia sensibilmente rafforzata e che nelle immediate vicinanze delle istituzioni sia allestito un posto di polizia che disponga di un numero per le chiamate di emergenza.
nl De beschikbare EU-financiering is niet bedoeld om de volledige exploitatiekosten van de dienstverlening te dekken, maar is bedoeld om de diensten van het alarmnummer 116 000 te helpen ontwikkelen door middel van concrete projecten.
it I fondi UE disponibili, però, non possono coprire interamente i costi di gestione dell'attività del servizio, ma possono solamente sviluppare il servizio del 116 000 mediante progetti concreti.
nl Dit geldt voor alle oproepen naar het uniforme Europese alarmnummer
it Ciò si applica a ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo
nl Hoe wilt u in de praktijk waarborgen dat dit alarmnummer (gezien de vaak lange wachttijden) ook functioneert en slachtoffers niet in een lange wachtrij terechtkomen en wellicht pas na een half uur een adequaat antwoord krijgen?
it Come garantirete all'atto pratico il reale funzionamento di queste hotline, per cui generalmente intercorre un notevole periodo di tempo, e in che modo eviterete che gli utenti non vengano messi in attesa e debbano con tutta probabilità restare in linea per più di mezz'ora prima che qualcuno risponda?
nl Betreft: Europees alarmnummer
it Oggetto: Numero di emergenza europeo
nl Betreft: Problemen met het Europese alarmnummer
it Oggetto: Problemi riguardanti il numero di emergenza unico europeo
nl vast te stellen dat de Republiek Litouwen, door niet in de praktijk ervoor te zorgen dat de instanties die noodsituaties behandelen, voor zover dat technisch haalbaar is, voor alle oproepen van het Europese alarmnummer ‧ informatie over de locatie van de oproeper ontvangen wanneer openbare telefoonnetwerken worden gebruikt, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel ‧, lid ‧, van richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad van ‧ maart ‧ inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en-diensten (Universeledienstrichtlijn
it dichiarare che la Repubblica di Lituania, non avendo assicurato in pratica che le autorità che gestiscono le emergenze ricevano, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo ‧, nel caso in cui siano utilizzate reti telefoniche pubbliche, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. ‧, n. ‧, della direttiva ‧/‧/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale
nl Verklaring van het Europees Parlement over het Europese alarmnummer
it Dichiarazione del Parlamento europeo sul numero di emergenza europeo
nl Zodoende zal dan weer de veiligheid voor de Europese burgers die van het alarmnummer
it Tali progressi costituiranno una garanzia supplementare per i cittadini europei che chiamano il numero di emergenza
nl Ook blijkt in sommige lidstaten het alarmnummer ingevoerd te zijn naast de oude alarmnummers.
it Inoltre risulta che in alcuni Stati membri il numero di emergenza è stato introdotto accanto al vecchio numero.
Pagina 1. Gevonden 144 zinnen matching zin alarmnummer.Gevonden in 0,727 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.