uitspraak: IPA: /zɔn/      

Vertalingen in Frans:

 • soleil         
  (Proper noun, Noun  m) (noun   ) []
   
  de ster waar de planeet aarde omheen draait, hemellichaam dat de aarde overdag verlicht
   
  Toute étoile, en particuler lorsqu'elle est vue comme étant le centre d'un système solaire.
   
  Iedere ster, in het bijzonder als die in het centrum van een van een enkelvoudig zonnestelsel staat.
   
  L'étoile particulière (Sol) située au centre de notre système solaire, d'où la Terre puise lumière et chaleur.
   
  De ster (Sol) in het centrum van ons zonnestelsel, die zorgt voor licht en warmte op aarde.
 • Soleil       
   
  L'étoile particulière (Sol) située au centre de notre système solaire, d'où la Terre puise lumière et chaleur.
   
  De ster (Sol) in het centrum van ons zonnestelsel, die zorgt voor licht en warmte op aarde.
 • étoile       
  (noun   ) []
   
  Corps céleste lumineux qui est fait de gaz (particulièrement de gaz hydrogène et d'hélium) et qui a la forme d'une sphère.
   
  Een lichtgevend hemellichaam, bestaande uit gassen (in het bijzonder waterstof en helium), in de vorm van een bol.
 • étoile fixe   
  (  female) []
   
  Toute étoile, en particuler lorsqu'elle est vue comme étant le centre d'un système solaire.
   
  Iedere ster, in het bijzonder als die in het centrum van een van een enkelvoudig zonnestelsel staat.

Did you mean: Zon

Picture dictionary

soleil, Soleil
soleil, Soleil

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Frans. (55)

aangrenzende zone
zone contiguë
achter de wolken schijnt de zon
à quelque chose malheur est bon
beveiligde zone
zone sécurisée
De verloren zoon
Fils Prodigue
De zoon van Asterix
Le Fils d’Astérix
epipelagische zone
épipélagique
erogene zone
zone érogène
exclusieve economische zone
zone économique exclusive
Exclusieve Economische Zone
Zone économique exclusive
fotische zone
épipélagique
gedemilitariseerde zone
zone démilitarisée
gematigde zone
zone tempérée
gewenste zone
zone désirée
grijze zone
zone grise
groote-zoon
petit-fils
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
In the Zone
In the Zone
koude zone
zone froide
maan-zon-kalender
calendrier luni-solaire
monetaire zone
zone monétaire
O-Zone
O-Zone
overdracht van een gehele zone
transfert de zone complet
primaire zone
zone principale
secundaire zone
zone secondaire
Speciale Economische Zone
Zone économique spéciale
stub-zone
zone de stub
subtropische zone
zone subtropicale
The Twilight Zone
La Quatrième Dimension
tropische zone
zone tropicale
Twilight Zone: The Movie
La Quatrième Dimension
verboden zone
zone interdite
verloren zoon
fils prodigue
vochtige zone
zone humide
vrije zone
zone franche
Vrije Zone Triëst
Territoire libre de Trieste
zo vader, zo zoon
tel père, tel fils; les chiens ne font pas des chats
zo zoon
tel père; tel fils
Zon
soleil; Soleil
zone
ceinture; taille; ceinturon; zone sphérique; zone
Zone
Zone
zone-overdracht
transfert de zone
Zone-systeem
Zone system
zonen
fils
zoon
fils; fî
zoon van god
fils de dieu
Zoon van God
Fils de Dieu
zoons en dochters
garçons et filles; enfants

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "zon", vertaalgeheugen

add example
nl Zoon van Jovan
fr Fils de Jovan
nl Mijnheer de Voorzitter, het is belangrijk relaties tussen de EU en zijn nieuwe buurlanden na de uitbreiding tot stand te brengen door middel van een zone van welvaart en een vriendenkring waarmee de EU nauwe, vreedzame, op samenwerking gerichte economische banden onderhoudt.
fr Monsieur le Président, à la suite de l'élargissement, il importe que l'UE détermine ses relations avec ses nouveaux voisins, en établissant une zone de prospérité et un cercle d'amis avec lesquels l'UE entretiendra des relations économiques étroites, pacifiques et fondées sur la coopération.
nl tijdelijk en permanent beheer van waterplassen gelegen in de zone ' Putten Plas ' en overige waterplassen in Z‧-gebied
fr Gestion temporaire et permanente des nappes d'eau situées dans la zone "Putten Plas" et des autres nappes d'eau dans la zone Z
nl Ons eerste doel is via partnerschap een gemeenschappelijke zone van vrede, veiligheid en vooruitgang in het Middellandse-Zeegebied en het Midden-Oosten te creëren.
fr Notre objectif primaire est la promotion du développement, par le partenariat, d’une zone commune de paix, de prospérité et de progrès dans toute la Méditerranée et le Moyen-Orient.
nl Binnen een straal van ‧ cm rondom het inslagpunt, maar alleen in het deel van de cirkel dat binnen zone F ‧ ligt, zijn drie scherven met een oppervlakte van meer dan ‧ cm‧, maar minder dan ‧ cm‧, toegestaan
fr Dans un rayon de ‧ cm autour du point d'impact, mais uniquement dans la partie du cercle qui est comprise dans la zone FII, trois fragments ayant une surface supérieure à ‧ cm‧, mais inférieure à ‧ cm‧, sont admis
nl Door de verplichtingen te vervullen die zij hebben op grond van dit Verdrag om, afzonderlijk of gezamenlijk, de nodige maatregelen te treffen om de maritieme zone te beschermen tegen de nadelige gevolgen van de menselijke bedrijvigheid met de bedoeling de gezondheid van de mens te vrijwaren en de mariene ecosystemen te behouden en om, indien haalbaar, de mariene gebieden die nadelig beïnvloed werden, te herstellen, ook door het vervullen van de verplichtingen die zij krachtens het Verdrag van ‧ juni ‧ over de biologische diversiteit hebben om strategieën, projecten of programma's te ontwikkelen in een poging om het behoud en duurzaam gebruik van de biologische diversiteit te verzekeren
fr En remplissant les obligations qu'elles ont en vertu de la présente Convention de prendre, individuellement et conjointement, les mesures nécessaires à la protection de la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités humaines, de manière à sauvegarder la santé de l'homme et à préserver les écosystèmes marins et, lorsque cela est possible, de rétablir les zones marines qui ont subi ces effets préjudiciables, de même que l'obligation qu'elles ont en vertu de la Convention du ‧ juin ‧ sur la diversité biologique d'élaborer des stratégies, plans ou programmes tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, les Parties contractantes
nl Welkom bij ‘ The List ', zoon
fr Bienvenue à la Liste
nl MEI ‧.-Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de derde zone van het plan voor de langetermijnontwikkeling van de luchthaven van Luik-Bierset (zone C
fr MAI ‧.-Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la troisième zone du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset (zone C
nl In geval van een algemeen hermetisch afgesloten zone, resultaat rooktest onmiddellijk overzenden aan de afdeling Inspectie en Toezicht van het BIM (fax
fr En zone confinée globale, le procès-verbal de réalisation du test de fumée est envoyé sans délai au fonctionnaire technique
nl Voor elke onderstaande zone wordt een zonale commissie opgericht overeenkomstig alinea
fr Il est institué une commission zonale conformément à l'alinéa ‧er pour chaque zone définie ci-dessous
nl Dit isje zoon
fr C" est ton fiils
nl In het geval dat het personeelslid een gelegenheidsaffectatiewijziging bekomt in een inrichting, toebehorend aan een andere zone dan de zone van de inrichting waar het personeelslid het slachtoffer van een gewelddaad was, bezorgt de in functie zijnde minister eveneens een kopie van de akte van gelegenheidsaffectatiewijziging aan de voorzitter van de interzonale affectatiecommissie
fr Dans l'hypothèse où le membre du personnel obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, le ministre fonctionnel transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au Président de la Commission interzonale d'affectation
nl Bovendien past het niet een enclave met zes woningen te behouden tussen de zone met industriële economische activiteit en een zone met gemengde economische activiteit zoals hierboven is voorgesteld
fr De plus, il ne convient pas de maintenir une enclave de six habitations entre la zone d'activité économique industrielle et la zone d'activité économique mixte telle que proposée ci-dessus
nl Het bord A‧ wordt in geen geval gebruikt in een zone
fr Le signal A‧ ne sera en aucun cas utilisé en zone
nl In dit opzicht heeft collega Morgantini wellicht gelijk als zij vraagt om niet alleen een dergelijke zone te creëren voor Gaza maar deze uit te breiden tot alle Palestijnse gebieden.
fr Mme Morgantini a peut-être raison ici en demandant que cette zone ne se limite pas à Gaza, mais s'étendent à tous les territoires palestiniens.
nl De dag dat uw zoon is geboren
fr Le jour où votre fils est né
nl iedere houder van een huurovereenkomst voor een hoofdverblijf gelegen in zone A en dat door de betrokken persoon betrokken werd op de datum van inwerkingtreding van het besluit tot afbakening van zone A en door hem nog steeds betrokken wordt de dag van inwerkingtreding van dit besluit voor de luchthaven Luik-Bierset en Charleroi-Brussel Zuid en de dag van inwerkingtreding van het besluit tot afbakening van zone A voor elke andere luchthaven die onder het Waalse Gewest ressorteert. »
fr tout titulaire d'un bail de résidence principale portant sur un logement qui est situé en zone A et que l'intéressé occupait à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A et occupe encore le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour l'aéroport de Liège-Bierset et de Charleroi Bruxelles Sud et le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A pour tout autre aéroport relevant de la Région wallonne. »
nl In het eurogebied bleven de aandelenkoersen in de eerste maanden van ‧ vrij gematigd, vanwege het trage economische herstel in die zone
fr Les cours boursiers de la zone euro sont demeurés relativement déprimés dans les premiers mois de ‧ en raison de la lenteur de la reprise économique
nl De minister kan, bij wijze van uitzondering, via met redenen omkleed besluit, vergunning geven tot het werpen van een anker of het uitvoeren van werkzaamheden in de beschermde zone, na het advies van de titularissen van de vergunningen te hebben ingewonnen
fr Le ministre peut autoriser, à titre exceptionnel, la pose d'ancre ou l'exécution de travaux dans la zone protégée par arrêté motivé, après avoir pris avis des titulaires des autorisations
nl Het detailvervoer is vanuit een beveiligde zone georganiseerd naar de stoppunten bij de klanten, waar zich geen beveiligde zones bevinden
fr Le transport au détail est organisé au départ d'une zone protégée vers les points d'arrêt des clients où ne se trouve pas de zone protégée
Pagina 1. Gevonden 13847 zinnen matching zin zon.Gevonden in 1,752 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.