uitspraak: IPA: /zɔn/      

Vertalingen in French:

 • soleil         
  (Proper noun  m) (noun   ) []
   
  de ster waar de planeet aarde omheen draait, hemellichaam dat de aarde overdag verlicht
   
  Toute étoile, en particuler lorsqu'elle est vue comme étant le centre d'un système solaire.
   
  Iedere ster, in het bijzonder als die in het centrum van een van een enkelvoudig zonnestelsel staat.
   
  L'étoile particulière (Sol) située au centre de notre système solaire, d'où la Terre puise lumière et chaleur.
   
  De ster (Sol) in het centrum van ons zonnestelsel, die zorgt voor licht en warmte op aarde.
 • Soleil       
   
  L'étoile particulière (Sol) située au centre de notre système solaire, d'où la Terre puise lumière et chaleur.
   
  De ster (Sol) in het centrum van ons zonnestelsel, die zorgt voor licht en warmte op aarde.
 • étoile       
  (noun   ) []
   
  Corps céleste lumineux qui est fait de gaz (particulièrement de gaz hydrogène et d'hélium) et qui a la forme d'une sphère.
   
  Een lichtgevend hemellichaam, bestaande uit gassen (in het bijzonder waterstof en helium), in de vorm van een bol.
 • étoile fixe   
  (  female) []
   
  Toute étoile, en particuler lorsqu'elle est vue comme étant le centre d'un système solaire.
   
  Iedere ster, in het bijzonder als die in het centrum van een van een enkelvoudig zonnestelsel staat.

Picture dictionary

soleil, Soleil
soleil, Soleil

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (47)

aangrenzende zone
zone contiguë
achter de wolken schijnt de zon
à quelque chose malheur est bon
beveiligde zone
zone sécurisée
De verloren zoon
Fils Prodigue
De zoon van Asterix
Le Fils d’Astérix
erogene zone
zone érogène
exclusieve economische zone
zone économique exclusive
Exclusieve Economische Zone
Zone économique exclusive
gedemilitariseerde zone
zone démilitarisée
gematigde zone
zone tempérée
gewenste zone
zone désirée
grijze zone
zone grise
groote-zoon
petit-fils
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
koude zone
zone froide
monetaire zone
zone monétaire
overdracht van een gehele zone
transfert de zone complet
primaire zone
zone principale
secundaire zone
zone secondaire
Speciale Economische Zone
Zone économique spéciale
stub-zone
zone de stub
subtropische zone
zone subtropicale
The Twilight Zone
La Quatrième Dimension
tropische zone
zone tropicale
Twilight Zone: The Movie
La Quatrième Dimension
verloren zoon
fils prodigue
vochtige zone
zone humide
vrije zone
zone franche
Vrije Zone Triëst
Territoire libre de Trieste
zo vader, zo zoon
tel père, tel fils; les chiens ne font pas des chats
zo zoon
tel père; tel fils
Zon
soleil; Soleil
zone
ceinture; taille; ceinturon; zone sphérique; zone
zone-overdracht
transfert de zone
Zone-systeem
Zone system
zonen
fils
zoon
fils
zoon van god
fils de dieu
Zoon van God
Fils de Dieu
zoons en dochters
garçons et filles; enfants

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "zon", vertaalgeheugen

add example
nl Het reglement bepaalt eveneens de wijze van vergoeding, de plaats of de geografische zone waar de oproepbare persoon zich mag bevinden, de frekwentie, de gebruikte technologie, de antwoordprocedure, de soorten aan te brengen antwoorden, de tenlasteneming van de kosten die gekoppeld zijn aan dit soort prestatie (kosten inzake technologie, reiskosten, kosten gekoppeld aan het antwoord), alsook het verband tussen de prestaties, de reglementering en de functie van de werknemer
fr Le règlement fixera également le mode d'indemnisation, le lieu ou la zone géographique où la personne appelable peut se trouver, la fréquence, la technologie utilisée, la procédure de réponse, les types de réponse à apporter, la prise en charge des coûts liés à ce type de prestation (coût de la technologie, frais de déplacement, frais liés à la réponse), ainsi que le lien entre les prestations, la réglementation et la fonction du travailleur
nl Maar elke zone moet over de nodige specifieke capaciteit beschikken om, zonder de goede uitvoering van de andere opdrachten in het gevaar te brengen, de gerechtelijke opsporingen en onderzoeken die een grondiger kennis vereisen in bepaalde domeinen of die een inzet van een zekere duur vergen (omwille van de omvang van het onderzoek), te kunnen uitvoeren
fr Il s'indique qu'au sein de chaque zone et sans pour autant porter atteinte à la bonne exécution d'autres missions, on puisse disposer des capacités nécessaires pour effectuer des recherches/enquêtes qui nécessitent des connaissances plus approfondies dans des matières spécifiques ou un engagement d'une certaine durée (à cause de l'ampleur de l'enquête
nl Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ september ‧ tot vaststelling van een verbod op de visserij op schelvis in zone ‧ a; ‧ bcd (EG-wateren) door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren
fr Règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ septembre ‧ interdisant la pêche de l’églefin dans la zone CIEM ‧ a et dans les eaux communautaires des zones CIEM ‧ b, ‧ c and ‧ d par les navires battant pavillon de l'Allemagne
nl De zone beslist echter autonoom wanneer zij die bijkomende ploeg inzet
fr Toutefois, la zone décide de manière autonome à quel moment elle engage cette équipe supplémentaire
nl Mijn zoon kan al tot honderd tellen.
fr Mon fils sait déjà compter jusqu'à cent.
nl Welke is groter, de zon of de aarde?
fr Lequel est plus grand, le soleil ou la terre ?
nl Dat laatste kan vanzelfsprekend alleen als daarover met de betreffende zone een akkoord werd bereikt
fr Il va de soi que cette dernière hypothèse n' est possible que si un accord à ce sujet a été conclu avec la zone en question
nl Betreft: Vrijhandelsakkoord met Zuid-Korea- opneming van de speciale economische zone Kaesong
fr Objet: Accord de libre-échange avec la Corée du Sud- intégration de la zone économique spéciale de Kaesong
nl De lokale overheid ziet af van de vraag tot aanleg of herinrichting van infrastructuur ter ontsluiting van de in artikel ‧, § ‧, van deze module genoemde zone, als het gaat om andere ontsluitingsinfrastructuur dan deze welke in artikel ‧, § ‧, van deze module, werd genoemd
fr L'autorité locale renonce à la demande d'aménagement ou de réaménagement de l'infrastructure de désenclavement de la zone visée à l'article ‧, § ‧er, de ce module, s'il s'agit d'une infrastructure de désenclavement autre que celle visée à l'article ‧, § ‧er, de ce module
nl Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om te garanderen dat alle eigenaars van schepen die de vlag van een derde land voeren overeenkomstig de voorschriften van de eerste alinea over een financiële zekerheid beschikken zodra die schepen een onder de jurisdictie van die lidstaat vallende haven of zeeterminal binnenvaren of in een onder de jurisdictie van die lidstaat vallende zone voor anker gaan
fr Chaque État membre prend les mesures nécessaires afin que tout propriétaire d'un navire battant pavillon d'un pays tiers souscrive suivant les prescriptions du premier alinéa une garantie financière, dès lors que ce navire entre dans un port ou dans un terminal en mer relevant de sa juridiction ou jette l'ancre dans une zone relevant de sa juridiction
nl Op operationeel vlak, moet de zone de functie van de controle op de kwaliteit van de gegevens garanderen
fr Au plan opérationnel, la zone devra garantir la fonction de contrôle de la qualité des données transmises du local vers le fédéral
nl Het spijt me, zoon
fr Je suis vraiment désolé, mon garçon
nl In deze zone komt een optisch variabel beeldmerk (OVD) met een kwaliteitsniveau qua identificatie en een veiligheidsniveau die niet geringer zijn dan bij het beeldmerk dat gebruikt wordt in het huidige eenvormige visumformaat
fr Une marque optiquement variable (MOV), qui offre une qualité d'identification et un niveau de sécurité qui ne sont pas inférieurs au dispositif utilisé dans l'actuel modèle type de visa, apparaît dans cet espace
nl Vervolgens zetten de Noorse autoriteiten uiteen dat voor sommige economische sectoren in een zone was opgegeven dat zij geen mededinging ondervinden terwijl dezelfde sectoren in andere zones niet in de lijst waren opgenomen. [...] De reden hiervoor was dat in het ECON-verslag was geconcludeerd dat er voor sommige economische sectoren geen ondernemingen waren die de de minimis-drempel zouden overschrijden binnen de desbetreffende zone. [...] Indien in de toekomst de loonkosten van dergelijke ondernemingen tot een overschrijding van de de minimis-drempel leiden, zullen deze ondernemingen echter op dezelfde manier worden beschouwd als ondernemingen van de desbetreffende sector die in andere zones is aangemeld
fr Deuxièmement, les autorités norvégiennes ont expliqué que certains secteurs économiques avaient été notifiés comme non exposés à la concurrence dans une zone, alors qu'ils ne figuraient pas dans la liste pour les autres zones. [...] La raison en est qu'il a été constaté dans le rapport ECON que, pour certains secteurs économiques, aucune entreprise ne dépasserait le seuil de minimis dans la zone en question. [...] Toutefois, si leurs coûts salariaux devaient conduire à un dépassement du seuil de minimis à l'avenir, ces entreprises seraient considérées de la même manière que les entreprises du même secteur implantées dans les autres zones
nl Ik wil graag dit dwaze idee over zones de wereld uit helpen. Wij zeggen dat we geleidelijk een systeem van onderlinge gegevensuitwisseling willen introduceren, wat betekent dat de hele EU een zone is waarbinnen we gegevens uitwisselen.
fr En mettant un terme à cette idée idiote sur les zones et en disant que nous allons peu à peu introduire le partage mutuel des données, nous disons que toute l'UE est une zone au sein de laquelle nous partageons des données.
nl De eerste zone van het ontwikkelingsplan op lange termijn, "zone A" genoemd, is degene waarin de geluidsindicator Lden wijst op een geluidsbelasting van ‧ db (A) of meer
fr La première zone du plan de développement à long terme, dénommée « zone A », est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden donne une exposition au bruit égale ou supérieure à ‧ dB (A
nl De verloren zoon is teruggekeerd
fr Mon Dieu, l' enfant prodigue est de retour
nl Amanda Cobb' s zoon
fr Le fils d' Amanda
nl Ik ben m' n zoon kwijt
fr J' ai perdu mon fils
nl Wanneer de Regering een nieuwe beschermingszone van tot drinkwater verwerkbaar water afbakent, beschikt de exploitant van een binnen de zone gelegen waterwinning waarvoor een milieuvergunning of een aangifte wordt vereist, over een termijn van twee maanden om een aanvraag om milieuvergunning of om aangifte in te dienen
fr Lorsque le Gouvernement délimite une nouvelle zone d'eaux potabilisables, l'exploitant d'une prise d'eau située dans la zone et soumise à permis d'environnement ou à déclaration dispose d'un délai de deux mois pour introduire une demande de permis d'environnement ou une déclaration
Pagina 1. Gevonden 13932 zinnen matching zin zon.Gevonden in 1,885 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.