uitspraak: IPA: /zɔn/      

Vertalingen in French:

 • soleil         
  (Proper noun  m) (noun   ) []
   
  de ster waar de planeet aarde omheen draait, hemellichaam dat de aarde overdag verlicht
   
  Toute étoile, en particuler lorsqu'elle est vue comme étant le centre d'un système solaire.
   
  Iedere ster, in het bijzonder als die in het centrum van een van een enkelvoudig zonnestelsel staat.
   
  L'étoile particulière (Sol) située au centre de notre système solaire, d'où la Terre puise lumière et chaleur.
   
  De ster (Sol) in het centrum van ons zonnestelsel, die zorgt voor licht en warmte op aarde.
 • Soleil       
   
  L'étoile particulière (Sol) située au centre de notre système solaire, d'où la Terre puise lumière et chaleur.
   
  De ster (Sol) in het centrum van ons zonnestelsel, die zorgt voor licht en warmte op aarde.
 • étoile       
  (noun   ) []
   
  Corps céleste lumineux qui est fait de gaz (particulièrement de gaz hydrogène et d'hélium) et qui a la forme d'une sphère.
   
  Een lichtgevend hemellichaam, bestaande uit gassen (in het bijzonder waterstof en helium), in de vorm van een bol.
 • étoile fixe   
  (  female) []
   
  Toute étoile, en particuler lorsqu'elle est vue comme étant le centre d'un système solaire.
   
  Iedere ster, in het bijzonder als die in het centrum van een van een enkelvoudig zonnestelsel staat.

Picture dictionary

soleil, Soleil
soleil, Soleil

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (47)

aangrenzende zonezone contiguë
achter de wolken schijnt de zonà quelque chose malheur est bon
als zoon aannemenadopter
als zoon adopterenadopter
beveiligde zonezone sécurisée
De verloren zoonFils Prodigue
De zoon van AsterixLe Fils d’Astérix
ecologische zoneécozone
erogene zonezone érogène
exclusieve economische zonezone économique exclusive
Exclusieve Economische ZoneZone économique exclusive
gedemilitariseerde zonezone démilitarisée
gematigde zonezone tempérée
gewenste zonezone désirée
grijze zonezone grise
groote-zoonpetit-fils
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geestau nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
koude zonezone froide
monetaire zonezone monétaire
overdracht van een gehele zonetransfert de zone complet
primaire zonezone principale
relaties tussen de Aarde en de Zonrelations Terre-Soleil
secundaire zonezone secondaire
Speciale Economische ZoneZone économique spéciale
stub-zonezone de stub
subtropische zonezone subtropicale
The Twilight ZoneLa Quatrième Dimension
The Twilight Zone Tower of TerrorTower of Terror
tropische zonezone tropicale
Twilight Zone: The MovieLa Quatrième Dimension
verloren zoonfils prodigue
vochtige zonezone humide
vrije zonezone franche
Vrije Zone TriëstTerritoire libre de Trieste
zo vader, zo zoontel père, tel fils; les chiens ne font pas des chats
zo zoontel père; tel fils
Zonsoleil; Soleil
zoneceinture; taille; ceinturon; zone sphérique; zone
zone die valt onder een recht van voorkoopzone de préemption
zone van United Parcel Servicezone de transport
zone-overdrachttransfert de zone
Zone-systeemZone system
zonenfils
zoonfils
zoon van godfils de dieu
Zoon van GodFils de Dieu
zoons en dochtersgarçons et filles; enfants

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "zon", vertaalgeheugen

add example
Maar niet alleen bij storingen, ook bij de normale exploitatie komt er ongelofelijk veel radioactiviteit vrij. De rivieren en meren in de Oeral zijn ernstig vervuild en zelfs in hogere mate dan bijvoorbeeld in sommige delen van de afgesloten zone van Tsjernobyl het geval is.Ce n’est pas uniquement lorsque des accidents surviennent que d’énormes quantités de radioactivité sont libérées, mais également au cours du déroulement normal des opérations, ce qui pollue gravement les rivières et les lacs de l’Oural, à un degré considérablement plus élevé, en outre, que dans certaines régions situées dans la zone d’exclusion de Tchernobyl. Nous en sommes arrivés à une situation où il n’est plus possible d’appliquer deux poids deux mesures.
" Balin, zoon van Fundin" Balin, fils de Fundin
als de totale lengte van de waterlopen van de ‧de en de ‧de categorie binnen de subhydrografische zone G ‧ km en < ‧ km valtlorsque la longueur totale des cours d'eaux de ‧e et ‧e catégorie se situe dans une zone subhydrographique de G ‧ km et < ‧ km
Met deze test worden de vorm en scherpheid van de boog en zijn positie ten opzichte van de referentieas en het referentievlak vastgesteld door de buiging en diffusie van de boog in de middendwarsdoorsnede D, alsmede de strooilichtsterkte in zone A en op de lijnen B en C te metenL’essai ci-dessous sert à déterminer la forme et le tranchant de l’arc et sa position par rapport à l’axe et au plan de référence en mesurant sa courbure et diffusion dans la section transversale centrale D et en mesurant les intensités parasites dans la zone A et sur les lignes B et C
° wanneer de isolatiewerken in de voornaamste nachtruimte(n) van de woningen gelegen binnen zone A van het ontwikkelingsplan op lange termijn worden uitgevoerd, wordt via geschikte technieken gezorgd voor een geluidsvermindering van minimum ‧ dB (A° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'intérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit minimal de ‧ dB (A
Wanneer er een overeenkomst tussen de betrokken Staten van kracht is, worden vraagstukken betreffende de afbakening van de exclusieve economische zone opgelost overeenkomstig de bepalingen van die overeenkomstLorsqu'un accord est en vigueur entre les Etats concernés, les questions relatives à la délimitation de la zone économique exclusive sont réglées conformément à cet accord
Je hebt m' n zoon vermoordTu as tué mon fils
de kiezer duidt de lijst aan waarvoor hij wil stemmen door met de lichtpen loodrecht in de zone van de gekozen lijst te drukkenl'électeur indique la liste en faveur de laquelle il souhaite voter en posant le crayon optique perpendiculairement à la zone de la liste choisie
Zone Waals Brabant, overeenkomstig de synthesetabel als bijlage voorgedragen door het Coördinatiecomité, voor een totaal bedrag van ‧ BFZone de Brabant wallon, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de ‧ FB
Zoon van: Goran en Živka HADZIC (HADŽIĆFils de Goran et Živka HADZIC (HADŽIĆ
Na vrij lange onderhandelingen hebben wij gemeenschappelijk het besluit genomen om de maanden maart en april toe te voegen aan de biologische rustperiode voor de koppotigen en wel voor alle boten onder alle vlaggen en in de hele zone. Het gaat hier dus om de rustperiode van een soort.Après avoir négocié assez longuement, nous sommes parvenus à une décision commune d'ajouter les mois de mars et d'avril au repos biologique «céphalopode» pour tous les bateaux, de tous les drapeaux, dans toute la zone. Donc, il s'agit là d'un repos d'espèce.
beperking van het op of in de bodem brengen van meststoffen overeenkomstig de goede landbouwpraktijken en rekening houdend met de kenmerken van de betrokken kwetsbare zone, met namela limitation de l
M' n zoon had gelijkMon fils avait raison
De visserijzones voor elk type visserij in de Atlantische zone van Marokko worden gedefinieerd in de technische notities (aanhangselLes zones de pêche pour chaque type de pêcherie dans la zone atlantique du Maroc sont définies dans les fiches techniques (appendice
tot vaststelling van een verbod op de visserij op haring in zone ‧ g, ‧ h, ‧ j en ‧ k door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voereninterdisant la pêche du hareng dans les zones CIEM VIIg, VIIh, VIIj et VIIk par les navires battant pavillon du Royaume-Uni
Overeenkomstig artikel ‧ van het ministerieel besluit van ‧ oktober ‧ wordt het natuurreservaat "Pachis des Chevaux" te Ciney gerangschikt als zone BEn application de l'article ‧ de l'arrêté ministériel du ‧ octobre ‧, la réserve naturelle domaniale du Pachis des Chevaux à Ciney est classée en zone B
Overwegende dat een reclamant vraagt om de volgende wegen als "zone ‧" te klasserenConsidérant qu'un réclamant demande de reprendre en "zone ‧" les voiries suivantes
Pee Wee was als een zoon voor hem, dusPee Wee était le fils qu' il n' a jamais eu alors c' est, enfin
Ik heb een zevenjarige zoonOui, un garçon de sept ans
VASTSTELLING VAN EISEN INZAKE DE BEOORDELING VAN DE CONCENTRATIES VAN ZWAVELDIOXIDE, STIKSTOFDIOXIDE EN STIKSTOFOXIDEN, ZWEVENDE DEELTJES (PM‧ en PM‧,‧), LOOD, KOOLMONOXIDE EN BENZEEN IN DE LUCHT IN EEN ZONE OF AGGLOMERATIEDÉTERMINATION DES EXIGENCES POUR L'ÉVALUATION DES CONCENTRATIONS D'ANHYDRIDE SULFUREUX, DE DIOXYDE D'AZOTE ET D'OXYDES D'AZOTE, DE PARTICULES (PM‧ ET PM‧,‧), DE PLOMB, DE MONOXYDE DE CARBONE ET DE BENZÈNE DANS L'AIR AMBIANT À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE OU D'UNE AGGLOMÉRATION
Ze geeft haar aanspraak op de Zoon van Adam opElle renonce au sang du fils d' Adam
Feit is dat de Spaanse vloot onder de socialistische regering jarenlang vergunningen heeft gevraagd aan het Spaanse Ministerie van Landbouw en Visserij om in de NAFO-zone op rode zeebaars te mogen vissen.Voici le problème: pendant des années, la flotte espagnole a demandé au ministère espagnol de l'Agriculture et de la pêche, à l'époque du gouvernement socialiste, des autorisations de pêcher la daurade dans la zone de la NAFO.
Dat zal een mooie dag worden, als onze zoons thuiskomenCe sera une belle journée quand nos garçons rentreront
Pagina 1. Gevonden 13932 zinnen matching zin zon.Gevonden in 4,63 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.