uitspraak:    

Vertalingen in French:

  • conjugaison       
    (Noun  f) (noun   ) []
     
    In linguïstiek, de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord vanaf de hoofddelen door verbuiging.

Andere betekenissen:

 
verbuiging van een werkwoord

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (2)

vervoegen
conjuguer
zich vervoegen bij
s'adresser à; s’adresser à; recourir à

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "vervoeging", vertaalgeheugen

add example
nl Tot slot zou ik tot u, mijnheer Santer, nog het plechtige verzoek willen richten de Commissie het Parlement in deze strijd te laten vervoegen.
fr Pour conclure, je souhaiterais vous lancer une invitation solennelle, Monsieur le Président Santer, pour que la Commission s'associe au Parlement dans cette bataille.
nl Op het einde van zijn vorming van ongeveer ‧ maanden, onderverdeeld in twee onderscheiden vormingen, zal de hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie een dienst vervoegen alwaar men zijn scholings-en eventueel professionele bagage ten volle kan benutten
fr A l'issue de sa formation de plus ou moins ‧ mois, subdivisée en deux formations distinctes, l'inspecteur principal de police spécialisé rejoindra un service dans lequel son bagage scolaire (et éventuellement professionnel) pourra être mis à profit
nl Dit besluit is enkel van toepassing op honden en katten die als gezelfschapsdier hun eigenaar vergezellen tijdens diens verblijf op het Belgische grondgebied of die hun eigenaar nareizen om hem in diens verblijfplaats op het Belgische grondgebied te vervoegen na een verhuis
fr Cet arrêté est uniquement applicable aux chiens et chats qui, en qualité d'animal de compagnie, accompagnent leur propriétaire pendant son séjour sur le territoire belge, ou voyagent pour le rejoindre à son domicile sur le territoire belge après un déménagement
nl Op het einde van de vorming van ongeveer ‧ maanden, onderverdeeld in twee afzonderlijke vormingen, zal de hoofdinspecteur met specialisatie een eenheid vervoegen waar zijn schoolse bagage (en eventueel de professionele bagage) tot nut kan zijn
fr A l'issue de sa formation de plus ou moins ‧ mois, subdivisée en deux formations distinctes, l'inspecteur principal de police spécialisé rejoindra un service dans lequel son bagage scolaire (et éventuellement professionnel) pourra être mis à profit
nl Maar alvorens ik daartoe overga, wil ik nog heel even wachten in de hoop dat de commissaris kans ziet de Commissievergadering te verlaten om zich bij ons te vervoegen. Het is immers zinvol te wachten totdat we hebben gehoord wat commissaris Rehn te zeggen heeft over de verklaring van de Commissie over de vorderingen van Bulgarije en Roemenië op de weg naar toetreding, voordat we erover in debat gaan.
fr J’y viendrai en effet, mais j’attendrai un moment dans l’espoir que le commissaire puisse s’extirper de la réunion de la Commission et se joindre à nous. Il me semble logique, avant d’entamer le débat, que nous entendions d’abord les propos du commissaire Rehn sur la déclaration de la Commission sur les progrès réalisés sur la voie de l’adhésion par la Bulgarie et la Roumanie.
nl Actueel kunnen de actieve EU-onderdaan en zijn echtgenote zich laten vervoegen door hun descendenten die minder dan ‧ jaar oud zijn (artikel ‧, § ‧, ‧°, wet van ‧ december
fr A l'heure actuelle, le ressortissant U.E. « actif » et son conjoint peuvent être rejoints par leurs descendants de moins de ‧ ans (article ‧, § ‧, ‧°, de la loi du ‧ décembre
nl Zodra deze zaak op de goede weg is, zal ik mij uiteraard bij uw Parlement vervoegen, mijnheer de Voorzitter, om u te informeren.
fr Lorsque l'affaire sera en bonne voie, je passerai bien sûr devant votre Parlement, Monsieur le Président, pour vous informer.
nl Dan kun je die opzetten, bij het nablijven... na schooltijd, terwijl je deze vervoegingen honderd keer overschrijft
fr Tu pourras les porter quand tu feras ta punition, après les cours Tu me recopieras ‧ fois ce verbe
nl In geval, de termijn van zes maanden vermeld in het eerste lid, ‧°, wordt overschreden, hetzij te wijten aan een opsluiting in een concentratiekamp, gevangenis of vesting in Frankrijk, in Spanje, in Portugal of in Afrika, uit hoofde van hun clandestiene doortocht door deze gebieden, hetzij als gevolg van het ondertekenen van een dienstverbintenis bij een geallieerd leger, zal deze periode van opsluiting of van dienstverbintenis afgetrokken worden van de tijd gebruikt voor het vervoegen van de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië
fr Dans le cas où le délai de six mois mentionné au premier alinéa, ‧°, est dépassé, soit dû à l'incarcération dans un camp de concentration, prison ou forteresse, en France, en Espagne, au Portugal ou en Afrique, du fait de leur passage clandestin sur ces territoires, soit à la suite de la signature d'un engagement dans une force alliée, cette période d'incarcération ou d'engagement sera déflaquée du temps mis à regagner les Forces belges en Grande-Bretagne
nl Dit is een visum met het oog op lang verblijf dat de houder ervan toelaat om gedurende maximaal vijf dagen te transiteren over het grondgebied van de Lidstaten die partij zijn bij de Uitvoeringsovereenkomst van het Akkoord van Schengen, ten einde het Belgisch grondgebied te kunnen bereiken en zich te vervoegen bij de echtgeno(o)t(e
fr Il s'agit d'un visa en vue d'un long séjour, qui permet à son titulaire de transiter pendant cinq jours au maximum sur le territoire des Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen, pour atteindre le territoire belge et rejoindre son conjoint
nl Wanneer zij het operationeel kader opnieuw vervoegen, herkrijgen zij deze hoedanigheid
fr Lorsqu'ils réintègrent le cadre opérationnel, ils retrouvent cette qualité
nl van de overheid die door de burgemeester of het politiecollege wordt aangewezen voor de lokale politie, hun woonplaats te vervoegen met een voertuig van het voertuigenpark van de federale overheid, van de gemeente of van de zone
fr par l'autorité que le bourgmestre ou le collège de police désigne, pour la police locale, à regagner leur domicile avec un véhicule du charroi de l'Etat fédéral, de la commune ou de la zone
nl De leerling past de regels van de verbuiging en vervoeging van woorden correct toe
fr L'élève applique correctement les règles de la conjugaison et de la déclinaison des mots
nl De familieleden die na ‧ mei ‧ een zelfstandige die onderdaan is van een nieuwe lid-Staat willen komen vervoegen, mogen vanaf die datum het verblijf of de vestiging aanvragen onder dezelfde voorwaarden als de familieleden van een onderdaan van een andere EEG-lid-Staat
fr Les membres de la famille qui désirent rejoindre, en Belgique, un travailleur non salarié, ressortissant d'un nouvel Etat adhérent, après le ‧er mai ‧, peuvent, dès cette date, demander le séjour ou l'établissement dans les mêmes conditions que les membres de la famille d'un ressortissant d'un autre Etat membre de la CEE
nl Dit artikel betreft Belgen en onderdanen van de Europese Economische Ruimte (E.U.-Lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) wier echtgeno(o)t(e) zich bij hen wenst te vervoegen
fr Cet article vise les étrangers qui souhaitent rejoindre leur conjoint belge ou ressortissant de l'Espace économique européen (qui regroupe les Etats membres de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège
nl Je mag ons vervoegen, Moeta
fr Tu es le bienvenu parmi nous, Matou
nl De personeelsleden die aan de staking deelnemen en zij die er niet aan deelnemen maar die hun arbeidsplaats niet kunnen vervoegen, ontvangen voor de duur van de werkonderbreking geen bezoldiging
fr Les membres du personnel qui participent à la grève et ceux qui n'y participent pas mais qui ne peuvent rejoindre leur lieu de travail, ne perçoivent pas de rémunération pour la durée de l'interruption du travail
nl Verschillende commissarissen vervoegen zich bij verschillende commissies van het Parlement die verantwoordelijk zijn voor bepaalde terreinen, en ze gaan naar de Begrotingscommissie.
fr Différents commissaires se présentent devant différentes commissions parlementaires, qui sont responsables de certains domaines, et vont aussi à la commission des budgets.
nl Indien de Minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf erkennen, geeft het gemeentebestuur hem hetzelfde document als de vreemdeling die hij komt vervoegen
fr Lorsque le Ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour, l'administration communale lui remet le même document que l'étranger rejoint
nl De aangeduide kandidaten zullen binnen de drie maanden die volgen op hun aanvaarding door de betrokken organisatie van de Verenigde Naties, hun post vervoegen
fr Les candidats désignés doivent avoir rejoint leur poste dans les trois mois qui suivent leur agrément par l'organisme concerné des Nations unies
nl Zo is de proeve van bekwaamheid om de balie van een ander land dan het land van herkomst te vervoegen zeer vaak gebruikt als een doeltreffende protectionistische afgrendeling.
fr C'est ainsi que le test d'aptitude pour intégrer le barreau d'un pays autre que le sien a très souvent été utilisé comme un efficace verrou protectionniste.
nl Het beoogt de jongeren te helpen zich bij de bestaande structuren te vervoegen of zo nodig een impuls te geven aan de oprichting ervan
fr Elle vise à aider les jeunes à rejoindre les structures existantes ou à impulser, le cas échéant, la création de celles-ci
nl De leerling begrijpt de betekenis uitgedrukt door woordvolgorde, de vervoeging of verbuiging van woorden
fr L'élève comprend la signification exprimée par l'ordre des mots, la conjugaison ou la déclinaison des mots
nl Dit artikel betreft die vreemdelingen die tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk toegelaten of gemachtigd zijn of tot vestiging in het Rijk gemachtigd zijn en wier echtgeno(o)t(e) zich bij hen wenst te vervoegen
fr Cet article concerne les étrangers qui souhaitent rejoindre leur conjoint admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s'y établir
Pagina 1. Gevonden 81 zinnen matching zin vervoeging.Gevonden in 0,246 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.