uitspraak:    

Vertalingen in French:

  • conjugaison       
    (Noun  f) (noun   ) []
     
    In linguïstiek, de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord vanaf de hoofddelen door verbuiging.

Andere betekenissen:

 
verbuiging van een werkwoord

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (2)

vervoegen
conjuguer
zich vervoegen bij
s'adresser à; s’adresser à; recourir à

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "vervoeging", vertaalgeheugen

add example
nl In principe moeten de familieleden van een student die gemachtigd is tot verblijf in België, houder zijn van een paspoort waarin een visum type D is aangebracht (machtiging tot voorlopig verblijf) met de vermelding « verblijf beperkt tot de duur van de studies van de echtgenoot/vader/moeder » en « toepassing van artikel ‧bis van de wet van ‧ december ‧ », om deze te vervoegen
fr En principe, les membres de la famille d'un étudiant autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études qui désirent le rejoindre doivent être munis d'un passeport sur lequel est apposé un visa de type D (autorisation de séjour provisoire) portant les mentions « séjour limité à la durée des études du conjoint/père/mère » et « application article ‧bis de la loi du ‧ décembre ‧"
nl Dit is eveneens mogelijk nadat een opdracht werd uitgevoerd wanneer het personeelslid over geen enkel privé-of openbaar vervoermiddel beschikt om zijn woonplaats te vervoegen
fr Cela est également possible après qu'une mission ait été exécutée, lorsque le membre du personnel ne dispose d'aucun moyen de transport privé ou public pour regagner son domicile
nl De leerling begrijpt de betekenis uitgedrukt door woordvolgorde, de vervoeging of verbuiging van woorden
fr L'élève comprend la signification exprimée par l'ordre des mots, la conjugaison ou la déclinaison des mots
nl ° elk ander personeelslid van de federale politie voor de dagen waarop, in het vooruitzicht van een opdracht die de volgende dag moet uitgevoerd worden, zijn directeur of de gelijkgestelde overheid hem beveelt met dit vervoermiddel zijn woonplaats te vervoegen, omdat dit in globo voordeliger is voor de Schatkist, zoals bedoeld in artikel XI.IV.‧, ‧°, RPPol
fr ° tout autre membre du personnel de la police fédérale les jours où, en prévision d'une mission à exécuter le lendemain, son directeur ou l'autorité y assimilée, lui prescrit de regagner ainsi son domicile parce que cela est globalement plus avantageux pour le Trésor, tel que visé à l'article XI.IV.‧, ‧°, PJPol
nl Jongedames, we doen de vervoeging nog eens
fr Mesdemoiselles, révisons nos conjugaisons
nl Verschillende commissarissen vervoegen zich bij verschillende commissies van het Parlement die verantwoordelijk zijn voor bepaalde terreinen, en ze gaan naar de Begrotingscommissie.
fr Différents commissaires se présentent devant différentes commissions parlementaires, qui sont responsables de certains domaines, et vont aussi à la commission des budgets.
nl De personeelsleden bedoeld in artikel ‧ van het koninklijk besluit van ‧ april ‧ die kiezen voor de terugkeer naar Belgacom, met toepassing van artikel ‧ van hetzelfde koninklijk besluit, vervoegen opnieuw Belgacom als statutaire personeelsleden
fr Les membres du personnel visés à l'article ‧er de l'arrêté royal du ‧ avril ‧ qui optent pour le retour à Belgacom, en application de l'article ‧ du même arrêté royal, réintègrent Belgacom comme membres du personnel statutaire
nl woordenschat, voorzetsels, vervoegingen, morfosyntaxis, zinsbouw, tekstbegrip en notioneel-visueel begrip
fr vocabulaire, préposition, conjugaison, morphosyntaxe, syntaxe, compréhension de texte
nl Of over de vervoeging van onregelmatige werkwoorden?
fr Vous sembliez plutôt conjuguer des verbes irréguliers!
nl Als de leden het ermee eens zijn, zullen dit toch niet de laatste woorden van dit debat zijn. De heer Elliott heeft namelijk de grote moeite genomen om ons op dit late uur nog te vervoegen.
fr Si les collègues l'acceptent, ce ne sera pas tout à fait le dernier mot de la fin de ce débat, parce que M. Elliott a fait le grand effort de nous rejoindre à cette heure tardive. Alors, je vais lui donner la parole.
nl Zo is de proeve van bekwaamheid om de balie van een ander land dan het land van herkomst te vervoegen zeer vaak gebruikt als een doeltreffende protectionistische afgrendeling.
fr C'est ainsi que le test d'aptitude pour intégrer le barreau d'un pays autre que le sien a très souvent été utilisé comme un efficace verrou protectionniste.
nl Later zullen zij de aspirant-hoofdinspecteurs, die intern werden gerekruteerd, vervoegen om de basisopleiding van het middenkader te volgen
fr Ils rejoindront ultérieurement les aspirants-inspecteurs principaux recrutés en interne afin de suivre la formation de base du cadre moyen
nl O, Fuzzy, de vervoeging
fr Fuzzy, la grammaire!
nl De leerling kan woordvolgorde, de vervoeging of verbuiging van woorden gebruiken om een bepaalde betekenis te uiten
fr L'élève peut utiliser l'ordre des mots, la conjugaison ou la déclinaison des mots pour exprimer une certaine signification
nl Je mag ons vervoegen, Moeta
fr Tu es le bienvenu parmi nous, Matou
nl Maar alvorens ik daartoe overga, wil ik nog heel even wachten in de hoop dat de commissaris kans ziet de Commissievergadering te verlaten om zich bij ons te vervoegen. Het is immers zinvol te wachten totdat we hebben gehoord wat commissaris Rehn te zeggen heeft over de verklaring van de Commissie over de vorderingen van Bulgarije en Roemenië op de weg naar toetreding, voordat we erover in debat gaan.
fr J’y viendrai en effet, mais j’attendrai un moment dans l’espoir que le commissaire puisse s’extirper de la réunion de la Commission et se joindre à nous. Il me semble logique, avant d’entamer le débat, que nous entendions d’abord les propos du commissaire Rehn sur la déclaration de la Commission sur les progrès réalisés sur la voie de l’adhésion par la Bulgarie et la Roumanie.
nl controleren van de identiteit van alle personen die aan boord van het schip willen gaan en bevestigen van hun redenen daartoe door bijvoorbeeld instructies zich te vervoegen, passagierstickets, instapkaarten, werkorders, enz. te controleren
fr contrôler l'identité de toutes les personnes souhaitant monter à bord du navire, ainsi que leurs motifs, en vérifiant, par exemple, les instructions d'embarquement, les billets des passagers, les cartes d'embarquement, les cartes professionnelles, etc
nl Er dient nogmaals aan herinnerd te worden dat noch de vreemdeling die een vreemdeling wenst te komen vervoegen in het kader van gezinshereniging, noch de vreemdeling die zich laat vervoegen, het bewijs dienen te leveren van voldoende middelen van bestaan
fr Il convient encore de rappeler que ni l'étranger qui désire rejoindre un étranger dans le cadre du regroupement familial, ni l'étranger rejoint dans ce cadre ne doivent apporter la preuve de moyens de subsistance suffisants
nl De leerling past de regels van de verbuiging en vervoeging van woorden correct toe
fr L'élève applique correctement les règles de la conjugaison et de la déclinaison des mots
nl Art. ‧. a) Voor de werknemers onderworpen aan een arbeidsregeling zoals gedefinieerd in artikel ‧, ‧° van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst die bij het beëindigen van hun dagtaak niet meer beschikken over een openbaar vervoermiddel of een eigen vervoermiddel of de mogelijkheid tot carpoolen om hun verblijfplaats te vervoegen, wanneer deze meer dan ‧ km van de arbeidsplaats is verwijderd dient de werkgever te voorzien in hun vervoer of de werkelijke kosten op basis van een bewijsstuk te vergoeden
fr Art. ‧. a) Pour les travailleurs soumis à un régime de travail tel que défini à l'article ‧, ‧° qui à la fin de leur tâche journalière ne disposent plus d'un transport public ou de leur propre moyen de transport ou de covoiturage leur permettant de rejoindre leur lieu de résidence lorsque ce lieu est distant de plus de ‧ km, l'employeur doit assurer ce transport ou rembourser, sur pièce justificative, les frais réellement exposés par ces travailleurs
nl Het gebruik in dit decreet van mannelijke vervoegingen voor de verschillende kwalificaties en ambten geldt voor beide geslachten en is bedoeld om de leesbaarheid van de tekst te verhogen, niettegenstaande de bepalingen van het decreet van ‧ juni ‧ betreffende de vervrouwelijking van beroepsnamen
fr L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du ‧ juin ‧ relatif à la féminisation des noms de métier
nl Werknemers zouden dan ook nooit zeker zijn van hun baan en geen veiligheidsnet hebben zodat ze het leger werklozen niet vervoegen nadat het contract van hun werkgever is verstreken.
fr Les travailleurs n'auraient donc plus de sécurité d'emploi, plus de filet de sécurité les empêchant d'aller grossir les files du chômage une fois la licence de leur employeur terminée.
nl De kandidaten die intern zullen worden gerekruteerd (via bevordering door overgang naar een hoger kader), zullen na de voorbereidende opleiding de extern gerekruteerde aspiranten-officieren vervoegen
fr Les candidats qui vont être recrutés de manière externe seront rejoints après la formation préparatoire par les aspirants-officier recrutés de manière interne (via la promotion par accession à un cadre supérieur
nl Regeringen in de hele EU verscherpen het vreemdelingenbeleid en zorgen voor steeds meer obstakels voor asielzoekers zoals bijvoorbeeld striktere regels voor gezinshereniging waarbij hoge waarborgsommen worden gevraagd, verhoging van de minimumleeftijd om te huwen tot 24 jaar, uitwijzing van kinderen geboren uit ouders die het land illegaal zijn binnengekomen, het verplicht bewijzen dat men werk zal vinden of de inperking van het recht van de ouders van migranten om zich te vervoegen bij hun kinderen.
fr Dans l'ensemble de l'Union européenne, les gouvernements adoptent des dispositions plus strictes dans le cadre de la politique des étrangers et confrontent les demandeurs d'asile à des obstacles toujours plus nombreux. C'est ainsi, par exemple, qu'ils rendent plus sévères leurs dispositions concernant le regroupement familial, exigeant en l'occurrence le versement de cautions importantes, qu'ils relèvent à 24 ans l'âge minimum du mariage, qu'ils expulsent des enfants nés de parents entrés clandestinement dans le pays, qu'ils imposent de prouver la possibilité de trouver un travail, ou qu'ils limitent le droit des parents de migrants de rejoindre leurs enfants.
Pagina 1. Gevonden 81 zinnen matching zin vervoeging.Gevonden in 0,418 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.