uitspraak: IPA: [ˈtukɔmst]    

Vertalingen in French:

 • futur       
  (Noun  m) (noun, adjv   )
   
  Le temps qui suit ; les moments qui sont encore à vivre.
   
  De tijd die nog komt; de perioden nog te ervaren.
 • avenir       
  (Noun  m) (verb, noun   )
 • future     

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (5)

Conventie over de Toekomst van Europa
Convention sur l’avenir de l’Europe
onvoltooid toekomstige tijd
futur; futur simple
toekomst hebben
avoir la persepective d'avenir
toekomstig
future; ultérieur; avenir; futur
toekomstigheid
futurition

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "toekomst", vertaalgeheugen

add example
nl Internettelevisie en mobiele televisie moeten ook een toekomst hebben in Europa, niet alleen als economisch product, maar ook als fundamentele garantie van informatievrijheid en pluralisme in de media.
fr La télévision sur internet et la télévision mobile devrait également avoir un avenir en Europe, non seulement en tant que produit économique mais également en tant que garantie fondamentale de la liberté de l'information et du pluralisme des médias.
nl In de Mededeling wijst de Europese Commissie op de uitdagingen waarmee de houtsector geconfronteerd wordt, zoals globale concurrentie, klimaatverandering, energie, houtbevoorrading, enz., alsook de mogelijke gevolgen daarvan voor de toekomstige rendabiliteit en het mededingingsvermogen van de sector
fr Dans la communication, la Commission européenne souligne les défis auxquels est confrontée la filière bois, à savoir la concurrence mondiale, le changement climatique, l'énergie, l'approvisionnement en bois, etc., et leur impact potentiel sur la rentabilité et la compétitivité futures du secteur
nl Als men niet van die realiteit uitgaat heeft Europa geen enkele toekomst.
fr Si nous ne prenons pas un nouveau départ sur la base de cette réalité, l’Europe ne peut avoir d’avenir.
nl Daarom is de rol van deze nieuwe Europese Bankautoriteit zo bepalend voor de toekomst.
fr C'est pourquoi le rôle réservé à cette nouvelle Autorité bancaire européenne est si important pour l'avenir.
nl In het toekomstige GLB moet met deze nieuwe ontwikkelingen rekening worden gehouden
fr La future PAC doit tenir compte de ces nouveaux développements
nl Ik wil nog eens onderstrepen dat, zoals hier al menigmaal is gezegd, de fundamentele waarden waarop beide werelddelen - ik betrek hier ook Canada bij - hun toekomst bouwen, namelijk democratie, individuele vrijheden en rechten, mensenrechten, een op de wet gebaseerde samenleving en de markteconomie met haar vrijheid van ondernemerschap, zo'n ruime basis vormen voor het ontwikkelen van natuurlijke, voortdurende en goede betrekkingen tussen ons, dat tegenstrijdige belangen beslist opgelost kunnen worden.
fr En outre, je voudrais souligner que les valeurs que nous partageons, comme on l’a souvent dit ici, sur lesquelles les deux continents bâtiront leur avenir - j’inclus le Canada -, à savoir la démocratie, les libertés et les droits de l’individu, les droits de l’homme, une société basée sur le droit écrit, l’économie de marché avec son système de libre entreprise, constituent une base tellement large pour le développement de relations naturelles, durables et favorables entre nous que les intérêts conflictuels peuvent certainement être réglés.
nl Daarom vindt het Comité dat het beginsel van de prestatiereserve niet op het toekomstige plattelandsontwikkelingsbeleid moet worden toegepast
fr C'est pourquoi, le Comité souligne que le principe de la réserve de performance ne devrait pas être appliqué à la future politique de développement rural
nl Toekomst voorspellen, het verleden horen
fr Le passé, le présent, l' avenir
nl Het Groenboek betreffende overheidsopdrachten op defensiegebied en dus ook alle toekomstige richtlijnen hebben veel politieke steun nodig, want zij zullen het hermetisch gesloten milieu van de Europese defensiemarkt moeten binnendringen.
fr Le Livre vert sur les marchés publics de défense et toute directive future nécessitent pour cela un soutien politique appuyé, car ils devront pénétrer l’environnement hermétiquement clos du marché européen de la défense.
nl Het laatste waarop we wederom kunnen hopen is dat de Commissie hier lering uit getrokken heeft en ons uitlegt hoe zij denkt een herhaling van dit soort problemen in de toekomst te voorkomen.
fr La seule chose que l’on peut espérer est que, une nouvelle fois, la Commission en tire la leçon et nous indique comment elle se propose d’éviter que ce type de problème se reproduise.
nl Wij hebben het over de toekomst van de volgende generatie.
fr Eh bien, nous discutons de l'avenir des prochaines générations.
nl de Commissie bijstaan in de uitvoering van alle taken waarmee deze is belast krachtens bestaande en toekomstige communautaire wetgeving op het gebied van de veiligheid op zee en de voorkoming van verontreiniging door schepen, met name wetgeving die van toepassing is op classificatiemaatschappijen, de veiligheid van passagiersschepen alsmede op de veiligheid, opleiding, diplomering en wachtdienst van scheepsbemanningen
fr seconde la Commission dans la réalisation de toute tâche attribuée à cette dernière par la législation communautaire, actuelle et à venir, relative à la sécurité maritime et la prévention de la pollution causée par les navires, notamment la législation relative aux sociétés de classification, à la sécurité des navires de passagers, ainsi que celle concernant la sécurité, la formation, la délivrance des brevets et la veille des équipages des navires
nl De Afrikaanse landen moeten samenwerken om hun toekomst te consolideren.
fr Les pays africains doivent collaborer pour consolider leur avenir.
nl De Fractie van de Europese Volkspartij heeft ter gelegenheid van haar congres in Toulouse van vorig jaar gezegd dat samenwerking in de toekomst niet zozeer moet afhangen van koloniale banden, maar wel van het inkomen per hoofd van de bevolking en de verdeling daarvan. Er moet met name gekeken worden naar de wil van de regering om werkelijk bij te dragen tot de ontwikkeling van de bevolking.
fr Lors de son congrès à Toulouse l'an dernier, le PPE a demandé que la coopération future soit moins orientée en fonction des attaches coloniales, mais davantage en fonction du revenu par habitant et de sa répartition, et avant tout, de la volonté des gouvernants à contribuer véritablement au développement humain dans leur pays.
nl Voorts heeft de Commissie ervoor gezorgd dat Kosova in aanmerking komt voor de diverse instrumenten van het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie om te voorkomen dat het land in de regio achteropraakt, dit ondanks het feit dat er nog geen beslissing is genomen over de toekomstige status van het land.
fr En outre, la Commission est parvenue à faire bénéficier le Kosovo des différents instruments du processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne, sans même que soit prise une décision quant à son statut futur, afin de garantir qu'il ne soit pas à la traîne dans la région.
nl Ik hoop dat dit soort zaken in de toekomst op een andere manier zal worden afgehandeld om een dergelijke splijting binnen de Europese Unie te voorkomen.
fr J' espère que nous suivrons d' autres procédures à l' avenir et qu' une telle division de l' Union européenne n' aura plus lieu.
nl Dan kunnen we gezamenlijk over onze mogelijke gemeenschappelijke toekomst discussiëren en vertegenwoordigers kiezen overeenkomstig onze kijk op de grondwet.
fr Nous pourrions ainsi discuter ensemble de notre possible futur et choisir des représentants en fonction de ce que nous pensons de la Constitution.
nl In voornoemd advies is de Raad van State van oordeel dat de onafhankelijkheid van Infrabel t.a.v. de N.M.B.S. en haar toekomstige dochtervennootschap transport niet voldoende is gewaarborgd opdat de opdrachten bedoeld in artikel ‧, § ‧, ‧° en ‧°, nl. de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de betreffende tarifering, aan Infrabel kunnen worden toevertrouwd
fr Dans son avis précité, le Conseil d'Etat estime que l'indépendance d'Infrabel à l'égard de la S.N.C.B. et la future filiale de transport de celle-ci n'est pas suffisamment assurée pour que les missions visées à l'article ‧, § ‧er, ‧° et ‧°, à savoir la répartition des capacités d'infrastructure et la tarification y relative, puissent être confiées à Infrabel
nl De Commissie is overigens van mening dat alle toekomstige initiatieven voor de bevordering en de follow-up van de toegang tot voortgezette beroepsopleiding en voor de totstandkoming van nieuwe vormen om vaardigheden aan te leren, met name die vaardigheden die te maken hebben met modernisering van de arbeidsorganisatie, in nauwe samenwerking met de sociale partners genomen moeten worden, zowel op het niveau van de lidstaten als op het niveau van de Unie.
fr Par ailleurs, la Commission est d'avis que toutes les initiatives futures pour la promotion et le suivi de l'accès à la formation continue et le développement des nouvelles formes d'acquisition des compétences, notamment celles qui sont associées à la modernisation de l'organisation du travail, doivent être prises tant au niveau des États membres que de l'Union, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.
nl Dat zijn de taken voor de toekomst, en daarvoor hebben we een intelligentere en hogere begroting nodig.
fr Telles sont les tâches à l'avenir et elles requièrent un budget à la fois plus intelligent et plus important.
nl De leerling toont belangstelling voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders
fr L'élève montre de l'intérêt pour le passé, le présent et l'avenir, ici et ailleurs
nl Verlenging van de operationele steun aan steenkoolmijnen biedt geen antwoord op de terechte zorgen van mijnwerkers over hun toekomst.
fr La prolongation des aides opérationnelles allouées aux mines de charbon ne prend pas en considération les préoccupations légitimes des mineurs concernant leur avenir.
nl Het Parlement neemt daar morgen een besluit over, en dat is altijd een indicatie van de toekomstige koers die we willen varen.
fr Le Parlement se prononcera sur la question demain et c'est toujours une façon de montrer où nous voulons aller à l'avenir.
nl Dit geldt ook voor de huidige lidstaten. Het is derhalve van fundamenteel belang dat de Europese Unie in de toekomst haar verantwoordelijkheid terzake neemt.
fr C'est le cas également dans les États actuels et l'Union européenne doit assumer ses responsabilités à l'avenir.
nl Ik kom uit een nieuwe lidstaat en wil benadrukken dat we allemaal voordeel zullen hebben van de uitbreiding van het toerisme. Toekomstige uitbreidingen zullen een dan ook verdere versterking betekenen van het economische gewicht van de sector en van het belang ervan voor de Europese groei.
fr Venant d’un nouvel État membre, je rappellerai que nous profitons tous de l’élargissement dans le domaine du tourisme, et les futurs élargissements accentueront le poids économique du secteur et son importance pour la croissance européenne.
Pagina 1. Gevonden 48018 zinnen matching zin toekomst.Gevonden in 9,159 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.