uitspraak:  

Vertalingen in Frans:

 • rabais       
  (noun, Noun  m) (noun   ) []
   
  Réduction du prix de vente de quelque chose ou du cout total d'une facture.
 • remise       
  (noun, Noun  ) (noun   )
   
  Réduction du prix de vente de quelque chose ou du cout total d'une facture.
   
  Grâce, rabais, réduction (4-8)
 • réduction       
  (noun, Noun  f) (noun   )
   
  Réduction du prix de vente de quelque chose ou du cout total d'une facture.
   
  Montant réduit d'un prix.
   
  Het verminderde bedrag.
   
  De handeling van vermindering of de staat van verminderd te zijn.
 • ristourne   
  (Noun  ) (noun   )
   
  Réduction du prix de vente de quelque chose ou du cout total d'une facture.
 • escompte   
  (noun   )
 • abattement       
  (noun   )
   
  Montant réduit d'un prix.
   
  Het verminderde bedrag.
 • déduction   
  (noun   )
   
  De handeling of proces van aftrekking.
 • coupure   
  (noun   )
 • solde     
  (noun   )

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Frans. (2)

handmatige korting
remise manuelle
periodieke korting
remise exceptionnelle

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "korting", vertaalgeheugen

add example
nl Er werden correcties toegepast voor verschillen in de kosten van fysische kenmerken, kortingen, vervoer, verzekering, verpakking en krediet en voor de kosten na verkoop wanneer de verzoeken daartoe met bewijsmateriaal waren gestaafd
fr Des ajustements appropriés ont été accordés pour tenir compte de différences au niveau des caractéristiques physiques, des rabais, du transport et de l'assurance, de l'emballage, du crédit et des coûts après-vente lorsqu'ils ont été jugés nécessaires et qu'ils étaient étayés par des éléments de preuve vérifiés
nl door personen als bedoeld in punt ‧, sub b and c), het bewijs dat zij in aanmerking komen voor de korting aan de hand van een officieel document overeenkomstig de Noorse Folketrygd wet, hoofdstuk ‧ §
fr Les personnes mentionnées au point ‧ b) et c) doivent fournir un document officiel attestant de leur éligibilité conformément au chapitre ‧, paragraphe ‧, de la loi norvégienne Folketrygd
nl Omdat de gemeenten de btw-compensatieregeling zelf financieren via een korting op de algemene subsidies, wordt in de feiten geen economisch voordeel verleend
fr Les municipalités finançant elles-mêmes le régime de compensation de la TVA au moyen d'une réduction de leurs subventions globales, elles n'octroient aucun allègement économique réel
nl dagbladen of tijdschriften die in zijn land worden uitgegeven, een korting toe te staan die in principe niet hoger mag zijn dan ‧ % van het tarief dat wordt toegepast op deze categorie van zendingen
fr des journaux et écrits périodiques publiés dans son pays, une réduction qui ne peut en principe dépasser ‧ % du tarif applicable à la catégorie d'envois utilisée
nl overwegende dat het IIA van ‧ mei ‧ bepaalt dat de Commissie tegen het einde van ‧ verslag zal uitbrengen over het functioneren van het IIA en de Commissie verzoekt een volledige, alomvattende en brede evaluatie te verrichten met betrekking tot alle aspecten van de uitgaven van de EU, met inbegrip van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, en de inkomsten, met inbegrip van de korting voor het Verenigd Koninkrijk, en daarover in ‧/‧ een verslag uit te brengen
fr considérant que l'accord interinstitutionnel du ‧ mai ‧ prévoit que la Commission fera rapport sur le fonctionnement de l'accord interinstitutionnel d'ici la fin de ‧ et invite la Commission à entreprendre un réexamen complet et global couvrant tous les aspects des dépenses de l'Union, y compris la politique agricole commune et les ressources, ainsi que la compensation en faveur du Royaume–Uni, et à faire rapport en ‧–
nl Derhalve heeft de Commissie SIDE verzocht aan te geven hoeveel klanten zij zou hebben verloren door de aantrekkelijke kortingen die alleen CELF kon bieden dankzij de ontvangen steun
fr Ainsi, la Commission a demandé à la SIDE de justifier des transferts de clientèle dont elle aurait été victime, du fait des remises avantageuses que seul le CELF était en mesure d'offrir grâce aux aides perçues
nl De afnemers kregen kortingen indien zij zich ertoe verbonden het overeengekomen streefvolume aan te kopen
fr Les clients bénéficiaient de réductions sous réserve de leur engagement à acheter la quantité cible convenue
nl De werknemers die tewerkgesteld zijn in een onderneming bedoeld in artikel ‧a, van de statuten van het "Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken", opgericht bij de collectieve arbeidsovereenkomst van ‧ november ‧, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, hebben recht op een korting op de syndicale bijdrage ten laste van het "Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken", onder de voorwaarden vastgesteld bij deze collectieve arbeidsovereenkomst
fr Les travailleurs occupés par une des entreprises visées à l'article ‧, a des statuts du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", institué par la convention collective de travail du ‧ novembre ‧, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, ont droit à une ristourne de cotisation syndicale à charge du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail
nl ° Er worden kortingen toegekend indien het afval is gesorteerd
fr ° Des réductions sont accordées en cas de tri des immondices
nl Deze brutoverminderingen worden toegestaan nadat overeenkomstig de artikelen ‧ en ‧ van dit besluit de korting voor het Verenigd Koninkrijk is berekend en de financiering ervan is vastgesteld, en hebben daarop geen invloed
fr Ces réductions brutes sont accordées après le calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni et de son financement visés aux articles ‧ et ‧ et n’ont aucune incidence à cet égard
nl Met inachtneming van de ontwikkelingen op de internationale markten, de bevoorradingsomstandigheden in Spanje en Portugal en de internationale verbintenissen van de Gemeenschap moet de Commissie beslissen of, met het oog op de volledige benutting van de invoercontingenten voor de betrokken producten, een korting dient te worden toegepast op de geldende invoerrechten die zijn vastgesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ juni ‧ tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. ‧/‧ van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen
fr Compte tenu des marchés internationaux en pleine évolution, des conditions d’approvisionnement en Espagne et au Portugal et des engagements internationaux de la Communauté, il convient que la Commission décide si un abattement doit être appliqué aux droits à l’importation applicables qui ont été fixés conformément au règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ juin ‧ portant modalités d'application du règlement (CEE) no ‧/‧ du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales pour faire en sorte que les contingents d’importation des produits concernés soient remplis
nl Vastlegging voor ‧ van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming (Overeenkomst geregistreerd op ‧ juli ‧ onder het nummer ‧/CO
fr Fixation pour ‧ du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale (Convention enregistrée le ‧ juillet ‧ sous le numéro ‧/CO
nl de volumekorting wordt berekend per gebied dat de NRI, met inachtneming van de nationale omstandigheden en de netwerkarchitectuur, als adequaat heeft afgebakend, en geldt in gelijke mate voor alle toegangszoekers die, in het betreffende gebied, bereid zijn om ten minste het aantal lijnen te kopen dat recht geeft op de korting, en
fr pour chaque zone dont la taille est déterminée par l’ARN en fonction des situations nationales et de l’architecture du réseau, un taux unique de remise sur quantité est calculé et appliqué uniformément à tous les demandeurs d’accès qui, dans la zone concernée, souhaitent acheter au moins la quantité de lignes ouvrant droit à la remise; et
nl Een procent korting op de landbouwuitgaven langs alle lijnen kommt nicht in Frage.
fr En tout état de cause, un pour cent de réduction dans les dépenses agricoles kommt nicht in Frage.
nl Ik denk aan de Britse korting, die ter discussie gesteld moet worden om het mechanisme van de eigen middelen rechtvaardiger te maken.
fr Je pense, par ailleurs, au rabais britannique, qui doit être remis en question pour rendre plus juste le mécanisme des ressources propres.
nl wijst erop dat momenteel ongeveer ‧ miljoen huishoudelijke apparaten in Europa meer dan tien jaar oud zijn en dat hun vervanging een energiebesparing van ‧ % zou opleveren; roept de Commissie en de lidstaten derhalve op de vervanging van apparaten te bespoedigen met gepaste, economisch gerichte maatregelen, zoals belastingprikkels voor producenten of campagnes om kopers korting te geven
fr signale qu'environ ‧ millions d'appareils ménagers en Europe ont actuellement plus de ‧ ans et qu'un renouvellement de ces appareils permettrait d'économiser quelque ‧ % de l'énergie qu'ils consomment; invite donc la Commission et les États membres à accélérer le renouvellement des appareils par des mesures économiques appropriées, par exemple des incitations fiscales pour les fabricants d'appareils ou des réductions à l'achat
nl Een farmaceutisch laboratorium blijft in dit geval over zijn octrooi beschikken, maar verleent onder meer landen in Afrika bijvoorbeeld een korting van 10% op de prijzen die hier worden gehanteerd.
fr Cela consiste, pour un laboratoire pharmaceutique, tout en préservant la propriété de son brevet, à faire dans tel ou tel pays, d'Afrique par exemple, des réductions de l'ordre de 10 % sur les prix qu'il pratique sur nos marchés.
nl Wat dat aangaat stelt het voorzitterschap voor om het bedrag van de korting van dat land in 2007 vast te stellen op het nominale gemiddelde ervan over de periode van zeven jaar onmiddellijk voorafgaand aan de laatste uitbreiding, en het met ingang van het daaropvolgende jaar af te bouwen.
fr À cet égard, la Présidence propose que le montant de la correction de ce pays corresponde en 2007 à sa moyenne nominale au cours de la période de sept ans immédiatement antérieure au dernier élargissement et qu’il décroisse ensuite à partir de l’année suivante.
nl In alle gevallen van overschrijding van de toegestane aanvoer met ‧ ton of minder, wordt evenwel een korting toegepast die gelijk is aan de overschrijding ×
fr Toutefois, une déduction égale ou dépassant × ‧ s
nl De vergelijking werd gemaakt na aftrek van kortingen en reducties en de invoerprijzen waren cif-prijzen grens Gemeenschap, gecorrigeerd voor de douanerechten
fr La comparaison a été opérée après déduction des remises et des rabais et les prix des importations étaient les prix CAF frontière communautaire, après dédouanement
nl Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van ‧ juli ‧, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de vastlegging voor ‧ van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming
fr Est rendue obligatoire la convention collective de travail du ‧ juillet ‧, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la fixation pour ‧ du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale
nl Bovendien is bij die verordening het beginsel ingevoerd dat kortingen of uitsluitingen worden toegepast ten aanzien van de rechtstreekse betalingen aan een landbouwer die niet voldoet aan bepaalde voorwaarden op het gebied van de volksgezondheid, de diergezondheid en de gezondheid van planten, het milieu en het dierenwelzijn
fr En outre, il établit un principe selon lequel les paiements directs à un agriculteur qui ne remplit pas certaines conditions en ce qui concerne la santé publique, la santé des animaux et des végétaux, le bien-être animal et l
nl de operatie mag niet vergezeld gaan van nevenovereenkomsten of impliciete overeenkomsten op grond waarvan de Italiaanse staat de banken kan ontheffen van hun verplichting wanneer de markt niet in toereikende mate heeft ingetekend op de voor de herkapitalisatie aangeboden aandelen of deze banken een korting op de uitgifteprijs kan toekennen
fr l'opération ne devra être accompagnée d'aucun accord collatéral ou implicite selon lequel l'Etat italien dispenserait les banques de leur obligation si l'offre de recapitalisation n'était pas suffisamment souscrite ou accorderait à ces banques tout rabais spécifique sur le prix d'émission
nl Net als kortingen kan ook een langere garantieduur immers een goed verkoopargument zijn, maar dit belet de consument geenszins om een auto te kopen buiten het Verenigd Koninkrijk wanneer hij/zij denkt voordeel te behalen door in het buitenland te kopen
fr Une garantie plus longue est assurément un bon argument de vente, tout comme les réductions de prix, mais elle ne va pas jusqu'à priver le consommateur de la possibilité d'acheter un véhicule en dehors du Royaume-Uni s'il estime pouvoir faire une meilleure affaire en achetant à l'étranger
nl de tariefstructuur van de vrije tarieven, die zij van plan zijn toe te passen op de categorieën passagiers waarvoor geen kortingen gelden, verduidelijken
fr expliciter la grille tarifaire des tarifs libres qu'il entend appliquer aux catégories de passagers ne bénéficiant d'aucun tarif préférentiel
Pagina 1. Gevonden 2337 zinnen matching zin korting.Gevonden in 0,633 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.