uitspraak:  

Vertalingen in French:

 • rabais       
  (noun, Noun  m) (noun   ) []
   
  Réduction du prix de vente de quelque chose ou du cout total d'une facture.
 • réduction       
  (noun, Noun  f) (noun   )
   
  Réduction du prix de vente de quelque chose ou du cout total d'une facture.
   
  Montant réduit d'un prix.
   
  Het verminderde bedrag.
   
  De handeling van vermindering of de staat van verminderd te zijn.
 • remise       
  (noun  ) (noun   )
   
  Réduction du prix de vente de quelque chose ou du cout total d'une facture.
 • ristourne   
  (noun   )
   
  Réduction du prix de vente de quelque chose ou du cout total d'une facture.
 • abattement       
  (noun   )
   
  Montant réduit d'un prix.
   
  Het verminderde bedrag.
 • déduction   
  (noun   )
   
  De handeling of proces van aftrekking.
 • coupure   
  (noun   )
 • escompte   
  (noun   )
 • solde     
  (noun   )

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (2)

handmatige korting
remise manuelle
periodieke korting
remise exceptionnelle

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "korting", vertaalgeheugen

add example
nl ad rubriek ‧a, Concurrentiekracht ter bevordering van groei en werkgelegenheid: verwerpt de kortingen in de vastleggings- en betalingskredieten die de Raad in eerste lezing heeft aangebracht; met name de kredieten ter dekking van meerjarige programma's die in medebeslissing met het Europees Parlement onlangs tot stand zijn gekomen en die gericht zijn op uitvoering van de Lissabon-strategie; maakt deze kortingen ongedaan en stelt verhogingen voor op een aantal lijnen die voor het Parlement politieke prioriteiten vormen; stelt een aantal proefprojecten en voorbereidende acties voor, overeenkomstig zijn budgettaire prerogatieven; acht met nadruk belangrijk dat er minder stigma blijft kleven aan zakelijke mislukking in het kader van het programma Concurrentievermogen en Innovatie (CIP
fr en ce qui concerne la rubrique ‧a Compétitivité pour la croissance et l'emploi, rejette les réductions de crédits d'engagement et de paiement effectuées par le Conseil en première lecture, notamment celles qui concernent les programmes pluriannuels récemment adoptés en codécision avec le Parlement, qui visent à mettre en œuvre la stratégie de Lisbonne; rétablit les crédits supprimés et propose des augmentations sur plusieurs lignes qui sont des priorités politiques pour le Parlement; propose un certain nombre de projets pilotes et d'actions préparatoires conformément à ses prérogatives budgétaires; souligne qu'il importe de réduire le discrédit lié à la faillite dans le contexte du programme pour l'innovation et la compétitivité
nl De op facturen en betalingsverzoeken in mindering gebrachte kortingen en rabatten worden niet als ontvangsten van de Gemeenschappen geboekt
fr Les escomptes, ristournes et rabais déduits sur chaque facture et demande de paiement ne sont pas inscrits en recettes des Communautés
nl door personen als bedoeld in punt ‧, onder b) en c), het bewijs dat zij in aanmerking komen voor de korting aan de hand van een officieel document van de Noorse nationale socialezekerheidsdienst of de Norges Blindeforbund
fr les personnes mentionnées au point ‧ b) et c) doivent fournir un document officiel de la sécurité sociale norvégienne ou du Norges Blindeforbund attestant de leur admissibilité
nl Op dit gebied stuiten wij trouwens op allerlei kortingen en ontduikingen van de zijde van de lidstaten.
fr En tout cas, les États membres se livrent à toutes sortes de restrictions et de manoeuvres dilatoires dans ce domaine.
nl F ‧ per jaar voor de werknemers die voltijds zijn tewerkgesteld (normale syndicale bijdrage), die hun bijdrage in de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van betaling van de korting
fr F ‧ par an pour les travailleurs occupés à temps plein (cotisation syndicale normale) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne
nl Tot slot wijs ik erop dat een aantal lidstaten een initiatief heeft genomen om bij de volgende financiële vooruitzichten voor de EU (voor de periode 2007-2013) drastische kortingen op de gemeenschapsbegroting door te voeren. Dat zal ons bij de verwezenlijking van onze doelstellingen alleen maar hinderen, aangezien de Commissie haar taken op het gebied van – onder andere – justitie en binnenlandse zaken dan niet zal kunnen uitvoeren.
fr Je rappellerai aussi que l’initiative prise par certains États membres en vue d’obtenir une réduction sensible du budget communautaire dans les prochaines perspectives financières de l’UE (2007-2013) ne peut que faire obstacle aux objectifs que nous nous proposons d’atteindre, parce que cela empêcherait la Commission d’achever ses travaux, entre autres dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
nl Voorwaardelijke kortingen
fr Rabais conditionnels
nl de aankoopprijs, met inbegrip van invoerrechten en niet-restitueerbare omzetbelasting, na aftrek van handels- en andere kortingen; en
fr son prix d'achat, y compris les droits de douane et les taxes non remboursables, après déduction des remises et rabais commerciaux; et
nl Het opgegegeven bedrag wordt gebruikt als basis voor het berekenen van de korting op de gegarandeerde aankoopprijs
fr Le montant déclaré sert de base au calcul des réductions à appliquer au prix d'achat garanti
nl Een extra korting van ‧ EUR wordt verleend bij de verkoop van de visserijproducten aan een visverwerkingsfabriek van Gabon
fr Une réduction supplémentaire de ‧ EUR est accordée dans le cas d'une vente des produits de pêche dans une usine de transformation gabonaise
nl modaliteiten van financiering, begunstigden, bedrag en modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op syndicale bijdrage en vorming
fr mode de financement, bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi/liquidation de la ristourne sur la cotisation et formation syndicale
nl In haar voorlopige beoordeling van ‧ oktober ‧ overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧, heeft de Commissie bezorgdheden op het gebied van de concurrentie geformuleerd in verband met bepaalde handelspraktijken van TCCC en haar bottelaars bij de levering van koolzuurhoudende frisdranken met betrekking tot exclusiviteit bij de levering, kortingen gekoppeld aan groei- en streefcijfers en het hefboomeffect van marktmacht tussen verschillende productcategorieën
fr Dans l'évaluation préliminaire qu'elle a adressée aux parties le ‧ octobre ‧ conformément à l'article ‧, paragraphe ‧, de ce dernier règlement, la Commission a émis des réserves, sous l'angle de la concurrence, à l'égard de certaines pratiques commerciales de TCCC et de ses embouteilleurs en matière de fourniture de boissons rafraîchissantes gazeuses (clauses d'exclusivité, remises de quantité et liées à la réalisation d'objectifs d'achat, et utilisation de leur pouvoir de marché pour imposer l'achat de certains produits
nl Voorts voerde Intel aan dat de aan de kortingen verbonden voorwaarden onmisbaar waren om deze efficiënties te realiseren en dat hun gevolgen voor de concurrentie gering waren, aangezien AMD gedurende de onderzoeksperiode bleek te zijn gegroeid
fr En outre, Intel a prétendu que les conditions liées à l’octroi des rabais étaient indispensables pour réaliser ces gains d’efficacité et que leurs effets sur la concurrence étaient minimes, compte tenu de l'expansion d'AMD au cours de la période examinée
nl Onverminderd de in artikel ‧ bedoelde kortingen en uitsluitingen wordt, indien wordt vastgesteld dat de voorraadboekhouding niet aan de in artikel ‧ gestelde voorwaarden voldoet of dat de samenhang tussen de voorraadboekhouding, de financiële boekhouding en de bewijsstukken niet kan worden aangetoond, het verwerkingsbedrijf een korting opgelegd die varieert tussen ‧ % en ‧ % van het voor het lopende verkoopseizoen aangevraagde steunbedrag, afhankelijk van de ernst van de betrokken tekortkomingen
fr Lorsqu’il est constaté que la comptabilité matières ne remplit pas les conditions visées à l’article ‧, ou que le lien entre la comptabilité matières, la comptabilité financière et les pièces justificatives ne peut être établi, sans préjudice des réductions et exclusions visées à l’article ‧, une réduction comprise entre ‧ et ‧ % du montant de l’aide demandée pour la campagne en cours est imposée à l’entreprise de transformation, en fonction de la gravité des manquements considérés
nl EUR per jaar voor werknemers die deeltijds zijn tewerkgesteld (beperkte syndicale bijdrage) en hun bijdrage in de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de korting
fr EUR par an pour les travailleurs occupés à temps partiel (cotisation syndicale réduite) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne
nl Geen enkele vorm van korting, ristorno, terugbetaling of andere commerciële praktijk die tot doel heeft of als gevolg heeft het bedrag van de verplichte forfaitaire minimumbijdragen bedoeld in afdeling IIbis te verlagen, mag door de externe dienst worden toegepast of voorgesteld aan de werkgever en deze laatste mag dit noch vragen noch aanvaarden, zelfs niet wanneer de overeenkomst werd gesloten ingevolge een overheidsopdracht. »
fr Il est interdit à tout service externe de pratiquer ou de proposer à l'employeur, et à ce dernier de solliciter ou d'accepter toute forme de réduction, de ristourne, de remboursement, ou d'autre pratique commerciale, ayant pour but ou pour effet de réduire le montant des cotisations forfaitaires minimales obligatoires visées à la section IIbis, même si le contrat a été conclu à la suite d'un marché public. »
nl Daarom wordt bij de correctie eenvoudigweg rekening gehouden met het feit dat ontklontering, die voornamelijk voor het betrokken product nodig is, extra kosten met zich meebrengt, aangezien de geklonterde gedeelten hetzij vóór de verkoop ontklonterd worden (door de klonters te breken en te zeven of door ze vloeibaar te maken), hetzij worden verkocht met een korting
fr Par conséquent, l’ajustement tient simplement compte du fait que le traitement contre l’agglomération entraîne des coûts supplémentaires pour le produit concerné, essentiellement, car les volumes affectés sont soit traités (par dispersion, tamisage ou par liquéfaction du produit aggloméré) avant la revente, soit vendus avec une remise
nl In de context van de voorstellen van Agenda 2000 kan alleen steun worden gegeven aan prijsreducties als zij vergezeld gaan van een volledige betaling aan boeren teneinde de gevolgen van de voorgestelde kortingen te compenseren.
fr Dans le cadre des propositions de l'Agenda 2000, les réductions de prix ne peuvent être soutenues que si elles s'accompagnent de paiements complets aux agriculteurs afin de compenser l'impact des réductions de prix proposées.
nl Het bedrag van de betaling dat voortvloeit uit de toepassing van punt e) dient als basis voor de berekening van de kortingen die eventueel overeenkomstig hoofdstuk ‧ van titel ‧ van de onderhavige verordening moeten worden toegepast wegens niet-inachtneming van de randvoorwaarden
fr Le montant du paiement résultant de l’application du point e) sert de base au calcul des réductions à appliquer en cas de non-respect de la conditionnalité conformément au titre VI, chapitre II, du présent règlement
nl De werknemers die zijn tewerkgesteld in een onderneming bedoeld in artikel ‧, a, van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de grote kleinhandelszaken", opgericht bij de collectieve arbeidsovereenkomst van ‧ november ‧, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van ‧ mei ‧, hebben recht op een korting op de syndicale bijdrage ten laste van het "Sociaal Fonds voor de grote kleinhandelszaken", onder de voorwaarden vastgesteld bij deze collectieve arbeidsovereenkomst
fr Les travailleurs occupés par une entreprise visée à l'article ‧, a, des statuts du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", institué par la convention collective de travail du ‧ novembre ‧, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du ‧ mai ‧, ont droit à une ristourne sur la cotisation syndicale à charge du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail
nl • het bedrag van de toegepaste korting op basis van de subsidie van de Belgische Staat
fr • le montant de la réduction appliquée sur base de la subvention de l'Etat belge
nl Een relevante en juiste omschrijving van de kortingen die bij toekomstige boekingen kunnen worden verkregen, die wordt toegelicht met een aantal voorbeelden van recente aanbiedingen
fr description appropriée et correcte des réductions offertes pour toutes réservations futures, illustrée par un ensemble d’exemples d’offres récentes
nl SOCIALE KORTINGEN
fr DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉDUCTIONS ACCORDÉES À CERTAINES CATÉGORIES SOCIALES
nl Het gebruik van die tabellen wordt volgens de in artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ bedoelde procedure toegestaan wanneer de kortingen per gewichtsklasse zoveel als mogelijk is overeenkomen met de aftrek op grond van de leden ‧ en
fr L’utilisation d’un tel barème est autorisée conformément à la procédure prévue à l’article ‧, paragraphe ‧, du règlement (CE) no ‧/‧, pour autant que les réfactions prévues par classe de poids correspondent, dans la mesure du possible, à la déduction résultant des paragraphes ‧ et
nl Kortingen voor het vochtgehalte
fr Réfactions pour le taux d’humidité
Pagina 1. Gevonden 2337 zinnen matching zin korting.Gevonden in 1,427 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.