uitspraak:  

Vertalingen in French:

 • rabais       
  (noun, Noun  m) (noun   ) []
   
  Réduction du prix de vente de quelque chose ou du cout total d'une facture.
 • réduction       
  (noun, Noun  f) (noun   )
   
  Réduction du prix de vente de quelque chose ou du cout total d'une facture.
   
  Montant réduit d'un prix.
   
  Het verminderde bedrag.
   
  De handeling van vermindering of de staat van verminderd te zijn.
 • remise       
  (noun  ) (noun   )
   
  Réduction du prix de vente de quelque chose ou du cout total d'une facture.
 • ristourne   
  (noun   )
   
  Réduction du prix de vente de quelque chose ou du cout total d'une facture.
 • abattement       
  (noun   )
   
  Montant réduit d'un prix.
   
  Het verminderde bedrag.
 • déduction   
  (noun   )
   
  De handeling of proces van aftrekking.
 • coupure   
  (noun   )
 • escompte   
  (noun   )
 • solde     
  (noun   )

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (2)

handmatige korting
remise manuelle
periodieke korting
remise exceptionnelle

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "korting", vertaalgeheugen

add example
nl Hiervoor legt de vereniging het bewijs voor dat de toegestane korting minstens even hoog was als het bedrag van de subsidies en legt ze de bewijzen van de gemaakte reiskosten voor
fr A cet effet, l'association produit la preuve, que la réduction accordée égale au moins le montant des subventions et produit également les quittances des frais de voyage encourus
nl de resultaten van de in het afgelopen kalenderjaar overeenkomstig artikel ‧ verrichte controles achteraf onder vermelding van het aantal verrichte controles, het bedrag van de geverifieerde uitgaven en de overeenkomstig artikel ‧ toegepaste kortingen en uitsluitingen
fr qui couvre les résultats des contrôles ex post réalisés pendant l’année civile précédente conformément à l’article ‧ et indique le nombre de contrôles effectués, le montant des dépenses contrôlées et les réductions et exclusions appliquées conformément à l’article
nl Het ziet ernaar uit dat de pleitbezorgers van de twee voornoemde standpunten zich een fundamentele politieke doelstelling hebben gesteld: zij willen waarborgen dat hun minimalistische voorstellen worden goedgekeurd zodat zij "de kortingen" kunnen doorvoeren die nodig zijn om hun voorstellen in de praktijk te brengen.
fr Il semble que certaines personnes aient pour objectif politique primaire de faire accepter leurs propositions minimales et d’imposer ensuite «les réductions nécessaires» afin d’atteindre ces minimums.
nl Deze vangsten moeten echter worden aangemerkt als overschrijding van de aanvoer met het oog op de in artikel ‧ bedoelde kortingen
fr Cependant, ces captures sont considérées comme un dépassement des débarquements autorisés pour ce qui est des déductions prévues à l
nl De prijzen werden vergeleken na aftrek van rabatten en kortingen
fr Cette comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises
nl Deze kortingen en uitsluitingen moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn
fr Celles‐ci doivent être effectives, proportionnées et dissuasives
nl JULI ‧.-Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van ‧ juni ‧, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, ter vastlegging, voor ‧, van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming
fr JUILLET ‧.-Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du ‧ juin ‧, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant, pour ‧, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale
nl Op grond hiervan werden, waar dit van toepassing en gerechtvaardigd was, voor beide onderzochte producenten-exporteurs correcties toegepast voor de kosten van vervoer, zeevracht, verzekering, lading, overlading, lossing en aanverwante kosten, verpakking, krediet, commissies, kortingen en rabatten
fr Sur cette base, des ajustements au titre de différences de frais de transport, de fret maritime, d’assurance, de coûts de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de coûts d’emballage, de coût du crédit, de commissions, de remises et de rabais ont été accordés à tous les producteurs-exportateurs soumis à l’enquête dans les cas où ils étaient applicables et justifiés
nl Op de luchtroutes waar het Noorse ministerie van Vervoer en Communicatie na oplegging van openbare-dienstverplichtingen luchtdiensten koopt, geldt een sociale korting voor de volgende groepen
fr Sur les liaisons pour lesquelles le ministère norvégien des transports et des communications achète des services aériens soumis aux obligations de service public, une réduction est accordée aux catégories de personnes suivantes
nl Kortingen en uitsluitingen in geval van niet-inachtneming van subsidiabiliteitscriteria
fr Réductions et exclusions en cas de non-respect des critères d’admissibilité
nl Evenzo hebben wij in de mate van het mogelijke getracht de bedragen in de nationale begrotingen te handhaven om de Europese fondsen te kunnen cofinancieren, want anders zou de korting op de investeringsuitgaven zijn gebruikt om de Europese fondsen te cofinancieren en dat zou in deze landen zeer negatieve gevolgen hebben gehad.
fr Nous avons aussi essayé, dans la mesure du possible, de préserver les montants dans les budgets nationaux afin de pouvoir financer conjointement les Fonds européens, parce que, sinon, les réductions dans les dépenses d'investissement qui devraient être utilisées pour financer conjointement les Fonds européens auraient eu des conséquences très négatives dans ces pays.
nl Er wordt namelijk een zwakke poging gedaan de uitgaven voor het gemeenschappelijke landbouwbeleid te verminderen, maar de poging de Britse korting uit de weg te ruimen is nog radicaler.
fr Bien que l'on constate une vague tentative de réduire les dépenses liées à la politique agricole commune, la volonté de supprimer le rabais britannique est quant à elle bien plus nette.
nl SOCIALE KORTINGEN
fr DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉDUCTIONS ACCORDÉES À CERTAINES CATÉGORIES SOCIALES
nl In artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧ is bepaald dat in het kader van de uitvoeringsbepalingen de tabellen met de op de interventieprijs toe te passen toeslagen en kortingen worden vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteit van de aangeboden suiker
fr Le règlement (CE) n° ‧ prévoit dans son article ‧, paragraphe ‧, que, dans le cadre des modalités d
nl Er is uitgegaan van pensionering op het moment waarop de ambtenaar volledige pensioenrechten geniet, rekening houdende met de korting voor vervroegde uittreding en met het effect van de zogeheten Barcelona incentive om later met pensioen te gaan, ten laatste op
fr on a supposé que le départ à la retraite intervient au moment où le fonctionnaire bénéficie de tous ses droits, compte tenu de la réduction pour retraite anticipée et de l'incitation dite de Barcelone pour les départs différés, au plus tard à ‧ ans
nl Het Parlement had aanvankelijk kritiek op het begrotingsplafond zoals dat door de Commissie en de Raad was voorgesteld, maar hecht nu zijn goedkeuring aan een begroting met toewijzingen die tezamen 0,99 procent van het BNI van de Gemeenschap vertegenwoordigen, en dat is minder dan de 1,06 procent die een jaar geleden in het kader van de financiële vooruitzichten voor 2007 is overeengekomen. Het komt neer op een korting van 8 miljard euro.
fr Après avoir "critiqué" le plafond budgétaire proposé par la Commission et le Conseil, le Parlement vient d'approuver un budget dans lequel les crédits de paiement s'élèvent à 0,99 % du RNB, c'est-à-dire qu'ils sont inférieurs au 1,06 % environ convenu il y a tout juste un an dans les perspectives financières pour 2007, ce qui représente une réduction de quelque 8 milliards d'euros.
nl het totale bedrag aan kortingen en rabatten
fr le montant total des remises et des rabais
nl Kortingen in de opstartfase, commerciële bijstand en steun aan Route Development Funds (fondsen ter ontwikkeling van luchtroutes
fr exonérations de démarrage, aides à la promotion et à l'utilisation des fonds de développement des liaisons aériennes
nl Volgens de Commissie visserij wordt het, wanneer deze kortingen realiteit worden, onmogelijk om het voorschot van 7 procent te betalen dat in de EVF-verordening is bepaald.
fr La commission de la pêche considère que ces réductions rendraient impossible le paiement de l'avance de 7%, comme indiqué dans le règlement même du Fonds.
nl Het totale bedrag wordt over de onder artikel ‧, b, bedoelde representatieve interprofessionele werknemersorganisaties verdeeld naar verhouding van het aantal kortingen op de syndicale bijdrage dat het sociaal fonds tijdens het jaar ‧ voor elk van hen heeft betaald
fr La somme totale est partagée entre les organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs définies à l'article ‧er, b, en proportion du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale que le fonds social a payé pour chacune d'elles au cours de l'année
nl Het bedrag van de verlaging overeenkomstig artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧ wordt berekend op basis van de bedragen aan rechtstreekse betalingen waarop de landbouwers aanspraak kunnen maken voordat eventuele kortingen of uitsluitingen worden toegepast op grond van de onderhavige verordening of, in het geval van in bijlage I bij Verordening (EG) nr. ‧ genoemde steunregelingen die echter niet onder titel ‧ of ‧ van die verordening vallen, op grond van de daarvoor geldende specifieke regelgeving
fr Le montant de la réduction prévue à l
nl Het Hof van Justitie heeft verscheidene klachten behandeld van discriminatie jegens ingezetenen van andere lidstaten als ontvangers van diensten, zoals korting op, of gratis toegang tot musea en andere openbare gebouwen en kortingen in het openbaar vervoer.
fr La Cour de justice a examiné plusieurs plaintes pour discrimination à l'encontre de ressortissants d'autres États membres. Ceux-ci demandaient, en tant que consommateurs de services, à bénéficier, par exemple, d'un accès à prix réduit, ou gratuit, aux musées et autres édifices publics et de réductions sur les prix de transport.
nl Bij zakelijke overeenkomsten is het natuurlijk geoorloofd goede, vaste klanten in het algemeen kortingen te geven, dit gebeurt ook in veel andere sectoren, maar dit hangt natuurlijk af van de relatie tussen de verkoper en de koper.
fr Bien entendu, dans le cadre de marchés, il est en général permis d’accorder des réductions à de bons clients réguliers, ce qui se produit dans bien d’autres secteurs, mais cela dépend évidemment de la relation entre le vendeur et l’acheteur.
nl Vervolgens is er het probleem van de Britse korting.
fr Il convient d'aborder un deuxième point: la réduction accordée aux Britanniques.
nl Een dergelijke clausule was in de door het ComitØ statistisch programma in maart ‧ gesteunde ontwerp-verordening opgenomen, maar werd later geschrapt. Deze wijziging zou bovendien inconsistentie met artikel ‧ vermijden dat expliciet herzieningen voorschrijft voor een specifieke harmonisatieregel (behandeling van kortingen
fr l dispose Øgalement que l' IPCH officiellement publiØ n' est pas rØvisØ lorsque des modifications du systŁme de rŁgles harmonisØes sont intØgrØes dans l' indice (article ‧ paragraphe
Pagina 1. Gevonden 2337 zinnen matching zin korting.Gevonden in 1,147 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.