uitspraak: IPA: /kløːr/ [klʏːr]    

Vertalingen in French:

 • couleur                   
  (Noun  f) (noun   )
   
  Caractéristique de la lumière
   
  het onderscheid dat gemaakt wordt op basis van het verschil in golflengte van licht
   
  Une propriété des objets résultant de la lumière qu'ils réfléchissent, transmettent, ou émettent, cette lumière provoquant une sensation visuelle dépendante des longueurs d'onde mises en jeu.
   
  Een eigenschap van de dingen resulterend uit het licht dat zij reflecteren, overzenden, of uitzenden, in zo ver dat dit licht een visuele gewaarwording veroorzaakt die afhangt van zijn golflengten.
 • teinte       
  (noun   )
   
  Une propriété des objets résultant de la lumière qu'ils réfléchissent, transmettent, ou émettent, cette lumière provoquant une sensation visuelle dépendante des longueurs d'onde mises en jeu.
   
  Een eigenschap van de dingen resulterend uit het licht dat zij reflecteren, overzenden, of uitzenden, in zo ver dat dit licht een visuele gewaarwording veroorzaakt die afhangt van zijn golflengten.
 • coloration   
  (noun   )
 • coloris   
  (noun   )
 • complexion   
  (Noun  f) (noun   )
 • enseigne       
  (Noun  f) (noun   )
 • rougir     
  (Verb  ) (verb   )
 • teint       
  (Noun  m) (noun, adjv   )
 • tendance                 
  (noun   )
 • timbre         
  (noun   )
 • ton                 
  (noun, detr   )

Picture dictionary

couleur
couleur
couleur, teinte
couleur, teinte

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (11)

8-bits kleuren
couleur 8 bits
aangepaste kleur
couleur personnalisée
actieve kleur
couleur active
CMYK-kleur
couleur de la quadrichromie
complementaire kleuren
couleurs complémentaires
De Kleur van Toverij
La Huitième Couleur
kleur van de ogen
couleur des yeux
kleuren
drapeau; colorier; coloris; couleur; colorer; rougir; teinter
primaire kleur
couleur primaire
RAL-kleur
couleur RAL

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "kleur", vertaalgeheugen

add example
nl Kleur van het voertuig: ...
fr Couleur du véhicule: ...
nl Waar ik wel mee zit, is de kleur van de Aston
fr Je me demande de quelle couleur choisir l' Aston
nl Welke kleur draag ik vanavond?
fr De quelle couleur est ma tunique de ce soir?
nl uit verschillende publicaties blijkt dat de telers streefden naar een zo groot mogelijke diversificatie qua kleur en vorm
fr Il ressort de différentes publications que les cultivateurs ont recherché une diversification aussi grande que possible en ce qui concerne la couleur et la forme
nl De acht euromunten hebben elk hun eigen grootte, gewicht, materiaal, kleur en dikte
fr Les huit pièces en euros se distinguent entre elles par leur taille, leur poids, leur alliage, leur couleur et leur épaisseur
nl De kleur en afmetingen van het label moeten voldoen aan de volgende voorschriften
fr Les couleurs et les dimensions de l’étiquette doivent être comme suit
nl De afbeeldingsgegevens bevatte ‧ bits per kleur, maar de kleurdiepte is teruggebracht naar ‧ bits per kleur
fr Les données de l' image emploient ‧ bits par couleur, mais la profondeur de couleur a été tronquée à ‧ bits par couleur
nl Voorkomen betreft de volgende kenmerken: kleur, zichtbare zuiverheid, ontbreken van fysische verontreiniging, ontbreken van schimmelgroei en uniformiteit van de waterdispersie
fr L'aspect couvre les éléments suivants: la couleur, la pureté apparente, l’absence de contamination physique, de moisissure et l’uniformité de la dispersion de l’eau
nl *) De kleur van het stempel en van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst
fr *) La couleur la signature et du sceau doit être différente de celle du texte imprimé
nl Het verslag dat we nu in handen hebben en waar plenair over gestemd zal worden, schiet zelfs aan zijn eigen doelstelling voorbij en leidt de aandacht af van het belangrijkste, namelijk het beoordelen of rechten worden gerespecteerd of niet. Deze aandacht wordt wel gevestigd op partijstandpunten die bestaan uit stellingen over bepaalde onderwerpen waar in het kader van andere verslagen nog over gesproken moet worden en die standpunten weergeven die afwijken van die van de regering van de politieke kleur van de rapporteur in de Raad.
fr En effet, le rapport présenté actuellement en vue du vote en séance plénière dépasse le cadre de son objectif propre et détourne notre attention des choses importantes - déterminer si les droits sont ou non respectés - pour l'orienter vers un aspect partisan, qui consiste à adopter des positions sur certaines questions toujours en cours de discussion dans le cadre d'autres rapports, positions qui reflètent même des points de vue différents de celui adopté au Conseil par le gouvernement arborant la couleur du parti de Mme le rapporteur.
nl Mijnheer de Voorzitter, de stemming over dit verslag van de heer Garriga Polledo zal in feite een simpele keus zijn: die voor een Europa dat vooruitgaat, een stemming door mensen die - los van hun politieke kleur - geloven in de toekomst van Europa.
fr Monsieur le Président, le vote sur ce rapport de M. Garriga sera en fait un choix simple, celui d'une Europe qui va de l'avant, le vote de ceux qui, au-delà de leur appartenance politique, croient en l'avenir de l'Europe.
nl Als u de optie ' Andere kleur gebruiken bij een fout in de invoerregel ' hebt ingeschakeld, dan kunt u een kleur kiezen voor de foute tekst. U maakt een fout als u een verkeerde letter in de invoerregel typt. Dit maakt uw fouten beter zichtbaar
fr Lorsque vous avez sélectionné « & ‧‧; Utiliser une couleur différente lors d' une erreur dans la ligne de frappe & ‧‧; », vous pouvez alors choisir la couleur du texte des erreurs. Vous pouvez faire une erreur lorsque vous saisissez une mauvaise lettre dans la ligne d' étude. Cela permet de rendre les erreurs plus lisibles
nl De oogst met de hand begint zodra de vrucht aan de boom zijn optimale rijpheid en kleur heeft
fr La récolte manuelle est déclenchée lorsque le fruit a atteint sa coloration et sa maturité optimale sur l'arbre
nl Eindbehandeling met waterstof van smeeroliën van post ex‧ die in het bijzonder verbetering van de kleur of de stabiliteit ten doel heeft (Bijvoorbeeld: hydrofinishing of ontkleuren), wordt daarentegen niet als een specifieke behandeling aangemerkt
fr Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du no ex‧ ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques
nl Betrokken gemeenschapsmerk: een merk dat bestaat uit de combinatie van de kleuren grijs en rood, voor diensten van klasse ‧ (aanvraag nr
fr Marque communautaire concernée: une marque consistant en la combinaison des couleurs grise et rouge pour les services de la classe ‧ (demande no
nl Gele korrels zijn korrels waarvan het oppervlak door een andere oorzaak dan het drogen geheel of gedeeltelijk zijn normale kleur heeft verloren en een van citroengeel tot oranjegeel variërende kleur heeft gekregen
fr Grains ayant subi, autrement que par l
nl De concessie van het terrein, aangeduid met een rode kleur op het hierna bijgevoegde plan, met een oppervlakte van ‧ ha, ‧ a, ‧ ca gesitueerd te Brussel en Zaventem, eindigt vanaf de in artikel ‧ van dit Protocol vermelde datum
fr La concession du terrain, désigné par une teinte rouge sur le plan ci-après annexé, d'une superficie de ‧ ha ‧ a ‧ ca situé à Bruxelles et Zaventem, prend fin à partir de la date mentionnée dans l'article ‧ du présent Protocole
nl uiterlijk voorkomen en kleur van het snijvlak
fr Aspect et couleur en coupe
nl Het document wordt minstens in twee luiken met verschillende kleur, opgesteld
fr Le document est établi au moins en deux volets de couleur différente
nl Ongeacht ras of kleur
fr Sans distinction de race, de couleur ou de rang
nl een officieel certificaat bevatten in de kleur van het etiket en met ten minste de gegevens die in bijlage IV, deel A, onder a), punten ‧, ‧ en ‧, voor het etiket en onder b), punten ‧, ‧ en ‧, voor handelszaad zijn voorgeschreven
fr contiennent une notice officielle de la couleur de l
nl De kleuren van het uniforme FTD en het FRTD kunnen worden gewijzigd volgens de in artikel ‧ bedoelde procedure
fr Les couleurs des modèles uniformes de DFT et de DFTF peuvent être modifiées conformément à la procédure visée à l
nl garens bestaande uit een mengsel van verschillend gekleurde vezels of van een mengsel van ongebleekte of gebleekte vezels met gekleurde vezels (jaspé-en melangegarens), dan wel met tussenruimten in een of meer kleuren zijn bedrukt (zogenaamde chinégarens
fr constitués d
Pagina 1. Gevonden 4102 zinnen matching zin kleur.Gevonden in 1,67 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.