uitspraak: IPA: /kløːr/ [klʏːr]    

Vertalingen in Frans:

 • couleur                   
  (Noun  f) (noun   )
   
  Caractéristique de la lumière
   
  het onderscheid dat gemaakt wordt op basis van het verschil in golflengte van licht
   
  Une propriété des objets résultant de la lumière qu'ils réfléchissent, transmettent, ou émettent, cette lumière provoquant une sensation visuelle dépendante des longueurs d'onde mises en jeu.
   
  Een eigenschap van de dingen resulterend uit het licht dat zij reflecteren, overzenden, of uitzenden, in zo ver dat dit licht een visuele gewaarwording veroorzaakt die afhangt van zijn golflengten.
   
  Caractéristique de la lumière|1
   
  Héraldique
 • teinte       
  (Noun  ) (noun   )
   
  Une propriété des objets résultant de la lumière qu'ils réfléchissent, transmettent, ou émettent, cette lumière provoquant une sensation visuelle dépendante des longueurs d'onde mises en jeu.
   
  Een eigenschap van de dingen resulterend uit het licht dat zij reflecteren, overzenden, of uitzenden, in zo ver dat dit licht een visuele gewaarwording veroorzaakt die afhangt van zijn golflengten.
 • coloris   
  (noun   )
 • complexion   
  (Noun  f) (noun   )
 • enseigne       
  (Noun  f) (noun   )
 • rougir     
  (Verb  ) (verb   )
 • teint       
  (Noun  m) (noun, adjv   )
 • tendance                 
  (noun   )
 • timbre         
  (noun   )
 • ton                 
  (noun, detr   )
 • coloration   
  (noun   )

Picture dictionary

couleur
couleur
couleur, teinte
couleur, teinte

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Frans. (16)

8-bits kleuren
couleur 8 bits
aangepaste kleur
couleur personnalisée
actieve kleur
couleur active
CMYK-kleur
couleur de la quadrichromie
complementaire kleuren
couleurs complémentaires
De Kleur van Toverij
La Huitième Couleur
kleur van de ogen
couleur des yeux
kleuren
drapeau; colorier; coloris; couleur; colorer; rougir; teinter; teinture; épicer
primaire kleur
couleur primaire
RAL-kleur
couleur RAL
van kleur verwisselend
de l'un à l'autre

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "kleur", vertaalgeheugen

add example
nl Waarom hebben we anders zo veel kleuren?
fr Sinon, pourquoi y aurait- il tant de couleurs?
nl de kleur van het vlees varieert van wit tot rosé en karakteristiek zijn de kruiden die erin zichtbaar zijn
fr elle est d'une couleur variant entre le blanc et le rosé et est caractérisée par la présence d'épices
nl Om de voorgrondkleur te selecteren die gereedschappen gebruiken voor het tekenen, linkskik op een gevuld kleurvakje. Rechtsklik om de achtergrondkleur te selecteren. Om de kleur in het kleurvakje zelf te wijzigen, dubbelklik erop. U kunt ook de kleur van een kleurvakje verwisselen met die van een ander vakje door de kleur te slepen van het ene vakje naar het andere. En als u de Ctrl-toets ingedrukt houdt zal de kleur van het vakje worden overschreven in plaats van omgewisseld met de kleur van het andere vakje
fr Pour sélectionner la couleur d' avant-plan avec laquelle dessiner, faites un clic gauche dans une cellule de couleur pleine. Pour sélectionner une couleur de fond, faites un clic droit. Pour changer la couleur d' une cellule de couleur, faites un double-clic dessus. Vous pouvez aussi échanger les couleurs de deux cellules en faisant un glisser-déposer. En maintenant la touche Ctrl enfoncée, la couleur de la cellule de destination va être écrasée, au lieu d' être échangée avec la couleur de la cellule source
nl Kleur van het uitgestraalde licht: ... wit/selectief geel
fr Couleur de la lumière émise: ... blanc/jaune sélectif
nl donkerbruine kleur, niet erg zoet, een beetje bitter met tanninesmaak, scherpe en aromatische geur, vrij vloeibaar
fr couleur brun foncé, goût modérément doux, légèrement amer, tannique, parfum corsé et aromatique, consistance à tendance liquide
nl Op het certificaat worden de naam, de hoedanigheid en de handtekening van de vertegenwoordiger van het NAFIQAVED, alsmede het officiële stempel van die instantie aangebracht in een andere kleur dan die welke voor de overige vermeldingen wordt gebruikt
fr Les certificats doivent porter le nom, les qualités et la signature du représentant du NAFIQAVED, ainsi que le cachet officiel de cet organisme, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions
nl De overheersende kleur is groengeel en deze is meer of minder intensief afhankelijk van het oogsttijdstip en de rijpheid van de olijven
fr La couleur prédominante est le vert citron, plus ou moins intense, selon le moment de la cueillette et le degré de maturité de l'olive
nl De kleur van het etiket is wit voor basiszaad, blauw voor gecertificeerd zaad van de eerste vermeerdering vanaf basiszaad, rood voor gecertificeerd zaad van volgende vermeerderingen vanaf basiszaad en donkergeel voor handelszaad
fr La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir de semences de base et jaune foncé pour les semences commerciales
nl De volgende figuur toont het kleurtolerantiegebied voor de kleur wit en het beperkte tolerantiegebied voor de gasontladingslichtbronnen D‧R, D‧S, D‧R, D‧S, D‧R, D‧S, D‧R en D‧S
fr La figure ci-après montre la zone de tolérance de couleur pour la lumière blanche et la zone de tolérance restreinte pour les sources lumineuse à décharge D‧R, D‧S, D‧R, D‧S, D‧R, D‧S, D‧R et D‧S
nl & kde; gebruikt het standaard stijlblad. Sommige kleuren zullen standaard op de kleur staan die u heeft aangegeven in uw gekozen kleurenschema. De meeste instellingen kunnen overschreden worden door de pagina die u bekijkt
fr & kde; utilisera la feuille de style par défaut. Certaines couleurs seront sélectionnées parmi celles définies dans le modèle de couleurs que vous avez choisi. La plupart des réglages seront facilement supplantés par la page que vous êtes en train de visualiser
nl bestaat uit het wassen van alle soorten stoffen of zijden (wit of delicate kleuren
fr comprend le lavage de tout genre de tissus et soieries (tant blanc que de couleur délicate
nl Kleur van de tussenlaag of-lagen (kleurloos of getint, geheel of gedeeltelijk
fr la coloration du ou des intercalaires (incolore ou teinté) en totalité ou en partie
nl De kleur ervan kan variëren van groen tot strogeel
fr Leur coloration peut varier du vert au jaune paille
nl Elke goedkeuring krachtens dit reglement wordt overeenkomstig punt ‧ verleend voor een type inrichting dat licht van een bepaalde kleur of kleurloos licht uitstraalt; het is de Partijen bij de Overeenkomst waaraan dit reglement is gehecht, krachtens artikel ‧ van die overeenkomst echter niet verboden om voor inrichtingen die op door hen geregistreerde voertuigen zijn gemonteerd, bepaalde door dit reglement toegestane kleuren te verbieden
fr Toute homologation en application du présent règlement est accordée, en vertu du paragraphe ‧ ci-dessus, pour un type de dispositif émettant de la lumière d’une couleur déterminée ou de la lumière incolore; l’article ‧ de l’accord auquel le règlement est joint n’empêche donc pas les parties contractantes à l’accord d’interdire, pour les dispositifs placés sur les véhicules qu’elles immatriculent, certaines couleurs prévues au présent règlement
nl Wij moeten daarom heel gedecideerd "nee" zeggen tegen iedere geweldpleging waar kinderen het slachtoffer van worden, en we moeten een duidelijk "ja" zeggen tegen de rechten van kinderen, van alle kinderen, van alle rassen en kleuren, voor hun hele levensduur en ongeacht in welke omstandigheden zij zich bevinden. Een en ander komt trouwens goed van pas, want 1997 wordt het Europees jaar tegen racisme.
fr Il faut par conséquent dire un «non» très ferme à toute violence sur les enfants et un «oui» clair et net aux droits des enfants, tous les enfants, de toutes races et couleurs - je rappelle entre parenthèses que l'année 1997 sera l'année européenne contre le racisme - quelle que soit la condition dans laquelle ils se trouvent et pendant tout le développement de leur vie.
nl Wanneer de typegoedkeuring wordt uitgebreid voor een type retroflector waarvan alleen de kleur anders is, behoeven de overeenkomstig punt ‧.‧ verstrekte monsters van alle andere kleuren slechts te voldoen aan de colorimetrische specificaties; de andere proeven behoeven niet te worden herhaald
fr Lorsque la réception est étendue à un catadioptre ne différant que par la couleur, les échantillons de chaque autre couleur, présentés conformément au point ‧.‧ ci-dessus, ne doivent satisfaire qu
nl grootte van een & konsole;-venster, de lettertypen, kleuren-en toetsenschema's instellen
fr choisir la taille d' une fenêtre de & konsole;, les polices, les modèles de couleur et l' assignation des touches &
nl De kleur van het uitgestraalde licht gemeten na één minuut branden en vervolgens nadat de fotometrische stabiliteit is bereikt zoals aangegeven in punt ‧.‧.‧.‧, moet in beide gevallen binnen de voorgeschreven kleurgrenzen liggen
fr La couleur de la lumière émise mesurée après une minute de fonctionnement puis après que la stabilité photométrique ait été atteinte comme indiqué au paragraphe ‧.‧.‧.‧ de la présente annexe doit dans les deux cas se situer dans les limites colorimétriques prescrites
nl Als middel om de kleur aan te passen mag aan wijn-eau-de-vie uitsluitend karamel worden toegevoegd
fr L'eau-de-vie de vin ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la coloration
nl color en color: de kleur van het kaartgedeelte
fr color et color & ‧‧;: la couleur de la division sur la carte
nl Hoe ziet ADVATE eruit en wat is de inhoud van de verpakkingeen bros poeder met een witte tot vaalwitte kleur
fr ADVATE est une poudre friable de couleur blanche à légèrement grise
nl Groepen tonen: gebruikt voor elke groep een andere kleur. Een groep is een verticale kolom in het periodiek systeem der elementen. Het standaard-periodiek systeem bevat ‧ groepen. Elementen in een groep hebben vergelijkbare configuraties van hun valentie electronen. Dit geeft ze vergelijkbare eigenschappen
fr Afficher les familles & ‧‧;: affiche une couleur pour chaque famille. Une famille est une colonne verticale dans le tableau périodique des éléments. ‧ y a ‧ familles dans le tableau périodique standard. Les éléments dans une même famille ont des configurations similaires dans leurs couches de valence électroniques, ce qui leur donne des propriétés similaires
nl De kleur van de schil
fr Coloration de l’épiderme
nl De stemvakken zijn zwart, met in het midden een stipje van dezelfde kleur als het papier (blauw) en van ‧ millimeter doormeter
fr Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier (bleu), ayant un diamètre de ‧ millimètres
Pagina 1. Gevonden 4102 zinnen matching zin kleur.Gevonden in 1,178 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.