uitspraak: IPA: /kløːr/ [klʏːr]    

Vertalingen in French:

 • couleur                   
  (Noun  f) (noun   )
   
  Caractéristique de la lumière
   
  het onderscheid dat gemaakt wordt op basis van het verschil in golflengte van licht
   
  Une propriété des objets résultant de la lumière qu'ils réfléchissent, transmettent, ou émettent, cette lumière provoquant une sensation visuelle dépendante des longueurs d'onde mises en jeu.
   
  Een eigenschap van de dingen resulterend uit het licht dat zij reflecteren, overzenden, of uitzenden, in zo ver dat dit licht een visuele gewaarwording veroorzaakt die afhangt van zijn golflengten.
 • teinte       
  (noun   )
   
  Une propriété des objets résultant de la lumière qu'ils réfléchissent, transmettent, ou émettent, cette lumière provoquant une sensation visuelle dépendante des longueurs d'onde mises en jeu.
   
  Een eigenschap van de dingen resulterend uit het licht dat zij reflecteren, overzenden, of uitzenden, in zo ver dat dit licht een visuele gewaarwording veroorzaakt die afhangt van zijn golflengten.
 • coloration   
  (noun   )
 • coloris   
  (noun   )
 • complexion   
  (Noun  f) (noun   )
 • enseigne       
  (Noun  f) (noun   )
 • rougir     
  (Verb  ) (verb   )
 • teint       
  (Noun  m) (noun, adjv   )
 • tendance                 
  (noun   )
 • timbre         
  (noun   )
 • ton                 
  (noun, detr   )

Picture dictionary

couleur
couleur
couleur, teinte
couleur, teinte

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (11)

8-bits kleurencouleur 8 bits
aangepaste kleurcouleur personnalisée
actieve kleurcouleur active
bruine kleurhâle
CMYK-kleurcouleur de la quadrichromie
complementaire kleurencouleurs complémentaires
De Kleur van ToverijLa Huitième Couleur
kleur van de ogencouleur des yeux
kleurendrapeau; colorier; coloris; couleur; colorer; rougir; teinter
primaire kleurcouleur primaire
RAL-kleurcouleur RAL

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "kleur", vertaalgeheugen

add example
Staat in voor het upgraden en updaten van kleuren in bestaande dessins/collecties (tinten, glans, compositiesAssure la tenue et la mise à jour des couleurs dans les dessins/collections existants (tons, éclat, compositions
hetzij door een fysische afscheiding van afwisselend witte en rode kleur of waarop de middelen van type ‧ van bijlage ‧ bij dit besluit zijn aangebrachtsoit par une séparation physique alternativement de couleur rouge et blanche ou sur laquelle des dispositifs du type ‧ de l'annexe ‧ au présent arrêté sont apposés
De verschillende verslagen die de indiener van het verzoek tijdens het onderzoek heeft overgelegd, werden bestudeerd en in dit verband zij opgemerkt dat de deskundigen twee manieren onderscheiden om WPF te verven: ofwel door het garen of het weefsel zelf in een kleurbad onder te dompelen (aan het oppervlak verven) of door de kleur bij de vervaardiging van het garen in het polyester in te smelten (in de massa vervenÀ cet égard, après avoir examiné les différents rapports remis par le requérant au cours de l’enquête, il est noté que les experts distinguent deux manières de teindre le tissu en filaments de polyester: soit en plongeant le fil ou le tissu lui-même dans un bain de couleur (teinture de surface), soit en mélangeant la couleur avec le polyester lors de la fabrication du fil (teinture dans la masse
Aangeraden wordt een monochroom (zwart-wit) logo, zoals aangegeven is in punt ‧.‧, alleen toe te passen indien weergave in kleur onpraktisch isL'application du logo en monochromie (noir et blanc) conformément au point ‧.‧ n'est conseillée que lorsque l'application en couleurs n'est pas réalisable
de kleur van de vlaggen is witles fanions sont blancs
De kleur aan de binnenkant is wit of geelachtig wit, met aan de randen geringe blauwgroene ophogingen van Penicilliumla pâte est de couleur blanche ou blanche à jaunâtre, avec sur le pourtour une légère fleur de pénicillium, de couleur verte à bleutée
Voor de vaststelling van de morfologische kenmerken, zoals lengte, doorsnede, kleur, afmeting, concentratie en verdeling van de pigmenten (haar), structuur van het merg (haar), onderzoek van de ontglanzers (vezels), aanduiding van het weven en de fabricage van de vezel, oppervlaktekarakteristieken, enz...: ‧ EUR per staalPour la détermination des caractéristiques morphologiques, telles que longueur, diamètre, couleur, taille, concentration et répartition des pigments (cheveu), structure de la moëlle (cheveu), examen des particules délustrantes (fibre), indication de tissage et fabrication de la fibre, caractéristiques de surface, etc...: ‧ EUR par échantillon
Welke kleur heeft de auto die ze zelf gekocht heeft?De quelle couleur est la voiture qu'elle a elle-même achetée ?
In geval van een camera-monitorinrichting: de waarnemingsafstand (mm), het contrast, het luminantiebereik, de correctie voor invallend licht, de beeldschermprestaties (zwart-wit/kleur), de beeldvernieuwingsfrequentie en het luminantiebereik van het beeldschermDans le cas d'un dispositif à caméra-moniteur, distance de détection (en millimètres), contraste, échelle de luminance, correction des reflets, performance d'affichage (noir & blanc/couleur), fréquence de répétition des images, portée de luminance du moniteur
kleur (met wascouleur (avec pruine
Stabilisatoren omvatten stoffen die het mogelijk maken een homogene dispersie van twee of meer onmengbare stoffen in een voedingsmiddel te handhaven, stoffen die een bestaande kleur van een voedingsmiddel stabiliseren, fixeren of intensifiëren en stoffen die het bindend vermogen van het voedingsmiddel verhogen, onder meer door de vorming van crosslinks tussen eiwitten waardoor afzonderlijke deeltjes tot een gereconstitueerd voedingsmiddel worden samengebonden », enLes stabilisants comprennent les substances qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles dans une denrée alimentaire, les substances qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d'une denrée alimentaire ainsi que les substances qui augmentent la capacité de liaison des denrées alimentaires, y compris la réticulation entre protéines permettant la liaison de morceaux d'aliments dans les aliments reconstitués », et
De voertuigen bedoeld in artikel ‧ van het koninklijk besluit van ‧ april ‧ houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel, moeten geel van kleur zijn, met name RALLes véhicules visés à l'article ‧ de l'arrêté royal du ‧ avril ‧ déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, doivent être de couleur jaune, à savoir RAL
De geeloranje kleur wordt bepaald met behulp van moleculaire absorptiespectrometrie bij ‧ nmLa coloration jaune-orangée est déterminée par spectrométrie d
Ik vraag derhalve alle afgevaardigden stappen te ondernemen bij hun delegaties en hun regeringen om te voorkomen dat, als de uiteindelijke rekeningen worden opgemaakt, al hetgeen wij via de bemiddeling in deze begroting hebben opgenomen, onmogelijk wordt gemaakt door een gebrek aan middelen. Laten wij ervoor zorgen dat dit een gemeenschappelijk doel wordt voor eenieder onder ons, ongeacht zijn of haar politieke kleur.Je demande par conséquent à tous les députés d'intervenir auprès de leurs délégations et auprès de leurs gouvernements pour faire en sorte que, en fin de compte, tout ce que nous avons programmé dans le cadre de ce budget, dans le cadre de cette concertation, ne soit pas réduit à néant à cause du manque de ressources, mais devienne au contraire l'objectif commun de chacun de nous, indépendamment de sa couleur politique.
De namen van de kleuren worden puur gebruikt om de verschillende typen velden in deze tekst te identificeren. Ze hebben mogelijk geen relatie met de werkelijkekleur van de velden. Eenvoudig gesteld, de zwarte box is in het midden, daarom heen zitten de lasers en daar omheen zit de rand. Kijk nu zelf welke kleuren hier bij horenLes noms de couleurs utilisés ici ne servent qu' à identifier les différents types d' objets dans les explications du présent texte. Il se pourrait qu' elles ne correspondent pas aux couleurs réellement affichées sur votre écran. Pour dire les choses plus simplement & ‧‧;: la boîte noire est au centre, autour ce sont les lasers, et autour d' eux, c' est la bordure. Avec ces informations, vous pouvez ajuster les couleurs vous-même & ‧‧;!
Gebruik dan een andere kleurTu peux prendre une autre couleur
Vergelijk de bij de monsteroplossing verkregen vlekken met die van de referentieoplossingen, daarbij lettend op de Rf-waarden, het gedrag onder UV-bestraling en de kleur na zichtbaar makenComparer les taches obtenues à partir de l'échantillon en solution avec celles obtenues avec les solutions de référence en considérant la valeur de leur Rf, leur comportement sous l'effet des rayons ultraviolets et leur couleur après révélation
Heb je de kleur van het bootje veranderd?Vous avez changé la couleur du bateau?
Het verdient dan ook de voorkeur om de symbolen voor die twee vermeldingen in verschillende kleuren weer te gevenIl convient dans ces conditions de privilégier des couleurs différentes pour les symboles relatifs à ces deux mentions
De kleur van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekstLa couleur de la signature est différente de celle du texte
Groepen van beeldschermmodellen die gebouwd zijn op basis van hetzelfde frame en op elk vlak behalve behuizing en kleur identiek zijn, kunnen worden erkend door indiening van testgegevens voor één enkel representatief modelLes modèles de dispositifs d’affichage qui sont fabriqués sur le même châssis et sont en tous points identiques, sauf pour ce qui est du boîtier et de la couleur, peuvent obtenir le label après présentation des données d’essai pour un modèle unique représentatif
Beschrijving van het effect (kleur, licht, rook, geluidDescription de l'effet (couleur, éclairant, fumigène, sonore
Pagina 1. Gevonden 4102 zinnen matching zin kleur.Gevonden in 0,85 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.