Vertalingen in French:

 • extrêmement     
  (advb   )
 • hautement   
  (advb   )
   
  Op een hoge of gewaardeerde manier.
 • très       
  (advb   )

Voorbeeld zinnen met "in hoge mate", vertaalgeheugen

add example
nl is zich bewust van het feit dat de huidige olieprijsstijging in karakter verschilt van de olieprijsstijgingen in het verleden, die veroorzaakt werden door de aanbodkant en van voorbijgaande aard waren; stelt vast dat de huidige olieprijsstijging voor een aanzienlijk deel wordt veroorzaakt door de snel groeiende vraag bijv. in China, maar ook door het hoge verbruik in de VS, naast onzekerheden in de olieproducerende regio's en het wegvallen van aanbod als gevolg van onvoldoende investeringen in de infrastructuur; alsmede van het feit dat de recente prijsstijging dan ook in belangrijke mate een permanent karakter zal hebben
fr constate que l'augmentation actuelle du prix du pétrole est d'une nature différente des augmentations survenues précédemment, qui étaient liées à l'offre et transitoires, alors que l'augmentation actuelle du prix du pétrole est essentiellement due à la rapide augmentation de la demande, telle celle émanant de la Chine, mais également à la forte consommation des États-Unis, ainsi qu'aux incertitudes dans les régions de production du pétrole et qu'aux pénuries d'offre liées à l'absence d'investissement dans les infrastructures; c'est pourquoi la hausse récente des prix est, dans une large mesure, de nature permanente
nl lid van de Commissie. - (EN) De Commissie deelt de zorgen van de geachte afgevaardigde dat de bevolkingsgroei in Afrika en de gevolgen van de hoge vruchtbaarheidscijfers op de lange termijn in aanzienlijke mate kunnen bijdragen tot grotere druk op de natuurlijke rijkdommen van Afrika en het ontwikkelingstraject van het Afrikaanse continent kunnen bepalen.
fr Tout comme M. le député, la Commission s'inquiète de ce que la croissance de la population en Afrique et, à long terme, le taux de fécondité élevé, puissent peser de manière importante sur les ressources naturelles de l'Afrique, en plus de ce que nous connaissons actuellement, ainsi que sur les chances de développement du continent.
nl De amendementen beogen hier in hoge mate het invoegen van teksten die zijn vergeten en weggelaten, alsmede het corrigeren van een aantal terminologische en andere onduidelijkheden.
fr Les propositions d'amendements visent ici essentiellement à ajouter des formulations qui ont été omises, à en supprimer un certain nombre, et à corriger des ambiguïtés terminologiques ou autres.
nl Overwogen zou moeten worden om een speciale strategie voor minerale grondstoffen voor het Oostzeegebied uit te werken, rekening houdend met het voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van een kader voor de bescherming van de bodem (COM ‧ final)(zie advies CdR ‧/‧), waarin weliswaar gemeenschappelijke doelstellingen voor bodembescherming worden vastgesteld maar waarbij de lidstaten in hoge mate zelf mogen bepalen hoe zij deze doelstellingen willen bereiken (resultaatverplichting met vrije keuze van instrumenten
fr Il serait bon de réfléchir à l'élaboration d'une stratégie spécifique aux ressources du sol dans la région de la mer Baltique qui tienne compte du projet de directive-cadre sur la protection des sols (COM ‧ final) (voir avis du CdR ‧/‧) qui, tout en posant des objectifs communs de protection des sols, accorde une grande flexibilité aux États membres dans le choix des moyens d’atteindre ces objectifs (obligation de résultat, mais choix des moyens
nl Enkel in de federale overheidsdienst « Financiën » zal, gezien de hoge mate van deconcentratie, het managementniveau ‧ voorkomen
fr Le niveau de management ‧ ne sera présent que dans le service public fédéral « Finances », en raison du haut degré de déconcentration de celui-ci
nl Het doet mij deugd dat uw verslag in hoge mate de door de Commissie voorgestane benadering onderschrijft.
fr Je remarque avec plaisir que votre rapport soutient dans une large mesure l’approche adoptée par la Commission.
nl onderstreept hoe belangrijk het is om negatieve effecten op de arbeidsmarktmodellen te voorkomen die al in staat zijn een hoge mate van flexibiliteit op de arbeidsmarkt te combineren met een hoog niveau van veiligheid, en, daarentegen deze aanpak te bevorderen
fr souligne qu'il importe de prévenir toute incidence négative sur les modèles de marché du travail qui combinent déjà un degré élevé de flexibilité sur le marché du travail et un haut niveau de sécurité, et qu'il convient, au contraire, de promouvoir encore cette approche
nl Mevrouw de Voorzitter, aangezien het duidelijk is dat ik hier niet tijdens het hele debat aanwezig was, wil ik even het woord voeren om te zeggen dat Hans van den Broek te kennen heeft gegeven het in hoge mate te betreuren dat hij de Vergadering vroegtijdig moest verlaten omdat hij een vliegtuig moest halen.
fr Madame le Président, je tiens simplement à dire, étant donné que je n'ai pas assisté à la totalité du débat, que mon collègue Hans van den Broek exprime son profond regret d'avoir dû quitter l'hémicycle si tôt pour prendre l'avion.
nl Tegelijkertijd is de parlementaire commissie echter van oordeel dat samenhang tussen multilateralisme en regionalisme, tussen de WTO-regelgeving betreffende de liberalisering van de regionale handel en de ontwikkeling van de vrijhandelszones, van fundamenteel belang is, onder meer gezien de toenemende frequentie waarmee landen en regio's met in hoge mate verschillende ontwikkelingsniveaus overeenkomsten met elkaar aangaan. De commissie acht die samenhang absoluut noodzakelijk, willen wij bereiken dat de handelsbetrekkingen werkelijk bijdragen tot de ontwikkeling van alle volken en de definitieve uitroeiing van de armoede.
fr Toutefois, elle considère également qu'il est essentiel de garantir la cohérence entre multilatéralisme et régionalisme, entre les règles de l'Organisation mondiale du commerce relatives à la libéralisation du commerce régional et l'évolution des zones de libre-échange, y compris la prolifération d'accords entre pays et régions présentant des niveaux de développement très différents, car elle considère que seule cette cohérence nous permettra de faire des relations commerciales un véritable facteur de développement pour tous les peuples et d'éradiquer enfin la pauvreté.
nl benadrukt dat brede steun onder de bevolking voor een toekomstige lidmaatschapsaanvraag in hoge mate bijdraagt tot een succesvol integratieproces
fr souligne qu'il est important, pour le succès du processus d'intégration, que la population soutienne largement l'adhésion future de son pays
nl We zijn het ook in hoge mate eens over de oplossingsrichtingen.
fr En outre, nous sommes d'accord, dans une large mesure, sur les solutions ébauchées.
nl Weliswaar wijzen diverse door de verzoekende partijen aangehaalde studies uit dat niet-herbruikbare verpakkingen, gesteld dat zij in hoge mate selectief worden ingezameld en gerecycleerd, tot een gelijkwaardig resultaat inzake de beperking van productie van restafval zouden kunnen leiden en dat, afhankelijk van de onderzochte hypothesen, de algemene milieubalans, waarbij met alle milieueffecten tijdens de gehele levensduur van de drankverpakking rekening wordt gehouden, onder bepaalde strikte voorwaarden positief zou kunnen uitvallen voor bepaalde niet-herbruikbare verpakkingen
fr Il est vrai que diverses études citées par les parties requérantes révèlent que le recours à des emballages non réutilisables, en supposant qu'ils puissent en grande partie être collectés de manière sélective et recyclés, pourrait aboutir à un résultat équivalent en matière de limitation de la production de déchets résiduaires et que, en fonction des hypothèses examinées, le bilan global en matière d'environnement, pour lequel il est tenu compte de tous les effets sur l'environnement pendant toute la durée de vie du récipient pour boissons, pourrait se révéler positif pour certains emballages non réutilisables, à certaines conditions rigoureuses
nl Wij moeten bovendien erkennen dat er tijdens de medebeslissingsprocedure in hoge mate rekening is gehouden met de standpunten van het Parlement.
fr Nous devons également reconnaître que les arguments du Parlement ont été largement pris en considération au cours de la procédure de codécision.
nl Mijnheer de Voorzitter, het doet mij genoegen dat er collega's zijn die zich in hoge mate interesseren voor de kwestie van het Internationaal Strafhof. De interventie van zojuist heeft dit duidelijk gemaakt.
fr Monsieur le Président, concernant l'intervention sur la Cour pénale internationale, je suis heureux de voir que des collègues s'intéressent vivement à cette question.
nl Bovendien vinden wij dat de uiteindelijke resolutie - vooral vanwege de afwijzing van gezondheidsbevorderende amendementen van de Fractie De Groenen - in onvoldoende mate rekening houdt met de behoefte om te proberen door middel van belastingen te komen tot een beperking van zowel tabak als alcohol, die beide aantoonbaar in hoge mate schadelijk zijn voor de volksgezondheid.
fr De plus, nous trouvons que la résolution finale - notamment en raison du refus des amendements proposés par les Verts en vue de favoriser la santé publique - ne tient pas suffisamment compte de la nécessité d'user de l'imposition comme un moyen pour réduire la consommation de tabac et d'alcool, dont les conséquences néfastes en matière de santé sont prouvées.
nl Met name de houding van jongeren en hun gedrag jegens drugsgebruik worden in hoge mate beïnvloed wanneer zij denken dat het normaal en sociaal aanvaardbaar is te experimenteren met drugs.
fr Si les jeunes en particulier considèrent qu’il est normal et socialement acceptable de faire l’expérience de la drogue, il s’agit là d’un facteur clé qui influence leurs valeurs et leurs comportements par rapport à la toxicomanie.
nl Budgettaire overwegingen kunnen evenwel niet verantwoorden dat het in B.‧ beschreven verschil in behandeling op basis van de nationaliteit blijvend wordt gehandhaafd, aangezien de verblijfstoestand van de vreemdelingen die gemachtigd zijn tot vestiging in het Rijk in hoge mate gelijk is aan die van Belgen die hun werkelijke verblijfplaats in België hebben
fr Des considérations budgétaires ne sauraient toutefois justifier le maintien de la différence de traitement décrite au B.‧ sur la base de la nationalité, étant donné que la situation de séjour des étrangers autorisés à s'établir dans le Royaume est dans une large mesure semblable à celle des Belges qui ont leur résidence effective en Belgique
nl Precies deze meer onbewuste krachten bepalen in hoge mate de kwaliteit van het gehele leer-en ontwikkelingsproces en zijn gebonden aan de leeftijdsfase
fr Et ce sont précisément ces forces plus inconscientes qui déterminent dans une large mesure la qualité de tout le processus d'apprentissage et de développement et qui sont liées à chaque catégorie d'âge
nl Vergelijkende studies van de toepassing door de lidstaten van de definities m.b.t. immigratie, zoals bedoeld in de artt. ‧ en ‧ (van bovenvermeld document), dragen in hoge mate bij tot de verzekering van de internationale bescherming van immigranten
fr Les études comparatives sur l'application, par les États membres, des définitions sur l'immigration figurant à l'article ‧ et de l'article ‧ (tous deux issus de la source précédemment mentionnée) contribuent dans une large mesure à garantir la protection internationale des immigrants
nl Tot slot wil ik iets zeggen over de burgerrechtelijke kwesties die het dagelijks leven van individuele burgers in hoge mate beïnvloeden en betreffen.
fr Je voudrais enfin dire quelques mots sur des questions de droit civil qui touchent dans une large mesure la vie quotidienne des citoyens.
nl Daardoor dragen ze in die plaatsen in belangrijke mate bij aan de instandhouding van de werkgelegenheid, met name doordat het ambachtelijke karakter van de productie een hoog aantal arbeidsplaatsen garandeert
fr Il s'agit d'un secteur menacé par l'industrialisation
nl Alle andere bovengrondse opslagen zijn bovengrondse opslagen die niet in hoge mate brandgevaarlijk zijn
fr Les stockages aériens ne pouvant pas générer un incendie important sont tous les autres stockages aériens
nl Het is een systeem waarbij de mogelijkheid om Voorzitter van dit Parlement te worden in hoge mate van te voren bepaald wordt bepaald.
fr C'est un modèle qui prédétermine au plus haut degré la possibilité d'être élu président ou présidente du Parlement.
nl Dit is normaal gesproken een moment om beleefd te zijn - en mijn collega's weten dat ik dit altijd in hoge mate ben -, maar ik moet toch nog even terugkomen op de kwestie van de vele Britse en andere Europese burgers die in de problemen zitten doordat zij hun huizen in Spanje zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.
fr Ce moment est normalement empreint de politesse, et mes collègues savent que je suis toujours très polie. Toutefois, je me dois de revenir sur le problème des nombreux citoyens britanniques et européens perdant leur maison en Espagne.
nl Het hervormde pensioenstelsel, met inbegrip van de invoering van een tweede pijler met kapitaaldekking, draagt in hoge mate bij tot een beperking van de budgettaire gevolgen van de vergrijzing en van het gevaar dat de overheidsfinanciën onhoudbaar worden
fr La réforme du système des retraites, y compris l'introduction du deuxième pilier financé par capitalisation, contribue en permanence à réduire l'impact budgétaire du vieillissement de la population et le risque de voir apparaître des finances publiques non viables
Pagina 1. Gevonden 2418219 zinnen matching zin in hoge mate.Gevonden in 173,245 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.