uitspraak:  

Vertalingen in French:

  • dyspnée   
    (noun   )

Andere betekenissen:

 
kortademigheid

Voorbeeld zinnen met "dyspnoe", vertaalgeheugen

add example
Vaak:Maagdarmstelselaandoeningen Dyspnoe, tachypneu, epistaxis, hoesten, nasale congestie, nasale irritatie, rinorroe, niezenIdée suicidaire, réaction agressive, confusion, troubles du Fréquent: comportement, agitation, somnambulisme, anxiété, nervosité, trouble du sommeil, rêves inhabituels, apathie Affections du système nerveux§ Céphalée, étourdissements Très fréquent
Patiënten die tekenen en symptomen ontwikkelen zoals koorts, malaise, gewichtsverlies, zweten, hoesten, dyspnoe en/of pulmonaire infiltraten of andere ernstige systemische ziekte al dan niet gepaard gaand met shock, dienen verdacht te worden van een invasieve schimmelinfectie en de toediening van Humira dient onmiddellijk te worden gestaakt en een geschikte antischimmeltherapie dient te worden geïnitieerdChez les patients qui présentent des signes et symptômes tels que fièvre, malaise, perte de poids, sueurs, toux, dyspnée et/ou infiltrats pulmonaires ou une autre maladie systémique grave avec ou sans choc concomitant, une infection fongique invasive doit être suspectée; dans ce cas, il convient d arrêter immédiatement l administration d Humira et de mettre en place un traitement antifongique approprié
Na inhalatie van Bacillus anthracis en een korte prodromale fase ontstaat acute febriele respiratoire insufficiëntie met hypoxie, dyspnoe en radiologische tekenen van een verbreed mediastinumAprès inhalation de B. anthracis et un bref prodrome, apparition d
Ademhalingsstelsel-, borstkas-en mediastinumaandoeningen Vaak: dyspnoe, bronchitis, faryngitis, hoest, rinitisAffections gastro-intestinales Fréquent
Angio-oedeem (gewoonlijk van het gelaat en orofaryngeaal oedeem), respiratoire symptomen (dyspnoe en/of bronchospasmen), anafylactische reactiesoropharyngé), symptômes respiratoires (dyspnée et/ou bronchospasme), réactions anaphylactiques
Ademhalingsstelsel-, borstkas-en mediastinumaandoeningen:Vaak: dyspnoe, snurken Onbekend: ademhalingsdepressieTroubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux Fréquent: dyspnée, ronflement Non connu: dépression respiratoire
Dyspnoe*, hoesten* Epistaxis, ademhalingsstoornis, nasale congestie, rinorroe, droge hoestZeer zeldenIschémie périphérique, hypotension§ Très rare
Dyspnoe*, hoesten* Epistaxis, ademhalingsstoornis, nasale congestie, rinorroe, droge hoestZeer zelden: MaagdarmstelselaandoeningenIschémie périphérique, hypotension§ Très rare
dyspnoe of andere respiratoire symptomen vertoont, moet een röntgenfoto van de thorax gemaakt wordentemps que l' interféron alpha (voir rubrique
%) Dysgeusie (ernstig ‧%)Ademhalingsstelsel-, borstkas-en mediastinumaandoening en Dyspnoe (ernstig ‧%) Maagdarmstelselaandoe Stomatitis (G‧: ningen ‧%); Diarree (G%); intestinales Diarrhée (G
Algemene aandoeningen Zeer zelden:Overgevoeligheidsreacties (zoals anafylaxie, angio-oedeem, dyspnoe, pruritus, rash en urticaria) ‧ Overdosering Overweeg in geval van overdosering standaardmaatregelen om het niet-geabsorbeerde werkzaam bestanddeel te elimineren. Een symptomatische en ondersteunende behandeling wordt aanbevolenUn traitement symptomatique et des mesures thérapeutiques adaptées sont recommandés
Vaak: dyspnoeFréquent: dyspnée
Ademhalingsstelsel-, borstkas-en mediastinumaandoeningen Soms: dyspnoe, hypoventilatieAffections respiratoires, thoraciques et médiastinales Peu fréquent: dyspnée, hypoventilation.Très rare
Soms: dyspnoePeu fréquent: dyspnée
Soms Alopecia, gewijzigde stoelgang, dyspepsie, dyspnoe, rhinitis, gastritis, hyperplasie van de gingiva, gynaecomastie, hyperglykemie, impotentie, toegenomen frequentie van urineren, leukopenie, malaise, veranderingen van stemming, myalgie, perifere neuropathie, pancreatitis, hepatitis, trombocytopenie, vasculitis, angio-oedeem en multiform erytheem.ZeldenFréquent Alopécie, troubles du transit, dyspepsie, dyspnée, rhinite, gastrite, hyperplasie Peu fréquent gingivale, gynécomastie, hyperglycémie, impuissance, augmentation de la fréquence mictionnelle, leucopénie, malaise, modifications de l' humeur, myalgie, neuropathie périphérique, pancréatite, hépatite, thrombopénie, vascularite, angioedème et érythème polymorphe
Zeer vaak:Vaak: Dyspnoe*, hoesten* Epistaxis, ademhalingsstoornis, nasale congestie, rinorroe, droge hoestEpistaxis, trouble respiratoire, congestion nasale, rhinorrhée, Fréquent: toux non productive Infiltrats pulmonaires§, pneumopathie inflammatoire§ Très rare
Ernstige allergische reacties waaronder: Acuut levensbedreigende allergische reacties (anafylaxis) Het opzwellen van het gezicht, lippen, mond, tong of keel waardoor het lastig is om te slikken of adem te halen (angioedeem) Kortademigheid (dyspnoe) Huiduitslag Galbulten, netelroos (urticariaRéactions allergiques sévères pouvant inclure: Réactions allergiques subites (anaphylaxie) pouvant conduire à une mise en danger du pronostic vital Gonflement du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge pouvant entrainer des difficultés de déglutition ou de respiration (dème de Quinckee) Difficultés respiratoires (dyspnées) Rash cutané Urticaire
Gewoonlijk geeft het verrichten van fysieke activiteit geen aanleiding tot abnormale vermoeidheid of hartkloppingen, dyspnoe of angorHabituellement, l'activité physique n'entraîne ni fatigue anormale, ni palpitation, ni dyspnée ni angor
%); waaronder exacerbaties van de COPD-klachten en dyspnoeles patients traités par l' abatacept que chez les patients traités par placebo (respectivement ‧ % versus
Dyspnoe*, hoesten* Epistaxis, ademhalingsstoornis, nasale congestie, rinorroe, droge hoestZeer zelden: MaagdarmstelselaandoeningenAffections vasculaires Hypertension Fréquent
Pagina 1. Gevonden 20 zinnen matching zin dyspnoe.Gevonden in 0,462 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.