Vertalingen in French:

We don't have translation of given word, but maybe you have misspelled and you have meant:

Het spijt ons, maar we hebben geen vertalingen voor woord alterner in Dutch French woordenboek. Gelieve, overweeg dan het toevoegen van nieuwe vertaling naar Glosbe.

  toe te voegen vertaling

Wilt u vertalen alterner in French -> Dutch woordenboek? Klik hier:

woordenboek French -> Dutch: alterner

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (1)

alterneren
alternant; alterner

Voorbeeld zinnen met "alterner", vertaalgeheugen

add example
nl Indien dergelijke tanks uitgerust zijn voor het alternerend vervoer van vaste en vloeibare stoffen, moeten ze ingedeeld worden bij de gecombineerde code L‧AH + S‧AH
fr Si les citernes concernées sont équipées pour le transport alterné de matières liquides et solides, elles doivent être affectées au code combiné L‧AH+S‧AH
nl De aanpassingen aan het koninklijk besluit van ‧ mei ‧ tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. ‧ van ‧ december ‧ tot invoering van een stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding voor de jongeren tussen ‧ en ‧ jaar en tot tijdelijk vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen van de werkgever verschuldigd in hoofde van deze jongeren, betreffen de bijlagen van dit koninklijk besluit waar modellen van overeenkomsten te vinden zijn met de dubbele vermelding BEF/EUR
fr Les adaptations de l'arrêté royal du ‧ mai ‧ pris en exécution de l'arrêté royal n° ‧ du ‧ décembre ‧ instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de ‧ à ‧ ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes visent les annexes de cet arrêté royal dans lesquelles on trouve des modèles de contrats avec la double mention BEF/EUR
nl De inrichtingen voor het buitengewoon onderwijs en de inrichtingen van het onderwijs voor sociale promotie kunnen ook samenwerken met het Centrum voor alternerend onderwijs en vorming
fr Les établissements d'enseignement spécial et les établissements d'enseignement de promotion sociale peuvent également être coopérants au Centre d'éducation et de formation en alternance
nl De vormingsmodule voor de ambten van studieprefect of directeur of directeur in het lager secundair onderwijs, van coördinator in een centrum voor alternerend onderwijs en vorming, van provisor of onderdirecteur of onderdirecteur in het lager secundair onderwijs, van directeur in het kleuter-, lager of basisonderwijs en bestuurder heeft als doel
fr Le module de formation relatif aux fonctions de préfet des études ou directeur ou directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de coordonnateur d'un centre de formation et d'éducation en alternance, de proviseur ou sous-directeur ou sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale et d'administrateur a pour objet
nl het verloop van de levenscyclus, om te bestuderen of de hierboven beschreven longitudinale dimensie van een gemiddeld mensenleven niet kan worden vervangen door een meer mobiele en alternerende structuur, waarbij de tijd die wordt geïnvesteerd in het gezin en de loopbaanonderbreking om zich te wijden aan de zorg voor kinderen of andere hulpbehoevende personen, of aan een opleiding, niet langer worden beschouwd als een gelukkige uitzondering of als een nadeel voor de carrière (vooral van vrouwen), maar dat zij stilaan voor de meeste mannen en vrouwen die dat wensen een normale en gangbare praktijk worden
fr la perspective du cycle de vie, afin d'étudier la possibilité de substituer à la structure actuelle linéaire de la plupart des parcours de vie une structure plus mobile et alternée, dans laquelle l'investissement familial, les pauses consacrées aux enfants ou aux autres membres de la famille qui ont besoin de soutien ou à la poursuite de sa formation, ne soient plus considérés comme une chance exceptionnelle, ou bien qu'ils ne soient pas un choix inévitablement pénalisant en termes de carrière, notamment pour les femmes, mais qu'ils deviennent progressivement une condition normale et courante pour la majorité des hommes et des femmes qui y aspirent
nl Indien de alternerende opleiding voortijdig beëindigd werd, omdat hetzij de praktijkopleiding, hetzij de theoretische opleiding, hetzij beide beëindigd werden, vermeldt dit attest de effectieve einddatum van die alternerende opleiding en begint bovengenoemde termijn van vier maanden vanaf die effectieve einddatum te lopen
fr Si la formation en alternance a pris fin prématurément, parce que soit la formation pratique, soit la formation théorique, soit les deux ont pris fin, cette attestation mentionne la date effective de cette formation en alternance et le délai de quatre mois précité commence à courrir à partir de cette date de fin effective
nl De extra middelen waarop het Centrum voor alternerend onderwijs en vorming recht heeft, worden ook gestort bij de zetel-inrichting. »
fr Les ressources complémentaires proméritées par le Centre d'éducation et de formation en alternance sont également versées à l'établissement-siège. »
nl Overwegende dat de waarborg inzake regelmatigheid van de studies ook de uitreiking veronderstelt van een oriënteringsattest C aan de leerlingen die niet geslaagd zijn voor het ‧e, ‧e en ‧e studiejaar van het alternerend onderwijs en van een attest van schoolbezoek aan de leerlingen die het Centrum voor alternerend Onderwijs en Vorming tijdens het schooljaar verlaten
fr Considérant que la garantie de la régularité des études implique également la délivrance d'une attestation d'orientation C aux élèves qui ont terminé sans fruit les ‧e, ‧e et ‧e années de l'enseignement en alternance et d'une attestation de fréquentation aux élèves qui quittent le Centre d'Education et de Formation en Alternance au cours de l'année scolaire
nl alternering ‧ dagen "luik ‧" en ‧ dagen "luik ‧" binnen de werkweek
fr régime ‧ jours "volet ‧" et ‧ jours "volet ‧" pendant la semaine de travail
nl De examencommissie opgericht voor het uitreiken van het brevet van coördinator van een centrum voor alternerend onderwijs en vorming wordt samengesteld als volgt
fr Le jury constitué afin de délivrer le brevet de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance est composé comme suit
nl Een leerling voltooit met vrucht het zevende B beroepsjaar alternerend onderwijs indien hij, nadat hij aan het geheel van de opleiding voor het genoemd jaar heeft voldaan en hij zijn kwalificatiegetuigschrift heeft bekomen, in staat wordt geacht zijn studies voort te zetten in minstens één van de hogere onderwijsvormen met volledig leerplan
fr Un élève termine avec fruit la septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance si, ayant satisfait à l'ensemble de la formation de ladite année et ayant obtenu son certificat de qualification, il est jugé capable de poursuivre ses études dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice
nl De vervanging van Europass-beroepsopleidingen door MobiliPass gaat gepaard met een wijziging van de inhoud, die voortaan niet alleen meer op alternerende opleidingen slaat
fr En effet la transformation d'Europass formation en MobiliPass conduit à un changement de contenu en allant au-delà des seules formations en alternances
nl de jongere, tewerkgesteld in het kader van het koninklijk besluit nr. ‧ van ‧ december ‧ tot invoering van een stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding voor jongeren tussen ‧ en ‧ jaar en tot tijdelijke vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen van de werkgever verschuldigd in hoofde van deze jongeren
fr le jeune occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° ‧ du ‧ décembre ‧ instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de ‧ à ‧ ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes
nl Het opleidingsprofiel van waterdichter bepaald bij de Regering op basis van artikel ‧ van het decreet van ‧ juli ‧ en van toepassing op de alternerende opleiding op basis van artikel ‧ van voornoemd decreet, zoals opgenomen in bijlage ‧, wordt bevestigd overeenkomstig voornoemd artikel
fr Le profil de formation d'étancheur/étancheuse déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article ‧ du décret du ‧ juillet ‧ et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article ‧ du décret précité, tel que repris en annexe ‧, est confirmé, conformément à l'article ‧ précité
nl Deze mandaten worden alternerend uitgeoefend door een vertegenwoordiger van de werkgevers en een vertegenwoordiger van de werknemers
fr Ces mandats sont exercés en alternance par un représentant d'employeurs et un représentant des travailleurs
nl een sterke financiering eraan ten grondslag ligt. Daarom moet het Parlement het gemeenschappelijk standpunt van de Raad - waarin slechts 45 miljoen ecu voor het programma wordt voorzien - verwerpen, en eisen dat het oorspronkelijk bedrag van de Commissie - met name 150 miljoen ecu - opnieuw wordt opgevoerd; -het programma nauwer op de andere actieprogramma's voor de energiesector - Alterner, Thermie en Synergy - wordt afgestemd, zodat fragmentering van de acties wordt voorkomen; -de nodige wetgevende en andere maatregelen worden genomen met het oog op de vlotte toepassing van het programma; -het toezicht op de tenuitvoerlegging van het programma in kleinere lid-staten zoals Griekenland wordt verzekerd.
fr un, disposer d'une solide enveloppe financière, et c'est pourquoi il faut en revenir à la proposition des 150 millions d'écus de la Commission, au lieu des 45 millions retenus depuis par le Conseil; -deux, bénéficier d'une meilleure coordination avec les autres programmes énergétiques ALTENER, THERMIE, SYNERGY, afin d'éviter une trop grande dispersion; -trois, s'accompagner de toutes les mesures, législatives ou non, facilitant sa mise en oeuvre; -quatre, prévoir des dispositions spéciales pour sa bonne marche dans des petits pays comme la Grèce.
nl Zij is een alternerende combinatie van een theoretische opleiding en een praktische opleiding in een onderneming
fr Elle combine, en alternance, une formation théorique et une formation pratique en entreprise
nl ° in § ‧, derde lid, worden de woorden "het onderwijs met beperkt leerplan" vervangen door de woorden "het alternerend secundair onderwijs"
fr ° au § ‧, alinéa ‧, les mots "l'enseignement à horaire réduit" sont remplacés par les mots "l'enseignement secondaire en alternance"
nl Het Centrum voor alternerend onderwijs en vorming dat deze norm niet haalt, gaat op deze datum op in het in het eerste lid bedoeld Centrum
fr Le Centre d'éducation et de formation en alternance qui n'atteint pas cette norme est fusionné à cette date par absorption par le Centre visé à l'alinéa ‧er
nl Toelagen met het oog op de werking van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises-IFALPME-" (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen
fr Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME
nl Deze functies worden voor de duur ervan telkens alternerend uitgeoefend door een afgevaardigde van de werkgevers en een afgevaardigde van de werknemers
fr Ces fonctions sont exercées pour leur durée chaque fois en alternance par un délégué des employeurs et un délégué des travailleurs
nl Chantal Knockaert, coördinator van een centrum voor alternerend onderwijs en vorming
fr Chantal Knockaert, coordonnatrice de centre d'éducation et de formation en alternance
nl Overwegende dat de centra voor alternerende opleiding en onderwijs zonder uitstel ingelicht moeten worden over de voorwaarden waaraan de periodes voor inschakeling in het maatschappelijk en beroepsleven van de leerlingen moeten beantwoorden
fr Considérant que les Centres d'Education et de Formation en Alternance doivent être informés sans délai des conditions auxquelles doivent répondre les périodes d'insertion socio-professionnelle pour les élèves
nl Met de door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken voorgestelde verbeteringen kan deze maatregel de mobiliteit van de leerlingen en de kwaliteit van de alternerende opleidingen voor die leerlingen verbeteren en aldus tot een versterking van de vaardigheden in de EU bijdragen.
fr Avec les améliorations suggérées par la commission de l'emploi et des affaires sociales, ce système pourrait améliorer à la fois la mobilité des apprentis et la qualité de la formation en alternance reçue par les apprentis et, ainsi, participer à une hausse des niveaux de compétences dans l'UE.
nl ° « overeenkomst inzake alternerende opleiding »: overeenkomst waarbij een werkgever zich ertoe verbindt een praktische opleiding op de werkvloer te geven of te laten geven aan een leerling en waarbij een leerling zich ertoe verbindt een opleiding op de werkvloer onder het toezicht van de werkgever te volgen, alsook een systematische opleiding in een opleidingscentrum
fr ° « contrat de formation en alternance »: le contrat par lequel un employeur s'engage à donner ou à faire donner à un apprenant une formation pratique sur le milieu de travail et par lequel un apprenant s'engage à se former sur un lieu de travail sous la direction de l'employeur, de même qu'à suivre une formation systématique dans un centre de formation
Pagina 1. Gevonden 653 zinnen matching zin alterner.Gevonden in 0,854 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.