Vertalingen in French:

  • Lycopode officinal   

Voorbeeld zinnen met "Grote wolfsklauw", vertaalgeheugen

add example
nl De Europese Raad verklaarde in maart ‧ dat gezien het grote belang van de energie-intensieve sector, kosteneffectieve maatregelen moeten worden genomen om het concurrentievermogen en het milieueffect van deze Europese industrieën te verbeteren
fr Le Conseil européen a d'ailleurs souligné en mars ‧ l'importance considérable que revêtent les secteurs grands consommateurs d'énergie et mis en évidence que des mesures présentant un bon rapport coût-efficacité sont nécessaires pour améliorer la compétitivité de ces industries européennes et en réduire l'incidence sur l'environnement
nl Europa kan namelijk alleen goed functioneren als de basis van ons handelen bepaald wordt door solidariteit met de meest achtergestelde regio's. De Europese Unie kan niet bestaan als de verschillen tussen de regio's te groot zijn.
fr C'est là une question politique centrale parce que l'Europe n'est viable que si elle repose sur un projet de solidarité avec ses régions les plus démunies ; l'Union européenne ne pourra pas se faire sur la base de disparités régionales excessives.
nl Het is daarom van groot belang het gevaarlijke gebruik van tabak te verminderen en vooral de jongeren - op wie vele tabaksreclames specifiek gericht zijn! - ervan te weerhouden zich aan deze schadelijke gewoonte over te geven.
fr Il est dès lors urgent de réduire la consommation de tabac et d'empêcher surtout les jeunes - auxquels s'adressent spécifiquement de nombreuses publicités pour le tabac - de se lancer dans cette habitude nuisible à la santé.
nl Mijn vader is groot.
fr Mon père est grand.
nl Ik juich het samenwerkingsplatform toe dat door dit nieuwe kader voor partnerschap wordt bevorderd. De betrekkingen met onze buurlanden moeten namelijk opnieuw worden ingevuld, niet alleen om tot effectievere samenwerking te komen, maar ook om de grote problemen waarmee we op dit moment te maken hebben te kunnen oplossen, zoals de economische crisis en de energiezekerheid.
fr J'accueille favorablement la plateforme de coopération promue par ce nouveau cadre de partenariat, au vu de la nécessité vitale qu'il y a de réajuster nos relations avec nos voisins, non seulement afin d'améliorer l'efficacité de notre coopération, mais aussi afin de résoudre les grands problèmes auxquels nous faisons face actuellement, qu'il s'agisse par exemple de la crise économique ou de la sécurité énergétique, et auxquels il est impossible de faire front en interne uniquement.
nl Als we deze zouden vergelijken met een persoon, dan is het geen grote stap, maar een stap die wij allemaal kunnen zetten.
fr À l'échelle de l'homme, ce n'est pas un grand pas, un pas que vous et moi pourrions faire.
nl Wij realiseren ons dat een groot gedeelte van de visserijsector de afgelopen jaren in economische onzekerheid zat, met name door de stijging van de brandstofprijzen.
fr Nous sommes conscients que de nombreux acteurs du secteur de la pêche sont confrontés à l’insécurité économique depuis quelques années en raison de la hausse des prix des carburants.
nl Het beschermen van spaarders betekent inzicht hebben in de rol die door andere speculanten wordt gespeeld binnen dit kader of in dit scenario, de rol van kredietbeoordelingsbureaus, die vaak een grote inconsistentie laten zien en tegengestelde belangen waartegen soms geen protest kwam.
fr Par protection des épargnants, il faut entendre la compréhension du rôle des autres acteurs dans ce cadre de travail ou dans ce plan d'action, et du rôle des agences de notation de crédits. Cette situation affiche le plus souvent une grande incohérence et a conduit à des situations de conflits qui à l'époque n'ont pas été résolues.
nl De grote figuren uit de geschiedenis, de verhalen over mannen en vrouwen, wier voorbeeld navolgenswaard is, vormen het geweten en geven richting aan de geest, niet zozeer abstracte morele principes
fr De grands personnages de l'histoire, des histoires d'hommes et de femmes dont l'exemple mérite d'être suivi, constituent la conscience et donnent une orientation à l'esprit, plutôt que des principes moraux abstraits
nl Ik wil nogmaals het grote economische en culturele potentieel en het unieke karakter van de creatieve industrieën benadrukken.
fr Je voudrais souligner une nouvelle fois l'énorme potentiel économique et culturel et la nature unique des industries créatives.
nl De inschrijvingen zijn afkomstig van een klein aantal grote partners dat zich in een consortium verenigd heeft met daaromheen een hele reeks geassocieerde bedrijven
fr Elles émanaient de consortiums composés de partenaires principaux auxquels se joignait une constellation de sociétés associées
nl We zijn het over bepaalde details niet helemaal met de Raad eens. Zo zegt de Raad bijvoorbeeld dat de bureaucratische regels niet mogen gelden voor museumschepen en dat we een beetje strenger moeten zijn bij grote vissersvaartuigen en pleziervaartuigen.
fr Où nous distinguons-nous du Conseil, abstraction faite de menus détails - nous voulons exclure les navires tenant lieu de musées des prescriptions bureaucratiques et nous sommes un peu plus stricts en ce qui concerne les grands navires de pêche et les bateaux de plaisance.
nl In 1984 waren er grote niet-verkoopbare overschotten. Dat is op dit ogenblik duidelijk niet meer het geval.
fr En 1984, il y avait d'énormes excédents qui ne trouvaient pas preneur, ce qui n'est plus le cas.
nl Deze grote populariteit in de Europese onderwijswereld mag twee jaar voor het einde van het programma niet in het gedrang komen, net nu elf nieuwe landen aan de deur van de Europese Unie aankloppen en tot onze wederzijdse verrijking kunnen bijdragen.
fr Cette grande popularité au sein de la communauté éducative européenne ne doit pas être compromise à deux ans de l'échéance du programme, alors même que onze nouveaux pays frappent à la porte de l'Union européenne pour notre enrichissement réciproque.
nl De klimaatverandering heeft grote economische en sociale gevolgen.
fr Le changement climatique que nous connaissons a un impact économique et social majeur.
nl Als Pool wil ik er in deze zaal met bijzondere trots op wijzen dat zonder de spirituele inspiratie van onze grote landgenoot, Zijne Heiligheid Johannes Paulus II, de feestelijkheden van vandaag niet hadden plaatsgevonden.
fr En tant que Polonais, je suis particulièrement fier de souligner à l’Assemblée que les célébrations d’aujourd’hui n’auraient pas lieu sans l’inspiration spirituelle de notre grand compatriote, Sa Sainteté Jean-Paul II.
nl Zo is bijvoorbeeld in Duitsland een vrouw voorzitter van mijn partij, de CDU. En in de PPE-DE-Fractie is een groot aantal nationale delegatiehoofden vrouw.
fr Ainsi, en Allemagne, c'est une femme qui dirige mon parti, la CDU, et dans le groupe PPE-DE, un nombre considérable de chefs de délégations nationales sont des femmes.
nl Met dit verslag wordt een grote stap in die richting gezet.
fr Ce rapport va clairement dans ce sens.
nl Deze problemen op het vlak van de beschikbaarheid, kwaliteit, organisatie, toegankelijkheid en uitwisseling van de ruimtelijke informatie doen zich voor met betrekking tot een groot aantal beleids- en informatiethema's en op alle overheidsniveaus
fr Les problèmes concernant la disponibilité, la qualité, l'organisation, l'accessibilité et le partage des informations géographiques sont communs à un grand nombre de politiques et de thèmes dans le domaine de l'information, ainsi qu'à différents niveaux d'autorité publique
nl vindt dat, gezien de dringende behoefte aan structurele financiering voor een groot aantal EU-regio's in de nieuwe programmaperiode, alle middelen die voor het cohesiebeleid zijn toegekend, voor dit doel moeten worden besteed; dringt derhalve aan op de mogelijkheid om de middelen die niet besteed zijn wegens de N+‧ regels binnen rubriek ‧b opnieuw te gebruiken voor de regio's die in staat zijn deze te absorberen op basis van de beginselen van doeltreffendheid en eerlijkheid
fr estime que, eu égard au besoin sérieux de financement structurel pour de nombreuses régions de l'Union européenne au cours de la nouvelle période de programmation, il y aurait lieu de dépenser à cette fin toutes les ressources attribuées à la politique de cohésion; demande, par voie de conséquence, qu'il soit possible de réutiliser des ressources non dépensées en raison des règles N+‧ à l'intérieur de la sous-rubrique ‧b en faveur des régions qui sont en état de les absorber, ce, sur la base des principes d'efficacité et d'équité
nl Mijnheer de Voorzitter, ik dank de heer Castagnetti voor zijn grote inspanningen voor dit verslag en allen die aan het debat hebben deelgenomen.
fr Monsieur le Président, permettez-moi de remercier directement M. Castagnetti pour les efforts considérables qu'il a produit sur ce rapport, ainsi que tous ceux qui ont pris part au débat.
nl De tijd is rijp om met de belanghebbende partijen te onderhandelen over de oprichting van een internationale macht in Gaza - zoals door andere collega's is voorgesteld - met deelneming van een grote politiemacht van Arabische landen, die een politiemacht van het Palestijnse bestuur moet opleiden en helpen om via een verstrekkend VN-mandaat de openbare orde op te leggen, alsook met de deelneming van een militaire Europese macht om ervoor te zorgen dat er een einde komt aan het afvuren van raketten en de wapensmokkel, en dat de grensovergangen volledig geopend zijn.
fr Le moment est venu de négocier avec les parties intéressées la formation d'une force internationale - comme d'autres collègues l'ont suggéré - pour entrer dans la bande de Gaza avec une force de police importante composée de policiers issus des pays arabes, en vue de former et d'aider une force de police de l'Autorité palestinienne dans le cadre d'un large mandat des Nations unies visant à imposer la loi et l'ordre, et avec une force militaire européenne destinée à mettre fin aux tirs de roquettes et à la contrebande d'armes, et à garantir l'ouverture totale des points de passage.
nl Bovendien blijft er grote bezorgdheid bestaan over de kinderarbeid en de negatieve invloed die de verspreiding van HIV/aids op de vooruitgang van India zou kunnen hebben.
fr De graves inquiétudes demeurent à propos du travail des enfants et aussi s’agissant de la propagation du HIV/Sida, qui pourrait à elle seule enrayer les progrès du pays.
Pagina 1. Gevonden 98134 zinnen matching zin Grote wolfsklauw.Gevonden in 6,244 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.