Vertalingen in Frans:

  • Lycopode officinal   

Voorbeeld zinnen met "Grote wolfsklauw", vertaalgeheugen

add example
nl Voor een duurzame economische groei en toenemende welvaart is het essentieel dat de financiële markten goed werken en het vertrouwen van het grote publiek genieten.
fr Le bon fonctionnement des marchés financiers et la confiance que le public leur accorde sont essentiels à une croissance économique durable et à la création de richesses.
nl Dat immers een groot aantal huizenblokken, die door het gewestplan bij de gemengde gebieden werden ingedeeld, door dit gewestelijk bestemmingsplan bij woongebieden worden ingedeeld B voornamelijk in het westelijk deel van de Vijfhoek en in de eerste kroon, omvattende de delen van Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht-, of bij woongebieden met een lint voor handelskernen
fr Qu'en effet, un nombre important d'îlots qualifiés par le plan de secteur de zones mixtes ont été requalifiés par le présent plan régional d'affectation du sol en zones d'habitation, principalement dans la partie ouest du Pentagone et la première couronne comprenant les parties de Molenbeek-Saint-Jean et d'Anderlecht ou requalifiés en zones d'habitation avec liseré de noyau commercial
nl Het is duidelijk dat in de toekomst de politiezones geen alleenstaande entiteiten meer zullen zijn, maar deel zullen uitmaken van een grote politiestructuur
fr Il est clair que, à l'avenir, les zones de police ne constitueront plus des entités autonomes et qu'elles feront partie d'une grande structure policière
nl De grote inzet van de Unie voor het bevorderen van de vrede in de regio blijkt mede uit de omvang van de economische steun voor het vredesproces.
fr Le soutien économique de l'Union au processus de paix est à la mesure de la profondeur de son engagement en faveur du rétablissement de la paix dans la région.
nl De grootste misleiding tot nu toe is, dat de politieke elite van de EU met dezelfde voorstellen komt over hoe de EU zou moeten worden bestuurd, en wat de EU zou moeten doen, als de constitutionele voorstellen, die al zijn afgewezen in referenda met een hoge opkomst en grote aantallen 'nee'-stemmers.
fr La plus grande déception à ce jour est que l'establishment politique de l'UE dépose des propositions sur la manière dont l'UE devrait fonctionner et ce qu'elle devrait faire, qui sont identiques aux propositions qui ont déjà été rejetées lors de référendums dont le taux de participation était élevé et le résultat du scrutin largement négatif.
nl Het is geen uur voor uitleg en debatten. Niettemin hebben we met grote aandacht naar mevrouw Flemming geluisterd.
fr Nous vous avons cependant écoutée attentivement, Madame Flemming.
nl Het zou een onzinnige onderneming zijn deze ontwikkelingen, die grote voordelen voor de consument met zich mee kunnen brengen, een halt te willen toeroepen; het lijkt ons overigens duidelijk dat de handel op kleine schaal een rol zal blijven spelen - hun geografische nabijheid en de persoonlijke bediening maakt ze onvervangbaar.
fr Cela n'aurait pas de sens d'essayer de lutter contre ces évolutions, à même de fournir des avantages accrus aux consommateurs; mais il nous semble clair que le commerce de petite dimension continuera à avoir son rôle, profitant de la proximité géographique et personnelle qui le rend irremplaçable.
nl Maar nee, dit verslag, dat een vervolg is op een initiatief van de Franse Republiek waarvan we toch moeten zeggen dat het zeer acceptabel was, is één grote luchtbel. Sterker nog, het is een regelrechte aansporing tot criminaliteit, illegaliteit en geweld.
fr Bien au contraire, ce rapport, qui fait suite à une initiative de la République française pourtant, il faut le souligner, relativement acceptable, n'est qu'un leurre. Pire, une incitation à la criminalité, à la clandestinité, à l'illégalité et à la violence.
nl vervaardiging van pers-, trek-en stanswerk (grote stukken) met een productie-oppervlakte van ‧ ha of meer
fr emboutissage-découpage (de grosses pièces) avec une superficie de production de ‧ ha ou plus
nl MAART ‧.-Koninklijk besluit waarbij de hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op ‧ en ‧ juli ‧ op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Limburg en van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
fr MARS ‧.-Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies intenses, localement accompagnées de grêlons de dimension importante survenues les ‧ et ‧ juillet ‧ sur le territoire de plusieurs communes des provinces d'Anvers, de Brabant flamand, de Brabant wallon, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Hainaut, de Liège, de Limbourg et de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
nl Mijnheer de Voorzitter, hoewel de begroting van dit jaar gezien de omstandigheden voldoet, heeft ze wat de procedure betreft niet alleen in dit Huis maar ook in andere instellingen een groot aantal tekortkomingen laten zien, vooral natuurlijk in verband met het gedrag van de Raad als één van de takken van de begrotingsautoriteit; hij heeft zich gedurende deze hele begrotingsprocedure star, onverantwoordelijk, inconsequent en soms onnozel gedragen.
fr Monsieur le Président, bien que répondant aux exigences des circonstances, le budget de cette année a mis en lumière de nombreux défauts de procédure, non seulement à l'intérieur de cette Assemblée, mais également dans d'autres institutions, notamment la conduite du Conseil qui constitue un des bras de l'autorité budgétaire, Conseil qui s'est montré inflexible, irresponsable, incohérent et par moments à côté de la question tout au long de la procédure budgétaire.
nl We zijn er echter op tegen dat ook met deze symbolische beslissing wordt gesuggereerd dat we deel uitmaken van een groot rijk.
fr Nous sommes également opposés à la notion selon laquelle cette décision symbolique devrait être prise comme la suggestion que nous faisons partie d'un grand empire.
nl Maar laat ons vooral niet denken dat we nu de grote sprong voorwaarts gaan maken.
fr Mais ne nous imaginons surtout pas que nous allons faire un grand pas en avant.
nl B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen- Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blz
fr B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités- Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO L ‧ du ‧.‧.‧, p
nl Wij wijzen u erop dat het systeem overbelast zou kunnen raken vanwege de grote aantallen sollicitaties juist vóór de uiterste datum voor inzending van sollicitaties
fr Veuillez noter qu'en raison du nombre élevé de candidatures que l'EMEA reçoit, lorsque la date limite de dépôt des candidatures est proche, le système peut se trouver temporairement engorgé
nl Uw vader is groot.
fr Votre père est grand.
nl We vinden het veelzeggend dat de EU onderzoekprogramma's financiert van grote multinationals die heer en meester zijn over de technologie waarmee regeringen internetgebruikers kunnen bespioneren, terwijl ze aan de andere kant agentschappen zoals ENISA opricht en ontwikkelt die betalen voor het gebruik van deze zelfde technologie.
fr Il est particulièrement révélateur à nos yeux que l'Union finance les programmes de recherche des grandes multinationales qui maîtrisent les technologies permettant aux gouvernements d'espionner les usagers de l'internet, tout en créant et en développant des agences telles que l'ENISA, qui paieront pour pouvoir utiliser ces mêmes technologies.
nl Bepaalde landen moeten regels anders toepassen; als een land bijvoorbeeld een eiland is of geen bevolking heeft die een grote, functionerende markt kan ondersteunen, moet dat land elk beschikbaar voordeel benutten om investeringen aan te trekken.
fr Certains pays ont besoin d'appliquer les règles différemment: si, par exemple, un pays est une île, ou que sa population n'est pas suffisante pour soutenir un vaste marché actif, il doit utiliser tous les avantages à sa disposition pour attirer les investissements.
nl Ik kom zelf uit een kiesdistrict dat in grote mate van het toerisme afhankelijk is.
fr Je le sais, car je viens d'une circonscription très dépendante du tourisme.
nl De in bovengenoemd advies geformuleerde punten blijven onverkort geldig en de meeste ervan zijn tot op zekere hoogte ook van toepassing op de voorstellen die in het onderhavige advies worden behandeld: een groot aantal bepalingen van deze voorstellen loopt immers gelijk met die van het Al Qaida-voorstel
fr Les observations déjà formulées dans cet avis restent d'actualité, et la plupart d'entre elles s'appliquent également dans une certaine mesure aux nouvelles propositions, dont de nombreuses dispositions correspondent à celles de la proposition Al-Qaida
nl Overwegende dat bij de beantwoording van de vraag of een product een gebrek vertoont, ter bescherming van de fysieke integriteit en de goederen van de consument, niet de ongeschiktheid van het product voor het gebruik maatstaf moet zijn, doch het gebrek aan veiligheid die het grote publiek gerechtigd is te verwachten
fr considérant que, pour protéger l
nl Het monster voor inspectie moet zodanig groot zijn dat het de detectie van een besmettingsniveau van ‧ % met een betrouwbaarheidsniveau van ‧ % mogelijk maakt
fr La taille de l’échantillon aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permette au moins la détection d’un niveau d’infestation de ‧ % avec un degré de fiabilité de ‧ %
nl Dat zijn de grote richtsnoeren van het semester.
fr Telles sont les lignes directrices pour les six mois à venir.
nl In antwoord op de klachten die wij vandaag in toespraken hebben gehoord over de slechte toestand van de Europese Unie wil ik zeggen dat het Amerikaanse noch het Chinese model op ons van toepassing kan zijn, en dat na de grote crisis in Azië van enkele jaren geleden veel landen daar structuren in het leven willen roepen die sterk lijken op datgene wat een aantal mensen hier vandaag juist probeert kapot te maken.
fr Pour répondre aux plaintes exprimées aujourd’hui dans certaines interventions quant à l’état déplorable de l’Union européenne, je souhaiterais signaler que ni l’Amérique ni la Chine ne devraient nous servir de modèles et que, en raison de la crise majeure survenue en Asie il y a quelques années, de nombreux États de ce continent envisagent de développer le genre de structures que certaines personnes de nos pays cherchent aujourd’hui à détruire.
nl Minder grote letters mogen worden gebruikt wanneer de merktekens alleen op langsliggers kunnen worden aangebracht
fr Une plus petite hauteur ne peut être utilisée que lorsqu’il n’y a pas d’autres choix que d’apposer le marquage sur les longerons
Pagina 1. Gevonden 98134 zinnen matching zin Grote wolfsklauw.Gevonden in 9,898 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.