Vertalingen in French:

  • Lycopode officinal   

Voorbeeld zinnen met "Grote wolfsklauw", vertaalgeheugen

add example
nl benadrukt dat natuurrampen en met name bosbranden dit jaar een grote bedreiging zijn geweest voor monumenten en plaatsen van oudheidkundige betekenis die van groot belang voor het Europees cultureel erfgoed zijn; onderstreept daarbij de bedreiging van het oude Olympia, waar de Olympische spelen ontstaan zijn, en zijn museum, vooral als monument van het werelderfgoed; vraagt dat er onmiddellijk middelen ter beschikking gesteld worden om herstelwerkzaamheden uit te voeren als plaatsen die tot het Europees erfgoed behoren, door de aanhoudende bosbranden beschadigd worden
fr souligne que, cette année, les catastrophes naturelles et les incendies de forêts en particulier ont gravement menacé des monuments et des sites archéologiques d'une importance capitale pour le patrimoine culturel européen; souligne à cet égard la menace qu'a connue le site antique d'Olympie, berceau des jeux olympiques, et notamment son musée, inscrits au patrimoine mondial de l'humanité; demande que des ressources soient mises à disposition sans délai à des fins de restauration dans l'hypothèse où des sites faisant partie du patrimoine culturel européen seraient endommagés par la poursuite des incendies de forêts
nl kennis van het Amerikaanse en Europese erfgoed en van Europese cinematografische producties in Amerika, waar deze op minder grote schaal worden verspreid, ter bevordering van wederzijds begrip
fr la connaissance du patrimoine de l'Union européenne et des États-Unis, notamment de la production cinématographique européenne en Amérique, où elle est moins largement diffusée, pour stimuler la compréhension mutuelle
nl (PL) Mijnheer de Voorzitter, met groot genoegen heb ik tijdens dit debat waargenomen dat zich twee kampen aftekenen met betrekking tot het ontstaan van de situatie en de aanbevelingen, namelijk het neoliberale kamp enerzijds en het linkse kamp anderzijds.
fr (PL) Monsieur le Président, j'ai pris beaucoup de plaisir, au cours du débat d'aujourd'hui, à voir apparaître les deux camps qui présentent des raisons différentes pour expliquer cette situation et qui font des recommandations différentes: il y a les néolibéraux d'un côté, et les députés de gauche de l'autre.
nl Zij allen hebben een grote bijdrage geleverd aan het succes.
fr Tous ont largement contribué à notre succès.
nl Iemand zei me zelfs dat het nu gebeurt met kleinere stenen, niet meer met grote stenen.
fr Quelqu'un m'a même dit que l'on utilisait désormais des pierre de taille plus réduite pour les lapidations, et non plus des grosses, comme dans le passé.
nl Dit nieuwe verslag is van groot belang, met name voor het wegnemen van blokkades voor zaken die op stapel staan, en ik weet dat mijn goede en eminente collega, de heer Gil-Robles Gil-Delgado, daar erg gelukkig mee zal zijn.
fr Ce nouveau rapport est très important, en particulier pour le déblocage des affaires en cours. Je sais que cela fera très plaisir à mon bon et éminent collègue, M. Gil-Robles Gil-Delgado.
nl Het eerste deel van uw vraag dient ook te worden gericht aan de Britse autoriteiten, als u er achter wilt komen wat er in Groot-Brittannië op dit gebied allemaal precies gebeurt.
fr La première partie de la question devrait aussi s'adresser aux autorités britanniques pour savoir ce qui se passe en Grande-Bretagne.
nl Ik vind het daarom van groot belang dat wij hier werkelijk mogelijkheden scheppen, dat deze sector dus, en dan vooral ook met betrekking tot opleidingen, een grotere financiële injectie krijgt.
fr En conséquence, je trouve qu' il est très important de créer de vraies possibilités, d' augmenter l' enveloppe financière de ce secteur, notamment pour la formation.
nl de veiligheidsaanbevelingen S ‧ en S ‧ zijn verplicht voor alle andere gevaarlijke stoffen en preparaten die aan het grote publiek worden verkocht, met uitzondering van degene die uitsluitend als « gevaarlijk voor het milieu » zijn ingedeeld
fr les conseils de prudence S ‧ et S ‧ sont obligatoires pour toutes les autres substances et préparations dangereuses (à l'exception de celles classées seulement comme dangereuses pour l'environnement) et vendues au grand public
nl Het zal van groot belang zijn welke juridische constructie wij voor deze dienst kiezen, omdat de begrotingsconsequenties daar direct mee samenhangen.
fr Notre choix de base juridique pour ce service sera très important, car les conséquences budgétaires en dépendront directement.
nl overwegende dat de grote groothandelsketens alsook enkele grote detailhandelsketens in de EU een belangrijke rol spelen bij de bepaling van de levensmiddelenprijzen, en dat hun concentratie zo groot is dat het neerkomt op een dominante positie tegenover de producenten
fr considérant que les plus grandes sociétés de distribution en gros et un petit nombre de grandes chaînes de commerce de détail opérant dans l'UE disposent d'un pouvoir considérable en ce qui concerne la fixation des prix des denrées alimentaires et que la concentration de leur demande est telle qu'elle équivaut à une position dominante vis-à-vis des producteurs
nl Zoals we weten, is het grote probleem van het internationaal privaatrecht en van het privaatrecht in algemene zin, dat het verankerd is in nationale rechtsstelsels die bovendien voortkomen uit verschillende tradities.
fr Le grand problème que pose le droit international privé, comme nous le savons tous, et le droit privé en général, est qu’il implique des droits nationaux se réclamant de différentes traditions.
nl Zij ondergaan die grote veranderingen die ik net noemde, en ik zou in het bijzonder willen wijzen op de vooruitgang in Roemenië op gebieden zoals de hervorming van het rechtsstelsel of de bestrijding van corruptie.
fr Ils subissent ces transformations majeures que je viens de citer et je voudrais en particulier souligner les progrès réalisés par la Roumanie dans des domaines tels que la réforme du système judiciaire et la lutte contre la corruption.
nl Met de uitbreiding van de EU is het aantal officiële talen van de Unie zo groot geworden dat de hele situatie van de Europese scholen moet worden heroverwogen.
fr Avec l’élargissement de l’UE, le nombre de langues officielles est devenu si élevé que c’est la situation des écoles européennes elle-même qui doit être revue.
nl Ik vind dat van groot belang en zou het toejuichen als de Commissie erin slaagde dat ook tot een bindend onderdeel van de structuurfondsenverordening te maken.
fr J’y attache une importance cruciale, et je me réjouirais que la Commission réussisse effectivement à sceller cette égalité dans le règlement relatif aux fonds structurels.
nl In het voorstel van de Commissie staat dat er een duidelijke etikettering moet komen van vlees dat met trombine is vastgeplakt en dat trombine niet mag worden toegestaan in restaurants en grote keukens, omdat het in zulke plaatsen lastig is klanten duidelijke informatie te geven.
fr La proposition de la Commission prévoit un étiquetage clair pour la viande ayant été recomposée de cette manière et précise qu'un tel produit ne devrait pas être autorisé dans les restaurants et les établissements de restauration à grande échelle, puisqu'il est difficile, dans ces endroits, d'informer les clients de manière claire.
nl Niettemin is het van groot belang dat we onbuigzaam zijn tegenover terrorisme.
fr Il sera cependant essentiel d'adopter une attitude ferme face au terrorisme.
nl De EU-markt voor pet wordt gekenmerkt door een relatief groot aantal producenten, die in de regel deel uitmaken van grotere groepen van ondernemingen met hoofdvestigingen buiten de EU
fr Il est constaté que le marché de l’Union pour le PET se caractérise par un nombre de producteurs relativement élevé, appartenant en général à de grands groupes dont le siège se situe en dehors de l’Union
nl Indien naar grootte is gesorteerd) groottesortering, aangegeven door middel van het minimum- en het maximumgewicht
fr calibre (en cas de calibrage) exprimé par les poids minimal et maximal
nl beschouwt het als een belangrijke taak voor de Europeanen in de TEC om de transatlantische partners van de EU ervan te overtuigen dat uiterlijk in ‧ een verregaande, ambitieuze en wettelijk bindende post-Kyoto-regeling over de uitstoot van broeikasgassen moet worden vastgesteld, en dat een groot transatlantisch project voor investeringen en de uitwisseling van technologie op het gebied van een veilige en niet-vervuilende productie van energie moet worden opgezet
fr estime qu'une mission importante des Européens au sein du CET consiste à convaincre les partenaires transatlantiques de l'Union de la nécessité de parvenir d'ici à ‧ à un régime post Kyoto sur les émissions de gaz à effet de serre qui soit d'une vaste portée, ambitieux et juridiquement contraignant, ainsi qu'à élaborer un grand projet transatlantique relatif aux investissements et aux échanges de technologie pour la production sûre et non polluante d'énergie
Pagina 1. Gevonden 98218 zinnen matching zin Grote wolfsklauw.Gevonden in 8,914 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.