uitspraak:  

Vertalingen in Engels:

 • invitation     
  (Noun  ) (noun   )
   
  act of inviting
   
  een verzoek om iets bij te wonen
   
  An email message that a user sends to others to invite them to a meeting.
   
  The request for the presence or participation of someone.
   
  Het verzoek voor de aanwezigheid of deelname van iemand.
   
  act of inviting
   
  act of inviting
 • invite       
  (verb   )
   
  The request for the presence or participation of someone.
   
  Het verzoek voor de aanwezigheid of deelname van iemand.
 • bidding   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
The act of inviting; solicitation; the requesting of a person's company; as, an invitation to a party, to a dinner, or to visit a friend.
 
A document written or printed, or spoken words, conveying the message by which one is invited.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Engels. (11)

Iemand uitnodigen
Invite Someone
uitnodigen
receive; ; ask; take out; to invite; take in; bid; invite
uitnodigend
; engaging
uitnodiging voor gesprek
conversation invitation

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "uitnodiging", vertaalgeheugen

add example
nl Tijdens onze vlucht naar Buenos Aires, waar ik op uitnodiging van de Poolse gemeenschap in de Verenigde Staten de universele Europese waarden toelichtte en verdedigde, samen met de directeur van een katholieke radiozender die door miljoenen luisteraars wordt gerespecteerd, werden we voortdurend lastiggevallen door journalisten van de private, commerciële televisiemaatschappij TVN. Ze hebben niet alleen geprobeerd om ons tot interviews te dwingen, maar hebben de priester en mijzelf, een lid van het Europees Parlement, ook persoonlijk beledigd.
en During a flight to Buenos Aires at the invitation of the Polish American community, where we transmitted and defended universal European values together with the director of a Catholic radio station respected by millions of listeners, we were harassed by journalists from the private, commercial television network TVN, who tried to force us to give interviews, and personally insulted the clergyman and myself, a Member of the European Parliament.
nl Indien beide partijen daarmee instemmen, kunnen de subcomités deskundigen op hun vergaderingen uitnodigen om de nodige specifieke informatie te verstrekken
en If both Parties agree, the subcommittees may invite experts to their meetings to provide the specific information requested
nl Identificatiecode van de uitnodiging
en Call Identifier
nl De elektronische veiling kan op zijn vroegst twee werkdagen na de datum van verzending van de uitnodigingen beginnen
en The electronic auction may not start sooner than two working days after the date on which invitations are sent out
nl Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die niet voldoen aan de voorwaarden betreffende het minimumaantal deelnemers vermeld in de uitnodiging, worden uitgesloten
en Proposals for indirect RTD actions not satisfying the conditions relating to the minimum number of participants indicated in the call concerned will be excluded
nl Hierbij wordt kennis gegeven van de lancering van uitnodigingen tot het indienen van voorstellen in het kader van de werkprogramma’s Samenwerking, Ideeën en Capaciteiten van ‧ en ‧ van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (‧ tot
en Notice is hereby given of the launch of calls for proposals under the ‧ and ‧ Cooperation, Ideas, and Capacities work programmes of the ‧th Framework Programme of the European Community for Research, Technological Development and Demonstration Activities (‧ to
nl Uitnodiging tot het indienen van een aanvraag voor een opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen voor het gebied van de voormalige boorvergunningen Oosterwolde en Haulerwijk van het Nederlands territoir
en Invitation to submit an application for authorisation to prospect for hydrocarbons in the area covered by the former Oosterwolde and Haulerwijk drilling permits on Dutch territory
nl Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor modal-shiftacties, katalysatoracties en gemeenschappelijke leeracties in het kader van het Marco Polo-programma (Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad en het Parlement van ‧ juli ‧, PB L ‧ van ‧ augustus ‧, blz
en Call for proposals for modal shift, catalyst and common learning actions under the Marco Polo Programme (Regulation (EC) ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ (OJ L ‧ of ‧ August
nl Indien deze instelling na twee maanden, te rekenen vanaf de uitnodiging, haar standpunt nog niet heeft bepaald, kan het beroep worden ingesteld binnen een nieuwe termijn van twee maanden
en If, within two months of being so called upon, the institution concerned has not defined its position, the action may be brought within a further period of two months
nl De uitvoerend directeur kan, indien nodig en overeenkomstig de vergaderagenda, vertegenwoordigers van het Europees Parlement en van andere instanties uitnodigen om deel te nemen aan de vergaderingen van de groep
en The Executive Director may, where appropriate and according to the agenda of the meetings, invite representatives of the European Parliament and from other relevant bodies to take part in the meetings of the Group
nl Het zou ook goed zijn – en misschien kan de commissaris dit bevestigen - als bij de uitnodigingen een ontwerp werd gevoegd van de voorstellen die in juni worden besproken.
en It would also be helpful – and perhaps the Commissioner could confirm this – if the invitations were accompanied by a draft of the proposals that will be discussed in June.
nl De lidstaten kunnen andere deskundigen of ambtenaren uitnodigen de vergaderingen als waarnemer bij te wonen
en Member States can invite other experts or officials to attend the meetings of the working groups as observers
nl De Europese Unie dient positief te reageren op de uitnodigingen van zowel de regering als de oppositie om verkiezingswaarnemers te sturen, zoals bij de algemene verkiezingen in 1996 en 1991.
en The European Union should respond favourably to the invitations received from both the government and the opposition to send election monitors as was the case in the 1996 and 1991 general elections.
nl Zo heb jij je uitnodiging gekregen
en That' s how you got your invitation
nl Om de eindresultaten te bereiken zal Clean Sky vergelijkende uitnodigingen tot het indienen van voorstellen organiseren die een sleutelrol zullen spelen bij de verwezenlijking van de doelstellingen
en Within the scope of achieving the final deliverables, the Clean Sky JU will organise competitive calls for proposals playing an essential role achieving the objectives
nl Mogen wij je dan ook uitnodigen?
en Can you wait foryour invitation?
nl Het initiatief van de Commissie moet de lidstaten uitnodigen functieclassificaties in te voeren die stroken met het beginsel van gelijkheid van mannen en vrouwen, waardoor werkgevers en werknemers eventuele loondiscriminatie op grond van een stereotype loonschaaldefinitie kunnen vaststellen
en The Commission's initiative should invite Member States to introduce job classification complying with the principle of equality between women and men, enabling both employers and workers to identify possible pay discrimination based on a biased pay-scale definition
nl Overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad van ‧ december ‧ betreffende de regels inzake de deelneming van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten en de regels inzake de verspreiding van de onderzoeksresultaten ter uitvoering van het zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap (‧-‧) (hierna de regels voor deelneming genoemd) worden voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract ingediend onder de voorwaarden van de uitnodigingen tot het indienen van voorstellen
en In accordance with Article ‧ of the Regulation of the European Parliament and of the Council, of ‧ December ‧, concerning the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in, and for the dissemination of research results for, the implementation of the European Community Sixth Framework Programme (‧ to ‧) (referred to as the rules for participation), proposals for indirect RTD actions should be submitted under the terms of calls for proposals
nl Natuurlijke of rechtspersonen die voldoen aan de voorwaarden in de regels voor deelneming en niet onder een van de uitsluitingsgevallen vallen in de regels voor deelneming en in artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG, Euratom) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ juni ‧ houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (hierna de indieners genoemd) worden uitgenodigd voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in te dienen bij de Commissie, afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden in de regels voor deelneming en in de uitnodiging
en Natural or legal persons fulfilling the conditions stated in the rules for participation and that do not fall under any of the exclusion cases in the rules for participation or in Article ‧ of Council Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ of ‧ June ‧ on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (referred to as the proposers) are invited to submit to the Commission proposals for indirect RTD actions subject to the conditions in the rules for participation and in the call concerned being fulfilled
nl Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract moeten ten laatste op de sluitingsdatum en op het in de desbetreffende uitnodiging gespecificeerde tijdstip de Commissie bereiken
en Proposals for indirect RTD actions have to reach the Commission at the latest on the closure date and at the time specified in the call concerned
nl – Mijnheer de Voorzitter, ik ben onlangs teruggekeerd uit Sri Lanka, waar ik op uitnodiging van de betrokken partijen mijn werkzaamheden voor het vredesproces heb voortgezet.
en Mr President, I have recently returned from Sri Lanka, where I was continuing my engagement with the peace process at the invitation of those involved.
nl Ik ben dit weekeinde in Andalusië geweest op uitnodiging van een platform dat zich inzet voor de bescherming van het Park Doñana, een reservaat van de biosfeer en patrimonium van de mensheid.
en Last weekend I was invited by a defence body representing the Donãna Park, a biosphere reserve and world heritage area, in Andalusia.
nl Overeenkomstig artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. ‧/‧, moeten in deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen de prioritaire thema's en acties en de uiterste data voor de indiening van de aanvragen en het begin van de acties worden aangegeven
en In accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, modified by Commission Regulation (EC) No ‧/‧, this call for proposals specifies the priority topics and measures and the deadlines for submitting applications and commencing the measures concerned
nl Ik zou nu minister Malmström graag willen uitnodigen voor de gezamenlijke ondertekening, die aan deze tafel zal plaatsvinden.
en I would like to now ask Minister Malmström to proceed with the joint signing, which will be done at this table.
Pagina 1. Gevonden 6288 zinnen matching zin uitnodiging.Gevonden in 1,224 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.