uitspraak:  

Vertalingen in English:

 • invitation     
  (Noun  ) (noun   )
   
  act of inviting
   
  een verzoek om iets bij te wonen
   
  An email message that a user sends to others to invite them to a meeting.
   
  The request for the presence or participation of someone.
   
  Het verzoek voor de aanwezigheid of deelname van iemand.
   
  act of inviting
 • invite       
  (verb   )
   
  The request for the presence or participation of someone.
   
  Het verzoek voor de aanwezigheid of deelname van iemand.
 • bidding   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
The act of inviting; solicitation; the requesting of a person's company; as, an invitation to a party, to a dinner, or to visit a friend.
 
A document written or printed, or spoken words, conveying the message by which one is invited.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (11)

Iemand uitnodigen
Invite Someone
uitnodigen
receive; ; ask; take out; to invite; take in; bid; invite
uitnodiging voor gesprek
conversation invitation

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "uitnodiging", vertaalgeheugen

add example
nl het toezien op het beheer van de uitnodigingen tot het indienen van projectvoorstellen
en supervise the management of the calls for project proposals
nl voor leden van officiële delegaties van de Republiek Montenegro die op officiële uitnodiging deelnemen aan bijeenkomsten, overlegrondes, onderhandelingen of uitwisselingsprogramma’s of aan evenementen die door intergouvernementele organisaties op het grondgebied van de lidstaten worden gehouden
en members of official delegations who, following an official invitation addressed to the Republic of Montenegro, shall participate in meetings, consultations, negotiations or exchange programmes, as well as in events held in the territory of the Member States by intergovernmental organisations
nl Steunmaatregelen van de staten- Frankrijk- Steunmaatregel C ‧/‧ (ex NN ‧/‧)- Fonds ter voorkoming van risico's in de visserij: fiscale maatregelen- Uitnodiging overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken
en State aid- France- State aid C ‧/‧ (ex NN ‧/‧)- Fund for the prevention of risks to fishing: fiscal measures- Invitation to submit comments pursuant to Article ‧ of the EC Treaty
nl in de eerste plaats heeft de Commissie door de vaststelling van de uitnodiging de rechtsgrondslag daarvan overschreden of geschonden, met name verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ februari ‧ tot instelling van een instrument voor financiële steun ter bevordering van de economische ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap en tot wijziging van verordening (EG) nr. ‧/‧ betreffende het Europees Bureau voor wederopbouw
en first, because, in issuing the notice, the Commission exceeded and/or infringed its legal basis, to be specific Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ establishing an instrument of financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community and amending Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the European Agency for Reconstruction
nl Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in het kader van het specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie Structurering van de Europese onderzoeksruimte
en Call for proposals for indirect RTD actions under the specific programme for research, technological development and demonstration: Structuring the European Research Area
nl Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap- Uitnodiging tot het indienen van voorstellen met betrekking tot de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen
en Commission communication pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council on common rules for the operation of air services in the Community- Invitation to tender in respect of the operation of scheduled air services in accordance with public service obligations
nl Al bij de eerste uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor prioriteit ‧ van het zesde kaderprogramma is een project geselecteerd dat betrekking heeft op kunstmatige weefsel- en celenginee-ring, wat bijzonder relevant is voor reuma-aandoeningen; over dit project wordt momenteel onderhandeld
en Already under the first call of priority one of the ‧th FP a project related to tissue and cell engineering, which has a strong relevance for rheumatic diseases, has been selected and is currently under negotiation
nl indien de uitnodiging afkomstig is van een in een lidstaat gevestigde rechtspersoon of onderneming of een bureau of filiaal daarvan: het in de betrokken lidstaat wettelijk voorgeschreven registratienummer
en if the inviting person is a legal person or company or an office or a branch of such legal person or company established in the territory of a Member State, the registration number as required by the national law of the Member State concerned
nl Ik kan overigens iedereen uitnodigen om daar opnieuw een blik op te werpen, nu er de nodige tijd overheen is gegaan en wij ons er meer van kunnen distantiëren.
en This is something that suddenly occurred to me the other day after rereading the 2004 Constitutional Treaty - I would ask you all to have another look at it, now that some time has passed and it is possible to be more objective.
nl Ik wil hem daarom uitnodigen een schriftelijke vraag in te dienen met daarin alle zaken die hij hier terecht aan de orde heeft gesteld en ik ben er zeker van dat mijn collega's in de Commissie hem graag een uitgebreid antwoord willen geven.
en So I invite him to put down a written question listing the issues, that he very fairly raised, and I am certain that my colleagues in the Commission will happily respond in detail.
nl Ik wil ook duidelijk zeggen dat de verlenging van het Fonds voor tabak geen uitnodiging is om de tabakshervorming van 2004 weer open te breken. U moet beseffen dat deze hervorming een gedane zaak is.
en I must say clearly as well that the prolongation of the tobacco fund is not an invitation to reopen the tobacco reform from 2004, and I think you have to be aware that this reform is a done deal.
nl Uw uitnodiging was beter geweest als z' n naam erop had gestaan
en By the way, your invitation would sound more real if it had the guy' s name on it
nl Sluiten van de eerste contracten: naar schatting zullen de eerste contracten in verband met deze uitnodiging ‧ maanden na de sluitingsdatum van kracht worden
en Conclusion of first contracts: it is estimated that the first contracts related to this call will come into force ‧ months after the closure date
nl een schriftelijke uitnodiging van de gastheer of-vrouw
en a written request from the host person
nl Elk jaar inviteren we daarvoor een aantal journalisten uit de lidstaten en de uitnodigingen worden met graagte aanvaard.
en Indeed, we invite a number of journalists from Member States every year and these courses are very popular.
nl Ik heb een uitnodiging
en I have an invitation
nl Indien de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA na twee maanden, te rekenen van de uitnodiging, haar standpunt nog niet heeft bepaald, kan het beroep worden ingesteld binnen een nieuwe termijn van twee maanden
en If, within two months of being so called upon, the EFTA Surveillance Authority has not defined its position, the action may be brought within a further period of two months
nl Ondertekening contract: naar verwachting zullen de eerste contracten in verband met deze uitnodiging in de eerste helft van ‧ in werking treden
en Contract signature: it is estimated that the first contracts related to this call will come into force in the first half of
nl Wij willen u uitdrukkelijk uitnodigen om vanaf dag één mee te werken aan de Energieroutekaart.
en We want to invite you to become involved with the Energy Roadmap from day one.
nl Het Eures-coördinatiebureau zal op de vergaderingen van de werkgroep vertegenwoordigers van de Europese sociale partners en waar nodig vertegenwoordigers van andere Eures-partners en deskundigen uitnodigen
en The EURES Coordination Office shall invite representatives of the European social partners and, when appropriate, representatives of other EURES partners and experts, to attend the meetings of the Working Party
nl een schriftelijke uitnodiging van een in het gastland gevestigde rechtspersoon of onderneming, of een bureau of filialen daarvan, van nationale of lokale autoriteiten van de lidstaten of van organisatiecomités van handels- en industrietentoonstellingen,-conferenties en-symposia die worden gehouden op het grondgebied van de lidstaten
en a written request from a host legal person or company, or an office or branch of such legal person or company, or state or local authorities of the Member States or organizing committees of trade and industrial exhibitions, conferences and symposia held in the territories of Member States
nl Er zullen nieuwe uitnodigingen komen uit Belgrado aan vertegenwoordigers van de Verenigde Naties, aan vertegenwoordigers van de OVSE, wellicht aan vertegenwoordigers van de Europese Unie, wellicht aan vertegenwoordigers van de Raad van Europa.
en Belgrade will issue new invitations to representatives of the UN, the OSCE, perhaps even the EU and the Council of Europe.
nl Zonder afbreuk te doen aan de positieve aspecten van dat model, vormen een aantal onderdelen ervan een uitnodiging tot passiviteit, gemakzucht en luiheid voor bepaalde lagen van de bevolking die zouden kunnen en moeten werken.
en We should therefore ask ourselves why the level of economic reintegration into the active population has been so low amongst those who have benefited from certain support policies.
nl Steunmaatregel van de Staten- Duitsland- Steunmaatregel C ‧/‧ (ex NN ‧/‧ & N ‧/‧)- Belastingvrijstelling voor minerale oliën voor de glastuinbouw- Uitnodiging overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken
en State aid- Germany- State aid No C ‧/‧ (ex NN ‧/‧ & N ‧/‧)- Exemption from the tax on mineral oils for greenhouses- Invitation to submit comments pursuant to Article ‧ of the EC Treaty
nl overwegende dat de voorliggende resolutie bedoeld is als uitnodiging om de weinig bevredigende situatie in de landen doelmatig te verbeteren en dat de bevindingen en voorstellen welke erin vervat zijn derhalve in geen enkel opzicht een beschuldiging of een eisenpakket vormen ten aanzien van de regeringen van soevereine staten die erkend zijn als gelijke partners op het terrein van de internationale politiek
en whereas this Resolution constitutes an invitation to make effective improvements to the unsatisfactory situation prevailing in certain countries and whereas the statements and suggestions contained herein do not, therefore, constitute any kind of accusation or charge-sheet against the governments of fully sovereign states which are recognised as equal partners in international politics
Pagina 1. Gevonden 6288 zinnen matching zin uitnodiging.Gevonden in 2,372 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.