uitspraak:  

Vertalingen in English:

 • invitation     
  (Noun  ) (noun   )
   
  act of inviting
   
  een verzoek om iets bij te wonen
   
  An email message that a user sends to others to invite them to a meeting.
   
  The request for the presence or participation of someone.
   
  Het verzoek voor de aanwezigheid of deelname van iemand.
   
  act of inviting
 • invite       
  (verb   )
   
  The request for the presence or participation of someone.
   
  Het verzoek voor de aanwezigheid of deelname van iemand.
 • bidding   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
The act of inviting; solicitation; the requesting of a person's company; as, an invitation to a party, to a dinner, or to visit a friend.
 
A document written or printed, or spoken words, conveying the message by which one is invited.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (11)

Iemand uitnodigen
Invite Someone
uitnodigen
receive; ; ask; take out; to invite; take in; bid; invite
uitnodiging voor gesprek
conversation invitation

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "uitnodiging", vertaalgeheugen

add example
nl Informatie over de betrokken gebieden, de aard en de inhoud van de acties en ook de toekenningsvoorwaarden en inschrijvingsformulieren zijn te vinden in de documentatie betreffende deze uitnodiging
en The fields concerned, and the nature and content of the actions as well as the conditions for granting assistance and application forms are set out in the documentation relating to the call for proposals
nl Ik moet zeggen dat je uitnodiging mij verraste
en I have to say I was surprised at your invitation
nl Identificatiecode van de uitnodiging: FP‧-INCO
en Call Identifier: FP‧-INCO
nl De raad van bestuur kan per geval waarnemers zonder stemrecht uitnodigen, met name vertegenwoordigers van de regio’s en van toezichthouders
en The Governing Board may invite observers on a case-by-case basis, without voting rights, to attend their meetings, in particular representatives of the regions and of regulatory bodies
nl Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap- Uitnodiging tot het indienen van voorstellen met betrekking tot de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen
en Commission communication pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council on common rules for the operation of air services in the Community- Invitation to tender in respect of the operation of scheduled air services in accordance with public service obligations
nl Steunmaatregelen van de staten- Italië- Steunmaatregel C ‧/‧ (ex N ‧/‧)- Wijziging van regeling N ‧/‧ betreffende een tijdelijk defensief mechanisme voor de scheepsbouw- Uitnodiging overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van het EG-Verdrag om opmerkingen te maken
en State aid- Italy- State aid C ‧/‧ (ex N ‧/‧)- Modification of scheme N ‧/‧ concerning a Temporary Defence Mechanism to Shipbuilding- Invitation to submit comments pursuant to Article ‧ of the EC Treaty
nl De consumenten moeten dan ook over hun verbruiksgegevens en de bijbehorende prijzen en servicekosten kunnen beschikken zodat zij concurrenten kunnen uitnodigen een op deze gegevens gebaseerd aanbod te doen
en Thus, consumers should have access to their consumption data and associated prices and services costs so that they can invite competitors to make an offer based on those data
nl De Europese Commissie heeft een Werkprogramma en een Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor de uitvoering van het Programma Safer Internet plus aangenomen
en The European Commission has adopted a Work Programme and a Call for proposals to implement the Safer Internet plus Programme
nl Op ‧-‧ mei ‧ is die uitnodiging ook gepubliceerd in Flight International, het internationale vaktijdschrift voor de luchtvaart
en On ‧–‧ May ‧ it was also published in Flight International, the global specialist aviation magazine
nl Als voorzitter Prodi echt wil begrijpen waarmee de Europese burgers moeite hebben als het gaat om de Europese instellingen, Europese regels en verordeningen, zou ik hem graag willen uitnodigen een middag vrij te maken om eens mee te gaan naar de Commissie verzoekschriften en te horen wat de burgers te zeggen hebben.
en I extend an invitation to President Prodi, if he really wants to understand what the citizens of Europe are finding difficult with the European institutions, European rules and regulations, to give up one afternoon and come along to the Petitions Committee to listen to what citizens are saying.
nl de werkgroepen kunnen deskundigen uitnodigen om de vergaderingen bij te wonen
en experts may be invited to attend the meetings of the working groups
nl leden van officiële delegaties van de lidstaten, de Europese Unie of de Russische Federatie die op officiële uitnodiging deelnemen aan officiële bijeenkomsten, overlegrondes, onderhandelingen of uitwisselingsprogramma's of aan evenementen die door intergouvernementele organisaties op het grondgebied van de Russische Federatie of één van de lidstaten worden gehouden
en for members of official delegations who, following an official invitation addressed to the Member States, the European Union or the Russian Federation, shall participate in official meetings, consultations, negotiations or exchange programmes, as well as in events held in the territory of the Russian Federation or one of the Member States by intergovernmental organisations
nl De werkgroepen kunnen in voorkomend geval de vertegenwoordigers van de platforms van de gestructureerde dialoog van de civiele samenleving uitnodigen om deel te nemen aan bepaalde punten van hun werkzaamheden
en Each working group can decide to invite representatives of the civil society structured dialogue platforms to take part in its work on specific topics as needed
nl We moeten nog iemand uitnodigen
en And we' ve been asked to add a guest
nl Er worden voorstellen ingewacht voor de volgende uitnodigingen
en Proposals are invited for the following calls
nl De aanvragen in het kader van deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen moeten aan alle volgende criteria voldoen
en Applications under this call for proposals shall fulfil all the following criteria
nl Zoals u weet, is er een uitnodiging voor deze conferentie uitgegaan naar vertegenwoordigers van alle instellingen, Parlement en Raad.
en As you know, representatives of all the institutions, Parliament and the Council were invited to the conference.
nl Uiteraard neem ik uw uitnodiging met plezier aan.
en Of course I accept your invitation.
nl De raad van bestuur kan in overleg met het desbetreffende comité of het forum vertegenwoordigers van internationale organisaties met belangen op het gebied van de regelgeving voor chemische stoffen uitnodigen als waarnemer aan de werkzaamheden van het Agentschap deel te nemen
en The Management Board may, in agreement with the relevant Committee or the Forum, invite representatives of international organisations with interests in the field of chemicals regulation to participate as observers in the work of the Agency
nl Een voorstel dat indruist tegen fundamentele ethische beginselen of niet voldoet aan de in het specifiek programma, het werkprogramma of de uitnodiging tot het indienen van voorstellen gestelde voorwaarden wordt niet geselecteerd
en A proposal which contravenes fundamental ethical principles or which does not fulfil the conditions set out in the specific programme, the work programme or in the call for proposals shall not be selected
nl Uitnodiging overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van het EG-Verdrag om opmerkingen te maken
en Invitation to submit comments pursuant to Article ‧ of the EC Treaty
nl Is de Raad bereid de lidstaten te verzoeken via hun diplomatieke vertegenwoordigers hetzelfde te doen? Dan kunnen de lidstaten hun solidariteit kenbaar maken en de heer Payá, Sakharov-prijswinnaar van het jaar 2002, uitnodigen om een bezoek te brengen aan alle Europese hoofdsteden om daar een beeld te schetsen van de Cubaanse werkelijkheid en het lijden van het Cubaanse volk.
en Would the Council consider the possibility of suggesting to all Member States that they do the same, through their diplomatic representatives, in other words, that they convey their solidarity directly and invite Osvaldo Payá, the 2002 Sakharov prizewinner, to visit every European capital and there give a true picture of the Cuban people's suffering?
nl Steunmaatregel van de staten- Frankrijk- Aangemelde steunmaatregel C ‧/‧ (ex N ‧/‧)- Frankrijk- Maatregelen ten gunste van de havensector- Uitnodiging overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van het EG-Verdrag om opmerkingen te maken
en State Aid- France- State aid C ‧/‧ (ex N ‧/‧)- France- Measures in favour of the port sector- Invitation to submit comments pursuant to Article ‧ of the EC Treaty
nl Uitnodigingen tot het indienen van voorstellen in het kader van de werkprogramma's van het zevende kaderprogramma van de EG voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie
en Calls for proposals under the work programmes of the ‧th EC Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration Activities
nl TOELATING TOT HET VERGELIJKEND ONDERZOEK EN UITNODIGING VOOR HET ASSESSMENT
en ADMISSION TO THE COMPETITION AND INVITATION TO THE ASSESSMENT CENTRE
Pagina 1. Gevonden 6288 zinnen matching zin uitnodiging.Gevonden in 2,237 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.