Vertalingen in English:

 
best before

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Voorbeeld zinnen met "ten minste houdbaar tot", vertaalgeheugen

add example
nl Ten minste houdbaar tot
en Best before date
nl Deze datum is ingevuld na de vermelding ten minste houdbaar tot ... of ten minste houdbaar tot einde ...
en This date is indicated after the words best before ... or best before end of ...
nl Met betrekking tot de verkoop van levensmiddelen waarvan de vervaldatum nadert, wordt in de communautaire regelgeving een onderscheid gemaakt tussen de vermeldingen ten minste houdbaar tot ... (datum van minimale houdbaarheid) en de vermelding te gebruiken tot (uiterste consumptiedatum
en As regards the sale of out-of-date foodstuffs, the distinction made between best before ... (minimum durability date) and use by ... (final date for consumption) ensues directly from the Community legislation
nl ten minste houdbaar tot ..., gevolgd door de vermelding van een bepaalde maand voor andere diervoeders
en best before ... followed by the date indicating a certain month in the case of other feed
nl Vindt de Commissie dat de verschillen tussen ten minste houdbaar tot en te consumeren voor kunnen blijven bestaan?
en Does the Commission consider that the differences between best before and use by should be maintained?
nl De resultaten van de verschillende controles en tests worden gedurende ten minste twee jaar bewaard, behalve in het geval van producten op basis van melk die niet bij kamertemperatuur kunnen worden bewaard, waarvoor deze termijn wordt teruggebracht tot twee maanden ingaande op de uiterste consumptiedatum of de datum van minimale houdbaarheid
en The results of the different checks and tests shall in particular be kept for a period of at least two years, save in the case of milk-based products which cannot be stored at ambient temperature, for which this period shall be reduced to two months after the use-by or minimum durability date
nl gezien de hoge schuld en de verwachte toename van de leeftijdsgebonden uitgaven beter voor de houdbaarheid van de openbare financiën op lange termijn zorg te dragen door ten minste de MTD te realiseren en hervormingen door te voeren
en in the light of the high level of debt and the projected increase in age-related expenditure, to better address the long-term sustainability of public finances by at least achieving the MTO as well as by implementing reforms
nl De geregistreerde temperatuurgegevens moeten, ten minste zolang de producten houdbaar blijven, ter beschikking worden gehouden van de met de controle belaste beambten
en Temperature charts must be available for inspection by the supervisory authorities at least during the period in which the products are stored
nl Deze suspensie is bij ‧ °C ten minste een jaar houdbaar
en This suspension can be kept for at least one year at ‧ °C
nl Deze oplossing is bij ‧ °C ten minste vier weken houdbaar
en This solution can be kept for at least four weeks at ‧ °C
nl In zijn advies van ‧ april ‧ over de herziene actualisering van het stabiliteitsprogramma van maart ‧ voor de periode ‧-‧ heeft de Raad Griekenland verzocht de nodige structurele maatregelen te nemen om het buitensporige tekort uiterlijk in ‧ te corrigeren, het conjunctuurgezuiverde tekort vanaf ‧ met ten minste ‧,‧ % van het BBP te verlagen, te zorgen voor een sneller verloop van de schuldafbouw, de aangenomen hervormingen van het pensioenstelsel uit te voeren om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te waarborgen en het vergaren en verwerken van de gegevens over de overheidssector actief te blijven verbeteren
en In its opinion of ‧ April ‧ on the March ‧ revised updated stability programme, covering the period ‧-‧, the Council invited Greece to implement permanent measures to correct the excessive deficit by ‧ at the latest, reduce the cyclically-adjusted deficit by at least ‧,‧ % of GDP from ‧ onward, ensure a faster debt reduction path, implement the enacted pension reforms to ensure the sustainability of public finances, and further improve the collection and processing of general government data
nl met een houdbaarheid van ten minste drie en ten hoogste achttien maanden worden volstaan met de vermelding van de maand en het jaar
en which will keep for more than three months but not more than ‧ months, an indication of the month and year will suffice
nl Deze buffer is bij ‧ °C ten minste vier werken houdbaar
en This buffer solution can be kept for at least four weeks at ‧ °C
nl De bodem moet nagenoeg vrij zijn van stenen en, volgens de bodemanalyse bij het planten, ten minste ‧ % leem bevatten (belangrijk met het oog op de houdbaarheid van het product
en The soil should be slightly stony and clayey (this is important for ensuring a good keeping quality), containing at least ‧ % clay (this is checked by analysing the soil in which the crop is planted
nl Gelet op de bovenstaande beoordeling en naast de eerdere, in het advies van de Raad van ‧ juli ‧ geformuleerde verzoeken om de kwaliteit en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn te verbeteren, wordt België ook verzocht in ‧ consolidatiemaatregelen te nemen ten belope van het in de ontwerpbegroting voor ‧ geplande bedrag en de aanpassingsinspanning vanaf ‧ aanzienlijk te intensiveren via gespecificeerde structurele maatregelen, om het tekort op afdoende wijze terug te dringen tot onder de referentiewaarde van ‧ % van het bbp
en In view of the above assessment and in addition to earlier invitations issued in the Council opinion of ‧ July ‧ to improve the quality and long-term sustainability of public finances, Belgium is also invited to achieve the amount of consolidation measures in ‧ as planned in the draft ‧ budget and considerably strengthen the adjustment effort as from ‧ through specified structural measures, in order to decisively bring the deficit below the ‧ % of GDP reference value
nl Een stijging van het aantal gezonde levensjaren, ook indicator voor de levensverwachting zonder ziekte genoemd, door ziekten te voorkomen en door beleidsmaatregelen die tot een gezondere levenswijze leiden, te bevorderen, is belangrijk voor het welzijn van de burgers van de EU en helpt bij het aangaan van de uitdagingen van het proces van Lissabon ten aanzien van de kennismaatschappij en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, die door de stijgende kosten van de gezondheidszorg en de sociale zekerheid onder druk staan
en Increasing Healthy Life Years (HLY), also called disability-free life expectancy indicator, by preventing disease and promoting policies that lead to a healthier way of life is important for the well-being of EU citizens and helps to meet the challenges of the Lisbon process as regards the knowledge society and the sustainability of public finances, which are under pressure from rising health care and social security costs
nl De Gemeenschap stelt Georgië macrofinanciële bijstand beschikbaar in de vorm van giften ten belope van een maximumbedrag van ‧,‧ miljoen EUR teneinde de economische hervormingen te ondersteunen en bij te dragen tot een verbetering van de houdbaarheid van de schuldpositie van het land
en The Community shall make available to Georgia macro-financial assistance in the form of straight grants up to a maximum amount of EUR ‧,‧ million with a view to supporting economic reforms and helping the country improve debt sustainability
nl Iedere aanpassing of selectie (zoals een wijziging van de zuiverheid, houdbaarheid, virulentie, verspreidingskenmerken, of weerstand tegen UV-straling) die tot doel heeft de werkzaamheid te verhogen ten aanzien van menselijke of dierlijke slachtoffers, schade aan uitrusting of aan gewassen, en aantasting van het milieu
en Any modification or selection (such as altering purity, shelf life, virulence, dissemination characteristics, or resistance to UV radiation) designed to increase the effectiveness in producing casualties in humans or animals, degrading equipment or damaging crops or the environment
nl schriftelijk. - (PT) We zijn het volledig eens met het verslag wanneer hierin wordt gesteld dat "het huidige economische model, dat een voortdurende toename van consumptie, productie en handel meebrengt, op termijn niet houdbaar is, omdat dit systeem leidt tot gestaag groeiende eisen ten aanzien van het gebruik van grondstoffen en vervoer en tot een toenemende hoeveelheid afval en emissies”, en dat het huidige handelsstelsel leidt tot "een wereldwijde arbeidsverdeling die in zeer hoge mate is gebaseerd op vervoer van producten” die op veel duurzamere wijze lokaal geproduceerd zouden kunnen worden.
en in writing. - (PT) We completely agree with the report when it states that 'the current economic model, which entails constant maximisation of consumption, production and trade, is unsustainable as this results in ever-increasing demand for resources and transport and a growing quantity of waste and emissions' and that the current trading system produces 'a global division of labour which is based on a very high input of transport of products', which could be produced locally in a more sustainable way.
nl Een stijging van het aantal gezonde levensjaren door ziekten te voorkomen en door beleidsmaatregelen die tot een gezondere levenswijze leiden, te bevorderen, is belangrijk voor het welzijn van de burgers van de EU en helpt bij het aangaan van de uitdagingen van het proces van Lissabon ten aanzien van de kennismaatschappij en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, die door de stijgende kosten van de gezondheidszorg en de sociale zekerheid onder druk staan
en Increasing Healthy Life Years (HLY) by preventing disease and promoting policies that lead to a healthier way of life is important for the well-being of EU citizens and helps to meet the challenges of the Lisbon process as regards the knowledge society and the sustainability of public finances, which are under pressure from rising health care and social security costs
Pagina 1. Gevonden 650226 zinnen matching zin ten minste houdbaar tot.Gevonden in 158,835 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.