Vertalingen in Engels:

  • best before   

Andere betekenissen:

 
best before

Voorbeeld zinnen met "ten minste houdbaar tot", vertaalgeheugen

add example
nl De resultaten van de verschillende controles en tests worden gedurende ten minste twee jaar bewaard, behalve in het geval van producten op basis van melk die niet bij kamertemperatuur kunnen worden bewaard, waarvoor deze termijn wordt teruggebracht tot twee maanden ingaande op de uiterste consumptiedatum of de datum van minimale houdbaarheid
en The results of the different checks and tests shall in particular be kept for a period of at least two years, save in the case of milk-based products which cannot be stored at ambient temperature, for which this period shall be reduced to two months after the use-by or minimum durability date
nl ten minste houdbaar tot ..., gevolgd door de vermelding van een bepaalde maand voor andere diervoeders
en best before ... followed by the date indicating a certain month in the case of other feed
nl Met betrekking tot de verkoop van levensmiddelen waarvan de vervaldatum nadert, wordt in de communautaire regelgeving een onderscheid gemaakt tussen de vermeldingen ten minste houdbaar tot ... (datum van minimale houdbaarheid) en de vermelding te gebruiken tot (uiterste consumptiedatum
en As regards the sale of out-of-date foodstuffs, the distinction made between best before ... (minimum durability date) and use by ... (final date for consumption) ensues directly from the Community legislation
nl Deze datum is ingevuld na de vermelding ten minste houdbaar tot ... of ten minste houdbaar tot einde ...
en This date is indicated after the words best before ... or best before end of ...
nl Vindt de Commissie dat de verschillen tussen ten minste houdbaar tot en te consumeren voor kunnen blijven bestaan?
en Does the Commission consider that the differences between best before and use by should be maintained?
nl Ten minste houdbaar tot
en Best before date
nl De bodem moet nagenoeg vrij zijn van stenen en, volgens de bodemanalyse bij het planten, ten minste ‧ % leem bevatten (belangrijk met het oog op de houdbaarheid van het product
en The soil should be slightly stony and clayey (this is important for ensuring a good keeping quality), containing at least ‧ % clay (this is checked by analysing the soil in which the crop is planted
nl Deze buffer is bij ‧ °C ten minste vier werken houdbaar
en This buffer solution can be kept for at least four weeks at ‧ °C
nl Deze suspensie is bij ‧ °C ten minste een jaar houdbaar
en This suspension can be kept for at least one year at ‧ °C
nl Deze oplossing is bij ‧ °C ten minste vier weken houdbaar
en This solution can be kept for at least four weeks at ‧ °C
nl De geregistreerde temperatuurgegevens moeten, ten minste zolang de producten houdbaar blijven, ter beschikking worden gehouden van de met de controle belaste beambten
en Temperature charts must be available for inspection by the supervisory authorities at least during the period in which the products are stored
nl gezien de hoge schuld en de verwachte toename van de leeftijdsgebonden uitgaven beter voor de houdbaarheid van de openbare financiën op lange termijn zorg te dragen door ten minste de MTD te realiseren en hervormingen door te voeren
en in the light of the high level of debt and the projected increase in age-related expenditure, to better address the long-term sustainability of public finances by at least achieving the MTO as well as by implementing reforms
nl met een houdbaarheid van ten minste drie en ten hoogste achttien maanden worden volstaan met de vermelding van de maand en het jaar
en which will keep for more than three months but not more than ‧ months, an indication of the month and year will suffice
nl In zijn advies van ‧ april ‧ over de herziene actualisering van het stabiliteitsprogramma van maart ‧ voor de periode ‧-‧ heeft de Raad Griekenland verzocht de nodige structurele maatregelen te nemen om het buitensporige tekort uiterlijk in ‧ te corrigeren, het conjunctuurgezuiverde tekort vanaf ‧ met ten minste ‧,‧ % van het BBP te verlagen, te zorgen voor een sneller verloop van de schuldafbouw, de aangenomen hervormingen van het pensioenstelsel uit te voeren om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te waarborgen en het vergaren en verwerken van de gegevens over de overheidssector actief te blijven verbeteren
en In its opinion of ‧ April ‧ on the March ‧ revised updated stability programme, covering the period ‧-‧, the Council invited Greece to implement permanent measures to correct the excessive deficit by ‧ at the latest, reduce the cyclically-adjusted deficit by at least ‧,‧ % of GDP from ‧ onward, ensure a faster debt reduction path, implement the enacted pension reforms to ensure the sustainability of public finances, and further improve the collection and processing of general government data
nl Overeenkomstig artikel ‧ van het protocol betreffende de in artikel ‧ van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bedoelde convergentiecriteria betekent het in artikel ‧, lid ‧, eerste streepje, van het Verdrag bedoelde criterium inzake prijsstabiliteit dat een lidstaat een houdbare prijsontwikkeling heeft en een gemiddeld inflatiepercentage dat, gemeten over een periode van één jaar vóór het onderzoek, niet meer dan ‧,‧ procentpunt hoger ligt dan dat van ten hoogste de drie lidstaten die op het gebied van prijsstabiliteit het best presteren
en According to Article ‧ of the Protocol on the convergence criteria referred to in Article ‧ of the Treaty, the criterion on price stability referred to in the first indent of Article ‧ of the Treaty means that a Member State has a price performance that is sustainable and an average rate of inflation, observed over a period of one year before the examination, that does not exceed by more than one and a half percentage points that of, at most, the three best performing Member States in terms of price stability
nl Daarop dienden de partijen op ‧ november een gewijzigd pakket toezeggingen in, dat dienstige verbeteringen bevatte ten aanzien van de zwakke punten die in het eerste pakket waren aangeduid met betrekking tot de afstoting van de activiteiten op het gebied van verse zuivel, kaas houdbare zuiveldranken
en As a consequence, the parties submitted on ‧ November a revised commitments package, which appropriately addressed the weaknesses identified in the first remedy package concerning the fresh dairy divestment business, the cheese divestment business and the long-life dairy drinks package as such
nl Iedere aanpassing of selectie (zoals een wijziging van de zuiverheid, houdbaarheid, virulentie, verspreidingskenmerken, of weerstand tegen UV-straling) die tot doel heeft de werkzaamheid te verhogen ten aanzien van menselijke of dierlijke slachtoffers, schade aan uitrusting of aan gewassen, en aantasting van het milieu
en Any modification or selection (such as altering purity, shelf life, virulence, dissemination characteristics, or resistance to UV radiation) designed to increase the effectiveness in producing casualties in humans or animals, degrading equipment or damaging crops or the environment
nl De aanzienlijke bijdrage van de wet van ‧ tot de houdbaarheid van de openbare financiën op lange termijn zal nu pas na ‧ voelbaar zijn, terwijl de besparingen op middellange termijn ingevolge de wet van ‧ ten dele worden verminderd
en The significant contribution of the ‧ law to long-term financial sustainability is being back-loaded to take effect only after ‧, while the medium-term savings from the ‧ law are partly reduced
nl Als het primaire tekort wordt gereduceerd, zou dat bijdragen tot een vermindering van de risico's voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn, die op basis van de algemeen aanvaarde methode als hoog worden beoordeeld, ten gevolge van het huidige hoge structurele tekort
en Reducing the primary deficit would contribute to reducing the risks to the long-term sustainability of public finances, which, on the basis of the commonly agreed methodology are assessed as high, stemming from the current high structural deficit
nl De Gemeenschap stelt Georgië macrofinanciële bijstand beschikbaar in de vorm van giften ten belope van een maximumbedrag van ‧,‧ miljoen EUR teneinde de economische hervormingen te ondersteunen en bij te dragen tot een verbetering van de houdbaarheid van de schuldpositie van het land
en The Community shall make available to Georgia macro-financial assistance in the form of straight grants up to a maximum amount of EUR ‧,‧ million with a view to supporting economic reforms and helping the country improve debt sustainability
Pagina 1. Gevonden 650226 zinnen matching zin ten minste houdbaar tot.Gevonden in 66,878 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.