uitspraak:  

Vertalingen in English:

 
The inflected form <sup>FAQ</sup> of technisch.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (35)

Comité voor wetenschappelijk en technisch onderzoekScientific and Technical Research Committee
Eidgenössische Technische HochschuleETH Zurich
Staats-Technische Universiteit van de OeralUral State Technical University
technischcrew; technic; ; technical; technically
technisch beroeptechnical profession
technisch comité EGEC technical committee
technisch documentwhite paper
technisch gesprokentechnically
technisch onderrichtingtechnical instructions; technical instruction
technisch onderwijstechnical education
technisch reglementtechnical rule
technisch theaterpersoneelcrew
Technische analyseTechnical analysis
technische belemmeringtechnical barrier
Technische hogeschoolTechnische Hochschule
Technische Hogeschool van LausanneÉcole Polytechnique Fédérale de Lausanne
technische informatietechnical information
technische keramiektechnical ceramics
technische keuringroadworthiness tests
technische normtechnical standard
Technische NothilfeTENO
technische ondersteuningtechnical support
technische richtlijntechnical regulation
technische samenwerkingtechnical cooperation
technische specificatietechnical specification
Technische Universiteit DelftDelft University of Technology
Technische Universiteit EindhovenEindhoven University of Technology
Technische Universiteit KaiserslauternUniversity of Kaiserslautern
Technische Universiteit LiberecTechnical University of Liberec
technische VN-CommissieUN technical commission
technische voorschriftentechnical regulations
Technische voorzieningenProvision
technische voorzieningen van gebouwenbuilding services; building service
Tsjechische Technische UniversiteitCzech Technical University in Prague
wetenschappelijke en technische informatiescientific and technical information

Voorbeeld zinnen met "technische", vertaalgeheugen

add example
Vervanging van technisch materieel en technische installatiesReplacement of technical equipment and installations
De overeenkomstsluitende partijen die dit reglement toepassen, delen het secretariaat van de Verenigde Naties de naam en het adres mee van de technische diensten die voor de uitvoering van goedkeuringstests verantwoordelijk zijn, en van de administratieve instanties die goedkeuring verlenen en waaraan de in andere landen afgegeven certificaten betreffende de goedkeuring, de uitbreiding, weigering of intrekking van de goedkeuring en de definitieve stopzetting van de productie moeten worden toegezondenThe Parties to the Agreement applying this Regulation shall communicate to the United Nations secretariat the names and addresses of the technical services responsible for conducting approval tests and of the administrative departments which grant approval and to which forms certifying approval or extension, or refusal or withdrawal of approval, or of production definitely discontinued, issued in other countries, are to be sent
Aanvraag om EEG-goedkeuring voor bagagerekken, skihouders en/of radio-ontvangst-of zendantennes als technische eenheidAPPLICATION FOR EEC TYPE-APPROVAL IN RESPECT OF LUGGAGE RACKS, SKI RACKS OR RADIO RECEIVING OR TRANSMITTING AERIALS CONSIDERED TO BE SEPARATE TECHNICAL UNITS
Technische ondersteuning in de landbouwsectorProvision of technical support
De talrijke ambtenaren die bij de Commissie belast zijn met het externe beleid oefenen zeer belangrijke bevoegdheden uit. Maar het zijn technische specialisten, die over het algemeen niet van tevoren de voor de uitoefening van hun functie noodzakelijke diplomatenopleiding hebben gehad.The numerous officials in the Commission who deal with external relations, taking on competencies of prime importance, are technical specialists but in general they lack the prior diplomatic training, which is necessary to fulfil their duties.
De bedoeling van dit voorstel is in de eerste plaats dat richtlijn 95/2/EG wordt aangepast aan de nieuwe technische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast moet het een goed functionerende interne markt garanderen, alsmede een hoog beschermingsniveau van de volksgezondheid en bescherming van de belangen van de consument.The main objective of this proposal is to adapt Directive 95/2/EC in the light of recent technical and scientific developments and to ensure the functioning of the internal market, a high level of protection of human health and the protection of consumers' interests.
Richtlijn ‧/‧/EG van de Commissie van ‧ februari ‧ tot wijziging van Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van de bijlagen ‧ en ‧ aan de technische vooruitgang moet in de Overeenkomst worden opgenomenCommission Directive ‧/‧/EC of ‧ February ‧ amending Council Directive ‧/‧/EEC, concerning cosmetic products, for the purpose of adapting Annexes ‧ and ‧ thereto to technical progress is to be incorporated into the Agreement
De Commissie moet de bevoegdheid worden gegeven om technische specificaties en gestandaardiseerde methoden vast te stellen en om een aantal bijlagen aan te passenThe Commission should be empowered to establish technical specifications and standardised methods and to adapt certain annexes
wanneer deze aanvullende opdrachten uit technisch of economisch oogpunt niet zonder overwegende bezwaren voor de aanbestedende dienst van de hoofdopdracht kunnen worden gescheidenwhere such additional contracts cannot be technically or economically separated from the main contract without serious inconvenience for the contracting authority; or
Naast al deze technische kwesties is het ook om humanitaire redenen niet alleen noodzakelijk maar van prioritair belang om de gezondheid van werknemers te beschermen en ervoor te zorgen dat de werkomgeving veilig is.Of course, beyond all these technical matters, there are humanitarian reasons which make it not only necessary, but also a matter of priority, to protect the health of employees and ensure that workplaces are safe.
In het kader van de rationalisering en vereenvoudiging van de instrumenten voor extern beleid voor de nieuwe financiële vooruitzichten ‧-‧ wordt de financiële en technische bijstand aan derde landen op het gebied van migratie en asiel (Aeneas-programma) vervangen door een thematisch programma voor samenwerking met derde landen op dit gebiedAs part of the rationalisation and simplification of the instruments for external actions for the period of the ‧ to ‧ Financial Framework, the financial and technical assistance to third countries in the areas of migration and asylum (Aeneas programme) is replaced by a thematic cooperation programme with third countries in these fields
De handel met dergelijke substanties is alleen maar interessant voor kopers die echt aan de technische en wetenschappelijke voorwaarden kunnen voldoen om met het materiaal dat ze hebben gekocht vervolgens een doel te bereiken.Traffic in these materials is only interesting for buyers who really have the necessary technical and scientific know-how for then achieving a certain objective with the material they have bought.
Volgens de Fractie van de Europese Volkspartij stapt men met die bijlage af van de afspraak dat bijlagen met louter technisch cijfermateriaal in deze richtlijnen niet meer mogen voorkomen.The PPE Group feels that this departs from the agreed line, which was that annexes containing only technical figures should be avoided in this kind of directive.
tot wijziging, met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang, van Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende aerosolsamending, for the purposes of adapting to technical progress, Council Directive ‧/‧/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers
De Commissie stelt een bijlage van deze verordening vast met een lijst van producten en apparaten waarvan de terugwinning van gereguleerde stoffen, dan wel de vernietiging van producten en apparaten zonder voorafgaande terugwinning van gereguleerde stoffen, technisch en economisch haalbaar wordt geacht, in voorkomend geval met specificatie van de toe te passen techniekenThe Commission shall establish an Annex to this Regulation with a list of products and equipment for which the recovery of controlled substances or destruction of products and equipment without prior recovery of controlled substances shall be considered technically and economically feasible, specifying, if appropriate, the technologies to be applied
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van technisch materieelThis appropriation is intended to cover expenditure of acquiring technical equipment
Het verslag zit technisch goed in elkaar en benadrukt vooral de positieve aspecten, terwijl het de negatieve relativeert, waarbij evenwel erkend wordt dat er zwaarwegende bedenkingen aan te voeren zijn.The report, which is technically very good, plays up the positive aspects and plays down the negative aspects of the draft treaty, although I recognize that it contains significant criticisms.
de technische projecten op het gebied van keuringen inzake overeenstemming met de normentechnical projects in the field of tests for compliance with the standards
de hoeveelheden van die stoffen die als grondstof of als technische hulpstof worden gebruiktany quantities of such substances used as feedstock or process agents
Financiering van studies, demonstratieprojecten, opleiding en maatregelen voor technische bijstandFinancing of studies, demonstration projects, training or technical assistance measures
Afgezien van de moeilijke besluiten voor de landbouw en de financiën, die nog lang niet in kannen en kruiken zijn, dienen nog zeer veel zogenaamd technische aanpassingen doorgevoerd te worden en dient het beleid in zijn algemeenheid nog op zeer veel punten herzien te worden, hetgeen pas na de toetredingsonderhandelingen zal plaatsvinden.Beyond agricultural and financial decisions which are far from being finalised, many allegedly technical adjustments remain to be made, as well as a general review of many policies which will only take place on conclusion of the accession negotiations.
Technische specificatiesTechnical specifications
De in bijlage ‧ bedoelde technische producten moeten afkomstig zijn uit bedrijven die door de bevoegde autoriteiten van de derde landen zijn erkend en geregistreerdTechnical products referred to in Annex ‧ must come from plants that the competent authorities of the third countries have approved and registered
totdat een coordinatie op het stuk van de technische reserves is tot stand gebracht, kan evenwel een bedrag, gelijk aan ‧ % van het verschil tussen enerzijds de reserve voor lopende risicohowever, pending further coordination of technical reserves, an amount equivalent to ‧ % of the difference between the amount of the reserve for outstanding risks calculated at a flat rate by the undertaking by application of a minimum percentage in relation to premiums and the amount that would have been obtained by calculating the reserve contract by contract where the national law gives an option between the two methods, can be taken into account in the solvency margin up to ‧ %
Artikel ‧ is niet van toepassing op het verstrekken van financieringsmiddelen en financiële bijstand voor de verkoop, het overbrengen of de uitvoer van militaire uitrusting, en het verstrekken van technisch advies, bijstand of opleiding in verband met militaire activiteiten, aan de VN-missie in de Democratische Republiek Congo (MONUC) en het geïntegreerd Congolees nationaal leger-en politiekorps, indien tot deze activiteiten machtiging werd verleend door de in de bijlage vermelde bevoegde instanties van de lidstaat waar de dienstverstrekker is gevestigdArticle ‧ shall not apply to the provision of financing and financial assistance for the sale, supply, transfer or export of military equipment, and the provision of technical advice, assistance or training related to military activities, to the United Nations Organisation Mission in the Democratic Republic of Congo and the integrated Congolese national army and police forces, if an authorisation for such activities has been granted by the competent authority, as listed in the Annex, of the Member State, where the service provider is established
Pagina 1. Gevonden 44552 zinnen matching zin technische.Gevonden in 5,336 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.