uitspraak:  

Vertalingen in English:

 
The inflected form <sup>FAQ</sup> of technisch.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (35)

Comité voor wetenschappelijk en technisch onderzoek
Scientific and Technical Research Committee
Staats-Technische Universiteit van de Oeral
Ural State Technical University
technisch
crew; technic; ; technical; technically
technisch beroep
technical profession
technisch comité EG
EC technical committee
technisch onderrichting
technical instructions; technical instruction
technisch onderwijs
technical education
technisch reglement
technical rule
Technische analyse
Technical analysis
technische belemmering
technical barrier
Technische hogeschool
Technische Hochschule
Technische Hogeschool van Lausanne
École Polytechnique Fédérale de Lausanne
technische informatie
technical information
technische keramiek
technical ceramics
technische keuring
roadworthiness tests
technische norm
technical standard
technische ondersteuning
technical support
technische richtlijn
technical regulation
technische samenwerking
technical cooperation
technische specificatie
technical specification
Technische Universiteit Delft
Delft University of Technology
Technische Universiteit Eindhoven
Eindhoven University of Technology
Technische Universiteit Kaiserslautern
University of Kaiserslautern
Technische Universiteit Liberec
Technical University of Liberec
technische VN-Commissie
UN technical commission
technische voorschriften
technical regulations
technische voorzieningen van gebouwen
building services; building service
Tsjechische Technische Universiteit
Czech Technical University in Prague
wetenschappelijke en technische informatie
scientific and technical information

Voorbeeld zinnen met "technische", vertaalgeheugen

add example
nl Vervanging van technisch materieel en technische installaties
en Replacement of technical equipment and installations
nl De overeenkomstsluitende partijen die dit reglement toepassen, delen het secretariaat van de Verenigde Naties de naam en het adres mee van de technische diensten die voor de uitvoering van goedkeuringstests verantwoordelijk zijn, en van de administratieve instanties die goedkeuring verlenen en waaraan de in andere landen afgegeven certificaten betreffende de goedkeuring, de uitbreiding, weigering of intrekking van de goedkeuring en de definitieve stopzetting van de productie moeten worden toegezonden
en The Parties to the Agreement applying this Regulation shall communicate to the United Nations secretariat the names and addresses of the technical services responsible for conducting approval tests and of the administrative departments which grant approval and to which forms certifying approval or extension, or refusal or withdrawal of approval, or of production definitely discontinued, issued in other countries, are to be sent
nl Aanvraag om EEG-goedkeuring voor bagagerekken, skihouders en/of radio-ontvangst-of zendantennes als technische eenheid
en APPLICATION FOR EEC TYPE-APPROVAL IN RESPECT OF LUGGAGE RACKS, SKI RACKS OR RADIO RECEIVING OR TRANSMITTING AERIALS CONSIDERED TO BE SEPARATE TECHNICAL UNITS
nl Technische ondersteuning in de landbouwsector
en Provision of technical support
nl De talrijke ambtenaren die bij de Commissie belast zijn met het externe beleid oefenen zeer belangrijke bevoegdheden uit. Maar het zijn technische specialisten, die over het algemeen niet van tevoren de voor de uitoefening van hun functie noodzakelijke diplomatenopleiding hebben gehad.
en The numerous officials in the Commission who deal with external relations, taking on competencies of prime importance, are technical specialists but in general they lack the prior diplomatic training, which is necessary to fulfil their duties.
nl De bedoeling van dit voorstel is in de eerste plaats dat richtlijn 95/2/EG wordt aangepast aan de nieuwe technische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast moet het een goed functionerende interne markt garanderen, alsmede een hoog beschermingsniveau van de volksgezondheid en bescherming van de belangen van de consument.
en The main objective of this proposal is to adapt Directive 95/2/EC in the light of recent technical and scientific developments and to ensure the functioning of the internal market, a high level of protection of human health and the protection of consumers' interests.
nl Richtlijn ‧/‧/EG van de Commissie van ‧ februari ‧ tot wijziging van Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van de bijlagen ‧ en ‧ aan de technische vooruitgang moet in de Overeenkomst worden opgenomen
en Commission Directive ‧/‧/EC of ‧ February ‧ amending Council Directive ‧/‧/EEC, concerning cosmetic products, for the purpose of adapting Annexes ‧ and ‧ thereto to technical progress is to be incorporated into the Agreement
nl De Commissie moet de bevoegdheid worden gegeven om technische specificaties en gestandaardiseerde methoden vast te stellen en om een aantal bijlagen aan te passen
en The Commission should be empowered to establish technical specifications and standardised methods and to adapt certain annexes
nl wanneer deze aanvullende opdrachten uit technisch of economisch oogpunt niet zonder overwegende bezwaren voor de aanbestedende dienst van de hoofdopdracht kunnen worden gescheiden
en where such additional contracts cannot be technically or economically separated from the main contract without serious inconvenience for the contracting authority; or
nl Naast al deze technische kwesties is het ook om humanitaire redenen niet alleen noodzakelijk maar van prioritair belang om de gezondheid van werknemers te beschermen en ervoor te zorgen dat de werkomgeving veilig is.
en Of course, beyond all these technical matters, there are humanitarian reasons which make it not only necessary, but also a matter of priority, to protect the health of employees and ensure that workplaces are safe.
nl In het kader van de rationalisering en vereenvoudiging van de instrumenten voor extern beleid voor de nieuwe financiële vooruitzichten ‧-‧ wordt de financiële en technische bijstand aan derde landen op het gebied van migratie en asiel (Aeneas-programma) vervangen door een thematisch programma voor samenwerking met derde landen op dit gebied
en As part of the rationalisation and simplification of the instruments for external actions for the period of the ‧ to ‧ Financial Framework, the financial and technical assistance to third countries in the areas of migration and asylum (Aeneas programme) is replaced by a thematic cooperation programme with third countries in these fields
nl De handel met dergelijke substanties is alleen maar interessant voor kopers die echt aan de technische en wetenschappelijke voorwaarden kunnen voldoen om met het materiaal dat ze hebben gekocht vervolgens een doel te bereiken.
en Traffic in these materials is only interesting for buyers who really have the necessary technical and scientific know-how for then achieving a certain objective with the material they have bought.
nl Volgens de Fractie van de Europese Volkspartij stapt men met die bijlage af van de afspraak dat bijlagen met louter technisch cijfermateriaal in deze richtlijnen niet meer mogen voorkomen.
en The PPE Group feels that this departs from the agreed line, which was that annexes containing only technical figures should be avoided in this kind of directive.
nl tot wijziging, met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang, van Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende aerosols
en amending, for the purposes of adapting to technical progress, Council Directive ‧/‧/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers
nl De Commissie stelt een bijlage van deze verordening vast met een lijst van producten en apparaten waarvan de terugwinning van gereguleerde stoffen, dan wel de vernietiging van producten en apparaten zonder voorafgaande terugwinning van gereguleerde stoffen, technisch en economisch haalbaar wordt geacht, in voorkomend geval met specificatie van de toe te passen technieken
en The Commission shall establish an Annex to this Regulation with a list of products and equipment for which the recovery of controlled substances or destruction of products and equipment without prior recovery of controlled substances shall be considered technically and economically feasible, specifying, if appropriate, the technologies to be applied
nl Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van technisch materieel
en This appropriation is intended to cover expenditure of acquiring technical equipment
nl Het verslag zit technisch goed in elkaar en benadrukt vooral de positieve aspecten, terwijl het de negatieve relativeert, waarbij evenwel erkend wordt dat er zwaarwegende bedenkingen aan te voeren zijn.
en The report, which is technically very good, plays up the positive aspects and plays down the negative aspects of the draft treaty, although I recognize that it contains significant criticisms.
nl de technische projecten op het gebied van keuringen inzake overeenstemming met de normen
en technical projects in the field of tests for compliance with the standards
nl de hoeveelheden van die stoffen die als grondstof of als technische hulpstof worden gebruikt
en any quantities of such substances used as feedstock or process agents
nl Financiering van studies, demonstratieprojecten, opleiding en maatregelen voor technische bijstand
en Financing of studies, demonstration projects, training or technical assistance measures
nl Afgezien van de moeilijke besluiten voor de landbouw en de financiën, die nog lang niet in kannen en kruiken zijn, dienen nog zeer veel zogenaamd technische aanpassingen doorgevoerd te worden en dient het beleid in zijn algemeenheid nog op zeer veel punten herzien te worden, hetgeen pas na de toetredingsonderhandelingen zal plaatsvinden.
en Beyond agricultural and financial decisions which are far from being finalised, many allegedly technical adjustments remain to be made, as well as a general review of many policies which will only take place on conclusion of the accession negotiations.
nl Technische specificaties
en Technical specifications
nl De in bijlage ‧ bedoelde technische producten moeten afkomstig zijn uit bedrijven die door de bevoegde autoriteiten van de derde landen zijn erkend en geregistreerd
en Technical products referred to in Annex ‧ must come from plants that the competent authorities of the third countries have approved and registered
nl totdat een coordinatie op het stuk van de technische reserves is tot stand gebracht, kan evenwel een bedrag, gelijk aan ‧ % van het verschil tussen enerzijds de reserve voor lopende risico
en however, pending further coordination of technical reserves, an amount equivalent to ‧ % of the difference between the amount of the reserve for outstanding risks calculated at a flat rate by the undertaking by application of a minimum percentage in relation to premiums and the amount that would have been obtained by calculating the reserve contract by contract where the national law gives an option between the two methods, can be taken into account in the solvency margin up to ‧ %
nl Artikel ‧ is niet van toepassing op het verstrekken van financieringsmiddelen en financiële bijstand voor de verkoop, het overbrengen of de uitvoer van militaire uitrusting, en het verstrekken van technisch advies, bijstand of opleiding in verband met militaire activiteiten, aan de VN-missie in de Democratische Republiek Congo (MONUC) en het geïntegreerd Congolees nationaal leger-en politiekorps, indien tot deze activiteiten machtiging werd verleend door de in de bijlage vermelde bevoegde instanties van de lidstaat waar de dienstverstrekker is gevestigd
en Article ‧ shall not apply to the provision of financing and financial assistance for the sale, supply, transfer or export of military equipment, and the provision of technical advice, assistance or training related to military activities, to the United Nations Organisation Mission in the Democratic Republic of Congo and the integrated Congolese national army and police forces, if an authorisation for such activities has been granted by the competent authority, as listed in the Annex, of the Member State, where the service provider is established
Pagina 1. Gevonden 44552 zinnen matching zin technische.Gevonden in 3,821 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.