uitspraak:  

Vertalingen in English:

 
The inflected form <sup>FAQ</sup> of technisch.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (35)

Comité voor wetenschappelijk en technisch onderzoek
Scientific and Technical Research Committee
Staats-Technische Universiteit van de Oeral
Ural State Technical University
technisch
crew; technic; ; technical; technically
technisch beroep
technical profession
technisch comité EG
EC technical committee
technisch onderrichting
technical instructions; technical instruction
technisch onderwijs
technical education
technisch reglement
technical rule
Technische analyse
Technical analysis
technische belemmering
technical barrier
Technische hogeschool
Technische Hochschule
Technische Hogeschool van Lausanne
École Polytechnique Fédérale de Lausanne
technische informatie
technical information
technische keramiek
technical ceramics
technische keuring
roadworthiness tests
technische norm
technical standard
technische ondersteuning
technical support
technische richtlijn
technical regulation
technische samenwerking
technical cooperation
technische specificatie
technical specification
Technische Universiteit Delft
Delft University of Technology
Technische Universiteit Eindhoven
Eindhoven University of Technology
Technische Universiteit Kaiserslautern
University of Kaiserslautern
Technische Universiteit Liberec
Technical University of Liberec
technische VN-Commissie
UN technical commission
technische voorschriften
technical regulations
technische voorzieningen van gebouwen
building services; building service
Tsjechische Technische Universiteit
Czech Technical University in Prague
wetenschappelijke en technische informatie
scientific and technical information

Voorbeeld zinnen met "technische", vertaalgeheugen

add example
nl Technisch gezien is het een fret
en Technically, it' s a ferret
nl Goedkeuring van de innovatieve acties en van technische hulp
en Approval of innovative actions and technical assistance
nl EUROPESE TECHNISCHE GOEDKEURING
en EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL
nl Wat echter op het eerste gezicht louter een technische en informatieve kwestie lijkt, is nauw verbonden met het sturen van het economisch en vooral het monetair beleid van de Europese Unie.
en Nevertheless, what could be considered to be a purely technical issue, which serves information purposes only, is closely linked to the support and direction given to economic policy and above all, to monetary policy in the European Union.
nl Bangladesh heeft ook hulp genoten uit andere ontwikkelingsinstrumenten, zoals steun voor technische en financiële samenwerking met Aziatische landen, voedsel- en humanitaire hulp en vrijstelling van douanerechten op uitvoer naar de EU.
en Bangladesh has also benefited from various development instruments, such as aid for technical and financial cooperation with Asian countries, food and humanitarian aid and exemption from customs duties on exports.
nl de relevante technische expertise van de aanvrager, met inbegrip van expertise die betrekking heeft op ontsluitingswerkzaamheden, onderzoek, veiligheid en het milieu, en hoe deze expertise actief de kosteneffectieve exploratie en, eventueel, de productie van olie in het betrokken geografische gebied, kan bevorderen
en The relevant technical expertise of the applicant, including expertise related to development work, research, safety and the environment, and how this expertise may actively contribute to cost-effective exploration and, as appropriate, the production of petroleum from the geographical area in question
nl Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds (ESF)- Technische bijstand en innovatieve acties (van vóór
en Completion of European Social Fund (ESF)- Technical assistance and innovative measures (prior to
nl Accreditatie en markttoezicht betreffende het in de handel brengen van producten *** I- Gemeenschappelijk kader voor het in de handel brengen van producten *** I- Toepassing van nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat legaal in de handel zijn gebracht *** I- Veiligheidsaanduidingen op consumentenproducten (debat
en Accreditation and market surveillance relating to the marketing of products ***I- Common framework for the marketing of products ***I- Application of certain national technical rules to products lawfully marketed in another Member State ***I- Safety marking on consumer products (debate
nl ieder voertuig waarvan de afwerking nog minstens één fase vergt voordat aan de desbetreffende technische voorschriften van deze richtlijn is voldaan;-voltooid voertuig
en incomplete vehicle means any vehicle which still needs completion in at least one further stage in order to meet all the relevant requirements of this Directive
nl Vervolgens stellen de normalisatie-instituten de technische specificaties op die de fabrikant nodig heeft om de producten te vervaardigen die daaraan moeten voldoen.
en The standards institutes then draw up the technical specifications which the manufacturer needs in order to manufacture products to those requirements.
nl Het auditteam moet over een aanzienlijke kennis van en inzicht in de audit van systemen beschikken en een beroep kunnen doen op technische inbreng om aan deze auditdoelstelling te voldoen
en The audit team should have substantial knowledge and understanding of system auditing, together with relevant technical input to address this audit objective
nl Ingevolge Richtlijn ‧/‧/EG moeten nieuwe zware motoren en motoren van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen vanaf ‧ oktober ‧ voldoen aan nieuwe technische voorschriften inzake boorddiagnosesystemen, duurzaamheid en overeenstemming van in gebruik zijnde voertuigen die op de juiste manier worden onderhouden en gebruikt
en Directive ‧/‧/EC requires new heavy-duty engines and engines of new heavy-duty vehicles to comply with new technical requirements covering on-board diagnostic systems, durability and conformity of in-service vehicles which are properly maintained and used, from ‧ October
nl Het is niet afdoende om hier alleen de plant te vervangen. Je hebt ook de technische know-how nodig, de infrastructuur.
en It is not enough simply to promote substitute crops: technical knowhow, infrastructure and marketing structures are needed too.
nl Daarom menen wij dat de punten 3 en 4 uit bijlage 2 geschrapt dienen te worden. In deze punten wordt gepleit voor regulering en standaardisering van de technische kenmerken van vistuig voor de ambachtelijke visserij, terwijl die vistuigen, juist omdat ze op een bepaald type visvangst en specifieke kustregio’s betrekking hebben, per definitie geen onderwerp van regulering kunnen zijn.
en We therefore believe that points 3 and 4 of Annex 2 must be taken out, the intention of which is to regulate and standardise the technical features of small-scale gear, which, precisely because it is linked to a specific type of fishing and to specific coastal zones, cannot by its very nature be the subject of regulatory enforcement.
nl De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat aardgasbedrijven en in aanmerking komende afnemers, ongeacht hun locatie, overeenkomstig dit artikel toegang kunnen krijgen tot upstreampijpleidingnetten, met inbegrip van installaties voor technische diensten in verband met die toegang, maar niet tot delen van dergelijke netten en installaties die gebruikt worden voor plaatselijke productieactiviteiten op de plaats binnen een veld waar de aardgasproductie plaatsvindt
en Member States shall take the necessary measures to ensure that natural gas undertakings and eligible customers, wherever they are located, are able to obtain access to upstream pipeline networks, including facilities supplying technical services incidental to such access, in accordance with this Article, except for the parts of such networks and facilities which are used for local production operations at the site of a field where the gas is produced
nl Overwegende dat zaaizaad van groenvoedergewassen in het algemeen, ongeacht het gebruik van dit zaad, slechts in de handel mag worden gebracht, indien het volgens de keuringsregeling officieel is onderzocht en goedgekeurd als basiszaad of gecertificeerd zaad of, voor bepaalde geslachten en soorten, officieel is onderzocht en toegelaten als handelszaad; dat de keuze van de technische termen
en Whereas, as a general rule, fodder plant seed, for whatever use it is intended as grown, should be allowed to be marketed only if it has been officially examined and certified, in accordance with the rules for certification, as basic seed or certified seed or if, in the case of certain genera and species, it has been officially examined and approved as commercial seed; whereas the choice of the technical terms
nl - Voor mij als rapporteur voor advies van de Commissie internationale handel voor dit verslag over externe acties voor financiële, economische en technische bijstand aan derde landen die getroffen zijn door een crisis was het vooral van belang ervoor te zorgen dat het Stabiliteitsinstrument echt toegevoegde waarde biedt, in de vorm van een effectieve, onmiddellijke en geïntegreerde reactie.
en . As draftsman for the report from the International Trade Committee on this report on external actions for financial, economic and technical assistance to third countries recovering from crisis I was concerned that this Stability Instrument should provide genuine added value, delivering an effective, immediate and integrated response.
nl Bovendien moeten GGO-besmettingen in zaaizaad worden vastgelegd op basis van technisch meetbare en betrouwbare grenswaarden. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we ook voor landbouwproducten de etiketteringgrenswaarde van 0,9 procent aanhouden die geldt voor levensmiddelen.
en In addition, GMO contamination in seed must be established using technically viable and accurate threshold values, in order to ensure that agricultural production complies with the existing labelling threshold of 0.9% for food.
nl De visserijzones voor elk type visserij in de Atlantische zone van Marokko worden gedefinieerd in de technische notities (aanhangsel
en The fishing zones for each type of fishery in Morocco's Atlantic zone are defined in the datasheets (Appendix
nl De lidstaten kunnen bepalingen vaststellen voor het geval dat de toegang tot de website om technische of andere redenen tijdelijk onderbroken is
en Member States may determine the consequences of temporary disruption of access to the website caused by technical or other factors
nl krachtens de regelgevingen die op het goedgekeurde systeem, onderdeel of goedgekeurde technische eenheid van toepassing zijn, nieuwe voorschriften in werking treden
en new requirements under any of the regulatory acts applicable to the approved system, component or separate technical unit enter into force
nl Ik ga er echter van uit dat de afgevaardigde goed op de hoogte is van de juridische situatie, en daarom ga ik liever niet in op elke afzonderlijke richtlijn. Ik zal er slechts een paar noemen: de richtlijn betreffende gegevensbescherming, richtlijn 95/46, en een aantal andere richtlijnen, zoals de richtlijn die exploitanten van publiekelijk toegankelijke elektronische communicatiediensten verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen voor de beveiliging van hun diensten.
en I assume the honourable Member is fully acquainted with the legal position and would therefore prefer not to list every single directive, but to mention just a few, such as the data protection directive, Directive 95/46, and a number of others, such as one which requires operators of publicly accessible electronic communications services to take appropriate technical and organisational measures to guarantee the security of their services.
nl In de beginperiode van de uitvoering hebben de Sapard-landen over het algemeen technische en procedurele problemen ondervonden die hebben geleid tot vertraging in de verwerking van de steunaanvragen en uitgavendeclaraties
en The Sapard countries generally experienced technical and procedural difficulties during the initial period of implementation resulting in delays in processing applications and payment claims
nl TECHNISCHE SPECIFICATIES VOOR DE INDIENING VAN DE STATISTIEKEN VAN BUITENLANDSE FILIALEN IN HET BINNENLAND
en TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE TRANSMISSION OF INWARD STATISTICS ON FOREIGN AFFILIATES
nl De grenswaarden kunnen, zo nodig, worden aangevuld of vervangen door gelijkwaardige parameters of gelijkwaardige technische maatregelen
en Where appropriate, limit values may be supplemented or replaced by equivalent parameters or technical measures
Pagina 1. Gevonden 44552 zinnen matching zin technische.Gevonden in 11,541 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.