uitspraak:  

Vertalingen in Engels:

 
The inflected form <sup>FAQ</sup> of technisch.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Engels. (36)

Comité voor wetenschappelijk en technisch onderzoek
Scientific and Technical Research Committee
Staats-Technische Universiteit van de Oeral
Ural State Technical University
technisch
crew; technic; ; technical; technically
technisch adviseur
engineering consultant; consulting engineer
technisch beroep
technical profession
technisch comité EG
EC technical committee
technisch onderrichting
technical instructions; technical instruction
technisch onderwijs
technical education
technisch reglement
technical rule
Technische analyse
Technical analysis
technische belemmering
technical barrier
Technische hogeschool
Technische Hochschule
Technische Hogeschool van Lausanne
École Polytechnique Fédérale de Lausanne
technische informatie
technical information
technische keramiek
technical ceramics
technische keuring
roadworthiness tests
technische norm
technical standard
technische ondersteuning
technical support
technische richtlijn
technical regulation
technische samenwerking
technical cooperation
technische specificatie
technical specification
Technische Universiteit Delft
Delft University of Technology
Technische Universiteit Eindhoven
Eindhoven University of Technology
Technische Universiteit Kaiserslautern
University of Kaiserslautern
Technische Universiteit Liberec
Technical University of Liberec
technische VN-Commissie
UN technical commission
technische voorschriften
technical regulations
technische voorzieningen van gebouwen
building services; building service
Tsjechische Technische Universiteit
Czech Technical University in Prague
wetenschappelijke en technische informatie
scientific and technical information

Voorbeeld zinnen met "technische", vertaalgeheugen

add example
nl dat de bepalingen van Richtlijn ‧/EEG inzake voertuigsystemen, onderdelen en afzonderlijke technische eenheden derhalve van toepassing zijn op deze richtlijn
en whereas, consequently, the provision laid down in Directive ‧/EEC relating to vehicle systems, components and separate technical units apply to this Directive
nl De leden van de Commissie vergemakkelijken en bevorderen samenwerking, met name op financieel en technisch gebied en voor de overdracht van technologie, waar deze nodig is voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van lid ‧ van dit artikel
en The members of the Commission shall facilitate and promote such cooperation, especially financial and technical, and the transfer of technology, as may be necessary for the effective implementation of paragraph ‧ of this Article
nl Maar anderzijds staat of valt dit agentschap natuurlijk met de technische hulp en politieke steun van de lidstaten, hetgeen in het verleden maar al te vaak problematisch bleek.
en On the other hand, this agency naturally stands or falls with the technical assistance and political support of the Member States, which has all too often in the past proved problematic.
nl In het kader van zijn opdracht en overeenkomstig artikel ‧ kan het ondersteuningsbureau op technisch vlak samenwerken met bevoegde instanties van derde landen, met name met het oog op de bevordering van en de bijstand bij capaciteitsopbouw in de eigen asielstelsels en opvangvoorzieningen van de derde landen en de uitvoering van de programma's voor regionale bescherming en andere maatregelen voor duurzame oplossingen
en Pursuant to its mandate, and in accordance with Article ‧, the Support Office may cooperate with competent authorities of third countries in technical matters, in particular with a view to promoting and assisting capacity building in the third countries' own asylum and reception systems and implementing regional protection programmes, and other actions relevant to durable solutions
nl Tekening en technische beschrijving van de tank(s) met alle verbindingen en alle leidingen van het ontluchtings- en ventilatiesysteem, vergrendeling, kleppen, bevestigingsmiddelen: ...
en Drawing and technical description of the tank(s) with all connections and all lines of the breathing and venting system, locks, valves, fastening devices: ...
nl aan de aangesloten telers adequate technische hulpmiddelen voor verpakking en afzet van de betrokken producten ter beschikking te stellen
en make available to member producers appropriate technical facilities for the packing and marketing of the products in question
nl Drie amendementen waren daarbij, hoofdzakelijk om technische redenen, overbodig geworden. Twee amendementen heeft de rapporteur om praktische redenen ingetrokken.
en Three amendments thereby became redundant, mainly for technical reasons, and two others were withdrawn by the rapporteur on practical grounds.
nl Overwegende dat de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft besloten een technische correctie aan te brengen in de tekst van de overgangsbepalingen voor de automobielindustrie, zodat deze ook van toepassing zullen zijn op steun die na ‧ december ‧ wordt verleend
en WHEREAS, the EFTA Surveillance Authority has decided to introduce a technical correction to the wording of the transitional rules to the motor vehicle sector, to become applicable for aid awarded after ‧ December
nl Wat het beveiligingsprincipe betreft, neemt de CBSA technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die in verhouding staan tot de aan de verwerking van de gegevens inherente risico's
en As regards the security principle, technical and organisational security measures are taken by the CBSA, which are appropriate to the risks presented by the processing
nl gediplomeerd technisch beheerder afvalverwerking (certified technically competent person in waste management
en certified technically competent person in waste management
nl Dan kunnen wij ons eindelijk concentreren op de politieke aspecten, in plaats van onze aandacht te moeten toespitsen op technische details.
en In this way, we will, at last, be able to concentrate on political factors rather than technical details.
nl stemt in met het besluit van de Commissie om het Comité van Europese effectenregelgevers (CEER) advies te vragen over een passend mechanisme voor het bepalen van de gelijkwaardigheid van de GAAP's van derde landen en/of geëigende voorwaarden voor de wederzijdse erkenning van standaarden voor jaarrekeningen; verzoekt de Commissie het mandaat van het CEER uit te breiden tot het geven van technisch advies over geëigende voorwaarden voor de erkenning van wederzijdse standaarden
en Welcomes the Commission's decision to ask the Committee of European Securities Regulators (CESR) to provide technical advice on a suitable mechanism on determining the equivalence of third-country GAAP and/or appropriate conditions for the mutual recognition of accounting standards; asks the Commission to extend the mandate of the CESR in order to incorporate technical advice on the appropriate conditions for the recognition of mutual standards
nl In de toezeggingen wordt nader bepaald dat technische informatie in de zin van artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ alle informatie omvat die met het oog op de reparatie of het onderhoud van motorvoertuigen van de merken Fiat, Alfa Romeo en Lancia aan erkende reparateurs wordt verstrekt
en The commitments specify that technical information within the meaning of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ includes all information provided to authorised repairers for the repair or maintenance of Fiat, ALFA Romeo and Lancia motor vehicles
nl In overeenstemming met de verklaring van de Europese Raad moeten de lidstaten een verbod instellen op de verkoop, levering of overdracht aan Iran van belangrijke uitrusting en technologie, alsmede van daarmee verband houdende technische en financiële bijstand, die kunnen worden gebruikt in sleutelsectoren van de aardolie- en aardgasindustrie
en In accordance with the European Council Declaration, Member States should prohibit the sale, supply or transfer to Iran of key equipment and technology as well as related technical and financial assistance, which could be used in key sectors in the oil and natural gas industries
nl technische benodigdheden
en technical supplies
nl Daarom zijn deze uiteenlopende verslagen, deze alluviale verslagen, die in tal van gevallen wellicht niet technisch onderbouwd zijn, een weerspiegeling van de bezorgdheid van de samenleving.
en These reports, therefore - as general ones, which perhaps have a number of technical shortcomings - reflect society's concerns.
nl Het product wordt echter gedefinieerd op grond van de fysische en technische basiskenmerken van het eindproduct en de toepassingen, ongeacht de gebruikte grondstoffen
en However, it is the basic physical and technical characteristics of the end product and its end uses, irrespective of the raw materials used, which determine the product definition
nl De fabrikant moet ook de technische informatie die nodig is voor reparatie of onderhoud van motorvoertuigen, toegankelijk maken, eventueel tegen betaling, tenzij die informatie onder het intellectuele-eigendomsrecht valt of essentiële geheime gegevens betreft, wat duidelijk moet worden aangegeven; in dat geval wordt de noodzakelijke technische informatie niet ten onrechte geweigerd
en The manufacturer shall also make accessible, where appropriate on payment, the technical information required for the repair or maintenance of motor vehicles unless that information is covered by an intellectual property right or constitutes essential, secret know-how which is identified in an appropriate form; in such case, the necessary technical information shall not be withheld improperly
nl Zoals de heer Ettl al heeft gezegd, betreft het voornamelijk technische aanpassingen, maar ze zijn wel belangrijk.
en As Mr Ettl has said, these are largely technical updates, but still important.
nl Overeenkomstig artikel ‧ van hoofdstuk ‧ van Protocol nr. ‧ bij de Toezichtovereenkomst en de artikelen ‧ en ‧ van hoofdstuk ‧ van Protocol nr. ‧ bij de Toezichtovereenkomst zullen ondernemingen die mondelinge ondernemingsverklaringen afleggen, de gelegenheid krijgen de technische getrouwheid te controleren van de opname, die beschikbaar is in de lokalen van de Autoriteit, en de inhoud van hun mondelinge verklaringen binnen een bepaalde termijn te corrigeren
en In accordance with Article ‧ of Chapter ‧ of Protocol ‧ to the Surveillance and Court Agreement and Articles ‧ and ‧ of Chapter ‧ of Protocol ‧ to the Surveillance and Court Agreement, undertakings making oral corporate statements will be granted the opportunity to check the technical accuracy of the recording, which will be available at the Authority's premises and to correct the substance of their oral statements within a given time limit
nl Leveranciers dienen verplicht te worden toegang te verlenen tot de technische informatie die vereist is voor het herprogrammeren van elektronische apparatuur in een motorvoertuig
en Suppliers should be obliged to give access to the technical information necessary for re-programming electronic devices in a motor vehicle
nl het gebruik van technische bijstand
en the use made of technical assistance
nl Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. ‧/‧ van ‧ februari ‧ tot wijziging van bijlage ‧ (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst
en Decision of the EEA Joint Committee No ‧/‧ of ‧ February ‧ amending Annex ‧ (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
nl Specifieke terreinen of taken in het kader van de ontwikkelingssamenwerking waarbij technische bijstand een rol speelt of heeft gespeeld, zijn onder meer
en Specific areas or tasks in the context of development cooperation, in which technical assistance has played or plays a role include
nl Wijzigingen om dit punt aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang aan te passen, worden volgens de procedure van artikel ‧, lid ‧, van Richtlijn ‧/EG vastgesteld
en Any amendments to adapt this point to scientific and technical progress must be adopted in accordance with the procedure laid down in Article ‧) of Directive ‧/EC
Pagina 1. Gevonden 44552 zinnen matching zin technische.Gevonden in 3,815 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.