Voorbeeld zinnen met "tanden", vertaalgeheugen

add example
nl Voor behandelde jachttrofeeën van vogels en hoefdieren die uitsluitend uit beenderen, horens, hoeven, klauwen, geweien, tanden of huiden bestaan, alle derde landen
en For treated game trophies of birds and ungulates, being solely bones, horns, hooves, claws, antlers, teeth, hides or skins, any third country
nl zo lang in kokend water zijn gedompeld dat alle andere stoffen dan beenderen, hoorn, hoeven, klauwen, geweien en tanden verwijderd zijn
en have been immersed in boiling water for an appropriate time so as to ensure that any matter other than bone, horns, hooves, claws, antlers or teeth is removed
nl Hij heeft al zijn tanden en haren verloren
en He lost all his teeth and hair
nl Wist u dat onze tanden en kiezen ons hele leven blijven ' wandelen '?
en Do you know that our teeth continuously migrate through our entire life?
nl Bepaalde EU-lidstaten beschouwen al het papier van de EU als moppenblaadjes die worden afgedwongen door papieren tijgers met papieren tanden, terwijl ze als jaknikkende papieren honden zitting blijven houden in commissies en nog meer waanzinnige papieren regels genereren voor ons allemaal, en papieren declaraties invullen, en niet eens in staat zijn om eenvoudige regels over het gebruik van een helm af te dwingen.
en Certain EU states treat EU papers as joke sheets enforced by paper tigers with paper teeth, but they still sit on committees like nodding paper dogs generating more crazy paper regulations for the rest of us and filling in paper forms for expenses, while not enforcing simple rules about crash helmets.
nl Het enige land waar tanden zo blinken is in Amerika
en The only country that issues teeth like that is America
nl Ik trap hem zijn tanden uit zijn bek
en Ted wants him alive, okay?
nl De opleiding verschaft de nodige bekwaamheid voor alle werkzaamheden die verband houden met de preventie, de diagnose en de behandeling van afwijkingen en ziekten van tanden, mond, kaken en omliggende weefsels
en This training shall provide him with the skills necessary for carrying out all activities involving the prevention, diagnosis and treatment of anomalies and diseases of the teeth, mouth, jaws and associated tissues
nl Tand om tand
en Tooth for tooth
nl 't Doet zeer aan mijn tanden!
en Oh, it hurts my teeth!
nl De snuit was langer en de tanden zijn messen
en Its snout is longer, its teeth are like knives
nl En je tanden... "
en And your teeth.... ' "
nl Dit kan het risico op gaatjes in tanden en kiezen vergroten
en This may increase the risk of caries
nl Tanden zijn belangrijker dan een rechtenstudie
en Three years of law school and it comes down to my teeth
nl Beloof me dat je je tanden elke avond poetst?
en Just promise me that you' il brush your teeth every single night
nl Waar kan je op zitten, slapen en je tanden mee poetsen?
en What can you sit on, sleep on and brush your teeth with?
nl Wij hebben voor deze verordening gevochten, mijnheer de Voorzitter. U weet nog wel dat wij in december vorig jaar de rechten van het Parlement met hand en tand hebben verdedigd.
en As you will recall, we fought a hard battle over this regulation last December in order to protect the rights of the European Parliament.
Pagina 2. Gevonden 1314 zinnen matching zin tanden.Gevonden in 0,676 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.