Voorbeeld zinnen met "tanden", vertaalgeheugen

add example
Ik poets mijn tandenI' m brushing my teeth
Is het wel de goede oplossing op het grondgebied van zijn buur nederzettingen te vestigen met mensen die tot de tanden gewapend zijn of milities van huurlingen te onderhouden in Zuid-Libanon of de Palestijnen te verhinderen hun eigen producten uit te voeren?Is it the best thing to move colonies of people armed up to the hilt into the territory of your neighbours? To maintain mercenary militia in South Lebanon or to prevent the Palestinians from exporting their own produce?
Het lijken wel grote tandenThey look like big teeth
Denk aan de tandJust remember the tooth
Ik denk dat m' n tand is afgebrokenI think I just busted a tooth
De commissarissen moeten het algemeen belang van de EU behartigen. Zij bekleden hun functie niet om met hand en tand, en voor alles, hun land van herkomst te verdedigen.The Commissioners must oversee the EU's common interest; they must not use their post first and foremost to defend their country of origin.
Mijn tand doet geweldig veel pijn.I have a terrible toothache.
Poetst ge goed uw tanden?Are you brushing your teeth properly?
De Britse landbouwers zullen een "veiligheidsnet" krijgen terwijl uitgerekend hun regering, en vele leden van het Europees Parlement uit het Verenigd Koninkrijk, zich met hand en tand tegen het GLB blijven verzetten en niets liever willen dan de communautaire preferentie volledig beëindigen ter wille van de mondialisering van het handelsverkeer.British farmers will have a "safety net' while their government, and many British Members of the European Parliament, continue to fiercely oppose the CAP and try only to ensure the total abolition of the Community preference, to the benefit of the globalization of trade.
We moeten onze tanden in de grote jongens als de RWE en de EDF zetten, want daar ligt het probleem. We moeten ontvlechten en subsidiariteit toepassen.Get stuck in to the big tigers, the RWEs, the EDFs - get right into the thick of things, where the problem lies, unbundle and apply subsidiarity.
Je enthousiasme is goed, maar niet al die tandenThe enthusiasm is wonderful, just not quite so many teeth
En als je het je afvraagt, detective, ik verwijder de rest van haar tanden na het zuurbadAnd in case you' re wondering, detective.I' m gonna remove the rest of her teeth after the acid bath
Ik kan de Chinese regering alleen maar zeggen dat het Europees Parlement haar tanden in deze kwestie zal blijven zetten tot dit symbool van een vrij Tibet, dat wij hier vandaag hebben neergezet, ook echt in alle vrijheid kan schitteren en de Tibetanen hun eigen democratisch gekozen weg kunnen gaan.The only thing I have to say to the Chinese leadership is that we, in the European Parliament, will not give up until this symbol of a free Tibet that we have set up here can indeed shine forth in freedom, and until the Tibetans can follow their own democratically chosen path.
Wie vandaag zijn kop in het zand steekt, knarst morgen met zijn tanden.He who buries his head in the sand today will grind his teeth tomorrow.
Ik wil er in dit verband aan herinneren dat de staatshoofden en regeringsleiders wederom plechtig hebben verklaard dat zij zich met hand en tand zullen verzetten tegen iedere vorm van extremisme en onverdraagzaamheid en dat zij terrorisme en geweldpleging ten strengste veroordelen. Ook is iedere vorm van antisemitisme aan de kaak gesteld.I would also point out that the Heads of State or Government have formally confirmed their firm opposition to every form of extremism and intolerance and their condemnation of terrorism and all other kinds of violence, and their explicit, unambiguous condemnation of all forms of anti-Semitism.
Mijn tand wordt mijn doodMy tooth is killing me
Het veranderde zijn tanden in een nacht, spierwit, zeggen zeTurned his teeth snow- white overnight, they say
Pagina 2. Gevonden 1314 zinnen matching zin tanden.Gevonden in 0,657 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.