Voorbeeld zinnen met "tanden", vertaalgeheugen

add example
nl Het szijn m' n tanden, sjnap je
en It' s me teeth, you see
nl Lach je tanden bloot
en Smile.Let me see those teeth
nl Dat weet ik niet... maar ik weet nog dat William Giles erg zuinig op z' n tanden was
en I don' t know about no files, but I remember William Giles was very conscientious about his teeth
nl Er is denk ik ' n stukje tand afgebroken
en Why don' t you get a sandwich
nl (DE) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik zou ook moeten beginnen met het bedanken van de rapporteurs en de andere leden die hun tanden hebben gezet in dit ingewikkelde dossier, maar in dit geval begin ik ergens anders mee.
en (DE) Madam President, ladies and gentlemen, I too should also begin by thanking the rapporteurs and the other Members who have worked their way through this complex dossier, but on this occasion I wish to start on a different note.
nl Ik brak een stukje van m' n tand
en I chipped my tooth on a quaalude
nl Dan moet het zijn beleid in de toekomst zodanig vormgeven dat het niet voortdurend reageert op basis van het principe 'oog om oog, tand om tand'.
en Its policymaking in future must ensure it does not constantly react according to the 'eye for an eye, tooth for a tooth' principle.
nl Pap?Bijt maar op je tanden
en Buckle down and grit your teeth
nl Hij zegt "het is een voorgerecht", maar wij zouden ons vergissen als wij denken dat hier alleen maar iets cosmetisch gebeurt; ik vind dat er ook voorstellen met tanden zijn gedaan door de Europese Commissie.
en He claims that ‘it is an appetiser’, but we would be wrong to think that this is merely cosmetic. I think that the Commission’s proposals do have teeth.
nl Wij gaan een paradoxale situatie tegemoet: de richtlijn over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zal worden aangenomen op een manier die ons ertoe dwingt ons met hand en tand te verzetten tegen ?wat?
en The situation is becoming absurd: a directive on the protection of privacy will become a directive clamping down mercilessly on ... on what?
nl Ik ben weer een tand kwijt
en I lost another tooth
nl Mijnheer de Voorzitter, het probleem dat zich dit jaar in Irak voordoet keert telkens weer. We kunnen niet van de hand in de tand leven, maar we moeten een blijvende oplossing vinden voor de dringende kwesties van het extern beleid en instrumenten inzetten waarmee we flexibel kunnen inspringen op die prioriteiten maar zonder dat dat, ik herhaal, ten koste gaat van andere.
en Mr President, the problem we are facing this year with Iraq is a recurrent problem, we cannot live from hand to mouth, we must try to find a permanent solution to the urgent issues which arise in the field of external action and try to mobilise instruments which, in a flexible manner, allow us to assist with these priorities but without, I would insist, prejudicing others.
nl Rekeningen betalen, tanden flossen
en Pay our bills, floss our teeth
nl Is dit ' n tand?
en Could this be a tooth?
nl Frank, je zou verbaasd zijn als je wist hoeveel mensen de tanden van hun kinderen verwaarlozen
en Frank, you' d be surprised how people neglect their kids ' teeth
nl Castraties van varkens, afknippen van staarten en het afsnijden van tanden moet worden verboden.
en The castration of pigs, bobtailing and the cutting of teeth must be banned.
nl Wij hebben voor deze verordening gevochten, mijnheer de Voorzitter. U weet nog wel dat wij in december vorig jaar de rechten van het Parlement met hand en tand hebben verdedigd.
en As you will recall, we fought a hard battle over this regulation last December in order to protect the rights of the European Parliament.
nl Dit Parlement is ook uitstekend in staat om vooral niet naar zichzelf te kijken als het het informatiebeleid kritiseert, maar de schuld nogal makkelijk bij anderen te leggen, terwijl het zou bijdragen aan de geloofwaardigheid van dit Parlement als het af en toe eens zijn tanden zou laten zien op de momenten dat het dat kan doen.
en Moreover, this Parliament also manages to ignore its own failures when criticizing the information policy, whilst blaming others rather easily. Yet it would add to this Parliament's credibility if it were to show its teeth once in a while in instances when it is able to do so.
nl Ze moeten van mijn tanden afblijven
en Tell him not to touch my teeth
nl We moeten haar maar eens aan de tand voelen
en But I say we have a little talk with her
Pagina 2. Gevonden 1314 zinnen matching zin tanden.Gevonden in 0,811 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.