uitspraak:  

Vertalingen in English:

 • economical     
  (Adjective  ) (adjv   ) []
   
  careful with money
   
  Avoiding waste.
   
  Verspilling vermijdend.
   
  careful with money
 • thrifty   
  (adjv   )
 • economic     
  (adjv   ) []
   
  Low in price.
   
  Laag in prijs.
 • sparingly   
  (Adverb  ) (advb   )
   
  in a sparing manner
   
  in a sparing manner
 • cheap         
  (adjv   ) []
   
  Low in price.
   
  Laag in prijs.
 • frugal       
  (adjv   ) []
   
  Avoiding waste.
   
  Verspilling vermijdend.
 • inexpensive       
  (verb, adjv   ) []
   
  Low in price.
   
  Laag in prijs.
 • parsimonious   
  (adjv   )
 • saving     
  (noun, adjv   )
 • sparing   
  (adjv   )

Andere betekenissen:

 
sparingly

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (2)

spaarzaamheid
thrift; economy; frugality

Voorbeeld zinnen met "spaarzaam", vertaalgeheugen

add example
nl De huidige schuld is dus geen symptoom van een gebrek aan spaarzaamheid, maar het gevolg van veranderingen die op lange termijn tot doel hebben de begrotingsuitgaven aan pensioenen te verminderen.
en The current debt is not, therefore, indicative of a lack of prudence, but is the effect of changes whose long-term objective is the reduction of budgetary expenses allocated to making pension payments.
nl Gelukkig passen we deze mechanismen nog steeds spaarzaam toe.
en Fortunately, we continue to be sparing users of these mechanisms.
nl De Commissie en de regeringen hebben niet dezelfde legitimiteit, en bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie dient daarom met extra aandacht en zorg omkleed te zijn, en er dient spaarzaam gebruik van te worden gemaakt.
en The legitimacy of the Commission and of the Member States' governments is not the same, and therefore the delegation of legislation to the former requires greater care and attention, and it must be used sparingly.
nl Ten eerste: de keuzen moeten beantwoorden aan de behoeften van de gemeenschap; ten tweede: de middelen moeten spaarzaam en doeltreffend worden benut; en ten derde: de administratie en de financiële overzichten moeten volledig doorzichtig zijn.
en Firstly: the decisions should reflect the needs of communities; secondly: the resources should be used economically and efficiently; and, thirdly, there should be complete transparency in resource management and accounting.
nl Het probleem dat het vaakst ter sprake kwam in het debat, afgezien van de specifieke uitdagingen van 2009 en de noodzaak om het geld van de Europese belastingbetalers op spaarzame wijze te beheren, was absoluut de kwestie van de bezoldiging van de assistenten van de leden.
en The problem that arose most often in this debate, apart from the specific challenges of 2009 and the need to manage European taxpayers' money frugally, was definitely the problem of Members' assistants.
nl herinnert eraan dat bij de Europese Commissie ‧ % (‧ miljoen euro) berust van de aandelen van het Europese Investeringsfonds (EIF) en dat de cumulatieve portefeuille van getekende acties van het EIF (investeringen in risicokapitaalfondsen en in de MKB-garantiemarkten) ten bedrage van ongeveer ‧ miljard euro aan het einde van het jaar ‧ bedroeg; constateert dat er momenteel geen overeenkomst van kracht is voor de audit van het EIF door de Rekenkamer; onderstreept dat de Rekenkamer niettemin, op grond van artikel ‧ van het Verdrag de bevoegdheid heeft een uitgebreide audit uit te voeren van het EIF en zijn verrichtingen; verzoekt de Rekenkamer een algemene audit van het EIF op te nemen in haar werkprogramma om ervoor te zorgen dat het financieel beheer van het Fonds gezond is (eerbiediging van de beginselen spaarzaamheid, efficiency en doeltreffendheid
en Recalls that the Commission holds ‧% (EUR ‧ million) of the shares of the European Investment Fund (EIF), the cumulative portfolio of signed EIF operations (investment in venture capital funds and in the SMU guarantee markets) amounting to about EUR ‧ billion at year-end ‧; notes that there is currently no agreement in force for the audit of the EIF by the Court of Auditors; emphasises that, pursuant to Article ‧ of the Treaty, the Court is nonetheless entitled to undertake a comprehensive audit of the EIF and its operations; calls on the Court to include an overall audit of the EIF in its work programme so as to ensure that the financial management of the Fund is sound (compliance with the principles of economy, efficiency and effectiveness
nl Spanje moet leren dat water een kostbaar goed is en dat schoon water een prijs heeft, waardoor hotels en boeren er spaarzaam mee omgaan.
en Spain should learn that water is a precious commodity and that clean water comes at a price. That is why hotels and farmers use it sparingly.
nl Er moet niet enerzijds worden gezegd dat het te duur is en anderzijds ons tegelijkertijd verwijten dat wij de zaken op de meest spaarzame wijze willen doen.
en You cannot say, on one hand, that it is too expensive and then tell us off for trying to save as much money as possible.
nl Herinnert eraan dat bij de Commissie ‧ % (‧ miljoen EUR) berust van de aandelen van het Europese Investeringsfonds (EIF) en dat de cumulatieve portefeuille van getekende acties van het EIF (investeringen in risicokapitaalfondsen en in de MKB-garantiemarkten) ongeveer ‧ miljard EUR aan het einde van het jaar ‧ bedroeg; constateert dat er momenteel geen overeenkomst van kracht is voor de audit van het EIF door de Rekenkamer; onderstreept dat de Rekenkamer niettemin, op grond van artikel ‧ van het Verdrag, de bevoegdheid heeft een uitgebreide audit uit te voeren van het EIF en zijn verrichtingen; verzoekt de Rekenkamer een algemene audit van het EIF op te nemen in haar werkprogramma om ervoor te zorgen dat het financiële beheer van het Fonds gezond is (eerbiediging van de beginselen spaarzaamheid, efficiency en doeltreffendheid
en Recalls that the Commission holds ‧ % (EUR ‧ million) of the shares of the European Investment Fund (EIF), the cumulative portfolio of signed EIF operations (investment in venture capital funds and in the SMU guarantee markets) amounting to about EUR ‧ billion at year-end ‧; notes that there is currently no agreement in force for the audit of the EIF by the Court of Auditors; emphasises that, pursuant to Article ‧ of the Treaty, the Court is none the less entitled to undertake a comprehensive audit of the EIF and its operations; calls on the Court to include an overall audit of the EIF in its work programme so as to ensure that the financial management of the Fund is sound (compliance with the principles of economy, efficiency and effectiveness
nl Ondanks dat cijfer ben ik van mening dat het van essentieel belang is dat de beginselen van spaarzaamheid, doeltreffendheid en doelmatigheid worden toegepast.
en Despite this figure, I believe it essential that the principles of economy, efficiency and effectiveness be applied.
nl We hebben een sterke Europese industriesector nodig die het voortouw neemt, want we zijn er heilig van overtuigd dat als Europa een leidende rol speelt op het gebied van zuinig energieverbruik, nieuwe technologieën en spaarzaam gebruik van hulpbronnen, dit niet alleen goed zou zijn voor het milieu, maar ook voor meer werkgelegenheid zou zorgen.
en We need a strong European industrial sector to take up the baton, for we are firmly convinced that a leading European role in the realms of energy efficiency, new technology and economical use of resources would not only be good for the environment but would also boost employment.
nl De Europese Ombudsman is spaarzaam waar het vertaalkosten betreft en wil ook geen nieuwe posten opvoeren. Het is precies om die reden dat ik namens mijn commissie het Parlement verzoek om, met het oog op de komende uitbreiding, een bescheiden begrotingsverhoging te steunen waar de Ombudsman om verzocht heeft, daarbij benadrukkend dat er begrotingsdiscipline betracht moet worden en dat de burgers diensten van hoog niveau verleend moeten worden.
en The European Ombudsman is sparing with translation charges and does not wish to add new items, and it is precisely for this reason that, on behalf of my committee, I request that, because we have to take account of the forthcoming enlargement, we support a moderate increase in the budget requested by the European Ombudsman, while emphasising the need for budgetary discipline and for citizens to be provided high levels of services.
nl Daarmee wordt vastgesteld dat spaarzaam en doeltreffend gebruik van de middelen, evenals in vele voorafgaande jaren, niet gewaarborgd is.
en This amounts to a statement that prudent and efficient use of funds is no more guaranteed than it has been in previous years.
nl Om de betrokkenen snel antwoord te geven en tegelijkertijd spaarzaam met haar administratieve middelen om te gaan, publiceert zij de ontvangstbevestiging in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de volgende internetsite
en Therefore, in order to ensure a rapid response to and information of those concerned while making the most economical use of its administrative resources, it is publishing this acknowledgment of receipt in the Official Journal of the European Communities and on the Internet at
nl Voor een kritische geest of voor iemand die spaarzaam met de middelen wil omgaan, neen!
en Any critical or parsimonious person would have to call a halt to it!
nl In het humanitaire beleid van de Europese Unie is van duurzame ontwikkeling nauwelijks sprake, komt de voorbereiding op dreigende natuurrampen slechts spaarzaam aan bod en wordt vrijwel niets gedaan aan conflictpreventie.
en Sustainable development is all but absent from the European Union' s humanitarian policy - we are quite unprepared for natural disasters and do little to prevent conflicts.
nl Tussen nu en 2012 zal de Commissie verder in de zin van artikel 21 onderzoeken of het zinvol is het toepassingsgebied van de richtlijn uit te breiden naar producten die niet relevant zijn voor het energieverbruik, maar wel voor een spaarzaam gebruik van hulpbronnen.
en By 2012 the Commission will also review, pursuant to Article 21, whether it would be appropriate to extend the scope of the directive to products that are not relevant to energy consumption but that do have a bearing on resource conservation.
nl De Europese Rekenkamer en het Europees Parlement hebben jaren achtereen aangedrongen op een doelmatig toezicht op de begrotingsmiddelen en de Commissie heeft, vooral van de kant van de Rekenkamer, tal van suggesties gekregen voor een doeltreffende en spaarzame omgang met de begrotingsmiddelen.
en The European Court of Auditors (ECA) and the European Parliament have been calling for effective, efficient control of the budgetary resources for years, and numerous attempts and suggestions have been made by the ECA, in particular, seeking to ensure that the Commission uses these resources appropriately and economically.
nl Een rationeel, efficiënt en spaarzaam gebruik van energiebronnen is kortom van vitaal belang voor de toekomstige generaties en voor het evenwicht op onze planeet
en Lastly, the reasonable, efficient and economic use of energy resources is a vital stabilising factor for our planet and for future generations
nl U leeft echt heel spaarzaam, Mr Callen
en You really do live very frugally, Mr. Callen
nl Nee, natuurlijk moeten we in een tijd van crisis spaarzaam zijn, maar ik wil alleen maar zeggen dat, als alle lidstaten hun begrotingsbeleid hadden gevoerd op de manier waarop de EU-begroting wordt beheerd, er geen tekort en geen financiële problemen zouden zijn geweest, aangezien de EU-begroting plafonds en strenge kaders heeft.
en Yes, of course we also need to be thrifty during times of crisis, but I simply want to say that if all Member States had pursued their budget policies like the EU budget there would not have been any deficits and there would not have been any problems with debt, because the EU budget has ceilings and a rigid framework.
nl Om die reden hebben zelfs de meer spaarzame begrotingsspecialisten destijds hun bedenkingen terzijde geschoven en hebben we weer een subsidiepotje geopend.
en Thus even the more frugal budget specialists laid aside their concerns and we opened another funding pot.
nl Dat moet zo blijven. De Commissie mag echter niet alleen tegen ons zeggen dat wij spaarzaam moeten zijn.
en The debate and the budgets which we have voted in the past demonstrate this and that is the way it should stay.
nl Flexibiliteit is echter ook een medicijn om spaarzaam en met zorg toe te dienen. Een te grote dosis zal de Unie immers doen fragmenteren.
en But it is also a medicine to be taken sparingly and carefully: too large a dose, and the Union will fragment.
Pagina 1. Gevonden 125 zinnen matching zin spaarzaam.Gevonden in 0,486 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.