uitspraak:  

Vertalingen in English:

 • economical     
  (Adjective  ) (adjv   ) []
   
  careful with money
   
  Avoiding waste.
   
  Verspilling vermijdend.
   
  careful with money
 • thrifty   
  (adjv   )
 • economic     
  (adjv   ) []
   
  Low in price.
   
  Laag in prijs.
 • sparingly   
  (Adverb  ) (advb   )
   
  in a sparing manner
   
  in a sparing manner
 • cheap         
  (adjv   ) []
   
  Low in price.
   
  Laag in prijs.
 • frugal       
  (adjv   ) []
   
  Avoiding waste.
   
  Verspilling vermijdend.
 • inexpensive       
  (verb, adjv   ) []
   
  Low in price.
   
  Laag in prijs.
 • parsimonious   
  (adjv   )
 • saving     
  (noun, adjv   )
 • sparing   
  (adjv   )

Andere betekenissen:

 
sparingly

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (2)

spaarzaamheid
thrift; economy; frugality

Voorbeeld zinnen met "spaarzaam", vertaalgeheugen

add example
nl Om de betrokkenen snel antwoord te geven en tegelijkertijd spaarzaam met haar administratieve middelen om te gaan, publiceert zij de ontvangstbevestiging in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de volgende internetsite
en Therefore, in order to ensure a rapid response to and information of those concerned while making the most economical use of its administrative resources, it is publishing this acknowledgment of receipt in the Official Journal of the European Communities and on the Internet at
nl Aangezien kieuwnetten bedoeld zijn als tamelijk selectief vistuig, willen we een dergelijk spaarzaam gebruik niet ontmoedigen. Het misbruik van deze netten willen we echter beslist wel ontmoedigen, omdat door dat misbruik zogenaamde “spooknetten” ontstaan die ongeveer een maand lang voor de vangst worden gebruikt en grote schade aan de betreffende soorten veroorzaken.
en So, on the one hand, given that the use of gill nets is quite selective as a gear, we would not want to discourage that; but on the other hand, we certainly want to discourage the abuse of gill nets, as that would create so-called ‘ghost nets’, which continue to be used for fishing for a period of a month or so, causing significant damage to the species concerned.
nl De moderne biotechnologie zal als sleuteltechnologie van de 21ste eeuw een belangrijke bijdrage leveren aan de voedselvoorziening voor de wereldbevolking en aan een spaarzaam en duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen.
en Modern biotechnology, as a key technology of the 21st century will make a central contribution to feeding the global population. Of great importance in this will be the need to treat the natural fundamentals of life in a manner which is caring and long lasting.
nl Mijn advies is bijzonder zorgvuldig om te gaan met de term corruptie op hoog niveau, zoals die in het verslag wordt gebezigd, en de term spaarzaam te gebruiken.
en I recommend that the high-level corruption wording, as used in the report, be only used in a very careful and limited way.
nl De algemene principes waar de Italiaanse staat verklaart zich door te laten leiden bij het uitvaardigen van de wetgevende bepalingen, zouden vrijwaring van de concurrentie en transparantie zijn, met het doel om bij overheidsbestedingen spaarzaam te zijn, de uitgaven te beperken en het systeem zo efficiënt mogelijk te maken
en The general principles which, according to the Italian government, underlie this provision are the objectives of competition and transparency, with the aim of achieving savings, containing expenditure and ensuring efficiency in the supply systems concerned
nl Gelieve spaarzaam te zijn met water in de zomer.
en Please conserve water in summer.
nl energie-efficiëntie en het spaarzaam omgaan met energiebronnen, en
en Energy efficiency and resource savings
nl Overwegende dat het zaak is de preventie, het hergebruik en de nuttige toepassing van afvalstoffen alsook het gebruik van de teruggewonnen materialen en energie te stimuleren teneinde de natuurlijke rijkdommen spaarzaam te benutten en zo weinig mogelijk grond te gebruiken
en Whereas the prevention, recycling and recovery of waste should be encouraged as should the use of recovered materials and energy so as to safeguard natural resources and obviate wasteful use of land
nl Een wapen is evenwel pas echt ontradend als men er spaarzaam mee omspringt.
en Nevertheless, a weapon is never truly dissuasive unless used sparingly.
nl Wat de visserij betreft is het belangrijkste punt dat de Raad, die helaas heel spaarzaam aanwezig is vanavond, zo snel mogelijk een positie moet innemen ten aanzien van de financiering van de hervormingen die in december van vorig jaar zijn overeengekomen, met name over het sloopfonds wat daarin wordt genoemd.
en As for fisheries, the most important point is that the Council, which regrettably is very sparingly present this evening, must as soon as possible take a position with regard to the financing of the reforms that were agreed in December of last year, in particular with regard to the scrapping fund that is mentioned therein.
nl Ik heb de Commissie en het voorzitterschap van de Raad de inhoud van de mondelinge vraag doen toekomen, dus ik ga de spaarzame minuten die ik heb niet besteden aan het parafraseren ervan.
en I forwarded the content of the oral question on this issue to the Commission and the Presidency of the Council, and so I am not going to spend the few minutes I have paraphrasing it.
nl Logisch dat zij zeer spaarzaam is met statistieken.
en It makes sense that it is extremely economical with statistics.
nl Als liberaal ben ik persoonlijk van mening dat met overheidsgeld spaarzaam moet worden omgegaan.
en As a Liberal, I personally have the basic attitude that we should be thrifty when it comes to public expenditure.
nl Dit met het oog op de kwaliteit van het milieu, de volksgezondheid en het welzijn van de burgers en met het oog op de steeds grotere en onstuitbare wereldwijde schaarste aan fossiele brandstofvoorraden, die met grote wijsheid en spaarzaamheid moeten worden beheerd.
en This is for reasons of environmental quality and the health and wellbeing of people, and for reasons connected to the progressive and inexorable worldwide shortage of fossil fuel reserves, which must be managed extremely wisely and prudently.
nl Spanje moet leren dat water een kostbaar goed is en dat schoon water een prijs heeft, waardoor hotels en boeren er spaarzaam mee omgaan.
en Spain should learn that water is a precious commodity and that clean water comes at a price. That is why hotels and farmers use it sparingly.
nl Ter voorkoming van misverstanden: ik zet mij al jaren in voor een spaarzaam gebruik van fossiele brandstoffen om het milieu zo weinig mogelijk te belasten.
en In order to ensure that there is no misunderstanding, I would like to explain that I have been committed for many years to reducing our use of fossil fuels and, therefore, our impact on the environment.
nl Uit uw discussie zijn enkele beginselen naar voren gekomen ten aanzien van de kern van de zaak, waarover wij het naar mijn mening volkomen eens zijn: efficiency, controle, verantwoordelijkheid en, om het geheel af te ronden, spaarzaamheid, beginselen die uw rapporteur naar mijn mening zeer goed onder woorden heeft gebracht.
en Turning now to the substance – and I think that we are in full agreement on all of these points – I noted that several principles emerged from your discussion: efficiency, supervision and responsibility, all subject to an overriding principle of parsimony, which I thought your rapporteur expressed very well.
nl De wil om zuiniger om te springen met de natuurlijke rijkdommen, is tot uiting gekomen in technische vernieuwingen die een spaarzaam beheer en kostenvermindering nastreven
en The concern to save natural resources has led to technical innovations tending to favour thrifty management and reduce costs
nl is van mening- aangezien het grootste deel van de EU-begroting wordt uitgevoerd op basis van gedeeld beheer, hetgeen betekent dat de Commissie haar taken inzake de uitvoering van de begroting aan de lidstaten delegeert (d.w.z. ‧ en, na ‧ mei ‧, ‧ heterogene ministeries en bestuurlijke organen met hun respectieve tradities), dat normen in EU-verband moeten worden opgesteld op grond waarvan kan worden nagegaan of alle ‧ lidstaten de begrotingskredieten gebruiken in overeenstemming met het beginsel van goed financieel beheer, d.w.z. in overeenstemming met de beginselen van spaarzaamheid, doeltreffendheid en doelmatigheid
en Takes the view that, since far and away the largest proportion of the EU budget is implemented on a shared-management basis, meaning that the Commission delegates budget implementation duties to the Member States, i.e. to ‧ and, after ‧ May ‧, ‧ heterogeneous ministries and administrative bodies and traditions, EU standards ought to be laid down which make it possible to verify that all ‧ Member States use budget appropriations in accordance with the principle of sound financial management, i.e. in accordance with the principles of economy, efficiency and effectiveness
nl Niet bestede middelen op landbouwgebied betekenen niet dat er geen behoefte aan dat geld zou zijn, maar alleen dat er zeer spaarzaam mee omgegaan is.
en Unused funds in the area of agriculture does not mean that they were not needed. It just means that they have been managed very carefully.
nl Daar waar het Parlement tijdens lange debatten, besprekingen en onderhandelingen samen met de meeste betrokkenen zich krachtig heeft ingezet voor een uitgebalanceerde begroting, daar waar wij - met de belastingbetaler in het achterhoofd - spaarzaam zijn omgegaan met de budgettaire middelen en kosten en baten zorgvuldig hebben afgewogen, heeft de Raad het weer eens bestaan zonder een duidelijk beleidsconcept het mes te zetten in de begroting.
en Whilst Parliament worked very carefully for a balanced budget, in long debates, discussions and negotiations with most of the interested parties, weighing needs against the duty to budget prudently in the taxpayers' interests, the Council again merely cut lump sums without any underlying political thought.
nl Mevrouw de Voorzitter, gezien mijn korte inwijding in de begrotingsproblematiek van de Europese Unie, houd ik mijn interventie zo spaarzaam als de begroting van de Europese Unie.
en Madam President, in view of the short initiation I have had into the EU’s budgetary matters, it is appropriate today for my comments to be restrained and economical, just like the EU’s budget.
nl Wij zijn voor spaarzaam beleid en bezuinigingen waar deze nodig zijn, en wij zijn voor restricties en herstructureringsmaatregelen.
en We are in favour of a frugal policy and of savings where these are necessary, and we are in favour of restrictions and restructuring measures.
Pagina 1. Gevonden 125 zinnen matching zin spaarzaam.Gevonden in 0,675 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.