uitspraak:  

Vertalingen in Engels:

 • economical     
  (Adjective, Adjectival  ) (adjv   ) []
   
  careful with money
   
  Avoiding waste.
   
  Verspilling vermijdend.
   
  careful with money
   
  careful with money
 • thrifty   
  (adjv   )
 • sparingly   
  (Adverb, Adverbial  ) (advb   )
   
  in a sparing manner
   
  in a sparing manner
   
  in a sparing manner
 • sparing   
  (adjv   )
 • economic     
  (adjv   ) []
   
  Low in price.
   
  Laag in prijs.
 • parsimonious   
  (adjv   )
 • cheap         
  (adjv   ) []
   
  Low in price.
   
  Laag in prijs.
 • frugal       
  (adjv   ) []
   
  Avoiding waste.
   
  Verspilling vermijdend.
 • inexpensive       
  (verb, adjv   ) []
   
  Low in price.
   
  Laag in prijs.
 • few           
  (noun, adjv, detr   )
 • frugally   
  (advb   )
 • saving     
  (noun, adjv   )
 • thriftily   
  (advb   )

Andere betekenissen:

 
sparingly

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Engels. (2)

spaarzaamheid
thrift; economy; frugality; parsimony

Voorbeeld zinnen met "spaarzaam", vertaalgeheugen

add example
nl Ik geloof niet dat klimaatverandering nooit zal plaatsvinden en dat het niet nodig is om spaarzaam te zijn.
en I do not believe that climate change will never happen and that there is no need to economise.
nl Van essentieel belang is dat van tijd tot tijd opnieuw de redenen worden bekeken die hebben geleid tot het nemen van de lopende maatregelen, om er zodoende op toe te zien dat de betrokken middelen spaarzaam en economisch worden gebruikt.
en It is vital that there should be a period review of the reasons that led to the adoption of the measures under way in order to guarantee economy and efficiency in resource utilization.
nl Wij zijn voor spaarzaam beleid en bezuinigingen waar deze nodig zijn, en wij zijn voor restricties en herstructureringsmaatregelen.
en We are in favour of a frugal policy and of savings where these are necessary, and we are in favour of restrictions and restructuring measures.
nl Niet bestede middelen op landbouwgebied betekenen niet dat er geen behoefte aan dat geld zou zijn, maar alleen dat er zeer spaarzaam mee omgegaan is.
en Unused funds in the area of agriculture does not mean that they were not needed. It just means that they have been managed very carefully.
nl Spanje moet leren dat water een kostbaar goed is en dat schoon water een prijs heeft, waardoor hotels en boeren er spaarzaam mee omgaan.
en Spain should learn that water is a precious commodity and that clean water comes at a price. That is why hotels and farmers use it sparingly.
nl Een rationeel, efficiënt en spaarzaam gebruik van energiebronnen is kortom van vitaal belang voor de toekomstige generaties en voor het evenwicht op onze planeet
en Lastly, the reasonable, efficient and economic use of energy resources is a vital stabilising factor for our planet and for future generations
nl Ter voorkoming van misverstanden: ik zet mij al jaren in voor een spaarzaam gebruik van fossiele brandstoffen om het milieu zo weinig mogelijk te belasten.
en In order to ensure that there is no misunderstanding, I would like to explain that I have been committed for many years to reducing our use of fossil fuels and, therefore, our impact on the environment.
nl Gelieve spaarzaam te zijn met water in de zomer.
en Please conserve water in summer.
nl Anders zullen we de Kyoto-doelstelling niet halen, en verzuimen we bovendien onze Europese economie te ordenen volgens moderne principes gericht op milieubehoud, klimaatbeheersing en spaarzaam grondstoffenverbruik.
en Otherwise we will not achieve the Kyoto targets, and we will miss the chance to gear the European economy to a modern awareness of the needs of the environment, climate and the protection of resources.
nl Daar waar het Parlement tijdens lange debatten, besprekingen en onderhandelingen samen met de meeste betrokkenen zich krachtig heeft ingezet voor een uitgebalanceerde begroting, daar waar wij - met de belastingbetaler in het achterhoofd - spaarzaam zijn omgegaan met de budgettaire middelen en kosten en baten zorgvuldig hebben afgewogen, heeft de Raad het weer eens bestaan zonder een duidelijk beleidsconcept het mes te zetten in de begroting.
en Whilst Parliament worked very carefully for a balanced budget, in long debates, discussions and negotiations with most of the interested parties, weighing needs against the duty to budget prudently in the taxpayers' interests, the Council again merely cut lump sums without any underlying political thought.
nl Wij vinden het belangrijk dat de Commissie inziet dat er verstandig en spaarzaam moet worden omgegaan met het oprichten van nieuwe agentschappen.
en One important point that we wish to emphasise is the Commission’s acceptance that new agencies should be established sparingly and selectively.
nl Ondanks de belofte van de nieuwe Labourregering om meer openheid en doorzichtigheid te betrachten is Buitenlandse Zaken is op dit punt zeer spaarzaam met informatie.
en It is very difficult to get any information from the Foreign Office even though the new Labour Government has promised openness and transparency.
nl Overwegende dat het zaak is de preventie, het hergebruik en de nuttige toepassing van afvalstoffen alsook het gebruik van de teruggewonnen materialen en energie te stimuleren teneinde de natuurlijke rijkdommen spaarzaam te benutten en zo weinig mogelijk grond te gebruiken
en Whereas the prevention, recycling and recovery of waste should be encouraged as should the use of recovered materials and energy so as to safeguard natural resources and obviate wasteful use of land
nl De Rekenkamer heeft voor 1998 voor de vijfde achtereenvolgende maal geweigerd de Commissie een positieve betrouwbaarheidverklaring te verstrekken, dat wil zeggen: te bevestigen dat zij zorgvuldig en spaarzaam met het geld van de Europese belastingbetaler omgaat.
en In 1998, for the fifth consecutive time, the Court of Auditors declined to give a positive Statement of Assurance, or in other words to certify that European taxpayers' money had been used carefully and thriftily.
nl Om die reden hebben zelfs de meer spaarzame begrotingsspecialisten destijds hun bedenkingen terzijde geschoven en hebben we weer een subsidiepotje geopend.
en Thus even the more frugal budget specialists laid aside their concerns and we opened another funding pot.
nl Het principe kan alleen zijn dat wij goed overwegen welke behoeften wij hebben en hoe wij het geld van de belastingbetalers spaarzaam kunnen gebruiken.
en The principle may just be that we are giving careful consideration to what needs we have and how we can use taxpayers’ money sparingly.
nl Het lijdt geen twijfel dat we waterprijzen moeten vaststellen die een spaarzaam watergebruik bevorderen. Het concurrentievermogen en de ontwikkelingskansen van bedrijven in achterstandsgebieden mogen daar echter niet onder lijden.
en We must clearly set water prices which promote its efficient use but which, at the same time, safeguard the competitivity of the producing industries in the less-favoured regions and do not hinder their legitimate development.
nl De moderne biotechnologie zal als sleuteltechnologie van de 21ste eeuw een belangrijke bijdrage leveren aan de voedselvoorziening voor de wereldbevolking en aan een spaarzaam en duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen.
en Modern biotechnology, as a key technology of the 21st century will make a central contribution to feeding the global population. Of great importance in this will be the need to treat the natural fundamentals of life in a manner which is caring and long lasting.
nl Ik sta volledig achter de in het verslag vervatte voorstellen en wil graag de volgende aanwijzingen benadrukken: meer samenwerking tussen de Commissie verzoekschriften en de andere commissies, waarbij de belangrijke aspecten van de verzoekschriften ook een wetgevend vervolg moeten krijgen; goede samenwerking tussen de Commissie verzoekschriften en de Europese ombudsman; een grotere inspanning van de Commissie en de Raad om gehoor te geven aan de problemen zoals de Commissie verzoekschriften die voorschotelt en zoals die uit de inhoud van de aan haar gerichte verzoekschriften naar voren komen; een klacht over de vertragingen en de spaarzame samenwerking met de lid-staten waarop de verzoekschriften betrekking hebben, en als laatste de noodzaak om de verzoekschriften snel en doeltreffend af te handelen.
en I fully support the proposals in the report and would stress especially the following points: closer interaction between the Committee on Petitions and the other committees, with a follow-up including legislation, on major issues raised in petitions; the need for a good collaborative relationship between the Committee on Petitions and the European Ombudsman; greater commitment by the Commission and Council to follow-up problems raised by the Committee on Petitions and the content of petitions submitted to it; criticism of delays and inadequate collaboration with the Member States named in petitions; finally, the need to deal with petitions speedily and effectively.
nl De Rekenkamer is van oordeel dat het voorstel van de Commissie in veel opzichten een belangrijke stap betekent in de richting van een eenvoudiger en flexibelere structuur die nodig is voor een spaarzame, doeltreffende en doelmatige tenuitvoerlegging van het zevende kaderprogramma
en The Court considers that in many areas the Commission proposal constitutes an important step towards the simplification and flexibility necessary for an economic, effective and efficient implementation of the Seventh Framework Programme
nl Het is echter altijd goed spaarzaam om te gaan met overheidsgeld en de uitgaven moeten natuurlijk worden gezien in de context van de taken die daarmee worden vervuld.
en When it comes to dealing with public money, thrift is always a virtue, and expenditure must be seen in the light of the task in hand.
nl De algemene principes waar de Italiaanse staat verklaart zich door te laten leiden bij het uitvaardigen van de wetgevende bepalingen, zouden vrijwaring van de concurrentie en transparantie zijn, met het doel om bij overheidsbestedingen spaarzaam te zijn, de uitgaven te beperken en het systeem zo efficiënt mogelijk te maken
en The general principles which, according to the Italian government, underlie this provision are the objectives of competition and transparency, with the aim of achieving savings, containing expenditure and ensuring efficiency in the supply systems concerned
nl Mevrouw de Voorzitter, met de vaststelling van zijn aanbeveling op 17 maart jl. heeft de Raad andermaal willen onderstrepen het van essentieel belang te achten dat alle actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van de begroting van de Gemeenschap erop toezien dat bij het uitgeven van gemeenschapsgelden strikt de hand wordt gehouden aan de voorschriften en de beginselen inzake goed financieel beheer, spaarzaamheid en doorzichtigheid.
en Madam President, in making its recommendation on17 March the Council was anxious to stress once again the fundamental need for all players involved in implementing the Community budget to ensure that the spending of Community money goes hand in hand with rigorous compliance with the rules and principles of good financial management, thrift and transparency.
nl Het zou evenwel gevaarlijk zijn ze al te spaarzaam te beheren.
en But it would be dangerous to manage them sparingly.
nl Zij gebruiken het spaarzaam
en They know how to use it sparingly
Pagina 1. Gevonden 125 zinnen matching zin spaarzaam.Gevonden in 0,269 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.