Vertalingen in Engels:

 
Plural form of slinger.

Did you mean: Slingers

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Engels. (8)

De slinger van Foucault
Foucault’s Pendulum
slinger
garland; swing; slingshot; shanghai; ; wreath; clock; catapult; festoon; sling; pendulum; pendular
Slinger
Slinger
slingeren
arouse; agitate; wave about; ; wind around; waveabout; wag; roll; fling; whirl; waver; incite; sway; meander; brandish; windaround; twist; wind; wave; flourish; wield; vibrate; stir up; beat; dangle; hurl; hurtle; launch; lurch; project; serpentine; toss; twine; vacillate; to hurl; to sling; sling; oscillate; swing; zigzag; catapult; shimmy; pendulate
slingerend
; winding
Slingers
Slingers

Voorbeeld zinnen met "slingers", vertaalgeheugen

add example
nl de afstand tussen het middelpunt van het stootvlak en de draaiingsas van de slinger moet minstens ‧ m bedragen
en The distance between the centre of the impacting face and the axis of rotation of the pendulum shall be not less than ‧ m
nl Voorzieningen voor regeling van de remkracht die reageren op de inclinatie in de richting van de beweging (slinger, massaveersysteem, met vloeistof werkende inertieschakelaar) moeten, indien de aanhangwagen meer dan één as heeft en een verticaal instelbare trekinrichting, op het chassis zijn bevestigd
en Control devices for regulating the braking force, which react to the inclination in the direction of travel (pendulum, spring-mass-system, liquid-inertia-switch) shall, if the trailer has more than one axle and a vertically adjustable towing device, be attached to the chassis
nl Het botslichaam kan op een onderstel (bewegende slede) zijn bevestigd of deel uitmaken van een slinger
en The impactor may either be secured to a carriage (moving barrier) or form part of a pendulum
nl Het systeem dat wordt gebruikt om het botslichaam of de slinger vast te houden, is zodanig opgesteld dat de duur van de vasthoudfase de duur van de eerste botsing niet overlapt
en Any system used to arrest the impactor or pendulum shall be so arranged that the arresting phase does not overlap in time with the initial impact
nl De slinger moet de voetzool raken op een afstand van ‧ ± ‧ mm van het rustpunt van de hiel op het stijve horizontale steunvlak, zodat de lengteas van de slingerarm bij de botsing een hoek van ten hoogste ‧° maakt met een verticale lijn
en The pendulum shall impact the underside of the foot, at a distance of ‧ ± ‧ mm from the base of the heel resting on the rigid horizontal platform, so that the longitudinal centre line of the pendulum arm falls within ‧ o of a vertical line at impact
nl Figuur ‧ Vertraging-tijdgebied van de slinger voor een certificatietest van het lumbale wervelkolom
en Figure ‧ Pendulum deceleration-time corridor for lumbar spine certification test
nl Het onderste uiteinde van de slinger bestaat uit een stijf bolvormig dummyhoofd met een diameter van ‧ mm, waarvan het middelpunt samenvalt met het slagmiddelpunt van de slinger
en The lower extremity of the pendulum consists of a rigid headform ‧ mm in diameter whose centre is identical with the centre of percussion of the pendulum
nl Wanneer lidstaten van mening zijn dat toepassing van het criterium inzake zware wind en slingeren van IMO-resolutie A.‧ , als gewijzigd, niet op zijn plaats is, mag een alternatieve benadering die voldoende stabiliteit garandeert, worden gevolgd
en Where Member States consider the application of the Severe Wind and Rolling Criterion of IMO Resolution A.‧, as amended, inappropriate, an alternative approach ensuring satisfactory stability may be applied
nl Slinger, slinger
en Serpentine, serpentine
nl Heb je een slinger?
en You got a crank?
nl Evenmin is dit het moment om elkaar het leed van anderen in het gezicht te slingeren.
en Ladies and gentlemen, some of you have recently visited the region.
nl De afstand tussen de centrale horizontale as van de botscilinder en de draaias van de slinger bedraagt ‧ ± ‧ mm
en The length between the central horizontal axis of the impactor cylinder and the axis of rotation of the whole pendulum shall be ‧ ± ‧ mm
nl Ik geef toe dat ik sceptisch was, toen we dit debat op de agenda zetten, omdat voor de ontwikkeling van Albanië niets ergers kan gebeuren dan dat de ene kant van dit Parlement aan de andere kant dezelfde beschuldigingen uit als die welke regering en oppositie in eigen land elkaar al naar het hoofd slingeren.
en I admit that I was sceptical when this debate started. Nothing could be worse for the development of Albania than accusations being made by one side in this House against the other that are similar to those being made by the two major political groups, the government and the opposition, in Albania.
nl Het oppervlak van de slinger is schoon en droog
en The surface of the pendulum shall be clean and dry
nl Bosgeesten hebben lange tanden en slingerende buiken
en Wood- goblins' ve long fangs and crooked bellies
nl tijdens de volgens de voorschriften van bijlage ‧ bij dit reglement uitgevoerde test komt de slinger in aanraking met buiten de referentiezone gelegen delen; en
en during a test in accordance with the requirements of Annex ‧ of this Regulation, the pendulum makes contact with parts outside the reference zone; and
nl Terwijl de hele planeet de missie...... volgt die plaatsvindt in de oneindige ruimte,..... gaan de laatste uren in...... nu ze beginnen aan hun slinger rond de maan
en So while the consciousness of the planet is unified... focused on the NASA mission taking place right now in the vast ocean of space... we' re now in the final hours ofthe mission... as the Freedom and Independence prepare to slingshot around the moon
nl De totale massa van de slinger in het inslagpunt bedraagt ‧ kg
en The total mass of the pendulum referred to its centre of percussion shall be ‧ kg
Pagina 1. Gevonden 224 zinnen matching zin slingers.Gevonden in 0,314 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.