Vertalingen in English:

 
Plural form of slinger.

Did you mean: Slingers

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (7)

De slinger van Foucault
Foucault’s Pendulum
slinger
garland; swing; slingshot; shanghai; ; wreath; clock; catapult; festoon; sling; pendulum
slingeren
arouse; agitate; wave about; ; wind around; waveabout; wag; roll; fling; whirl; waver; incite; sway; meander; brandish; windaround; twist; wind; wave; flourish; wield; vibrate; stir up; beat; dangle; hurl; hurtle; launch; lurch; project; serpentine; toss; twine; vacillate; to hurl; to sling; sling; oscillate; swing
slingerend
; winding
Slingers
Slingers

Voorbeeld zinnen met "slingers", vertaalgeheugen

add example
nl de bewegingskarakteristieken van het werkelijke schip moeten nauwkeurig op schaal worden gebracht, met speciale aandacht voor de intacte GM-tolerantie en de traagheidsstralen bij het slingeren en stampen
en the characteristics of motion of the actual ship should be modelled properly, paying particular attention to the intact GM tolerance and radii of gyration in roll and pitch motion
nl De apparatuur bestaat uit een slinger met een gelagerd scharnierpunt (kogellagers) en een gereduceerde massa van ‧,‧ kg in het slagmiddelpunt van de slinger
en This apparatus consists of a pendulum whose pivot is supported by ball-bearings and whose reduced mass at its centre of percussion is ‧,‧ kg
nl een praktijkgedeelte omvat de volgende oefeningen: versnellen, vertragen, achteruitrijden, remmen, stopafstand, veranderen van rijstrook, remmen/uitwijken, slingeren van de aanhanger, afkoppelen en aankoppelen van een aanhangwagen aan het trekkend voertuig, parkeren
en A practical component shall include the following exercises: acceleration, deceleration, reversing, braking, stopping distance, lane-changing, braking/evasive action, trailer swing, uncoupling from and re-coupling a trailer to its motor vehicle, parking
nl Is ' t onderzoek nagenoeg afgerond?Wie heeft die scanner laten slingeren?
en Who put that scanner there?
nl Op het ogenblik van de botsing moet de snelheid van het slagmiddelpunt van de slinger tussen ‧ en ‧ km/h bedragen
en At the moment of impact, the velocity of the centre of percussion of the pendulum shall be between ‧ and ‧ km/h
nl Bij de beproeving laat men de hamer vallen van een hoogte die overeenkomt met een hoek van ‧° van de slinger met de verticaal, en wel zodanig dat de hamer de spiegel treft op het ogenblik waarop de slinger zijn verticale stand bereikt
en The test consists in allowing the hammer to fall from a height corresponding to a pendulum angle of ‧° from the vertical so that the hammer strikes the mirror at the moment when the pendulum reaches the vertical position
nl Het slagmiddelpunt van de slinger moet samenvallen met het zwaartepunt van de piramide; de afstand tussen de piramide en de draaiingsas van de slinger moet ‧ m bedragen en de totale massa van de slinger met betrekking tot het slagmiddelpunt ‧ kg
en The centre of percussion of the pendulum shall coincide with the centre of gravity of the pyramid; its distance from the axis of rotation of the pendulum shall be ‧ m and the total mass of the pendulum referred to its centre of percussion shall be ‧ kg
nl Het geleidingssysteem moet worden uitgerust met wrijvingsarme geleiders, waardoor het botslichaam alleen in de gespecificeerde richting van de botsing kan bewegen wanneer het in contact komt met de slinger
en The guidance system shall be fitted with low friction guides that allow the impactor to move only in the specified direction of impact, when in contact with the pendulum
nl Tuurlijk, honden laten alles slingeren
en Absolutely, that makes sense, some dog was in here getting his eyes checked and forgot to put his jewelry back on
nl De energie van de slinger op het ogenblik van de inslag mag niet minder bedragen dan ‧ J en moet die waarde zo dicht mogelijk benaderen
en The energy of the pendulum at the moment of impact shall not be less than ‧ J, and as close to that value as possible
nl Bosgeesten hebben lange tanden en slingerende buiken
en Wood- goblins' ve long fangs and crooked bellies
nl De slinger mag de spiegelsteun niet raken
en The pendulum shall not impact the mirror mounting
nl Noot: Hoewel het doen hellen en slingeren van het model in beschadigde toestand kan worden aanvaard als controle van de reststabiliteitskromme, mogen dergelijke proeven niet worden aanvaard ter vervanging van de proeven in onbeschadigde toestand
en Note: While inclining and rolling the model in the damaged condition may be accepted as a check for the purpose of verifying the residual stability curve, such tests should not be accepted in lieu of the intact tests
nl De honing wordt geproduceerd in vaste bijenkasten of kasten die periodiek in het afgebakende berggebied worden verplaatst, en wordt rechtstreeks, door slingeren, uit de honingraten gewonnen
en The honey is produced in fixed hives which are periodically moved within the mountain production zone; the honey is drawn directly from the honeycombs by means of a centrifuge
nl Dat is heel gevaarlijk... een geladen geweer rond te laten slingeren
en That' s very dangerous-- having a loaded gun about
nl Het onderste uiteinde van de slinger bestaat uit een stijf bolvormig dummyhoofd met een diameter van ‧ mm, waarvan het middelpunt samenvalt met het slagmiddelpunt van de slinger
en The lower extremity of the pendulum consists of a rigid headform ‧ mm in diameter whose centre is identical with the centre of percussion of the pendulum
nl Het systeem dat wordt gebruikt om het botslichaam of de slinger vast te houden, moet zodanig zijn opgesteld dat de duur van de vasthoudfase de duur van de eerste botsing niet overlapt
en Any system used to arrest the impactor or pendulum must be so arranged that the arresting phase does not overlap in time with the initial impact
nl In een ander onderzoek zorgde een enkele orale dosis van ‧ mg carbamazepine voor een significante vermindering van de fijne visuele motorcoördinatie en oogbewegingen, terwijl zowel het slingerend gevoel als hartslag toenamen.Resultaten met lamotrigine in doseringen van ‧ mg en ‧ mg verschilden niet van placebo
en In another study, single oral doses of ‧ mg carbamazepine significantly impaired fine visual motor co-ordination and eye movements, while increasing both body sway and heart rate, whereas results with lamotrigine at doses of ‧ mg and ‧ mg did not differ from placebo
nl De buis van de slinger is zo opgesteld dat de lengteas van de cilinder loodrecht staat op het voorelement (d.w.z. waterpas), met een tolerantie van ±‧°, en op de bewegingsrichting van het botslichaam, met een tolerantie van ±‧°; het midden van de buis ligt in één lijn met het midden van het voorelement van het botslichaam, met een zijdelingse tolerantie van ±‧ mm en een verticale tolerantie van ±‧ mm
en The pendulum tube shall be positioned so that the longitudinal axis of the cylinder is perpendicular to the front member (i.e. level), with a tolerance of ±‧°, and to the direction of impactor motion, with a tolerance of ±‧°, and with the centre of the pendulum tube aligned with the centre of the impactor front member, with tolerances of ±‧ mm laterally and ±‧ mm vertically
nl in de slinger moet een stopinrichting zijn ingebouwd om te voorkomen dat het botslichaam voor de tweede maal het testvoertuig treft
en Arresting gear shall be incorporated in the pendulum to prevent any secondary collision by the impactor on the test vehicle
nl Wanneer een slinger wordt gebruikt, zijn de volgende bijzondere voorschriften van toepassing
en Special provisions applicable where a pendulum is used
Pagina 1. Gevonden 224 zinnen matching zin slingers.Gevonden in 0,43 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.