Vertalingen in English:

 
debt note

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "schuldbewijs", vertaalgeheugen

add example
nl toegepast als op instrumenten met een vaste couponrente in het looptijdsegment van nul tot en met één jaar binnen de liquiditeitscategorie waarin het instrument is ingedeeld.-* De risicobeheersingsmaatregelen toegepast op een schuldbewijs met meer dan één type couponbetaling worden uitsluitend bepaald op grond van de couponbetalingen gedurende de resterende looptijd van het instrument
en Category ‧ raditional Pfandbrief-style debt instruments Credit institution debt instruments Debt instruments issued by corporate and other issuers
nl Een economisch belang in een SPE kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een schuldbewijs, een eigen-vermogensinstrument, een recht op winstdeling, een overblijvend belang of een lease-overeenkomst
en A beneficial interest in an SPE may, for example, take the form of a debt instrument, an equity instrument, a participation right, a residual interest or a lease
nl financiële verplichtingen die worden aangegaan met het doel om deze op korte termijn terug te kopen (bijvoorbeeld een genoteerd schuldbewijs dat de emittent op korte termijn kan terugkopen, afhankelijk van de ontwikkeling van de reële waarde); en
en financial liabilities that are incurred with an intention to repurchase them in the near term (e.g. a quoted debt instrument that the issuer may buy back in the near term depending on changes in its fair value); and
nl Een daling van de reële waarde van een financieel actief beneden de kostprijs of geamortiseerde kostprijs is niet noodzakelijkerwijs een aanwijzing voor een bijzondere waardevermindering (bijvoorbeeld een daling van de reële waarde van een belegging in een schuldbewijs, die het gevolg is van een stijging van de risicovrije rentevoet
en A decline in the fair value of a financial asset below its cost or amortised cost is not necessarily evidence of impairment (for example, a decline in the fair value of an investment in a debt instrument that results from an increase in the risk-free interest rate
nl De nominale waarde van een aan het einde van elk kwartaal uitstaande verplichting is de op het schuldbewijs afgedrukte waarde
en The nominal value of a liability outstanding at the end of each quarter is the face value. The nominal value of an index-linked liability corresponds to its face value adjusted by the index-related change in the value of the principal accrued to the end of each quarter
nl Een financieel actief dat op een actieve markt is genoteerd (zoals een genoteerd schuldbewijs, zie alinea TL‧) komt echter niet voor classificatie als lening of vordering in aanmerking
en However, a financial asset that is quoted in an active market (such as a quoted debt instrument, see paragraph AG‧) does not qualify for classification as a loan or receivable
nl Indien een entiteit een instrument heeft uitgegeven dat zowel een vreemd-vermogens- als een eigen-vermogenscomponent omvat (zie alinea ‧) en het instrument wordt gekenmerkt door meerdere in het contract besloten derivaten waarvan de waarden onderling afhankelijk zijn (zoals een vervroegd aflosbaar converteerbaar schuldbewijs), dient zij het bestaan van deze kenmerken en de effectieve rentevoet op de vreemd-vermogenscomponent te vermelden (uitgezonderd eventuele in het contract besloten derivaten die administratief afzonderlijk worden verwerkt
en If an entity has issued an instrument that contains both a liability and an equity component (see paragraph ‧) and the instrument has multiple embedded derivative features whose values are interdependent (such as a callable convertible debt instrument), it shall disclose the existence of those features and the effective interest rate on the liability component (excluding any embedded derivatives that are accounted for separately
nl De nominale waarde van een aan een indexcijfer gekoppelde verplichting komt overeen met de op het schuldbewijs afgedrukte waarde, aangepast met de uit de
en Liabilities denominated in a foreign currency, or currency through contractual agreements to one or shall be converted into the other foreign currencies contracts and shall be converted into the national exchanged from one foreign more other foreign currencies at the rate agreed on in those currency on the basis of the
nl Op het tijdstip waarop een entiteit een lening verstrekt die, of een schuldbewijs verwerft dat, niet actief wordt verhandeld, heeft de entiteit bijvoorbeeld een transactieprijs die tevens een marktprijs is
en For example, at the date that an entity makes a loan or acquires a debt instrument that is not actively traded, the entity has a transaction price that is also a market price
nl Indien de reële waarde van een voor verkoop beschikbaar schuldbewijs in een volgende periode stijgt, en de stijging objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies in de winst-en-verliesrekening, moet het bijzondere waardeverminderingsverlies worden teruggenomen, waarbij het bedrag van de terugname in de winst-en-verliesrekening wordt opgenomen
en If, in a subsequent period, the fair value of a debt instrument classified as available for sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognised in profit or loss, the impairment loss shall be reversed, with the amount of the reversal recognised in profit or loss
nl * UITGIFTE VAN ECB-SCHULDBEWIJZEN N = Nominale waarde van het schuldbewijs r I = Rente (in %) D = Looptijd van het schuldbewijs (in dagen) P T = Uitgiftekoers van het schuldbewijs De uitgiftekoers is
en ISSUANCE OF ECB DEBT CERTIFICATES Where: N = nominal amount of the debt certificate r I = interest rate (as a %) D = maturity of the debt certificate (in days) P T = issue amount of the debt certificate The issue amount is
nl Richtlijn ‧ van ‧ januari ‧ van ‧ februari ‧ blz ‧ en Richtlijn ‧ van ‧ januari ‧ van ‧ februari ‧ blz ‧ worden slechts op lijst ‧ opgenomen als aan iedere emissie als zodanig een kredietwaardigheidsbeoordeling (van een commerciële kredietbeoordelaar) is toegekend die, naar het oordeel van het Eurosysteem, aangeeft dat het schuldbewijs aan hoge kredietwaardigheidsnormen voldoet
en ebt instruments issued by credit institutions which do not comply strictly with the criteria set out in Article ‧ of Council Directive ‧ of ‧ ecember ‧ on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) ‧ of ‧ ecember ‧ page ‧ as amended by Council Directive ‧ of ‧ arch ‧ of ‧ pril ‧ page ‧ irective ‧ of ‧ anuary ‧ of ‧ ebruary ‧ page ‧ and Directive ‧ of ‧ anuary ‧ of ‧ ebruary ‧ page ‧ are accepted in tier one only if each issue as such is awarded a rating (by a rating agency) which indicates, in the view of the Eurosystem, that the debt instrument meets high credit standards
nl D = Looptijd van het schuldbewijs (in dagen) PT = Uitgiftekoers van het schuldbewijs
en D = maturity of the debt certificate (in days) PT = issue amount of the debt certificate
nl Indien het overgedragen actief deel uitmaakt van een groter financieel actief (bijvoorbeeld indien een entiteit rentekasstromen overdraagt die onderdeel zijn van een schuldbewijs, zie alinea ‧(a)) en het overgedragen deel in zijn geheel voor verwijdering van de balans in aanmerking komt, moet de vorige boekwaarde van het grotere financieel actief worden verdeeld over het deel dat in de balans blijft opgenomen en het deel dat niet langer wordt opgenomen, op basis van de relatieve reële waarde van die delen op de datum van de overdracht
en If the transferred asset is part of a larger financial asset (e.g. when an entity transfers interest cash flows that are part of a debt instrument, see paragraph ‧(a)) and the part transferred qualifies for derecognition in its entirety, the previous carrying amount of the larger financial asset shall be allocated between the part that continues to be recognised and the part that is derecognised, based on the relative fair values of those parts on the date of the transfer
nl Een in een instrument besloten putoptie die de houder in staat stelt om de emittent het instrument terug te laten kopen voor een bedrag aan geldmiddelen of andere activa dat afhankelijk is van de veranderingen in een aandelen- of commodityprijs of-index is niet nauw verbonden met het schuldbewijs dat als basiscontract fungeert
en A put option embedded in an instrument that enables the holder to require the issuer to reacquire the instrument for an amount of cash or other assets that varies on the basis of the change in an equity or commodity price or index is not closely related to a host debt instrument
nl Het economische effect van de uitgifte van een dergelijk instrument is in wezen hetzelfde als het gelijktijdig uitgeven van een schuldbewijs met een voorziening voor vervroegde afwikkeling en warrants waarmee gewone aandelen kunnen worden gekocht, of het uitgeven van een schuldbewijs met afhechtbare warrants waarmee aandelen kunnen worden gekocht
en The economic effect of issuing such an instrument is substantially the same as issuing simultaneously a debt instrument with an early settlement provision and warrants to purchase ordinary shares, or issuing a debt instrument with detachable share purchase warrants
nl Een dergelijke afdekkingstransactie kan worden aangegaan door de emittent of door de houder van het schuldbewijs
en Such a hedge could be entered into by the issuer or by the holder
nl Een garantie zal als aanvaardbaar gelden indien de garant de verplichtingen van de emittent aangaande de betaling van hoofdsom, rente en alle andere krachtens het schuldbewijs verschuldigde bedragen onvoorwaardelijk en onherroepelijk heeft gegarandeerd tegenover de houders van de schuldbewijzen tot het moment waarop deze volledig zijn afgelost. De garantie dient op eerste aanvraag opeisbaar te zijn (ongeacht de onderliggende schuldverplichting
en *-* In spite of their inclusion in the tier two lists, a counterparty shall not submit as underlying assets debt obligations against or equities of the counterparty, or any other entity with which the counterparty has close links ‧ as defined in Article ‧ of Directive ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ arch ‧ relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions
nl waarbij geldt: N = Nominale waarde van het schuldbewijs rI = Rente (in %) D = Looptijd van het schuldbewijs (in dagen) PT = Uitgiftekoers van het schuldbewijs
en where: N = nominal amount of the debt certificate rI = interest rate (as a %) D = maturity of the debt certificate (in days) PT = issue amount of the debt certificate
nl Het schuldbewijs is derhalve een financieel actief van de wisselhouder en een financiële verplichting van de emittent van het schuldbewijs
en The note is, therefore, a financial asset of the note holder and a financial liability of the note issuer
nl gedisconteerde uitgiftekoers van het ECB-schuldbewijs
en discounted issue amount of the ECB debt certificate
nl Bijvoorbeeld indien een entiteit een interest rate strip aangaat waarbij de tegenpartij het recht verkrijgt op rentekasstromen maar niet op de hoofdsomkasstromen uit een schuldbewijs, worden de alinea's ‧ tot en met ‧ toegepast op de rentekasstromen
en For example, when an entity enters into an interest rate strip whereby the counterparty obtains the right to the interest cash flows, but not the principal cash flows from a debt instrument, paragraphs ‧-‧ are applied to the interest cash flows
nl Een contract op grond waarvan de emittent verplicht is bepaalde betalingen te verrichten om de houder te compenseren voor een door hem geleden verlies omdat een bepaalde debiteur zijn betalingsverplichting uit hoofde van de oorspronkelijke of herziene voorwaarden van een schuldbewijs niet nakomt
en A contract that requires the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument
nl Kredietderivaten die zijn besloten in een schuldbewijs dat als basiscontract fungeert en die het de ene partij (de begunstigde) mogelijk maken het kredietrisico van een bepaald referentieactief, dat deze al dan niet werkelijk in bezit heeft, aan een andere partij (de garantiegever) over te dragen, zijn niet nauw verbonden met het schuldbewijs dat als basiscontract fungeert
en Credit derivatives that are embedded in a host debt instrument and allow one party (the beneficiary) to transfer the credit risk of a particular reference asset, which it may not own, to another party (the guarantor) are not closely related to the host debt instrument
nl De risicobeheersingsmaatregelen toegepast op een verhandelbaar schuldbewijs in categorieën I tot en met ‧ met meer dan een type couponbetaling worden uitsluitend bepaald op grond van de couponbetalingen gedurende de resterende looptijd van het instrument
en The risk control measures applied to a marketable debt instrument included in categories I to ‧ with more than one type of coupon payment solely depend on the coupon payments during the remaining life of the instrument
Pagina 1. Gevonden 69 zinnen matching zin schuldbewijs.Gevonden in 0,182 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.