Vertalingen in English:

 
debt note

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "schuldbewijs", vertaalgeheugen

add example
nl Een conversierecht of-plicht in aandelen, besloten in een converteerbaar schuldbewijs, is vanuit het oogpunt van de houder van het instrument niet nauw verbonden met het schuldbewijs dat als basiscontract fungeert (vanuit het oogpunt van de emittent is het conversierecht of de conversieplicht in aandelen een eigenvermogensinstrument dat buiten het toepassingsgebied van deze standaard valt, mits het recht of de plicht aan de voorwaarden voor die classificatie op grond van IAS ‧ voldoet
en An equity conversion feature embedded in a convertible debt instrument is not closely related to the host debt instrument from the perspective of the holder of the instrument (from the issuer's perspective, the equity conversion option is an equity instrument and excluded from the scope of this standard provided it meets the conditions for that classification under IAS
nl Op het tijdstip waarop een entiteit een lening verstrekt die, of een schuldbewijs verwerft dat, niet actief wordt verhandeld, heeft de entiteit bijvoorbeeld een transactieprijs die tevens een marktprijs is
en For example, at the date that an entity makes a loan or acquires a debt instrument that is not actively traded, the entity has a transaction price that is also a market price
nl Een voorbeeld van reëlewaardeafdekking is een afdekking van het risico dat de entiteit loopt ten aanzien van veranderingen in de reële waarde van een vastrentend schuldbewijs als gevolg van rentevoetwijzigingen
en An example of a fair value hedge is a hedge of exposure to changes in the fair value of a fixed rate debt instrument as a result of changes in interest rates
nl De nominale waarde van een aan een indexcijfer gekoppelde verplichting komt overeen met de op het schuldbewijs vermelde waarde, aangepast met de uit de indexering voortvloeiende wijziging van de waarde van de hoofdsom aan het einde van elk kwartaal
en The nominal value of an index-linked liability corresponds to its face value adjusted by the index-related change in the value of the principal accrued to the end of each quarter
nl Spaarbrieven worden slechts in de overeenkomstige subpost opgenomen indien zij niet zijn belichaamd in een overdraagbaar schuldbewijs
en Savings bonds shall be shown under the corresponding sub-item only if they are not represented by negotiable certificates
nl Indien een emittent van een schuldbewijs dat schuldbewijs terugkoopt, gaat de schuld teniet, zelfs indien de emittent marktmaker is in dat schuldbewijs of voornemens is het op korte termijn wederom te verkopen
en If an issuer of a debt instrument repurchases that instrument, the debt is extinguished even if the issuer is a market maker in that instrument or intends to resell it in the near term
nl nominale waarde van het ECB-schuldbewijs
en nominal amount of the ECB debt certificate
nl Een economisch belang in een SPE kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een schuldbewijs, een eigen-vermogensinstrument, een recht op winstdeling, een overblijvend belang of een lease-overeenkomst
en A beneficial interest in an SPE may, for example, take the form of a debt instrument, an equity instrument, a participation right, a residual interest or a lease
nl Het Garantiefonds is houder van één door de Europese Gemeenschappen uitgegeven schuldbewijs met variabele rente (MFB) van ‧ miljoen EUR, dus zowel de activa (Garantiefonds) als de passiva (MFB) op het niveau van de Gemeenschappen dienen te worden geëlimineerd
en The Guarantee Fund holds one floating rate note issued by the European Communities (MFA) for an amount of EUR ‧ million, and so both the assets (GF) and liabilities (MFA) have to be eliminated in the Communities' accounts
nl Indien het overgedragen actief deel uitmaakt van een groter financieel actief (bijvoorbeeld indien een entiteit rentekasstromen overdraagt die onderdeel zijn van een schuldbewijs, zie alinea ‧(a)) en het overgedragen deel in zijn geheel voor verwijdering van de balans in aanmerking komt, moet de vorige boekwaarde van het grotere financieel actief worden verdeeld over het deel dat in de balans blijft opgenomen en het deel dat niet langer wordt opgenomen, op basis van de relatieve reële waarde van die delen op de datum van de overdracht
en If the transferred asset is part of a larger financial asset (e.g. when an entity transfers interest cash flows that are part of a debt instrument, see paragraph ‧(a)) and the part transferred qualifies for derecognition in its entirety, the previous carrying amount of the larger financial asset shall be allocated between the part that continues to be recognised and the part that is derecognised, based on the relative fair values of those parts on the date of the transfer
nl Als minimum-surpluspercentage voor variabel rentende schuldbewijzen zal gelden het surpluspercentage toegepast op instrumenten met een looptijd van nul tot en met één jaar in de liquiditeitscategorie of- groep waartoe het desbetreffende schuldbewijs behoort
en The minimum haircut applied to floating rate instruments will be the haircut corresponding to the zero-to-one-year maturity bucket of the liquidity category or group to which the instrument belongs
nl toegepast als op instrumenten met een vaste couponrente in het looptijdsegment van nul tot en met één jaar binnen de liquiditeitscategorie waarin het instrument is ingedeeld.-* De risicobeheersingsmaatregelen toegepast op een schuldbewijs met meer dan één type couponbetaling worden uitsluitend bepaald op grond van de couponbetalingen gedurende de resterende looptijd van het instrument
en Category ‧ raditional Pfandbrief-style debt instruments Credit institution debt instruments Debt instruments issued by corporate and other issuers
nl Een in een contract besloten valutaderivaat dat zorgt voor een stroom van hoofdsom- of rentebetalingen in een vreemde valuta dat in een als basiscontract fungerend schuldbewijs is besloten (bijvoorbeeld een obligatie met storting en aflossing in verschillende valuta's (dual currency bond)) is nauw verbonden met het als basiscontract fungerende schuldbewijs
en An embedded foreign currency derivative that provides a stream of principal or interest payments that are denominated in a foreign currency and is embedded in a host debt instrument (e.g. a dual currency bond) is closely related to the host debt instrument
nl Een contract op grond waarvan de emittent verplicht is bepaalde betalingen te verrichten om de houder te compenseren voor een door hem geleden verlies omdat een bepaalde debiteur zijn betalingsverplichting uit hoofde van de oorspronkelijke of herziene voorwaarden van een schuldbewijs niet nakomt
en A contract that requires the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument
nl * UITGIFTE VAN ECB-SCHULDBEWIJZEN N = Nominale waarde van het schuldbewijs r I = Rente (in %) D = Looptijd van het schuldbewijs (in dagen) P T = Uitgiftekoers van het schuldbewijs De uitgiftekoers is
en ISSUANCE OF ECB DEBT CERTIFICATES Where: N = nominal amount of the debt certificate r I = interest rate (as a %) D = maturity of the debt certificate (in days) P T = issue amount of the debt certificate The issue amount is
nl Richtlijn ‧ van ‧ januari ‧ van ‧ februari ‧ blz ‧ en Richtlijn ‧ van ‧ januari ‧ van ‧ februari ‧ blz ‧ worden slechts op lijst ‧ opgenomen als aan iedere emissie als zodanig een kredietwaardigheidsbeoordeling (van een commerciële kredietbeoordelaar) is toegekend die, naar het oordeel van het Eurosysteem, aangeeft dat het schuldbewijs aan hoge kredietwaardigheidsnormen voldoet
en ebt instruments issued by credit institutions which do not comply strictly with the criteria set out in Article ‧ of Council Directive ‧ of ‧ ecember ‧ on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) ‧ of ‧ ecember ‧ page ‧ as amended by Council Directive ‧ of ‧ arch ‧ of ‧ pril ‧ page ‧ irective ‧ of ‧ anuary ‧ of ‧ ebruary ‧ page ‧ and Directive ‧ of ‧ anuary ‧ of ‧ ebruary ‧ page ‧ are accepted in tier one only if each issue as such is awarded a rating (by a rating agency) which indicates, in the view of the Eurosystem, that the debt instrument meets high credit standards
nl In dat geval schrijven zij ten aanzien van niet in een schuldbewijs belichaamde leningen voor dat een instelling die een bestaande lening overneemt, deze op basis van de resterende looptijd op de overnamedatum indeelt
en In that event, where a credit institution has acquired an existing loan not evidenced by a certificate, the Member States shall require classification of that loan to be based on the remaining maturity as at the date on which it was acquired
nl Een daling van de reële waarde van een financieel actief beneden de kostprijs of geamortiseerde kostprijs is niet noodzakelijkerwijs een aanwijzing voor een bijzondere waardevermindering (bijvoorbeeld een daling van de reële waarde van een belegging in een schuldbewijs, die het gevolg is van een stijging van de risicovrije rentevoet
en A decline in the fair value of a financial asset below its cost or amortised cost is not necessarily evidence of impairment (for example, a decline in the fair value of an investment in a debt instrument that results from an increase in the risk-free interest rate
nl Een dergelijke afdekkingstransactie kan worden aangegaan door de emittent of door de houder van het schuldbewijs
en Such a hedge could be entered into by the issuer or by the holder
nl waarbij geldt: N = Nominale waarde van het schuldbewijs rI = Rente (in %) D = Looptijd van het schuldbewijs (in dagen) PT = Uitgiftekoers van het schuldbewijs
en where: N = nominal amount of the debt certificate rI = interest rate (as a %) D = maturity of the debt certificate (in days) PT = issue amount of the debt certificate
nl Een economisch belang in een SPE kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een schuldbewijs, een eigenvermogensinstrument, een winstdelingsrecht, een overblijvend belang of een lease
en A beneficial interest in an SPE may, for example, take the form of a debt instrument, an equity instrument, a participation right, a residual interest or a lease
nl De nominale waarde van een aan het einde van elk kwartaal uitstaande verplichting is de op het schuldbewijs vermelde waarde
en The nominal value of a liability outstanding at the end of each quarter is the face value
nl looptijd van het ECB-schuldbewijs (in dagen
en maturity of the ECB debt certificate (in days
nl Indien een entiteit een instrument heeft uitgegeven dat zowel een vreemd-vermogens- als een eigen-vermogenscomponent omvat (zie alinea ‧) en het instrument wordt gekenmerkt door meerdere in het contract besloten derivaten waarvan de waarden onderling afhankelijk zijn (zoals een vervroegd aflosbaar converteerbaar schuldbewijs), dient zij het bestaan van deze kenmerken en de effectieve rentevoet op de vreemd-vermogenscomponent te vermelden (uitgezonderd eventuele in het contract besloten derivaten die administratief afzonderlijk worden verwerkt
en If an entity has issued an instrument that contains both a liability and an equity component (see paragraph ‧) and the instrument has multiple embedded derivative features whose values are interdependent (such as a callable convertible debt instrument), it shall disclose the existence of those features and the effective interest rate on the liability component (excluding any embedded derivatives that are accounted for separately
nl Indien een entiteit een schuldbewijs uitgeeft en de houder van dat schuldbewijs een calloptie op het schuldbewijs schrijft met als tegenpartij een derde, beschouwt de emittent de calloptie als een verlenging van de looptijd van het schuldbewijs, mits de emittent, als gevolg van de uitoefening van de optie, verplicht kan worden om deel te nemen aan het opnieuw op de markt brengen van het schuldbewijs, of dit mogelijk te maken
en If an entity issues a debt instrument and the holder of that debt instrument writes a call option on the debt instrument to a third party, the issuer regards the call option as extending the term to maturity of the debt instrument provided the issuer can be required to participate in or facilitate the remarketing of the debt instrument as a result of the call option being exercised
Pagina 1. Gevonden 69 zinnen matching zin schuldbewijs.Gevonden in 0,488 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.