Vertalingen in English:

 
debt note

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "schuldbewijs", vertaalgeheugen

add example
nl Als minimum-surpluspercentage voor variabel rentende schuldbewijzen zal gelden het surpluspercentage toegepast op instrumenten met een looptijd van nul tot en met één jaar in de liquiditeitscategorie of- groep waartoe het desbetreffende schuldbewijs behoort
en The minimum haircut applied to floating rate instruments will be the haircut corresponding to the zero-to-one-year maturity bucket of the liquidity category or group to which the instrument belongs
nl Bijvoorbeeld indien een entiteit een interest rate strip aangaat waarbij de tegenpartij het recht verkrijgt op rentekasstromen maar niet op de hoofdsomkasstromen uit een schuldbewijs, worden de alinea's ‧ tot en met ‧ toegepast op de rentekasstromen
en For example, when an entity enters into an interest rate strip whereby the counterparty obtains the right to the interest cash flows, but not the principal cash flows from a debt instrument, paragraphs ‧-‧ are applied to the interest cash flows
nl D = Looptijd van het schuldbewijs (in dagen) PT = Uitgiftekoers van het schuldbewijs
en D = maturity of the debt certificate (in days) PT = issue amount of the debt certificate
nl De nominale waarde van een aan het einde van het jaar uitstaande verplichting is de op het schuldbewijs afgedrukte waarde
en The nominal value of a liability outstanding at the end of the year is the face value
nl looptijd van het ECB-schuldbewijs (in dagen
en maturity of the ECB debt certificate (in days
nl Kredietderivaten die zijn besloten in een schuldbewijs dat als basiscontract fungeert en die het de ene partij (de begunstigde) mogelijk maken het kredietrisico van een bepaald referentieactief, dat deze al dan niet werkelijk in bezit heeft, aan een andere partij (de garantiegever) over te dragen, zijn niet nauw verbonden met het schuldbewijs dat als basiscontract fungeert
en Credit derivatives that are embedded in a host debt instrument and allow one party (the beneficiary) to transfer the credit risk of a particular reference asset, which it may not own, to another party (the guarantor) are not closely related to the host debt instrument
nl Het Garantiefonds is houder van één door de Europese Gemeenschappen uitgegeven schuldbewijs met variabele rente (MFB) van ‧ miljoen EUR, dus zowel de activa (Garantiefonds) als de passiva (MFB) op het niveau van de Gemeenschappen dienen te worden geëlimineerd
en The Guarantee Fund holds one floating rate note issued by the European Communities (MFA) for an amount of EUR ‧ million, and so both the assets (GF) and liabilities (MFA) have to be eliminated in the Communities' accounts
nl Een economisch belang in een SPE kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een schuldbewijs, een eigenvermogensinstrument, een winstdelingsrecht, een overblijvend belang of een lease
en A beneficial interest in an SPE may, for example, take the form of a debt instrument, an equity instrument, a participation right, a residual interest or a lease
nl toegepast als op instrumenten met een vaste couponrente in het looptijdsegment van nul tot en met één jaar binnen de liquiditeitscategorie waarin het instrument is ingedeeld.-* De risicobeheersingsmaatregelen toegepast op een schuldbewijs met meer dan één type couponbetaling worden uitsluitend bepaald op grond van de couponbetalingen gedurende de resterende looptijd van het instrument
en Category ‧ raditional Pfandbrief-style debt instruments Credit institution debt instruments Debt instruments issued by corporate and other issuers
nl De nominale waarde van een aan een indexcijfer gekoppelde verplichting komt overeen met de op het schuldbewijs afgedrukte waarde, aangepast met de uit de
en Liabilities denominated in a foreign currency, or currency through contractual agreements to one or shall be converted into the other foreign currencies contracts and shall be converted into the national exchanged from one foreign more other foreign currencies at the rate agreed on in those currency on the basis of the
nl De nominale waarde van een aan het einde van elk kwartaal uitstaande verplichting is de op het schuldbewijs afgedrukte waarde
en The nominal value of a liability outstanding at the end of each quarter is the face value. The nominal value of an index-linked liability corresponds to its face value adjusted by the index-related change in the value of the principal accrued to the end of each quarter
nl Een in een instrument besloten putoptie die de houder in staat stelt om de emittent het instrument terug te laten kopen voor een bedrag aan geldmiddelen of andere activa dat afhankelijk is van de veranderingen in een aandelen- of commodityprijs of-index is niet nauw verbonden met het schuldbewijs dat als basiscontract fungeert
en A put option embedded in an instrument that enables the holder to require the issuer to reacquire the instrument for an amount of cash or other assets that varies on the basis of the change in an equity or commodity price or index is not closely related to a host debt instrument
nl De emittent is op grond van alinea ‧ verplicht een in een contract besloten derivaat (dat wil zeggen de aan een index gekoppelde hoofdsombetaling) af te scheiden omdat het basiscontract volgens TL‧ een schuldbewijs is en de aan een index gekoppelde hoofdsombetaling niet nauw verbonden is met een als basiscontract fungerend schuldbewijs zoals vermeld in TL‧a), tenzij de emittent het instrument met terugneemverplichting bij eerste opname in de balans aanmerkt als een financiële verplichting gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening
en Unless the issuer on initial recognition designates the puttable instrument as a financial liability at fair value through profit or loss, it is required to separate an embedded derivative (ie the indexed principal payment) under paragraph ‧ because the host contract is a debt instrument under paragraph AG‧ and the indexed principal payment is not closely related to a host debt instrument under paragraph AG ‧(a
nl Op het tijdstip waarop een entiteit een lening verstrekt die, of een schuldbewijs verwerft dat, niet actief wordt verhandeld, heeft de entiteit bijvoorbeeld een transactieprijs die tevens een marktprijs is
en For example, at the date that an entity makes a loan or acquires a debt instrument that is not actively traded, the entity has a transaction price that is also a market price
nl In dat geval schrijven zij ten aanzien van niet in een schuldbewijs belichaamde leningen voor dat een instelling die een bestaande lening overneemt, deze op basis van de resterende looptijd op de overnamedatum indeelt
en In that event, where a credit institution has acquired an existing loan not evidenced by a certificate, the Member States shall require classification of that loan to be based on the remaining maturity as at the date on which it was acquired
nl Een voorbeeld van reëlewaardeafdekking is een afdekking van het risico dat de entiteit loopt ten aanzien van veranderingen in de reële waarde van een vastrentend schuldbewijs als gevolg van rentevoetwijzigingen
en An example of a fair value hedge is a hedge of exposure to changes in the fair value of a fixed rate debt instrument as a result of changes in interest rates
nl Een in een contract besloten valutaderivaat dat zorgt voor een stroom van hoofdsom- of rentebetalingen in een vreemde valuta dat in een als basiscontract fungerend schuldbewijs is besloten (bijvoorbeeld een obligatie met storting en aflossing in verschillende valuta's (dual currency bond)) is nauw verbonden met het als basiscontract fungerende schuldbewijs
en An embedded foreign currency derivative that provides a stream of principal or interest payments that are denominated in a foreign currency and is embedded in a host debt instrument (e.g. a dual currency bond) is closely related to the host debt instrument
nl Indien een entiteit een instrument heeft uitgegeven dat zowel een vreemd-vermogens- als een eigen-vermogenscomponent omvat (zie alinea ‧) en het instrument wordt gekenmerkt door meerdere in het contract besloten derivaten waarvan de waarden onderling afhankelijk zijn (zoals een vervroegd aflosbaar converteerbaar schuldbewijs), dient zij het bestaan van deze kenmerken en de effectieve rentevoet op de vreemd-vermogenscomponent te vermelden (uitgezonderd eventuele in het contract besloten derivaten die administratief afzonderlijk worden verwerkt
en If an entity has issued an instrument that contains both a liability and an equity component (see paragraph ‧) and the instrument has multiple embedded derivative features whose values are interdependent (such as a callable convertible debt instrument), it shall disclose the existence of those features and the effective interest rate on the liability component (excluding any embedded derivatives that are accounted for separately
nl Indien een emittent van een schuldbewijs dat schuldbewijs terugkoopt, gaat de schuld teniet, zelfs indien de emittent marktmaker is in dat schuldbewijs of voornemens is het op korte termijn wederom te verkopen
en If an issuer of a debt instrument repurchases that instrument, the debt is extinguished even if the issuer is a market maker in that instrument or intends to resell it in the near term
nl Garantieverleneers dienen gevestigd te zijn in de EER. Door kredietinstellingen uitgegeven schuldbewijzen die niet volledig voldoen aan de in artikel ‧ lid ‧ van de icbe-Richtlijn (Richtlijn ‧ ter wijziging van Richtlijn ‧ ) gestelde criteria worden slechts op lijst ‧ opgenomen als aan iedere emissie als zodanig een kredietwaardigheidsbeoordeling (van een commerciële kredietbeoordelaar) is toegekend die, naar het oordeel van het ESCB, aangeeft dat het schuldbewijs aan hoge kredietwaardigheidsnormen voldoet
en In spite of their inclusion in the tier one list, a counterparty shall not submit as underlying assets debt instruments issued or guaranteed by the counterparty, or by any other entity with which the counterparty has close links ‧ as defined in Directive ‧ relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions
nl financiële verplichtingen die worden aangegaan met het doel om deze op korte termijn terug te kopen (bijvoorbeeld een genoteerd schuldbewijs dat de emittent op korte termijn kan terugkopen, afhankelijk van de ontwikkeling van de reële waarde); en
en financial liabilities that are incurred with an intention to repurchase them in the near term (e.g. a quoted debt instrument that the issuer may buy back in the near term depending on changes in its fair value); and
nl Indien een entiteit bijvoorbeeld een overeenkomst sluit op grond waarvan de tegenpartij het recht verwerft op een ‧ %-belang in alle kasstromen uit een schuldbewijs, dan worden de alinea's ‧ tot en met ‧ toegepast op ‧ % van die kasstromen
en For example, when an entity enters into an arrangement whereby the counterparty obtains the rights to a ‧ per cent share of all cash flows of a debt instrument, paragraphs ‧-‧ are applied to ‧ per cent of those cash flows
nl Vanuit het oogpunt van de emittent van een converteerbaar schuldbewijs met een daarin besloten call- of putoptie wordt de beoordeling van de al dan niet nauwe verbondenheid met de als basiscontract fungerende schuld, uitgevoerd voordat het eigenvermogenselement overeenkomstig IAS ‧ wordt afgescheiden
en From the perspective of the issuer of a convertible debt instrument with an embedded call or put option feature, the assessment of whether the call or put option is closely related to the host debt contract is made before separating the equity element under IAS
nl Het economische effect van de uitgifte van een dergelijk instrument is in wezen hetzelfde als het gelijktijdig uitgeven van een schuldbewijs met een voorziening voor vervroegde afwikkeling en warrants waarmee gewone aandelen kunnen worden gekocht, of het uitgeven van een schuldbewijs met afhechtbare warrants waarmee aandelen kunnen worden gekocht
en The economic effect of issuing such an instrument is substantially the same as issuing simultaneously a debt instrument with an early settlement provision and warrants to purchase ordinary shares, or issuing a debt instrument with detachable share purchase warrants
nl gedisconteerde uitgiftekoers van het ECB-schuldbewijs
en discounted issue amount of the ECB debt certificate
Pagina 1. Gevonden 69 zinnen matching zin schuldbewijs.Gevonden in 0,428 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.