Vertalingen in Engels:

 
debt note

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "schuldbewijs", vertaalgeheugen

add example
nl Een in een contract besloten onder- of bovengrens aan de rente van een schuldbewijs is nauw verbonden met een als basiscontract fungerende schuld of een als basiscontract fungerend verzekeringscontract, mits de bovengrens op of boven het niveau van de marktrente ligt, of de ondergrens op of onder het niveau van de marktrente ligt bij uitgifte van het contract, en er bij de boven- of ondergrens geen sprake is van hefboomwerking ten opzichte van het basiscontract
en An embedded floor or cap on the interest rate on a debt contract or insurance contract is closely related to the host contract, provided the cap is at or above the market rate of interest and the floor is at or below the market rate of interest when the contract is issued, and the cap or floor is not leveraged in relation to the host contract
nl Een financieel actief dat op een actieve markt is genoteerd (zoals een genoteerd schuldbewijs, zie alinea TL‧) komt echter niet voor classificatie als lening of vordering in aanmerking
en However, a financial asset that is quoted in an active market (such as a quoted debt instrument, see paragraph AG‧) does not qualify for classification as a loan or receivable
nl Een variabel rentend schuldbewijs kan voldoen aan de criteria voor een tot einde looptijd aangehouden belegging
en A debt instrument with a variable interest rate can satisfy the criteria for a held-to-maturity investment
nl Een conversierecht of-plicht in aandelen, besloten in een converteerbaar schuldbewijs, is vanuit het oogpunt van de houder van het instrument niet nauw verbonden met het schuldbewijs dat als basiscontract fungeert (vanuit het oogpunt van de emittent is het conversierecht of de conversieplicht in aandelen een eigenvermogensinstrument dat buiten het toepassingsgebied van deze standaard valt, mits het recht of de plicht aan de voorwaarden voor die classificatie op grond van IAS ‧ voldoet
en An equity conversion feature embedded in a convertible debt instrument is not closely related to the host debt instrument from the perspective of the holder of the instrument (from the issuer's perspective, the equity conversion option is an equity instrument and excluded from the scope of this standard provided it meets the conditions for that classification under IAS
nl Als minimum-surpluspercentage voor variabel rentende schuldbewijzen zal gelden het surpluspercentage toegepast op instrumenten met een looptijd van nul tot en met één jaar in de liquiditeitscategorie of- groep waartoe het desbetreffende schuldbewijs behoort
en The minimum haircut applied to floating rate instruments will be the haircut corresponding to the zero-to-one-year maturity bucket of the liquidity category or group to which the instrument belongs
nl Vanuit het oogpunt van de emittent van een converteerbaar schuldbewijs met een daarin besloten call- of putoptie wordt de beoordeling van de al dan niet nauwe verbondenheid met de als basiscontract fungerende schuld, uitgevoerd voordat het eigenvermogenselement overeenkomstig IAS ‧ wordt afgescheiden
en From the perspective of the issuer of a convertible debt instrument with an embedded call or put option feature, the assessment of whether the call or put option is closely related to the host debt contract is made before separating the equity element under IAS
nl Het Garantiefonds is houder van één door de Europese Gemeenschappen uitgegeven schuldbewijs met variabele rente (MFB) van ‧ miljoen EUR, dus zowel de activa (Garantiefonds) als de passiva (MFB) op het niveau van de Gemeenschappen dienen te worden geëlimineerd
en The Guarantee Fund holds one floating rate note issued by the European Communities (MFA) for an amount of EUR ‧ million, and so both the assets (GF) and liabilities (MFA) have to be eliminated in the Communities' accounts
nl Een daling van de reële waarde van een financieel actief beneden de kostprijs of geamortiseerde kostprijs is niet noodzakelijkerwijs een aanwijzing voor een bijzondere waardevermindering (bijvoorbeeld een daling van de reële waarde van een belegging in een schuldbewijs, die het gevolg is van een stijging van de risicovrije rentevoet
en A decline in the fair value of a financial asset below its cost or amortised cost is not necessarily evidence of impairment (for example, a decline in the fair value of an investment in a debt instrument that results from an increase in the risk-free interest rate
nl Een schuldbewijs dat bij een krediettransactie van het Eurosysteem wordt gebruikt op het moment dat het van de lijst van beleenbare verhandelbare activa wordt uitgesloten, moet zo spoedig mogelijk worden vervangen ‧ ▼ ‧ ij een onderpandsdepot moet de tegenpartij meer activa in het depot inbrengen als: Mtþτ >k· I X i ‧ ⁄
en or Mtþτ <--k·Li;tþτ (the national central bank pays the margin call to the counterparty). In a pooling system, the counterparty has to bring more assets into the pool if: Mtþτ > k· I X i ‧ ⁄
nl Een in een instrument besloten putoptie die de houder in staat stelt om de emittent het instrument terug te laten kopen voor een bedrag aan geldmiddelen of andere activa dat afhankelijk is van de veranderingen in een aandelen- of commodityprijs of-index is niet nauw verbonden met het schuldbewijs dat als basiscontract fungeert
en A put option embedded in an instrument that enables the holder to require the issuer to reacquire the instrument for an amount of cash or other assets that varies on the basis of the change in an equity or commodity price or index is not closely related to a host debt instrument
nl Het schuldbewijs is derhalve een financieel actief van de wisselhouder en een financiële verplichting van de emittent van het schuldbewijs
en The note is, therefore, a financial asset of the note holder and a financial liability of the note issuer
nl Een voorbeeld van een contract dat in gewone aandelen of in geldmiddelen kan worden afgewikkeld is een schuldbewijs dat, op de vervaldatum, aan de entiteit een onbeperkt recht geeft om de hoofdsom af te wikkelen in geldmiddelen of in haar eigen gewone aandelen
en An example of a contract that may be settled in ordinary shares or cash is a debt instrument that, on maturity, gives the entity the unrestricted right to settle the principal amount in cash or in its own ordinary shares
nl Spaarbrieven worden slechts in de overeenkomstige subpost opgenomen indien zij niet zijn belichaamd in een overdraagbaar schuldbewijs
en Savings bonds shall be shown under the corresponding sub-item only if they are not represented by negotiable certificates
nl financiële verplichtingen die worden aangegaan met het doel om deze op korte termijn terug te kopen (bijvoorbeeld een genoteerd schuldbewijs dat de emittent op korte termijn kan terugkopen, afhankelijk van de ontwikkeling van de reële waarde); en
en financial liabilities that are incurred with an intention to repurchase them in the near term (e.g. a quoted debt instrument that the issuer may buy back in the near term depending on changes in its fair value); and
nl Richtlijn ‧ van ‧ januari ‧ van ‧ februari ‧ blz ‧ en Richtlijn ‧ van ‧ januari ‧ van ‧ februari ‧ blz ‧ worden slechts op lijst ‧ opgenomen als aan iedere emissie als zodanig een kredietwaardigheidsbeoordeling (van een commerciële kredietbeoordelaar) is toegekend die, naar het oordeel van het Eurosysteem, aangeeft dat het schuldbewijs aan hoge kredietwaardigheidsnormen voldoet
en ebt instruments issued by credit institutions which do not comply strictly with the criteria set out in Article ‧ of Council Directive ‧ of ‧ ecember ‧ on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) ‧ of ‧ ecember ‧ page ‧ as amended by Council Directive ‧ of ‧ arch ‧ of ‧ pril ‧ page ‧ irective ‧ of ‧ anuary ‧ of ‧ ebruary ‧ page ‧ and Directive ‧ of ‧ anuary ‧ of ‧ ebruary ‧ page ‧ are accepted in tier one only if each issue as such is awarded a rating (by a rating agency) which indicates, in the view of the Eurosystem, that the debt instrument meets high credit standards
nl Een dergelijke afdekkingstransactie kan worden aangegaan door de emittent of door de houder van het schuldbewijs
en Such a hedge could be entered into by the issuer or by the holder
nl Een financiële-garantiecontract is een contract op grond waarvan de emittent verplicht is bepaalde betalingen te verrichten om de houder te compenseren voor een door hem geleden verlies omdat een bepaalde debiteur zijn betalingsverplichting uit hoofde van de oorspronkelijke of herziene voorwaarden van een schuldbewijs niet nakomt
en A financial guarantee contract is a contract that requires the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument
nl en garantie zal als aanvaardbaar gelden indien de garant de verplichtingen van de emittent aangaande de betaling van hoofdsom, rente en alle andere krachtens het schuldbewijs verschuldigde bedragen onvoorwaardelijk en onherroepelijk heeft gegarandeerd tegenover de houders van de schuldbewijzen tot het moment waarop deze volledig zijn afgelost
en guarantee will be deemed acceptable if the guarantor has unconditionally and irrevocably guaranteed the obligations of the issuer in relation to the payment of principal, interest and any other amounts due under the debt instruments to the holders thereof until they are discharged in full
nl Het economische effect van de uitgifte van een dergelijk instrument is in wezen hetzelfde als het gelijktijdig uitgeven van een schuldbewijs met een voorziening voor vervroegde afwikkeling en warrants waarmee gewone aandelen kunnen worden gekocht, of het uitgeven van een schuldbewijs met afhechtbare warrants waarmee aandelen kunnen worden gekocht
en The economic effect of issuing such an instrument is substantially the same as issuing simultaneously a debt instrument with an early settlement provision and warrants to purchase ordinary shares, or issuing a debt instrument with detachable share purchase warrants
nl De schrijver van een optie kan op grond van het optiecontract verplicht zijn een schuldbewijs uit te geven, in plaats van een financieel actief over te dragen, maar het aan de optie ten grondslag liggende instrument zou een financieel actief van de houder zijn indien de optie zou worden uitgeoefend
en An option may require the writer to issue a debt instrument, rather than transfer a financial asset, but the instrument underlying the option would constitute a financial asset of the holder if the option were exercised
nl Een economisch belang in een SPE kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een schuldbewijs, een eigenvermogensinstrument, een winstdelingsrecht, een overblijvend belang of een lease
en A beneficial interest in an SPE may, for example, take the form of a debt instrument, an equity instrument, a participation right, a residual interest or a lease
nl Indien een entiteit bijvoorbeeld een overeenkomst sluit op grond waarvan de tegenpartij het recht verwerft op een ‧ %-belang in alle kasstromen uit een schuldbewijs, dan worden de alinea's ‧ tot en met ‧ toegepast op ‧ % van die kasstromen
en For example, when an entity enters into an arrangement whereby the counterparty obtains the rights to a ‧ per cent share of all cash flows of a debt instrument, paragraphs ‧-‧ are applied to ‧ per cent of those cash flows
nl Aan een aandelenindex gekoppelde rentebetalingen of aflossingen van de hoofdsom die in een als basiscontract fungerend schuldbewijs of verzekeringscontract zijn besloten- waardoor het bedrag van rente of hoofdsom wordt gekoppeld aan de waarde van eigenvermogensinstrumenten- zijn niet nauw verbonden met het basisinstrument, omdat de aan het basiscontract en het hierin besloten derivaat verbonden risico's verschillend zijn
en Equity-indexed interest or principal payments embedded in a host debt instrument or insurance contract- by which the amount of interest or principal is indexed to the value of equity instruments- are not closely related to the host instrument because the risks inherent in the host and the embedded derivative are dissimilar
nl Een contract op grond waarvan de emittent verplicht is bepaalde betalingen te verrichten om de houder te compenseren voor een door hem geleden verlies omdat een bepaalde debiteur zijn betalingsverplichting uit hoofde van de oorspronkelijke of herziene voorwaarden van een schuldbewijs niet nakomt
en A contract that requires the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument
nl Een financiëlegarantiecontract is een contract op grond waarvan de emittent verplicht is bepaalde betalingen te verrichten om de houder te compenseren voor een door hem geleden verlies omdat een bepaalde debiteur zijn betalingsverplichting uit hoofde van de oorspronkelijke of herziene voorwaarden van een schuldbewijs niet nakomt
en A financial guarantee contract is a contract that requires the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument
Pagina 1. Gevonden 69 zinnen matching zin schuldbewijs.Gevonden in 0,28 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.