Vertalingen in English:

 • crush       
  (verb, noun   )
 • accumulation     
  (noun   )
 • body           
  (noun   )
 • crowd   
  (verb, noun   )
 • heap       
  (verb, noun   )
 • host       
  (verb, noun, adjv   )
 • mass     
  (verb, noun, adjv   )
 • mass of people   
 • multitude     
  (noun   )
 • pile       
  (verb, noun   )
 • run           
  (verb, noun, ijec   )
 • swarm   
  (verb, noun   )
 • tan   
  (verb, noun, adjv   )
 • tannin   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
first-person singular present indicative of runnen.
 
imperative of runnen.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (13)

Chicken Run
Chicken Run
Eerste Slag bij Bull Run
First Battle of Bull Run
Logan’s Run
Logan’s Run
Midnight Run
Midnight Run
Muddy Run
Muddy Run
Run DMC
Run-D.M.C.
Run Kid Run
Run Kid Run
rune
; rune
Scotland Run
Scotland Run
Still Run
Still Run
The Cannonball Run
The Cannonball Run
Tweede Slag bij Bull Run
Second Battle of Bull Run

Voorbeeld zinnen met "run", vertaalgeheugen

add example
Ik run ons organisatie, niet jij
I run our business, not you
Lorelai, dit is m' n neef Rune
Lorelai, this is my cousin, Rune
Ik run ' n chic hotel
Look, I run a first- class hotel here
Ik run een op internet gebaseerd bedrijf
I have a business on the internet
Ken jij ' t gevoel van ' n home- run?- Niet echt
Did you ever hit a home run?
De besturingsorganen waarmee de bewegingen van de machine of de uitrusting ervan worden bestuurd, moeten van het hold-to-run-type (besturing, waarbij het bedieningsorgaan moet worden aangehouden) zijn
Hold-to-run control devices must be used to control the movements of the machinery or its equipment
De waardering van de netwerkactiva op de prospectieve of huidige waarde kan waar nodig worden aangevuld door een kostenberekeningsmethodiek zoals LRIC (long run incremental costs = gemiddelde incrementele kosten op de lange termijn) toe te passen
Evaluation of network assets at forward-looking or current value may be complemented by the use of a cost accounting methodology such as long run incremental costs (LRIC), where appropriate
Nu run ik dat kantoor bijna
I practically run that office now
het hydraulische hefmechanisme van de driepuntskoppeling wordt in werking gesteld door middel van bedieningsorganen die werken volgens het hold-to-run-principe (bedieningsorgaan moet worden vastgehouden
The three-point hydraulic lifting mechanism is actuated by means of controls which operate on the hold-to-run principle
Ik heb ' Run DMC ' in mijn bed
I' ve got Run DMC in my bed
Sucka MC' s door Run- DMC
Sucka MC' s by Run- DMC
Ik zit hier in mijn auto voor bijna een uur wachtend op Karofsky dat hij een Mickey D' s run maakt
I' ve been sitting in my car for over an hour waiting for Karofsky to make a Mickey D' s run
Hebzucht in plaats van zorg voor het milieu is het voornaamste kenmerk geworden van onze strategie voor het aanpakken van de klimaatverandering en de run op biobrandstoffen vormt een potentiële dreiging voor de levens van miljoenen mensen, nu de wereldbevolking explosief toeneemt van de huidige zes miljard naar een geschatte negen miljard in 2050.
Greed, instead of care for the environment, has become the defining feature of our strategy for tackling climate change, and the race to biofuels is potentially threatening the lives of millions of people, as the global population soars from its present six billion to an estimated nine billion by 2050.
Zo wilde ik je bedanken dat je Rune hebt geholpen
It' s my way of saying thanks for helping out Rune
Oude Runen, dat is pas interessant
Now, Ancient Runes, that' s a fascinating subject
Voorkom die run
Move in.Save the one
Oké, ik run het kantoor...... maar hier staat nog niet dat ik ' t Leger des Heils ben
Just because I head the agency doesn' t mean I' m the Salvation Army
Duidelijk zes runs, Frank
Definitely a six, Frank
Stijlblad en data vrijgeven (Uitgeschakeld zie run
Free stylesheet and data (Disabled see run
Het schip heeft stealth- run
The ship has stealth run
Bovendien was ten tijde van de verkoop van AGB‧ in juni ‧ het financiële risico van de CBT ten gevolge van de depositogarantie (verleend op ‧ september ‧) verwaarloosbaar, aangezien de kans dat er nog een run op de bank zou plaatshebben minimaal was geworden omdat de ondercuratelestelling van AGB van alweer bijna twee jaar eerder dateerde
Moreover, by the time of the sale of AGB‧ in June ‧ CNB’s potential financial exposure resulting from the Depositors’ Guarantee (granted on ‧ September ‧) was negligible since the likelihood of a run on the bank was minimal since the imposition of forced administration on AGB dated back already almost two years
Rune is in de hal
Rune is in the lobby
Een rampscenario dat uiterst onwaarschijnlijk is, zoals een run op een bank of een vergelijkbare situatie bij een verzekeraar, is niet iets dat voor een entiteit meeweegt bij de beslissing of deze stellig voornemens en in staat is een belegging tot einde looptijd aan te houden
A disaster scenario that is only remotely possible, such as a run on a bank or a similar situation affecting an insurer, is not something that is assessed by an entity in deciding whether it has the positive intention and ability to hold an investment to maturity
Ten tweede moeten de ministeries van Financiën de redenen voor deze runs wegnemen, namelijk de aanwezigheid van noodlijdende activa op de balansen van financiële instellingen.
Secondly, treasuries must remove the reason for runs occurring in the first place, namely the presence of distressed assets in the balance sheets of financial institutions.
Pagina 1. Gevonden 184 zinnen matching zin run.Gevonden in 0,528 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.