uitspraak:  

Vertalingen in Engels:

 • rhyme     
  (Verb, Verbal  ) (verb, noun   )
   
  transitive, to rhyme with
   
  put words together
   
  transitive, to rhyme with
   
  put words together
   
  reciprocal
   
  (op elkaar) rijmen
   
  transitive, to rhyme with
 • adhere       
  (verb   )
 • agree         
  (verb   )
 • coincide     
  (verb   )
 • conform     
  (verb   )
 • match           
  (verb, noun   )
 • be congruent   
 • comply       
  (verb   )
 • fit         
  (verb, noun, adjv   )
 • correspond   
  (verb   )
 • fit together   
 • accede     
  (verb   )
 • acquiesce     
  (verb   )
 • assent   
  (verb, noun   )
 • attune   
  (verb   )
 • be in agreement   
 • bring into accord   
 • bring into agreement   
 • bringintoagreement   
 • cometoanagreement   
 • comport   
  (verb   )
 • concur   
  (verb   )
 • confrom   
 • consent     
  (verb, noun   )
 • contract                     
  (verb, noun   )
 • engage       
  (verb   )
 • grant       
  (verb, noun   )
 • harmonize   
  (verb   )
 • reconcile     
  (verb   )
 • rime   
  (noun   )
 • square       
  (verb, noun, adjv   )
 • tune     
  (verb, noun   )

Andere betekenissen:

 
Plural form of rijm .

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Engels. (7)

Germaanse rijm
alliteration
Gruwelijke rijmen
Revolting Rhymes
rijm
feud; ; hoar; frost; rhyme; rime; hoarfrost; hoar-frost; hoar frost; white frost; hard rime; glaze; antagonism; split; discord

Voorbeeld zinnen met "rijmen", vertaalgeheugen

add example
nl Hoe rijmen Raad en Commissie dit hooggestemde doel met de tegenstrijdige Europese signalen richting Bagdad? Want daar zweept een verklaard tegenstander van datzelfde vredesproces voortdurend de Arabische sentimenten op en dreigt zelfs met de vernietiging van de Joodse staat.
en How do the Council and Commission reconcile this ambitious goal with the conflicting European signals which are being sent out in the direction of Baghdad, where a self-confessed opponent to the same peace process is continuously stirring up Arab sentiment and is even threatening to destroy the Jewish state?
nl schriftelijk. - (PL) Het vraagstuk waar de rapporteur op ingaat, nodigt uit tot reflectie over de vraag hoe steun voor de consolidatie van een systeem van pure concurrentie voor de wet te rijmen valt met het gelijkheidsprincipe.
en in writing. - (PL) The issue dealt with by the rapporteur invites reflection on how to reconcile support for consolidation of a system of genuine competition with the principle of equality before the law.
nl Het winstbejag van de monopolistische farmaceutische ondernemingen valt niet te rijmen met de bescherming van de volksgezondheid.
en The profits made by monopoly pharmaceutical groups and protection for public heath are mutually exclusive.
nl Ik heb u echter al gevraagd of dit programma te rijmen valt met een ander standpunt van de Commissie, volgens welke Europese audiovisuele producten en in het bijzonder televisieprogramma's beschermd moeten worden tegen concurrentie, hetgeen de Fransen de "culturele uitzondering" noemen.
en What I asked you just now though is this; is this programme positively compatible with the Commission' s other position according to which we should protect European audiovisual products from competition, especially television, which the French call a "cultural exception" ?
nl ad bestemmingsontvangsten: blijft aandringen op betere transparantie op dit gebied; stelt veranderingen voor in het instrument van bestemmingsontvangsten voor gedecentraliseerde agentschappen, met het oog op een nauwere afstemming van bestemmingsontvangsten op bepaalde agentschappen; voelt als bezwaar dat de wijze waarop bestemmingsontvangsten in het suikerherstructureringsfonds worden aangewend, de facto heeft gezorgd voor een begroting binnen de begroting die moeilijk te rijmen valt met het beginsel van universele begroting zoals vervat in het Financieel Reglement; verklaart open te staan voor revisie van het Financieel Reglement op het punt van bestemmingsontvangsten
en On assigned revenues, insists on improved transparency in this area; proposes changes to the assigned revenues instrument for decentralised agencies with a view to a closer matching of assigned revenues to specific agencies; expresses its concern that the use of assigned revenue within the sugar restructuring fund has created a de facto budget within a budget that is difficult to reconcile with the budgetary principle of universality enshrined in the Financial Regulation; expresses its openness to revise the Financial Regulation as regards assigned revenue
nl Dit alles valt best te rijmen met het behoud van een competitieve en innovatieve financiële sector.
en None of this is incompatible with maintaining a competitive and innovative finance industry.
nl Ook wil ik er nog op wijzen dat ontwikkeling niet alleen een kwestie van economische vooruitgang is. De VNConferentie over milieu en ontwikkeling die in 1992 in Rio werd gehouden heeft het begrip duurzame ontwikkeling gelanceerd, daarbij duidend op een ontwikkeling die de mens respecteert in zijn relatie tot het milieu en het hele ecosysteem van de aarde, in een poging om bevolkingsgroei, ontwikkeling van de armste landen, en respect voor het milieu met elkaar te doen rijmen.
en It is, however, important to remember that development does not consist in economic development only: the UN Conference on the environment and development that took place in Rio in 1992 referred to sustainable development - that is to say development that respects human beings and is in harmony with the environment, with the earth's system - designed to reconcile population growth, development of the poor countries and respect for the environment.
nl Hoe valt dit te rijmen met de richtlijn waarin wordt gesteld dat alle werknemers dit recht hebben?
en How does this accord with the provision in the Directive stating that all workers have this right?
nl Hoe valt het beoogde beleid ter bevordering van de mensenrechten te rijmen met de invoering van biometrische gegevens in paspoorten?
en How can you reconcile the basic objective of the application of policies to defend human rights with the incorporation of biometric data in citizens' passports?
nl Het valt toch niet te rijmen dat sperziebonen wel, maar mensen steeds minder vrij de binnengrenzen mogen passeren.
en It is surely illogical that beans can cross internal borders freely whilst people have less and less freedom of movement.
nl Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil de rapporteur van harte gelukwensen. Zij is erin geslaagd over haar eigen schaduw heen te springen en de politiek te rijmen met haar idealen, hetgeen hier niet vaak voorkomt.
en Mr President, I too should like to take my turn in congratulating the rapporteur for having made a quantum leap and married her vision to political considerations, a rare feat indeed here.
nl De Europese Unie, mevrouw de commissaris, zal evenwel vroeg of laat, los van de dringende kortetermijnkwesties, een standpunt moeten innemen ten aanzien van de fundamentele vraag of leniging van de - zoals u zei - enorme behoeften van het Palestijnse volk te rijmen valt met het bestaan van Hamas en het feit dat deze beweging voorkomt op de lijst van terroristische organisaties van de Europese Unie, aangezien zij volgens haar handvest uit is op de liquidatie en vernietiging van de staat Israël.
en Sooner or later, Commissioner, however, regardless of the urgent short-term issues, the European Union will have to give its opinion on something that is fundamental: whether the immense needs — as you have said — of the Palestinian people are compatible with the existence of Hamas, whose founding convention calls for the liquidation and destruction of the State of Israel, and the fact that it appears on the European Union's list of terrorist organisations.
nl Hoe is dit te rijmen met het toestaan van het gebruik van afval van restaurants en ziekenhuiskeukens als voeder voor varkens en pluimvee?
en How can this be consistent with a derogation allowing the use of waste collected from restaurants and hospital kitchens to feed pigs and poultry?
nl Dit resultaat is niet te rijmen met het feit dat een ambt van directeur meer werkzaamheden en verantwoordelijkheid met zich brengt
en That result is not consistent with the fact that a director's post entails higher duties and responsibilities
nl Om bovengenoemde redenen kunnen wij ons niet scharen achter het gewijzigde Commissievoorstel dat wederom tot extra kosten en technische problemen zal leiden die totaal niet te rijmen vallen met de toegevoegde waarde van de veiligheid.
en Due to these reasons, we cannot support the Commission's modified proposal, which would again only raise the financial costs and technical difficulties and would be entirely inadequate to the aim of added value in security.
nl Onze rapporteur gelooft niet in de opvatting van de Commissie dat de naleving van de regelgeving op het stuk van mededinging en interne markt volledig te rijmen valt met het garanderen van diensten van algemeen belang.
en The draftsman does not share the Commission' s view that compliance with the rules governing competition and the internal market is fully compatible with safeguarding the supply of services of general interest.
nl Het is me totaal onduidelijk hoe dit voorstel voor een verordening valt te rijmen met de strategie van Lissabon.
en How this proposal for a regulation is supposed to be compatible with the Lisbon strategy, heaven knows.
nl Een samenhangend beleid houdt ook in dat moet worden nagegaan of het O&O-beleid wel te rijmen valt met de duurzaamheidsgedachte
en Another aspect of policy coherence is to check whether research and development policy is fully consistent with the sustainability debate
nl Valt dit te rijmen met de status van de Europese burger wiens recht op gezondheidszorg naar aanleiding van deze uitspraak slechts volledig wordt gegarandeerd in het geval van ambulante verpleging en niet van verpleging in een ziekenhuis, waarbij men zich uitsluitend baseert op een zuiver economische logica?
en how can it reconcile this ruling with the rights of European citizens, whose right to health care is now guaranteed only in the case of out-patient treatment, and not hospital treatment, a measure based purely on economic grounds?
nl Ik spreek in rijm!
en I' m speaking in rhyme!
nl Amendement 12 bevat een zin betreffende de nieuwe aanwending van BTW die van de lidstaten gerecupereerd wordt maar die lijkt niet te rijmen met de nieuwe benadering van de BTW, die in amendementen 11 tot en met 17 is vastgelegd en waarover, naar ik begrepen heb, overeenstemming bestaat.
en Amendment No 12 contains a phrase relating to the re-use of VAT recovered from Member States, which appears inconsistent with the new and, as I understand it, agreed approach for the treatment of VAT defined in Amendment No 11 to Article 27.
nl Ik vraag me werkelijk af hoe dit te rijmen valt met de wetgeving van de nationale parlementen, bijvoorbeeld met de Zweedse wetgeving.
en There are bound to be problems with national legislation here.
Pagina 1. Gevonden 269 zinnen matching zin rijmen.Gevonden in 0,226 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.