uitspraak:  

Vertalingen in English:

 • rhyme     
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  transitive, to rhyme with
   
  put words together
   
  transitive, to rhyme with
 • adhere       
  (verb   )
 • agree         
  (verb   )
 • be congruent   
 • coincide     
  (verb   )
 • comply       
  (verb   )
 • conform     
  (verb   )
 • fit         
  (verb, noun, adjv   )
 • match           
  (verb, noun   )
 • accede     
  (verb   )
 • acquiesce     
  (verb   )
 • assent   
  (verb, noun   )
 • attune   
  (verb   )
 • bring into accord   
 • bring into agreement   
 • bringintoagreement   
 • cometoanagreement   
 • comport   
  (verb   )
 • concur   
  (verb   )
 • confrom   
 • consent     
  (verb, noun   )
 • contract                     
  (verb, noun   )
 • correspond   
  (verb   )
 • engage       
  (verb   )
 • fit together   
 • grant       
  (verb, noun   )
 • harmonize   
  (verb   )
 • reconcile     
  (verb   )
 • rime   
  (noun   )
 • square       
  (verb, noun, adjv   )
 • tune     
  (verb, noun   )

Andere betekenissen:

 
Plural form of rijm .

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (7)

Germaanse rijm
alliteration
Gruwelijke rijmen
Revolting Rhymes
rijm
feud; ; hoar; frost; rhyme; rime; hoarfrost

Voorbeeld zinnen met "rijmen", vertaalgeheugen

add example
nl Democratie betekent eerlijke competitie tussen politieke opponenten, en daar zijn dergelijke aanvallen niet mee te rijmen.
en Democracy means honest competition between political opponents and such attacks are incompatible with it.
nl Ik heb geen goed woord over voor het achterhouden van de belastinggelden die de Israëlische regering in Palestina heeft geïnd, en bovendien is het niet met elkaar te rijmen dat er eerst wordt geëist dat de autoriteiten van de Westelijke Jordaanoever en Gaza tot een regeling komen en dat vervolgens, wanneer er eenmaal een akkoord is bereikt, dit besluit wordt genomen.
en I believe that withholding of taxes collected in Palestine by the Israeli Government is an ill-inspired action, and what is more, it is inconsistent first to demand that the authorities of the West Bank and Gaza should find an arrangement - an agreement - and when the agreement comes, to take this decision then.
nl Bulgarije en Roemenië hebben aan de voorwaarden voldaan. Ik wil dan ook de heer Coelho gelukwensen met het feit dat hij erin geslaagd is vrij verkeer en veiligheid van burgers met elkaar te rijmen in een evenwichtige, door de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken goedgekeurde tekst.
en The requirements have been met by Bulgaria and Romania and I congratulate Mr Coelho on having combined freedom of movement with the security of citizens in his balanced report, which has been adopted by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs.
nl Het winstbejag van de monopolistische farmaceutische ondernemingen valt niet te rijmen met de bescherming van de volksgezondheid.
en The profits made by monopoly pharmaceutical groups and protection for public heath are mutually exclusive.
nl Het "voordeel van de twijfel" valt moeilijk te rijmen met veiligheid.
en The concept of 'benefit of the doubt' is difficult to reconcile with the demands of security.
nl Het lijkt niet te rijmen dat het directoraat-generaal Milieu enerzijds voorstellen doet om het zwavelgehalte van allerlei brandstoffen te beperken, en anderzijds niet de minste moeite doet om de afzet van alternatieve brandstoffen te stimuleren, terwijl de uitstoot van die brandstoffen aanzienlijk lager is en het zwavelgehalte ervan nihil.
en It is a paradox that the Environment Directorate-General should make proposals to reduce the sulphur content of all types of fuel and not make the least effort to promote the marketing of alternative fuels, which significantly reduce emissions and which contain no sulphur.
nl Ook is die situatie moeilijk te rijmen met het jaar 2006, met de Europese Unie, haar principes en Verdragen, en met de politieke verantwoordelijkheden die wij als Europees Parlement jegens de volkeren van Europa hebben.
en It is not suitable for the year 2006, for the European Union and its principles, for the Treaties or for the political responsibilities that we, as the European Parliament, have towards the peoples of Europe.
nl De misdaden waar veel Europese vrouwen en kinderen het slachtoffer van worden, zijn eenvoudigweg niet te rijmen met respect voor leven en waardigheid. Daarom hebben we behoefte aan een duidelijk beleid voor het voorkomen van geweld en het bestraffen van de daders.
en Respect for human life and dignity is not consistent with crimes whose victims are many European women and children, which is why firm policies on the prevention of violence and the punishment of its perpetrators are necessary.
nl Veeleer worden daarmee de beginselen omzeild die wij bedoelen als wij spreken over rechtsstaat, dat wil zeggen over het recht op een gepaste vertegenwoordiging door een advocaat en over een gepaste gerechtelijke procedure. Deze praktijk valt ook niet te rijmen met het principe dat niemand uitgeleverd of overgebracht mag worden naar een land waarin hij het risico loopt gefolterd te worden of aan een andere mensonwaardige behandeling blootgesteld te worden.
en The transfers that this committee has had to consider amount to something more than the transport of a suspect from one location to another, for the practice that we have had to consider, far from being provided for in relevant legislation, actually circumvents the principles we sum up under the heading of the rule of law, namely the right to appropriate legal representation and to proper legal proceedings in court, and it is no more consistent with the stipulation that nobody may be extradited or taken to a state in which he would be exposed to the risk of being tortured or subjected to any other inhumane treatment.
nl Dit is moeilijk te rijmen met de eis om de Commissie als geheel, dus iedereen of niemand, goed te keuren.
en This sits ill with the requirement that the Commission be endorsed in the one go: either every single member or no-one at all.
nl De Commissie had een maximum van 28 euro per dier voorgesteld. De Landbouwcommissie heeft dit bedrag verhoogd tot 44 euro, wat de verwachtingen van de fokkers ruimschoots overstijgt en bovendien wel eens moeilijk te rijmen zou kunnen zijn met de marges in de begroting.
en The Commission recommended a maximum of EUR 28 per head but the Committee on Agriculture raised the amount to EUR 44, which far exceeds the expectations of rearers and could, furthermore, prove difficult to reconcile with the room for manoeuvre provided by the budget.
nl Dat is een standpunt dat gemakkelijk te rijmen valt met het subsidiariteitsbeginsel
en This position respects and is much easier to reconcile with the principle of subsidiarity
nl Ik kan onze weigering handel te drijven met de Noord-Cyprioten gewoon niet rijmen met onze uitdrukkelijke wens dat het gehele eiland - noord en zuid - volledig in de Europese Unie wordt geïntegreerd.
en I simply cannot see that our refusal to trade with the northern Cypriots squares with our express desire to see the complete island - north and south - fully integrated into the European Union.
nl Het gaat er niet om hoe dat gebeurt, of het gaat op een manier die te rijmen valt met wat sociaal juist is, maar u doet alsof dit een traditionele industrie is die toekomst heeft!
en It is not a question of how it is done, whether in a socially compatible way or not, but you are talking as though this were a traditional industry with prospects for the future!
nl De ijzeren logica van het begrotingsstabiliteitspact valt niet te rijmen met de ambitie van een meer sociaal en solidair Europa.
en The iron logic of the budgetary Stability Pact does not go at all well with the ambition for a Europe of greater social justice and greater solidarity.
nl Het verlaten van de traditionele -benadering valt volgens mij niet te rijmen met het idee van een ontwikkelingsronde en op dit punt had het verslag nog wat sterker mogen zijn.
en In my view, abandoning the bottom-up approach cannot be reconciled with the idea of a development round and the report could have been more hard-hitting on that point.
nl Hoe valt dit te rijmen met het project van Lissabon voor de groei en het concurrentievermogen van de Unie?
en Where is the consistency with the Lisbon Agenda, the Union’s blueprint for growth and competitiveness?
nl Het is een goed resultaat, juist omdat het twee dingen met elkaar verenigt die normaliter moeilijk te rijmen zijn: enerzijds het respect voor het milieu en het bevorderen van diverse acties om het milieu aan deze en gene zijde van de Alpen te beschermen - want er is een Oostenrijkse kant, maar ook een Italiaanse kant - en anderzijds het respect voor een van de sleutelbeginselen van de Europese Unie, voor wie althans in een Europese Unie gelooft, namelijk de interne markt, het vrij verkeer van mensen en goederen; de minimale basis dus om ervoor te zorgen dat er een gemeenschap van personen kan bestaan naast een gemeenschap van economische waarden. Dankzij dit evenwicht kan de ecopuntenkwestie definitief naar de zolder verwezen worden, maar dat is niet meer dan logisch, als men de Verdragen en het recht tenminste niet als lege hulzen opvat.
en I too am convinced that the outcome of the deliberations of the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism is the right solution, unlike that presented to us by the Council, and it is a good solution precisely because it reconciles two things which are difficult to reconcile: on the one hand, respect for and enhancement and stepping up of all the efforts to preserve the environment on both sides of the Alps - for there is an Italian side of the Alps as well as an Austrian side - and, on the other, respect for one of the fundamental principles of the European Union, if we really do believe in a European Union, in other words the internal market, the free movement of persons and goods, which are the minimum conditions necessary if there is to be a community of people as well as a community of economic principles.
nl Onze rapporteur gelooft niet in de opvatting van de Commissie dat de naleving van de regelgeving op het stuk van mededinging en interne markt volledig te rijmen valt met het garanderen van diensten van algemeen belang.
en The draftsman does not share the Commission' s view that compliance with the rules governing competition and the internal market is fully compatible with safeguarding the supply of services of general interest.
nl Zo vraagt het EESC zich vooral af hoe dit verordeningsvoorstel te rijmen valt met de recente kaderrichtlijn ‧/‧/EG inzake typegoedkeuring in Europa en met de VN/ECE-reglementen die momenteel worden voorbereid (hierop zal later in dit advies uitgebreid worden teruggekomen
en Specifically, the EESC wonders how this proposal meshes with the recent framework directive on European approval (‧/‧/EC) or the UN/ECE standards currently being drawn up, which will be discussed more fully later in this opinion
nl Ik spreek in rijm!
en I' m speaking in rhyme!
nl Deze drie factoren vallen echter helaas niet te rijmen met particuliere monopolies.
en A private monopoly is incompatible with these three factors because it seeks profit and nothing else.
nl De toename van deeltijdwerk betekent absoluut niet dat iemand de kans krijgt huishouden en werk buitenshuis beter met elkander te rijmen. Deeltijdwerk kan immers ook werk tijdens weekenden, feestdagen, avonden of nachten betekenen.
en Part-time work is on the increase, but this does not always mean that it becomes easier to reconcile domestic activities with work outside the home, because this work might take place at weekends, on public holidays, in the evenings or at night.
Pagina 1. Gevonden 269 zinnen matching zin rijmen.Gevonden in 0,416 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.