uitspraak:  

Vertalingen in English:

 • rhyme     
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  transitive, to rhyme with
   
  put words together
   
  transitive, to rhyme with
 • adhere       
  (verb   )
 • agree         
  (verb   )
 • be congruent   
 • coincide     
  (verb   )
 • comply       
  (verb   )
 • conform     
  (verb   )
 • fit         
  (verb, noun, adjv   )
 • match           
  (verb, noun   )
 • accede     
  (verb   )
 • acquiesce     
  (verb   )
 • assent   
  (verb, noun   )
 • attune   
  (verb   )
 • bring into accord   
 • bring into agreement   
 • bringintoagreement   
 • cometoanagreement   
 • comport   
  (verb   )
 • concur   
  (verb   )
 • confrom   
 • consent     
  (verb, noun   )
 • contract                     
  (verb, noun   )
 • correspond   
  (verb   )
 • engage       
  (verb   )
 • fit together   
 • grant       
  (verb, noun   )
 • harmonize   
  (verb   )
 • reconcile     
  (verb   )
 • rime   
  (noun   )
 • square       
  (verb, noun, adjv   )
 • tune     
  (verb, noun   )

Andere betekenissen:

 
Plural form of rijm .

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (7)

Germaanse rijm
alliteration
Gruwelijke rijmen
Revolting Rhymes
rijm
feud; ; hoar; frost; rhyme; rime; hoarfrost

Voorbeeld zinnen met "rijmen", vertaalgeheugen

add example
nl Hoe valt het beoogde beleid ter bevordering van de mensenrechten te rijmen met de invoering van biometrische gegevens in paspoorten?
en How can you reconcile the basic objective of the application of policies to defend human rights with the incorporation of biometric data in citizens' passports?
nl Liberalisering lijkt overigens niet te rijmen met veiligheid, aangezien bepaalde spoorwegmaatschappijen na herhaalde ongevallen weer moesten worden genationaliseerd.
en Furthermore, liberalisation seems to be incompatible with safety, since some countries have had to renationalise following repeated accidents.
nl De Commissie had een maximum van 28 euro per dier voorgesteld. De Landbouwcommissie heeft dit bedrag verhoogd tot 44 euro, wat de verwachtingen van de fokkers ruimschoots overstijgt en bovendien wel eens moeilijk te rijmen zou kunnen zijn met de marges in de begroting.
en The Commission recommended a maximum of EUR 28 per head but the Committee on Agriculture raised the amount to EUR 44, which far exceeds the expectations of rearers and could, furthermore, prove difficult to reconcile with the room for manoeuvre provided by the budget.
nl Wat terrorisme betreft stelt zich een eclatante vraag: hoe is dit engagement van de Europese Unie te rijmen met het feit dat recentelijk in Italië een terrorist van Prima Linea, de heer D’Elia, die medeplichtig is aan de moord op een Italiaanse politieagent, is benoemd?
en As regards terrorism, a truly obvious question must be asked. How is this commitment on the part of the European Union compatible with the recent appointment in Italy of the former terrorist, Mr D’Elia, who is guilty of being an accessory to the murder of an Italian police officer?
nl Zo zullen wij laten zien dat de behoefte aan duidelijke regels te rijmen valt met de erkenning van het feit dat het Pact van toepassing is op verschillende landen in uiteenlopende situaties wat betreft de hoogte van de staatsschuld, de financiële lasten in verband met de vergrijzing en de dringende behoefte aan overheidsinvesteringen.
en For instance, we shall show that the need for clear rules can be made compatible with recognition of the fact that the Pact's rules apply to different countries in different situations as regards levels of debt, financial burdens arising from the ageing of the population and the urgent public investment requirements.
nl Om bovengenoemde redenen kunnen wij ons niet scharen achter het gewijzigde Commissievoorstel dat wederom tot extra kosten en technische problemen zal leiden die totaal niet te rijmen vallen met de toegevoegde waarde van de veiligheid.
en Due to these reasons, we cannot support the Commission's modified proposal, which would again only raise the financial costs and technical difficulties and would be entirely inadequate to the aim of added value in security.
nl Hoe vallen de onderhandelingen over de associatie- en stabiliseringsovereenkomst, die door de EU aan Kroatië wordt aangeboden in het kader van de toenadering van dit land tot de EU, te rijmen met dit besluit van de Kroatische regering, dat duidelijk in strijd is met de beginselen waarop de EU en de communautaire verworvenheden gebaseerd zijn en dat een duidelijke schending vormt van de rechten van de culturele minderheden?
en Can the Commission state its views on the compatibility of the negotiations on the association and stability partnership offered by the EU to Croatia with a view to closer relations with this decision by the Croatian government, which is visibly contrary to the basic principles of the EU and its 'acquis' and is a clear case of violation of the rights of cultural minorities?
nl Deze gang van zaken valt niet te rijmen met de Russische toezeggingen met betrekking tot de mensenrechten.
en This practice is not compatible with Russian commitments on human rights.
nl Volgens ons van Alleanza Nazionale is het juist heel nuttig om de dingen bij hun naam te noemen: zo voorkom je verwarring en misverstanden en maak je de jongere generaties duidelijk dat het woord "vrijheid" niet te rijmen valt met het communistische gedachtengoed, vanwege het totalitaire karakter van die doctrine, vanwege haar hardnekkige onderdrukking van het individu, terwijl dat individu per definitie niet platgewalst kan worden. Als de huidige kwestie eenmaal opgehelderd is in Servië, dan wordt het belangrijk dat de Europese Unie een duidelijke en ondubbelzinnige boodschap zendt naar het communistische regime in Belgrado.
en We of Alleanza Nazionale believe that we should call a spade a spade, to avoid confusion and misunderstanding and to show the younger generations that the word 'liberty' is irreconcilable with the communist idealogy, because of its totalitarian nature and its repression of any individuality which does not fit and cannot be made to fit.
nl Uit de reacties op het Groenboek is echter ook gebleken dat er over bepaalde aspecten nogal wat bezorgdheid heerst. Knelpunten zijn met name het probleem om veiligheid te rijmen met de organisatie van flex-werk, de noodzaak om op het vlak van de werkgelegenheid een evenwicht te creëren tussen - wat ik zou willen noemen - winnaars en verliezers, de verplaatsing van productieactiviteiten naar regio's overal ter wereld, het regionale gebrek aan evenwicht wat betreft toegang, beschikbaarheid en aanpassing aan het werk, het risico dat niet iedereen in aanmerking kan komen voor gelijke kansen, het creëren van een duurzame ontwikkeling voor alle segmenten van de werkgelegenheid, voor het menselijk bestaan en de democratie.
en Reaction to the Green Paper did also reveal concern in some areas, however: the compatibility between flexible work organization and job security; the balance between what one might call the winners and losers on the employment front; the relocation of production to all corners of the earth; regional imbalances in terms of access, availability and adaptation; the risk that equality of opportunity may not be guaranteed for all; and sustainable development for all sectors of employment, work, life and democracy.
nl Allemaal goed en wel, maar hoe is dit te rijmen met de invoering van softwareoctrooien? Iemand heeft ooit gezegd dat kennis macht is.
en That may well be the case, but how can measures aimed at introducing software patents be reconciled with such a statement?
nl – Mijnheer de Voorzitter, wij hebben het altijd graag over een Europa van waarden. Hoe valt dat te rijmen met het besluit om Roemenië over slechts twee jaar toe te laten tot de Europese Unie tenzij deze toetreding onverhoopt om de een of andere reden met een jaartje moet worden uitgesteld.
en Mr President, we like to talk about a Europe of values.
nl Het terugvorderen van de steun zou noch met de principes van bescherming van gewettigd vertrouwen en rechtszekerheid, noch met de principes van behoorlijk bestuur te rijmen zijn
en Any recovery of the aid could not, Germany argued, be compatible either with the principles of the protection of legitimate expectations and legal certainty or with the principles of proper administration
nl Op welke wijze valt de doodstraf te rijmen met de rechtvaardigheid, waarnaar mevrouw Beckett verwijst.
en How can the death penalty uphold the justice cited by Mrs Becket?
nl Daar komt nog bij dat dit standpunt van de Commissie, waarbij de meeste lidstaten in de Raad zich hebben aangesloten, niet te rijmen valt met het standpunt van de Europese Unie, die wil komen tot een wereldwijd verbod op asbest.
en Furthermore, this position of the Commission's, which has the backing of a majority of Member States at the Council, is inconsistent with the European Union's position, which aims to introduce a worldwide ban on asbestos.
nl Bovendien valt het voortdurend hekelen van automobilisten en de auto door milieubewuste burgers, regeringen en bepaalde gemeenteraadsleden nauwelijks te rijmen met het beschermen en bevorderen van onze auto-industrieën.
en Moreover, the continuous harassment of motorists and the motor car by eco-citizens, governments and certain local councillors is scarcely compatible with the defence and promotion of our automotive industries.
nl De Europese Unie, mevrouw de commissaris, zal evenwel vroeg of laat, los van de dringende kortetermijnkwesties, een standpunt moeten innemen ten aanzien van de fundamentele vraag of leniging van de - zoals u zei - enorme behoeften van het Palestijnse volk te rijmen valt met het bestaan van Hamas en het feit dat deze beweging voorkomt op de lijst van terroristische organisaties van de Europese Unie, aangezien zij volgens haar handvest uit is op de liquidatie en vernietiging van de staat Israël.
en Sooner or later, Commissioner, however, regardless of the urgent short-term issues, the European Union will have to give its opinion on something that is fundamental: whether the immense needs — as you have said — of the Palestinian people are compatible with the existence of Hamas, whose founding convention calls for the liquidation and destruction of the State of Israel, and the fact that it appears on the European Union's list of terrorist organisations.
nl Het spijt me dat ik met deze opsomming van amendementen hier misschien iets versluier wat echter van groot belang is, zoals ik reeds aan het begin van mijn speech heb gezegd en zoals ik nu aan het eind nogmaals wil zeggen: dit is een waardevolle richtlijn, omdat zij institutioneel gezien iets nieuws introduceert, omdat ze dicht bij de burger staat en het bewijs levert dat de ene markt gerealiseerd kan worden op initiatief van het Parlement, en niet alleen van de Commissie, door de belangen van de consumenten te rijmen met de bereidwilligheid van de industrie.
en I am sorry if I have burdened with a list of amendments something whose great value must nonetheless be emphasized. This proposal is extremely important because of the institutional innovation, the closer involvement of citizens and the fact that it proves that the single market can be achieved on the initiative of Parliament, in addition to the initiative of the Commission, reconciling the interests of consumers and the readiness of the industry to collaborate.
nl Hoe valt om te beginnen het doel van een GBVB te rijmen met het schrijnende gebrek aan eensgezindheid bij de jongste Irak-crisis?
en To begin with, how can the CFSP' s goal be reconciled with the disturbing lack of consensus in the most recent Iraq crisis?
nl ad bestemmingsontvangsten: blijft aandringen op betere transparantie; stelt veranderingen voor in het instrument van bestemmingsontvangsten voor gedecentraliseerde agentschappen, met het oog op een nauwere afstemming van bestemmingsontvangsten op bepaalde agentschappen; voelt als bezwaar dat de wijze waarop bestemmingsontvangsten in het suikerherstructureringsfonds worden aangewend, de facto heeft gezorgd voor een begroting binnen de begroting die moeilijk te rijmen valt met het beginsel van universele begroting zoals vervat in het Financieel Reglement; verklaart open te staan voor revisie van het Financieel Reglement op het punt van bestemmingsontvangsten
en On assigned revenues, insists on improved transparency; proposes changes to the assigned revenues instrument for decentralised agencies with a view to a closer matching of assigned revenues to specific agencies; expresses its concern that the use of assigned revenue within the sugar restructuring fund has created a de facto budget within a budget that is difficult to reconcile with the budgetary principle of universality enshrined in the Financial Regulation; expresses its openness to revise the Financial Regulation as regards assigned revenue
nl Jij bent de perfecte rijm op een stevige beat
en You are the perfect verse over a tight beat
nl Hoe valt dit te rijmen met de richtlijn waarin wordt gesteld dat alle werknemers dit recht hebben?
en How does this accord with the provision in the Directive stating that all workers have this right?
nl Is de Commissie van oordeel dat de verklaringen van haar woordvoerder volgens welke het zou kunnen gaan om een goede stap in de richting van een politieke oplossing, waarmee de meerderheid van de Tsjetsjenen tevreden is, zijn te rijmen met de informatie waaruit blijkt dat het om niets anders ging dan een macabere electorale schijnvertoning die het Kremlin heeft georganiseerd?
en Does the Commission consider that the statements by its spokesman, to the effect that the referendum might represent a firm step towards a political solution that would satisfy the majority of the Chechens, square with the information which suggests that it was no more than a macabre electoral farce organised by the Kremlin?
nl Naar ons oordeel zijn deze en andere voorstellen niet te rijmen met de wetenschappelijke garanties van de Europese titulatuur, zoals zij evenmin te verenigen zijn met de veiligheid van de burger noch met de rol van dit Parlement.
en These and other proposals are not compatible, in our view, with the scientific guarantees that European qualifications must offer nor with the safety of ordinary people, nor with the functioning of the European Parliament.
Pagina 1. Gevonden 269 zinnen matching zin rijmen.Gevonden in 0,514 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.