uitspraak:  

Vertalingen in English:

 • rhyme     
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  transitive, to rhyme with
   
  put words together
   
  transitive, to rhyme with
 • adhere       
  (verb   )
 • agree         
  (verb   )
 • be congruent   
 • coincide     
  (verb   )
 • comply       
  (verb   )
 • conform     
  (verb   )
 • fit         
  (verb, noun, adjv   )
 • match           
  (verb, noun   )
 • accede     
  (verb   )
 • acquiesce     
  (verb   )
 • assent   
  (verb, noun   )
 • attune   
  (verb   )
 • bring into accord   
 • bring into agreement   
 • bringintoagreement   
 • cometoanagreement   
 • comport   
  (verb   )
 • concur   
  (verb   )
 • confrom   
 • consent     
  (verb, noun   )
 • contract                     
  (verb, noun   )
 • correspond   
  (verb   )
 • engage       
  (verb   )
 • fit together   
 • grant       
  (verb, noun   )
 • harmonize   
  (verb   )
 • reconcile     
  (verb   )
 • rime   
  (noun   )
 • square       
  (verb, noun, adjv   )
 • tune     
  (verb, noun   )

Andere betekenissen:

 
Plural form of rijm .

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (7)

Germaanse rijm
alliteration
Gruwelijke rijmen
Revolting Rhymes
rijm
feud; ; hoar; frost; rhyme; rime; hoarfrost

Voorbeeld zinnen met "rijmen", vertaalgeheugen

add example
nl In veel gevallen zijn ze lastig te rijmen met ons geweten en met onze overtuigingen. Maar ik wil ook zeggen dat helikopters en marine-infanterie die voedsel brengen, de orde handhaven en levens redden voor mij persoonlijk applaus verdienen.
en It is often difficult for our conscience and our convictions, but I must say that for me personally, seeing helicopters and marines bringing food, bringing order and saving lives is something worthy of applause.
nl Mijn grote vraag is dan ook: de huidige Commissie schrijft heel sterk in haar vaandel minder regelgeving. Hoe valt dat te rijmen met de vroegere eisen van de Commissie - misschien ook nu nog wel als ik het voorstel goed bekijk - met die precieze percentages?
en My burning question is therefore: the current Commission is very much in favour of less legislation, but how can this be married with the Commission's past requirements - and perhaps even today's if I interpret the proposal correctly - involving precise percentages?
nl Deze middelenbron gebruiken om het EU-budget te vergroten, zou bijgevolg niet zijn te rijmen met de huidige crisissituatie.
en Using this channel to increase the EU budget would therefore be contradictory in the crisis situation that we are experiencing.
nl Ik spreek in rijm!
en I' m speaking in rhyme!
nl Hoe valt dit te rijmen met de verklaring die commissaris Marin op 29 oktober jongstleden ten overstaan van de ontwikkelingscommissie heeft afgelegd, namelijk dat de Mercosur-landen van de lijst van ontwikkelingshulp zijn geschrapt, zodat men zich op armere landen als Bolivia en Peru kan concentreren?
en How far is this compatible with Commissioner Marin's own statement to the Development Committee on 29 October last year that Mercosur countries have been struck off the development aid list to concentrate on poorer countries like Bolivia and Peru?
nl Is de Commissie van oordeel dat de verklaringen van haar woordvoerder volgens welke het zou kunnen gaan om een goede stap in de richting van een politieke oplossing, waarmee de meerderheid van de Tsjetsjenen tevreden is, zijn te rijmen met de informatie waaruit blijkt dat het om niets anders ging dan een macabere electorale schijnvertoning die het Kremlin heeft georganiseerd?
en Does the Commission consider that the statements by its spokesman, to the effect that the referendum might represent a firm step towards a political solution that would satisfy the majority of the Chechens, square with the information which suggests that it was no more than a macabre electoral farce organised by the Kremlin?
nl Hoe is dit te rijmen met het toestaan van het gebruik van afval van restaurants en ziekenhuiskeukens als voeder voor varkens en pluimvee?
en How can this be consistent with a derogation allowing the use of waste collected from restaurants and hospital kitchens to feed pigs and poultry?
nl Daarom ben ik het met de heer Van den Bos eens dat die twee situaties niet goed met elkaar te rijmen zijn.
en Therefore, I agree with Mr van den Bos that those two situations are difficult to reconcile.
nl Evenredige en tijdelijke restricties van het recht van toegang van op een lijst geplaatste personen tot de hen betreffende persoonsgegevens-inclusief tot informatie over de besluiten die ten grondslag liggen aan de plaatsing op een lijst-zijn ook mogelijk, maar een algehele en permanente uitsluiting van dit recht valt niet te rijmen met de essentie van het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens
en Proportionate and temporary restrictions to the right of access by listed persons to personal data concerning them- including information on the decisions on which the listing is based- may also be envisaged, but a blanket and permanent exclusion of this right would not respect the essence of the fundamental right to the protection of personal data
nl U kent haar goed en u kunt zo goed rijmen
en She mentioned you were very good at making poems
nl Bovendien valt het voortdurend hekelen van automobilisten en de auto door milieubewuste burgers, regeringen en bepaalde gemeenteraadsleden nauwelijks te rijmen met het beschermen en bevorderen van onze auto-industrieën.
en Moreover, the continuous harassment of motorists and the motor car by eco-citizens, governments and certain local councillors is scarcely compatible with the defence and promotion of our automotive industries.
nl constateert dat de Rekenkamer heeft vastgesteld dat meer dan ‧ EUR (overeenkomend met ‧ % van de totale begroting van de Academie) moesten worden overgedragen; is derhalve bezorgd over de conclusie van de Rekenkamer dat deze situatie niet te rijmen valt met het jaarperiodiciteitsbeginsel en op zwakke punten in de programmeringsprocedures en controle op de uitvoering van de begroting van de Autoriteit wijst
en Notes that the Court of Auditors points out that more than EUR ‧ (representing ‧ % of the College’s total budget) had to be carried over; is consequently concerned that this situation is at odds with the principle of annuality and shows weaknesses in the programming and subsequent implementation of the College’s budget
nl Veeleer worden daarmee de beginselen omzeild die wij bedoelen als wij spreken over rechtsstaat, dat wil zeggen over het recht op een gepaste vertegenwoordiging door een advocaat en over een gepaste gerechtelijke procedure. Deze praktijk valt ook niet te rijmen met het principe dat niemand uitgeleverd of overgebracht mag worden naar een land waarin hij het risico loopt gefolterd te worden of aan een andere mensonwaardige behandeling blootgesteld te worden.
en The transfers that this committee has had to consider amount to something more than the transport of a suspect from one location to another, for the practice that we have had to consider, far from being provided for in relevant legislation, actually circumvents the principles we sum up under the heading of the rule of law, namely the right to appropriate legal representation and to proper legal proceedings in court, and it is no more consistent with the stipulation that nobody may be extradited or taken to a state in which he would be exposed to the risk of being tortured or subjected to any other inhumane treatment.
nl Het is een goed resultaat, juist omdat het twee dingen met elkaar verenigt die normaliter moeilijk te rijmen zijn: enerzijds het respect voor het milieu en het bevorderen van diverse acties om het milieu aan deze en gene zijde van de Alpen te beschermen - want er is een Oostenrijkse kant, maar ook een Italiaanse kant - en anderzijds het respect voor een van de sleutelbeginselen van de Europese Unie, voor wie althans in een Europese Unie gelooft, namelijk de interne markt, het vrij verkeer van mensen en goederen; de minimale basis dus om ervoor te zorgen dat er een gemeenschap van personen kan bestaan naast een gemeenschap van economische waarden. Dankzij dit evenwicht kan de ecopuntenkwestie definitief naar de zolder verwezen worden, maar dat is niet meer dan logisch, als men de Verdragen en het recht tenminste niet als lege hulzen opvat.
en I too am convinced that the outcome of the deliberations of the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism is the right solution, unlike that presented to us by the Council, and it is a good solution precisely because it reconciles two things which are difficult to reconcile: on the one hand, respect for and enhancement and stepping up of all the efforts to preserve the environment on both sides of the Alps - for there is an Italian side of the Alps as well as an Austrian side - and, on the other, respect for one of the fundamental principles of the European Union, if we really do believe in a European Union, in other words the internal market, the free movement of persons and goods, which are the minimum conditions necessary if there is to be a community of people as well as a community of economic principles.
nl Ik kan uw begaanheid met vrouwen niet zo goed rijmen met wat er in Portugal gebeurt, waar sommige vrouwen worden vervolgd om het feit dat ze een abortus hebben ondergaan.
en I cannot quite marry your concern for women with what is happening in Portugal, where some women are being prosecuted for carrying out abortions.
nl Onder dat stelsel blijft het werk van die vrouwen onzichtbaar en zonder erkenning, wat niet te rijmen valt met de doelstellingen van de Europese Unie op het vlak van kwalitatieve arbeid. Dat is slecht voor de persoonlijke ontwikkeling van vrouwen en die van hun gemeenschap.
en Approximately one in two women involved in agricultural production and life have the status of farmer's wife or partner, a status of invisible, unrecognised work which is not in keeping with the quality of work objectives of the European citizen and which does not provide any preconditions for personal development and the growth of local society.
nl Wij vragen u hoe u dit denkt te rijmen met artikel 48 van het Verdrag.
en We would like to know how this tallies with Article 48 of the Treaty.
nl Ik vraag me werkelijk af hoe dit te rijmen valt met de wetgeving van de nationale parlementen, bijvoorbeeld met de Zweedse wetgeving.
en There are bound to be problems with national legislation here.
nl Welke druk is de Unie bereid uit te oefenen op Israël wat betreft Gaza en de Westoever, met inbegrip van Jeruzalem, om zijn huidige en toekomstige leiders eraan te herinneren dat het lidmaatschap van de internationale gemeenschap in het algemeen en het bevoorrecht partnerschap met de Europese Unie in het bijzonder een prijs hebben, dat deze niet te rijmen zijn met militaire bezetting, noch met oorlogsmisdaden noch met een politiek die elke dag een breuk tussen Europa en de Arabisch-islamitische wereld dichterbij brengt?
en What pressure is the Union prepared to exert on Israel over Gaza and the West Bank, including Jerusalem, to remind its current and future leaders that membership of the international community in general, and the privileged partnership with the European Union in particular, come at a price, that they have no place for military occupation, nor war crimes, nor a policy which pushes each day towards a divorce between Europe and the Arab-Muslim world?
nl Ik vraag u, mijnheer de commissaris, of en op welke manier rekening wordt gehouden met een kolossaal probleem als dat van de 'eurocratie?, dat wil zeggen de ellenlange wachttijd voor zowel inwilliging als afwijzing van asielaanvragen vanwege de complexe en langslepende immigratieprocedures. Dat soort wachtkamertoestanden zijn zeker niet te rijmen met wat wij mensenrechten noemen.
en I would therefore like to ask the Commissioner whether the position of minors, in particular, is being addressed, with regard to the right to asylum and migration issues, and if so how, and whether a huge problem known as 'Eurocracy' - in other words the fact that waiting times for both the rejection and the acceptance of certain applications relating to what are still extremely lengthy, complex procedures are excessively long and certainly do not respect what we call human rights - is being addressed, Commissioner, and if so how.
nl Denkt de Raad dat dergelijke bilaterale overeenkomsten de beste mechanismen zijn om Europa's groei en concurrentievermogen vooruit te helpen? En valt een en ander te rijmen met ons engagement ten aanzien van de multilaterale ronde van Doha?
en What is the Council's view of this new strategy and does it believe such bilateral arrangements are the best mechanism for advancing Europe's growth and competitiveness, and how does this stand in relation to our commitment to the multilateral Doha round?
nl Mijns inziens valt het moeilijk met elkaar te rijmen dat een land waarvan de veiligheidsdiensten in staat zijn iemand gericht te doden, de bestorming van een gevangenis nodig heeft om de eventuele vrijlating van gevangenen te voorkomen.
en I do not think it makes sense that a state whose services are able to carry out targeted assassinations needs to storm a prison when it comes to the potential release of detainees held there.
nl In dit opzicht moeten we de noodzaak van duurzame ontwikkeling zien te rijmen met de eis van een hoogwaardig industrieel apparaat dat welvaart voortbrengt en werkgelegenheid oplevert.
en In this respect, we need to reconcile the needs for sustainable development and the requirement for a high-quality industrial base to produce wealth and create employment.
Pagina 1. Gevonden 269 zinnen matching zin rijmen.Gevonden in 0,369 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.