Vertalingen in English:

  • bank statement   
    (noun   )

Voorbeeld zinnen met "rekeningafschrift", vertaalgeheugen

add example
De lidstaten of de door de lidstaten overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, aangewezen organen zijn ertoe gehouden de betalingsopdrachten van de Commissie zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zeven werkdagen na ontvangst van de opdrachten uit te voeren en uiterlijk binnen zeven werkdagen na elke verrichting aan de Commissie een rekeningafschrift te doen toekomenThe Member States, or the body designated by them in accordance with Article ‧), shall execute the Commission
de periode waarop het rekeningafschrift slaatthe precise period to which the statement of account relates
Ook zijn alle Europese banken sindsdien verplicht de IBAN en BIC op de rekeningafschriften te vermelden en moeten bedrijven deze op hun grensoverschrijdende facturen opnemenFurthermore, the Regulation required all European banks to state the IBAN and BIC on account statements, and businesses to state them on cross-border invoices
Deze informatie kan worden verstrekt in een rekeningafschrift dan wel op een andere wijze die voor de lidstaten aanvaardbaar isSuch information may be given in a statement of account or in any other manner acceptable to Member States
Deze informatie kan in de vorm van een rekeningafschrift of in een andere voor de lidstaten acceptabele vorm worden verstrektSuch information may be given in a statement of account or in any other manner acceptable to Member States
De [naam van de CB] verschaft dagelijks een rekeningafschrift aan elke deelnemer die voor een dergelijke dienst heeft gekozenThe [insert name of CB] shall provide a daily statement of accounts to any participant that has opted for such service
Op verzoek van de deelnemer, kunnen voor al deze rekeningen de desbetreffende rekeningafschriften (MT ‧ en MT ‧) op het einde van elke werkdag aan de rekeninghouder worden verstrektIf so requested by the participant, the relevant statements of accounts (MT ‧ and MT ‧) for all such accounts may be provided to the account holder at the end of every business day
Banken Naast het ontwikkelen van de IBANBIC Service ondersteunen de banken hun klanten al door het IBAN en de BIC te vermelden op rekeningafschriftenBanks Additional support of IBAN and BIC Apart from having developed the IBANBIC Service, the banks are already supporting their clients by stating the IBAN and BIC on account statements
Kijk je altijd je rekeningafschriften na?Do you always balance your checkbook?
de periode waarop het rekeningafschrift betrekking heeftthe precise period to which the statement of account relates
Het lijkt echter wenselijk te eisen dat op de rekeningafschriften van de klant steeds het IBAN en de BIC worden vermeld en dat commerciële bedrijven die zich op markten in andere lidstaten richten het IBAN en de BIC aan hun klanten mededelen, b.v. op hun website, rekening of anderszins, om de grensoverschrijdende betalingen te vergemakkelijkenNevertheless, it seems to be appropriate to require imperatively that customer 's statements of accounts should always mention the IBAN and BIC or that commercial companies which target markets in other Member States should inform the customers about the IBAN and BIC, e.g. on their website, invoice or in a similar way, in order to facilitate cross-border payments
contanten in convertibele valuta, reischeques, chequeboekjes van een rekening bij een deviezenbank, kredietkaarten met een rekeningafschrift dat dateert van niet meer dan ‧ dagen voor de visumaanvraag, of enig ander bewijs dat de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen aantoontCash in convertible currency, travellers cheques, cheque books over a foreign exchange bank account, credit cards with a statement of account dated no more than ‧ days before the request of visa or any other method proving the existence of adequate financial resources may be accepted as a proof of financial means
De banken hebben echter brede schouders en hebben ervoor gezorgd dat wij al op 1 januari van volgend jaar rekeningafschriften in nationale munt en euro zullen krijgen.However, the banks have broad shoulders and are organized to send us, as from 1 January, a statement in national currency and in single currency at the same time.
Pagina 1. Gevonden 15 zinnen matching zin rekeningafschrift.Gevonden in 0,189 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.