uitspraak:    

Vertalingen in English:

 • everywhere     
  (Adverb  ) (advb, pron, adjv   ) []
   
  at all places
   
  At all places; in all directions.
   
  Op alle plaatsen ; in alle richtingen.
   
  In all directions, to all places.
   
  In alle richtingen, naar alle plaatsen.
   
  at all places
 • anywhere     
  (Adverb  ) (advb, pron   ) []
   
  any place
   
  In, at or to any place.
   
  In, bij of op elke plaats.
   
  any place
 • throughout     
  (Adverb  ) (advb, prep, conj   )
   
  everywhere
   
  everywhere
 • all       
  (advb, pron, noun, adjv, detr   ) []
   
  Throughout the whole of.
   
  In alle delen van het geheel van.
 • allabout   
 • anyplace   
  (advb   )
 • elsewhere       
  (advb   )
 • high and low   

Andere betekenissen:

 
overall

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (5)

Bijna overalAlmost everywhere
overal in dethroughoutthe; throughout the; alloverthe
overal in hetthroughoutthe; alloverthe; throughout the
overal omforeveryreason
overal waarwherever; everywhere

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "overal", vertaalgeheugen

add example
Ze zitten overal waar hij gaat, elke conciërge, elke ober, allemaal zijn ze corruptThey' re camped out every place he goes; every concierge, every maitre d ', They' re all on the take
Hij heeft een schip en zijn Jaffa' s zitten overalHe' s got a ship in orbit and his Jaffa are everywhere
Ik regelde daar de distributie overal in de wereld.I have managed distribution all over the world.
De situatie van de vrouw in Afghanistan is een illustratie van het feit dat overal ter wereld en ook in ons eigen Europa de rechten van de mens voortdurend geschonden worden.The case of the Afghan women illustrates the problem of the lack of respect for human rights which takes place every day in all corners of the planet and also in this Europe of ours.
Overal remsporen. zei de politieSkid marks all over the place, the cops told Carm
Je mag overal inThail get you in anywhere
Als we uiteindelijk een waiver voor Titel IV van de wet Helms-Burton kunnen verkrijgen en de verbintenissen hard kunnen maken, die we in mei 1998 naar eer en geweten zijn aangegaan, dan zal dat in ieders belang zijn: Het zal een handelsgeschil met de VS voorkomen en het zal, naar ik hoop, investeerders overal ter wereld - en niet alleen in Cuba - meer zekerheid geven over waar ze nu eigenlijk in investeren.If, at the end of the day we can have a waiver of Title 4 under Helms-Burton and the triggering of the undertakings we gave in good conscience in May 1998 then that will be in everybody' s interests, it will prevent any trade dispute with the United States and it will give, I hope, investors around the world - not just in Cuba - greater certainty about what they are putting their money into.
Ik wil er echter nogmaals op wijzen dat het Parlement overal ter wereld de mensenrechten en het beginsel van non-discriminatie moet steunen.I wish to point out once again, however, that Parliament should support human rights and non-discrimination anywhere in the world.
Ik stel vast dat de fungerend voorzitter van de Raad bereid is om overal op te antwoorden, maar ik moet erop toezien dat deze ronde van vragen en antwoorden goed verloopt.I am sure that the President-in-Office of the Council is prepared to answer everything, but I must ensure that this sitting consists of questions and answers.
Ik heb nu overal de totale controle overI am now in control of all things
Mijnheer de Voorzitter, voorbij is de tijd dat de imperialisten overal dictaturen konden vestigen.The time when the imperialists imposed dictatorships everywhere has passed.
Gletsjers smelten niet overal.Glaciers are not melting everywhere.
Het is alleen ' liefde '...... dat overal gelezen wordt zoals het geschreven is. "It' s only ' love ', that is...... pronounced as it is written, everywhere. "
Dankzij die aanpak zijn miljoenen mensen overal in de Unie in hun menselijke waardigheid hersteld en zijn voor ieder individu de voorwaarden geschapen om tot ontplooiing te komen in een klimaat van vrede, vriendschap, wederzijds voordelige samenwerking en welvaart.As a consequence of this, millions throughout the Union have had their human dignity restored, guaranteeing the possibility for all to thrive in conditions of peace, friendship, mutually beneficial cooperation, and prosperity.
lk kan overal gaan zingenI could sing at all the cafés
Schendingen van de mensenrechten bij psychiatrische behandelingen moeten dus overal aan de kaak worden gesteld, zowel in de nieuwe als in de oude lidstaten. Die mogelijkheid bestaat natuurlijk ook na toetreding; de betreffende verdragsbepalingen blijven immers van kracht.Consequently, if we identify human rights abuses relating to psychiatric treatment, we have to address the issue in all Member States, both new and old.
Het Comité stemt in met de verlenging van de bedenktijd tot ‧ dagen, zodat deze periode overal dezelfde wordt, hoewel het liever had gezien dat deze periode in werkdagen zou worden uitgedrukt en niet in kalenderdagen, zoals het overigens in vorige adviezen al heeft bepleitThe Committee welcomes extension of the cooling-off period to ‧ days, thus standardising deadlines for this process, although it would prefer this deadline to be counted in working days rather than calendar days, as it has stated in earlier opinions
We zijn overalListen, we' re covered
In Italië, Frankrijk, Spanje en Griekenland vindt men dezelfde begrotingen met dezelfde gevolgen: een miljoen manifestanten in Rome, vrachtwagenblokkades in Frankrijk en werkloosheid overal.We had the same budget in Italy, in France, in Spain and in Greece, with the same consequences: a million people demonstrating in Rome, the lorry drivers' action in France, and unemployment everywhere.
We hebben overal ontsnappings- kokers, te zien op deze kaartWe' ve established secret escape chutes throughout the city
Amerikaanse machines kunnen overal tegenYou don' t find American machinery doing that
wijst er nogmaals op dat het van oudsher een verklaard tegenstander is van de doodstraf, voor alle gevallen en onder alle omstandigheden; herinnert eraan dat de EU zich altijd krachtig heeft ingezet voor afschaffing van de doodstraf overal ter wereld en benadrukt nogmaals dat afschaffing van de doodstraf bijdraagt tot versterking van de menselijke waardigheid en geleidelijke ontwikkeling van de mensenrechtenReiterates its long-standing opposition to the death penalty in all cases and under all circumstances; recalls the EU's strong commitment to working towards abolition of the death penalty everywhere and emphasises once again that abolition of the death penalty contributes to the enhancement of human dignity and the progressive development of human rights
Pagina 1. Gevonden 7850 zinnen matching zin overal.Gevonden in 1,02 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.