uitspraak:    

Vertalingen in English:

 • everywhere     
  (Adverb  ) (advb, pron, adjv   ) []
   
  at all places
   
  At all places; in all directions.
   
  Op alle plaatsen ; in alle richtingen.
   
  In all directions, to all places.
   
  In alle richtingen, naar alle plaatsen.
   
  at all places
 • anywhere     
  (Adverb  ) (advb, pron   ) []
   
  any place
   
  In, at or to any place.
   
  In, bij of op elke plaats.
   
  any place
 • throughout     
  (Adverb  ) (advb, prep, conj   )
   
  everywhere
   
  everywhere
 • all       
  (advb, pron, noun, adjv, detr   ) []
   
  Throughout the whole of.
   
  In alle delen van het geheel van.
 • allabout   
 • anyplace   
  (advb   )
 • elsewhere       
  (advb   )
 • high and low   

Andere betekenissen:

 
overall

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (5)

Bijna overal
Almost everywhere
overal in de
throughoutthe; throughout the; alloverthe
overal in het
throughoutthe; alloverthe; throughout the
overal om
foreveryreason
overal waar
wherever; everywhere

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "overal", vertaalgeheugen

add example
nl Ik ben altijd voorstander van een Europese eenheidsmunt geweest om ervoor te zorgen dat goederen overal binnen de Europese Unie tegen dezelfde prijs kunnen worden gekocht, de kosten van valutatransacties in de afzonderlijke lidstaten te elimineren en de handel te bevorderen.
en I have been in favour of a single European currency to enable goods to be purchased at the same price across the European Union, to do away the cost of changing money to carry out transactions in each Member State and to boost trade.
nl Het EESC wijst er nogmaals op dat overal ter wereld zo snel mogelijk maritieme arbeidsnormen vastgesteld zouden moeten worden die overeenkomstig het Verdrag betreffende maritieme arbeid zorgen voor gelijke voorwaarden voor alle zeevarenden
en It wishes the worldwide implementation of maritime labour standards ensuring a level playing field for all seafarers with the Convention as soon as possible
nl Het is belangrijker dan ooit om overal vooruit te lopen op mogelijke ontwikkelingen, we moeten de critici de wind uit de zeilen nemen.
en It is even more important than ever - and this applies across the board - for us to anticipate predictable developments and have the courage to take the wind out of our critics' sails.
nl We staan in concurrentie met andere, grote industriële mogendheden overal ter wereld. Al is het nog zo goed bedoeld, we doen niets voor de milieubescherming wanneer we de productie verplaatsen naar andere landen.
en Europe is not, however, some isolated part of the world and there is no intention that it should become one; on the contrary, it has to compete with other major industrial areas, and it is of no benefit to our objectives, of which the protection of the environment is one, no matter how good our intentions, if, in future, production is removed to other parts of the world with the potential for making their environmental problems even worse, for we would be no less affected by them while sustaining considerable economic damage as well.
nl Maar deze problemen bestaan overal, wat uit de inbreuken blijkt: in al te vele gevallen worden speciale gevolmachtigden afgevaardigd, de regelgeving inzake afval sluit niet goed genoeg aan op die voor energie, wat tot onaanvaardbare praktijken leidt. Zo werd bijvoorbeeld energie uit afval in Italië jarenlang als hernieuwbare energie beschouwd, waarvoor op grote schaal prikkels werden gegeven - voor een bedrag van dertig miljard in tien jaar, in het kader van het zogenaamde CIP6-programma.
en However, there are problems elsewhere as well, as can be seen from the infringements: too many instances of the authorities sending in special commissioners, too much confusion between the regulations on waste and on energy, leading to unacceptable practices, for instance the practice under which the energy produced from waste has for years been considered in Italy as renewable energy with enormous incentives - EUR 30 billion over ten years, under a measure known as CIP 6 - which have seriously distorted both energy policies and waste policies and have also led to somewhat paradoxical situations where, for instance, there are seven million tonnes of waste fuel pellets in Campania which, even if the incinerator which should dispose of them were to open, could not be burnt in it.
nl Een door satellieten ondersteund tolheffingssysteem is ook geschikter voor de toekomst omdat hiermee in de eerste plaats voertuigen ook overal en grensoverschrijdend geregistreerd kunnen worden wanneer de politiek dit wenst. In de tweede plaats wordt hiermee volgens mijn collega Swoboda de basis gelegd voor de mogelijkheid om verkeersstromen te sturen en verschillende verkeersdragers logistiek te verstrengelen.
en A satellite-based toll system also promises more for the future, firstly, because it can – provided that the political will is present – provide comprehensive and cross-border coverage of vehicles, and, secondly, because – as my colleague Mr Swoboda said – it provides a basis on which future traffic flows can be directed and on which different modes of transport can be logistically interlinked.
nl Jij stort je overal in alsof je onbreekbaar bent
en You just plunge ahead.You think you' re invincible
nl Het staat uiteraard buiten kijf dat we ervoor zullen zorgen dat de sancties, controles en inspecties die men met elkaar heeft afgesproken, ook daadwerkelijk overal in de Unie en op dezelfde wijze zullen worden uitgevoerd.
en It stands to reason that there is no doubt that we will see to it that the agreed sanctions, controls and inspections are actually implemented throughout the EU and in the same manner.
nl Als nu bijvoorbeeld in Duitsland iemands rijbewijs wegens rijden onder invloed wordt ingetrokken, dan kan die persoon zonder problemen in een buurland voor weinig geld aan een nieuw rijbewijs komen en vervolgens volkomen legaal overal in Europa weer de weg op gaan.
en If, for example, someone's licence is withdrawn for drunken driving in Germany today, they can easily, and quite cheaply, get a new one in a neighbouring country and then drive on Europe's roads again completely legally.
nl Om nog maar te zwijgen van de stelselmatige agressie die brandweerlieden en politieagenten overal ondervinden. Pas dan ziet u wat de tastbare en zichtbare gevolgen zijn van het extreem liberale, internationalistische en op immigratie gerichte economische beleid dat de afgelopen vijfentwintig jaar door de Europese instellingen en de lidstaten is gevoerd, met Frankrijk op kop.
en You will thus assess the tangible and visible consequences of the extreme ultraliberal, ultra-internationalist and ultra-immigrationist economic policy carried out for the past 25 years by the European institutions and the Member States, with France at the helm.
nl De tweederde meerderheid - waar hier vaak een beroep op wordt gedaan, en die feitelijk voortkomt uit 50 procent in plaats van twee derde van de door de Hongaarse burgers uitgebrachte stemmen, omdat zij twee derde van het aantal leden van het Hongaarse parlement vormen, maar slechts 50 procent van de stemmen - dient overal voor één ding: om de grondwet een breed sociaal draagvlak te geven.
en The two-thirds majority - very often invoked here, and which, in fact, comes from 50% rather than two thirds of the votes cast by Hungarian citizens, since they make up two thirds of the Members of the Hungarian Parliament, but only 50% of the votes - serves for one thing everywhere: to confer a broad social consensus on the constitution.
nl verzoekt de lidstaten volledig uitvoering te geven aan de met het burgerschap van de Unie verbonden rechten, zodat de burgers van de Unie hun recht op vrij verkeer kunnen uitoefenen samen met hun gezinsleden en zo onbeperkt overal in de Unie kunnen reizen, werken, studeren, met pensioen gaan, aan politiek en het democratische leven deelnemen en een gezinsleven hebben, en hun socialezekerheidsrechten behouden, ongeacht hun verblijfplaats; is van oordeel dat de lidstaten ervoor dienen te zorgen dat de burgers van de EU hun actieve kiesrecht in gemeenteraadsverkiezingen gemakkelijk kunnen uitoefenen
en Calls on the Member States fully to implement the rights linked to Union citizenship, so that Union citizens can exercise their right to free movement together with members of their family, thus enabling them to travel, work, study, retire, participate in politics and democratic life, and have a family life without restriction anywhere in the Union, making sure that they retain the right to all social benefits regardless of where they live; considers that Member States should ensure that EU citizens can easily exercise their right to vote in municipal elections
nl Ik ga overal op af
en I' il go anywhere
nl Ik zocht overal
en Then finally, after about an hour
nl De diverse regionale overeenkomsten die door de Europese Unie zijn voorgesteld zijn vrijwel overal mislukt, of bieden duidelijk geen echte vooruitzichten.
en The various regional agreements proposed by the European Union have failed almost everywhere, or clearly have no real prospects.
nl Die slang kan overal zijn
en That snake could be anywhere
nl We moeten ons overal ter wereld inzetten voor de bevrijding van gewetensgevangenen, een verbod op de marteling en mishandeling van gevangenen en de afschaffing van een andere barbaarse maatregel, de doodstraf. Deze praktijken dienen in de moderne beschaafde wereld als volstrekt onaanvaardbaar te worden afgekeurd.
en Everywhere we must work for the liberation of prisoners of conscience, the outlawing of torture and the ill-treatment of prisoners and an end to the barbaric institution of capital punishment, which should be seen to be utterly unacceptable in the world and the civilisation of today.
nl Dat is een moeilijke vraag, maar wij weten meer dan vroeger en dat is onder andere te danken aan de vele NGO's en journalisten die ons permanent op de hoogte brengen van schendingen van de mensenrechten overal ter wereld. Weten is een voorwaarde om te kunnen handelen.
en That is not an easy question to answer, but we know more today than we once did, thanks partly to the many NGOs and journalists who constantly report on human rights violations around the world, and knowledge is a prerequisite for action.
nl U kunt ankerpunten toevoegen om een associatie te buigen. Dubbelklik hiertoe ergens op de associatielijn. Dit voegt een ankerpunt toe (weergegeven als een blauwe punt wanneer de associatielijn geselecteerd wordt) welke u overal naartoe kunt verplaatsen om de associatie van vorm te veranderen
en You can add anchor points to bend an association by double clicking some where along the association line. This will insert an anchor point (displayed as a blue point when the association line is selected) which you can move around to give shape to the association
nl Ik wierp haar rond en tolde haar en gooide haar overal heen
en I was chucking her about and flipping her and tossing her everywhere
nl Wij moeten overal meer vaart achter zetten en wij moeten aansporen tot het behalen van snellere resultaten, als wij tenminste de streefdoelen van minder CO2 en minder energiekosten, zoals die in de nieuwe doelstellingen van de Unie staan, willen behalen.
en Time is becoming more urgent: everything needs to be accelerated and pushed to achieve swifter results if we wish to maintain the objectives of reducing CO2 and energy costs, as anticipated in the new objectives that the Union has set itself.
Pagina 1. Gevonden 7850 zinnen matching zin overal.Gevonden in 1,575 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.