uitspraak:    

Vertalingen in Engels:

 • everywhere     
  (Adverb, Adverbial  ) (advb, pron, adjv   ) []
   
  at all places
   
  At all places; in all directions.
   
  Op alle plaatsen ; in alle richtingen.
   
  In all directions, to all places.
   
  In alle richtingen, naar alle plaatsen.
   
  at all places
   
  at all places
 • anywhere     
  (Adverb, Adverbial  ) (advb, pron   ) []
   
  any place
   
  In, at or to any place.
   
  In, bij of op elke plaats.
   
  any place
   
  any place
 • throughout     
  (Adverb, Adverbial  ) (advb, prep, conj   )
   
  everywhere
   
  everywhere
   
  everywhere
 • anyplace   
  (advb   )
 • all       
  (advb, pron, noun, adjv, detr   ) []
   
  Throughout the whole of.
   
  In alle delen van het geheel van.
 • all around   
 • all over   
 • all over the place   
 • allabout   
 • around       
  (advb, prep, noun, vpar   )
 • elsewhere       
  (advb   )
 • high and low   

Andere betekenissen:

 
overall

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Engels. (6)

bijna overal
almost everywhere
Bijna overal
Almost everywhere
overal in de
throughoutthe; throughout the; alloverthe
overal in het
throughoutthe; alloverthe; throughout the
overal om
foreveryreason
overal waar
wherever; everywhere

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "overal", vertaalgeheugen

add example
nl Het afgelopen jaar hebben we overal ter wereld via de televisie het harde offensief kunnen zien dat het Chinese regiem heeft ingezet tegen de meditatiebeweging Falun Gong nadat deze in juli 1999 werd verboden.
en Over the last year, we have been able to see, on TV screens throughout the world, the harsh offensive launched by the Chinese régime against the meditation movement Falun Gong since the latter was banned in July 1999.
nl Dit beleid is de echte oorzaak van bedrijfsverplaatsingen, aangezien de productie- en verloningsvoorwaarden overal ter wereld sterk verschillen.
en The real cause of relocation is this policy, whereby the costs of production and wages around the world are extremely heterogeneous.
nl Iedere immigratie, of die nu gewild is of niet, vervormt de identiteit en de cultuur van de volkeren van Europa en versterkt de trend van de segregatie, met alle spanningen die daarmee gepaard gaan, en dat zien we in alle multi-etnische en multiculturele samenlevingen overal ter wereld.
en Immigration, selective or otherwise, distorts the identity and culture of the people of Europe and aggravates community divisions and the tensions that derive from them, in the image of what is happening in every multi-ethnic and multicultural society in the world.
nl Hij klampt zich overal aan vast
en He' s hanging onto anything he possibly can
nl Als een op waarden gebaseerde unie van staten heeft de Europese Unie de specifieke verplichting te waarborgen dat de mensenrechten overal ter wereld worden gerespecteerd.
en As a values-based union of states, the EU has a special duty to ensure that human rights are established worldwide.
nl Het is duidelijk dat een sterker, uniek systeem voor de bescherming van de consument dat overal in de Unie van kracht is, in het belang van alle burgers is.
en It is obvious that a stronger, unique consumer protection system effective all over the Union is in the interest of all citizens.
nl Het is niet consequent overal te preken dat landen een goede regering moeten hebben en een democratie en een rechtsstaat moeten zijn, om dan in de praktijk de parlementaire instellingen links te laten liggen die onontbeerlijk zijn voor het verwezenlijken van die idealen.
en It is incoherent to go around preaching good government, democracy and the rule of law while, in practice, ignoring the parliamentary institution which is essential for the realisation of those principles.
nl Ik heb overal al ‧ maal gekeken
en I looked everywhere ‧ times
nl Ik zou in die zin graag een opmerking maken die voorkomt uit het feit dat ik, net als veel anderen, op televisieschermen overal ter wereld de menigten heb gezien die in zekere zin het protest van deze dagen hebben aangewakkerd.
en I should like, in this sense, to make an observation that stems from my having seen, as so many others have, on television screens everywhere, the crowds that in some way stirred up the protest of the last few days.
nl Gendergelijkheid is een belangrijke zaak, waarvoor al veel is gedaan, maar om vooruitgang te boeken moet het de volle aandacht van de humanistische politieke krachten krijgen en moet er overal over worden gesproken, ook bij de interculturele dialoog.
en Gender equality is an important cause, for which much has already been done, but it must receive the full attention of the humanist political forces for progress and must be debated everywhere, including in intercultural dialogue.
nl De lange worsten zijn overal even dik, met een diameter van minimaal ‧ mm en maximaal ‧ mm
en The salami is long and cylindrical in shape, with an even thickness and a diameter of at least ‧ mm and no more than ‧ mm
nl De strijd tegen onverdraagzaamheid en voor mensenrechten moet overal worden gevoerd - met onze vrienden, nationaal in de EU en mondiaal via de VN.
en The fight against intolerance and for human rights must be carried on everywhere - with our friends, at national level, within the EU and globally through the UN.
nl Ik denk dat het moet gebeuren via de media, dat we ervoor moeten zorgen dat de Europese media over EU-kwesties berichten. Daarom hebben we een nieuwe Internetstrategie, een nieuwe audiovisuele strategie, zodat we beter zijn toegerust om Europese vraagstukken overal in Europa onder de aandacht van de media te brengen.
en I think we need to do it through the media, to have a European media reporting on EU affairs, and that is why we have a new internet strategy, we have a new audiovisual strategy, where we will be better equipped to put European issues in media reporting all over Europe.
nl Het is overal zo druk.Iedereen is aan ' t hamsteren. Ze pekelen de vis
en It' s like this in all the stores today- people stocking up, salting the fish
nl Die worden gebruikt om ervoor te zorgen dat het Parlement zich niet overal om hoeft te bekommeren.
en They are used to ensure that Parliament does not have to deal with everything.
nl Hij helpt overal bij
en He helps all the time
nl Overal ter wereld lopen de mensen te hoop voor de vrede, denkt u maar aan zaterdag.
en It falls to us to relaunch the multilateral approach to international relations. The dignity and legitimacy of the United Nations must be restored.
nl Allereerst is er de kwestie van de pensioenfondsen die niet overal vrij in Europa kunnen investeren en naar mijn opvatting is het zo dat daar een enorm banenscheppend vermogen verloren gaat omdat de restricties voor de pensioenfondsen en de verzekeraars te groot zijn.
en First of all there is the matter of pension funds which are not able to invest freely throughout in Europe, and in my opinion this means that an enormous job creation capacity is lost, because the restrictions for the pension funds and the insurers are too great.
nl In een land als Griekenland is het door de vele bergen en eilanden moeilijk om overal netwerken met glasvezelkabels aan te leggen. Vandaar het grote belang van het aanbieden van MSS.
en In countries such as Greece that have many mountains and islands, it is difficult to invest in fibre optic networks everywhere, which is why MSS provision assumes great importance.
nl Met uitzondering van de in punt ‧ genoemde locaties, wordt de luchtkwaliteit overal beoordeeld overeenkomstig de in de hiernavolgende delen B en C vastgestelde criteria voor de plaats van de bemonsteringspunten voor vaste metingen
en Ambient air quality shall be assessed at all locations except those listed in paragraph ‧, in accordance with the criteria established by Sections B and C for the location of sampling points for fixed measurement
Pagina 1. Gevonden 7850 zinnen matching zin overal.Gevonden in 1,113 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.