Vertalingen in English:

 • felicitous   
  (adjv   )
   
  happening at the right time
   
  happening at the right time
 • opportunate   
   
  van pas komend, gelegen
 • appropriate             
  (verb, adjv   )

Voorbeeld zinnen met "opportuun", vertaalgeheugen

add example
nl Mevrouw de Voorzitter, ik steun de beslissing van de Conferentie van voorzitters. In januari heb ik het voorzitterschap openlijk bekritiseerd, maar nu wil ik van de gelegenheid gebruik maken om in mijn eigen naam en die van de socialistische fractie te zeggen dat wij de verklaringen van het voorzitterschap rond dit thema opportuun vinden.
en Madam President, I would like to express my support for the decision of the Conference of Presidents, and, since I publicly criticised the presidency in January, I would like to take this opportunity to say, both for myself and on behalf of the Socialist Group, that we now find the presidency' s statements on this issue to be appropriate, and we agree on their basis, their importance and their form.
nl De Fractie van de Europese Volkspartij wil zich, zoals u ziet, zeker niet onttrekken aan een dergelijk debat, dat wij hoe dan ook nuttig en opportuun vinden.
en The Group of the European People's Party is obviously not avoiding such a debate, considering it in any case useful and timely.
nl De voorzitter van de kamers van beroep overlegt met het presidium over de vaststelling van de financieringsbehoeften van de kamers – waarvan het presidium de voorzitter van het Bureau in kennis stelt met het oog op het opstellen van een voorlopige kostenraming – en, wanneer het presidium zulks opportuun acht, over andere kwesties met betrekking tot het beheer van de kamers van beroep
en The President of the Boards of Appeal shall consult the Presidium on the expenditure requirements of the Boards, which he shall communicate to the President of the Office with a view to drawing up the expenditure estimates and where he considers it appropriate, on any other question relating to the management of the Boards of Appeal
nl Dit is een gezonde crisis, ook omdat de wijzen in zekere zin een nieuwe, morele jurisprudentie hebben ingeluid, waarmee politici duidelijk wordt gemaakt dat zij niet alleen moeten nalaten wat ongeoorloofd is, maar ook wat niet opportuun is. Deze morele jurisprudentie moet dan ook als een les worden gezien.
en It is likewise healthy in that the Wise Men have established a sort of moral case-law, telling politicians to refrain from doing not just what is forbidden, but also what is inadvisable.
nl Ik vind het opportuun dat de commissie het verslag behandelt maar vooral dat wij – en hier spreek ik ook namens mijn collega Gemelli – op basis van hetgeen de diensten van het Parlement u aanreiken van u een oordeel krijgen over deze materie.
en I believe that it is appropriate for the committee to consider the issue, but above all – and I am also saying this on behalf of my colleague Mr Gemelli – for replies to be given based on your assessment, Mr President, on the strength of the details that the services will provide you with.
nl het is niet opportuun noch billijk dat de Commissie, voordat de lidstaat zijn antwoorden heeft kunnen mededelen, aangeeft hoeveel uitgaven zij op grond van haar bevindingen voornemens is aan de financiering te onttrekken overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, onder c), van Verordening (EEG) nr
en it is neither right nor fair for the Commission to give an evaluation of the expenditure it intends to exclude under Article ‧)(c) of Regulation (EEC) No ‧ as a result of its findings before the Member State has had the opportunity to reply
nl Voor mij, en ik geloof dat dit voor de meerderheid van mijn fractie geldt, gaat het niet om de vraag of het al dan niet opportuun, of zelfs legitiem is, dat Wathelet Europees rechter is.
en For myself, like the majority of my group, I believe, the question is not whether it is appropriate or even legitimate for Mr Wathelet to be a European judge.
nl Daarom zal onze fractie alle door de Commissie juridische zaken goedgekeurde amendementen steunen. Daarentegen achten wij het op dit ogenblik niet opportuun te stemmen over een of meer van de overige amendementen, aangezien daarmee het in genoemde commissie bereikte evenwicht zou worden verstoord.
en Therefore, our group will support all the amendments approved by this committee, although we do not think that it would be appropriate at this time to vote for any of the other amendments, since this would upset the balance we have managed to achieve in this committee.
nl De burgers van de Unie en, waar dit door de lidstaten opportuun wordt geacht, kleine ondernemingen, dienen te kunnen profiteren van openbaredienstverplichtingen, vooral waar het gaat om leverings- en voorzieningszekerheid en redelijke tarieven
en The citizens of the Union and, where Member States deem it to be appropriate, small enterprises, should be able to enjoy public service obligations, in particular with regard to security of supply and reasonable tariffs
nl Bij het aanmaken en uitvoeren van Europese wetgeving moet systematisch worden nagegaan of een proactieve aanpak opportuun is
en The application of the Proactive Law approach should be considered systematically in all lawmaking and implementation within the EU
nl Dit artikel bepaalt dat de gevolgen van de invoer uit meer dan één land die terzelfder tijd aan een antidumpingonderzoek worden onderworpen uitsluitend cumulatief worden beoordeeld indien wordt vastgesteld dat a) de dumpingmarge voor het product uit elk land meer dan minimaal is in de zin van artikel ‧, lid ‧, van de basisverordening en de uit elk land ingevoerde hoeveelheid niet te verwaarlozen is, en b) een cumulatieve beoordeling van de gevolgen van de invoer gezien de concurrentieverhoudingen tussen de ingevoerde producten onderling en tussen de ingevoerde producten en het soortgelijke product uit de Gemeenschap, opportuun is
en This Article provides that the effects of imports from two or more countries simultaneously subject to anti-dumping investigations are to be assessed cumulatively only if it is determined that (a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than de minimis as defined in Article ‧ of the basic Regulation and that the volume of imports of each country is not negligible and (b) a cumulative assessment is appropriate in the light of the conditions of competition between imported products and the conditions of competition between the imported products and the like Community product
nl Het lijkt me in de huidige context opportuun werknemers een vrije keuze te bieden, rekening houdend met hun individuele loopbaan en levensfase. Op die manier kunnen zij in bepaalde gevallen voorkomen dat hun pensioen abrupt een einde maakt aan hun carrière, en vermijden we dat een ontelbare hoeveelheid menselijk kapitaal wordt verspild.
en It seems to me that we should be able to offer, in the current context, an approach of free choice, based on employees' individual careers and their various life stages, which sometimes require them to keep working past retirement age, as obligatory retirement can lead to an immeasurable waste of human resources.
nl Met het oog op de financiering van de openbare-dienstverplichtingen is het opportuun de lidstaten toe te staan om overeenkomstig het Gemeenschapsrecht een heffing toe te passen op passagiersvervoerdiensten op hun grondgebied
en In order to ensure the financing of public service obligations, it is appropriate to allow Member States to raise a levy on passenger services in their territory in accordance with Community law
nl Het voorstel om op Europees niveau belasting te heffen op personenauto’s lijkt me niet opportuun, ten eerste daar vele sectoren die voor méér vervuiling zorgen middels sterk lobbywerk buiten schot blijven en bovendien omdat de automarkt in elke lidstaat anders is gestructureerd.
en Taxing passenger cars at European level, as proposed, seems inappropriate to me because, as a result of persistent lobbying, many sectors that cause a greater amount of pollution are not affected and because the structure of the automobile market is specific to each Member State.
nl Navraag heeft ook bij de Commissie bepaalde twijfels doen rijzen en daarom menen wij dat ratificatie van deze overeenkomst nu niet opportuun is.
en It was also at a loss to answer the questions we raised, and as a result we feel that this is not the right time to ratify this Agreement.
nl – Mijnheer de Voorzitter, ik wil mijn verbazing uitspreken over het standpunt dat mevrouw Sanders-ten Holte hier heeft uiteengezet. Het is uiteraard een feit dat eenieder van ons zijn stem uitbrengt zoals hij kan, wil of opportuun acht, maar het verslag waarvoor mevrouw Sanders-ten Holte rapporteur is, heeft in de Commissie ontwikkelingssamenwerking heel wat vraagtekens opgeroepen.
en Mr President, I would like to express my astonishment at the opinion expressed by the rapporteur, Mrs Sanders-ten Holte, because although it is true that everybody exercises their votes as they can, as they wish or as they see fit, this report for which she has been rapporteur has been the subject of much debate in our Committee on Development and Cooperation, and the vote today has been very clear; therefore, I believe her proposal that we must seek a solution to be inappropriate.
nl Zo achtten de beide rapporteurs van de onderhavige resolutie het vandaag niet opportuun om in hun oordeel over de meerderheid van de Franse en Nederlandse kiezers dezelfde, weinig vriendelijke kwalificaties te hanteren waarop sommigen hen enige maanden geleden hadden getrakteerd.
en For example, the two co-rapporteurs of the resolution we are now debating did not consider it appropriate this time to describe the majority of the electorate in France and the Netherlands with the unkind epithets that some levelled at them a few months ago.
nl fungerend voorzitter van de Raad. - (PT) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, dames en heren, ten eerste zou ik het Europees Parlement willen danken voor het agenderen van dit debat, dat met het oog op de situatie in Pakistan en onze samenwerking met dat land in de zo belangrijke strijd tegen extremisme en terrorisme wel zeer opportuun is.
en President-in-Office of the Council. - (PT) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, firstly I would like to thank the European Parliament for scheduling this debate, which, in view of the situation in Pakistan and the cooperation we have had with that country in such an important battle against extremism and terrorism, is very opportune indeed.
nl Ik ben het met hem eens dat het hoogst opportuun zou zijn indien de bepalingen van het Verdrag van Athene van 1974 inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee opgenomen zouden worden in het Europees recht. Door de nog altijd aanwezige nationale verschillen is het namelijk niet mogelijk om te zorgen voor een adequaat aansprakelijkheidsniveau, noch voor een verplichte verzekering voor ongevallen waarbij passagiers betrokken zijn.
en I agree with him that it is highly appropriate for the provisions of the Athens Convention of 1974 relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea to be incorporated into European law, since the national differences that still exist do not make it possible to guarantee an adequate level of liability and mandatory insurance in the event of accidents involving passengers.
nl Tegen de achtergrond van een vertrouwenscrisis in een Europa dat zijn burgers niet langer een hervormd economisch model zou kunnen verschaffen, een concurrerend model, een model waarmee de grote uitdagingen van de 21e eeuw kunnen worden overwonnen, hebben de staatshoofden en regeringsleiders het opportuun geacht het door de Commissie voorgestelde bedrag voor de betalingskredieten met 150 miljoen euro te verlagen.
en In the context of a crisis of confidence in a Europe that is apparently no longer able to offer its citizens a reformed economic model, a competitive model, a model that is fit to rise to the great challenges of the 21st century, the Heads of State or Government have thought it appropriate to reduce by EUR 150 million the amount of payment appropriations proposed by the Commission.
nl Zou het tot slot niet opportuun zijn een Euro-mediterrane conferentie bijeen te roepen rond landbouw en visserij met als deelnemers de regionale en lagere overheden en de beroepsorganisaties?
en Finally, would it not be appropriate to arrange a Euro-Mediterranean conference on agriculture and fisheries involving the representatives of local and regional communities as well as professional organisations?
nl Ik ben zeer verheugd over het feit dat onze beide instellingen dezelfde zienswijze zijn toegedaan, want we zijn er allemaal van overtuigd dat het - om de redenen die ik hierna zal noemen - inderdaad opportuun, belangrijk en noodzakelijk is om de samenwerking te versterken.
en I would like to say to you that I very much appreciate the fact that our two institutions are taking the same line, because we are all convinced that creating a stronger partnership is timely, important and necessary for the following reasons:
nl De Commissie buitenlandse zaken, veiligheids- en defensiebeleid heeft de vraag of dit politiek opportuun was zorgvuldig onderzocht en is daarvoor vijf maal bijeengekomen, de laatste keer op 27 februari jongstleden.
en This question of political expediency was carefully considered by the Foreign Affairs Committee at five meetings, most recently on 27 February this year.
nl In de huidige kaderovereenkomst wordt benadrukt dat de voorzitter van de Commissie in dergelijke gevallen waarin het vertrouwen wordt opgezegd “terdege nagaat” of ontslag opportuun is.
en The current framework agreement stresses that the Commission President will 'seriously consider' any such withdrawal of confidence.
nl De lidstaten dragen er zorg voor dat elke fokker, leverancier en gebruiker beschikt over een officieel aangewezen, op het gebied van proefdiergeneeskunde deskundige dierenarts of, indien opportuun, een andere, voldoende gekwalificeerde deskundige, die is belast met adviestaken met betrekking tot het welzijn en de behandeling van de dieren
en Member States shall ensure that each breeder, supplier and user has a designated veterinarian with expertise in laboratory animal medicine, or a suitably qualified expert where more appropriate, charged with advisory duties in relation to the well-being and treatment of the animals
Pagina 1. Gevonden 530 zinnen matching zin opportuun.Gevonden in 0,307 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.