Vertalingen in English:

 • felicitous   
  (adjv   )
   
  happening at the right time
   
  happening at the right time
 • opportunate   
   
  van pas komend, gelegen
 • appropriate             
  (verb, adjv   )

Voorbeeld zinnen met "opportuun", vertaalgeheugen

add example
nl De ideeën die voorzitter Prodi in naam van de Europese Commissie heeft aangedragen leken me erg opportuun. Laat de discussie over Barcelona en de uitbreiding even wachten.
en In this respect, the lines of thought announced by President Prodi on behalf of the European Commission seem to me to be particularly suitable.
nl Zo achtten de beide rapporteurs van de onderhavige resolutie het vandaag niet opportuun om in hun oordeel over de meerderheid van de Franse en Nederlandse kiezers dezelfde, weinig vriendelijke kwalificaties te hanteren waarop sommigen hen enige maanden geleden hadden getrakteerd.
en For example, the two co-rapporteurs of the resolution we are now debating did not consider it appropriate this time to describe the majority of the electorate in France and the Netherlands with the unkind epithets that some levelled at them a few months ago.
nl Indien opportuun overeenkomstig artikel ‧ gaan de lidstaten over tot het opstellen en uitvoeren van gezamenlijke kortetermijnactieplannen die naburige zones in andere lidstaten bestrijken
en Member States shall, if appropriate pursuant to Article ‧, prepare and implement joint short-term action plans covering neighbouring zones in other Member States
nl Daarom is een nieuw Europees sociaal actieprogramma opportuun
en A new European Social Action Programme is therefore opportune
nl Derhalve is een meer gemeenschappelijk handelsbeleid niet opportuun.
en That is why a more common trade policy is not expedient.
nl Wij vinden het wel degelijk opportuun. In het amendement bekritiseren wij een hydrologisch plan van een lidstaat dat economisch, sociaal en milieutechnisch gezien niet duurzaam is en dus haaks staat op de Europese strategie van duurzame ontwikkeling.
en We think that it is reasonable, that it criticises an EU country' s hydrological plan that is unsustainable from the economic, social and environmental points of view, and that it clearly contradicts the European Union' s Sustainable Development Strategy.
nl Onlangs is een inbreukprocedure gesloten omdat dat politiek opportuun was; ik heb het over het MOSE-project.
en Recently, an infringement case was closed for reasons of political expediency - I am referring to the MoSE project.
nl Als we een andere keuze hadden gemaakt, zouden een aantal collega's het waarschijnlijk opportuun gevonden hebben amendementen in te dienen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het belang van bepaalde voorwaarden en criteria voor de bijstand, teneinde de transparantie van zowel de inhoud als de uitvoering van de voorstellen te verbeteren.
en It is, moreover, likely that some of us, had we had the choice, would have taken the opportunity to table amendments, emphasising, for example, the importance of certain conditions and criteria relating to the assistance in order to improve the transparency of its content and implementation.
nl Wanneer de invoer van een product uit meer dan één land terzelfder tijd aan een anti-dumpingonderzoek wordt onderworpen, worden de gevolgen van deze invoer uitsluitend cumulatief beoordeeld indien wordt vastgesteld, dat a) de dumpingmarge voor het uit elk land ingevoerde product meer dan minimaal is in de zin van artikel ‧, lid ‧, van de uit elk land ingevoerde hoeveelheid niet te verwaarlozen is, en b) een cumulatieve beoordeling van de gevolgen van de invoer gezien de concurrentieverhoudingen tussen de ingevoerde producten onderling en tussen de ingevoerde producten en het soortgelijke product uit de Gemeenschap, opportuun is
en Where imports of a product from more than one country are simultaneously subject to anti-dumping investigations, the effects of such imports shall be cumulatively assessed only if it is determined that (a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than de minimis as defined in Article ‧ and that the volume of imports from each country is not negligible;and (b) a cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between imported products and the conditions of competition between the imported products and the like Community product
nl Het is opportuun geacht om in artikel ‧ de elementen op te nemen die verband houden met de oorsprong en die niet in het bestaande productdossier zijn opgenomen
en It was judged to be worthwhile inserting in Article ‧ information relating to origin which are not mentioned in the production specification in force
nl Overigens wordt hierbij geen partnerschap tussen het publieke omroepbestel en de particuliere thematische zenders uitgesloten als de keuze hiervoor opportuun blijkt.
en Moreover, this does not rule out partnerships between public service television and private, theme-based channels, if such a choice were to be appropriate.
nl Ik zou naar aanleiding daarvan graag een aantal aspecten benadrukken die ik in dit debat opportuun acht.
en With this in mind, I should like to emphasize a few aspects which I think are relevant to this discussion:
nl Vindt de Commissie dat het toekennen van terugbetaling van Viagrapillen op een ogenblik dat haar ziekteverzekering een tekort inschrijft, opportuun is?
en Does the Commission consider it appropriate to allow reimbursement for Viagra pills at a time when the sickness insurance scheme is showing a deficit?
nl - Mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, bij het luisteren naar de opmerkingen van mijn collega’s zult u ongetwijfeld hebben opgemerkt dat wij bijna unaniem zijn en de brief waarin de Raad zegt een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over de muur op Palestijns grondgebied niet opportuun te vinden, hoog opnemen.
en Mr President-in-Office of the Council, listening to speeches by many Members, it is clear that the reaction is almost unanimous and that we all believe that the Council letter, in which the Council suggests to the Court of Justice that a decision on the case of the wall in Palestinian territory be considered inappropriate, is particularly serious and inopportune.
nl Deze motie lijkt me echt volstrekt opportuun. Ik roep alle collega' s op ons Parlement in de gelegenheid te stellen op een later tijdstip uitgebreid terug te komen op dit onderwerp, en ik zou ze dan ook willen vragen dit voorstel te steunen.
en I think that this motion is extremely timely and I ask all Members to allow Parliament to take another look at this matter, to go into it in greater depth and, therefore, to vote in favour of this motion.
nl De in de leden ‧ en ‧ genoemde verordeningen voorzien in de mogelijkheid om, wanneer opportuun, de uitvoeringstaken te delegeren aan derden, die voldoende financiële garanties bieden
en The Commission will present its proposals for the regulations referred to in paragraphs and foreseeing, inter alia, the possibility of delegating the implementation of tasks to third parties
nl Gezien de huidige crisis is het opportuun erop te wijzen dat met bodembescherming een in politiek en strategisch opzicht belangrijk productiepotentieel kan worden behouden, een evenwicht kan worden bewerkstelligd tussen import en export en in een multilateraal kader een zekere mate van autonomie en onderhandelingskracht kan worden gewaarborgd.
en Given the current crisis, it should be pointed out that soil protection is a means of safeguarding our production potential, which is of political and strategic importance, of maintaining an import-export balance and of ensuring a degree of autonomy and negotiating leeway in multilateral forums.
nl schriftelijk. - (IT) Ondanks het goede werk dat is verricht door de heer Ungureanu, vind ik het niet opportuun om een nieuwe begrotingslijn in te stellen voor de Zwarte-Zeestrategie.
en While I believe Mr Ungureanu has done a good job, I do not think a new budget line for the Black Sea is appropriate.
nl Het initiatief van de heer Crowley is heel opportuun. Ik ben het met hem eens als hij stelt dat gehandicapten, hun familie en voogden, alsmede de organisaties die de gehandicapten vertegenwoordigen de gelegenheid moeten krijgen deel te nemen aan onderhandelingen over dit onderwerp.
en I would highlight the appropriateness of Mr Crowley's initiative, and share his view that the disabled and the organisations representing them should be given the option of taking part in negotiations on these matters, as should their families and guardians.
nl Zij is ook opportuun in de context van de huidige economische en financiële wereldcrisis.
en It is also appropriate in the context of the current global economic and financial crisis.
nl De vraag aan de Commissie is daarom hoogst opportuun.
en Therefore, the question addressed to the Commission is extremely topical.
nl De Commissie gelooft echter niet dat het opportuun is om via de open coördinatiemethode communautaire maatregelen te treffen; zij heeft hiertoe immers niet de wettelijke bevoegdheid
en However, the Commission does not consider it appropriate to adopt Community-wide measures through the open method of co-ordination as it has no legal competence to do so
nl Het wordt derhalve opportuun geacht de balans op te maken van wat er al gedaan of nog gaande is op dit gebied, alvorens het toepassingsgebied van de verordening te beoordelen
en Work in progress should therefore be outlined and a new assessment made of the regulation's scope
nl De structurele maatregelen uit de herstelpakketten zijn opportuun maar lijken niet omvangrijk genoeg om de uitdagingen voor de langere termijn effectief aan te pakken, bijvoorbeeld wat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de efficiëntie van de arbeidsmarkt betreft
en The structural measures in the recovery packages are welcome but do not appear to be sufficiently comprehensive in order to effectively tackle the longer term challenges, for instance regarding the sustainability of public finances and the efficiency of the labour market
nl Aangezien het bezoeken en verspreiden van materiaal met pornografische inhoud niet gebonden zijn aan tijd en plaats, acht ik het opportuun om op Europees niveau een aparte eenheid op te richten voor de bestrijding van kinderprostitutie en kinderporno en stel ik voor dat de lidstaten en de Commissie financiële steun geven aan voorlichtingscampagnes.
en Given that access to, and the distribution of, pornographic material are not controlled by time and place, I welcome the timely suggestion to set up, at European level, a separate unit for combating child pornography and prostitution and I suggest that Member States and the Commission provide financial support for information and awareness campaigns.
Pagina 1. Gevonden 530 zinnen matching zin opportuun.Gevonden in 0,725 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.