Vertalingen in Engels:

 • felicitous   
  (Adjectival  ) (adjv   )
   
  happening at the right time
   
  happening at the right time
   
  happening at the right time
 • opportunate   
   
  van pas komend, gelegen
 • appropriate             
  (verb, adjv   )

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Engels. (1)

Sainte-Opportune-la-Mare
Sainte-Opportune-la-Mare

Voorbeeld zinnen met "opportuun", vertaalgeheugen

add example
nl Daarom vinden wij het voorstel van de Commissie om verordening 723/97 te wijzigen zeer opportuun. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de rechtsgrond voor regelgeving ter bestrijding van fraude en onregelmatigheden van artikel 37 in artikel 280 van het Verdrag, zoals de rapporteur, de heer Casaca, voorstelt.
en We therefore feel that the Commission' s proposal to amend Regulation No 723/97 and to change the legal basis of the Regulation on preventing fraud and other irregularities from Article 37 to Article 280 of the Treaty, as the rapporteur Mr Casaca proposes, is extremely timely.
nl Dit is een buitengewoon belangrijk en opportuun verslag, want de werkgelegenheid is momenteel een grote bron van zorg voor de Europese burgers.
en This report is both timely and extremely significant since employment is one of the main concerns of the citizens of Europe.
nl Mijnheer de Voorzitter, als rapporteur voor de Paritaire Vergadering ACS over regionale samenwerking met de landen van Lomé, ben ik zeer verheugd over dit uitstekende en opportune verslag van de heer Needle.
en Mr President, as rapporteur for the ACP Joint Assembly on regional cooperation within the Lomé countries, I give a very warm welcome to this excellent and timely report by Mr Needle.
nl Voor andere tropische producten kunnen de komende jaren wellicht overeenkomsten worden gesloten indien dat politiek en juridisch opportuun is
en Agreements on other tropical products are likely in the future depending on political and legal expediency
nl Met haar zesde en laatste middel stelt rekwirante ten slotte dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de Commissie het uitgangsbedrag van de geldboete met het oog op de afschrikkende werking ervan mocht vermeerderen, terwijl zij voor de beoordeling of het opportuun was, de geldboete te dien einde te vermeerderen, rekening had moeten houden met het eindbedrag
en Lastly, by its sixth and final ground, the appellant submits that the Court of First Instance erred in law by finding that the Commission was justified in increasing the starting amount of the fine by way of a deterrent, whereas it should have taken account of the final amount of that fine in order to determine whether it was appropriate to increase the fine on such a basis
nl Indien opportuun onderzoekt de Commissie, rekening houdend met de uit hoofde van artikel ‧ van Richtlijn ‧/‧/EG opgestelde verslagen, of op Gemeenschapsniveau nadere actie moet worden ondernomen om de voor de grensoverschrijdende verontreiniging verantwoordelijke uitstoot van precursoren te verminderen
en Where appropriate, the Commission shall, taking into account the reports established pursuant to Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, consider whether further action should be taken at Community level in order to reduce precursor emissions responsible for transboundary pollution
nl Het lijkt mij daarom opportuun om, zoals de president van de Rekenkamer al opperde, een wijziging van de planning voor te stellen, want de ramingen zijn wellicht te optimistisch.
en I therefore believe the observation made by Mr Fabra Vallés concerning the desirability of revising the timetable is most opportune. The estimates may prove overly optimistic.
nl Ik verwijs ook naar het initiatief van de Commissie omdat ik dit uiterst opportuun acht.
en I must mention the Commission's initiative because I regard this as extremely opportune.
nl - Mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, bij het luisteren naar de opmerkingen van mijn collega’s zult u ongetwijfeld hebben opgemerkt dat wij bijna unaniem zijn en de brief waarin de Raad zegt een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over de muur op Palestijns grondgebied niet opportuun te vinden, hoog opnemen.
en Mr President-in-Office of the Council, listening to speeches by many Members, it is clear that the reaction is almost unanimous and that we all believe that the Council letter, in which the Council suggests to the Court of Justice that a decision on the case of the wall in Palestinian territory be considered inappropriate, is particularly serious and inopportune.
nl Mevrouw de Voorzitter, deze ontwerp-resolutie is bijzonder belangrijk en ik meen te weten dat de Roemeense regering haar niet alleen als zodanig beschouwt, maar ook als opportuun.
en Madam President, this motion for a resolution is particularly important, and I believe that the government of Romania considers it as such, and regards it as opportune too.
nl is van oordeel dat een wederzijdse liberalisering van de handel noodzakelijk is voor de KMO's en acht het in dat licht opportuun dat de Commissie een expliciet antwoord formuleert op de exportproblemen van EU-KMO's, waarin zij aangeeft met welke nationale of Europese middelen de Europese Unie de KMO's zou kunnen helpen om hun prestaties op de wereldmarkten te verhogen
en Considers that reciprocal trade liberalisation is necessary for SMEs and, in view of that, feels that the Commission should come up with an explicit response to the export difficulties faced by EU SMEs, explaining which national or European instruments the European Union could use to help SMEs improve their performance in global markets
nl De reden voor ons besluit was de overtuiging dat deze instemming momenteel niet opportuun zou zijn geweest.
en The reason was our firm conviction that this vote would not have been appropriate at this time.
nl de meest opportune beslissingen nemen en vaststellingen doen
en make the appropriate findings and orders
nl Het verslag dat we hier presenteren was al zeer opportuun en urgent toen de Commissie regionale ontwikkeling er het initiatief toe nam.
en This report, which we are now putting before you here, was already very opportune and urgent when the Committee on Regional Development decided to prepare it.
nl Daarom is het gerechtvaardigd om de volgende vraag voor te leggen aan de Raad: zijn er in de toekomst plannen om in het kader van intergouvernementele samenwerking dan wel bilateraal op te treden als er sprake is van discriminatie of vindt u het opportuun dat de Commissie op dit vlak het initiatief neemt?
en The question to the Council is therefore justified: In future, is it envisaged proceeding more within the framework of intergovernmental cooperation or on a bilateral basis in this area in the event of discrimination, or do you consider it right that the Commission takes an initiative in this area?
nl De Raad heeft het opportuun geacht de bepalingen van de verordening met het oog op meer effectiviteit, transparantie en samenhang met Verordening (EG) nr. ‧/‧ te herschikken
en The Council has considered it more effective, more transparent and coherent with Regulation (EC) No ‧/‧ as well as more reader friendly to recast the provisions of the Regulation
nl We achtten het opportuun om deze afstemming uit te voeren zoals het Parlement had voorgesteld.
en We considered it opportune to carry out this alignment as proposed by Parliament.
nl In afwachting van de resultaten van deze werkzaamheden, die moeten leiden tot gezamenlijke regels voor alle instellingen, lijkt het mij niet opportuun om een wijziging aan te brengen in de huidige situatie op het secretariaat-generaal van de Raad voor de werving van ambtenaren op de basisgraad van de loopbaan.
en Whilst we await the results of this work, which should enable common rules for all the institutions to be drawn up, it does not seem appropriate to change the current practice used by the Council' s General Secretariat in the recruitment of civil servants at the starting grade of a career.
nl Ik ben bereid om de belangrijke besluiten van de Commissie rechtstreeks in een plenaire vergadering aan te kondigen wanneer dat nodig blijkt, wanneer u dat opportuun acht.
en I am ready to announce important Commission decisions directly to a plenary sitting when necessary and when you think it appropriate.
nl Is de Raad niet van mening, gezien de evidente Europese bestemming van Georgië en de enorme economische en politieke betekenis die deze regio heeft voor de EU, dat het in het welbegrepen eigen belang van de Unie zou zijn, en in politiek opzicht uitermate opportuun en urgent, om de Georgische autoriteiten te laten weten dat een verzoek om toetreding van hun land door de Unie met alle aandacht zou worden bestudeerd?
en Given that Georgia plainly has a crucial role to play on the European stage and the region in which it lies is of paramount economic and political significance for the EU, does not the Council believe that it would be in the Union's best interests and highly desirable and essential from the political point of view to send a message to the Georgian authorities that any Georgian application to join the Union would receive the utmost attention?
nl dringt aan op eerlijke en vrije verkiezingen, overeenkomstig internationale normen, waaraan alle partijen kunnen deelnemen; verzoekt de EU-verkiezingswaarnemingsmissie haar activiteiten opnieuw te beginnen zodra dit haalbaar en opportuun is; dringt er bij de delegaties van de EU-lidstaten en de delegatie van de Commissie in Bangladesh op aan de mensenrechtensituatie en de politieke situatie in Bangladesh nauwlettend in het oog te houden
en Calls for free and fair elections conducted in accordance with international standards, with the participation of all parties; calls for the EU Election Observation Mission to resume its activities as soon as this is feasible and advisable; calls on EU Member State missions and the Commission Delegation in Bangladesh to monitor the human rights and political situation in Bangladesh carefully
nl Ik zeg niet dat uw verslag niet goed is, maar ik denk dat noch uw verslag noch het voorstel van de Commissie op dit moment opportuun is.
en In other words, I do not believe that your report is very timely, although this does not mean that I do not think that it is a good report. I do not feel that this is the right time for it, nor is it the right time for the Commission's proposal.
nl Aangezien het bezoeken en verspreiden van materiaal met pornografische inhoud niet gebonden zijn aan tijd en plaats, acht ik het opportuun om op Europees niveau een aparte eenheid op te richten voor de bestrijding van kinderprostitutie en kinderporno en stel ik voor dat de lidstaten en de Commissie financiële steun geven aan voorlichtingscampagnes.
en Given that access to, and the distribution of, pornographic material are not controlled by time and place, I welcome the timely suggestion to set up, at European level, a separate unit for combating child pornography and prostitution and I suggest that Member States and the Commission provide financial support for information and awareness campaigns.
nl Wat betreft de toegevoegde waarde van de amendementen is ook de juridische commissie van mening dat de amendementen 11, 13 en 14 opportuun zijn.
en With regard to the added value of the amendments, the Committee on Legal Affairs endorses the relevance of Amendments Nos 11, 13 and 14.
nl fungerend voorzitter van de Raad. - (PT) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, dames en heren, ik vind dat dit een uiterst nuttig, belangrijk en hoogst opportuun debat is, vooral in het licht van recente gebeurtenissen in Denemarken en Duitsland, zoals eerder is opgemerkt.
en President-in-Office of the Council. - (PT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I think this has been an extremely useful, interesting and highly opportune debate, all the more so in the light of recent events in Denmark and Germany, as mentioned previously.
Pagina 1. Gevonden 530 zinnen matching zin opportuun.Gevonden in 0,373 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.