Vertalingen in English:

  • ostend   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (9)

Arrondissement OostendeArrondissement of Ostend
AS Oostende KMA.S.V. Oostende K.M.
Beleg van OostendeSiege of Ostend
Blokkade van Zeebrugge en OostendeZeebrugge Raid
Internationale Luchthaven Oostende-BruggeOstend-Bruges International Airport
Katholieke Hogeschool Brugge-OostendeKatholieke Hogeschool Brugge-Oostende
KV OostendeK.V. Oostende
Oostende; Ostende; Ostend
Oostendse CompagnieOstend Company

Voorbeeld zinnen met "oostende", vertaalgeheugen

add example
De steun die aan AGVO is toegekend in de vorm van het gebruiksrecht, kosteloos en/of tegen een prijs beneden de marktprijs, op gronden en gebouwen in de vissershaven van Oostende, is onverenigbaar met de interne marktThe aid granted to AGVO in the form of the right to use, free of charge and/or at a rate below the market price, lands and buildings located in the Ostend fishing port, is incompatible with the internal market
Wel, de leefbaarheid van de Oostendse regio wordt serieus op het spel gezet door het ontbreken van strenge normen voor deze luchthaven. Die normen worden blijkbaar enkel voor Zaventem uitgeschreven.The quality of life in the area around Ostend is being seriously undermined by the fact that this airport does not impose strict standards, which apparently only apply at Zaventem.
Wat betreft de voordelen die voortvloeien uit het exclusieve gebruiksrecht op de grond en gebouwen in de vissershaven van Oostende, waarvoor geen vergoeding moest worden betaald, is de hoogte van de steun gelijk aan de huursom die AGVO onder marktomstandigheden had moeten betalen voor het exclusieve gebruiksrecht op de grond en gebouwen in de Oostendse vissershaven tussen ‧ maart ‧ en de dag van terugvordering of de laatste dag dat AGVO het kosteloze gebruiksrecht op de gebouwen had, op grond van zijn statuten, de akte van overdracht van de eigendom van de gebouwen, of anderszinsSo far as concerns the advantage derived from the exclusive use, free of charge of the lands and buildings of the Ostend fishing port, the aid amounts to the rent AGVO would have had to pay under market conditions for the exclusive use of the lands and buildings in the Ostend fishing port between ‧ March ‧ and the day of recovery or the last day that AGVO had the right to use the buildings, free of charge, either on the basis of its articles of association, the Deed for transferring the ownership of the buildings or otherwise
Zoals hierboven is aangegeven, presteerde de Oostendse vismijn slecht en was het marktaandeel in de jaren voorafgaande aan de herstructurering voortdurend kleiner gewordenAs indicated above, the Ostend fish auction was performing badly and its market share had been decreasing constantly in the years preceding the restructuring
Op basis van de beschikbare informatie betwijfelt de Commissie of de volgende acties, die verband houden met de herstructurering van de Oostendse vismijn, kunnen worden beschouwd als activiteiten die in overeenstemming zijn met de normale economische normen, en zij is derhalve van mening dat het om staatssteun in de zin van artikel ‧ lijkt te gaanFrom the information available, the Commission doubts that the following actions, related to the restructuring of the Ostend fish auction, can be regarded to comply with normal economic standards and, therefore, it is of the opinion that they appear to be State aid in the sense of Article ‧ of the EC Treaty
Op ‧ november ‧ werd besloten de Vismijn Oostende te herstructureren tot een autonoom gemeentebedrijf naar Belgisch recht, met de Stad als enige aandeelhouderOn ‧ November ‧ the City decided to restructure the Ostend fish auction into an autonomous municipal company under Belgian Law, with the City as its sole shareholder
volgens zijn statuten is AGVO belast met het beheer, de ontwikkeling en de exploitatie van de vismijn en het visserijdok van Oostende en de bijgebouwen, alsook met de ontwikkeling van alle activiteiten die direct of indirect daarmee verband houdenaccording to its articles of association, AGVO is entrusted with the management, development and operation of the fish auction and the fish dock of Ostend and its annexes as well as with the development of all directly and indirectly related activities
EVO is opgericht in het kader van de herstructurering van de Oostendse vismijnEVO was established in the framework of the restructuring of the Ostend fish auction
De steun voor een bedrag van ‧ EUR die aan de NV Exploitatie Vismijn Oostende (EVO) is toegekend in de vorm van een startkapitaal en leningen die later in kapitaalverhogingen zijn omgezet, is onverenigbaar met de interne marktThe aid granted to NV Exploitatie Vismijn Oostende (EVO) for an amount of EUR ‧ in the form of an initial capital and loans which were later transformed into capital increases is incompatible with the internal market
Bovendien is door talloze interviews met en persberichten van lokale politici en leden van de raad van bestuur van EVO, waarbij met name werd gesuggereerd dat er in België maar plaats was voor één vismijn, namelijk die van Oostende, twijfel gezaaid over de toekomst van de Zeebrugse vismijn en bijgevolg ook van het omliggende bedrijvenparkMoreover, through numerous interviews and press releases by local politicians and members of EVO’s Board of Directors (stating in particular that in Belgium there probably is room for only one fish auction, namely Oostende), doubts have been cast concerning the future of the Zeebrugse fish auction and consequently the surrounding business park
Bij brieven van ‧ maart en ‧ juni ‧ heeft de Commissie de Belgische autoriteiten om informatie gevraagd over de rechtspositie van de Oostendse vismijn en de betrokkenheid van de staat en om nadere bijzonderheden over de financiële stromen tussen de staat en de vismijnBy letters of ‧ March and ‧ June ‧ the Commission asked the Belgian authorities for information about the legal situation of the Ostend fish auction, the involvement of the State and for details about the financial flows between the State and the fish auction
Vorige week organiseerde het Belgische voorzitterschap een zeer belangrijke conferentie in Oostende, die specifiek betrekking op dit vraagstuk had en waaraan wetenschappers op dit terrein deelnamen.Last week, the Belgian Presidency organised a very important conference in Ostend which dealt specifically with this issue and brought together scientists involved in this area.
De van AGVO terug te vorderen steun bestaat uit het startkapitaal, het voordeel dat voortvloeit uit de gratis garanties voor leningen, het voordeel dat voortvloeit uit het exclusieve gebruiksrecht op de grond en gebouwen in de vissershaven van Oostende tussen ‧ maart ‧ en ‧ maart ‧ (voor de gebouwen die op ‧ maart ‧ aan AGVO werden overgedragen) en tussen ‧ maart ‧ en de dag van terugvordering (voor de grond en gebouwen die niet waren opgenomen in de akte van overdracht die op ‧ maart ‧ werd gesloten), en het voordeel dat voortvloeit uit de kosteloze overdracht op ‧ maart ‧ van de eigendom van ‧ m‧ aan gebouwen in de vissershaven van OostendeThe aid to be recovered from AGVO is composed of the initial capital, the advantage derived from the provision of free guarantees for loans, the advantage derived from the exclusive use of the lands and buildings in the Ostend fishing port between ‧ March ‧ and ‧ March ‧ (for the buildings that were subsequently transferred to AGVO) and between ‧ March ‧ and the day of recovery (for the rest of land and buildings that were not part of the property transfer deed concluded on ‧ March ‧) and the advantage derived from the transfer on ‧ March ‧, free of charge, of the ownership of ‧ m‧ of buildings located in the Ostend fishing port
betreffende de steunmaatregel die België ten uitvoer heeft gelegd voor de herstructurering van de Vismijn Oostendeon the State aid implemented by Belgium for the restructuring of the Ostend fish auction
Deze zelfstandige onderneming werd het Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende genoemd (hierna: AGVO). AGVO nam de financiële lasten over in verband met de terugbetaling van meerdere bankleningen die aan de voormalige Vismijn Oostende waren verstrektThis separate company was called the Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende (hereinafter referred to as AGVO). AGVO took over the financial charge relating to the reimbursement of various bank loans relating to the former Ostend fish auction
De IJzeren Rijn op het Ruhrgebied in het Duitse hinterland, ontsluit immers de Antwerpse haven, maar ook de havens van Gent, Zeebrugge en Oostende.After all, the Iron Rhine in the Ruhr area of the German hinterland opens up not only the port of Antwerp, but also the ports of Ghent, Zeebrugge and Ostend.
Hoewel AGVO een pas opgerichte rechtspersoon is, constateert de Commissie dat het verstrekken van het startkapitaal van AGVO onderdeel vormde van het herstructureringsplan van de Oostendse vismijnThough AGVO is a newly set up legal entity, the Commission notes that the constitution of the initial capital of AGVO was part of the restructuring plan of the Ostend fish auction
Volgens artikel ‧ van de statuten van ‧ november ‧ wordt AGVO het exclusieve recht gegeven de grond en gebouwen van de vissershaven van Oostende zonder vergoeding te gebruikenAccording to Article ‧ of its Articles of association of ‧ November ‧, AGVO is granted the exclusive right to use, free of charge, the land and buildings of the Ostend fishing port
De verschillende gebouwen en infrastructuurvoorzieningen die in de vissershaven van Oostende zijn gesitueerd, met een totale grondoppervlakte van ‧ m‧ volgens de kadastergegevens van die tijd, werden in AGVO ingebracht door het de volledige eigendom ervan te gevenIn ‧, various buildings and infrastructures located in the Ostend fishing port and representing, according to the City’s records of that time, ‧ m‧, were contributed to AGVO by granting it full ownership
In de pers verschenen bijvoorbeeld berichten dat de luchthaven van Oostende in België 45.000 ton, dat is ongeveer de helft van haar vrachtafhandeling, verliest, omdat nog maar 11 van de 43 Afrikaanse vliegtuigen die Oostende nu aandoen op de lijst van uitzonderingen voorkomen.Reports appeared in the press, for instance, saying that Ostend airport in Belgium is losing 45 000 tonnes, ie. about half of its cargo despatch, because only 11 out of the 43 African aircraft which now fly to Ostend appear on the list of exemptions.
In mijn stad, Oostende, waar de luchthaven midden in de stad ligt, zijn er al meer dan 50 incidenten geweest, voorlopig alleen met materiële schade.In my town, Ostend, where the airport is situated in the centre of town, there have already been over 50 incidents, so far only leading to material damage.
Nemen wij bijvoorbeeld in mijn land de Oostendse luchthaven.Take Ostend airport in my own country.
In dit verband moet ik erop wijzen dat de luchthaven Oostende twee Franse luchthavens ervan beschuldigt te proberen, de vliegtuigen die verboden worden naar zich toe te lokken.In this context, I should point out that Ostend is accusing two French airports of trying to attract aircraft which are banned.
De inwoners van Oostende zullen met veel plezier horen als dit onderdeel wordt goedgekeurd.The people of Ostend will welcome approval of this section.
Wat de markten voor verhuurdiensten betreft, kan steun voor ondernemingen die actief zijn op deze markten leiden tot concurrentievervalsing ten opzichte van verhuurders in andere vissershavens, ook buiten België, en verhuurders van gebouwen in de buurt van de Oostendse vissershaven (waartoe heel goed ook ondernemingen uit andere lidstaten kunnen behorenAs for the markets for rental services, aid to undertakings active in those sectors can distort competition with undertakings providing rental services in other fishing ports, including in other Member States, and with undertakings offering buildings for rent close to the Ostend fishing port (which may well include undertakings from other Member States
Pagina 1. Gevonden 84 zinnen matching zin oostende.Gevonden in 0,473 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.