Vertalingen in Engels:

  • ostend   

Did you mean: Oostende

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Engels. (10)

Arrondissement Oostende
Arrondissement of Ostend
AS Oostende KM
A.S.V. Oostende K.M.
Beleg van Oostende
Siege of Ostend
Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
Ostend-Bruges International Airport
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende
KV Oostende
K.V. Oostende
Oostende
; Ostende; Ostend
Oostendse Compagnie
Ostend Company
Telindus Oostende
Telindus Oostende

Voorbeeld zinnen met "oostende", vertaalgeheugen

add example
nl Hoewel de Commissie erg weinig informatie heeft ontvangen over de handelsvoorwaarden waaronder EVO zijn diensten heeft aangeboden, kan niet worden uitgesloten dat ondernemingen die de vismijn van Oostende gebruiken worden begunstigd in de zin van artikel ‧, lid ‧, van het VWEU
en Although the Commission has received very little evidence regarding the commercial conditions under which EVO was offering its services, it could still be the case that undertakings using the Ostend fish auction are favoured within the meaning of Article ‧ of the TFEU
nl Oostende is reeds enkele jaren een toevluchtsoord voor hoofdstuk 2-vliegtuigen, uit o.a. Egypte, Nigeria, Zaïre en voor luidruchtige oude vliegtuigen van maatschappijen zoals African International.
en For a number of years now Ostend has been a haven for Chapter 2 aeroplanes flying in from, among other places, Egypt, Nigeria and Zaire, and for the noisy old aeroplanes of companies such as Africa International.
nl Hoewel AGVO een pas opgerichte rechtspersoon is, constateert de Commissie dat het verstrekken van het startkapitaal van AGVO onderdeel vormde van het herstructureringsplan van de Oostendse vismijn
en Though AGVO is a newly set up legal entity, the Commission notes that the constitution of the initial capital of AGVO was part of the restructuring plan of the Ostend fish auction
nl De steun voor een bedrag van ‧ EUR die aan de NV Exploitatie Vismijn Oostende (EVO) is toegekend in de vorm van een startkapitaal en leningen die later in kapitaalverhogingen zijn omgezet, is onverenigbaar met de interne markt
en The aid granted to NV Exploitatie Vismijn Oostende (EVO) for an amount of EUR ‧ in the form of an initial capital and loans which were later transformed into capital increases is incompatible with the internal market
nl volgens zijn statuten is AGVO belast met het beheer, de ontwikkeling en de exploitatie van de vismijn en het visserijdok van Oostende en de bijgebouwen, alsook met de ontwikkeling van alle activiteiten die direct of indirect daarmee verband houden
en according to its articles of association, AGVO is entrusted with the management, development and operation of the fish auction and the fish dock of Ostend and its annexes as well as with the development of all directly and indirectly related activities
nl Zojuist is gesproken over het probleem van de luchthaven van Oostende.
en Mention was made just now of the problem of Ostend airport.
nl Bij brief van ‧ juli ‧ hebben de Belgische autoriteiten de Commissie bepaalde documenten doen toekomen betreffende de privatisering van de Vismijn Oostende die door de Stad Oostende werd overwogen
en By letter of ‧ July ‧ the Belgian authorities have transmitted to the Commission certain documents relating to the privatisation of the Ostend fish auction contemplated by the City of Ostend
nl Tot slot merkt de Commissie op dat de Belgische autoriteiten hebben aangegeven dat niet alleen Belgische visafslagen maar ook visafslagen uit andere lidstaten hun belangstelling kenbaar hadden gemaakt voor de aankoop van de Oostendse vismijn
en Finally the Commission notes that the Belgian authorities have indicated that not only Belgian but also other fish auctions from other Member States had shown interest in purchasing the Ostend fish auction
nl Zij bevestigen mij dat er in werkelijkheid heel wat meer hoofdstuk 2-vliegtuigen afkomstig uit ontwikkelingslanden vliegen op Oostende, dan vermeld op de respectievelijke bijlagen.
en They tell me that a great many more Chapter 2 aeroplanes are flying into Ostend from developing countries than the respective annexes allow.
nl De steun die aan EVO is toegekend in de vorm van het kosteloze gebruiksrecht op de vismijngebouwen in de vissershaven van Oostende, is onverenigbaar met de interne markt
en The aid granted to EVO in the form of the right to use, free of charge, the buildings of the fish auction located in the Ostend fishing port, is incompatible with the internal market
nl betreffende de steunmaatregel die België ten uitvoer heeft gelegd voor de herstructurering van de Vismijn Oostende
en on the State aid implemented by Belgium for the restructuring of the Ostend fish auction
nl Zoals is uiteengezet in overweging ‧, daalde tussen ‧ en ‧ het relatieve aandeel van Oostende in de aanlandingen van vis in Belgische havens van ongeveer ‧ tot ‧ procent en daalde de omzet tussen ‧ en ‧ van ‧ tot ‧ EUR
en Indeed, as explained in recital ‧, from ‧ until ‧, its share in terms of fish arrivals in Belgian harbours had fallen from approximately ‧ % to ‧ %
nl Wel, de leefbaarheid van de Oostendse regio wordt serieus op het spel gezet door het ontbreken van strenge normen voor deze luchthaven. Die normen worden blijkbaar enkel voor Zaventem uitgeschreven.
en The quality of life in the area around Ostend is being seriously undermined by the fact that this airport does not impose strict standards, which apparently only apply at Zaventem.
nl De Belgische autoriteiten hebben opgemerkt dat het startkapitaal moet worden bezien in het kader van de herstructurering van de Oostendse vismijn
en The Belgian authorities have submitted that the initial capital has to be seen in the framework of the restructuring of the Ostend fish auction
nl Deze zelfstandige onderneming werd het Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende genoemd (hierna: AGVO). AGVO nam de financiële lasten over in verband met de terugbetaling van meerdere bankleningen die aan de voormalige Vismijn Oostende waren verstrekt
en This separate company was called the Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende (hereinafter referred to as AGVO). AGVO took over the financial charge relating to the reimbursement of various bank loans relating to the former Ostend fish auction
nl Op basis van de beschikbare informatie betwijfelt de Commissie of de volgende acties, die verband houden met de herstructurering van de Oostendse vismijn, kunnen worden beschouwd als activiteiten die in overeenstemming zijn met de normale economische normen, en zij is derhalve van mening dat het om staatssteun in de zin van artikel ‧ lijkt te gaan
en From the information available, the Commission doubts that the following actions, related to the restructuring of the Ostend fish auction, can be regarded to comply with normal economic standards and, therefore, it is of the opinion that they appear to be State aid in the sense of Article ‧ of the EC Treaty
nl AGVO heeft momenteel ten minste twee volle dochterondernemingen: NV Exploitatie Vismijn Oostende (hierna: EVO), en NV Pakhuizen (hierna: PAKHUIZEN
en AGVO has currently at least two wholly-owned subsidiaries: NV Exploitatie Vismijn Oostende (hereinafter referred to as EVO), and NV Pakhuizen (hereinafter referred to as PAKHUIZEN
nl Steunmaatregel van de staten C ‧/‧ (ex NN ‧/‧)- Herstructurering van de Vismijn Oostende
en State aid C ‧/‧ (ex NN ‧/‧)- Restructuring of the Ostend fish auction
nl De steun voor een bedrag van ‧ EUR die aan het Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende (AGVO) is toegekend in de vorm van een startkapitaal, is onverenigbaar met de interne markt
en The aid granted to Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende (AGVO) for an amount of EUR ‧ in the form of an initial capital is incompatible with the internal market
nl De inwoners van Oostende zullen met veel plezier horen als dit onderdeel wordt goedgekeurd.
en The people of Ostend will welcome approval of this section.
nl EVO exploiteert de Vismijn Oostende
en EVO operates the Ostend fish auction
nl Zoals hierboven is aangegeven, presteerde de Oostendse vismijn slecht en was het marktaandeel in de jaren voorafgaande aan de herstructurering voortdurend kleiner geworden
en As indicated above, the Ostend fish auction was performing badly and its market share had been decreasing constantly in the years preceding the restructuring
nl De volgende Belgische gemeenten: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (met uitzondering van Vladslo en Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (alleen Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne en Zuienkerke
en the following Belgian communes: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (except Vladslo and Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (Meerdonk only), Sint-Laureins, Veurne and Zuienkerke
nl Dit geldt des te meer omdat, zoals in overweging ‧ uitgebreid zal worden vastgesteld, op het moment dat het startkapitaal werd verstrekt, AGVO, als voortzetting van de Oostendse vismijn, als een onderneming in moeilijkheden kon worden beschouwd
en This is all the more so since, as set out in greater detail in recital ‧, AGVO, as the continuation of the Ostend fish auction, could be described as a company in difficulty at the time when the initial capital was granted
nl Dat gebeurde op ‧ maart ‧, toen de Stad een bijdrage leverde aan AGVO door aan het bedrijf in de Oostendse vissershaven gesitueerd vastgoed met een totale grondoppervlakte van ‧ m‧ over te dragen
en This was the case on ‧ March ‧, when the City made a contribution to AGVO by transferring to it its property rights in various buildings located in the Ostend fishing harbour consisting of ‧ m
Pagina 1. Gevonden 84 zinnen matching zin oostende.Gevonden in 0,337 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.