Vertalingen in English:

  • ostend   

Did you mean: Oostende

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (9)

Arrondissement Oostende
Arrondissement of Ostend
AS Oostende KM
A.S.V. Oostende K.M.
Beleg van Oostende
Siege of Ostend
Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
Ostend-Bruges International Airport
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende
KV Oostende
K.V. Oostende
Oostende
; Ostende; Ostend
Oostendse Compagnie
Ostend Company

Voorbeeld zinnen met "oostende", vertaalgeheugen

add example
nl In mijn stad, Oostende, waar de luchthaven midden in de stad ligt, zijn er al meer dan 50 incidenten geweest, voorlopig alleen met materiële schade.
en In my town, Ostend, where the airport is situated in the centre of town, there have already been over 50 incidents, so far only leading to material damage.
nl De IJzeren Rijn op het Ruhrgebied in het Duitse hinterland, ontsluit immers de Antwerpse haven, maar ook de havens van Gent, Zeebrugge en Oostende.
en After all, the Iron Rhine in the Ruhr area of the German hinterland opens up not only the port of Antwerp, but also the ports of Ghent, Zeebrugge and Ostend.
nl Zojuist is gesproken over het probleem van de luchthaven van Oostende.
en Mention was made just now of the problem of Ostend airport.
nl EVO exploiteert de Vismijn Oostende
en EVO operates the Ostend fish auction
nl Zoals hierboven is uitgelegd, heeft dit onderzoek betrekking op de steun die mogelijk is verleend aan AGVO, EVO en PAKHUIZEN en aan de visserijondernemingen die van de Oostendse vismijn en de diensten van EVO en PAKHUIZEN gebruikmaken
en As explained above, this investigation concerns the possible aid granted to AGVO, EVO and PAKHUIZEN, and the fisheries undertakings making use of the Ostend fish auction and EVO’s and PAKHUIZEN’s services
nl In dit verband moet ik erop wijzen dat de luchthaven Oostende twee Franse luchthavens ervan beschuldigt te proberen, de vliegtuigen die verboden worden naar zich toe te lokken.
en In this context, I should point out that Ostend is accusing two French airports of trying to attract aircraft which are banned.
nl De commerciële strategie van EVO is door verschillende belanghebbenden omschreven als oneerlijke concurrentie, onder meer vanwege het aanbod om alle of een deel van de kosten te dragen van het transport naar Oostende van in buitenlandse havens aangelande vis, en omdat reders tegen gunstige voorwaarden kredieten kunnen krijgen onder het beding dat zij hun vangsten in Oostende zouden laten veilen
en The commercial strategy of EVO has been described by the various stakeholders as unfair competition consisting of offering, among others, to bear all or part of the costs of the transport of fish embarked in foreign harbours to Ostend and of offering loans to vessel-owners at advantageous conditions on the condition that they auction their catches in Ostend
nl België legt uit dat de reden waarom op IJslandse veilingen tegen hoge prijzen vis werd gekocht en vervolgens in Oostende tegen een lagere prijs werd doorverkocht, niet voortkomt uit een of andere strategie om IJslandse vis naar Oostende te halen, maar een gevolg is van het feit dat van de vis die door de agent in IJsland werd gekocht voor doorverkoop door EVO, de vis van de hoogste kwaliteit laatstgenoemde nooit bereikte, maar rechtstreeks werd opgekocht door een particulier fileerbedrijf, Luna Fish, terwijl de vis van mindere kwaliteit EVO wel bereikte en vanwege die mindere kwaliteit niet tegen een rendabele prijs kon worden verkocht
en Belgium explains that the reason why fish was bought against high prices at Icelandic fish auctions and then resold in Ostend at lower prices was not due to any strategy aiming at attracting Icelandic fish to Ostend but was due to the fact that the fish of higher quality which was bought by the sales agent in Iceland and meant for EVO never reached EVO but instead was directly bought by a private filleting undertaking, Luna Fish, whereas Icelandic fish of lesser quality arrived at EVO and could then not be sold at profitable prices, given its lesser quality
nl Wat de markten voor verhuurdiensten betreft, kan steun voor ondernemingen die actief zijn op deze markten leiden tot concurrentievervalsing ten opzichte van verhuurders in andere vissershavens, ook buiten België, en verhuurders van gebouwen in de buurt van de Oostendse vissershaven (waartoe heel goed ook ondernemingen uit andere lidstaten kunnen behoren
en As for the markets for rental services, aid to undertakings active in those sectors can distort competition with undertakings providing rental services in other fishing ports, including in other Member States, and with undertakings offering buildings for rent close to the Ostend fishing port (which may well include undertakings from other Member States
nl De van AGVO terug te vorderen steun bestaat uit het startkapitaal, het voordeel dat voortvloeit uit de gratis garanties voor leningen, het voordeel dat voortvloeit uit het exclusieve gebruiksrecht op de grond en gebouwen in de vissershaven van Oostende tussen ‧ maart ‧ en ‧ maart ‧ (voor de gebouwen die op ‧ maart ‧ aan AGVO werden overgedragen) en tussen ‧ maart ‧ en de dag van terugvordering (voor de grond en gebouwen die niet waren opgenomen in de akte van overdracht die op ‧ maart ‧ werd gesloten), en het voordeel dat voortvloeit uit de kosteloze overdracht op ‧ maart ‧ van de eigendom van ‧ m‧ aan gebouwen in de vissershaven van Oostende
en The aid to be recovered from AGVO is composed of the initial capital, the advantage derived from the provision of free guarantees for loans, the advantage derived from the exclusive use of the lands and buildings in the Ostend fishing port between ‧ March ‧ and ‧ March ‧ (for the buildings that were subsequently transferred to AGVO) and between ‧ March ‧ and the day of recovery (for the rest of land and buildings that were not part of the property transfer deed concluded on ‧ March ‧) and the advantage derived from the transfer on ‧ March ‧, free of charge, of the ownership of ‧ m‧ of buildings located in the Ostend fishing port
nl De steun die aan AGVO is toegekend in de vorm van het gebruiksrecht, kosteloos en/of tegen een prijs beneden de marktprijs, op gronden en gebouwen in de vissershaven van Oostende, is onverenigbaar met de interne markt
en The aid granted to AGVO in the form of the right to use, free of charge and/or at a rate below the market price, lands and buildings located in the Ostend fishing port, is incompatible with the internal market
nl Zoals hierboven is aangegeven, presteerde de Oostendse vismijn slecht en was het marktaandeel in de jaren voorafgaande aan de herstructurering voortdurend kleiner geworden
en As indicated above, the Ostend fish auction was performing badly and its market share had been decreasing constantly in the years preceding the restructuring
nl EVO blijkt alle kosten of een deel van de kosten te vergoeden van het containervervoer van in Oostende te veilen vis uit diverse plaatsen in Europa
en It appears that EVO repays all or part of the costs of container transport of fish to be auctioned in Ostend from various destinations in Europe
nl De Commissie is derhalve van mening dat de Oostendse vismijn moet worden aangemerkt als een onderneming in moeilijkheden in de zin van de Richtsnoeren R & H
en The Commission therefore considers that the Ostend fish auction qualifies as a firm in difficulty within the meaning of the ‧ R & R Guidelines
nl Wel, de leefbaarheid van de Oostendse regio wordt serieus op het spel gezet door het ontbreken van strenge normen voor deze luchthaven. Die normen worden blijkbaar enkel voor Zaventem uitgeschreven.
en The quality of life in the area around Ostend is being seriously undermined by the fact that this airport does not impose strict standards, which apparently only apply at Zaventem.
nl Dat gebeurde op ‧ maart ‧, toen de Stad een bijdrage leverde aan AGVO door aan het bedrijf in de Oostendse vissershaven gesitueerd vastgoed met een totale grondoppervlakte van ‧ m‧ over te dragen
en This was the case on ‧ March ‧, when the City made a contribution to AGVO by transferring to it its property rights in various buildings located in the Ostend fishing harbour consisting of ‧ m
nl Besluit van de Commissie van ‧ april ‧ betreffende de steunmaatregel die België ten uitvoer heeft gelegd voor de herstructurering van de Vismijn Oostende (Steunmaatregel C ‧/‧ (ex NN ‧/‧)) (Kennisgeving geschied onder nummer C
en Commission Decision of ‧ April ‧ on the State aid implemented by Belgium for the restructuring of the Ostend fish auction (State aid C ‧/‧ (ex NN ‧/‧)) (notified under document C
nl HERSTRUCTURERING VAN DE VISMIJN OOSTENDE IN
en RESTRUCTURING OF THE OSTEND FISH AUCTION IN
nl De verschillende gebouwen en infrastructuurvoorzieningen die in de vissershaven van Oostende zijn gesitueerd, met een totale grondoppervlakte van ‧ m‧ volgens de kadastergegevens van die tijd, werden in AGVO ingebracht door het de volledige eigendom ervan te geven
en In ‧, various buildings and infrastructures located in the Ostend fishing port and representing, according to the City’s records of that time, ‧ m‧, were contributed to AGVO by granting it full ownership
nl Vorige week organiseerde het Belgische voorzitterschap een zeer belangrijke conferentie in Oostende, die specifiek betrekking op dit vraagstuk had en waaraan wetenschappers op dit terrein deelnamen.
en Last week, the Belgian Presidency organised a very important conference in Ostend which dealt specifically with this issue and brought together scientists involved in this area.
nl De IJzeren Rijn verbindt immers de Antwerpse haven, maar ook de havens van Gent, Zeebrugge en Oostende met het Roergebied en het Duitse hinterland
en It links not only the port of Antwerp but also the ports of Ghent, Zeebrugge and Ostend with the Ruhr and the German hinterland
nl De steun die aan AGVO is toegekend in de vorm van de kosteloze overdracht van de eigendom van ‧ m‧ aan gebouwen in de vissershaven van Oostende, van ‧ maart ‧ tot ‧ september ‧, is onverenigbaar met de interne markt
en The aid granted to AGVO in the form of the transfer of ownership, free of charge, between ‧ March ‧ and ‧ September ‧, of ‧ m‧ of buildings located in the Ostend fishing port is incompatible with the internal market
nl De volgende Belgische gemeenten: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (met uitzondering van Vladslo en Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (alleen Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne en Zuienkerke
en the following Belgian communes: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (except Vladslo and Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (Meerdonk only), Sint-Laureins, Veurne and Zuienkerke
nl Hoewel de Commissie erg weinig informatie heeft ontvangen over de handelsvoorwaarden waaronder EVO zijn diensten heeft aangeboden, kan niet worden uitgesloten dat ondernemingen die de vismijn van Oostende gebruiken worden begunstigd in de zin van artikel ‧, lid ‧, van het VWEU
en Although the Commission has received very little evidence regarding the commercial conditions under which EVO was offering its services, it could still be the case that undertakings using the Ostend fish auction are favoured within the meaning of Article ‧ of the TFEU
nl Dit geldt des te meer omdat, zoals in overweging ‧ uitgebreid zal worden vastgesteld, op het moment dat het startkapitaal werd verstrekt, AGVO, als voortzetting van de Oostendse vismijn, als een onderneming in moeilijkheden kon worden beschouwd
en This is all the more so since, as set out in greater detail in recital ‧, AGVO, as the continuation of the Ostend fish auction, could be described as a company in difficulty at the time when the initial capital was granted
Pagina 1. Gevonden 84 zinnen matching zin oostende.Gevonden in 0,665 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.