Vertalingen in English:

 • acknowledgement     
  (Noun  ) (noun   )
   
  message informing that the originator's communication has been received and understood
   
  indication of a successful receipt of a transmission
   
  message informing that the originator's communication has been received and understood
 • acknowledgment     
  (noun   )

Voorbeeld zinnen met "ontvangstbevestiging", vertaalgeheugen

add example
nl Om de betrokkenen snel antwoord te geven en tegelijkertijd spaarzaam met haar administratieve middelen om te gaan, publiceert zij de ontvangstbevestiging in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de volgende internetsite
en Therefore, in order to ensure a rapid response to and information of those concerned while making the most economical use of its administrative resources, it is publishing this acknowledgment of receipt in the Official Journal of the European Communities and on the Internet at
nl Datum van verzending van de ontvangstbevestiging: (dd/mm/jjjj
en Date of dispatch of the acknowledgement of receipt: (dd/mm/yyyy
nl De Commissie wil graag voor een snelle beantwoording van de brieven zorgen en de betrokken personen op de hoogte houden, maar de administratieve kosten daarvan binnen de perken houden en publiceert daarom deze ontvangstbevestiging in het Publicatieblad van de Europese Unie en op het Internet
en The Commission, which is keen to provide a rapid answer and to keep interested parties informed, while using administrative means sparingly, is publishing this acknowledgment of receipt in the Official Journal of the European Union and on the Internet at the following address
nl ontvangst, registratie en ontvangstbevestiging door de Commissie
en receipt, recording and acknowledgement of receipt by the Commission
nl Als de aanvraag aan de in de eerste alinea vastgestelde eisen voldoet, bevestigt de bevoegde instantie van de referentielidstaat de ontvangst van een geldige aanvraag en stelt zij de houder en de andere relevante instanties ervan in kennis dat de procedure start vanaf de datum van de ontvangstbevestiging
en If the application fulfils the requirements laid down in the first subparagraph, the competent authority of the reference Member State shall acknowledge receipt of a valid application and inform the holder and the other relevant authorities that the procedure starts from the date of such acknowledgement
nl Van beslissingen die een termijn voor beroep doen lopen, van oproepen en van andere door de voorzitter van het Bureau aan te wijzen documenten geschiedt kennisgeving per aangetekende brief met ontvangstbevestiging
en Decisions subject to a time limit for appeal, summonses and other documents as determined by the President of the Office shall be notified by registered letter with advice of delivery
nl zij zendt de aanvrager binnen ‧ dagen na de datum van ontvangst een ontvangstbevestiging voor de informatie die hij overeenkomstig lid ‧ heeft verstrekt
en acknowledge receipt of the information supplied by the applicant in accordance with paragraph ‧ within ‧ days of the date of its receipt
nl Krachtens het OESO-besluit wordt deze ontvangstbevestiging afgegeven door de bevoegde autoriteit van het land van bestemming
en Under the OECD Decision, the competent authority of the country of destination issues the acknowledgement
nl Indien de bevoegde autoriteit van bestemming van mening is dat de kennisgeving volledig is, in de zin van artikel ‧, onder ‧), tweede alinea, zendt zij een ontvangstbevestiging aan de kennisgever en afschriften daarvan aan de overige betrokken bevoegde autoriteiten
en When the competent authority of destination considers that the notification has been properly completed, as described in the second subparagraph, point ‧ of Article ‧, it shall send an acknowledgement to the notifier and copies to the other competent authorities concerned
nl Elke lidstaat kan de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken aan in een andere lidstaat verblijvende personen rechtstreeks door postdiensten doen verrichten bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of op gelijkwaardige wijze
en Each Member State shall be free to effect service of judicial documents directly by postal services on persons residing in another Member State by registered letter with acknowledgement of receipt or equivalent
nl de bevoegde autoriteit van verzending in de Gemeenschap neemt pas een besluit over de uit hoofde van artikel ‧ vereiste toestemming voor een overbrenging nadat zij schriftelijke of stilzwijgende toestemming heeft ontvangen van de bevoegde autoriteit van doorvoer van het land waarop het OESO-besluit niet van toepassing is en ten vroegste ‧ dagen na de verzending van de ontvangstbevestiging door de bevoegde autoriteit van doorvoer
en the competent authority of dispatch in the Community shall take the decision to consent to the shipment as referred to in Article ‧ only after having received tacit or written consent from that competent authority of transit to which the OECD Decision does not apply, and not earlier than ‧ days following the date of transmission of the acknowledgement of the competent authority of transit
nl Zij mogen ook, uiterlijk ‧ juni ‧ om ‧.‧ uur (als bewijs geldt de door de verantwoordelijke ambtenaar gedateerde en ondertekende ontvangstbevestiging), persoonlijk worden overhandigd op het specifieke adres dat is vermeld in de leidraad
en They may also be delivered by hand to the specific address indicated in the Guide no later than ‧ June ‧ at ‧:‧ (evidence shall be the acknowledgement of receipt dated and signed by the responsible official
nl De bevoegde autoriteit van bestemming zendt binnen drie werkdagen na ontvangst van de kennisgeving een ontvangstbevestiging aan de kennisgever en een afschrift daarvan aan de andere bevoegde autoriteiten en aan de ontvanger
en On receipt of the notification the competent authority of destination shall send, within three working days, an acknowledgement to the notifier and copies thereof to the other competent authorities and to the consignee
nl In deze ontvangstbevestiging worden ten minste het door het nationale orgaan of de dienst toegekende dossiernummer, het aantal toegezonden stukken en de datum van ontvangst door het nationale orgaan of de dienst vermeld
en The confirmation of receipt shall include the file number of the national agency or sub-office, the number of forwarded documents and the date of receipt at the national agency or sub-office
nl door persoonlijke betekening of kennisgeving blijkend uit een door de verweerder ondertekende ontvangstbevestiging, met de datum van ontvangst
en personal service attested by an acknowledgement of receipt, including the date of receipt, which is signed by the defendant
nl de verzendende NCB/ECB een positieve ontvangstbevestiging sturen
en deliver a positive acknowledgement to the sending NCB/ECB
nl Ontvangstbevestiging voor de brieven over de geluidshinder door het vliegveld van Zaventem
en Acknowledgement of receipt of letters concerning noise problems caused by Zaventem airport
nl de bevoegde autoriteit van verzending in de Gemeenschap neemt pas een besluit over de uit hoofde van artikel ‧ vereiste toestemming voor een overbrenging nadat zij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de bevoegde autoriteiten van bestemming en eventueel schriftelijke of mondelinge toestemming van de bevoegde autoriteit van doorvoer buiten de Gemeenschap en ten vroegste ‧ dagen na de verzending van de ontvangstbevestiging door de bevoegde autoriteit van doorvoer
en the competent authority of dispatch in the Community shall take the decision to consent to the shipment as referred to in Article ‧ only after having received written consent from the competent authority of destination and, where appropriate, the tacit or written consent of the competent authority of transit outside the Community, and not earlier than ‧ days following the date of transmission of the acknowledgement by the competent authority of transit
nl Aan de aanvrager wordt een ontvangstbevestiging gezonden
en An acknowledgement of receipt shall be sent to the applicant
nl Overbrenging van het type ME of TT: de aanvrager zendt de ontvangstbevestiging en, indien van toepassing, de verklaring van de ontvanger toe aan de autoriteit die de vergunning heeft verleend
en For shipments of type ME or TT: the applicant forwards the acknowledgement of receipt and, where appropriate, the consignee's declaration to the authority which issued the authorisation
nl Deze termijn gaat in op de datum waarop het verzoek om instemming is ontvangen, welke wordt vermeld in de ontvangstbevestiging
en This time limit shall be calculated from the date of receipt of the request for agreement which is shown in the acknowledgement of receipt
nl Voor grensoverschrijdende betalingen aan een deelnemer aan het RTGS-systeem van de aangekoppelde NCB gaat de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een betalingsopdracht van de verzendende NCB over op de dienstverlenende NCB, zodra de verzendende NCB/ECB een positieve ontvangstbevestiging ontvangt zoals neergelegd in artikel ‧ bis, onder c), punt ‧, onder e), iii
en For cross-border payments to a participant in the connected NCB's RTGS system, responsibility for the execution of a payment order shall pass from the sending NCB to the service-providing NCB on receipt by the sending NCB/ECB of a positive acknowledgement as described in Article ‧a(c)(e)(iii
nl De steunregeling gaat in op de datum van ontvangst van de ontvangstbevestiging van de Commissie, mits de nodige kredieten beschikbaar zijn
en The aid scheme will be implemented as from the date of the Commission's acknowledgement of receipt, subject to the relevant funds being available
nl Wanneer een kennisgeving inzake een geplande overbrenging van voor verwijdering bestemde afvalstoffen wordt gedaan, kunnen de bevoegde autoriteiten van verzending en van bestemming, binnen dertig dagen na verzending van de ontvangstbevestiging door de bevoegde autoriteit van bestemming uit hoofde van artikel ‧, met redenen omklede bezwaren indienen op een of meer van de volgende gronden en in overeenstemming met het Verdrag
en Where a notification is submitted regarding a planned shipment of waste destined for disposal, the competent authorities of destination and dispatch may, within ‧ days following the date of transmission of the acknowledgement of the competent authority of destination in accordance with Article ‧, raise reasoned objections based on one or more of the following grounds and in accordance with the Treaty
Pagina 1. Gevonden 365 zinnen matching zin ontvangstbevestiging.Gevonden in 0,372 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.