Vertalingen in English:

 • acknowledgement     
  (Noun  ) (noun   )
   
  message informing that the originator's communication has been received and understood
   
  indication of a successful receipt of a transmission
   
  message informing that the originator's communication has been received and understood
 • acknowledgment     
  (noun   )

Voorbeeld zinnen met "ontvangstbevestiging", vertaalgeheugen

add example
nl Teneinde de bevoegde autoriteiten de gelegenheid te geven om binnen een periode van ‧ dagen na ontvangst van de aanvraag ontbrekende informatie op te vragen, mag de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming geen ontvangstbevestiging sturen alvorens die termijn van ‧ dagen is verstreken
en In order to allow the competent authorities to request missing information within a period of ‧ days after the receipt of the application, the competent authority of the Member State of destination must not issue their acknowledgement of receipt before the expiry of the ‧ days deadline
nl zonder ontvangstbevestiging
en without acknowledgement of receipt
nl ontvangst, registratie en ontvangstbevestiging door de Commissie
en receipt, recording and acknowledgement of receipt by the Commission
nl Indien de Commissie niet binnen ‧ dagen na verzending van de eerste kennisgeving van uitvoer na opneming van de betrokken chemische stof in bijlage I, deel ‧, een ontvangstbevestiging van de invoerende partij of het invoerende andere land heeft ontvangen, zendt zij een tweede kennisgeving
en If the Commission does not receive from the importing Party or other country an acknowledgement of receipt of the first export notification made after the chemical is included in the Part ‧ of Annex I within ‧ days of the dispatch of the notification, it shall submit a second notification
nl Na registratie van het verzoek tot interne herziening wordt meteen een ontvangstbevestiging gestuurd naar de niet-gouvernementele organisatie die het verzoek heeft opgesteld, in voorkomend geval op elektronische wijze
en As soon as the request for internal review is registered, an acknowledgement of receipt shall be sent to the non-governmental organisation author of the request, where appropriate by electronic means
nl De gegadigden nemen bij het interventiebureau van een lidstaat aan de inschrijving deel door indiening van een schriftelijke offerte met ontvangstbericht of door middel van een schriftelijk telecommunicatiebericht met ontvangstbevestiging
en Interested parties shall participate in the tendering procedure announced by the intervention agency of a Member State either by submitting a written tender against issuance of a receipt, or by any written means of telecommunication with proof of receipt
nl zij zendt de kennisgever binnen ‧ dagen na de datum van ontvangst een ontvangstbevestiging voor de informatie die hij overeenkomstig lid ‧ heeft verstrekt
en acknowledge receipt of the information supplied by the notifier in accordance with paragraph ‧ within ‧ days of the date of its receipt
nl Elke persoon die voornemens is gebruik te maken van een dwanglicentie en behoort tot een categorie van personen die voldoet aan specifieke eisen zoals bedoeld in artikel ‧, lid ‧, van de basisverordening, moet dit bij aangetekende brief met verzoek om ontvangstbevestiging ter kennis van het Bureau en de houder brengen
en Any person intending to make use of a compulsory licence who comes under the category of person satisfying specific requirements referred to in Article ‧ of the basic Regulation shall declare his intention to the Office and to the holder by registered letter with advice of delivery
nl De verantwoordelijke is evenwel niet gehouden een ontvangstbevestiging te verzenden als binnen ‧ werkdagen uitvoerig op het verzoek wordt geantwoord
en However, the data controller shall not be required to send an acknowledgement of receipt if a substantial reply to the request is provided within the same time limit of five working days
nl Wanneer de vergunning betrekking heeft op meerdere overbrengingen wordt de laatste ontvangstbevestiging ingevuld en toegezonden alsof de vergunning slechts gold voor één enkele overbrenging, maar
en In cases where the authorisation covers several shipments the final acknowledgement of receipt is completed and submitted as if the authorisation were valid for a single shipment only except that
nl Wanneer een kennisgeving inzake een geplande overbrenging van voor verwijdering bestemde afvalstoffen wordt gedaan, kunnen de bevoegde autoriteiten van verzending en van bestemming, binnen ‧ dagen na verzending van de ontvangstbevestiging door de bevoegde autoriteit van bestemming uit hoofde van artikel ‧, met redenen omklede bezwaren indienen op een of meer van de volgende gronden en in overeenstemming met het Verdrag
en Where a notification is submitted regarding a planned shipment of waste destined for disposal, the competent authorities of destination and dispatch may, within ‧ days following the date of transmission of the acknowledgement of the competent authority of destination in accordance with Article ‧, raise reasoned objections based on one or more of the following grounds and in accordance with the Treaty
nl De in artikel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ vastgelegde termijn begint te lopen vanaf de verzending van de ontvangstbevestiging van de kennisgeving door de bevoegde autoriteiten van de staat van bestemming, ook al zijn de bevoegde autoriteiten van de staat van verzending van mening dat zij niet alle door artikel ‧, lid ‧, van deze verordening voorgeschreven informatie hebben ontvangen
en The period in Article ‧ of Regulation No ‧/‧ begins to run when the competent authorities of the State of destination have sent the acknowledgement of receipt of the notification, irrespective of the fact that the competent authorities of the State of dispatch do not consider that they have received all of the information set out in Article ‧ of that regulation
nl Samen met medeafgevaardigde Carlotti heb ik voorzitter Barroso op 6 mei een brief geschreven - waarvoor ik overigens nog geen ontvangstbevestiging heb ontvangen, maar waarop ik desalniettemin hoop ooit een reactie te mogen ontvangen - waarin de Commissie wordt verzocht alle noodzakelijke maatregelen te nemen voor een verbod op het aanbieden, verspreiden of promoten van financiële instrumenten binnen de Europese Unie (met inbegrip van beleggingsverzekeringen en met name verzekeringsproducten in verband met beleggingsfondsen) wanneer de opbrengsten daarvan het directe resultaat zijn van speculatie op een prijsstijging van voedselgrondstoffen.
en Along with my colleague Mrs Carlotti, I wrote a letter to President Barroso on 6 May, for which I have not yet received an acknowledgement, but I hope to receive a reply one day. The letter requested and proposed taking every measure aimed at banning, and I will read from the text: 'the offering, dissemination or promotion of financial instruments within the European Union, including investment insurance and in particular insurance products associated with investment funds, if their yield is directly linked to speculation on the increase in the price of food raw materials'.
nl Indien de bevoegde autoriteit van bestemming van mening is dat de kennisgeving volledig is, in de zin van artikel ‧, tweede alinea, punt ‧, zendt zij een ontvangstbevestiging aan de kennisgever en afschriften daarvan aan de overige betrokken bevoegde autoriteiten
en When the competent authority of destination considers that the notification has been properly completed, as described in the second subparagraph of Article ‧, it shall send an acknowledgement to the notifier and copies to the other competent authorities concerned
nl In deze ontvangstbevestiging worden ten minste het door het nationale orgaan of de dienst toegekende dossiernummer, het aantal toegezonden stukken en de datum van ontvangst door het nationale orgaan of de dienst vermeld
en The confirmation of receipt shall include the file number of the national agency or sub-office, the number of forwarded documents and the date of receipt at the national agency or sub-office
nl werkdagen na de ontvangstbevestiging van de Europese Commissie
en working days after acknowledgment of receipt by the European Commission
nl Als de aanvraag aan de in de eerste alinea vastgestelde eisen voldoet, bevestigt de bevoegde instantie van de referentielidstaat de ontvangst van een geldige aanvraag en stelt zij de houder en de andere relevante instanties ervan in kennis dat de procedure start vanaf de datum van de ontvangstbevestiging
en If the application fulfils the requirements laid down in the first subparagraph, the competent authority of the reference Member State shall acknowledge receipt of a valid application and inform the holder and the other relevant authorities that the procedure starts from the date of such acknowledgement
nl De ontvangstbevestiging en het antwoord worden schriftelijk of eventueel langs elektronische weg toegezonden
en The acknowledgement of receipt and the reply shall be sent in writing, where appropriate in electronic form
nl Zij mogen ook, uiterlijk ‧ mei ‧ om ‧.‧ uur (als bewijs geldt de door de verantwoordelijke ambtenaar gedateerde en ondertekende ontvangstbevestiging), persoonlijk worden overhandigd op het specifieke adres dat is vermeld in de documentatie betreffende de uitnodiging tot het indienen van voorstellen
en They may also be delivered by hand to the specific address indicated in the Guide no later than ‧ May ‧ at ‧.‧ (evidence shall be the acknowledgement of receipt dated and signed by the responsible official
nl Het voorstel moet bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging (het stempel op de enveloppe geldt als bewijs van de datum van verzending) worden toegezonden aan het volgende adres
en The proposals must be sent by registered mail with acknowledgement of receipt (the postmark on the envelope being taken as proof of the date of sending) to the following address
nl Op overbrengingen die vóór... zijn aangemeld en waarvoor de bevoegde autoriteit van bestemming vóór deze datum een ontvangstbevestiging heeft gegeven, zijn de bepalingen van Verordening (EEG) nr. ‧/‧ van toepassing
en Any shipment that has been notified and for which the competent authority of destination has given acknowledgement before ... shall be subject to the provisions of Regulation (EEC) No
nl Overbrenging van het type ME of TT: de aanvrager zendt de ontvangstbevestiging en, indien van toepassing, de verklaring van de ontvanger toe aan de autoriteit die de vergunning heeft verleend
en For shipments of type ME or TT: the applicant forwards the acknowledgement of receipt and, where appropriate, the consignee's declaration to the authority which issued the authorisation
nl De betekening bij aangetekende brief met of zonder verzoek om ontvangstbevestiging wordt geacht te zijn geschied, ook al weigert de geadresseerde de brief te aanvaarden of voor ontvangst ervan te tekenen
en Service by registered letter, whether or not with advice of delivery, shall be deemed to have been effected even if the addressee refuses to accept the letter or to acknowledge receipt thereof
nl Ontvangstbevestiging van klacht nr. ‧/‧- SGA
en Acknowledgement of receipt of complaint No ‧/‧- SGA
Pagina 1. Gevonden 365 zinnen matching zin ontvangstbevestiging.Gevonden in 0,334 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.