Vertalingen in Engels:

 • acknowledgement     
  (Noun  ) (noun   )
   
  message informing that the originator's communication has been received and understood
   
  indication of a successful receipt of a transmission
   
  message informing that the originator's communication has been received and understood
   
  indication of a successful receipt of a transmission
   
  message informing that the originator's communication has been received and understood
 • acknowledgment     
  (noun   )

Voorbeeld zinnen met "ontvangstbevestiging", vertaalgeheugen

add example
nl Nadat de ontvangstbevestiging voor onderhavige beknopte informatie over de individuele steun in kwestie- die door de Commissie is verzonden in de vorm van een kennisgeving waarin een identificatienummer is vermeld- is ontvangen
en Following confirmation, by means of a notification and an identification number, that the European Commission has received this summary information on the individual aid in question
nl Om kosten te verminderen en termijnen te bekorten moeten de betekening of kennisgeving van de stukken aan de partijen hoofdzakelijk plaatsvinden per post, met ontvangstbevestiging onder vermelding van de datum van ontvangst
en In order to reduce costs and delays, documents should be served on the parties primarily by postal service attested by an acknowledgment of receipt, including the date of receipt
nl Beslissingen en andere documenten afkomstig van een orgaan van een Lid-Staat en bestemd voor personen die op het grondgebied van een andere Lid-Staat wonen of verblijven, mogen rechtstreeks per aangetekende zending met ontvangstbevestiging aan hen worden medegedeeld
en Decisions and other documents emanating from an institution of a Member State and intended for persons residing or staying in the territory of another Member State may be communicated directly by registered letter with acknowledgement of receipt
nl De onderneming zal van het directoraat-generaal Mededinging een ontvangstbevestiging krijgen, waarop de datum is vermeld waarop de relevante documenten werden ingediend
en The undertaking will receive an acknowledgement of receipt from the Directorate-General for Competition recording the date on which the relevant evidence was submitted
nl Zij mogen ook, uiterlijk op ‧ mei ‧ om ‧.‧ uur (als bewijs geldt de door de verantwoordelijke ambtenaar gedateerde en ondertekende ontvangstbevestiging), persoonlijk worden overhandigd op het specifieke adres dat is vermeld in de documentatie betreffende de uitnodiging tot het indienen van voorstellen
en They may also be delivered by hand to the specific address indicated in the Grant Application Guide, no later than ‧ May ‧ at ‧.‧ (evidence shall be the acknowledgement of receipt dated and signed by the responsible official
nl De aanvrager krijgt een ontvangstbevestiging waarin minstens de volgende gegevens zijn vermeld
en The applicant shall receive an acknowledgement of receipt indicating at least
nl Ontvangstbevestiging van klacht nr. ‧/‧- Plan betreffende de M-‧ in Madrid (Spanje
en Acknowledgment of receipt of complaint No ‧/‧- plans for the M-‧ motorway around Madrid (Spain
nl ten minste) van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming een ontvangstbevestiging (als bedoeld in item ‧ b)) ontvangen is; en
en the acknowledgement of receipt has been received (at least) from the competent authority of the Member State of destination (as referred to as in item ‧(b)); and
nl Ontvangstbevestiging voor de brieven over de geluidshinder door het vliegveld van Zaventem
en Acknowledgement of receipt of letters concerning noise problems caused by Zaventem airport
nl Ontvangstbevestiging
en Acknowledgement
nl De subsidieverleningbeschikking zal uitgaan na de ontvangstbevestiging door de EU van deze kennisgeving
en The decision to grant subsidy will be issued once the EU has confirmed receipt of this notification
nl Overbrenging van het type ME of TT: de aanvrager zendt de ontvangstbevestiging en, indien van toepassing, de verklaring van de ontvanger toe aan de autoriteit die de vergunning heeft verleend
en For shipments of type ME or TT: the applicant forwards the acknowledgement of receipt and, where appropriate, the consignee's declaration to the authority which issued the authorisation
nl Indien de Commissie niet binnen ‧ dagen na verzending van de eerste kennisgeving van uitvoer na opneming van de betrokken chemische stof in bijlage I, deel ‧, een ontvangstbevestiging van de invoerende partij of het invoerende andere land heeft ontvangen, zendt zij een tweede kennisgeving
en If the Commission does not receive from the importing Party or other country an acknowledgement of receipt of the first export notification given after the chemical is included in the Part ‧ of Annex I within ‧ days of the dispatch of such notification, it shall submit a second notification
nl Wanneer de kennisgeving door middel van een aangetekende brief, al dan niet met ontvangstbevestiging geschiedt, wordt deze geacht op de tiende dag nadat de brief is gepost, bij de geadresseerde te worden bezorgd tenzij de brief de geadresseerde niet of eerst op een latere datum heeft bereikt
en Where notification is effected by registered letter, whether or not with advice of delivery, this shall be deemed to be delivered to the addressee on the ‧th day following that of its posting, unless the letter has failed to reach the addressee or has reached him at a later date
nl Kennisgeving per aangetekende brief, al dan niet met ontvangstbevestiging, wordt geacht te zijn geschied zelfs al weigert de geadresseerde de brief in ontvangst te nemen
en Notification by registered letter, with or without advice of delivery, shall be deemed to have been effected even if the addressee refuses to accept the letter
nl De verantwoordelijke is evenwel niet gehouden een ontvangstbevestiging te verzenden als binnen ‧ werkdagen uitvoerig op het verzoek wordt geantwoord
en However, the data controller shall not be required to send an acknowledgement of receipt if a substantial reply to the request is provided within the same time limit of five working days
nl De verzoeker ontvangt een ontvangstbevestiging
en An acknowledgement of receipt shall be sent to the applicant
nl De toezichthoudende autoriteiten hebben vanaf de datum van de schriftelijke ontvangstbevestiging van de kennisgeving en van alle door de lidstaat vereiste documenten van de in artikel ‧, lid ‧, bedoelde lijst die bij de kennisgeving gevoegd moeten worden, een termijn van ‧ werkdagen (hierna beoordelingsperiode genoemd), om de in artikel ‧, lid ‧, bedoelde beoordeling (hierna beoordeling genoemd), uit te voeren
en The supervisory authorities shall have a maximum of ‧ working days as from the date of the written acknowledgement of receipt of the notification and all documents required by the Member State to be attached to the notification on the basis of the list referred to in Article ‧ (the assessment period), to carry out the assessment provided for in Article ‧ (the assessment
nl Wanneer de ombudsman een klacht ontvangt, ontvangt de klager een ontvangstbevestiging waarin zowel de procedure voor de behandeling van de klacht wordt uitgelegd als, en dit is zeer belangrijk, naam en telefoonnummer worden verstrekt van de ambtenaar die zich daadwerkelijk met de klacht bezighoudt.
en When the Ombudsman receives a complaint, the complainant receives a letter of acknowledgement which both explains the procedure for handling the complaint and, very importantly, gives the name and telephone number of the civil servant actually dealing with the complaint.
nl het verzenden van een positieve ontvangstbevestiging aan de aangekoppelde NCB
en send a positive acknowledgement to the connected NCB
nl Kennisgeving bij aangetekende brief, al dan niet met ontvangstbevestiging, wordt geacht te zijn geschied, zelfs al weigert de geadresseerde de brief in ontvangst te nemen
en Notification by registered letter, with or without acknowledgement of delivery, shall be deemed to have been effected even if the addressee refuses to accept the letter
nl In de ontvangstbevestiging wordt de ontvangstdatum vermeld
en The acknowledgement shall state the date of receipt of the information
nl Het voorstel moet bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging (het stempel op de enveloppe geldt als bewijs van de datum van verzending) worden toegezonden aan het volgende adres
en The proposals must be sent by registered mail with acknowledgement of receipt (the postmark on the envelope being taken as proof of the date of sending) to the following address
nl schending van artikel ‧ van verordening nr. ‧/‧, voor zover de Commissie het verzoek om toegang niet snel heeft behandeld, geen ontvangstbevestiging heeft gestuurd en geoordeeld heeft het verzoek gewoon te kunnen negeren
en Infringement of Article ‧ of Regulation No ‧/‧, insofar as the Commission failed to handle promptly the application for access, failed to send an acknowledgement of receipt, and took the view that it could simply disregard the application
nl In het totaal mogen er voor de verkrijging van aanvullende informatie of documentatie niet meer dan ‧ dagen verstrijken na de verzending van de ontvangstbevestiging door de bevoegde autoriteit van bestemming uit hoofde van artikel
en The total time needed shall not exceed ‧ days following the date of transmission of the acknowledgement of the competent authority of destination in accordance with Article
Pagina 1. Gevonden 365 zinnen matching zin ontvangstbevestiging.Gevonden in 0,266 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.