Vertalingen in English:

 • acknowledgement     
  (Noun  ) (noun   )
   
  message informing that the originator's communication has been received and understood
   
  indication of a successful receipt of a transmission
   
  message informing that the originator's communication has been received and understood
 • acknowledgment     
  (noun   )

Voorbeeld zinnen met "ontvangstbevestiging", vertaalgeheugen

add example
Ontvangstbevestiging van klacht nr. ‧/‧- SGAAcknowledgement of receipt of complaint No ‧/‧- SGA
Wanneer de dienstverlenende NCB een positieve of negatieve ontvangstbevestiging van de ontvangende NCB/ECB ontvangt, stuurt zij deze ontvangstbevestiging door naar de aangekoppelde NCBWhen the service-providing NCB receives a positive or negative acknowledgement from the receiving NCB/ECB it shall forward such an acknowledgement to the connected NCB
De ontvangstbevestiging moet de in lid ‧ bedoelde antwoordtermijn vermeldenThe acknowledgement must specify the period for response referred to in paragraph
De bevoegde autoriteit van bestemming zendt binnen drie werkdagen na ontvangst van de kennisgeving een ontvangstbevestiging aan de kennisgever en een afschrift daarvan aan de andere bevoegde autoriteiten en aan de ontvangerOn receipt of the notification the competent authority of destination shall send, within three working days, an acknowledgement to the notifier and copies thereof to the other competent authorities and to the consignee
Na registratie van het verzoek tot interne herziening wordt meteen een ontvangstbevestiging gestuurd naar de niet-gouvernementele organisatie die het verzoek heeft opgesteld, in voorkomend geval op elektronische wijzeAs soon as the request for internal review is registered, an acknowledgement of receipt shall be sent to the non-governmental organisation author of the request, where appropriate by electronic means
Een in elektronische vorm ontvangen verzoek dat alle noodzakelijke gegevens als bedoeld in artikel ‧ van dit besluit bevat, activeert automatisch de verzending van de ontvangstbevestiging aan de verzoekerApplications received in electronic form and including all the necessary information required by Article ‧ of this Decision shall automatically trigger dispatch of an acknowledgement of receipt to the applicant
In deze ontvangstbevestiging worden ten minste het door het nationale orgaan of de dienst toegekende dossiernummer, het aantal toegezonden stukken en de datum van ontvangst door het nationale orgaan of de dienst vermeldThe confirmation of receipt shall include the file number of the national agency or sub-office, the number of forwarded documents and the date of receipt at the national agency or sub-office
De bevoegde autoriteit die de oorspronkelijke ontvangstbevestiging ontvangt, zendt afschriften daarvan toe aan de overige bevoegde autoriteitenThe competent authority which receives the original acknowledgement of receipt must send copies of it to the other competent authorities
ontvangst, registratie en ontvangstbevestiging door de Commissiereceipt, recording and acknowledgement of receipt by the Commission
ontvangst, registratie en ontvangstbevestiging door het Uitvoerend Agentschap- juni/julireceipt, registration and acknowledgement by the Executive Agency- June/July
Alle in dit reglement bedoelde kennisgevingen worden per aangetekende brief met verzoek om gedateerde ontvangstbevestiging toegezonden of met verzoek om een gedateerd ontvangstbewijs aan de geadresseerde overhandigdAny notice provided by these rules shall be served by registered letter or physically delivered, with a request for a dated acknowledgement of receipt in either case
In deze ontvangstbevestiging worden ten minste het door het nationale orgaan toegekende dossiernummer, het aantal toegezonden stukken en de datum van ontvangst door het nationale orgaan of de dienst vermeldThe confirmation of receipt shall include the file number of the national agency, the number of forwarded documents and the date of receipt at the national agency or sub-office
Zij mogen ook, uiterlijk ‧.‧.‧ om ‧.‧ uur (als bewijs geldt de door de verantwoordelijke functionaris gedateerde en ondertekende ontvangstbevestiging), persoonlijk worden overhandigd op het specifieke adres dat is vermeld in de documentatie betreffende de uitnodiging tot het indienen van voorstellenThey may also be delivered by hand to the specific address indicated in the documentation relating to the call for proposals, no later than ‧ July ‧ at ‧.‧ (evidence shall be the acknowledgement of receipt dated and signed by the responsible official
De gegadigden nemen bij het interventiebureau van een lidstaat aan de inschrijving deel door indiening van een schriftelijke offerte met ontvangstbericht of door middel van een schriftelijk telecommunicatiebericht met ontvangstbevestigingInterested parties shall participate in the tendering procedure announced by the intervention agency of a Member State either by submitting a written tender against issuance of a receipt, or by any written means of telecommunication with proof of receipt
De effecten, directe inkomsten en liquiditeiten die op dergelijke effectenrekeningen staan en die niet zijn opgeëist of niet meer worden opgeëist, moeten, zodra dit vonnis is uitgesproken, door de liquidateurs na aftrek van de kosten in consignatie worden gegeven bij de Caisse de Consignations, die deze ter beschikking houdt van hun eigenaars, die door de liquidateurs op de hoogte worden gebracht door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging die naar het adres van hun laatst bekende woonplaats wordt gezondenBonds, direct income or liquid assets received in these security deposits which have not been claimed or which are no longer being claimed shall, from the announcement of the present judgment, be consigned, after deduction of costs, by the liquidators to the Luxembourg Caisse de Consignations which will keep them at the disposal of the owners, who will be informed by the liquidators by registered letter sent to their last known address
Na het ontvangen van de ontvangstbevestiging van de Commissie, met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking in het publicatieblad van de Comunidad ValencianaOnce acknowledgement of receipt by the Commission has been received, on the day following publication in the Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (Official Gazette of Valencia
Na ontvangst van de ontvangstbevestiging van de Europese CommissieAfter the receipt advice slip has been received from the European Commission
De bevoegde autoriteiten van verzending, van bestemming en van doorvoer kunnen, binnen ‧ dagen na verzending van de ontvangstbevestiging door de bevoegde autoriteit van bestemming uit hoofde van artikel ‧, voorwaarden verbinden aan hun toestemming voor een aangemelde overbrengingThe competent authorities of dispatch, destination and transit may, within ‧ days following the date of transmission of the acknowledgement of the competent authority of destination in accordance with Article ‧, lay down conditions in connection with their consent to a notified shipment
Indien de Commissie niet binnen ‧ dagen na verzending van de eerste kennisgeving van uitvoer na opneming van de betrokken chemische stof in bijlage I, deel ‧, een ontvangstbevestiging van de invoerende partij of het invoerende andere land heeft ontvangen, zendt zij een tweede kennisgevingIf the Commission does not receive from the importing Party or other country an acknowledgement of receipt of the first export notification given after the chemical is included in the Part ‧ of Annex I within ‧ days of the dispatch of such notification, it shall submit a second notification
De aanvrager krijgt een ontvangstbevestiging waarin minstens de volgende gegevens zijn vermeldThe applicant shall receive an acknowledgement of receipt indicating at least
Het nationale orgaan of de dienst geeft de aanvrager een afschrift van de ontvangstbevestiging afA copy of the forwarded receipt shall be issued to the applicant by the national agency or sub-office
De bevoegde autoriteiten zenden de kandidaat-verwerver snel en in elk geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de ingevolge lid ‧ vereiste kennisgeving een schriftelijke ontvangstbevestigingThe competent authorities shall, promptly and in any case within two working days upon receipt of the notification required under paragraph ‧ acknowledge receipt thereof in writing to the proposed acquirer
In afwijking van de artikelen ‧, ‧ en ‧, geldt bij het verlenen van toestemming uit hoofde van artikel ‧ voor het opleggen van voorwaarden uit hoofde van artikel ‧ of het indienen van bezwaren door de betrokken bevoegde autoriteiten uit hoofde van artikel ‧ een termijn van zeven werkdagen na de verzending van de ontvangstbevestiging door de bevoegde autoriteit van bestemming uit hoofde van artikelBy way of derogation from Articles ‧, ‧ and ‧, the consent given in accordance with Article ‧, conditions imposed in accordance with Article ‧ or objections raised in accordance with Article ‧ by the competent authorities concerned shall be subject to a time limit of ‧ working days following the date of transmission of the acknowledgement of the competent authority of destination in accordance with Article
Zij mogen ook, uiterlijk ‧ augustus ‧ aan om ‧.‧ uur (als bewijs geldt de door de verantwoordelijke ambtenaar gedateerde en ondertekende ontvangstbevestiging), persoonlijk worden overhandigd op het specifieke adres dat is vermeld in de documentatie betreffende de uitnodiging tot het indienen van voorstellenThey may also be delivered by hand to the specific address indicated in the Grant Application Guide, no later than ‧ August ‧ at ‧h‧ (evidence shall be the acknowledgement of receipt dated and signed by the responsible official
Pagina 1. Gevonden 365 zinnen matching zin ontvangstbevestiging.Gevonden in 0,281 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.