Vertalingen in English:

 • emergency exit   
  (Noun  )
   
  exit for evacuation
   
  An exit used only when a place must be evacuated quickly, such as in case of fire.
   
  exit for evacuation

Picture dictionary

emergency exit
emergency exit

Voorbeeld zinnen met "nooduitgang", vertaalgeheugen

add example
binnenverlichting in de omgeving van nooduitgangen; enInternal lighting in emergency exit areas; and
Bovendien moet, in voorkomend geval, een nooduitgang worden voorzien in een andere richting dan de gewone uitgangMoreover, when applicable, an emergency exit must be provided in a direction which is different from the usual exit
elk lid van het cabinepersoneel alle normale uitgangen en nooduitgangen voor evacuatie van passagiers in een vliegtuig of een representatieve trainingsinrichting kan bedienen en daadwerkelijk kan openen; eneach cabin crew member operates and actually opens all normal and emergency exits for passenger evacuation in an aeroplane or representative training device; and
Alle nooduitgangen waren geblokkeerdAll of the emergency exits were locked
Indien er passagierstoelen zijn waarbij men, om een vereiste nooduitgang te bereiken, door een deuropening of gordijn heen moet die/dat de passagierscabine scheidt van andere ruimten, dient die deur of dat gordijn in de geopende stand vastgezet te kunnen wordenIf it is necessary to pass through a doorway or curtain separating the passenger cabin from other areas to reach any required emergency exit from any passenger seat, the door or curtain must have a means to secure it in the open position
In tunnels met tweerichtingsverkeer en/of stagnerend eenrichtingsverkeer wordt slechts longitudinale ventilatie toegepast indien uit een risicoanalyse overeenkomstig artikel ‧ blijkt dat het aanvaardbaar is en/of worden er specifieke maatregelen genomen, zoals een betere verkeersregulering, geringere afstanden naar de nooduitgangen en rookafzuiginstallaties op bepaalde afstandenIn tunnels with bi-directional and/or congested unidirectional traffic, longitudinal ventilation shall be used only if a risk analysis in accordance with Article ‧ shows it is acceptable and/or specific measures are taken, such as better traffic management, lower emergency exit distances and smoke exhausts at intervals
Laat vooral de nooduitgangen zienMake sure and show him the emergency exits
De volgende voorschriften zijn niet van toepassing op bestuurdersdeuren die als nooduitgang worden gebruikt in voertuigen met een maximumcapaciteit van ‧ passagiersThe following requirements shall not apply to driver's doors used as emergency exits in vehicles having a capacity not exceeding ‧ passengers
Het minimumaantal nooduitgangen is zodanig dat het totale aantal uitgangen als volgt is, waarbij het aantal uitgangen voor elk afzonderlijk dek en elke afzonderlijke ruimte afzonderlijk wordt bepaaldThe minimum number of emergency exits shall be such that the total number of exits is as follows, the number of exits for each separate deck and each separate compartment being determined separately
de zones toegankelijk voor reizigers tijdens de normale exploitatie van de spoorlijn zich op een zodanige afstand van door hogesnelheidstreinen bereden sporen bevinden dan wel daarvan gescheiden zijn dat de veiligheid van de reizigers gewaarborgd is en dat deze zones, in het bijzondere geval van ondergrondse stations, voorts voorzien zijn van voor reizigers toegankelijke nooduitgangenensure that the areas accessible to passengers in the course of normal line operation are located far enough away from the tracks carrying trains at high-speed or suitably segregated from those tracks to preclude any risk to their safety, and are provided with the necessary access ways to evacuate passengers, in underground stations in particular
Beknopte beschrijving van de beveiligingsinrichting, omvattende het constructietype, bijzonderheden van de bevestiging op de trekker, bijzonderheden over de bekleding, wijze van toegang en nooduitgangen, bijzonderheden inzake de bekleding aan de binnenzijde, voorzieningen tegen het doorrollen en bijzonderheden inzake het verwarmings- en ventilatiesysteemBrief description of protection structure including type of construction, details of mounting on the tractor, details of cladding, means of access and escape, details of interior padding, features to prevent continuous rolling and details of heating and ventilation
elk lid van het cabinepersoneel alle types of varianten van de normale en nooduitgangen kan openen, zowel in normale als in noodsituaties, zoals het uitvallen van de bekrachtigingssystemen, voor zover het vliegtuig daarmee is uitgerustEach cabin crew member operates and actually opens each type or variant of normal and emergency exits in the normal and emergency modes, including failure of power assist systems where fitted
Zij- en/of verticale nooduitgangen naar buitenLateral and/or vertical emergency exits to the surface
Fysieke middelen zoals sloten moeten ervoor zorgen dat onbevoegden zich geen toegang verschaffen tot machineruimten en nooduitgangen; het moet daarentegen te allen tijde mogelijk zijn de deuren van machineruimten en nooduitgangen voor evacuatie van binnenuit te openenFor equipment rooms and emergency exits, physical systems, e.g. locks, shall be used to prevent unauthorised access from outside; from inside, it shall always be possible to open the doors for evacuation
verlichte opschriften ter markering en aanwijzing van nooduitgangenIlluminated emergency exit marking and locating signs
In staat zijn bijzondere maatregelen te treffen voor de veiligheid van het voertuig; controle van carrosserie, bedrijfsdeuren, nooduitgangen, EHBO-benodigdheden, brandblussers en andere veiligheidsvoorzieningen (alleen categorieën D, DE, D‧, D‧EBeing capable of taking special vehicle safety measures; controlling the body, service doors, emergency exits, first aid equipment, fire extinguishers and other safety equipment (categories D, DE, D‧, D‧E only
Nooduitgangen voor reizigersPassengers' emergency exits
NooduitgangEmergency exit
De vluchtwegen en nooduitgangen alsmede de wegen en deuren die tot deze vluchtwegen en nooduitgangen toegang geven, mogen niet door voorwerpen zijn geblokkeerd, opdat zij steeds onbelemmerd kunnen worden gebruiktThe emergency routes and exits, and the traffic routes and doors giving access to them, must be free from obstruction so that they can be used at any time without hindrance
Binneninrichting (nooduitgangen, toegankelijkheid, afmetingen van de zitplaatsen, sterkte van de bovenbouw enzInterior arrangement (Emergency exits, accessibility, seating dimension, superstructure resistance, etc
Voor de vaststelling van het aantal nooduitgangen worden toiletruimten en keukens niet als afzonderlijke ruimten beschouwdToilet compartments or galleys are not considered to be separate compartments for the purposes of defining the number of emergency exits
Nooduitgang... loop, niet rennenEmergency exit- walk
bediening van de nooduitgang(enemergency exit operation
Deze markering moet de passagiers in staat stellen de ontsnappingswegen te herkennen en gemakkelijk de nooduitgangen te vindenThe marking must enable passengers to identify all the routes of escape and readily identify the escape exits
Pagina 1. Gevonden 273 zinnen matching zin nooduitgang.Gevonden in 0,259 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.