Vertalingen in Engels:

 • emergency exit   
  (Noun  )
   
  exit for evacuation
   
  An exit used only when a place must be evacuated quickly, such as in case of fire.
   
  exit for evacuation
   
  exit for evacuation

Picture dictionary

emergency exit
emergency exit

Voorbeeld zinnen met "nooduitgang", vertaalgeheugen

add example
nl beknopte omschrijving van de beveiligingsinrichting, omvattende het constructietype, de bevestiging op de trekker en, zo nodig, bijzonderheden over de bekleding, de wijze van toegang en de nooduitgangen, aanwijzingen omtrent de capitonnering aan de binnenzijde, bijzondere voorzieningen die kunnen beletten dat de trekker doorrolt, en bijzonderheden over het verwarmings- en het ventilatiesysteem
en brief description of the protection structure including type of construction, details of mounting on the tractor and, where necessary, details of cladding, means of access and escape, details of interior padding and features to prevent continuous rolling and details of heating and ventilation
nl noodverlichtingsarmaturen en armaturen voor verlichting ter aanduiding van nooduitgangen, vluchtwegen e.d. als bedoeld in Richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad
en emergency lighting luminaires and emergency sign luminaires within the meaning of Council Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council
nl In dergelijke omstandigheden is minstens één cabinepersoneelslid per paar gelijkvloerse nooduitgangen op elk passagiersdek vereist of één voor elke ‧ of fractie van ‧ passagiers aan boord, indien deze waarde groter is, voor zover
en The minimum number of cabin crew required in these circumstances shall be one per pair of floor-level emergency exits on each passenger deck, or one for every ‧, or fraction of ‧, passengers present on board, whichever is greater, provided that
nl De volgende voorschriften zijn niet van toepassing op bestuurdersdeuren die als nooduitgang worden gebruikt in voertuigen met een maximumcapaciteit van ‧ passagiers
en The following requirements shall not apply to driver's doors used as emergency exits in vehicles having a capacity not exceeding ‧ passengers
nl voor gebruik in brand/rookcompartimenten en nooduitgangen
en for use in fire/smoke compartmentation and on escape routes
nl Beknopte beschrijving van de beveiligingsinrichting, omvattende het constructietype, bijzonderheden van de bevestiging op de trekker, bijzonderheden over de bekleding, wijze van toegang en nooduitgangen, bijzonderheden inzake de bekleding aan de binnenzijde, voorzieningen tegen het doorrollen en bijzonderheden inzake het verwarmings- en ventilatiesysteem
en Brief description of protection structure including type of construction, details of mounting on the tractor, details of cladding, means of access and escape, details of interior padding, features to prevent continuous rolling and details of heating and ventilation
nl Aantal nooduitgangen (deuren, ramen, noodluiken, verbindingstrap en halve trap
en Number of emergency exits (doors, windows, escape hatches, intercommunication staircase and half staircase
nl Hoeveel tunnel nooduitgangen zijn er tussen hier en Grant?
en How many tunnel emergency exits are there between here and Grant?
nl nooduitgangen; alle soorten nooduitgangen worden met hetzelfde bord aangegeven
en emergency exits: the same sign shall be used for all kinds of emergency exits
nl waarvoor de eerste aanvraag voor een typecertificaat is ingediend op of na ‧ april ‧, en waarbij het laagste punt van de nooduitgang meer dan ‧,‧ meter boven de grond zou liggen na het bezwijken, of niet uitklappen, van een of meer poten van het onderstel
en For which a Type Certificate was first applied for on or after ‧ April ‧, would be more than ‧,‧ metres (‧ ft) above the ground after the collapse of, or failure to extend of, one or more legs of the landing gear
nl Nooduitgang, noodverlichting en markering, zaklampen
en Emergency exit, lighting and marking, torches
nl Deuren van nooduitgangen, ramen en bovenlichtvoorzieningen
en Emergency doors, windows and skylights
nl Voor de vaststelling van het aantal nooduitgangen worden toiletruimten en keukens niet als afzonderlijke ruimten beschouwd
en Toilet compartments or galleys are not considered to be separate compartments for the purposes of defining the number of emergency exits
nl Toiletruimten of keukens worden niet als afzonderlijke ruimten beschouwd voor de bepaling van het aantal nooduitgangen
en Toilet compartments or galleys are not considered to be separate compartments for the purposes of defining the number of emergency exits
nl Er moet in nooduitgangen en in de aanduiding daarvan zijn voorzien
en Emergency exits must be provided and indicated
nl Toegang tot nooduitgangen
en Access to emergency exits
nl gemakkelijk bereikbaar te zijn op de vereiste werkplekken van het kajuitpersoneel nabij elke of elk paar gelijkvloerse nooduitgang(en
en be readily accessible for use at required cabin crew member stations close to each separate or pair of floor level emergency exits
nl Een zeer realistische brandoefening is dus absoluut noodzakelijk voordat wij misschien ontdekken dat het menens is, zodat wij tenminste een beetje voorbereid zijn en naar buiten kunnen komen, en zodat we kunnen zien of er voldoende nooduitgangen zijn.
en A very realistic fire drill is absolutely necessary, then, before we perhaps discover that there is a real fire. In that way, we might at least be a little prepared and be able to find our way out of the building, as well as see if there are enough emergency exits.
nl De vluchtwegen en nooduitgangen alsook de andere wegen en de deuren daarvan mogen niet door voorwerpen zijn geblokkeerd, zodat zij steeds onbelemmerd kunnen worden gebruikt
en The emergency routes and exits, and the traffic routes and doors giving access to them, must be free from obstruction so that they can be used at any time without hindrance
nl plaats van nooduitgangen
en Location of emergency exits
nl Nooduitgangen voor passagiers
en Passengers' emergency exits
nl de zones toegankelijk voor reizigers tijdens de normale exploitatie van de spoorlijn zich op een zodanige afstand van door hogesnelheidstreinen bereden sporen bevinden dan wel daarvan gescheiden zijn dat de veiligheid van de reizigers gewaarborgd is en dat deze zones, in het bijzondere geval van ondergrondse stations, voorts voorzien zijn van voor reizigers toegankelijke nooduitgangen
en ensure that the areas accessible to passengers in the course of normal line operation are located far enough away from the tracks carrying trains at high-speed or suitably segregated from those tracks to preclude any risk to their safety, and are provided with the necessary access ways to evacuate passengers, in underground stations in particular
nl elk lid van het cabinepersoneel alle types of varianten van de normale en nooduitgangen kan openen, zowel in normale als in noodsituaties, zoals het uitvallen van de bekrachtigingssystemen, voor zover het vliegtuig daarmee is uitgerust
en Each cabin crew member operates and actually opens each type or variant of normal and emergency exits in the normal and emergency modes, including failure of power assist systems where fitted
Pagina 1. Gevonden 273 zinnen matching zin nooduitgang.Gevonden in 0,326 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.