Vertalingen in English:

 • emergency exit   
  (Noun  )
   
  exit for evacuation
   
  An exit used only when a place must be evacuated quickly, such as in case of fire.
   
  exit for evacuation

Picture dictionary

emergency exit
emergency exit

Voorbeeld zinnen met "nooduitgang", vertaalgeheugen

add example
nooduitgang: een nooddeur, noodraam of noodluikEmergency exit means an emergency door, emergency window or escape hatch
de bediening en opening van alle types of varianten van de normale en nooduitgangen kan openen, zowel in normale als in noodsituaties, zoals het uitvallen van de bekrachtigingssystemen, voor zover het vliegtuig daarmee is uitgerustThe operation and actual opening of each type or variant of normal and emergency exit in the normal and emergency modes, including failure of power assist systems where fitted
Tijdens een reis moet van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om te controleren op overbezetting, waarbij wordt gekeken naar de beschikbare zitplaatsen en de versperring van doorgangen, trappen en nooduitgangen door bagage of door passagiers die geen zitplaats kunnen vindenWhen making a voyage the opportunity should be taken to check overcrowding, including the availability of seats and the blocking of passageways, stairs and emergency exits by baggage and by passengers unable to find seats
De vluchtwegen en nooduitgangen moeten vrij blijven en via de kortste weg leiden naar de open lucht, een veiligheidszone, een veilig verzamelpunt of een veilig evacuatiestationEmergency routes and exits must remain clear and lead by the most direct means to the open air or to a safe area, a safe assembly point or a safe evacuation point
Bij het uitvallen van de verlichting moeten de vluchtwegen en nooduitgangen die verlichting behoeven, met een voldoende sterke noodverlichting zijn uitgerustEmergency routes and exits requiring illumination must be provided with emergency lighting of adequate intensity in case the lighting fails
Het aantal nooduitgangen, hun plaats, werking en aanduiding worden in deze TSI omschreven om te voldoen aan de eisen voor het ontruimen van de treinThe number of emergency exits, their distribution, their operation and their sign posting are defined in the present TSI in order to meet the evacuation requirement
kajuitpersoneelsstoelen in de buurt van de verplichte gelijkvloerse nooduitgangen, met dien verstande dat andere plaatsen aanvaardbaar zijn indien het voor de noodevacuatie van de passagiers beter is dat het kajuitpersoneel elders zitseats for cabin crew members located near required floor level emergency exits except that, if the emergency evacuation of passengers would be enhanced by seating cabin crew members elsewhere, other locations are acceptable
verlichte opschriften ter markering en aanwijzing van nooduitgangenIlluminated emergency exit marking and locating signs
De woon-en verblijfsruimten moeten ten minste twee afzonderlijke nooduitgangen hebben, die zo ver mogelijk van elkaar zijn gelegen en uitkomen in een veiligheidszone, een veilig verzamelpunt of een veilig evacuatiestationAccommodation and rest rooms must have at least two separate escape routes situated as far apart as possible and leading to a safe area, a safe assembly point or a safe evacuation point
naast deuren en opstaptreden, met name bij nooduitgangennext to doors and steps, in particular at emergency exits
De vluchtwegen en nooduitgangen moeten vrij blijven en via de kortste weg naar de open lucht of een veiligheidszone leidenEmergency routes and exits must remain clear and lead as directly as possible to the open air or to a safe area
Vluchtroutes en nooduitgangenEscape routes and emergency exits
De signalering van de specifieke vluchtwegen en nooduitgangen moet in overeenstemming zijn met de op Richtlijn ‧/EEG gebaseerde nationale voorschriftenSpecific emergency routes and exits must be indicated by signs in accordance with the national regulations transposing Directive ‧/EEC into law
Het was het Franse voorzitterschap dat de weg naar de nooduitgang vond.Mr Barroso, when the credit crunch broke, you did nothing.
Infrastructuur- NooduitgangenInfrastructure- Emergency exits
touch-routines voor elk lid van het cabinepersoneel in het openen van normale uitgangen en nooduitgangen ten behoeve van de evacuatie van de passagierstouch-drills by each cabin crew member for opening normal and emergency exits for passenger evacuation
de nooduitgangen van binnenuit door geëvacueerde treinreizigers geopend kunnen worden en niet kunnen worden afgesloten van binnenuitEmergency exits are not lockable from the inside and may be opened by an evacuating passenger
binnenverlichting in de omgeving van gelijkvloerse nooduitgangen; enInternal lighting in floor level emergency exit areas; and
Ik zal niet alle maatregelen opnoemen; de belangrijkste laten zich als volgt samenvatten: tunnels van grote lengte dienen te zijn uitgerust met geavanceerde voorzieningen, in het bijzonder nooduitgangen en geperfectioneerde ventilatiesystemen.Without listing all the measures, the most important ones can be summarised as follows: extremely long tunnels must have fully working equipment, in particular emergency exits and improved ventilation systems.
Deuren van nooduitgangen moeten naar buiten kunnen worden geopendEmergency doors must open outwards
De voordeur... en de nooduitgang in de steegFront door here... and a fire exit out the back alley
Zo heeft British Airways het aantal nooduitgangen in haar vliegtuigen verlaagd om er meer stoelen in te kunnen zetten, en nu wil zij de dochterondernemingen die de maatschappij in Frankrijk heeft overgenomen, dwingen om het aantal personeelsleden te verlagen.British Airways, for instance, reduced the number of emergency doors on its aircraft to put more seats in, and it is now forcing the subsidiaries it has taken over in France to reduce the number of staff.
In dergelijke omstandigheden is minstens één cabinepersoneelslid per paar gelijkvloerse nooduitgangen op elk passagiersdek vereist of één voor elke ‧ of fractie van ‧ passagiers aan boord, indien deze waarde groter is, voor zoverThe minimum number of cabin crew required in these circumstances shall be one per pair of floor-level emergency exits on each passenger deck, or one for every ‧, or fraction of ‧, passengers present on board, whichever is greater, provided that
U dient daarbij alle rust te bewaren en de instructies van het veiligheidspersoneel precies op te volgen. Ik vraag u de zaal via de nooduitgangen te verlaten.I would ask you, ladies and gentlemen, to follow the instructions given by Parliament' s security staff calmly and orderly, and to leave by the emergency exits.
gemakkelijk bereikbaar te zijn op de posten van het voorgeschreven cabinepersoneel nabij elke of elk paar nooduitgang(en) op vloerniveaube readily accessible for use at required cabin crew member stations close to each separate or pair of floor level emergency exits
Pagina 1. Gevonden 273 zinnen matching zin nooduitgang.Gevonden in 0,63 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.