uitspraak: IPA: /ɣrip/    

Vertalingen in Engels:

 • influenza     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  an acute contagious disease of the upper airways and lungs
   
  An acute contagious disease of the upper airways and lungs, caused by a virus, which rapidly spreads around the world in seasonal epidemics.
   
  Een acuut besmettelijke ziekte van de bovenste luchtwegen en longen, veroorzaakt door een virus dat snel rondwaart over de wereld in seizoensepidemieën.
   
  an acute contagious disease of the upper airways and lungs
   
  an acute contagious disease of the upper airways and lungs
 • flu     
  (Noun  ) (noun   )
   
  influenza
   
  een vierusziekte die jaarlijks vele mensen ziek maakt en die voor ouderen gevaarlijk kan zijn
   
  An acute contagious disease of the upper airways and lungs, caused by a virus, which rapidly spreads around the world in seasonal epidemics.
   
  Een acuut besmettelijke ziekte van de bovenste luchtwegen en longen, veroorzaakt door een virus dat snel rondwaart over de wereld in seizoensepidemieën.
   
  influenza
   
  influenza
 • grip       
  (verb, noun   )
 • grippe   
  (noun   )
 • cold               
  (advb, verb, noun, adjv   )
 • common cold   
  (noun   )
 • the flu   

Andere betekenissen:

 
The contageous viral disease influenza, flu

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Engels. (1)

Spaanse griep
Spanish influenza

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "griep", vertaalgeheugen

add example
nl – Mijnheer de Voorzitter, commissaris, de vogelgriep staat wat minder in het nieuws de laatste tijd, maar dat betekent niet dat het virus is verdwenen, en het risico dat het virus muteert in een vorm van menselijke griep bestaat nog altijd.
en Mr President, Commissioner, there are fewer incidences of avian influenza at present, but that does not mean that the virus has disappeared, and the danger of its mutating into a form of human influenza still exists.
nl Welnu, met alle respect voor al deze bevriende en soevereine landen zou ik de goede onderlinge relatie waarvan deze overeenkomsten het bewijs zijn, willen aangrijpen om deze landen, zoals gezegd bevriende en soevereine landen, op te roepen zich in te enten tegen een epidemie die nog dodelijker is dan de Mexicaanse griep: dat van de belastingparadijzen.
en However, with the utmost respect for all of these sovereign countries that are our friends, I would like to take advantage of the good relationships that are demonstrated by these agreements to help all of these countries which, I repeat, are sovereign and our friends, to immunise themselves against a pandemic that is even more deadly than the flu: tax havens.
nl Je zal tegen een griep vechten
en You could be fighting off a flu
nl In tegenstelling tot de heer Cunha heb ik geen remedie voor de commissaris die zijn herstel zou bespoedigen, maar bij griep kan een glas warme, Ierse whisky in elk geval geen kwaad.
en Unlike Mr Cunha I cannot offer him a remedy for a speedy recovery, but a hot Irish whiskey is not bad for the flu either.
nl Er is verwezen naar de Spaanse griep. We zijn nu echter veel beter voorbereid.
en There has been a reference to Spanish flu, but we are much better prepared now.
nl In de studie die tijdens een epidemie werd uitgevoerd, ontwikkelde ‧% van de personen die Tamiflu innamen griep na contact, tegen ‧% van degenen die een placebo innamen
en In the study carried out during an epidemic, ‧ % of the people taking Tamiflu developed flu after contact, compared with ‧ % of those taking placebo
nl (PT) Mijnheer de Voorzitter, er zijn hier al twijfels geuit over het vaccin voor de H1N1-griep. Het spreekt vanzelf dat de burgers vragen stellen en bepaalde vermoedens hebben.
en (PT) Mr President, doubts about the H1N1 influenza vaccine have already been mentioned here.
nl schriftelijk. - (PT) In deze fase van de evaluatie van de aanpak van de uitbraak van de H1N1-griep is het belangrijk om lessen te trekken uit het verleden en om te erkennen dat landen over volksgezondheidsinstanties en voorlichtingsdiensten moeten beschikken die in staat zijn om op verschillende vlakken actie te ondernemen, in het bijzonder op de volgende gebieden:
en During this phase of assessing what happened during the management of the H1N1 influenza issue, lessons need to be learned, and it should be recognised that countries need to have public health systems and extension services in the area of public health that are able to operate in different areas, specifically:
nl De eerste officier is ‧ dagen geleden behandeld voor Thelusiaanse griep
en A single medical entry noting that the first officer had Thelusian flu five days ago
nl Het was die griep
en It was this flu
nl wijzigingen in verband met veranderingen in de werkzame stof van een seizoensgebonden, prepandemisch of pandemisch vaccin tegen griep bij de mens
en variations related to changes to the active substance of a seasonal, pre-pandemic or pandemic vaccine against human influenza
nl Teneinde aan hun verplichtingen naar de bevolking toe te voldoen, hebben de lidstaten van de EU miljarden gespendeerd aan de bestrijding van een griep die in potentie veel minder gevaarlijk is dan een gewone griep.
en In order to meet their obligations to the population, the EU Member States consequently spent billions to combat an influenza outbreak whose potential threat is much less than that of normal influenza.
nl Focetria bevat geen levende virusdeeltjes en kan dus geen griep-pandemie veroorzaken
en Focetria does not contain live virus particles and so it cannot cause Pandemic influenza
nl De discussie waartoe in het Europees Parlement de aanzet werd gegeven, resulteerde in een initiatiefverslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid over de Mexicaanse griep. In dat verslag werd de aandacht gevestigd op een aantal ethische en procedurele onregelmatigheden die zich in het kader van de strijd tegen deze ziekte hebben voorgedaan.
en The discussion initiated in the European Parliament ended with an own-initiative report by the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety on swine flu, which contained points emphasising the ethical and procedural irregularities which occurred while fighting the disease.
nl Er werden vier onderzoeken uitgevoerd waaraan meer dan ‧ personen deelnamen om de werkzaamheid van Intanza ter bescherming tegen griep te bestuderen
en Four studies involving over ‧ people were carried out to study the effectiveness of Intanza in protecting against flu
nl De meest recente pandemie deed zich voor in 1968-1969, en de meest dodelijke in 1918-1919: de pandemie van de zogenoemde Spaanse griep.
en The most recent came in 1968-69, and the most deadly in 1918-19: the so-called Spanish flu pandemic.
nl Ze verwarren vogelgriep zelfs met de jaarlijks terugkerende griep, die een ander soort griep is. Het is echter van groot belang dat mensen onderscheid tussen de twee maken.
en They even confuse this with seasonal flu, which is another version of flu, but it is very important for people to distinguish between the two.
nl schriftelijk. - (IT) Ook al is de ernst van de H1N1-griep in Europa niet uitermate groot, het virus heeft tot op heden maar liefst 4 700 doden veroorzaakt.
en Even through the virulence of H1N1 influenza in Europe has not been particularly aggressive, this virus has so far caused no fewer than 4 700 deaths.
nl Lijkt het er niet op dat hij griep heeft?
en Doesn' t he look like he caught cold?
nl Betreft: Statistieken van de verspreiding van de A/H‧N‧-griep in de EU
en Subject: Statistics on the spread of type A flu in the EU
nl Het probleem is dat vaccinatie, net als bij griep, alleen helpt als de stam van het vaccin grotendeels overeenkomt met de stam van het virus.
en The problem here is that - much as with influenza - vaccination only works if the vaccination is derived largely from the same strain as the disease.
nl schriftelijk. - (DE) De griep van het type A/H1N1 heeft in 2009 minder dodelijke slachtoffers geëist dan de seizoensgriep.
en There were fewer fatalities from type A/H1N1 influenza in 2009 than from seasonal influenza.
nl Er heerst een ernstige griep
en There' s a horrible flu bug going around
nl is aanbevolen dit vaccin toe te dienen aan zwangere vrouwen met aandoeningen die hun risico op complicaties van griep verhogen, en dat ongeacht het stadium van hun zwangerschap
en For pregnant women with medical conditions that increase their risk of complications from influenza, administration of the vaccine is recommended, irrespective of their stage of pregnancy
nl Betreft: A-griep niet gedekt door ziekteverzekeringen
en Subject: Type A flu- lack of health insurance cover
Pagina 1. Gevonden 305 zinnen matching zin griep.Gevonden in 0,335 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.