Vertalingen in English:

  • homogenised milk   

Voorbeeld zinnen met "gehomogeniseerde melk", vertaalgeheugen

add example
Volg de procedure voor rauwe melk en gehomogeniseerde melk (zie ISO ‧ \ IDF ‧:‧, §‧.‧) om het vet uit de room te extraherenProceed as with raw milk and homogenized milk (see ISO ‧ \ IDF ‧:‧, §‧.‧) to extract the fat from the cream
Melk die wat het vetgehalte betreft, gestandaardiseerd is en gehomogeniseerde melk zijn toegestaan; melk die wat het eiwitgehalte betreft, gestandaardiseerd is, is niet toegestaanStandardisation of the fat content and homogenisation of the milk are allowed, but standardisation of the protein content is forbidden
De monsters worden gehomogeniseerd en in water gesuspendeerdThe samples are homogenised and suspended in water
Neem een monster van het gehomogeniseerde materiaal en bepaal het asgehalte overeenkomstig ISOTake a sample of the homogenised material and determine the ash content in accordance with ISO
Een krachtige vleesmolen en mixer, waarmee de delen van pluimvee of stukken daarvan kunnen worden gehomogeniseerdHeavy-duty mincing machine and blender capable of homogenising poultry cuts or parts thereof
Bij de productie van de overige, soortgelijke kazen wordt geen vet afgeschept, maar wordt er gehomogeniseerdThere is no equivalent skimming stage in the methods used to produce the other, similar, cheeses, which undergo stages of homogenisation instead
Gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoedingHomogenised food preparations and dietetic food
Van het gehomogeniseerde materiaal worden monsters voor controle-, verhaal- en arbitragedoeleinden genomen, mits dit in overeenstemming is met de regelgeving van de lidstaat inzake monsterneming wat de rechten van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf betreftThe samples for enforcement, defence and referee purposes shall be taken from the homogenised material unless this conflicts with the rules of the Member States on sampling as regards the rights of the food business operator
Als men namelijk zegt dat men geen Turk is, maar Turk heet, betekent dat volgens een bepaalde logica dat alle etnische groepen gehomogeniseerd moeten worden en tot één grote massa moeten worden gemaakt, waaruit dan de nieuwe mens te voorschijn zal komen.There is a huge difference in meaning, because to say I am not a Turk, but I call myself a Turk leads some to reason that all nationalities should be ground together into one pulp from which a new human race can evolve.
NACE ‧.‧: Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoedingNACE ‧.‧: Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food
Hierbij worden het water- en het eiwitgehalte bepaald van monsters gehomogeniseerde karkassen van die soorten pluimveeThe method involves determination of the water and protein contents of samples from homogenised poultry carcases
Dit wordt gemengd met ‧,‧ ml perchloorzuuroplossing als beschreven in punt ‧, onder a), gedurende twee minuten gehomogeniseerd in een mixer als beschreven in punt ‧, onder b), en vervolgens gefiltreerdThis is mixed with ‧,‧ ml perchloric acid solution as specified in point ‧(a), homogenised for two minutes with a blender as described in point ‧(b), and then filtered
gehomogeniseerde en gereconstitueerde tabakhomogenised or reconstituted tobacco
Het is ook belangrijk dat de gegevensverzameling wordt gehomogeniseerd en de behandelingen in de diverse landen op elkaar worden afgestemd.It is also important to harmonise the collection of data and to align the situation on the ground and the treatments used.
De poging om een Europabrede regeling in te voeren voor de presentatie van de seksen in de reclame zou een gehomogeniseerd steriel stereotype tot gevolg hebben.Indeed, an attempt to impose Europe-wide regulation of the presentation of the two genders in advertising would create some kind of homogenised sterile stereotype.
Neem een monster van het gehomogeniseerde materiaal en bepaal het vochtgehalte overeenkomstig ISOTake a sample of the homogenised material and determine the moisture content in accordance with ISO
Het controlelaboratorium neemt van het gehomogeniseerde laboratoriummonster vier monsters van ‧ g voor analyseThe control laboratory shall take from the homogenised laboratory sample four analytical samples of ‧ grams
CPA ‧.‧.‧: Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; gehomogeniseerde en gereconstitueerde tabak; tabaksextracten en tabakssausenCPA ‧.‧.‧: Other manufactured tobacco and substitutes; homogenised or reconstituted tobacco; tobacco extracts and essences
Indien het maximumgehalte voor de droge stof geldt, wordt het gehalte aan droge stof van het product bepaald op een deel van het gehomogeniseerde monster, volgens een methode waarvan is aangetoond dat ze het gehalte aan droge stof accuraat vaststeltIn case the maximum level applies to the dry matter, the dry matter content of the product shall be determined on a part of the homogenised sample, using a method that has been demonstrated to determine accurately the dry matter content
Monsters van faeces en organen moeten worden gehomogeniseerd (in een laboratoriummixer of met stamper en vijzel en steriel zand) in een antibiotisch medium zodat een ‧ %-ige m/v suspensie in het medium ontstaatFaeces samples and organs should be homogenized (in an enclosed blender or using a pestle and mortar and sterile sand) in antibiotic medium and made to ‧ % w/v suspensions in the medium
CPA ‧.‧.‧: Gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoedingCPA ‧.‧.‧: Homogenised food preparations and dietetic food
Aangezien ochratoxine A zeer ongelijkmatig over de partij verdeeld is, moeten de monsters met zeer veel zorg worden bereid (en vooral zeer goed worden gehomogeniseerdAs the distribution of ochratoxin A is non-homogeneous, samples should be prepared-and especially homogenised-with extreme care
ex‧gehomogeniseerde of gereconstitueerde tabak, ook in de vorm van vellen of repenex‧ Homogenised or reconstituted tobacco, whether or not put up in sheets or strips
De monsters worden aseptisch overgebracht in een monsterrecipiënt of een plastic dilutiezak en vervolgens gehomogeniseerd (met een Stomacher of een BlenderThe samples must be aseptically transferred into a sample container or plastic dilution bag and then homogenised (peristaltic stomacher or rotary blender (homogeniser
Pagina 1. Gevonden 6403 zinnen matching zin gehomogeniseerde melk.Gevonden in 3,646 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.