Vertalingen in English:

  • homogenised milk   

Voorbeeld zinnen met "gehomogeniseerde melk", vertaalgeheugen

add example
Melk die wat het vetgehalte betreft, gestandaardiseerd is en gehomogeniseerde melk zijn toegestaan; melk die wat het eiwitgehalte betreft, gestandaardiseerd is, is niet toegestaanStandardisation of the fat content and homogenisation of the milk are allowed, but standardisation of the protein content is forbidden
Volg de procedure voor rauwe melk en gehomogeniseerde melk (zie ISO ‧ \ IDF ‧:‧, §‧.‧) om het vet uit de room te extraherenProceed as with raw milk and homogenized milk (see ISO ‧ \ IDF ‧:‧, §‧.‧) to extract the fat from the cream
Het monster wordt overgebracht in een kom en goed gehomogeniseerdSpread the sample on a tray and homogenise well
De monsters moeten ten minste twee minuten in een plastic dilutiezak worden gehomogeniseerd in ‧ ml dilutievloeistof (‧ % gebufferd peptonwater, ‧ % natriumchlorideoplossing) met ongeveer ‧ cycli van een Stomacher of gehomogeniseerd met een BlenderSamples should be homogenised in a plastic dilution bag for at least two minutes in ‧ ml of dilution media (i.e. ‧ % buffered peptone water, ‧ % sodium chloride solution) at about ‧ cycles of a peristaltic Stomacher or homogenised by a rotary blender (homogeniser
Eindmonster: een gedeelte van het deelmonster of van het gehomogeniseerde verzamelmonsterFinal sample: A part of the reduced sample or of the homogenised aggregate sample
NACE ‧.‧: Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoedingNACE ‧.‧: Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food
Maak de naveleinden zorgvuldig fijn met een geschikt stuk gereedschap, bv. een hamer totdat ze net volledig gehomogeniseerd zijnCrush the heel ends carefully with an appropriate tool, e.g. a hammer, until complete homogenisation has been achieved
andere verwerkte groenten en andere bereidingen en conserven van groenten, alsmede producten op basis van groenten incl. gehomogeniseerde producten voor de voeding van babyOther preserved or processed vegetables and vegetable-based products including homogenized babyfood, dietary preparations and culinary ingredients based exclusively on vegetables
bereide desserts, gehomogeniseerde producten voor de voeding van babyDessert preparations, homogenized babyfoods, dietary products and culinary ingredients containing at least ‧ % cocoa
Neem een monster van het gehomogeniseerde materiaal en bepaal het asgehalte overeenkomstig ISOTake a sample of the homogenised material and determine the ash content in accordance with ISO
Aangezien aflatoxine zeer ongelijkmatig over de partij verdeeld is, moeten de monsters met zeer veel zorg worden bereid (en vooral zeer goed worden gehomogeniseerdAs the distribution of aflatoxin is extremely non-homogeneous, samples should be prepared-and especially homogenised-with extreme care
Vloeibare producten die gehydrolyseerd plantaardig eiwit (HVP) of vloeibare sojasaus bevatten, worden goed geschud of op andere geschikte wijze gehomogeniseerd alvorens het basismonster wordt genomenLiquid products containing hydrolysed vegetable protein (HVP) or liquid soya sauce shall be shaken well, or homogenised by other suitable means, before the incremental sample is taken
Monsters van faeces en organen moeten worden gehomogeniseerd (in een laboratoriummixer of met stamper en vijzel en steriel zand) in een antibiotisch medium zodat een ‧ %-ige m/v suspensie in het medium ontstaatFaeces samples and organs should be homogenized (in an enclosed blender or using a pestle and mortar and sterile sand) in antibiotic medium and made to ‧ % w/v suspensions in the medium
ex ‧ ‧ gehomogeniseerde of gereconstitueerde tabak, ook in de vorm van vellen of repenex ‧ ‧ Homogenised or reconstituted tobacco, whether or not put up in sheets or strips
Alleen volledig gehomogeniseerde monsters leveren reproduceerbare resultatenOnly very finely homogenised samples give reproducible results
Van het gehomogeniseerde verzamelmonster worden monsters voor controle-, verhaal- en referentiedoeleinden genomen, mits dit in overeenstemming is met de regelgeving van de lidstaat inzake de rechten van de exploitant van het levensmiddelenbedrijfThe samples for enforcement, defence and referee purposes shall be taken from the homogenised aggregate sample unless this conflicts with the rules of the Member States as regards the rights of the food business operator
ten derde er een breder beleid moet komen waarmee de toeristische ontwikkeling gecombineerd kan worden met de eerbiediging van het historisch erfgoed, het natuurschoon en de tradities van de toeristische gebieden, die sowieso reeds zwaar te lijden hebben onder de industriële en gehomogeniseerde ontwikkeling van het toerisme.Thirdly: we need a broader-based policy to reconcile tourist developments with the history, landscape and specific traditions of individual tourist areas, many of which have already been disfigured by impersonal, industrial tourist developments.
Van het gehomogeniseerde monster worden identieke monsters genomen voor controle-, verhaal-en referentiedoeleinden, mits dit met de regelgeving van de lidstaat in overeenstemming isThe replicate samples for enforcement, trade (defence) and referee purposes are to be taken from the homogenised sample, unless this conflicts with Member States
Dit wordt gemengd met ‧,‧ ml perchloorzuuroplossing als beschreven in punt ‧, onder a), gedurende twee minuten gehomogeniseerd in een mixer als beschreven in punt ‧, onder b), en vervolgens gefiltreerdThis is mixed with ‧,‧ ml perchloric acid solution as specified in point ‧(a), homogenised for two minutes with a blender as described in point ‧(b), and then filtered
Aangezien ochratoxine A zeer ongelijkmatig over de partij verdeeld is, moeten de monsters met zeer veel zorg worden bereid (en vooral zeer goed worden gehomogeniseerdAs the distribution of ochratoxin A is non-homogeneous, samples should be prepared-and especially homogenised-with extreme care
Indien het maximumgehalte voor de droge stof geldt, wordt het gehalte aan droge stof van het product bepaald op een deel van het gehomogeniseerde monster, volgens een procedure waarvan is aangetoond dat ze het gehalte aan droge stof accuraat vaststeltIn case the maximum level applies to the dry matter, the dry matter content of the product shall be determined on a part of the homogenised sample, using a procedure that has been demonstrated to determine accurately the dry matter content
Herhaal dit proces totdat het gehele monster is gehakt of gehomogeniseerdContinue this process until the entire sample has been minced/homogenised
Industriële diensten in verband met gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoedingIndustrial services for homogenised food preparations and dietetic food
In een geschikte houder wordt ‧ ± ‧ g van het gemalen monster nauwkeurig afgewogen, gemengd met ‧ ml perchloorzuuroplossing, gedurende twee minuten gehomogeniseerd in een mixer en vervolgens gefiltreerdExactly ‧ g +/P ‧ g of the ground sample are weighed in a suitable container, mixed with ‧ ml perchloric acid solution as stated in section ‧, homogenized for two minutes with a blender as described in section ‧, and then filtered
Pagina 1. Gevonden 6403 zinnen matching zin gehomogeniseerde melk.Gevonden in 2,903 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.