Vertalingen in English:

  • homogenised milk   

Voorbeeld zinnen met "gehomogeniseerde melk", vertaalgeheugen

add example
nl Volg de procedure voor rauwe melk en gehomogeniseerde melk (zie ISO ‧ \ IDF ‧:‧, §‧.‧) om het vet uit de room te extraheren
en Proceed as with raw milk and homogenized milk (see ISO ‧ \ IDF ‧:‧, §‧.‧) to extract the fat from the cream
nl Melk die wat het vetgehalte betreft, gestandaardiseerd is en gehomogeniseerde melk zijn toegestaan; melk die wat het eiwitgehalte betreft, gestandaardiseerd is, is niet toegestaan
en Standardisation of the fat content and homogenisation of the milk are allowed, but standardisation of the protein content is forbidden
nl ten derde er een breder beleid moet komen waarmee de toeristische ontwikkeling gecombineerd kan worden met de eerbiediging van het historisch erfgoed, het natuurschoon en de tradities van de toeristische gebieden, die sowieso reeds zwaar te lijden hebben onder de industriële en gehomogeniseerde ontwikkeling van het toerisme.
en Thirdly: we need a broader-based policy to reconcile tourist developments with the history, landscape and specific traditions of individual tourist areas, many of which have already been disfigured by impersonal, industrial tourist developments.
nl Aangezien Fusarium-toxinen zeer ongelijkmatig over de partij verdeeld zijn, moeten de monsters met zeer veel zorg worden bereid en vooral zeer goed worden gehomogeniseerd
en As the distribution of Fusarium toxins is non-homogeneous, samples shall be prepared, and especially homogenised, with extreme care
nl gehomogeniseerde en gereconstitueerde tabak
en homogenised or reconstituted tobacco
nl Van fosfaatbuffer pH ‧ wordt ‧ ml tot ‧ C verwarmd en bij de afgewogen monsterhoeveelheid gevoegd, waarna gehomogeniseerd wordt gedurende ‧ minuten (huishoudmixer, Ultra-Turrax, enz
en ADD ‧ ML OF PHOSPHATE BUFFER SOLUTION, PH ‧, PREVIOUSLY HEATED TO ‧ C, AND HOMOGENIZE FOR ‧ MINUTES (DOMESTIC MIXER, ULTRA-TURRAX, ETC
nl Aangezien aflatoxine zeer ongelijkmatig over de partij verdeeld is, moeten de monsters met zeer veel zorg worden bereid (en vooral zeer goed worden gehomogeniseerd
en As the distribution of aflatoxin is extremely non-homogeneous, samples should be prepared-and especially homogenised-with extreme care
nl gehomogeniseerde producten voor de voeding van baby
en homogenized babyfood, dietary preparations and culinary ingredients except for those based on flour starch or malt extract or based exclusively on fruits or vegetables or containing at least ‧ % cocoa
nl De monsters worden aseptisch overgebracht in een monsterrecipiënt of een plastic dilutiezak en vervolgens gehomogeniseerd (met een Stomacher of een Blender
en The samples must be aseptically transferred into a sample container or plastic dilution bag and then homogenised (peristaltic stomacher or rotary blender (homogeniser
nl De swabsuspensie en de gehomogeniseerde vleessuspensie in de Stomacherzak tellen niet als verdunning en hier moet rekening mee worden gehouden bij de berekening van de decimale verdunning
en The swab suspension and the homogenised meat suspension in the stomacher bag are not a dilution and are to be taken into consideration when calculating as the ‧° dilution
nl De monsters moeten ten minste twee minuten in een plastic dilutiezak worden gehomogeniseerd in ‧ ml dilutievloeistof (‧ % gebufferd peptonwater, ‧ % natriumchlorideoplossing) met ongeveer ‧ cycli van een Stomacher of gehomogeniseerd met een Blender
en Samples should be homogenised in a plastic dilution bag for at least two minutes in ‧ ml of dilution media (i.e. ‧ % buffered peptone water, ‧ % sodium chloride solution) at about ‧ cycles of a peristaltic Stomacher or homogenised by a rotary blender (homogeniser
nl CPA ‧.‧.‧: Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; gehomogeniseerde en gereconstitueerde tabak; tabaksextracten en tabakssausen
en CPA ‧.‧.‧: Other manufactured tobacco and substitutes; homogenised or reconstituted tobacco; tobacco extracts and essences
nl Er worden uit het gehomogeniseerde verzamelmonster identieke monsters voor controle-, verhaal-en arbitragedoeleinden genomen, mits deze procedure met de regelgeving van de lidstaat in overeenstemming is
en Replicate samples for enforcement, trade (defence) and referee purposes shall be taken from the homogenised aggregate sample unless this conflicts with Member States
nl Aan het deel analyseportie (‧ g) worden ‧ delen (‧ ml) verdunningsmiddel toegevoegd en het mengsel wordt vervolgens gedurende ‧ tot ‧ minuten met een stomacherzak of pulsifier gehomogeniseerd
en To the volume of the test portion (‧ g), ‧ volumes (‧ ml) of diluent are added and subsequently the mixture is homogenised using a stomacher or a pulsifier for ‧ to ‧ min
nl De poging om een Europabrede regeling in te voeren voor de presentatie van de seksen in de reclame zou een gehomogeniseerd steriel stereotype tot gevolg hebben.
en Indeed, an attempt to impose Europe-wide regulation of the presentation of the two genders in advertising would create some kind of homogenised sterile stereotype.
nl CPA ‧.‧.‧: Gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
en CPA ‧.‧.‧: Homogenised food preparations and dietetic food
nl De analysemonsters voor vervolgmaatregelen, handels-en arbitragedoeleinden worden genomen uit de gehomogeniseerde laboratoriummonsters mits deze procedure met de regelgeving van de lidstaat in overeenstemming is
en The replicate samples for enforcement, trade (defence) and referee purposes shall be taken from the homogenised material unless this conflicts with Member States
nl Dit wordt gemengd met ‧,‧ ml perchloorzuuroplossing als beschreven in punt ‧, onder a), gedurende twee minuten gehomogeniseerd in een mixer als beschreven in punt ‧, onder b), en vervolgens gefiltreerd
en This is mixed with ‧,‧ ml perchloric acid solution as specified in point ‧(a), homogenised for two minutes with a blender as described in point ‧(b), and then filtered
nl In het kader van het liberaliseringsproces moeten evenwel ook instrumenten ten uitvoer worden gelegd die ons in de gelegenheid stellen de openheid van de gehomogeniseerde markten te meten ten overstaan van de landen van de regio. Bovendien is het van wezenlijk belang dat de toegang tot de grote vervoersnetwerken onderhevig is aan transparante regels zodat het concurrentievermogen van derde landen die tot een geliberaliseerde interne markt willen toetreden niet wordt aangetast.
en Nevertheless, liberalisation must also be accompanied by homogenous instruments for measuring the openness of markets in all the countries of the region and also transparent rules on access to transport networks which ensure the existence of genuine competitiveness for third countries that want to participate in a liberalised domestic market.
nl Neem een monster van het gehomogeniseerde materiaal en bepaal het hydroxyprolinegehalte overeenkomstig ISO
en Take a sample of the homogenised material and determine the hydroxyproline content in accordance with ISO
nl Deze mogen niet worden vervangen door een eengemaakte en gehomogeniseerde regeling die fundamentele schade zou kunnen berokkenen aan deze legitieme en essentiële sector van de economie.
en These should never be replaced by unified and homogenised outside regulation which might fundamentally damage advertising as a quite legitimate and essential sector of national economies.
nl Aan het deel analyseportie (‧ g) worden ‧ delen (‧ ml) verdunningsmiddel toegevoegd en het mengsel wordt vervolgens gedurende ‧ à ‧ minuten met een stomacherzak of pulsifier gehomogeniseerd
en To the volume of the test portion (‧ g), ‧ volumes (‧ ml) of diluent are added and subsequently the mixture is homogenized using a stomacher or a pulsifier for ‧ to ‧ min
nl Hierbij worden het water- en het eiwitgehalte van monsters van gehomogeniseerde delen van pluimvee bepaald
en The method shall involve determination of the water and protein contents of samples from the homogenised poultry cuts
nl Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon; samengestelde gehomogeniseerde produkten voor menselijke consumptie
en Soups and broths and preparations therefor; homogenized composite food preparations
nl Nadat het vereiste aantal te bemonsteren recipiënten gekozen is, zoals in ‧.A.‧ is aangegeven, wordt uit elke recipiënt een monster genomen nadat zo nodig de inhoud ervan gehomogeniseerd is
en Having selected the required number of containers for sampling as indicated in ‧.A.‧, the contents shall be homogenised if necessary and an amount taken from each container
Pagina 1. Gevonden 6403 zinnen matching zin gehomogeniseerde melk.Gevonden in 2,121 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.