uitspraak:  

Vertalingen in Engels:

 • mince   
  (Noun  ) (verb   )
   
  finely chopped meat
   
  finely chopped meat
 • minced meat   
  []
   
  Meat finely chopped by a meat grinder.
   
  Met de vleesmolen gemalen vlees.
 • ground meat   
  []
   
  Meat finely chopped by a meat grinder.
   
  Met de vleesmolen gemalen vlees.
 • hamburger meat   
 • mincemeat   
  (noun   )
 • mince meat   
  []
   
  Meat finely chopped by a meat grinder.
   
  Met de vleesmolen gemalen vlees.
 • forcemeat   
  (noun   )
 • hamburgermeat   
 • mincedmeat   
 • stuffing   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
mince, finely chopped meat
 
past participle of hakken.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Engels. (4)

bal gehakt
chump; fool; not the sharpest tool in the shed; dolt; simple; idiot; putz; bird brain; simpleton
gebraden gehakt
meatloaf; meat loaf
waar gehakt wordt vallen spaanders
you've got to crack a few eggs to make an omelette

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "gehakt", vertaalgeheugen

add example
nl Veterinair certificaat voor vers vlees, met uitzondering van gehakt vlees, van als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen (Equus caballus, Equus asinus en kruisingen daarvan
en Model of veterinary certificate for fresh meat, excluding minced meat, of domestic solipeds (Equus caballus, Equus asinus and their cross-breeds
nl Indien nodig de vermelding gerijpt en/of gehakt aanbrengen
en If appropriate, indicate matured and/or minced
nl Criteria voor de samenstelling van gehakt vlees en etiketteringsvoorschriften daarvoor
en Composition criteria and labelling requirements for minced meat
nl Ik ben blij met de opmerking van de heer Whitehead over gehakt.
en I am very pleased about Mr Whitehead' s remark about minced meat.
nl Nederland ziet erop toe dat vers vlees van pluimvee, gehakt vlees, vleesbereidingen, separatorvlees en vleesproducten die aan de voorschriften van artikel ‧ voldoen, vergezeld gaan van een handelsdocument waarop het volgende wordt vermeld
en The Netherlands shall ensure that fresh poultry meat, minced meat, meat preparations, mechanically separated meat and meat products complying with the conditions set out in Article ‧ is accompanied by a commercial document stating
nl Gehakt vlees en vleesbereidingen die bestemd zijn voor de productie van vleesproducten behoeven evenwel niet te voldoen aan andere specifieke voorschriften van sectie V
en However, minced meat and meat preparations used to produce meat products need not satisfy other specific requirements of Section V
nl Richtlijn ‧/EEG van de Raad van ‧ december ‧ tot vaststelling van de eisen voor de productie van en het handelsverkeer in gehakt, vlees in stukken van minder dan ‧ gram en vleesbereidingen (PB nr. L ‧ van ‧. ‧. ‧, blz
en Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ laying down the requirements for the production of, and trade in, minced meat, meat in pieces of less than ‧ grams and meat preparations (OJ No L ‧, ‧.‧, p
nl b)de dieren waarvan het vlees of gehakt vlees is afgeleid, vóór het slachten niet bedwelmd zijn door een gasinjectie in de schedelholte of onmiddellijk gedood met dezelfde methode, of geslacht volgens de methode waarbij na bedwelming van het dier weefsel van het centrale zenuwstelsel met een lang, staafvormig, in de schedelholte ingebracht instrument wordt beschadigd
en b)animals from which the meat or minced meat was derived have not been slaughtered after stunning by means of gas injected into the cranial cavity or killed by the same method or slaughtered by laceration after stunning of central nervous tissue by means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity
nl Voor van specifieke pathogenen vrije eieren [SPF], vlees van pluimvee [POU], vlees van loopvogels [RAT], vlees van vrij vederwild [WGM], gehakt vlees en separatorvlees van pluimvee [POU- MI/MSM], gehakt vlees en separatorvlees van loopvogels [RAT-MI/MSM], gehakt vlees en separatorvlees van vrij vederwild [WGM-MI/MSM], eieren [E] of eiproducten [EP]
en In the case of specified pathogen-free eggs [SPF], meat of poultry [POU], meat of ratites [RAT], wild game-bird meat [WGM], minced meat and mechanically separated meat of poultry [POU-MI/MSM], minced meat and mechanically separated meat of ratites [RAT-MI/MSM], wild game-bird minced meat and mechanically separated meat [WGM-MI/MSM], eggs [E] or egg products [EP]
nl Onder vers vlees wordt verstaan: alle voor menselijke consumptie geschikte delen, vers, gekoeld of bevroren, van als huisdier gehouden runderen (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis en kruisingen daarvan), met inbegrip van diepgevroren gehakt vlees
en Fresh meat means all parts, whether fresh, chilled or frozen, fit for human consumption of domestic cattle (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis and their cross-breeds), including deep-frozen minced meat
nl Je kop wordt eraf gehakt
en No, I don' t want that
nl Voorts moet een voetnoot worden gerectificeerd in het model van het veterinaire certificaat voor doorvoer/opslag van van specifieke pathogenen vrije eieren, vlees, gehakt vlees en separatorvlees van pluimvee, loopvogels en vrij vederwild, eieren en eiproducten
en In addition, a footnote should be corrected in the model veterinary certificate for transit/storage of specified pathogen-free eggs, meat, minced meat and mechanically separated meat of poultry, ratites and wild game-birds, eggs and egg products
nl gehakt vlees, vleesbereidingen en vleesproducten met vlees als bedoeld onder e), geproduceerd in inrichtingen in het beschermingsgebied overeenkomstig bijlage III, secties V en VI, bij Verordening (EG) nr
en minced meat, meat preparations and meat products containing meat referred to in point (e) and produced in establishments situated in the protection zone in accordance with Sections V and ‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No
nl Gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees mogen na ontdooien niet opnieuw worden ingevroren
en Minced meat, meat preparations and MSM must not be re-frozen after thawing
nl gehakt of op overeenkomstige wijze behandeld vers vlees
en fresh meat minced or treated in a similar fashion
nl Op de onmiddellijke verpakking of de eindverpakking van gehakt vlees en vleesbereidingen moet een keurmerk worden aangebracht
en Minced meat and meat preparations must be marked on the wrapping or packaging with a health mark
nl Voor de toepassing van dit artikel wordt onder vlees verstaan vers vlees, gehakt vlees, separatorvlees en vleesbereidingen als omschreven in de punten ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧ en ‧.‧ van bijlage I bij Verordening (EG) nr
en For the purposes of this Article, meats means fresh meat, minced meat, mechanically separated meat and meat preparations as defined in points ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧ and ‧.‧ of Annex I to Regulation (EC) No
nl In afwachting van de uitkomst van dit voorstel dienen dergelijke afwijkingen van bepaalde voorschriften inzake gehakt vlees te worden gehandhaafd tijdens de extra overgangsperiode waarin deze verordening voorziet
en Pending the outcome of the proposal, it is appropriate to maintain such derogations from certain requirements concerning minced meat during the additional transitional period provided for in this Regulation
nl Ik maak gehakt van jullie
en I minced of you
nl Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart hierbij dat van specifieke pathogenen vrije eieren, het vlees, gehakt vlees en separatorvlees van pluimvee, loopvogels en vrij vederwild, de eieren en/of de eieren en eiproducten zoals in dit certificaat beschreven
en I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that specified pathogen-free eggs, the meat, minced meat and mechanically separated meat of poultry, ratites and wild game-birds, eggs and egg products described in this certificate
nl Het vlees, met inbegrip van gehakt vlees, is afkomstig van een bedrijf waar een bestrijdingsprogramma wordt toegepast dat is erkend als gelijkwaardig met het voor Zweden en Finland goedgekeurde programma
en The meat, including minced meat, comes from an establishment that is subject to a control programme recognised as equivalent to that approved for Sweden and Finland
nl Met het oog op de bescherming van de consument wordt in het verslag van het Europees Parlement tevens bepaald dat ook handelaren en organisaties die gehakt rundvlees of deelstukken en snijresten van rundvlees produceren en in de handel brengen, zich aan de verplichte etiketteringsregeling moeten houden.
en The European Parliament report also proposes, to ensure consumer protection, that operators or organisations producing and marketing minced beef, beef trimmings or cut beef should also be subject to the compulsory labelling system.
nl Onder vers vlees wordt verstaan: alle voor menselijke consumptie geschikte delen, vers, gekoeld of bevroren, van als huisdier gehouden schapen (Ovis aries) en geiten (Capra hircus), met inbegrip van diepgevroren gehakt vlees
en Fresh meat means all parts, whether fresh, chilled or frozen, fit for human consumption of domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus), including deep-frozen minced meat
Pagina 1. Gevonden 653 zinnen matching zin gehakt.Gevonden in 0,392 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.