uitspraak:  

Vertalingen in English:

 • ground meat   
  []
   
  Meat finely chopped by a meat grinder.
   
  Met de vleesmolen gemalen vlees.
 • mince   
  (verb   )
   
  finely chopped meat
 • minced meat   
  []
   
  Meat finely chopped by a meat grinder.
   
  Met de vleesmolen gemalen vlees.
 • mince meat   
  []
   
  Meat finely chopped by a meat grinder.
   
  Met de vleesmolen gemalen vlees.
 • forcemeat   
  (noun   )
 • hamburger meat   
 • hamburgermeat   
 • mincedmeat   
 • mincemeat   
  (noun   )
 • stuffing   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
mince, finely chopped meat
 
past participle of hakken.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (4)

bal gehakt
chump; fool; not the sharpest tool in the shed; dolt; simple; idiot; putz; bird brain; simpleton
gebraden gehakt
meatloaf; meat loaf
waar gehakt wordt vallen spaanders
you've got to crack a few eggs to make an omelette

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "gehakt", vertaalgeheugen

add example
nl De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat gehakt vlees, vleesbereidingen, separatorvlees en vleesproducten die uit vlees van pluimvee bestaan of vlees van pluimvee bevatten en die van herkomst en/of van oorsprong zijn uit noodvaccinatiebedrijven alleen naar andere delen van Italië verplaatst of naar andere lidstaten verzonden worden wanneer dergelijke producten geproduceerd zijn
en The competent authority shall ensure that minced meat, meat preparations, mechanically separated meat and meat products consisting of or containing poultrymeat that come from and/or originate from emergency vaccination holdings are moved to other parts of Italy or dispatched to other Member States, only where such products are produced
nl hetzij [het vlees bevat [vlees zonder been] [en] [gehakt vlees] dat uitsluitend is verkregen van ander vlees zonder been dan slachtafvallen, afkomstig van karkassen waarbij de belangrijkste direct toegankelijke lymfeklieren zijn verwijderd, die gedurende ten minste ‧ uur zijn gerijpt bij een temperatuur van meer dan ‧ °C voordat de beenderen zijn verwijderd; en
en has been kept strictly separate from meat not conforming to the requirements mentioned above during all stages of its production, boning and storage until it has been packed in boxes or cartons for further storage in dedicated areas;]
nl b)aan de runderen waarvan het vlees of gehakt vlees is afgeleid, geen vleesbeendermeel en kanen, afkomstig van herkauwers, zijn vervoederd
en b)the animals from which the bovine meat or minced meat was derived have not been fed meat-and-bone meal or greaves derived from ruminants
nl In afwijking van artikel ‧, lid ‧, is de doorvoer, over de weg of per spoor tussen de in de bijlage bij Beschikking ‧/‧/EG van de Commissie genoemde grensinspectieposten in Letland, Litouwen en Polen, van zendingen vlees, gehakt vlees en separatorvlees van pluimvee, inclusief loopvogels en vrij vederwild, eieren en eiproducten en van specifieke pathogenen vrije eieren, die afkomstig zijn uit en bestemd zijn voor Rusland, rechtstreeks of via een ander derde land, onder de volgende voorwaarden toegestaan
en By way of derogation from Article ‧, transit by road or by rail shall be authorised between the border inspection posts in Latvia, Lithuania and Poland listed in the Annex to Commission Decision ‧/‧/EC, of consignments of meat, minced meat and mechanically separated meat of poultry including ratites and wild game-birds, eggs and egg products and specified pathogen-free eggs coming from and bound for Russia, directly or via another third country, where the following conditions are met
nl onverwerkte producten: levensmiddelen die geen behandeling hebben ondergaan, met inbegrip van producten die zijn verdeeld, in partjes, plakken of stukken gesneden, uitgebeend, gehakt, van de huid ontdaan, gemalen, versneden, gereinigd, bijgesneden, gepeld, geplet, gekoeld, bevroren, diepgevroren of ontdooid
en unprocessed products means foodstuffs that have not undergone processing, and includes products that have been divided, parted, severed, sliced, boned, minced, skinned, ground, cut, cleaned, trimmed, husked, milled, chilled, frozen, deep-frozen or thawed
nl Hij loopt overal rond te bazuinen, zegt dat hij gehakt van je gaat maken
en He' s been laying rubber all over town, telling everybody he' s gonna cream you
nl gehakt vlees, vleesbereidingen en vleesproducten met vlees als bedoeld onder a), geproduceerd overeenkomstig bijlage III, secties V en VI, bij Verordening (EG) nr
en minced meat, meat preparations and meat products containing meat referred to in point (a) and produced in accordance with Sections V and ‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No
nl hetzij [het vlees bevat [vlees zonder been] [en] [gehakt vlees] dat uitsluitend is verkregen van ander vlees zonder been dan slachtafval, afkomstig van karkassen waarbij de belangrijkste direct toegankelijke lymfeklieren zijn verwijderd, die gedurende ten minste ‧ uur zijn gerijpt bij een temperatuur van meer dan ‧ °C voordat de beenderen zijn verwijderd, en waarbij de pH, elektronisch gemeten in het midden van de longissimus dorsi na rijping en vóór ontbening, minder dan ‧,‧ bedroeg, en
en or [contains [boneless meat] [and] [minced meat] , obtained only from de-boned meat other than offal that was obtained from carcasses in which the main accessible lymphatic glands have been removed, which have been submitted to maturation at a temperature above + ‧ °C for at least ‧ hours before the bones were removed and in which the pH value of the meat was below ‧.‧ when tested electronically in the middle of the longissimus-dorsi muscle after maturation and before de-boning, and
nl De volkeren zijn echter geen dieren, en het is een misdaad de volkeren te beschouwen als gehakt.
en But people are not animals and it is a crime to treat them like minced meat.
nl Beschikking van de Commissie van ‧ februari ‧ tot wijziging van Beschikking ‧/‧/EG wat betreft de opneming van inrichtingen in Bulgarije in de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer van gehakt vlees en vleesbereidingen toestaan (Kennisgeving geschied onder nummer C
en Commission Decision of ‧ February ‧ amending Decision ‧/‧/EC as regards the inclusion of establishments in Bulgaria in provisional lists of third-country establishments from which Member States authorise imports of minced meat and meat preparations (notified under document number C
nl Beschikking ‧/EG van de Commissie stelt veterinairrechtelijke voorschriften, gezondheidsvoorschriften en voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van gehakt vlees en van vleesbereidingen uit derde landen vast
en Commission Decision ‧/EC lays down animal and public health conditions and veterinary certification for imports of minced meat and meat preparations from third countries
nl gehakt vlees, vleesbereidingen, separatorvlees en vleesproducten van of met vlees van vrij vederwild
en minced meat, meat preparations, mechanically separated meat and meat products consisting of or containing meat of wild feathered game
nl Bij Beschikking ‧/‧/EG van de Commissie zijn voorlopige lijsten vastgesteld van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer van gehakt vlees en vleesbereidingen toestaan
en Provisional lists of establishments in third countries from which the Member States authorise imports of minced meat and meat preparations have been drawn up by Commission Decision ‧/‧/EC
nl Wanneer de exploitant van een levensmiddelenbedrijf analyses heeft uitgevoerd waaruit blijkt dat het separatorvlees voldoet aan de microbiologische criteria voor gehakt vlees van Verordening (EG) nr. ‧, mag het gebruikt worden in vleesbereidingen die duidelijk niet bestemd zijn om te worden geconsumeerd zonder eerst een hittebehandeling te hebben ondergaan, en in vleesproducten
en If the food business operator has carried out analyses demonstrating that MSM complies with the microbiological criteria for minced meat adopted in accordance with Regulation (EC) No ‧ it may be used in meat preparations that are clearly not intended to be consumed without first undergoing heat treatment and in meat products
nl Veterinair certificaat voor vers vlees, met uitzondering van slachtafval en gehakt vlees, van gekweekte niet-gedomesticeerde dieren van de orde Artiodactyla (met uitzondering van runderen (inclusief Bison, Bubalus en kruisingen daarvan), Ovis aries, Capra hircus, Suidae en Tayassuidae) en van de families Rhinocerotidae en Elephantidae
en Model of veterinary certificate for fresh meat, excluding offal and minced meat, of farmed non-domestic animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae
nl Maar ik heb weinig tijd om gehakt van je te maken!
en But I only got a few minutes to carve you up!
nl Ik wil dan ook voorstellen de voorschriften voor gehakt zoals die in het gemeenschappelijk standpunt staan, ongewijzigd te laten.
en I therefore suggest that we should stick to the provisions on minced beef as laid down in the common position.
nl gehakt vlees: in zeer kleine stukken gehakt of door een gehaktmolen gehaald vlees van een van de in artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ genoemde GN-codes dat minder dan ‧ % zout bevat
en minced meat: any meat that has been minced into fragments or passed through a spiral-screw mincer, and that falls within one of the CN codes referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and contains less than ‧ % salt
nl Exploitanten van levensmiddelenbedrijven waar gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees worden geproduceerd, moeten erop toezien dat de gebruikte grondstoffen aan onderstaande eisen voldoen
en Food business operators producing minced meat, meat preparations or MSM must ensure that the raw materials used satisfy the following requirements
nl II.‧.‧. het [vlees] [gehakt vlees] is opgeslagen en vervoerd overeenkomstig de desbetreffende voorschriften van sectie I, respectievelijk sectie V van bijlage ‧ bij Verordening (EG) nr
en II.‧.‧. the [meat] [minced meat] has been stored and transported in accordance with the relevant requirements of Sections I and V respectively of Annex ‧ to Regulation (EC) No
nl Er mag geen enkele uitzondering worden gemaakt voor gehakt en gesneden rundvlees, zoals de Commissie ook voorstelt, want dat zou neerkomen op het ontrekken aan de etiketteringsplicht van 30% tot 50% van het rundvlees al naar gelang van het land.
en We must not agree to any exemptions, again as the Commission proposes, for minced and cut meat, which would be tantamount to excluding 30% to 50% of beef, according to the country, from the need for mandatory labelling.
nl op al het verse vlees, het gehakte vlees en de vleesbereidingen is hetzij het in Richtlijn ‧/EEG, bijlage I, hoofdstuk XI, vastgestelde keurmerk, hetzij, voor vlees van andere evenhoevigen, het in Richtlijn ‧/EEG, bijlage I, hoofdstuk III, vastgestelde keurmerk, hetzij, voor gehakt vlees en vleesbereidingen, het in Richtlijn ‧/EG, bijlage I, hoofdstuk VI, vastgestelde keurmerk aangebracht
en all such fresh meat, minced meat or meat preparations must bear the health mark in accordance with Chapter ‧ of Annex I to Directive ‧/EEC or in the case of meat from other biungulates the health mark provided for in Chapter ‧ of Annex I to Directive ‧/EEC, or in the case of minced meat and meat preparations the health mark as provided for in Chapter ‧ of Annex I to Directive ‧/EC
nl Wat volledig geconserveerde of halfgeconserveerde vleesproducten die een hittebehandeling hebben ondergaan, afkomstig van gehakt vlees betreft voorzien de aangemelde bepalingen in een maximumgrenswaarde van ‧ mg/kg, terwijl de overeenkomstige maximumgrenswaarden van Richtlijn ‧/‧/EG voor gesteriliseerde vleesproducten ‧ mg/kg bedragen
en However, as regards entirely preserved or semi-preserved heat-treated meat products derived from minced meat, the notified provisions provide for a maximum limit of ‧ mg/kg, whereas the corresponding maximum limits of Directive ‧/‧/EC for sterilised meat products is set at ‧ mg/kg
nl Richtlijn ‧/EEG van de Raad van ‧ december ‧ tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van producten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn ‧/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn ‧/EEG en Richtlijn ‧/EG van de Raad van ‧ december ‧ tot vaststelling van voorschriften voor de productie en het in de handel brengen van gehakt vlees en vleesbereidingen
en Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ laying down animal health and public health requirements governing trade in and imports into the Community of products not subject to the said requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A(I) to Directive ‧/EEC and, as regards pathogens, to Directive ‧/EEC and Council Directive ‧/EC of ‧ December ‧ laying down the requirements for the production and placing on the market of minced meat and meat preparations
nl Ze werden levend in stukken gehakt
en THEY WERE CHOPPED ALlVE
Pagina 1. Gevonden 653 zinnen matching zin gehakt.Gevonden in 0,336 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.