uitspraak:  

Vertalingen in English:

 • ground meat   
  []
   
  Meat finely chopped by a meat grinder.
   
  Met de vleesmolen gemalen vlees.
 • mince   
  (verb   )
   
  finely chopped meat
 • minced meat   
  []
   
  Meat finely chopped by a meat grinder.
   
  Met de vleesmolen gemalen vlees.
 • mince meat   
  []
   
  Meat finely chopped by a meat grinder.
   
  Met de vleesmolen gemalen vlees.
 • forcemeat   
  (noun   )
 • hamburger meat   
 • hamburgermeat   
 • mincedmeat   
 • mincemeat   
  (noun   )
 • stuffing   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
mince, finely chopped meat
 
past participle of hakken.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (4)

bal gehaktchump; fool; simple; not the sharpest tool in the shed; dolt; putz; idiot; simpleton; bird brain
gebraden gehaktmeatloaf; meat loaf
rauw gehaktmett
waar gehakt wordt vallen spaandersyou've got to crack a few eggs to make an omelette

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "gehakt", vertaalgeheugen

add example
Deze richtlijn laat de nationale voorschriften onverlet, die van toepassing zijn op de productie en het in de handel brengen van gehakt vlees, dat bestemd is om te worden gebruikt als grondstof voor de vervaardiging van de in artikel ‧, onder a), bedoelde productenNational rules applicable to the production and placing on the market of minced meat intended for use as raw material for the manufacture of the products referred to in Article ‧ (a) shall be unaffected by this Directive
Voor de invoer van gehakt vlees gelden de volgende voorschriftenThe importation of minced meat is subject to the following conditions
Het laten rusten en koelen van het gehaktResting and cooling the mixture
gehakt vlees, vleesbereidingen, separatorvlees en vleesproducten met vlees als bedoeld onder a), geproduceerd overeenkomstig bijlage III, secties V en VI, bij Verordening (EG) nrminced meat, meat preparations, mechanically separated meat and meat products containing meat referred to in point (a) and produced in accordance with Sections V and ‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No
Richtlijn ‧/EG van de Raad van ‧ december ‧ tot vaststelling van voorschriften voor de productie en het in de handel brengen van gehakt vlees en vleesbereidingen (PB L ‧ van ‧.‧, blzCouncil Directive ‧/EC of ‧ December ‧ laying down the requirements for the production and placing on the market of minced meat and meat preparations (OJ L ‧, ‧.‧, p
Bacteriologische bemonstering in slachthuizen en in bedrijven die gehakt vlees en vleesbereidingen producerenBacteriological sampling in slaughterhouses and at premises producing minced meat and meat preparations
het veterinaire toelatingsnummer van de erkende werkplaats moet bevatten, en voor bevroren gehakt vlees de niet-gecodeerde vermelding van het jaar en de maand van bevriezingbear the veterinary approval number of the approved production plant and in the case of frozen minced meat, the month and year of freezing in clear
op al het verse vlees wordt het bij Richtlijn ‧/EEG, bijlage I, hoofdstuk XI, vastgestelde keurmerk aangebracht, of, wanneer het gaat om vers vlees van andere evenhoevigen, het bij Richtlijn ‧/EEG, bijlage I, hoofdstuk III, vastgestelde keurmerk, dan wel, wanneer het gaat om gehakt vlees en vleesbereidingen, het bij Richtlijn ‧/EG, bijlage I, hoofdstuk VI, vastgestelde keurmerkall such fresh meat shall bear the health mark in accordance with Chapter ‧ of Annex I to Directive ‧/EEC or, in the case of meat from other biungulates, the health mark provided for in Chapter ‧ of Annex I of Directive ‧/EEC, or, in the case of minced meat and meat preparations, the health mark provided for in Chapter ‧ of Annex I of Directive ‧/EC
gehakt vlees/vleesbereidingenMinced meat/Meat preparations
Gehakt vlees en afsnijdsels vallen niet onder deze begripsomschrijvingThis definition does not cover minced meat and trimmings
Vak I.‧.: Aard van de goederen: vul in „hele karkassen”, „halve karkassen”, „voor- en achtervoeten”, „deelstukken”, „slachtafval” of „gehakt vlees”Box reference I.‧: Nature of commodity: Indicate “carcass-whole”, “carcass-side”, “carcass-quarters”, “cuts”, “offal” or “minced meat
Gehakt rundvlees houdt voor de consumenten immers een groter bacteriologisch risico in dan uitgebeend rundvlees en daarom is de productiedatum zeer belangrijke informatie.Minced meat involves a much greater bacteriological risk for consumers than larger pieces of beef, so the production date is a very important piece of information.
de verzending van vers vlees, gehakt vlees, vleesbereidingen en vleesproducten van pluimvee, andere in gevangenschap levende vogels en vrij vederwild uit het gebiedthe dispatch from the zone of fresh meat, minced meat, meat preparations and meat products from poultry and other captive birds and wild feathered game
hetzij [het vlees bevat [vlees zonder been] [en] [gehakt vlees] dat uitsluitend is verkregen van ander vlees zonder been dan slachtafvallen, afkomstig van karkassen waarbij de belangrijkste direct toegankelijke lymfeklieren zijn verwijderd, die gedurende ten minste ‧ uur zijn gerijpt bij een temperatuur van meer dan ‧ °C voordat de beenderen zijn verwijderd, en waarbij de pH, elektronisch gemeten in het midden van de longissimus dorsi na rijping en vóór ontbening, minder dan ‧,‧ bedroeg, enor [contains [boneless meat] [and] [minced meat] , obtained only from de-boned meat other than offal that was obtained from carcases in which the main accessible lymphatic glands have been removed, which have been submitted to maturation at a temperature above + ‧ °C for at least ‧ hours before the bones were removed and in which the pH value of the meat was below ‧,‧ when tested electronically in the middle of the longissimus dorsi muscle after maturation and before de-boning, and
Bij de bemonstering van gehakt vlees en vleesbereidingen ter bepaling van E. coli en het aeroob kiemgetal en de bemonstering van karkassen ter bepaling van Enterobacteriaceae en het aeroob kiemgetal kan de frequentie worden teruggebracht tot eenmaal per twee weken als de resultaten gedurende zes weken achter elkaar toereikend zijnAs regards the sampling of minced meat and meat preparations for E. coli and aerobic colony count analyses and the sampling of carcases for Enterobacteriaceae and aerobic colony count analyses, the frequency may be reduced to fortnightly testing if satisfactory results are obtained for six consecutive weeks
blijft invoer van gehakt vlees verbodenthe import of minced meat remains prohibited
Gehakt vlees moet, behalve aan de bepalingen van lid ‧, ook voldoen aan de volgende eisenMinced meat must meet the following requirements in addition to those listed in paragraph
Bulgarije heeft een lijst toegezonden van inrichtingen die gehakt vlees en vleesbereidingen produceren, waarvoor de bevoegde autoriteit voldoende garanties heeft gegeven dat de inrichtingen aan de communautaire voorschriften voldoenBulgaria has sent a list of establishments producing minced meat and meat preparations for which the competent authority provided satisfactory guarantees that the establishments comply with Community rules
Verordening (EG) nr. ‧/‧ stelt bepaalde voorschriften vast voor de grondstoffen die worden gebruikt bij de vervaardiging van gehakt en voor de etiketteringRegulation (EC) No ‧/‧ lays down certain requirements concerning the raw material used to prepare minced meat and labelling
Laat maar eens zien hoe je neurale netwerk gehakt van hem maaktYeah, I' d like to see your neural flex tear him down a peg
Om in de Gemeenschap te mogen worden ingevoerd, moeten diepgevroren gehakt vlees als bedoeld in artikel ‧, en diepgevroren vleesbereidingen als bedoeld in artikelIn order to be imported into the Community, deep-frozen minced meat as referred to in Article ‧ and deep-frozen meat preparations as referred to in Article ‧ must
De lidstaten staan gedurende ‧ dagen volgende op de in lid ‧ bedoelde datum, de invoer toe van gehakt vlees en van vleesbereidingen, geproduceerd en gecertificeerd overeenkomstig het bepaalde in Beschikking ‧/EGMember States shall authorise the importation of minced meat and meat preparations, produced and certified according to the requirements of Decision ‧/EC during the ‧ days following the date mentioned in paragraph
Onmiddellijk na de productie moet gehakt vlees van een onmiddellijke verpakking en/of een verpakking worden voorzien enImmediately after production, minced meat and meat preparations must be wrapped or packaged and be
Pagina 1. Gevonden 653 zinnen matching zin gehakt.Gevonden in 0,707 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.