uitspraak:  

Vertalingen in English:

 • ground meat   
  []
   
  Meat finely chopped by a meat grinder.
   
  Met de vleesmolen gemalen vlees.
 • mince   
  (verb   )
   
  finely chopped meat
 • minced meat   
  []
   
  Meat finely chopped by a meat grinder.
   
  Met de vleesmolen gemalen vlees.
 • mince meat   
  []
   
  Meat finely chopped by a meat grinder.
   
  Met de vleesmolen gemalen vlees.
 • forcemeat   
  (noun   )
 • hamburger meat   
 • hamburgermeat   
 • mincedmeat   
 • mincemeat   
  (noun   )
 • stuffing   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
mince, finely chopped meat
 
past participle of hakken.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (4)

bal gehakt
chump; fool; not the sharpest tool in the shed; dolt; simple; idiot; putz; bird brain; simpleton
gebraden gehakt
meatloaf; meat loaf
waar gehakt wordt vallen spaanders
you've got to crack a few eggs to make an omelette

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "gehakt", vertaalgeheugen

add example
nl Vak I.‧: Aard van de goederen: vul in „hele karkassen”, „halve karkassen”, „voor- en achtervoeten”, „deelstukken” of „gehakt vlees”
en Box reference I.‧: Nature of commodity: Indicate ‘carcass-whole’, ‘carcass-side’, ‘carcass-quarters’, ‘cuts’, or ‘minced meat
nl De lidstaten verbieden het in de handel brengen van vers vlees, gehakt vlees en vleesbereidingen, verkregen van ziektegevoelige dieren en geproduceerd in inrichtingen in het beschermingsgebied
en Member States shall ensure that the placing on the market of fresh meat, minced meat and meat preparations from animals of susceptible species produced in establishments situated in the protection zone shall be prohibited
nl Vers vlees zoals bedoeld in lid ‧ tot en met lid ‧ hierboven omvat ook gehakt vlees dat voldoet en vleesbereidingen die voldoen aan Richtlijn ‧/EG van de Raad tot vaststelling van voorschriften voor de productie en het in de handel brengen van gehakt en vleesbereidingen
en Fresh meat referred to in paragraphs ‧ to ‧ shall include minced meat and meat preparations in accordance with Council Directive ‧/EC laying down the requirements for the production and placing on the market of minced meat and meat preparations
nl Geef me je portemonnee, of ik maakt gehakt van jullie
en Give me your wallet or I' il spill your guts right here on the street
nl Verordening (EG) nr. ‧/‧ van het Europees Parlement en de Raad van ‧ april ‧ houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong betreft onder meer de gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van vers vlees, gehakt vlees, separatorvlees, vleesbereidingen, vlees van gekweekt wild, vleesproducten, met inbegrip van behandelde magen, blazen en darmen, en zuivelproducten
en Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin concerns, amongst others, the health conditions for the production and marketing of fresh meat, minced meat, mechanically separated meat, meat preparations, farmed game meat, meat products, including treated stomachs, bladders and intestines, and dairy products
nl Vooral als ' t in mootjes was gehakt
en Especially if he chopped it up
nl Overwegende dat derhalve, ten aanzien van bepaalde landen, voorlopige lijsten van inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees en vleesbereidingen kunnen worden opgesteld volgens de bij Beschikking ‧/EG van de Raad vastgestelde procedure
en Whereas provisional lists of establishments producing minced meat and meat preparations can thus be drawn up in accordance with the procedure laid down in Decision ‧/EEC in respect of certain countries
nl voor vers vlees, met inbegrip van gehakt vlees, zijn deze bepalingen vervangen door Richtlijn ‧/EG van de Raad; derhalve moet Beschikking ‧/EEG worden bijgewerkt met het oog op de huidige consolidering
en however this has been superceded for fresh meat including minced meat by Council Directive ‧/EC therefore, it is appropriate to update Decision ‧/EEC as a basis for the present consolidation
nl Met betrekking tot het probleem van de etikettering van gehakt rundvlees in het geval dat dit vlees met vlees van andere soorten is vermengd, zijn talrijke vragen gerezen
en Various questions have been raised about the labelling of minced beef when it is mixed with meats of other species
nl Veterinair certificaat voor vers vlees, met uitzondering van gehakt vlees, van als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen (Equus caballus, Equus asinus en kruisingen daarvan
en Model of veterinary certificate for fresh meat, excluding minced meat, of domestic solipeds (Equus caballus, Equus asinus and their cross-breeds
nl Vlees van pluimvee of gekweekt vederwild, inclusief gehakt vlees, separatorvlees en vleesbereidingen of vleesproducten, dat niet voldoet aan de voorschriften van artikel ‧ van Richtlijn ‧/‧/EG en daarom beperkt is tot de nationale markt van de betrokken lidstaat overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, onder g), van Richtlijn ‧/‧/EG of artikel ‧, lid ‧, onder f), i), en lid ‧, onder c), van Richtlijn ‧/‧/EEG kan worden gemerkt met
en Meat from poultry or farmed feathered game, including minced meat, mechanically separated meat and meat preparations and or meat products, which do not satisfy the requirements laid down in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC and are therefore restricted to the national market of the affected Member State in accordance with paragraph (g) of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC or paragraphs ‧(f)(i) and (c) of Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC, may be marked with
nl Je kop wordt eraf gehakt
en No, I don' t want that
nl tenzij de bevoegde autoriteit toestaat dat er onmiddellijk vóór het hakken wordt uitgebeend, moet bevroren of diepgevroren vlees dat voor de bereiding van gehakt vlees of vleesbereidingen is bestemd, vóór het invriezen zijn uitgebeend
en Unless the competent authority authorises boning immediately before mincing, frozen or deep-frozen meat used for the preparation of minced meat or meat preparations must be boned before freezing
nl Criteria voor de samenstelling van gehakt vlees en etiketteringsvoorschriften daarvoor
en Composition criteria and labelling requirements for minced meat
nl gehakt vlees, vleesbereidingen en vleesproducten met vlees als bedoeld onder e), geproduceerd in inrichtingen in het beschermingsgebied overeenkomstig bijlage III, secties V en VI, bij Verordening (EG) nr
en minced meat, meat preparations and meat products containing meat referred to in point (e) and produced in establishments situated in the protection zone in accordance with Sections V and ‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No
nl gehakt vlees, vleesbereidingen, separatorvlees en vleesproducten met vlees als bedoeld onder b), geproduceerd overeenkomstig bijlage III, secties V en VI, bij Verordening (EG) nr
en minced meat, meat preparations, mechanically separated meat and meat products containing meat referred to in point (b) and produced in accordance with Sections V and ‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No
nl delen zonder been, uitgevoerd naar de Verenigde Staten overeenkomstig Verordening (EEG) nr. ‧ van de Commissie ‧ ‧ delen zonder been, ieder deel afzonderlijk verpakt, met een gehalte aan mager rundvlees (met uitzondering van vet) van ‧ % of meer ‧ ‧ ander, met inbegrip van gehakt vlees, met een gehalte aan mager rundvlees (met uitzondering van vet) van ‧ % of meer ‧ ‧ ander ‧ ‧ ‧ Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren
en Boned cuts exported to the United States of America under the conditions laid down in Regulation (EEC) No ‧ ‧ ‧ Boned cuts, each piece individually wrapped with a lean bovine meat content (excluding fat) of ‧ % or more ‧ ‧ Other, including minced meat, with a lean meat content (excluding fat) of ‧ % or more ‧ ‧ Other ‧ ‧ ‧ Edible offal or bovine animals, swine, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen
nl De criteria voor de samenstelling van gehakt vlees, met name ten aanzien van het vetgehalte en de verhouding bindweefsel/vleeseiwit, dienen beoordeeld te worden
en Composition criteria of minced meat regarding in particular the content of fat and the connective tissue: meat protein ratio should be assessed
nl Ook nu nog beschuldigen wij de andere instellingen van de Europese Unie van het feit dat zij deze op onaanvaardbare wijze tegenhouden. Ik wil nu speciaal iets zeggen over het amendement in verband met de categorie dieren en niet over het tweede amendement waarin sprake is van gehakt.
en This may take us into a conciliation procedure, thereby delaying application of the regulation and the European Parliament, let me remind you, is in favour of applying the regulation at the earliest possible date and has blamed and continues to blame the other institutions of the European Union for the intolerable delay.
nl hetzij [de colli [vlees] [gehakt vlees] van een identificatiemerk voorzien zijn overeenkomstig sectie I van bijlage ‧ bij Verordening (EG) nr. ‧/‧;]
en or [the packages of [meat] [minced meat] have been marked with an identification mark in accordance with Section I of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧;]
nl Moeder in moten gehakt
en " Hacked mother with meat cleaver "
nl Rauw vlees en rauwe slachtafvallen, gehakt doch niet verder bereid, die, alleen om het hanteren en het vervoer ervan te vergemakkelijken, in een folie van kunststof zijn verpakt (ook indien in worstvorm), blijven evenwel onder dit hoofdstuk ingedeeld
en However, this chapter covers meat offal, raw, minced, or finely chopped but not further prepared, wrapped in plastic material (even in the form of sausages) solely for ease of handling or transport
Pagina 1. Gevonden 653 zinnen matching zin gehakt.Gevonden in 0,675 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.