Vertalingen in English:

 • accompanist   
  (noun   )
   
  A person who provides musical accompaniment.
   
  Een persoon die voor muzikale begeleiding zorgt.
 • companian   
 • attendant       
  (noun, adjv   ) []
   
  A person employed to look after someone or something.
   
  Een persoon belast met de zorg over iemand of iets.
 • buddy     
  (noun   )
 • companion         
  (noun   )
 • comrade     
  (noun   )
 • escort     
  (verb, noun   )
 • monitor   
  (verb, noun   )
 • pal   
  (noun   )

Voorbeeld zinnen met "begeleider", vertaalgeheugen

add example
nl personen die om medische redenen regelmatig naar de lidstaten moeten reizen en hun noodzakelijke begeleiders
en persons needing to visit regularly for medical reasons and necessary accompanying persons
nl Indien de doorgeleiding door de lucht gebeurt, worden de over te nemen persoon en eventuele begeleiders vrijgesteld van de verplichting een luchthaventransitvisum aan te vragen
en If the transit operation takes place by air, the person to be readmitted and possible escorts shall be exempted from having to obtain an airport transit visa
nl De opleiding van nationale begeleiders gebeurt in een subregionale opleiding die relevante informatie over de verificatieregeling verstrekt, in het bijzonder met betrekking tot de wijze waarop de inspecties volgens artikel ‧ worden uitgevoerd
en Training of national escorts will be undertaken through a sub-regional training course designed to provide relevant information about the verification regime, in particular the conduct of inspections under Article VI
nl Er is ook toenemende zorg over de situatie van minderjarigen, die zonder begeleiding arriveren of bij aankomst van hun begeleiders worden gescheiden.
en However, there is growing concern about what is happening to minors - unaccompanied or separated at arrival.
nl Sommige Europese regio's spelen een cruciale rol in de integratie van minderjarige immigranten zonder begeleider
en recalls that some European regions play a vital role in integrating unaccompanied migrant children in their territory
nl Het 'rechtsvacuüm? waar zowel de lidstaten als de begeleiders zich bij uitzetting herhaalde malen in hebben bevonden, is niet bepaald nuttig geweest voor het afbakenen van de verschillende rollen en bevoegdheden.
en The state of 'legal limbo' in which both states and escorts accompanying persons in the process of being expelled found themselves was of no help in defining their roles and responsibilities.
nl Voorgestelde plaats van grensoverschrijding (grensdoorlaatpost), datum, tijdstip van overdracht en eventuele begeleiders
en Proposed border crossing point, date, time of transfer and possible escorts
nl Laat haar zien dat je het aankunt haar begeleider te zijn
en Show her you can handle being her escort
nl Arrest van het Hof (Derde kamer) van ‧ december ‧ in de gevoegde zaken C-‧/‧ en C-‧/‧ (verzoeken van het Symvoulio tis Epikrateias om een prejudiciële beslissing): Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia AE tegen Ypourgos Oikonomikon (Zesde BTW-richtlijn- Artikel ‧, A, lid ‧, sub b- Vrijstellingen- Handelingen die nauw samenhangen met ziekenhuisverpleging of medische verzorging- Terbeschikkingstelling van telefoons en verhuur van televisietoestellen aan ziekenhuispatiënten- Levering van bedden en maaltijden aan hun begeleiders
en Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ December ‧ in Joined Cases C-‧/‧ and C-‧/‧, References for a preliminary ruling from the Simvoulio tis Epikratias, Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia AE v Ipourgos Ikonomikon (Sixth VAT Directive- Article ‧A(b)- Exemptions- Activities closely related to hospital and medical care- Provision of telephone services and hiring out of televisions to in-patients- Provision of beds and meals to persons accompanying in-patients
nl Bij het toepassen van dit artikel schenkt de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert bijzondere aandacht aan de behoeften van personen met beperkte mobiliteit en kunnen eventuele begeleiders, alsook aan de behoeften van alleenreizende kinderen
en In applying this Article, the operating air carrier shall pay particular attention to the needs of persons with reduced mobility and any persons accompanying them, as well as to the needs of unaccompanied children
nl Gelukkig is de Noord Koreaanse begeleider niet erg sterk in encryptie
en Luckily the North Korean fixer' s side aren' t great at encryption
nl begeleidende echtgenoot/echtgenote ongeacht zijn/haar leeftijd of een begeleider van een persoon als bedoeld in de punten a tot en met d
en accompany spouse/partner irrespective of age, or a person who has to accompany persons included in (a)-(d
nl Behoren diensten door personen in de zin van artikel ‧ A, lid ‧, sub b, van richtlijn ‧/‧/EEG, bestaande in het gebruik van telefoon en televisie door patiënten, alsmede voedsel en bed door begeleiders van patiënten, tot de handelingen die nauw samenhangen met ziekenhuisverpleging en medische verzorging in de zin van vorenstaande bepaling, als handelingen die bij die verpleging of verzorging bijkomend maar ook passend daarvoor zijn?
en Do services supplied by persons referred to in Article ‧A(b) of Directive ‧/‧/EEC comprising the grant of use of a telephone and a television to patients and the provision of food and a bed to persons accompanying patients come under activities closely related to hospital and medical care, within the meaning of that provision, as activities ancillary to that care but also essential to it?
nl voorgenomen grensdoorlaatpost, tijdstip van overdracht en eventueel gebruik van begeleiders
en envisaged border crossing point, time of transfer and possible use of escorts
nl voor de begeleider, het op de dag van de vlucht geldende beste tarief
en for persons accompanying: the best fare available for the flight taken
nl Luchtvaartmaatschappijen die een vlucht uitvoeren, geven voorrang aan personen met beperkte mobiliteit en hun eventuele begeleiders of officiële geleidehonden, alsmede aan alleenreizende kinderen
en Operating air carriers shall give priority to carrying persons with reduced mobility and any persons or certified service dogs accompanying them, as well as unaccompanied children
nl Dit is je begeleider Tobias Beecher
en This is your sponsor, Tobias Beecher
nl Uw vrouw heeft me gevraagd als begeleider
en Your wife has asked me to play for her next appearance
nl Aan de persoon met een handicap of met beperkte mobiliteit die een boeking of vervoerbewijs heeft en voldoet aan de in artikel ‧, lid ‧, onder a), gestelde voorwaarden, maar die niettemin op grond van zijn handicap of beperkte mobiliteit de toegang tot het voertuig is geweigerd, wordt, alsmede aan zijn begeleider in de zin van lid ‧ van dit artikel, de keus gelaten tussen
en If a disabled person or a person with reduced mobility, who holds a reservation or has a ticket and has complied with the requirements of Article ‧(a), is nonetheless refused permission to board on the grounds of his disability or reduced mobility, that person and any accompanying person pursuant to paragraph ‧ of this Article shall be offered the choice between
nl Voorgestelde plaats van grensoverschrijding, datum, tijdstip van overdracht en eventuele begeleiders
en Proposed border crossing point, date, time of transfer and possible escorts
nl Levering van bedden en maaltijden aan hun begeleiders
en Provision of beds and meals to persons accompanying in-patients
nl begeleider(s): het beveiligingspersoneel dat verantwoordelijk is voor de begeleiding van onderdanen van een derde land op een gezamenlijke vlucht, de personen die belast zijn met de medische verzorging, alsmede de tolken
en escort(s), means the security personnel responsible for accompanying third-country nationals on a joint flight and the persons in charge of medical care and interpreters
nl in alle gevallen van terugkeer: voorlichting aan onderdanen van derde landen over de terugkeer in het algemeen, advies aan individuen over de mogelijkheden voor vrijwillige terugkeer, kosten voor vertaling, het verschaffen van essentiële reisdocumenten, kosten voor noodzakelijke, aan de terugkeer voorafgaande medische controles, reiskosten en kosten voor levensmiddelen voor terugkeerders en begeleiders, inclusief medisch personeel en tolken, logies voor begeleiders, inclusief medisch personeel en tolken, kosten voor vervoer in de lidstaat en tot het land van terugkeer en samenwerking met de instanties van het land van herkomst, eerder verblijf of doorreis
en in all cases of return, information to third-country nationals on return in general, counselling to individuals on the possibilities for voluntary return, translation costs, procurement of indispensable travel documents, costs of necessary pre-return medical checks, costs of travel and food for returnees and escorts, including medical staff and interpreters, accommodation for escorts including medical staff and interpreters, costs of transport in the Member State and up to the country of return and cooperation with the authorities of the country of origin, former residence or transit
Pagina 1. Gevonden 260 zinnen matching zin begeleider.Gevonden in 0,736 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.