Vertalingen in English:

 • accompanist   
  (noun   )
   
  A person who provides musical accompaniment.
   
  Een persoon die voor muzikale begeleiding zorgt.
 • companian   
 • attendant       
  (noun, adjv   ) []
   
  A person employed to look after someone or something.
   
  Een persoon belast met de zorg over iemand of iets.
 • buddy     
  (noun   )
 • companion         
  (noun   )
 • comrade     
  (noun   )
 • escort     
  (verb, noun   )
 • monitor   
  (verb, noun   )
 • pal   
  (noun   )

Voorbeeld zinnen met "begeleider", vertaalgeheugen

add example
nl Indien een gehandicapte of een persoon met beperkte mobiliteit wordt bijgestaan door een begeleider, moet deze persoon op verzoek de benodigde bijstand mogen verlenen in de haven en bij het in- en ontschepen
en Where a disabled person or person with reduced mobility is assisted by an accompanying person, this person must, if requested, be allowed to provide the necessary assistance in the port and with embarking and disembarking
nl een begeleidende echtgeno(o)t(e)/partner ongeacht zijn/haar leeftijd of een begeleider van een persoon als bedoeld in punt a) tot en met d
en accompany spouse/partner irrespective of age, or a person who has to accompany persons included in (a)-(d
nl Voordat een persoon wordt overgedragen, treffen de bevoegde autoriteiten van Montenegro en de betrokken lidstaat vooraf schriftelijk een regeling met betrekking tot de datum van overdracht, de plaats van binnenkomst, eventuele begeleiders en andere voor de overdracht relevante gegevens
en Before returning a person, the competent authorities of Montenegro and the Member State concerned shall make arrangements in writing in advance regarding the transfer date, the point of entry, possible escorts and other information relevant to the transfer
nl De persoon die recht heeft op de korting beslist zelf over de noodzaak van een begeleider
en The person entitled to discount decides the need for escort
nl Projectkosten - gebaseerd op vaste bedragen (incl. begeleiders)
en Project costs - scale of unit cost (including youth leaders)
nl Naast of tegenover de rolstoelplaatsen moet ten minste één zitplaats beschikbaar zijn voor een begeleider
en At least one seat shall be available either adjacent to or facing to the wheelchair spaces for a companion to travel with the wheelchair user
nl Als de begeleiders alleen door de organiserende lidstaat geleverd worden, zorgt elke deelnemende lidstaat ervoor dat er ten minste twee vertegenwoordigers aan boord zijn
en If the escorts are to be provided solely by the organising Member State, each participating Member State shall ensure the presence of at least two representatives on board
nl Ander personeel, zoals medisch personeel, veiligheidspersoneel, begeleiders van kinderen, escortes, technisch personeel, artiesten, tolken, die taken verrichten in de cabine, dragen geen uniform dat hen voor de passagiers als cabinepersoneel herkenbaar maakt, tenzij zij voldoen aan de eisen van dit subdeel en aan andere toepasselijke eisen van deze verordening
en Other personnel, such as medical staff, security staff, child minders, escorts, technical staff, entertainers, interpreters, who undertake tasks in the cabin, shall not wear a uniform which might identify them to passengers as a cabin crew member, unless they comply with the requirements of this Subpart and any other applicable requirements of this Regulation
nl Een begeleider kan worden goedgekeurd voor het begeleiden van hoogstens twee explosievenspeurhonden
en One handler may be approved for leading a maximum of two EDDs
nl voorgenomen plaats van binnenkomst, tijdstip van overdracht en eventueel gebruik van begeleiders
en envisaged point of entry, time of transfer and possible use of escorts
nl Opleiding van nationale begeleiders
en training of national escorts
nl Volgens het standpunt van de Raad in eerste lezing wordt, indien de vervoerder ten aanzien van een passagiersdienst een dergelijke eis stelt, de begeleider kosteloos vervoerd en krijgt hij, indien mogelijk, een zitplaats naast de gehandicapte of de PRM
en In the Council first reading position, if the carrier makes such a request with respect to a passenger service, the accompanying person shall be carried free of charge and, where feasible, seated next to the disabled person or PRM
nl Ik geef je zaak aan een andere begeleider
en Thank you.I' m transferring you to another counselor
nl voorgenomen plaats van grensoverschrijding (grensdoorlaatpost), tijdstip van overdracht en eventueel gebruik van begeleiders
en envisaged border crossing point, time of transfer and possible use of escorts
nl Indien toestemming is verleend voor een behandeling in een andere lidstaat, en de nationale wetgeving van het bevoegde orgaan voorziet in de vergoeding van de aan de behandeling verbonden reis- en verblijfkosten van de verzekerde, worden deze kosten voor de betrokkene en zo nodig voor een begeleider door dat orgaan betaald
en Where the national legislation of the competent institution provides for the reimbursement of the costs of travel and stay which are inseparable from the treatment of the insured person, such costs for the person concerned and, if necessary, for a person who must accompany him/her, shall be assumed by this institution when an authorisation is granted in the case of treatment in another Member State
nl Een door een begeleider bediende of van een bestuurdersplaats voorziene grasmaaimachine, dan wel een machine met één of meer grassnijdende hulpstukken, waarbij het snijelement zich in een vlak beweegt dat bij benadering parallel met de grond is en waarvan de snijhoogte ten opzichte van de grond wordt ingesteld door middel van wielen, een luchtkussen of glijders, enz. en die door een verbrandingsmotor of een elektrische motor wordt aangedreven
en A walk-behind or ride-on grass cutting machine or a machine with grass-cutting attachment(s) where the cutting device operates in a plane approximately parallel to the ground and which uses the ground to determine the height of cut by means of wheels, air cushion or skids, etc., and which utilises an engine or an electric motor for a power source
nl personen die om medische redenen regelmatig naar de lidstaten moeten reizen en hun noodzakelijke begeleiders
en Persons needing to visit regularly for medical reasons and necessary accompanying persons
nl stelt zij de operationele details en procedures vast en bepaalt zij in overleg met de deelnemende lidstaten hoeveel begeleiders er nodig zijn in het licht van het aantal te verwijderen onderdanen van derde landen
en define the operational details and procedures and determine, in agreement with the participating Member States, the number of the escorts which is appropriate in relation to the number of third-country nationals to be removed
nl De ander is z' n begeleider
en The other man is the handler
nl Deze begeleider wordt kosteloos vervoerd en krijgt zo mogelijk een plaats naast de gehandicapte of de persoon met beperkte mobiliteit
en Such an accompanying person shall be transported free of charge and, where feasible, seated next to the disabled person or person with reduced mobility
nl het vervoer van de dieren naar een slachthuis naar zijn mening een onaanvaardbaar risico zou hebben betekend voor het welzijn van de dieren of voor de begeleiders van het transport
en or [(a) which have been slaughtered on the holding of origin, following authorisation by an official veterinarian responsible for the holding, who has provided a written statement that
nl U slaapt in het verblijf van de begeleiders
en You' il be bunking in the orderlies ' quarters
nl Voor de Commissie is de kwestie van de gewapende begeleiders slechts een onderdeel van de ruimere problematiek van de optimale veiligheidsmaatregelen voor transatlantische of interne vluchten
en The Commission regards sky marshals as just one aspect of the broader issue of the need to adopt optimum security measures for transatlantic or domestic flights
nl Hij was begeleider
en He was a grown- up chaperone
Pagina 1. Gevonden 260 zinnen matching zin begeleider.Gevonden in 0,216 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.