Vertalingen in Engels:

 • accompanist   
  (noun   )
   
  A person who provides musical accompaniment.
   
  Een persoon die voor muzikale begeleiding zorgt.
 • companian   
 • buddy     
  (noun   )
 • companion         
  (noun   )
 • comrade     
  (noun   )
 • pal   
  (noun   )
 • attendant       
  (noun, adjv   ) []
   
  A person employed to look after someone or something.
   
  Een persoon belast met de zorg over iemand of iets.
 • chaperon   
  (verb, noun   )
   
  begeleid(st)er
 • chaperone   
   
  begeleid(st)er
 • escort     
  (verb, noun   )
 • guide         
  (verb, noun   )
 • monitor   
  (verb, noun   )

Voorbeeld zinnen met "begeleider", vertaalgeheugen

add example
nl De persoon die recht heeft op de korting beslist zelf over de noodzaak van een begeleider
en The person entitled to discount decides the need for escort
nl Voorgestelde plaats van grensoverschrijding, datum, tijdstip van overdracht en eventuele begeleiders
en Proposed border crossing point, date, time of transfer and possible escorts
nl Het verheugt mij ten slotte dat men er bij de onderhandelingen in is geslaagd zoveel mogelijk hulp voor personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit na te streven en te waarborgen. Zo kunnen zij een begeleider op de reis meenemen zonder extra kosten te betalen.
en Lastly, I am very pleased that during negotiations, we managed to research and guarantee the maximum level of assistance for disabled persons and persons with reduced mobility, giving them the option of being accompanied at no extra cost.
nl B5-0345/2003 van mevrouw Berès, namens de PSE-Fractie, over de arrestatie van Europese journalisten, een Amerikaanse vertaler en hun Laotiaanse begeleiders;
en B5-0345/2003 by Mrs Pervenche Berès, on behalf of the Group of the Party of European Socialists, on the arrests of European journalists, an American translator and their local companions;
nl Die zijn er om studenten te beschermen tegen intimidatie door hun begeleiders
en They exist to protect a medical student from feeling they have to comply...... with the suggestions of one of their supervisors
nl begeleider(s): het beveiligingspersoneel dat verantwoordelijk is voor de begeleiding van onderdanen van een derde land op een gezamenlijke vlucht, de personen die belast zijn met de medische verzorging, alsmede de tolken
en escort(s), means the security personnel responsible for accompanying third-country nationals on a joint flight and the persons in charge of medical care and interpreters
nl Je hebt beloofd dat je je begeleider zou bellen
en I told you.- You promised me you' d call your sponsor
nl Als je begeleider erachter komt, kun je eruit gegooid worden
en If your counselor catches you using, you can get kicked out
nl Als dat gebeurt, beloof me dan dat je nieuwe begeleiders neemt
en If that happens, promise me you' il put some new people around you
nl Indien de doorgeleiding door de lucht gebeurt, worden de over te nemen persoon en eventuele begeleiders vrijgesteld van de verplichting een luchthaventransitvisum aan te vragen
en If the transit operation is effected by air, the person to be readmitted and possible escorts shall be exempt from having to obtain an airport transit visa
nl Volgens het standpunt van de Raad in eerste lezing wordt, indien de vervoerder ten aanzien van een passagiersdienst een dergelijke eis stelt, de begeleider kosteloos vervoerd en krijgt hij, indien mogelijk, een zitplaats naast de gehandicapte of de PRM
en In the Council first reading position, if the carrier makes such a request with respect to a passenger service, the accompanying person shall be carried free of charge and, where feasible, seated next to the disabled person or PRM
nl Indien de doorgeleiding door de lucht gebeurt, worden de over te nemen persoon en eventuele begeleiders vrijgesteld van de verplichting een specifiek luchthaventransitvisum aan te vragen
en If the transit operation is effected by air, the person to be readmitted and possible escorts shall be exempted from having to obtain a specific airport transit visa
nl Indien de doorgeleiding door de lucht gebeurt, worden de door te geleiden persoon en eventuele begeleiders vrijgesteld van de verplichting een luchthaventransitvisum aan te vragen
en If the transit operation is effected by air, the person to be transited and possible escorts shall be exempted from having to obtain an airport transit visa
nl Daarna rijden met een of meer aangestelde begeleiders die ouder dan 28 jaar zijn en minstens drie jaar hun rijbewijs hebben.
en Then, practice with one or a number of designated accompaniers over the age of 28 who have held a driving licence for at least three years.
nl Het recht van mensen met een handicap op een begeleider, die vaak noodzakelijk is om te kunnen reizen, wordt slechts gewaarborgd bij lange trajecten.
en The right of people with disabilities to be accompanied, which is something they often need in order to be able to travel, is only guaranteed over long distances.
nl Ook het feit dat er door de vervoerders bijstand zal worden gewaarborgd voor personen met een handicap en dat er in het kader van deze waarborg op kosten van de vervoerder een begeleider kan meereizen, is van bijzonder belang.
en The fact that assistance for disabled persons will be guaranteed by carriers, and that an accompanying person can travel at the carrier's expense as part of this guarantee, are further extremely significant points.
nl De dokter wil me als begeleider bij z' n volgende operarecital
en The Doctor did suggest that I accompany him during his next operatic performance
nl personen die om medische redenen regelmatig naar de lidstaten moeten komen en hun noodzakelijke begeleiders
en for persons needing to visit regularly for medical reasons and necessary accompanying persons
nl De opleiding van nationale begeleiders gebeurt in een subregionale opleiding die relevante informatie over de verificatieregeling verstrekt, in het bijzonder met betrekking tot de wijze waarop de inspecties volgens artikel ‧ worden uitgevoerd
en Training of national escorts will be undertaken through a sub-regional training course designed to provide relevant information about the verification regime, in particular the conduct of inspections under Article VI
nl Hij was begeleider
en He was a grown- up chaperone
Pagina 1. Gevonden 260 zinnen matching zin begeleider.Gevonden in 0,255 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.