uitspraak:    

Vertalingen in Engels:

 • purchase         
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  the acquisition of title to, or property in, anything for a price
   
  that which is obtained for a price in money or its equivalent
   
  individual item one has purchased
   
  datgene wat men aankoopt
   
  The acquisition or the act of buying something by payment of money or its equivalent.
   
  De aanwinst of de manier van iets te kopen door de betaling in geld of iets dergelijks.
   
  individual item one has purchased
   
  individual item one has purchased
   
  that which is obtained for a price in money or its equivalent
   
  the acquisition of title to, or property in, anything for a price
 • buy         
  (verb, noun   ) []
   
  The acquisition or the act of buying something by payment of money or its equivalent.
   
  De aanwinst of de manier van iets te kopen door de betaling in geld of iets dergelijks.
 • acquisition   
  (noun   )
 • taking over   
  (noun   )
 • bazaar       
  (noun   )
 • buying   
  (noun   )
 • fair         
  (noun, adjv   )
 • market           
  (verb, noun, adjv   )
 • marketplace   
 • purchasing   
  (noun, adjv   )
 • sales activity   
 • shopping   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
purchase
 
first-person singular present indicative of aankopen (when using a subclause).

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Engels. (7)

aankoop op krediet
credit purchase
aankopen
get; obtain; acquire; ; secure; take over; gain; go shopping; purchase; buy
exclusiviteit van aankoop
exclusive purchasing agreement
milieuvriendelijke aankopen
environmental friendly procurement
onbeperkte goedkeuring van aankopen
unlimited purchase approval

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "aankoop", vertaalgeheugen

add example
nl Op ‧ september ‧ ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad waarin is medegedeeld dat de onderneming Basell AF S.C.A. (Basell, Luxemburg), die onder zeggenschap staat van de Access Group, in de zin van artikel ‧, lid ‧, onder b), van genoemde verordening de volledige zeggenschap verkrijgt over de onderneming Lyondell Chemical Company (Lyondell, Verenigde Staten) door de aankoop van aandelen
en On ‧ September ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Basell AF S.C.A. (Basell, Luxembourg), controlled by the Access Group acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertaking Lyondell Chemical Company (Lyondell, USA) by way of purchase of shares
nl totale aankopen van goederen en diensten (uitgedrukt in waarde, exclusief btw) in het vorige kalenderjaar
en total purchases of goods and services (in value terms, excluding VAT), in the previous calendar year
nl Steun om landbouwers te vergoeden voor de kosten in verband met de voorkoming en uitroeiing van dier- of plantenziekten of plagen, gezondheidscontroles, testen en andere controlemaatregelen, aankoop en toediening van vaccins, geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen, de slacht en vernietiging van dieren en de vernietiging van gewassen, is verenigbaar met de interne markt
en Aid to compensate farmers for the costs of prevention and eradication of animal or plant diseases or pest infestations incurred for the costs of health checks, tests and other screening measures, purchase and administration of vaccines, medicines and plant protection products, slaughter and destruction costs of animals and costs of destruction of crops is compatible with the internal market
nl Bibliotheekfonds, aankoop van boeken
en Library stocks, purchase of books
nl de aankoop, de huur, het onderhoud en de reparatie van vervoermiddelen
en the purchase, hire, maintenance and repair of vehicles
nl Amendement 7 opent die mogelijkheid voor een selectieve aankoop die daardoor binnen het bereik van de reiswereld komt.
en Amendment No 7 opens up this possibility of selective acquisition of information, which thereby comes within the reach of the travel sector.
nl Door de omvang van de aankopen maken deze technieken het mogelijk de mededinging te verbreden en overheidsbestellingen efficiënter te plaatsen
en In view of the large volumes purchased, those techniques help increase competition and streamline public purchasing
nl Deze overheidsmaatregelen omvatten (gedeeltelijke) nationaliseringen, kapitaalinjecties (herkapitalisaties), de aankoop en/ of omwisseling van financiële activa en het verlenen van garanties (op deposito 's en nieuwe schulduitgiften door banken, alsook op interbancaire leningen
en These government operations include (partial) nationalisations, capital injections (recapitalisations), the purchase and/ or exchange of financial assets and the provision of guarantees (on deposits and new debt issuances by banks, as well as on interbank lending
nl de aankoop van boeken, documenten en andere niet-periodieke publicaties inclusief bijwerkingen daarvan, alsmede de kosten voor abonnementen op dagbladen, tijdschriften en diverse publicaties en voor het inbinden en conserveren van periodieke boekwerken
en the purchase of books, documents and other non-periodical publications, including updates, and subscriptions to newspapers, periodicals and various publications, and the cost of binding and other costs for the preservation of periodicals
nl Op ‧ december ‧ ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad waarin wordt meegedeeld dat de ondernemingen Kühne Holding AG (Kühne), HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) en TUI AG (TUI) (alle in Duitsland) in de zin van artikel ‧, lid ‧, sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming Hapag-Lloyd AG (HL AG, Duitsland) door/de aankoop van aandelen
en On ‧ December ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings Kühne Holding AG (Kühne), HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) and TUI AG (TUI) (all of Germany) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking Hapag-Lloyd AG (HL AG, Germany) by way of purchase of shares
nl Op ‧ januari ‧ ontving de Commissie een aanmelding waarin werd meegedeeld dat de onderneming INEOS Group Limited (Ineos) voornemens is zeggenschap te verkrijgen over de onderneming BP Ethylene Oxide/Ethylene Glycol Business (BP Dormagen Business) welke onder zeggenschap staat van British Petroleum Group (BP), door de aankoop van aandelen
en On ‧ January ‧, the Commission received a notification by which the BP Ethylene Oxide/Ethylene Glycol Business (BP Dormagen Business) controlled by British Petroleum Group (BP) by way of purchase of assets
nl Dit krediet dient voor de financiering, op grond van artikel ‧, leden ‧ en ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧, de artikelen ‧ en ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ en Verordening (EG) nr. ‧/‧, van de technische kosten en de financieringskosten in verband met aankopen voor openbare opslag, van andere kosten van openbare opslag (hierbij gaat het vooral om het verschil tussen de boekwaarde en de verkoopwaarde) en van de financiële waardevermindering van nieuw gevormde voorraden
en This appropriation is intended to cover technical and financial costs resulting from buying-in for public storage, other public storage costs (this refers mainly to the difference between the book value and the sale value) as well as the financial depreciation of recently constituted stocks, in accordance with Article ‧ and of Regulation (EC) No ‧/‧, Articles ‧ and ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and Regulation (EC) No
nl Ik wil graag benadrukken dat ik er nog steeds tegen ben dat het Europees Parlement twee vestigingsplaatsen heeft en dat de aankoop van de gebouwen volgens mij geen invloed zal hebben op het besluit om het Europees Parlement op één plaats te laten werken en stemmen.
en I should like to emphasise that I am still opposed to the European Parliament’s having two bases and that I am of the view that a purchase of the buildings would not affect the decision to allow the European Parliament to work and vote in the one place.
nl aankoop, vervanging, huur, leasing, onderhoud en reparatie van vervoermaterieel, met inbegrip van de uitrusting daarvan
en the purchase, replacement, hire, leasing, maintenance and repair of vehicles, including tools
nl Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ oktober ‧ tot vaststelling van de bij de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van de aankoop, opslag en afzet van de voorraden toe te passen rentevoeten voor het boekjaar ‧ van het Europees Landbouwgarantiefonds
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ fixing the interest rates to be used for calculating the costs of financing intervention measures comprising buying-in, storage and disposal for the ‧ EAGF accounting year
nl Verbeteringen in het elektriciteitsverbruik van producten die aan deze verordening onderworpen zijn, moeten bereikt worden door de toepassing van bestaande, niet aan eigendomsrechten gebonden en kosteneffectieve technologieën die uitmondt in een daling van de gecombineerde uitgaven voor aankoop en bediening van apparatuur
en Improvements of electricity consumption of products subject to this Regulation should be achieved by applying existing non-proprietary cost effective technologies, which lead to a reduction of the combined expenses for purchasing and operating equipment
nl ▼ ‧ verige operationele kenmerken De operationele kenmerken van de rechtstreekse aan- of verkopen van waardepapier door het Eurosysteem kunnen als volgt worden samengevat:--- zij kunnen liquiditeitsverruimend (rechtstreekse aankoop) of liquidi teitsverkrappend (rechtstreekse verkoop) zijn
en Other operational features The operational features of Eurosystem outright transactions can be summarised as follows:--- they can take the form of liquidity-providing (outright purchase) or liquidity-absorbing (outright sale) operations
nl De nagalm van de aankoop van twee verschillende kantoorgebouwen in Staatsburg, waarvan we recentelijk hebben gehoord, laat zien dat we absoluut meer informatie nodig hebben over de onderverhuur van deze gebouwen door de gemeente Straatsburg.
en The recent echoes we have heard relating to the purchase of the two different office buildings in Strasbourg show that more information on the sub-letting of these buildings by the City of Strasbourg is definitely needed.
nl Contracten tot aankoop of verkoop van niet-financiële goederen voldoen niet aan de definitie van een financieel instrument, omdat het contractuele recht van één partij op ontvangst van een niet-financieel goed of afname van een niet-financiële dienst en de overeenkomstige verplichting van de andere partij geen huidig recht, respectievelijk huidige verplichting, vormt van een van beide partijen om een financieel actief te ontvangen, leveren of ruilen
en Contracts to buy or sell non-financial items do not meet the definition of a financial instrument because the contractual right of one party to receive a non-financial asset or service and the corresponding obligation of the other party do not establish a present right or obligation of either party to receive, deliver or exchange a financial asset
nl de abonnementskosten en de kosten van gesprekken via kabel of radiogolflengte (vaste en mobiele telefoon, telegraaf, telex, televisie, teleconferentie, videoconferentie) alsmede de kosten in verband met de netwerken voor gegevenstransmissie, telematica, enz., en de aankoop van abonneelijsten
en subscription charges and the cost of cable or radio communications (land and mobile telephones, telex, telegraph, television, teleconferencing and videoconferencing), expenditure on data-transmission networks, telematic services, etc., and the purchase of directories
nl aankoop, huur of leasing van apparatuur voor de weergave van de informatie op papier, zoals printers, faxtoestellen, fotokopieerapparaten, scanners en microkopieerapparaten
en the purchase, hire or leasing of equipment relating to the presentation of information in printed form, e.g. printers, fax machines, photocopiers, scanners and microcopiers
nl In dit verband is de Commissie van mening dat in het kader van de aanbesteding twee rechtsgeldige biedingen zijn uitgebracht, ook al kan zij niet volledig uitsluiten dat de biedingen mogelijk zelfs hoger zouden zijn uitgevallen wanneer de aankoop niet aan de voorwaarden zou zijn gebonden (in de punten ‧ tot ‧ wordt uitgebreider ingegaan op de gevolgen van de voorwaarden
en In this respect, the Commission considers that the tender produced two valid offers, although the Commission cannot fully exclude that the offers might even have been higher had the conditions not been applied to the sale (the impact of the conditions will be discussed in greater detail in paragraphs
nl Marktdeelnemers die verantwoordelijk zijn voor de aankoop, de verkoop, de opslag of het vervoer van partijen visserij- en aquacultuurproducten, moeten in staat zijn aan te tonen dat die producten in alle stadia met de minimumhandelsnormen in overeenstemming zijn
en Operators responsible for purchasing, selling, stocking or transporting lots of fisheries and aquaculture products shall be able to prove that the products comply with the minimum marketing standards at all stages
nl Op ‧ maart ‧ ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad waarin wordt meegedeeld dat de onderneming Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna (PKN Orlen, Polen) in de zin van artikel ‧, lid ‧), sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming Unipetrol, a.s. (Unipetrol, Czech Republic) door de aankoop van aandelen
en On ‧ March ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna (PKN Orlen, Poland) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertaking Unipetrol, a.s. (Unipetrol, Czech Republic) by way of purchase of shares
nl controles op de juistheid van de inschrijvingen in het register en van de meldingen aan het gecomputeriseerde gegevensbestand voor runderen op basis van een steekproef van bewijsstukken zoals aankoop- en verkoopfacturen, slachtverklaringen, veterinaire certificaten en, in voorkomend geval, dierpaspoorten, ten aanzien van de dieren waarvoor steunaanvragen zijn ingediend in de zes maanden vóór de controle ter plaatse; worden echter afwijkingen ontdekt, dan wordt de controle uitgebreid tot de periode van twaalf maanden vóór de controle ter plaatse
en of the correctness of entries in the register and the notifications to the computerised database for bovine animals on the basis of a sample of supporting documents such as purchase and sales invoices, slaughter certificates, veterinary certificates and, where applicable, animal passports, in relation to animals for which aid applications were submitted in the six months prior to the on-the-spot check; however if anomalies are found, the check shall be extended to ‧ months prior to the on-the-spot check
Pagina 1. Gevonden 7893 zinnen matching zin aankoop.Gevonden in 1,408 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.