uitspraak:    

Vertalingen in English:

 • purchase         
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  the acquisition of title to, or property in, anything for a price
   
  that which is obtained for a price in money or its equivalent
   
  individual item one has purchased
   
  datgene wat men aankoopt
   
  The acquisition or the act of buying something by payment of money or its equivalent.
   
  De aanwinst of de manier van iets te kopen door de betaling in geld of iets dergelijks.
   
  individual item one has purchased
 • buy         
  (verb, noun   ) []
   
  The acquisition or the act of buying something by payment of money or its equivalent.
   
  De aanwinst of de manier van iets te kopen door de betaling in geld of iets dergelijks.
 • acquisition   
  (noun   )
 • bazaar       
  (noun   )
 • fair         
  (noun, adjv   )
 • market           
  (verb, noun, adjv   )
 • marketplace   
 • purchasing   
  (noun, adjv   )
 • sales activity   
 • taking over   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
purchase
 
first-person singular present indicative of aankopen (when using a subclause).

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (7)

aankoop op krediet
credit purchase
aankopen
get; obtain; acquire; ; secure; take over; gain; go shopping; purchase; buy
exclusiviteit van aankoop
exclusive purchasing agreement
milieuvriendelijke aankopen
environmental friendly procurement
onbeperkte goedkeuring van aankopen
unlimited purchase approval

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "aankoop", vertaalgeheugen

add example
nl In dit geval kan aankoop door de interventiebureaus plaatsvinden in het kader van een permanente openbare inschrijving, waarvoor nog vast te stellen voorwaarden gelden
en In that case buying-in by the intervention agencies may be carried out under an open standing invitation to tender on the basis of specifications to be determined
nl het aankopen, huren en huurkopen van apparatuur, indien de strategie daarin voorziet
en costs for purchasing, renting, hiring and leasing of equipment, if provided for in the strategy
nl door de aankoop, de aanpassing met het oog op industrieel gebruik en de overdracht van het voor het project beoogde terrein aan de Habidite-fabriek, en
en by purchasing, adapting for industrial use, and transmitting to the Habidite factory the ownership of the land for the set-up of the project; and
nl alle besluiten tot het aankopen, verkopen en hypothekeren van onroerende goederen en andere rechten op onroerende goederen, alsmede het verlenen van waarborgen of garanties, het nemen van een participatie in andere ondernemingen of instellingen en het opnemen of verstrekken van leningen
en decide on any acquisition, sale and mortgaging of land and other titles to real property, as well as on the giving of any sureties or guarantees, the taking-out of shares in other undertakings or institutions, and on any granting or taking of loans
nl Voor de aankoop van andere grond dan bouwgrond kan steun worden verleend voor kosten van niet meer dan ‧ % van de subsidiabele kosten van de investering
en Aid may be granted for purchasing land other than for construction purposes costing up to ‧ % of the eligible expenses of the investment
nl de aankoop van brandstoffen, smeermiddelen en bitumineuze bindmiddelen alsook in het algemeen van alle producten die in het kader van een opdracht voor werken worden gebruikt, wordt geacht op de lokale markt te zijn geschied; hierop is de belastingregeling krachtens de in het begunstigde LGO geldende wetgeving van toepassing
en fuels, lubricants and hydrocarbon binders and, in general, all materials used in the performance of works contracts shall be deemed to have been purchased on the local market and shall be subject to fiscal rules applicable under the legislation in force in the beneficiary OCT
nl kosten in verband met aankoop, huur en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en andere uitgaven in verband met telecommunicatie, met inbegrip van de kosten van telefoongesprekken, telegrammen en telexberichten en de kosten van elektronische datatransmissie
en expenditure relating to the purchase, rental, upkeep and maintenance of telecommunications equipment and other telecommunications-related expenditure, including charges for communications by telephone, telegraph and telex and via electronic data transmission
nl Op ‧ januari ‧ ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad waarin wordt meegedeeld dat de ondernemingen TPG Partners V, LP (TPG, VS) en Silver Lake Partners II, LP (SLP, VS) in de zin van artikel ‧, lid ‧), sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming Sabre Holdings Corporation (Sabre, VS) door de aankoop van aandelen
en On ‧ January ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking TPG Partners V, L.P. (TPG; US) and Silver Lake Partners II, L.P. (SLP; US) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking Sabre Holdings Corporation (Sabre; US) by way of purchase of shares
nl deze vergezeld gaat van de schriftelijke verbintenis van de inschrijver alle voorschriften met betrekking tot de betrokken aankopen te zullen naleven
en they are accompanied by a written undertaking from the tenderer to comply with all the provisions relating to the invitation to tender concerned; and
nl Dit krediet dient ter dekking van de telefoonabonnementen en gesprekken (alleen dienstgesprekken, persoonlijke gesprekken worden in rekening gebracht), faxen, videoconferenties, gegevensoverdracht, alsmede de aankoop van gidsen
en This appropriation is intended to cover the cost of telephone line rentals and calls (official calls only, since private calls are invoiced) faxes, videoconferences, data transmission and the purchase of directories
nl Het zou een tragische vergissing zijn om een fonds op te zetten dat bedoeld is als hulpfonds maar gebruikt wordt voor de aankoop van bijzondere, kostbare medicijnen.
en It would be a tragic mistake to organise a fund, which is supposed to be a procurement fund, for special, expensive types of medicine.
nl Op ‧ augustus ‧ ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad waarin wordt meegedeeld dat de onderneming Compañía de Distribución Integral, Logista, SA (Logista, Spanje), welke deel uitmaakt van de Altadis Groep in de zin van artikel ‧, lid ‧, sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de ondernemingen Etìnera SpA (Etìnera, Italië) en Terzia SpA (Terzia, Italië) door de aankoop van aandelen
en On ‧ August ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Compañía de Distribución Integral, Logista, S.A. (Logista, Spain), belonging to the Altadis Group, acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the undertakings Etìnera S.p.A. (Etìnera, Italy) and Terzia S.p.A. (Terzia, Italy) by way of purchase of shares
nl In afwijking van het bepaalde onder b), kunnen uitgaven voor de aankoop van tweedehands materieel als subsidiabel worden beschouwd in naar behoren gemotiveerde gevallen waarin de volgende voorwaarden zijn vervuld
en By way of derogation from point (b) of the first subparagraph, the purchase of second-hand equipment may be regarded as eligible expenditure in duly substantiated cases when the following conditions are met
nl Het aangekochte veevoer omvat tevens de aankoop van mineralen, melkproducten (aangekocht of teruggeleverd) en producten voor de bewaring en conservering van veevoer, betaald weidegeld en kosten voor de opfok van jongvee buiten het bedrijf, alsmede de kosten voor het gebruik van niet in de cultuurgrond begrepen gemeenschapsweiden en voor de huur van andere niet in de cultuurgrond begrepen oppervlakten grasland en voedergewassen
en The purchased feedingstuffs include mineral licks, milk products (bought or returned to the farm) and products for the preservation and storage of feedingstuffs, as well as the expenditure on agistment, on the use of common pasture and grazing land not included in the UAA and on renting forage land not included in the UAA
nl de aankoop of vergoeding van al het materieel dat nodig is in het kader van de toepassing van de Richtlijnen ‧/‧/EEG en ‧/‧/EEG
en purchase or reimbursement of any equipment which might be necessary pursuant to Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC
nl Hierdoor krijgen de honderdduizenden Europeanen die aan deze voedselallergie lijden onvoldoende zekerheid bij de aankoop van levensmiddelen, zodat ze onnodig in de keuze van de levensmiddelen beperkt worden of - erger nog - hun gezondheid in gevaar brengen.
en Statistically Europeans suffering from food allergies are unfortunately not provided with the necessary information when they make their purchases, so either their choice of food is restricted or, much worse, they put their health at risk.
nl Dit is ook het geval voor andere bijzonder gevoelige aankopen die een uitzonderlijk hoog niveau van vertrouwelijkheid vereisen, zoals bijvoorbeeld bepaalde aankopen voor grensbeveiliging of de bestrijding van terrorisme of de georganiseerde misdaad, aankopen die verband houden met encryptie of aankopen die specifiek bestemd zijn voor geheime operaties of andere even gevoelige acties die door de politie- en de veiligheidsdiensten worden uitgevoerd
en It is also the case for other particularly sensitive purchases which require an extremely high level of confidentiality, such as, for example, certain purchases intended for border protection or combating terrorism or organised crime, purchases related to encryption or purchases intended specifically for covert activities or other equally sensitive activities carried out by police and security forces
nl Op ‧ augustus ‧ ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad waarin is medegedeeld dat de onderneming Kohlberg Kravis & Roberts & Co L.P. (KKR, Verenigde Staten) in de zin van artikel ‧, lid ‧, onder b), van genoemde verordening van de Raad volledige zeggenschap verkrijgt over de onderneming Pages Jaunes Groupe SA (Pages Jaunes, Frankrijk), dochteronderneming van France Telecom, door de aankoop van aandelen
en On ‧ August ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Kohlberg Kravis & Roberts & Co L.P. (KKR, USA) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertaking Pages Jaunes Groupe SA (Pages Jaunes, France), subsidiary of France Telecom, by way of purchase of shares
nl Volgens het procedurehandboek is de aankoop van euro de enige toegelaten deviezentransactie voor onder het EG-Verdrag vallende activiteiten
en According to the procedures manual, buying euro is the only foreign exchange operation authorised for EC business
nl Op ‧ januari ‧ ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad waarin is medegedeeld dat de onderneming Crédit Agricole S.A. (Crédit Agricole, Frankrijk) in de zin van artikel ‧, lid ‧, onder b), van genoemde verordening van de Raad volledige zeggenschap verkrijgt over de ondernemingen Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (Cariparma, Italië) en Banca Popolare FriulAdria S.p.A. (Friuladria, Italië), alsook van ‧ bankagentschappen in Italië die momenteel eigendom zijn van de Banca Intesa S.p.A. (Intesa, Italië), door de aankoop van aandelen en de overdracht van bijkantoren
en On ‧ January ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Crédit Agricole S.A (Crédit Agricole, France) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertakings Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (Cariparma, Italy) and Banca Popolare FriulAdria S.p.A. (Friuladria, Italy) and of ‧ bank agencies in Italy currently owned by Banca Intesa S.p.A. (Intesa, Italy) by way of purchase of shares and transfer of retail business
nl In artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ februari ‧ tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en-hennep is bepaald dat voor de steun voor de verwerking van voor de vezelproductie bestemd vlas- en hennepstro uitsluitend vezels in aanmerking komen die afkomstig zijn van stro dat valt onder een aankoop-verkoopcontract, een verwerkingsverbintenis of een contract voor loonverwerking voor percelen waarvoor voor het betrokken verkoopseizoen een verzamelaanvraag zoals voorzien in deel II, titel II, hoofdstuk I, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie is ingediend
en Under Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the common organisation of the markets in flax and hemp grown for fibre, aid for processing flax and hemp straw is payable on flax and hemp fibre only where it comes from straw covered by sale/purchase contracts, processing commitments or processing contracts for which a single aid application as foreseen in Part II, Title II, Chapter I of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ was submitted in respect of the marketing year concerned
nl Ten eerste is de aanschaf van een auto na de aankoop van een huis de grootste uitgave die de meeste huishoudens doen
en During periods of economic difficulty, these types of investments are put off
nl Deze standaard moet worden toegepast op contracten tot aankoop of verkoop van een niet-financieel actief die op nettobasis kunnen worden afgewikkeld in geldmiddelen of een ander financieel instrument, of door ruil van financiële instrumenten, alsof de contracten financiële instrumenten waren, met uitzondering van contracten die zijn gesloten en worden gehouden in verband met de ontvangst of levering van een niet-financieel actief overeenkomstig de verwachte behoeften van de entiteit ten aanzien van inkoop, verkoop of gebruik
en This standard shall be applied to those contracts to buy or sell a non-financial item that can be settled net in cash or another financial instrument, or by exchanging financial instruments, as if the contracts were financial instruments, with the exception of contracts that were entered into and continue to be held for the purpose of the receipt or delivery of a non-financial item in accordance with the entity's expected purchase, sale or usage requirements
nl voor gelegenheidsaankopen, wanneer zich gedurende zeer korte tijd een bijzonder voordelige gelegenheid tot aankopen voordoet en de te betalen prijs aanzienlijk lager ligt dan normaal op de markt het geval is
en for bargain purchases, where it is possible to procure supplies by taking advantage of a particularly advantageous opportunity available for a very short time at a price considerably lower than normal market prices
nl de aankoop van tweedehandsmaterieel
en the purchase of second-hand equipment
Pagina 1. Gevonden 7893 zinnen matching zin aankoop.Gevonden in 2,478 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.