uitspraak:    

Vertalingen in English:

 • purchase         
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  the acquisition of title to, or property in, anything for a price
   
  that which is obtained for a price in money or its equivalent
   
  individual item one has purchased
   
  datgene wat men aankoopt
   
  The acquisition or the act of buying something by payment of money or its equivalent.
   
  De aanwinst of de manier van iets te kopen door de betaling in geld of iets dergelijks.
   
  individual item one has purchased
 • buy         
  (verb, noun   ) []
   
  The acquisition or the act of buying something by payment of money or its equivalent.
   
  De aanwinst of de manier van iets te kopen door de betaling in geld of iets dergelijks.
 • acquisition   
  (noun   )
 • bazaar       
  (noun   )
 • fair         
  (noun, adjv   )
 • market           
  (verb, noun, adjv   )
 • marketplace   
 • purchasing   
  (noun, adjv   )
 • sales activity   
 • taking over   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
purchase
 
first-person singular present indicative of aankopen (when using a subclause).

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (7)

aankoop op krediet
credit purchase
aankopen
get; obtain; acquire; ; secure; take over; gain; go shopping; purchase; buy
exclusiviteit van aankoop
exclusive purchasing agreement
milieuvriendelijke aankopen
environmental friendly procurement
onbeperkte goedkeuring van aankopen
unlimited purchase approval

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "aankoop", vertaalgeheugen

add example
nl invoer, verkrijging, aankoop, vervoer, bezit, verkoop, afstaan aan derden, uitvoer van of handel in wapens en munitie die worden aangemerkt als antiquiteit, kunst- of decoratie voorwerp of die bestemd zijn voor een verzameling of een tentoonstelling; aan de toestemming kan de voorwaarde worden verbonden dat het wapen definitief onklaar is gemaakt
en the import, acquisition, purchase, transport, holding, sale, transfer or export of, or trade in, arms and ammunition constituting antiques, works of art or decorative items or intended to form part of a collection or display; authorisation may be subject to the condition that the arm has been permanently disabled
nl Bij de aankoop van granen wordt aandacht besteed aan de kwaliteit en aan het vochtgehalte, dat niet meer mag bedragen dan ‧ %
en When purchasing cereals, account is taken of their quality and their moisture content, which must not exceed ‧ %
nl Op ‧ maart ‧ ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad waarin is medegedeeld dat de onderneming Carrefour (Frankrijk) in de zin van artikel ‧, lid ‧, onder b), van genoemde verordening van de Raad volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming Hyparlo (Frankrijk) door de aankoop van aandelen
en On ‧ March ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Carrefour (France) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of Hyparlo (France) by way of purchase of shares
nl Ze zitten er niet op te wachten dat de aankoop wordt bemoeilijkt doordat er zinloze informatie aan het etiket wordt toegevoegd. Anderzijds zitten ze ook niet te wachten op al te simplistische en misleidende keuzes, zoals het stoplichtmodel, waarbij het risico bestaat dat er irrelevante informatie wordt verschaft die niet noodzakelijk is om een weloverwogen keuze te maken en die niet aan hun wensen voldoet.
en They do not expect the buying process to be complicated by the inclusion of pointless information on labels, but nor do they expect overly simplistic, misleading choices such as the traffic light system, which risk providing irrelevant information that is not necessary for an informed choice and does not meet their needs.
nl Verordening (EU) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ december ‧ tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad wat betreft de aankoop en de verkoop van landbouwproducten in het kader van de openbare interventie
en Commission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ December ‧ laying down common detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards buying-in and selling of agricultural products under public intervention
nl tot opening van de aankopen wanneer gedurende twee opeenvolgende weken aan de in lid ‧ bedoelde voorwaarde is voldaan
en opening buying-in when during two consecutive weeks the condition referred to in paragraph ‧ is met
nl Voor leningen aan huishoudens voor de aankoop van een huis
en For loans to households for house purchase
nl De buitengewone staatssteun van de Hongaarse autoriteiten in de vorm van rentesubsidie en rechtstreekse subsidie voor de aankoop van landbouwgrond met een maximumbedrag van HUF ‧ miljoen, te verlenen tussen ‧ januari ‧ en ‧ december ‧, wordt verenigbaar geacht met de interne markt
en Exceptional State aid by the Hungarian authorities in the form of interest subsidies and direct grants for the purchase of agricultural land, amounting to a maximum of HUF ‧ million and allocated between ‧ January ‧ and ‧ December ‧, shall be considered to be compatible with the internal market
nl De partijen stellen financiële middelen ter beschikking voor de aankoop van diensten om voor een optimale uitvoering van de overeenkomst te zorgen; de partijen kunnen met name seminars, colloquia of andere bijeenkomsten van deskundigen organiseren, evaluaties uitvoeren, publicaties produceren of informatie over de overeenkomst verspreiden
en The Parties shall make funds available for purchasing services to ensure optimal implementation of the Agreement; in particular the Parties may organise seminars, colloquia or other meetings of experts, conduct evaluations, produce publications or disseminate related information
nl De in artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ bedoelde aankopen van boter worden in België, Denemarken, Cyprus, Hongarije, Malta, Griekenland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Slovenië en Finland geschorst
en Buying-in of butter as provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ is hereby suspended in Belgium, Denmark, Cyprus, Hungary, Malta, Greece, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Slovenia and Finland
nl Volgens de procedure van artikel ‧ a) worden de producten vastgesteld waarop de interventiemaatregelen betrekking hebben alsmede, ten aanzien van de aankopen, de kwaliteiten van deze producten
en The procedure laid down in Article ‧ shall apply for the purposes of: (a) determining the products to which intervention measures are to apply and specifying the qualities which may be bought in
nl Bibliotheekfonds, aankoop van boeken
en Library stocks, purchase of books
nl De regeling heeft ten doel investeringssteun te verlenen voor: het herstel van noodzakelijke elementen van landbouwbedrijven; de aankoop van uitrusting voor de landbouwproductie; meerjarige teelten; de verbetering van landbouw- en weidegronden
en The purpose of the aid is investment to restore farm features and to purchase equipment to be used for agricultural production, to invest in permanent crops, to improve farmland and to manage pastures
nl Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van publicaties en abonnementen op informatiediensten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het Agentschap
en This appropriation is intended to cover the purchase of publications and subscriptions to information services necessary for the work of the Agency
nl De subsidiabele uitgaven hebben uitsluitend betrekking op de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen, op nieuwe machines en outillage, met inbegrip van computerprogrammatuur, op algemene kosten, zoals in verband met het inschakelen van architecten, ingenieurs en adviseurs, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en het verkrijgen van octrooien en licenties, tot maximaal ‧ % van de bovenbedoelde uitgaven, en op de aankoop van grond, met inbegrip van notariskosten, belastingen en registratierechten
en eligible expenses may include only: the construction, acquisition or improvement of immovable property; new machinery and equipment, including computer software; general costs, such as architects, engineers and consultation fees, feasibility studies, the acquisition of patents and licences, up to ‧ % of the expenditure referred to above; land purchase, including legal fees, taxes and land registration costs
nl Op ‧ mei ‧ ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad waarin wordt meegedeeld dat de onderneming RRD Inks Limited (RRD Inks, VK) die onder zeggenschap staat van RR Donnelley & Sons Company (RRD, VS) in de zin van artikel ‧, lid ‧), sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming Astron Group Limited (Astron, VK) door de aankoop van aandelen
en On ‧ May ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which RRD Inks Limited (RRD Inks, UK) controlled by RR Donnelley & Sons Company (RRD, US) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of Astron Group Limited (Astron, UK) by way of purchase of shares
nl De Commissie subsidieert de aankoop en installatie van VMS, en in de afgelopen jaren is in feite voor elke blauwe doos tot ongeveer 2250 euro betaald.
en The Commission supports VMS purchase and installation costs, and in fact the maximum amount paid during recent years has been in the region of EUR 2 250 for each blue box.
nl De voornaamste organisatorische behoeften zijn: verkoop (contracten), de aankoop van materialen en diensten, ontwerpcapaciteiten, productie, personeel en informatietechnologie
en The main organisational needs are identified in the following areas: sales (contracts), purchase of materials and services, design capabilities, production, human resources and information technology
nl Maar om tot daden te komen, zou de Europese Unie kunnen toezien op de naleving van het beginsel van onafhankelijke voedselvoorziening voor elk volk, kunnen bijdragen aan de invoering van beloningsregelingen voor het werk van de boeren met gegarandeerde prijzen voor elk land en elk continent, de verbintenissen inzake overheidssteun voor de ontwikkeling van de zuidelijke landen kunnen eerbiedigen en uitvoeren, de schulden van arme landen kunnen kwijtschelden, de aankoop van land door multinationals en hedgefondsen een halt kunnen toeroepen en kunnen erkennen dat landbouw en voedsel geen deel mogen uitmaken van harde onderhandelingen van de Wereldhandelsorganisatie.
en However, to ensure that action takes place, the European Union could enforce the principle of food sovereignty for all peoples, could help implement farm work remuneration systems with guaranteed prices for every country and every continent, could respect and enforce the commitments to grant official development assistance to the countries of the South, could cancel the debt of poor countries, could stop the purchase of land by multinationals and hedge funds, and could recognise that agriculture and food cannot be part of the hard bargaining of the World Trade Organisation.
nl aankoop van niet-gevoelige en civiele uitrusting blijft onder de huidige aanbestedingsrichtlijn (‧/‧) vallen, zelfs wanneer wordt gekocht door defensie- en veiligheidsdiensten
en procurement of non-sensitive and non-military equipment remains covered by the current Public Procurement Directive (‧/‧), even if it is procured by the awarding authorities in the field of defence and security
nl Percentage aankoop testkits
en Rate-purchase of test kits
nl neemt nota van het antwoord van het Agentschap dat dit geval betrekking had op IT-systemen en dat de oorspronkelijke order was verlengd toen de opslag- en servercapaciteit van het systeem verder moest worden vergroot; neemt nota van het antwoord dat in de toekomst omvangrijke IT-aankopen zullen worden aanbesteed
en Notes the Agency’s reply that this case concerned IT systems and that the original order was extended when an increase in storage and server capacity became necessary; notes the reply that in future substantial IT purchases will be put to tender
nl Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met aankoop, huur en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en andere uitgaven in verband met telecommunicatie (transmissienetwerken, telefooncentrales, telefoontoestellen, mobiele telefoons en randapparatuur, telefaxen, telexsystemen, installatiekosten, enz
en This appropriation is intended to cover expenditure relating to the rental, upkeep and maintenance of telecommunications equipment and other telecommunications-related expenditure (transmission networks, telephone exchanges, telephones, mobile telephones and similar equipment, fax machines, telex machines, installation costs, etc
nl In het bijzonder heeft aan de tweede verkoopronde, welke in augustus ‧ zonder resultaat eindigde, een in Litouwen gevestigde bank met als laatste eigenaar een Russische eigenaar deelgenomen, waarbij Oostenrijk goede redenen had te veronderstellen dat de FMA de aankoop niet zou goedkeuren
en Especially during the second attempt, which ended in failure in August ‧, a Lithuania-based bank with a Russian owner had taken part and Austria had reason to believe that the FMA would have forbidden such a deal
Pagina 1. Gevonden 7893 zinnen matching zin aankoop.Gevonden in 2,638 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.