Vertalingen in English:

  • Russian Railways   

Voorbeeld zinnen met "Russische spoorwegen", vertaalgeheugen

add example
nl Spoorweg Helsinki-Vainikkala (Russische grens
en Railway Helsinki-Vainikkala (Russian border
nl veroordeelt ten sterkste de Russische aankondiging dat het officiële betrekkingen wil aanknopen met de instellingen van de separatistische autoriteiten in Zuid-Ossetië en Abchazië; betreurt in dit opzicht de beslissing, die de Minister van Landsverdediging op ‧ mei ‧ heeft genomen om strijdkrachten te zenden naar Abchazië, voor de herstelling van de spoorweg- en wegeninfrastructuur in de afgescheiden regio, overeenkomstig het presidentieel besluit
en Expresses its deep disapproval at Russia's announcement that it would establish official ties with institutions within the separatist authorities of South Ossetia and Abkhazia; deplores, in this regard, the decision taken by the Russian Ministry of Defence on ‧ May ‧ to send its forces to Abkhazia to restore the rail and road infrastructure in the breakaway region in accordance with the presidential decree
nl Mijn grootvader werkte in de eerste wereldoorlog, in 1916, als krijgsgevangene in toenmalig Russisch Centraal-Azië mee aan de aanleg van spoorwegen. Hij vertelde mij altijd dat hij die zware jaren alleen dankzij de gastvrijheid en hulpvaardigheid van het Tadzjikische volk had overleefd.
en During the First World War, in 1916, my grandfather was a prisoner of war working on the railways in what used to be Russia-Central Asia, and he has often told me that he was only able to survive these difficult years on account of the hospitality and helpfulness of the people of Tajikistan.
nl Spoorwegen in de Gemeenschap
en The Community's railways
nl Dit is echt het moment om dit Europa van de spoorwegen, waarover al decennialang wordt gesproken, nieuw leven in te blazen.
en This really is the time to revive this Europe of the railways that has been spoken about for decades.
nl Mijnheer de Voorzitter, ook mevrouw Ainardi zat in mijn droom in het casino van het Palais de l'Europe te spelen. Zij speelde poker met de andere rapporteurs over de Europese spoorwegen.
en Mr President, Mrs Ainardi was also playing at the Palais de l'Europe casino in my dream - a game of poker in this case - with the other rapporteurs on the European railways.
nl Wij moeten rekening houden met de ernst van de moeilijkheden waarmee de spoorwegen op dit moment in Europa en de afzonderlijke lidstaten te kampen hebben.
en We need to take into account the degree of difficulty faced by the railways in Europe and in the individual Member States at the moment.
nl Nee, de moeilijke situatie voor de spoorwegen is onder andere ontstaan doordat vele spoorwegondernemingen dachten dat ze niet hoefden te reorganiseren, dat er geen veranderingen nodig waren en dat ze zich op het nationale niveau verder konden ontwikkelen.
en No, the difficult situation of the railways has arisen partly because many railway undertakings believed they did not need to reform, they did not need to change anything, they could continue operating in a national framework.
nl Czeremcha-Wysokolitowsk (spoorweg
en Czeremcha-Wysokolitowsk (railway
nl Maribor- Spielfeld (spoorweg
en Maribor-Spielfeld (railway
nl Richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad van ‧ oktober ‧ tot wijziging van Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap, en van Richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur
en Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ amending Council Directive ‧/‧/EEC on the development of the Community’s railways and Directive ‧/‧/EC on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure
nl Voorts moet worden aangegeven in hoeverre belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen en belangrijke luchthavens bijdragen tot de geluidshinder
en It must also be indicated how major roads, major railways and major airports contribute to the above
nl Dat is zinvol, maar deze voorstellen voor de talloze begeleidende maatregelen die bij grote programma's voor het weer vitaal maken van de spoorwegen en voor het personeel nodig zijn ontbreken eigenlijk nog in het Witboek.
en This oversight also applies to many supporting measures and to those personnel who are involved in major revitalization projects - and it is one which must be remedied with immediate effect.
nl Zoals ook de Europese Raad duidelijk heeft gemaakt is de ontwikkeling van de trans-Europese vervoersnetwerken een belangrijk instrument om dat doel te bereiken. Daarmee kan eveneens prioriteit worden verleend aan infrastructuurinvesteringen in het openbaar vervoer, de spoorwegen, de binnenwateren, de kustvaart, het intermodaal vervoer en aan een efficiënte interconnectie, dat wil zeggen aan de bevordering van voor het milieu minder schadelijke vervoersmodi.
en As stressed by the European Council, one essential way of achieving this objective is to develop trans-European transport networks, giving priority, where appropriate, to investment in infrastructure for public transport and railways, internal waterways, short sea shipping, intermodal operations and effective interconnection, in other words to encourage the development of means of transport which are less harmful to the environment.
nl Kena-Gudagojis (spoorweg
en Kena-Gudagojis (railway
nl De heer Sarlis en de heer Swoboda bevelen in hun verslagen concurrentiebevorderende maatregelen aan binnen het spoorwegvervoer. Deze vorm van concurrentie bestaat echter in geen enkel land en zou de vorderingen die inmiddels zijn geboekt wel eens teniet kunnen doen, met name wat betreft de bijzondere eigenschappen van de infrastructuur van de spoorwegen in vergelijking met die van het weg- of luchtvervoer.
en The reports by Mr Sarlis and Mr Swoboda advocate competition within the rail sector itself, which does not exist in any country and risks compromising the progress achieved, particularly in view of the specialised infrastructure for rail transport in comparison with that for road and air transport.
nl De plaatselijke interfaces tussen de besturings-en seingevingsinstallaties van aangrenzende spoorwegen moeten voorzien in de onbelemmerde passage van treinen die gebruikmaken van de hogesnelheidsdiensten tussen de netwerken
en The localised interfaces between the trackside control-command systems of neighbouring railways shall provide for the passage without restrictions of trains operating the high-speed services between the networks
nl erkent dat ERTMS een signaleringssysteem voor spoorwegen is, dat beter is dan de nationale systemen, dat, bijvoorbeeld wegens de dan niet meer nodige seinpalen, goedkoper zou moeten zijn wat betreft de nieuwe aanschaf en het onderhoud en dat wat betreft gebreken en controle een toename van de veiligheid bij alle snelheden en omstandigheden betekent en zeer vaak de capaciteit van het traject aanzienlijk kan verhogen
en Recognises that, as a train protection and signalling system, ERTMS is superior to the national systems to the extent that it should be cheaper as far as new acquisitions and maintenance are concerned- for instance because signal posts will no longer be necessary- safer at all speeds and under all circumstances in terms of troubleshooting and monitoring, and very often will enable line capacity to be increased substantially
nl Deze tekst, waarin de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem tot prioriteit wordt verheven, betekent een grote sprong voorwaarts voor de Europese spoorwegen.
en The text, which now makes rail interoperability a political priority, should represent a great leap forward for European railways.
nl Mijn land, Zweden, was een van de eerste landen die hun energie-, elektriciteits-, spoorweg- en postbezorgingsmarkt openstelden.
en My country, Sweden, was one of the first countries to deregulate its energy, electricity, rail and postal services markets.
nl Volgens Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad van ‧ juli ‧ betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap krijgen spoorwegondernemingen die houder zijn van een vergunning, toegangsrechten voor het Trans-Europese netwerk voor goederenvervoer per spoor en uiterlijk vanaf ‧ voor het gehele net van internationale goederendiensten
en Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ provides that licensed railway undertakings are granted rights of access to the trans-European Rail Freight Network and, at the latest from ‧, to the whole network for international rail freight services
nl De Commissie stelt voor richtlijn 91/440/EEG zo spoedig mogelijk aan te passen - terwijl ze zich niet bereid heeft getoond het in die richtlijn vastgestelde evenwicht af te dwingen - om het zo mogelijk te maken dat er niet alleen een boekhoudkundige scheiding tot stand komt tussen het beheer van de infrastructuur en het management van het vervoer, maar ook een juridische. En dat maakt een versnelling van de privatisering van de exploitatie van het railvervoer mogelijk - dat wil zeggen, de exploitatie van die onderdelen van de huidige spoorwegen die een winst kunnen realiseren.
en It is advocating the immediate amendment of Directive 91/440/EEC, refusing to make the balance, to permit not only an accounting separation between the management of the infrastructures and the management of the transport, but also a legal separation speeding up the privatization of transport operation - the profitable sections of the current railway companies.
nl Uiterlijk op ‧ december ‧ doen de lidstaten de Commissie mededeling van alle op hun grondgebied gelegen agglomeraties, van alle belangrijke wegen en belangrijke spoorwegen
en No later than ‧ December ‧, Member States shall inform the Commission of all the agglomerations and of all the major roads and major railways within their territories
Pagina 1. Gevonden 9931 zinnen matching zin Russische spoorwegen.Gevonden in 1,562 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.