Vertalingen in English:

  • Russian Railways   

Voorbeeld zinnen met "Russische spoorwegen", vertaalgeheugen

add example
nl veroordeelt ten sterkste de Russische aankondiging dat het officiële betrekkingen wil aanknopen met de instellingen van de separatistische autoriteiten in Zuid-Ossetië en Abchazië; betreurt in dit opzicht de beslissing, die de Minister van Landsverdediging op ‧ mei ‧ heeft genomen om strijdkrachten te zenden naar Abchazië, voor de herstelling van de spoorweg- en wegeninfrastructuur in de afgescheiden regio, overeenkomstig het presidentieel besluit
en Expresses its deep disapproval at Russia's announcement that it would establish official ties with institutions within the separatist authorities of South Ossetia and Abkhazia; deplores, in this regard, the decision taken by the Russian Ministry of Defence on ‧ May ‧ to send its forces to Abkhazia to restore the rail and road infrastructure in the breakaway region in accordance with the presidential decree
nl Spoorweg Helsinki-Vainikkala (Russische grens
en Railway Helsinki-Vainikkala (Russian border
nl Mijn grootvader werkte in de eerste wereldoorlog, in 1916, als krijgsgevangene in toenmalig Russisch Centraal-Azië mee aan de aanleg van spoorwegen. Hij vertelde mij altijd dat hij die zware jaren alleen dankzij de gastvrijheid en hulpvaardigheid van het Tadzjikische volk had overleefd.
en During the First World War, in 1916, my grandfather was a prisoner of war working on the railways in what used to be Russia-Central Asia, and he has often told me that he was only able to survive these difficult years on account of the hospitality and helpfulness of the people of Tajikistan.
nl Resolutie van het Europees Parlement over de invoering van het Europees signaleringssysteem voor spoorwegen ERTMS/ETCS (‧/‧(INI
en European Parliament resolution on the deployment of the European rail signalling system ERTMS/ETCS (‧/‧(INI
nl bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het vervoer door de veiligheid te verbeteren en de schade voor het milieu ten gevolge van het vervoer te verminderen, met name door het overgaan op de spoorwegen, het intermodale vervoer, de waterwegen en het zeevervoer te bevorderen, voorzover de projecten volledig in overeenstemming zijn met de voorschriften van de communautaire milieuwetgeving
en contribute to sustainable development of transport by improving safety and reducing environmental damage caused by transport, in particular by promoting a modal shift towards railways, intermodal transport, inland waterways and maritime transport, provided that such projects are in full compliance with the requirements of Community environmental legislation
nl Mijnheer de Voorzitter, alle verslagen over de communautaire spoorwegen maken deel uit van de privatiseringsplaag die ons de laatste jaren teistert: o wee als ook maar één overheidssector aan het particulier kapitaal wordt onttrokken! Dit alles gaat echter ten koste van de kwaliteit, de veiligheid van de burgers en de dienstverlening, die alsmaar duurder wordt.
en Mr President, all these reports on Community railways are part and parcel of the recent tidal wave of privatisation aimed at ensuring that not one public sector escapes the clutches of private capital, at the expense of quality, public safety and the cost of the services provided.
nl De opbrengst van deze verhoging wordt integraal bestemd voor het spoorweg-en gecombineerd vervoer, om hun concurrentiepositie tegenover het wegvervoer te versterken
en All the revenue from this increase shall be used to help make rail and combined transport more competitive vis-à-vis road transport
nl Gelaste hoekstukken, vormen en secties van ijzer of staal voor spoorwegen
en Welded iron or steel angles, shapes and sections for railways
nl (DE) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, bij dit vreselijke ongeluk waren twee locomotieven betrokken die geëxploiteerd werden door de NMBS, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, op een spoorwegnet dat aan de staat toebehoord.
en (DE) Mr President, Commissioner, two locomotives were involved in this dreadful accident which were operated by the SNCB, the Belgian National Railways, on a state rail network.
nl Inmiddels is men de spoorwegen toch opnieuw aan het ontdekken.
en Meanwhile, railways are, however, in the process of being re-discovered.
nl Verschillende zaken remmen het concurrentievermogen van de spoorwegen.
en The competitiveness of rail is being hampered by a variety of things.
nl - Mevrouw de Voorzitter, ook bij deze gezamenlijke behandeling van het tweede spoorwegpakket toont het Europees Parlement een pleitbezorger te zijn van de liberalisering van de spoorwegen ter bevordering van de concurrentie in deze crisissector.
en – Madam President, the European Union has once again shown its support, in this joint debate on the second rail package, for the liberalisation of the railways in order to promote greater competition in this crisis-ridden sector.
nl Nova Gorica- Gorizia (spoorweg
en Nova Gorica-Gorizia (railway
nl Om de samenhang met de bestaande wetgeving op het gebied van spoorwegen te waarborgen en overmatige last te vermijden, moet het voor de lidstaten mogelijk zijn historische, museum- en toeristische spoorlijnen buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn te houden
en In order to ensure consistency with existing railway legislation and avoid undue burden, Member States should be allowed to exclude heritage, museum and tourist railways from the scope of this Directive
nl Het gebruik van pesticiden in gebieden bestemd voor de onttrekking van drinkwater, op of langs transportwegen, bijvoorbeeld spoorwegen, of op verharde of zeer doorlaatbare oppervlakken kan resulteren in een hoger risico van verontreiniging van het aquatische milieu
en Use of pesticides in areas for the abstraction of drinking water, on or along transport routes, such as railway lines, or on sealed or very permeable surfaces can lead to higher risks of pollution of the aquatic environment
nl Onze steeg... is vlakbij de school bij de spoorweg
en Our alleyway...Is next to the railway' s school
nl Ik steun dit initiatief, dat samen met het verslag "De veiligheid op de communautaire spoorwegen” een sterker samenhangend Europees spoorwegnetwerk mogelijk maakt.
en I support this initiative which, in tandem with the "Safety on the Community Railways" report, will allow for a more cohesive European rail network.
nl Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
en Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive ‧/‧/EEC on the development of the Community's railways (COM ‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
nl Wijziging Richtlijn ‧/‧/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen *** I (stemming
en Amendment of Directive ‧/‧/EC on safety on the Community's railways ***I (vote
nl Onze economie, ons milieu en ons spoorweg- en transportpersoneel kunnen er allemaal wel bij varen als we nu zorgen dat het goederenvervoer per spoor levensvatbaar blijft.
en Our economy, our environment and the jobs of our railway and transport workers can all benefit if we act now to ensure the viability of rail freight business.
nl Gezonde mededingingsregels kunnen de spoorwegen nieuw leven inblazen en een groter aandeel in de transportmarkt bezorgen.
en Healthy principles of competition can contribute to revitalisation of the railways and increase their share of the transport market.
nl gezamenlijk te streven naar een organisatie van de spoorwegen die expediteurs ertoe aanmoedigt hun goederen per spoor in plaats van over de weg te vervoeren, met name voor transitodoeleinden, op basis van eerlijke concurrentie en met behoud van de vrije keuze van de gebruiker
en try to establish in common a system of organising the railways so as to encourage consignors to send freight by rail rather than road, in particular for transit purposes, on a basis of fair competition and while leaving the user freedom of choice in this matter
nl Doel van deze richtlijn is het waarborgen van de ontwikkeling en verbetering van de veiligheid op de communautaire spoorwegen en de verbetering van de markttoegang voor spoorwegvervoerdiensten, door
en The purpose of this Directive is to ensure the development and improvement of safety on the Community
Pagina 1. Gevonden 9931 zinnen matching zin Russische spoorwegen.Gevonden in 4,845 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.