Vertalingen in Engels:

  • Russian Railways   

Voorbeeld zinnen met "Russische spoorwegen", vertaalgeheugen

add example
nl Spoorweg Helsinki-Vainikkala (Russische grens
en Railway Helsinki-Vainikkala (Russian border
nl veroordeelt ten sterkste de Russische aankondiging dat het officiële betrekkingen wil aanknopen met de instellingen van de separatistische autoriteiten in Zuid-Ossetië en Abchazië; betreurt in dit opzicht de beslissing, die de Minister van Landsverdediging op ‧ mei ‧ heeft genomen om strijdkrachten te zenden naar Abchazië, voor de herstelling van de spoorweg- en wegeninfrastructuur in de afgescheiden regio, overeenkomstig het presidentieel besluit
en Expresses its deep disapproval at Russia's announcement that it would establish official ties with institutions within the separatist authorities of South Ossetia and Abkhazia; deplores, in this regard, the decision taken by the Russian Ministry of Defence on ‧ May ‧ to send its forces to Abkhazia to restore the rail and road infrastructure in the breakaway region in accordance with the presidential decree
nl Mijn grootvader werkte in de eerste wereldoorlog, in 1916, als krijgsgevangene in toenmalig Russisch Centraal-Azië mee aan de aanleg van spoorwegen. Hij vertelde mij altijd dat hij die zware jaren alleen dankzij de gastvrijheid en hulpvaardigheid van het Tadzjikische volk had overleefd.
en During the First World War, in 1916, my grandfather was a prisoner of war working on the railways in what used to be Russia-Central Asia, and he has often told me that he was only able to survive these difficult years on account of the hospitality and helpfulness of the people of Tajikistan.
nl De wetgeving van de Gemeenschap schrijft voor dat externe kosten voor de spoorwegen alleen dan kunnen worden doorberekend, wanneer andere wijzen van vervoer ook hun externe kosten doorberekenen.
en The Community legislation provides that external costs for the railways can only be internalised if the other modes of transport also internalise their external costs.
nl Een spoorweg vreet zeker een hoop geld op
en A railway is sure to swallow up a lot of money
nl Een kind kan begrijpen dat er wegen en spoorwegen nodig zijn om ons te kunnen verplaatsen, dat iedereen moet leren lezen om de wereld te begrijpen, dat mensen die de belangen van anderen of van de groep schaden gestraft moeten worden, dat de staat diensten verleent die iedereen nodig heeft- ruimtelijke ordening, onderwijs en justitie- en dat de staat er is om onze gezondheid, veiligheid en solidariteit te beschermen
en Children can easily understand that you need roads and railways to travel, that everyone has to learn to read in order to understand the world, that those who harm others or the group must be punished, that the State provides the services that everyone needs such as spatial planning, education and justice, and that the State exists to preserve health, security and solidarity
nl Braniewo-Mamonowo (spoorweg
en Braniewo-Mamonowo (railway
nl Kan Zweden voor de aanleg van deze spoorweg aanspraak maken op steun van de EU en, zo ja, uit welk deel van de EU-begroting?
en Might Sweden be eligible for EU support for the construction of this railway and, if so, from which part of the EU budget could such support be sought?
nl Voertuigomgrenzingsprofiel voor spoorlijnen volgens Jtt (technische specificaties inzake de veiligheidsnormen van de Finse Spoorwegen) waar het profiel van vrije ruimte dienovereenkomstig verbreed is
en Gauge of the vehicles able to run on lines individuated in Jtt (technical specifications related to Finnish Railway's safety standards), where the obstacle gauge has been accordingly widened
nl onbevoegde personen op terreinen van de spoorwegen
en unauthorised persons on railway premises
nl De twintig verschillende signaleringssystemen voor spoorwegen die momenteel in gebruik zijn moeten in de nabije toekomst in alle EU-lidstaten worden vervangen door één systeem.
en The 20 different train protection and signalling systems that still exist today should be replaced by a single system in all EU Member States in the near future.
nl Aan de Commissie wordt kennisgeving van nationale voorschriften gedaan, overeenkomstig zowel Richtlijn ‧/.../EG van het Europees Parlement en de Raad van ... betreffende de interoperabiliteit van het communautaire spoorwegsysteem, hierna de spoorweginteroperabiliteitsrichtlijn genoemd, en Richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad van ‧ april ‧ inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen, (de spoorwegveiligheidsrichtlijn
en National rules are to be notified to the Commission both in accordance with Directive ‧/.../EC of the European Parliament and of the Council of ... on the interoperability of the rail system within the Community, hereinafter referred to as the Railway Interoperability Directive, and Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on safety on the Community's railways (Railway Safety Directive
nl Sinds dit Parlement op 14 november 2001 belangrijke delen van het stads- en streekvervoer daarvan uitzonderde, heeft de Commissie haar aandacht gericht op de spoorwegen.
en Since this Parliament excluded significant portions of urban and regional transport from this attempt on 14 November 2001, the Commission has turned its attention to the railways.
nl We kunnen ook niet beletten dat Hollander onze grond aan de spoorweg verkoopt
en We can' t stop Hollander from selling our land to the railroad either
nl Amnesty International heeft kort geleden een rapport gepubliceerd waarin duidelijk wordt geconstateerd dat mensen in voetboeien gehouden, geketend en bewusteloos geslagen worden, terwijl zij aan de wegen en spoorwegen van dat land werken.
en In fact Amnesty International very recently published a report which clearly said that people are being held in leg-irons, in chains and beaten into unconsciousness as they work on the railways and roads of that country.
nl Bij de eerste lezing kwam bezorgdheid tot uiting over de veiligheidsnormen van vooral de spoorwegen in Oost-Europa en ook over het vooraf informeren van de bevoegde autoriteiten wanneer gevaarlijke goederen per spoor vervoerd worden.
en At the first reading, concern was expressed about the safety standards of railways in Eastern Europe in particular and also about the advance warning to the public authorities when dangerous goods are being conveyed by train.
nl Thans wil men de toename van het vrachtverkeer die de komende decennia wordt verwacht, opvangen met andere vervoerswijzen (spoorwegen, binnen- en scheepvaart, enz
en Today there is a clear desire to shift the predicted increase in road haulage over the coming decades to other modes of transport (rail, inland waterways and sea routes etc
nl De voornaamste oorzaak daarvan is dat de spoorwegen zich maar heel langzaam tot moderne, goed presterende dienstverleningsondernemingen ontwikkelen, als ze dat al doen.
en The main reason is that the railways are taking a very long time to develop into modern service enterprises, if they are developing in that direction at all.
nl Aldus wordt hier ook de spoorweg- en haveninfrastructuur van Midden- en Noord-Portugal in opgenomen, alsmede het netwerk van nog te bouwen of al aangelegde wegen, zoals de IP5, die evenwel snel tot autoweg omgevormd moet worden, zoals overigens in de bijlage gepland wordt.
en That would provide central and northern Portugal with rail and port infrastructures as well as a complete road network once extensions have been made to the IP5 highway, which is scheduled for rapid conversion into a motorway, as planned in the annex.
nl Spoorweg Sines-Badajoz
en Railway Sines-Badajoz
nl In het licht van de verdeling van de bevoegdheden tussen de staat en de spoorwegen doen de overeenkomstsluitende partijen hun spoorwegmaatschappijen de aanbeveling om zowel voor het personen-als het goederenvervoer
en In connection with the respective powers of the States and the railways, the Contracting Parties shall, in respect of both passenger and goods transport, recommend that their railways
nl Ieder jaar krijgen de luchtvaartmaatschappijen in Europa 14 miljard euro van de Europese belastingbetalers, omdat, in tegenstelling tot de brandstof van de spoorwegen, er geen belasting wordt geheven op kerosine.
en Every year, the airlines in Europe are given EUR 14 billion by European taxpayers, because, in contrast to the fuel used by the railways, kerosene is not subject to taxation.
nl Om Palermo met Berlijn te verbinden is eerder een spoorweg nodig, mevrouw de commissaris, en niet zozeer een brug.
en To link Palermo with Berlin, more than a bridge would be needed, Commissioner. A whole railway would be required.
Pagina 1. Gevonden 9931 zinnen matching zin Russische spoorwegen.Gevonden in 2,128 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.