Vertalingen in English:

  • Roman numerals   
    (Noun  )
     
    system of numerals

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (2)

Romeins cijfer
Roman numeral
Romeinse cijfer
Roman numeral

Voorbeeld zinnen met "Romeinse cijfers", vertaalgeheugen

add example
nl een aanvullend symbool, gescheiden van het nummer van dit reglement door een verticale lijn en bestaande uit het nummer, in Romeinse cijfers, van het deel (I, ‧ of III) van het reglement krachtens hetwelk de inrichting of het voertuig is goedgekeurd
en An additional symbol separated from the number of this Regulation by a vertical line and consisting of the Roman numeral(s) for the Part (I, ‧ or III) of the Regulation pursuant to which the device or the vehicle has been approved
nl De Arabische cijfers na de letter C in de notaties van de indelingslastlijnen mogen worden vervangen door Romeinse cijfers, indien de administratie van de vlaggenstaat zulks noodzakelijk acht om het onderscheid met de internationale notaties van de indelingslastlijnen duidelijk te maken
en The Arabic numerals following the letter
nl Ceramide ‧) of een getal en een Romeins cijfer (bv
en Ceramide ‧) or a number and Roman numeral (e.g
nl Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummers moet worden vermeden om verwarring met andere symbolen te voorkomen
en The use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
nl Hiërogliefen en Romeinse cijfers
en This inscription' s in Capran, a dead language
nl Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummer moet worden vermeden om verwarring met andere symbolen te voorkomen
en The use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
nl In de goedkeuringsnummers mogen geen Romeinse cijfers worden gebruikt om verwarring met andere symbolen uit te sluiten
en The use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
nl De lidstaten mogen een model gebruiken dat afwijkt van het model dat in sectie A-I/‧ van de STCW-Code is beschreven, op voorwaarde dat ten minste de vereiste gegevens in Romeinse letters en Arabische cijfers zijn vermeld, daarbij rekening houdend met de varianten die krachtens sectie A-I/‧ zijn toegestaan
en A Member State may use a format different from the format laid down in section A-I/‧ of the STWC code, provided that, as a minimum, the required information is provided in roman characters and Arabic figures, taking account of the variations permitted under section A-I
nl De Arabische cijfers na de letter C in de notaties van de indelingslastlijnen mogen worden vervangen door Romeinse cijfers, indien de administratie van de vlaggenstaat zulks noodzakelijk acht om het onderscheid met de internationale notaties van de indelingslastlijnen duidelijk te maken
en The arabic numerals following the letter
nl Het bovenste gedeelte van dit ontwerp is omgeven door de woorden « SEDE VACANTE » in een halve cirkel en door het jaar van uitgifte in Romeinse cijfers, « MMV »
en The upper part of this design is surrounded by the semicircular words « SEDE VACANTE » and the year of issue in Roman numerals, i.e. « MMV »
nl Vóór het begin van de bewerking brengt de producent, nadat is vastgesteld dat de bouten aan de vastgestelde eisen voldoen, op iedere bout een metalen zegel aan dat bestaat uit een rond plaatje van roestvrij staal, waarop in reliëf de afkorting P.T. is aangebracht, alsmede de datum van het begin van de bewerking (aangegeven door de maand in Romeinse cijfers) en het jaar (aangegeven door de laatste twee cijfers van het jaartal in Arabische cijfers
en Before curing begins, the producer checks that the joints satisfy the requirements and affixes to each joint a metallic seal in the form of a round stainless steel tag with the embossed letters P.T. and the date when curing began, shown by the month (indicated as a Roman numeral) and the year (indicated by the last two digits of the year
nl een aanvullend symbool bestaande uit de Romeinse cijfers voor de klasse(n) waarvoor het voertuig of de carrosserie is goedgekeurd
en an additional symbol consisting of the Roman numerals for the Class(es) in which the vehicle or bodywork has been approved
nl We moeten Romeinse cijfers gebruiken
en We should try Roman numerals
nl Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummers moet worden vermeden om verwarring met andere symbolen te voorkomen
en The use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with the other symbols
Pagina 1. Gevonden 9499 zinnen matching zin Romeinse cijfers.Gevonden in 1,663 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.