Vertalingen in English:

  • Roman numerals   
    (Noun  )
     
    system of numerals

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (2)

Romeins cijfer
Roman numeral
Romeinse cijfer
Roman numeral

Voorbeeld zinnen met "Romeinse cijfers", vertaalgeheugen

add example
nl De Arabische cijfers na de letter C in de notaties van de indelingslastlijnen mogen worden vervangen door Romeinse cijfers, indien de administratie van de vlaggenstaat zulks noodzakelijk acht om het onderscheid met de internationale notaties van de indelingslastlijnen duidelijk te maken
en The arabic numerals following the letter
nl Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummer moet worden vermeden om verwarring met andere symbolen te voorkomen
en The use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
nl Bij goedkeuringen die worden verleend om de overeenstemming met de grenswaarden voor de test van type I in rij A van de tabel in punt ‧.‧.‧.‧.‧ aan te geven, wordt de letter R gevolgd door het Romeinse cijfer I. Bij goedkeuringen die worden verleend om de overeenstemming met de grenswaarden voor de test van type I in rij B van de tabel in punt ‧.‧.‧.‧.‧ aan te geven, wordt de letter R gevolgd door het Romeinse cijfer II
en For those approvals issued to indicate compliance with the limits for the Type I test detailed in Row A of the table in paragraph ‧.‧.‧.‧.‧. of this Regulation, the letter R will be followed by the roman number I. For those approvals issued to indicate compliance with the limits for the Type I test detailed in Row B in the table to paragraph ‧.‧.‧.‧.‧. of this Regulation, the letter R will be followed by the roman number II
nl Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummer moet worden vermeden om verwarring met andere symbolen te voorkomen
en The use of roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
nl Het jaartal, MMV, is in Romeinse cijfers weergegeven langs de rechterrand van het binnenste gedeelte
en The year of mintage, MMV, appears in Roman numerals along the right-hand edge of the inner part
nl Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummers moet worden vermeden om verwarring met andere symbolen te voorkomen
en The use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
nl een aanvullend symbool bestaande uit de Romeinse cijfers voor de klasse(n) waarvoor het voertuig of de carrosserie is goedgekeurd
en an additional symbol consisting of the Roman numerals for the Class(es) in which the vehicle or bodywork has been approved
nl een aanvullend symbool in de vorm van een getal in Romeinse cijfers dat aangeeft tot welke klasse de geluidssignaalinrichting behoort
en an additional symbol in the form of a figure in Roman numerals, showing the class to which the AWD belongs
nl De lidstaten mogen een model gebruiken dat afwijkt van het model dat in sectie A-I/‧ van de STCW-code is beschreven, op voorwaarde dat ten minste de vereiste gegevens in Romeinse letters en Arabische cijfers zijn vermeld, daarbij rekening houdend met de varianten die krachtens sectie A-I/‧ zijn toegestaan
en A Member State may use a format different from the format laid down in section A-I/‧ of the STCW Code, provided that, as a minimum, the required information is provided in Roman characters and Arabic figures, taking account of the variations permitted under section A-I
nl Het bovenste gedeelte van dit ontwerp is omgeven door de woorden « SEDE VACANTE » in een halve cirkel en door het jaar van uitgifte in Romeinse cijfers, « MMV »
en The upper part of this design is surrounded by the semicircular words « SEDE VACANTE » and the year of issue in Roman numerals, i.e. « MMV »
nl Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummers moet worden vermeden om elke verwarring met andere symbolen uit te sluiten
en The use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
nl gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: ‧, een verkorte balans opstellen waarin slechts de met letters en romeinse cijfers aangeduide posten uit de artikelen ‧ en ‧ worden opgenomen, met afzonderlijke vermelding van de bij de posten D ‧ van de activa en C van de passiva in artikel ‧, alsmede bij post D ‧ van artikel ‧ tussen haakjes gevraagde informatie, maar zulks door middel van een totaalbedrag voor elke betrokken post
en average number of employees during the financial year: ‧ to draw up abridged balance sheets showing only those items preceded by letters and roman numerals in Articles ‧ and ‧, disclosing separately the information required in brackets in D (II) under
nl Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummers moet worden vermeden om verwarring met andere symbolen te voorkomen
en The use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with the other symbols
nl De lidstaten mogen een model gebruiken dat afwijkt van het model dat in sectie A-I/‧ van de STCW-Code is beschreven, op voorwaarde dat ten minste de vereiste gegevens in Romeinse letters en Arabische cijfers zijn vermeld, daarbij rekening houdend met de varianten die krachtens sectie A-I/‧ zijn toegestaan
en A Member State may use a format different from the format laid down in section A-I/‧ of the STWC code, provided that, as a minimum, the required information is provided in roman characters and Arabic figures, taking account of the variations permitted under section A-I
nl In de goedkeuringsnummers mogen geen Romeinse cijfers worden gebruikt om verwarring met andere symbolen uit te sluiten
en The use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
nl boomstructuur als ‧:II-B wilt weergeven, stelt u voor niveau ‧ Cijfer en scheidingsteken: in, voor niveau ‧ Romeinse cijfers, hoofdletters en scheidingsteken-en voor niveau ‧ Letters, hoofdletters
en For example if you want your tree to be ‧: ‧ B you will set level ‧ to Number and separator:, level ‧ will be Roman upper case and separator-and level ‧ will be Letter upper case
nl Oude IUPAC tonen: het oude IUPAC-systeem labelt kolommen met Romeinse cijfers, gevolgd door de letter A of
en The Old IUPAC system labeled columns with Roman numerals followed by either the letter A or B. Columns were numbered such that columns one through seven were numbered IA through VIIA, columns ‧ through ‧ were labeled VIIIA, columns ‧ through ‧ were numbered IB through VIIB and column ‧ was numbered VIII. Because of the confusion the old IUPAC and the CAS system created, the IUPAC adopted their new system
nl De Lid-Staten kunnen toestaan dat vennootschappen als bedoeld in artikel ‧ a) een verkorte balans openbaar maken waarin slechts de met letters en romeinse cijfers aangeduide posten uit de artikelen ‧ en ‧ zijn opgenomen, met afzonderlijke vermelding in de balans of in de toelichting van:-de actiefposten C I ‧, C ‧, ‧, ‧ en ‧, C ‧, ‧, ‧, ‧ en ‧, D ‧, ‧ en ‧ en D ‧ en ‧ alsmede de passiefposten C ‧, ‧, ‧, ‧ en ‧ van artikel
en The Member States may permit the companies mentioned in Article ‧ to publish: (a) abridged balance sheets showing only those items preceded by letters and roman numerals in Articles ‧ and ‧ disclosing separately, either in the balance sheet or in the notes on the accounts:-C (I), C (II),, and, C (III),,, and, D (II), and and D (III) and under
Pagina 1. Gevonden 9499 zinnen matching zin Romeinse cijfers.Gevonden in 2,793 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.