Vertalingen in English:

  • System Preparation Tool   
     
    A tool that prepares the hard disk on a source computer for duplication to destination computers.

Voorbeeld zinnen met "Hulpprogramma voor systeemvoorbereiding", vertaalgeheugen

add example
nl De Commissie stimuleert veranderingen via haar hulpprogramma voor Afghanistan
en The Commission is promoting change through its aid programme to Afghanistan
nl Deze overwegingen moeten de Europese Unie ertoe bewegen de nodige steun te verlenen en uitzonderlijke aandacht aan Angola te besteden. Wellicht is een specifiek hulpprogramma voor de consolidatie van de vrede en de wederopbouw van Angola hier op zijn plaats.
en Where the European Union is concerned, and given the state of weakness and destruction that country is in and the enormous amount of work on reconstruction and rehabilitation that must be undertaken, as well as the importance of this country in the regional framework, special attention and support are clearly justified as is even, perhaps, the adoption of a specific aid programme for the consolidation of peace and for the reconstruction of Angola.
nl Je weet, ik werk voor een hulpprogramma en ik hoopte dat ik hem ergens een onderdak kon bezorgen
en So, you know, I work for this outreach program and I was hoping that maybe I could find him someplace to stay
nl De Europese Unie heeft voor het eerst ook antiradicaliseringsmaatregelen opgenomen in een speciaal technisch hulpprogramma voor terrorismebestrijding.
en The European Union has also broken new ground in including anti-radicalisation measures in a special technical aid programme for combating terrorism.
nl Daarom hebben wij hervorming van de juridische instellingen van het land tot prioriteit verheven in ons hulpprogramma voor Afghanistan.
en We have therefore made reform of the country's judicial institutions a priority in our programme of aid to Afghanistan.
nl Tot slot is de Commissie de belangrijkste donor voor Somalië, met een permanent hulpprogramma van in totaal 330 miljoen euro.
en Finally, the Commission is the main donor for Somalia, with an ongoing overall aid programme of EUR 300 million.
nl Wij bereiden op dit moment een gecoördineerd hulpprogramma voor dat zowel voedselhulp als assistentie op het gebied van de openbare gezondheidszorg inhoudt.
en We are currently preparing a coordinated aid programme for both food aid and public health assistance.
nl Hulpprogramma voor printerbeheerName
en Print Management Tool
nl Zelfs Israël is bezig een vrij uitgebreid medisch hulpprogramma voor Iraakse kinderen op poten te zetten.
en Even Israel is setting up a quite remarkable medical assistance programme for Iraqi children.
nl Het aantal patiënten is in alle Europese landen zo gering, dat er op nationaal niveau geen effectief hulpprogramma voor opgezet kan worden.
en There are so few patients spread across all the European countries that no effective programmes to help them can be developed on a national basis.
nl Wij pleiten voor een omvangrijk hulpprogramma: investeringen in de sociale sector en de productiesector, kwijtschelding van schulden en berechting van diegenen die het land hebben verkwanseld.
en We would like to see a huge aid package for social and productive investment, debt cancellation and a tribunal for those who were accomplices in buying out the country.
nl Als er daarentegen, in plaats van een positief antwoord, een negatief antwoord wordt gegeven - als de OVSE niet in Minsk wordt gevestigd, als er obstakels worden gecreëerd voor de ontwikkeling van het hulpprogramma voor de burgermaatschappij - zal de Europese Unie het besluit van de Raad dienovereenkomstig uitvoeren en zullen we moeten constateren dat het niet mogelijk is met de regering van WitRusland samen te werken.
en If, on the contrary, instead of receiving a positive response, we received a negative one in this respect - if there was no group set up in Minsk, if obstacles were put in the way of the development of the programme to support civil society -, the European Union would consequently apply the Council's decision and we would have to declare that it was not possible to work with the Belarus government.
nl Ondanks de moeilijke omstandigheden zal de Commissie haar hulpprogramma voor Somalië, dat ontwikkeld is samen met lidstaten, voortzetten om het lijden van de Somalische bevolking te verlichten en de grondslag te leggen voor een vreedzame maatschappij.
en Despite the difficult circumstances, the Commission will continue its programme of aid to Somalia, which has been designed with Member States, in order to alleviate the suffering of the Somali population and to establish the ground for a peaceful society.
nl De succesvolle staat van dienst van het Bureau vormt de basis voor het voorstel van de Commissie om het orgaan in zijn huidige vorm te behouden tot het eind van 2006, wanneer het huidige hulpprogramma voor de westelijke Balkan – het CARDS-programma – ook afloopt.
en The Agency's record of success is the basis for the Commission's proposal to maintain it in its present format until the end of 2006, when the current assistance programme for the Western Balkans – the CARDS programme – also expires.
nl ECHO overweegt een verder hulpprogramma voor de slachtoffers van de aardbeving vast te stellen.
en ECHO is considering the adoption of a further relief programme for the victims of the earthquake.
nl Een hulpprogramma voor het versturen van spraakcommando's naar de KTTSD-dienst via DBUS
en A utility for sending speech commands to KTTSD service via D-Bus
nl Met behulp van ons technische hulpprogramma van TACIS is inderdaad een veiligheidsprogramma voor de twee betrokken onvoltooide reactoren ontwikkeld.
en With the aid of our Tacis technical assistance programme a safety programme for the two uncompleted reactors concerned has been developed.
nl Op 16 december vorig jaar heeft de begrotingsautoriteit in verband met het besluit over de begroting van 2000 nog eens herhaald dat de Commissie een financieel meerjarenplan voor een hulpprogramma voor de westelijke Balkan dient voor te leggen en in voorkomend geval en afhankelijk van het benodigde bedrag een voorstel moet indienen tot wijziging van de financiële vooruitzichten.
en On 16 December last year, at the time of the decision on the 2000 budget, the budgetary authority once again called upon the Commission to submit a multiannual financial plan for a programme of assistance for the Western Balkans and, if necessary, depending on the amount required, to submit concurrently a proposal on the review of the financial perspective.
nl gezien de strategie voor de ontwikkelingssamenwerking van Polen die in ‧ werd gepubliceerd en het Poolse hulpprogramma voor
en having regard to the strategy for Poland's development cooperation issued in ‧ and the Polish aid programme
nl surveillance-kader heeft het IMF besloten tot een aantal maatregelen om de doelgerichtheid en kwaliteit van de surveillance te verbeteren, de invloed van zijn beleidsadviezen te vergroten en zijn toezichthoudende rol te versterken in landen waar het een financieel hulpprogramma in uitvoering heeft. Het IMF heeft zich wederom ingespannen voor de stabiliteit van nationale financiële stelsels en de invoering van internationale normen en gedragsregels
en elations with the IMF and related fora The ESCB contributed to the ongoing review of the architecture of the international economic and financial system. These contributions were made either through work at the European level, where co-ordination on IMF issues was intensified, in particular in the EFC, or through direct participation in the relevant international institutions and fora
nl Als bijdrage tot een pan-Afrikaans hulpprogramma wordt voorgesteld uit het resterende bedrag van het voorwaardelijke bedrag van ‧ miljard EUR een indicatief bedrag van maximaal ‧ miljoen EUR te reserveren en dit bedrag in zijn geheel over te dragen naar de toewijzing voor intra-ACS-samenwerking
en To contribute to a pan-African support programme, it is proposed to earmark an indicative amount of up to EUR ‧ from the remaining balance of the conditional EUR ‧, and to transfer the amount to the intra-ACP envelope for this purpose
nl In tegenstelling tot de naam is GIMP-Print niet langer slechts een hulpprogramma voor het afdrukken vanuit het populaire programma Gimp, de code kan ook worden gebruikt om mee te worden gecompileerd met... *... een verzameling van PPD's en bijbehorende filters die naadloos kunnen worden opgenomen in & CUPS;, met ondersteuning voor rond ‧ verschillende printers en die in veel gevallen een uitvoer hebben van fotografische kwaliteit.; *... een Ghostscript-filter dat in elk ander programma kan worden gebruikt dat een RIP in software nodig heeft; *... een bibliotheek die door andere programma 's kan worden gebruikt die rasterfuncties nodig hebben
en Contrary to its name, Gimp-Print is no longer just the plugin to be used for printing from the popular Gimp program--its codebase can also serve to be compiled into... *... a set of PPDs and associated filters that integrate seamlessly into & CUPS;, supporting around ‧ different printer models, providing photographic output quality in many cases; *... a Ghostscript filter that can be used with any other program that needs a software-RIP; *... a library that can be used by other software applications in need of rasterization functions
nl Dit kwam tot uitdrukking in de aard van de hulpprogramma' s die wij destijds financierden; deze waren sterk gericht op gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid voor vrouwen.
en This was recognised in the nature of the aid programmes which we financed at that time and which had a strong focus on the provision of health care, education and employment creation for women.
nl Dit moeten we in ons achterhoofd houden bij de ontwikkeling van een Europees hulpprogramma voor oplossing van dit probleem.
en This should be borne in mind when devising the European aid programme aimed at resolving the problem.
nl Tempus ‧ betreft de niet-geassocieerde landen van Midden-en Oost-Europa die op grond van Verordening (EEG) nr. ‧ (Phare-programma) in aanmerking komen voor economische hulp en de nieuwe onafhankelijke staten en Mongolië als genoemd in Verordening (Euratom, EG) nr. ‧ (Tacis-programma), voorzover deze hulpprogramma
en Tempus ‧ shall concern the non-associated countries of central and eastern Europe eligible for economic aid by virtue of Regulation (EEC) No ‧ (PHARE programme), and the new independent States of the former Soviet Union and Mongolia mentioned in Regulation (Euratom, EC) No ‧ (TACIS programme), subject to these assistance programmes being prolonged for the period referred to
Pagina 1. Gevonden 1352165 zinnen matching zin Hulpprogramma voor systeemvoorbereiding.Gevonden in 190,207 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.