Vertalingen in Engels:

  • System Preparation Tool   
     
    A tool that prepares the hard disk on a source computer for duplication to destination computers.

Voorbeeld zinnen met "Hulpprogramma voor systeemvoorbereiding", vertaalgeheugen

add example
nl Dit moeten we in ons achterhoofd houden bij de ontwikkeling van een Europees hulpprogramma voor oplossing van dit probleem.
en This should be borne in mind when devising the European aid programme aimed at resolving the problem.
nl De Europese Unie heeft het recente overheidsbesluit inzake de externe financiering van niet-gouvernementele organisaties veroordeeld en momenteel proberen we dringend helderheid te verkrijgen over de eventuele gevolgen van dat besluit voor onze hulpprogramma' s.
en The European Union has condemned the recent government decree on external funding for non-governmental organisations, and we are urgently seeking clarification on how it might affect our own assistance programmes.
nl & konsole; is een Terminalemulator voor het X Window System. Het is in beginsel gebaseerd op de DEC's VT‧ en de vele opvolgers. & konsole; & ndash; ook wel een shell genoemd & ndash; is een essentieel hulpprogramma voor op & Linux; en & UNIX; gebaseerde computers om snel en productief te kunnen werken
en & konsole; is a terminal emulator for the X Window System. It is essentially based on the DEC 's VT‧ and many of its succesors. & konsole; & ndash; also referred to as a shell & ndash; is an essential tool on & Linux; and & UNIX; based machines for fast and productive work
nl Verder heb ik nog een concrete vraag over Institution Building. Zou de Raad wellicht iets kunnen initiëren in de vorm van een eigen hulpprogramma voor Institution Building?
en I would like to ask you specifically about institution building, and whether the Council could launch an initiative here, such as its own funding programme for institution building.
nl De enige methode om dit voor elkaar te krijgen, en daar heeft het Europees Parlement een grote stem, is via de zogenaamde Notenboom-procedure, en op het moment dat de nieuwe verdeling van de middelen aan de orde komt, moeten we tot overeenstemming zien te komen over hoe we verder te werk zullen gaan opdat we begin november, en zolang de liquiditeitsproblemen van de Palestijnse Autoriteit - die zoals de heer Wohlfart reeds aangaf zeer uiteenlopende oorzaken hebben die allemaal hun rol spelen - nog niet zijn opgelost, onze goedkeuring kunnen geven aan een speciaal hulpprogramma voor het Palestijnse vredesproces.
en When the time comes to calculate the new distribution, we will have to find an adjustment to set this new political decision in motion. This will allow us to grant a special aid programme for the peace process in Palestine from November, depending on how well the money problems of the Palestinian Government may have been resolved.
nl De Commissie moedigt veranderingen aan door middel van haar hulpprogramma voor Afghanistan
en The Commission is promoting change through its aid programme to Afghanistan
nl Hulpprogramma voor het beheer van archievenName
en Archive Handling Tool
nl Je weet, ik werk voor een hulpprogramma en ik hoopte dat ik hem ergens een onderdak kon bezorgen
en So, you know, I work for this outreach program and I was hoping that maybe I could find him someplace to stay
nl Na het akkoord van afgelopen december over een hulpprogramma van in totaal 85 miljard euro voor Ierland, hebben de Ierse autoriteiten veel werk verzet om het aanpassingsprogramma dat een voorwaarde vormde voor de financiële steun door te voeren.
en Following the agreement last December of an overall EUR 85 billion assistance programme for Ireland, the Irish authorities have undertaken a great deal of work to implement the adjustment programme to which the financial support was attached.
nl Zorg vanwege de suggestie in dit verslag dat het hulpprogramma voor de bosbouw in de EU als geheel geen grote veranderingen teweeg heeft gebracht met de doelstelling bomen te planten in plaats van steeds meer landbouwgewassen, die de landbouwoverschotten in Europa alleen maar zullen doen toenemen.
en But concern that this report suggests that in general across the EU the forestry aid programme has not led to major changes, namely planting trees instead of yet more crops to add to Europe's food mountains.
nl kups was een grafisch hulpprogramma om de administratietaken voor uw & CUPS;-server en het hart van de & CUPS;-daemon uit te voeren. Printers konden worden toegevoegd, verwijderd, gewijzigd, ingesteld, gestart en gestopt. Afdruktaken konden worden geannuleerd, verwijderd, verplaatst, gestopt en herstart, en de instellingen van de daemon konden worden ingesteld en deze kon worden opgestart, gestopt en herstart
en kups was a graphical wrapper to do the administration tasks for your & CUPS; server, and the & CUPS; daemon at the heart of it. You could add, delete, modify, configure, start, and stop printers. You could cancel, delete, move, stop and restart print jobs, and you could change the settings of the daemon, start, stop, and restart it
nl Deze overwegingen moeten de Europese Unie ertoe bewegen de nodige steun te verlenen en uitzonderlijke aandacht aan Angola te besteden. Wellicht is een specifiek hulpprogramma voor de consolidatie van de vrede en de wederopbouw van Angola hier op zijn plaats.
en Where the European Union is concerned, and given the state of weakness and destruction that country is in and the enormous amount of work on reconstruction and rehabilitation that must be undertaken, as well as the importance of this country in the regional framework, special attention and support are clearly justified as is even, perhaps, the adoption of a specific aid programme for the consolidation of peace and for the reconstruction of Angola.
nl KDE-hulpprogramma voor energiebeheer vanaf de commandoregel
en KDE tool for querying and controlling your power management options from the command line
nl Wij willen garanderen dat burgers waar voor hun geld krijgen en er valt met ons best te praten over het inkrimpen of afschaffen van hulpprogramma=s die niet goed lopen.
en We want to ensure that the people of Europe get value for their money, and we are quite prepared to discuss making cutbacks in, or abolishing, aid programmes that are not going well.
nl De Commissie stimuleert veranderingen via haar hulpprogramma voor Afghanistan
en The Commission is promoting change through its aid programme to Afghanistan
nl Als er daarentegen, in plaats van een positief antwoord, een negatief antwoord wordt gegeven - als de OVSE niet in Minsk wordt gevestigd, als er obstakels worden gecreëerd voor de ontwikkeling van het hulpprogramma voor de burgermaatschappij - zal de Europese Unie het besluit van de Raad dienovereenkomstig uitvoeren en zullen we moeten constateren dat het niet mogelijk is met de regering van WitRusland samen te werken.
en If, on the contrary, instead of receiving a positive response, we received a negative one in this respect - if there was no group set up in Minsk, if obstacles were put in the way of the development of the programme to support civil society -, the European Union would consequently apply the Council's decision and we would have to declare that it was not possible to work with the Belarus government.
nl Op de politieke dialoog kom ik straks terug in antwoord op de vraag die mij gesteld is. De onderhandelaren van de Commissie hebben onlangs een overeenkomst ad referendum bereikt met de Democratische Volksrepubliek Korea over de voorwaarden voor een nieuw hulpprogramma voor 1999 ter waarde van 30 miljoen euro.
en Indeed, it is the case that the Commission negotiators have recently reached an ad referendum agreement with their DPRK counterparts on conditions for a new EUR30m aid programme for 1999.
nl Voor de kandidaat-lidstaten hebben we ook een hulpprogramma voor de landbouwsector, namelijk de pre-toetredingshulp SAPARD.
en We do have an agricultural aid programme for the acceding countries, which I would now like to mention briefly, namely the SAPARD pre-accession instrument.
nl Het zou een goede zaak zijn als het nieuwe hulpprogramma voor de armsten ook zou dienen als afzetmogelijkheid voor de landbouwproductie.
en It would seem fitting that the new aid programme for the poorest would also serve as an outlet for European Community produce.
nl Dat wordt gebruikt voor een nieuw hulpprogramma voor ontheemden met een budget van 600.000 euro, voor de distributie van voedsel en eerste hulp.
en It is funding a new programme of assistance for displaced persons with a budget of EUR 600 000 which involves distribution of food and first aid.
nl Tempus ‧ betreft de niet-geassocieerde landen van Midden-en Oost-Europa die op grond van Verordening (EEG) nr. ‧ (Phare-programma) in aanmerking komen voor economische hulp en de nieuwe onafhankelijke staten en Mongolië als genoemd in Verordening (Euratom, EG) nr. ‧ (Tacis-programma), voorzover deze hulpprogramma
en Tempus ‧ shall concern the non-associated countries of central and eastern Europe eligible for economic aid by virtue of Regulation (EEC) No ‧ (PHARE programme), and the new independent States of the former Soviet Union and Mongolia mentioned in Regulation (Euratom, EC) No ‧ (TACIS programme), subject to these assistance programmes being prolonged for the period referred to
nl Op 16 december vorig jaar heeft de begrotingsautoriteit in verband met het besluit over de begroting van 2000 nog eens herhaald dat de Commissie een financieel meerjarenplan voor een hulpprogramma voor de westelijke Balkan dient voor te leggen en in voorkomend geval en afhankelijk van het benodigde bedrag een voorstel moet indienen tot wijziging van de financiële vooruitzichten.
en On 16 December last year, at the time of the decision on the 2000 budget, the budgetary authority once again called upon the Commission to submit a multiannual financial plan for a programme of assistance for the Western Balkans and, if necessary, depending on the amount required, to submit concurrently a proposal on the review of the financial perspective.
nl De Commissie verheugt zich over de gunstige resultaten van het speciale hulpprogramma voor vrede en verzoening in Noord-Ierland en de grensgebieden van Ierland en van het Interreg ‧ A-programma voor Noord-Ierland en Ierland
en The Commission welcomes the positive results obtained under the Special Programme for Peace and Reconciliation in Northern Ireland and the border counties of Ireland and under the Northern Ireland-Ireland Interreg ‧ A programme
nl De Raad stemde tot op zekere hoogte in met de wens van het Parlement en schiep de mogelijkheid voor de landen van Midden- en Oost-Europa om binnen zekere grenzen offertes te doen in het kader van het hulpprogramma.
en The Council went some way towards meeting Parliament's wishes and allowed the countries of Central and Eastern Europe to submit some tenders under the aid programme.
nl gezien de strategie voor de ontwikkelingssamenwerking van Polen die in ‧ werd gepubliceerd en het Poolse hulpprogramma voor
en having regard to the strategy for Poland's development cooperation issued in ‧ and the Polish aid programme
Pagina 1. Gevonden 1352165 zinnen matching zin Hulpprogramma voor systeemvoorbereiding.Gevonden in 90,561 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.