Vertalingen in English:

  • System Preparation Tool   
     
    A tool that prepares the hard disk on a source computer for duplication to destination computers.

Voorbeeld zinnen met "Hulpprogramma voor systeemvoorbereiding", vertaalgeheugen

add example
nl Wij bereiden op dit moment een gecoördineerd hulpprogramma voor dat zowel voedselhulp als assistentie op het gebied van de openbare gezondheidszorg inhoudt.
en We are currently preparing a coordinated aid programme for both food aid and public health assistance.
nl Als er daarentegen, in plaats van een positief antwoord, een negatief antwoord wordt gegeven - als de OVSE niet in Minsk wordt gevestigd, als er obstakels worden gecreëerd voor de ontwikkeling van het hulpprogramma voor de burgermaatschappij - zal de Europese Unie het besluit van de Raad dienovereenkomstig uitvoeren en zullen we moeten constateren dat het niet mogelijk is met de regering van WitRusland samen te werken.
en If, on the contrary, instead of receiving a positive response, we received a negative one in this respect - if there was no group set up in Minsk, if obstacles were put in the way of the development of the programme to support civil society -, the European Union would consequently apply the Council's decision and we would have to declare that it was not possible to work with the Belarus government.
nl De Commissie stimuleert veranderingen via haar hulpprogramma voor Afghanistan
en The Commission is promoting change through its aid programme to Afghanistan
nl Na het akkoord van afgelopen december over een hulpprogramma van in totaal 85 miljard euro voor Ierland, hebben de Ierse autoriteiten veel werk verzet om het aanpassingsprogramma dat een voorwaarde vormde voor de financiële steun door te voeren.
en Following the agreement last December of an overall EUR 85 billion assistance programme for Ireland, the Irish authorities have undertaken a great deal of work to implement the adjustment programme to which the financial support was attached.
nl Ik roep de Commissie en de Raad op om nu al serieuze plannen te maken voor een nieuw, grootschalig, omvangrijk en urgent hulpprogramma voor Zimbabwe in het post-Mugabe tijdperk.
en I call upon the Commission and the Council to begin serious planning now for a massive, comprehensive and urgent programme of assistance to Zimbabwe for the post-Mugabe era.
nl Met bredere behoeften bedoel ik het Tacis-programma, dat zich richt op steun voor de bevolking zelf in verschillende sectoren, waaronder behoorlijk bestuur, duurzame groei, de sociale sector, onderwijs, gezondheidszorg, het milieu en economische groei, en ook verlichting van de problemen die zijn veroorzaakt door de Tsjernobylramp, die prominent aanwezig is in ons hulpprogramma.
en By broader needs, I mean the TACIS programme that focuses on support for the population itself in different sectors, including good governance, sustainable development, the social sector, education, health, the environment and economic development, and also alleviation of the problems caused by the Chernobyl catastrophe, which figures prominently on our assistance programme.
nl was het eerste hulpprogramma gemaakt door derden voor de afdruksoftware voor & CUPS;. Het is verkrijgbaar op de Webpagina van Linuxprinting.org en geeft u de mogelijkheid tot het op uw computer genereren van een PPD. Samen met het erbij behorende Perl-script cupsomatic dat als een extra koppeling (backend) voor & CUPS; moet worden geïnstalleerd, stuurt het het resultaat van het filter pstops door een aantal geschikte Ghostscript-filters. Daarna stuurt het de resulterende gegevens terug naar een & CUPS;-"backend " die het naar de printer stuurt. Op deze manier maakt & CUPS;-O-Matic het mogelijk dat elke printer die in een " klassieke " Ghostscript-omgeving werkt, wordt ondersteund. Als er geen ingebouwde & CUPS;-ondersteuning voor die printer op komst is.... & CUPS;-O-Matic wordt nu vervangen door de krachtigere PPD-O-Matic
en & CUPS;-O-Matic was the first " Third Party " plugin for the & CUPS; printing software. It is available on the Linuxprinting. org website to provide an online PPD-generating service. Together with the companion cupsomatic Perl-Script, that needs to be installed as an additional & CUPS; backend, it redirects output from the native pstops filter into a chain of suitable Ghostscript filters. Upon completion, it passes the resulting data back to a & CUPS; " backend " for sending to the printer. In this way, & CUPS;-O-Matic enables support for any printer known to have worked previously in a " classical " Ghostscript environment. If no native & CUPS; support for that printer is in sight... & CUPS;-O-Matic is now replaced by the more capable PPD-O-Matic
nl Mijnheer de Voorzitter, de Dayton-akkoorden, de onder commando van de NATO ingezette strijdkrachten en het hulpprogramma voor de wederopbouw onder leiding van Carl Bildt, vormen de gemeenschappelijke bijdrage van de Verenigde Staten en de EU aan vrede in het voormalige Joegoslavië.
en Mr President, the Dayton Agreement, the NATO-led implementation force and the aid programme for reconstruction, under the leadership of Carl Bildt, are the USA and the EU's joint contribution to peace in the former Yugoslavia.
nl ECHO overweegt een verder hulpprogramma voor de slachtoffers van de aardbeving vast te stellen.
en ECHO is considering the adoption of a further relief programme for the victims of the earthquake.
nl De Commissie verheugt zich over de gunstige resultaten van het speciale hulpprogramma voor vrede en verzoening in Noord-Ierland en de grensgebieden van Ierland en van het Interreg ‧ A-programma voor Noord-Ierland en Ierland
en The Commission welcomes the positive results obtained under the Special Programme for Peace and Reconciliation in Northern Ireland and the border counties of Ireland and under the Northern Ireland-Ireland Interreg ‧ A programme
nl Verder heb ik nog een concrete vraag over Institution Building. Zou de Raad wellicht iets kunnen initiëren in de vorm van een eigen hulpprogramma voor Institution Building?
en I would like to ask you specifically about institution building, and whether the Council could launch an initiative here, such as its own funding programme for institution building.
nl Voor de kandidaat-lidstaten hebben we ook een hulpprogramma voor de landbouwsector, namelijk de pre-toetredingshulp SAPARD.
en We do have an agricultural aid programme for the acceding countries, which I would now like to mention briefly, namely the SAPARD pre-accession instrument.
nl De UNRWA heeft ook haar hulpprogramma voor de armste mensen in de Gazastrook moeten stopzetten.
en The UNRWA has also had to suspend its programme of aid to the poorest people in Gaza.
nl Als bijdrage tot een pan-Afrikaans hulpprogramma wordt voorgesteld uit het resterende bedrag van het voorwaardelijke bedrag van ‧ miljard EUR een indicatief bedrag van maximaal ‧ miljoen EUR te reserveren en dit bedrag in zijn geheel over te dragen naar de toewijzing voor intra-ACS-samenwerking
en To contribute to a pan-African support programme, it is proposed to earmark an indicative amount of up to EUR ‧ from the remaining balance of the conditional EUR ‧, and to transfer the amount to the intra-ACP envelope for this purpose
nl Jammer genoeg heerst politieke verwarring en kunnen wij er onmogelijk zeker van zijn dat onze hulp niet ten voordele van Karadzic wordt gebruikt. Bovendien zijn er juridische beperkingen op het memorandum van overeenstemming over het hulpprogramma voor Bosnië.
en Unfortunately, the political confusion and the impossibility of being sure that assistance would not be exploited to the profit of Karadzic as well as some legal constraints on the memorandum of understanding governing the programme of assistance to Bosnia, meant that not all the resources at our disposal have been fully utilized.
nl KDE-hulpprogramma voor het maken van notities
en KDE note taking utility
nl gezien de strategie voor de ontwikkelingssamenwerking van Polen die in ‧ werd gepubliceerd en het Poolse hulpprogramma voor
en having regard to the strategy for Poland's development cooperation issued in ‧ and the Polish aid programme
nl Meer specifiek, het bilaterale hulpprogramma 2007 voor Armenië concentreert met een bijdrage van EUR 18 miljoen zijn financiële steun op het terrein van gerechtelijke hervormingen.
en More specifically, the 2007 bilateral aid programme with Armenia is targeting financial support in the field of judicial reform, to the tune of EUR 18 million.
nl De Europese Unie heeft het recente overheidsbesluit inzake de externe financiering van niet-gouvernementele organisaties veroordeeld en momenteel proberen we dringend helderheid te verkrijgen over de eventuele gevolgen van dat besluit voor onze hulpprogramma' s.
en The European Union has condemned the recent government decree on external funding for non-governmental organisations, and we are urgently seeking clarification on how it might affect our own assistance programmes.
nl Naast een akkoord over Kosovo zullen Raad en Parlement het op termijn ook eens moeten worden over een hulpprogramma voor de gehele Balkan.
en Alongside an agreement on Kosovo, the Council and Parliament will also need to agree, in time, on an aid programme for the entire Balkans.
nl Wat het overige betreft: één woord om aan te geven dat we bezorgd zijn met betrekking tot het slechte beheer van het hulpprogramma voor Rusland - en dan vooral het TACIS-programma - en dat we onze twijfels hebben met betrekking tot de doelstellingen en de resultaten van de voorgestelde voedselhulp.
en As for the rest, I would briefly like to express our concern at the mismanagement of the programme of assistance to Russia - namely TACIS - and our doubts as to the objectives and results of the food aid that has now been proposed.
nl Betreft: Prioriteiten van het Zweedse voorzitterschap- hulpprogramma voor voedselverstrekking aan de armsten in de EU
en Subject: Priorities of the Swedish Presidency- food aid programme for the most deprived people in the EU
nl Dit kwam tot uitdrukking in de aard van de hulpprogramma' s die wij destijds financierden; deze waren sterk gericht op gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid voor vrouwen.
en This was recognised in the nature of the aid programmes which we financed at that time and which had a strong focus on the provision of health care, education and employment creation for women.
nl De Europese Unie heeft voor het eerst ook antiradicaliseringsmaatregelen opgenomen in een speciaal technisch hulpprogramma voor terrorismebestrijding.
en The European Union has also broken new ground in including anti-radicalisation measures in a special technical aid programme for combating terrorism.
nl Vandaag hebben de Verenigde Staten bekendgemaakt dat ze volgend jaar aan 7 000 Irakezen asiel zullen verlenen in de Verenigde Staten. Deze beslissing is een stap in de goede richting, net als de belofte van de Verenigde Staten om 18 miljoen dollar te schenken aan het hulpprogramma van de Verenigde Naties voor Iraakse vluchtelingen.
en Today's decision by the United States to grant asylum in the United States to 7 000 Iraqis next year is a step in the right direction, as is the decision by the United States to contribute USD 18 million to the programme to assist refugees from Iraq.
Pagina 1. Gevonden 1352165 zinnen matching zin Hulpprogramma voor systeemvoorbereiding.Gevonden in 96,519 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.