Vertalingen in English:

  • System Preparation Tool   
     
    A tool that prepares the hard disk on a source computer for duplication to destination computers.

Voorbeeld zinnen met "Hulpprogramma voor systeemvoorbereiding", vertaalgeheugen

add example
Het is verstandiger een deel van de rekening te betalen voor het hulpprogramma dat nu door de plaatselijke, regionale en nationale overheden wordt uitgevoerd. Op dit punt ben ik persoonlijk bereid heel ver te gaan, want in de nood leer je immers je vrienden kennen.It would be wiser to pay a portion of the bill for the aid programme that has now to be undertaken by the local, regional and national authorities, and I personally am prepared to go a very long way down this road, for it is in times of need that friends show their worth.
Ik roep de Commissie en de Raad op om nu al serieuze plannen te maken voor een nieuw, grootschalig, omvangrijk en urgent hulpprogramma voor Zimbabwe in het post-Mugabe tijdperk.I call upon the Commission and the Council to begin serious planning now for a massive, comprehensive and urgent programme of assistance to Zimbabwe for the post-Mugabe era.
Je weet, ik werk voor een hulpprogramma en ik hoopte dat ik hem ergens een onderdak kon bezorgenSo, you know, I work for this outreach program and I was hoping that maybe I could find him someplace to stay
Hulpprogramma voor printerbeheerCommentScreen Management Engine
KDE-hulpprogramma voor het beheren van uw netwerkinterfaces vanaf de commandoregelKDE tool for querying and controlling your network interfaces from the command line
Betreft: Prioriteiten van het Zweedse voorzitterschap- hulpprogramma voor voedselverstrekking aan de armsten in de EUSubject: Priorities of the Swedish Presidency- food aid programme for the most deprived people in the EU
Met behulp van ons technische hulpprogramma van TACIS is inderdaad een veiligheidsprogramma voor de twee betrokken onvoltooide reactoren ontwikkeld.With the aid of our Tacis technical assistance programme a safety programme for the two uncompleted reactors concerned has been developed.
& konsole; is een Terminalemulator voor het X Window System. Het is in beginsel gebaseerd op de DEC's VT‧ en de vele opvolgers. & konsole; & ndash; ook wel een shell genoemd & ndash; is een essentieel hulpprogramma voor op & Linux; en & UNIX; gebaseerde computers om snel en productief te kunnen werken& konsole; is a terminal emulator for the X Window System. It is essentially based on the DEC 's VT‧ and many of its succesors. & konsole; & ndash; also referred to as a shell & ndash; is an essential tool on & Linux; and & UNIX; based machines for fast and productive work
overwegende dat de aanbestedingen voor leveringen, goederen of diensten in de ontwikkelingslanden in het kader van een hulpprogramma overeenkomstig de Europese richtlijnen inzake het plaatsen van overheidsopdrachten objectieve en transparante criteria voor de selectie en gunning van de opdrachten moeten bevattenwhereas calls for tender in respect of supplies, goods or services in developing countries under an aid programme must be based on objective and transparent criteria for the selection and award of contracts, in line with the EU's public procurement directives
De Commissie moedigt veranderingen aan door middel van haar hulpprogramma voor AfghanistanThe Commission is promoting change through its aid programme to Afghanistan
Wij willen garanderen dat burgers waar voor hun geld krijgen en er valt met ons best te praten over het inkrimpen of afschaffen van hulpprogramma=s die niet goed lopen.We want to ensure that the people of Europe get value for their money, and we are quite prepared to discuss making cutbacks in, or abolishing, aid programmes that are not going well.
Dat wordt gebruikt voor een nieuw hulpprogramma voor ontheemden met een budget van 600.000 euro, voor de distributie van voedsel en eerste hulp.It is funding a new programme of assistance for displaced persons with a budget of EUR 600 000 which involves distribution of food and first aid.
Wij pleiten voor een omvangrijk hulpprogramma: investeringen in de sociale sector en de productiesector, kwijtschelding van schulden en berechting van diegenen die het land hebben verkwanseld.We would like to see a huge aid package for social and productive investment, debt cancellation and a tribunal for those who were accomplices in buying out the country.
KDE-hulpprogramma voor het openen van URL-adressen vanaf de commandopromptKDE tool for opening URLs from the command line
De enige methode om dit voor elkaar te krijgen, en daar heeft het Europees Parlement een grote stem, is via de zogenaamde Notenboom-procedure, en op het moment dat de nieuwe verdeling van de middelen aan de orde komt, moeten we tot overeenstemming zien te komen over hoe we verder te werk zullen gaan opdat we begin november, en zolang de liquiditeitsproblemen van de Palestijnse Autoriteit - die zoals de heer Wohlfart reeds aangaf zeer uiteenlopende oorzaken hebben die allemaal hun rol spelen - nog niet zijn opgelost, onze goedkeuring kunnen geven aan een speciaal hulpprogramma voor het Palestijnse vredesproces.When the time comes to calculate the new distribution, we will have to find an adjustment to set this new political decision in motion. This will allow us to grant a special aid programme for the peace process in Palestine from November, depending on how well the money problems of the Palestinian Government may have been resolved.
Hulpprogramma voor printerbeheerNamePrint Management Tool
Zorg vanwege de suggestie in dit verslag dat het hulpprogramma voor de bosbouw in de EU als geheel geen grote veranderingen teweeg heeft gebracht met de doelstelling bomen te planten in plaats van steeds meer landbouwgewassen, die de landbouwoverschotten in Europa alleen maar zullen doen toenemen.But concern that this report suggests that in general across the EU the forestry aid programme has not led to major changes, namely planting trees instead of yet more crops to add to Europe's food mountains.
Een hulpprogramma voor het versturen van spraakcommando's naar de KTTSD-dienst via DBUSA utility for sending speech commands to KTTSD service via D-Bus
Tempus ‧ betreft de niet-geassocieerde landen van Midden-en Oost-Europa die op grond van Verordening (EEG) nr. ‧ (Phare-programma) in aanmerking komen voor economische hulp en de nieuwe onafhankelijke staten en Mongolië als genoemd in Verordening (Euratom, EG) nr. ‧ (Tacis-programma), voorzover deze hulpprogrammaTempus ‧ shall concern the non-associated countries of central and eastern Europe eligible for economic aid by virtue of Regulation (EEC) No ‧ (PHARE programme), and the new independent States of the former Soviet Union and Mongolia mentioned in Regulation (Euratom, EC) No ‧ (TACIS programme), subject to these assistance programmes being prolonged for the period referred to
Meer specifiek, het bilaterale hulpprogramma 2007 voor Armenië concentreert met een bijdrage van EUR 18 miljoen zijn financiële steun op het terrein van gerechtelijke hervormingen.More specifically, the 2007 bilateral aid programme with Armenia is targeting financial support in the field of judicial reform, to the tune of EUR 18 million.
De Commissie ontwikkelt momenteel nieuwe, aanvullende hulpprogramma' s voor noodhulp en hulp aan ontheemden ter waarde van 28,5 miljoen euro. Deze programma' s zullen in de komende weken ten uitvoer worden gelegd.The Commission is currently processing new, additional aid programmes worth EUR 28.5 million, which will start being implemented in the coming weeks, for emergency aid and aid to uprooted people.
De Europese Unie heeft het recente overheidsbesluit inzake de externe financiering van niet-gouvernementele organisaties veroordeeld en momenteel proberen we dringend helderheid te verkrijgen over de eventuele gevolgen van dat besluit voor onze hulpprogramma' s.The European Union has condemned the recent government decree on external funding for non-governmental organisations, and we are urgently seeking clarification on how it might affect our own assistance programmes.
Mevrouw de Voorzitter, op 7 juli vindt een internationale conferentie van donorlanden over Colombia plaats. Het gaat om de donorlanden die Colombia hulp verlenen in het kader van het hulpprogramma voor dat land, dat ook wel het Marshallplan wordt genoemd.Madam President, there is to be an international conference on 7 July on the "Colombia Plan" which is to bring donor countries together, in the context of the aid plan for that country, also known as the "Marshall Plan" .
Jammer genoeg heerst politieke verwarring en kunnen wij er onmogelijk zeker van zijn dat onze hulp niet ten voordele van Karadzic wordt gebruikt. Bovendien zijn er juridische beperkingen op het memorandum van overeenstemming over het hulpprogramma voor Bosnië.Unfortunately, the political confusion and the impossibility of being sure that assistance would not be exploited to the profit of Karadzic as well as some legal constraints on the memorandum of understanding governing the programme of assistance to Bosnia, meant that not all the resources at our disposal have been fully utilized.
Ik weet waarover ik het heb. Ik heb in die landen immers gedurende drie jaar een bilateraal hulpprogramma voor de opleiding en bijscholing van vak- en leidinggevend personeel beheerd.I know what I am talking about, because I was fortunate enough to run a bilateral aid programme for three years, assisting with education and further training for specialists and managers in those countries.
Pagina 1. Gevonden 1352165 zinnen matching zin Hulpprogramma voor systeemvoorbereiding.Gevonden in 264,549 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.