Vertalingen in Greek:

  • Κυριακή προσευχή   
  • Πάτερ Ημών   

Voorbeeld zinnen met "Onze Vader", vertaalgeheugen

add example
Onze vader zit in de koffer!Περιμένετε.Ο πατέρας μας είναι στο πορτμπαγκάζ! Περιμένετε!
Michael, hij heeft onze vader vermoordΜάικλ, δολοφόνησε τον πατέρα μας
Gebruikt u onze data over Khitomer als bewijs tegen de vader van Duras?Κε Γουόρφ, χρησιμοποιείς τα αρχεία μας από τη σφαγή του Κίτομερ- εναντίον του πατέρα του Ντιούρας;- Ναι, κύριε
Onze vader was er bij toen het geopend werdΟ πατέρας σου ήταν εκεί την ημέρα που άνοιξε
Ik heb het van jullie vader gekregen... om het begin van onze familie te vierenΟ μπαμπάς σας μου το χάρισε... για να γιορτάσουμε την αρχή της οικογένειάς μας
We moeten ons aan onze kant van de Middellandse Zee namelijk realiseren dat onze toekomst, de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, zal afhangen van de wijze waarop wij erin slagen om deze ruimte van vrede en stabiliteit die onze geestelijke vaders op ons continent hebben gecreëerd, uit te breiden naar Afrika in het algemeen en het Midden-Oosten in het bijzonder.Πράγματι, θα πρέπει να έχουμε επίγνωση, στη δική μας πλευρά της Μεσογείου, ότι το μέλλον μας, όπως και το μέλλον των επιγόνων μας θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε γενικώς στην Αφρική και ειδικότερα στη Μέση Ανατολή αυτόν τον χώρο ειρήνης και σταθερότητας που οι ιδρυτές προπάτορές μας εγκαθίδρυσαν στη δική μας ήπειρο.
God, onze Vader, Heer en Redder, dank u voor uw liefde en gunstenΘεέ, πατέρα μας, κύριε και σωτήρα ευχαριστούμε για την αγάπη και τη χάρη σου
Om nog enkele voorbeelden te noemen: het Onze Vader telt 60 woorden, de Tien Geboden 128 woorden, de Amerikaanse grondwet 457 woorden waarvan 142 er in de afgelopen 15 jaar aan zijn toegevoegd.Για να φέρω ορισμένα παραδείγματα, θα ήθελα να πω ότι το 'Πάτερ Ημών' έχει 60 λέξεις, οι Δέκα Εντολές έχουν 128 λέξεις, το Σύνταγμα των ΗΠΑ έχει 457 λέξεις με άλλες 142 που έχουν προστεθεί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια μέσω τροπολογιών.
En het is aan ons als Europese politici en onze collega's in de nationale parlementen om deze ontwikkeling te stimuleren met een goed babyverlof voor moeders én voor vaders, met voldoende betaalbare kinderopvang, met het recht op flexibele uren en parttime werk met goede sociale rechten, en met quota voor bedrijfstop en politiek of het geloofwaardig dreigen daarmee.Εναπόκειται σε εμάς, ως ευρωπαίοι πολιτικοί, και εναπόκειται στους συναδέλφους μας στα εθνικά κοινοβούλια, να ενθαρρύνουμε αυτή την εξέλιξη παρέχοντας ποιοτική άδεια μητρότητας για τις μητέρες και ποιοτική άδεια πατρότητας για τους πατέρες, παρέχοντας ικανοποιητικό επίπεδο οικονομικά προσιτής παιδικής μέριμνας, παρέχοντας το δικαίωμα σε ευέλικτο ωράριο και εργασία μερικής απασχόλησης με καλά κοινωνικά δικαιώματα, θεσπίζοντας ποσοστώσεις για τη συμμετοχή των γυναικών στα εκτελεστικά όργανα των επιχειρήσεων και στην πολιτική, ή διατυπώνοντας αξιόπιστες απειλές σχετικά με αυτό.
Hij is onze vaderΕίναι ο πατέρας μας
Ken je het Onze Vader?Είπες το Πάτερ Ημών
Onze vader in de hemel" Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανής... "
Het zou prachtig zijn om onze kinderen te vertellen dat we in Spanje getrouwd zijn... en mijn vaders vrienden zorgen dat het eenvoudig geregeld isΝα παντρευτούμε εδώ;- Ναι, γιατί όχι; Θα ήταν τέλεια να λέγαμε κάποτε στα παιδιά μας πως παντρευτήκαμε, και να είσαι σίγουρη πως οι φίλοι του μπαμπά θα μας διευκολύνουν
Je vader heeft ons ontelbare keren bijgestaan over de jaren... niet te vergeten, onze persoonlijke vriendschapΟ πατέρας σου έχει προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες σε αυτό το σχολείο τα περασμένα χρόνια για να μην αναφέρω την προσωπική μας φιλία
Laten we ons verenigen... we vernietigen de Tartaren en onze voor vaderen kunnen dan vredig gaan rustenΕνωμένοι... ας υποτάξουμε τους Τάταρ και να δώσουμε γαλήνη στους προγόνους μας!
Pagina 1. Gevonden 78582 zinnen matching zin Onze Vader.Gevonden in 8,543 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.