Vertalingen in German:

  • schweiz   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch German. (20)

Boheems ZwitserlandBöhmische Schweiz
Christelijk Sociale Partij van ZwitserlandChristlich-soziale Partei
Duits (Zwitserland)Deutsch (Schweiz)
Frans (Zwitserland)Französisch (Schweiz)
Geschiedenis van ZwitserlandGeschichte der Schweiz
Groene Partij van ZwitserlandGrüne Partei der Schweiz
Jonge Vrijzinnigen ZwitserlandJungfreisinnige Schweiz
Kantons van ZwitserlandKanton
Liberale Partij van ZwitserlandLiberale Partei der Schweiz
Lijst van bondspresidenten van ZwitserlandListe der Schweizer Bundespräsidenten
Nationale feestdag van ZwitserlandSchweizer Bundesfeiertag
Politiek in ZwitserlandPolitisches System der Schweiz
Religie in ZwitserlandReligionen in der Schweiz
Ronde van ZwitserlandTour de Suisse
Sociaal-Democratische Partij van ZwitserlandSozialdemokratische Partei der Schweiz
Vlag van ZwitserlandFlagge und Wappen der Schweiz
Vrijheidspartij van ZwitserlandFreiheits-Partei der Schweiz
ZwitserlandSchweiz; die Schweiz
Zwitserland en het Eurovisie SongfestivalDie Schweiz beim Eurovision Song Contest
Zwitserland tijdens de Tweede WereldoorlogDie Schweiz im Zweiten Weltkrieg

Voorbeeld zinnen met "zwitserland", vertaalgeheugen

add example
In de Elzas hebben we enkele jaren geleden de vervuiling gehad vanuit Zwitserland (industriële ongevallen), Oekraïne (kernrampen), Midden- en OostEuropese landen (industriële ongevallen die zure regen veroorzaakten) enzovoort.Im Elsaß hatten wir vor einigen Jahren mit Umweltverschmutzung aus der Schweiz (Industrieunfälle) zu tun, aus der Ukraine (Atomkraftwerkunfälle), aus den MOEL (Industrieunfälle, die sauren Regen hervorgerufen haben) ...
De donoren nemen beurtelings het voorzitterschap van de groep op zich (ten tijde van het controlebezoek was Zwitserland aan de beurt) met een troika die bestaat uit de huidige, de vorige en de volgende voorzitterDie so zusammengeschlossenen Geldgeber übernehmen nach dem Rotationsprinzip den Vorsitz in der Gruppe (den zum Zeitpunkt der Prüfung die Schweiz innehatte); außerdem gibt es eine Troika aus dem aktuellen, dem vorherigen und dem nächsten Vorsitzenden
Wat het door de heer Schwab naar voren gebrachte probleem van Zwitserland en de Europese Unie betreft, zal op 1 juli 2009 het beveiligingsamendement van het communautair douanewetboek volledig worden toegepast.Was das Problem der Schweiz und der Europäischen Union betrifft, das Herr Schwab ansprach, so wird am 1. Juli 2009 die Änderung des Zollkodexes der Gemeinschaft bezüglich der Sicherheitsaspekte vollständig umgesetzt sein.
De vergunninghouder is Syngenta Seeds S.A.S., Frankrijk, als vertegenwoordiger van Syngenta Crop Protection AG, ZwitserlandDer Zulassungsinhaber ist Syngenta Seeds S.A.S., Frankreich, im Namen von Syngenta Crop Protection AG, Schweiz
Deze oproep is gericht tot organisaties die zijn gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die aan het programma Media ‧deelneemt (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en ZwitserlandDiese Aufforderung richtet sich an europäische Einrichtungen, die in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der am Programm MEDIA ‧ teilnehmenden Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (Island, Liechtenstein, Norwegen) und Schweiz
Er is een openbare inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer uit Finland en Zweden van in die landen geproduceerd haver naar alle derde landen, met uitzondering van Bulgarije, Noorwegen, Roemenië en Zwitserland, opengesteld bij Verordening (EG) nrEine Ausschreibung der Erstattung für die Ausfuhr aus Finnland und Schweden von in diesen beiden Ländern erzeugtem Hafer nach allen Drittländern, mit Ausnahme Bulgariens, Norwegens, Rumäniens und der Schweiz, wurde durch die Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ eröffnet
Zwitserland is niet gebonden aan de in de verordening verlangde regionale indeling van de gegevensDie Schweiz ist nicht an die in dieser Verordnung festgelegte regionale Gliederung der Daten gebunden
De Europese norm van vrij personenverkeer zal voortaan ook centraal staan in onze betrekkingen met Zwitserland.Der europäische Grundsatz der Freizügigkeit soll nunmehr Eingang in die Beziehungen zur Schweiz finden.
Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengen-acquis (‧/‧- COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSVorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über deren Assoziierung bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands im Namen der Europäischen Gemeinschaft (‧/‧- KOM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
Wat Liechtenstein betreft, houdt deze beschikking een ontwikkeling in van de bepalingen van het Schengenacquis in de zin van het Protocol tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, die vallen onder het gebied bedoeld in artikel ‧, punt A, van Besluit ‧/‧/EG, in samenhang met artikel ‧ van de Besluit ‧/‧/EG van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van genoemd protocolFür Liechtenstein stellt dieser Beschluss eine Weiterentwicklung von Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein unterzeichneten Protokolls über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar, die in den in Artikel ‧ Buchstabe A des Beschlusses ‧/‧/EG in Verbindung mit Artikel ‧ des Beschlusses ‧/‧/EG des Rates über die Unterzeichnung- im Namen der Europäischen Gemeinschaft- und die vorläufige Anwendung einiger Bestimmungen dieses Protokolls genannten Bereich fallen
Voor Zwitserlandfür die Schweiz
Deze fabrikant werkt op basis van een gebruiksovereenkomst (tolling agreement) met twee importeurs in Duitsland en ZwitserlandEr kooperiert im Rahmen einer Veredelungsvereinbarung mit zwei Einführern in Deutschland und der Schweiz
De Commissie zorgt, naar gelang van de betrokken terreinen, voor een zo ruim mogelijke deelneming van deskundigen van Zwitserland aan de voorbereiding van ontwerp-maatregelen die vervolgens worden voorgelegd aan de comités die de Commissie bijstaan bij de uitoefening van haar uitvoerende bevoegdhedenDie Kommission gewährleistet, dass Schweizer Sachverständige je nach Bereich so weitgehend wie möglich an der Ausarbeitung jener Maßnahmenentwürfe beteiligt werden, die anschließend den Ausschüssen zu unterbreiten sind, die die Kommission bei der Ausübung ihrer Durchführungsbefugnisse unterstützen
Voorstel voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot sluiting van de overeenkomst voor het verlengen en wijzigen van de overeenkomst inzake onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van intelligente productiesystemen (IMS) tussen de Europese Gemeenschap en Australië, Canada, de EVA-landen Noorwegen en Zwitserland, Korea, Japan en de Verenigde Staten van Amerika (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSVorschlag für einen Beschluss des Rates zur Genehmigung des Abschlusses eines Abkommens über die Verlängerung und Änderung des Abkommens über die Forschung und Entwicklung im Bereich der intelligenten Fertigungssysteme (IMS) zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Australien, Kanada, den EFTA-Ländern Norwegen und Schweiz, Korea, Japan und den Vereinigten Staaten von Amerika (KOM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
Wat dit laatste verzoek betreft zijn alleen de Commissie, Italië, Noorwegen en Zwitserland bereid gebleken deze weg in te slaan.Was diese letzte Forderung betrifft, so sind die Kommission, Italien, Norwegen und die Schweiz die einzigen, die sich verpflichtet haben, diesen Weg zu gehen.
In Zwitserland is het kweken van zalm momenteel niet toegestaan en komt ook geen zalm voorLachse sind in der Schweiz nicht heimisch, und die Lachszucht ist zurzeit nicht zugelassen
Voorts zij opgemerkt dat in Zwitserland de beheerder van het distributienet nog steeds onderdeel uitmaakt van een sterk verticaal geïntegreerde onderneming, wat beperkingen oplegt aan doorzichtigheid en effectief beheer van de marktAußerdem ist darauf hinzuweisen, dass in der Schweiz der Betreiber des Übertragungsnetzes noch einem vollständig vertikal integrierten Unternehmen angehört, wodurch der Transparenz und dem effektiven Marktmanagement Grenzen gesetzt sind
De Commissie geniet in Zwitserland de bevoegdheden die haar overeenkomstig de artikelen ‧, ‧, lid ‧, en ‧ zijn verleendDie Kommission verfügt in der Schweiz über die ihr nach Artikel ‧, Artikel ‧ Absatz ‧ und Artikel ‧ verliehenen Befugnisse
Het rapport laat van de lidstaten Estland, Letland, Litouwen, Malta en Cyprus buiten beschouwing, maar Zwitserland, Noorwegen en Roemenië, die buiten dit onderzoek vallen, zijn wel opgenomenNicht erfasst sind von den Mitgliedstaaten Estland, Lettland, Litauen, Malta und Zypern, einbezogen sind hingegen die Schweiz, Norwegen und Rumänien, die jedoch nicht Gegenstand dieser Untersuchung sind
Te dien einde zal Zwitserland vanaf de datum van ondertekening van het Protocol ten gunste van burgers van de nieuwe lidstaten specifieke contingenten vaststellen voor werkvergunningen voor de korte en de lange termijn, zoals omschreven in artikel ‧, lid ‧, van de overeenkomstZu diesem Zweck legt die Schweiz gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ für kurzfristige und langfristige Arbeitserlaubnisse für die Staatsbürger der neuen Mitgliedstaaten Höchstzahlen fest, die ab dem Datum der Unterzeichnung des Protokolls gelten
Bepalingen en voorwaarden voor de deelname van Zwitserland aan het programma Jeugd in actie en het actieprogramma op het gebied van Een leven lang lerenVoraussetzungen und Bedingungen für die Beteiligung der Schweiz am Programm Jugend in Aktion und am Aktionsprogramm im Bereich des lebenslangen Lernens
Onverminderd artikel ‧, lid ‧, worden producten als van oorsprong uit Tunesië beschouwd indien zij daar zijn verkregen door be- of verwerking van materialen van oorsprong uit Bulgarije, Zwitserland (met inbegrip van Liechtenstein), IJsland, Noorwegen, Roemenië, Turkije of de Gemeenschap, op voorwaarde dat deze materialen in Tunesië be- of verwerkingen hebben ondergaan die meer inhouden dan die welke in artikel ‧ zijn genoemdUnbeschadet des Artikels ‧ Absatz ‧ gelten als Ursprungserzeugnisse Tunesiens Erzeugnisse, die dort unter Verwendung von Vormaterialien mit Ursprung in Bulgarien, der Schweiz (einschließlich Liechtensteins, Island, Norwegen, Rumänien, der Türkei oder in der Gemeinschaft hergestellt worden sind, sofern die in Tunesien vorgenommene Be- oder Verarbeitung über die in Artikel ‧ genannte Behandlung hinausgeht
betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquisüber den Abschluss- im Namen der Europäischen Union- des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands
Aangezien auditors en auditkantoren van in de Gemeenschap gevestigde vennootschappen die effecten in Canada, Japan of Zwitserland hebben uitgegeven, of die deel uitmaken van een groep die wettelijk voorgeschreven geconsolideerde jaarrekeningen in genoemde landen bekendmaakt, onderworpen zijn aan de nationale wetgeving van die landen, dient een besluit te worden genomen over de vraag of de bevoegde autoriteiten van lidstaten controle- of andere documenten die in het bezit zijn van wettelijke auditors of auditkantoren aan de bevoegde autoriteiten van die landen mogen overdragen, waarbij deze autoriteiten de overgedragen documenten alleen mogen gebruiken voor de uitoefening van hun publiektoezicht-, externe-kwaliteitsborgings- en onderzoeksfuncties ten aanzien van auditors en auditkantorenDa Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften von Unternehmen aus der Gemeinschaft, deren Wertpapiere an den Märkten von Kanada, Japan oder der Schweiz notiert sind oder die Teil einer Gruppe sind, die in diesen Ländern konsolidierte Abschlüsse erstellt, dem innerstaatlichen Recht dieser Länder unterliegen, sollte entschieden werden, ob die zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten Arbeitspapiere oder andere Dokumente im Besitz von Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften zum alleinigen Zweck der öffentlichen Beaufsichtigung, externen Qualitätssicherung und Durchführung von Untersuchungen bei Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften an die zuständigen Stellen dieser Länder übermitteln dürfen
Binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst informeert Zwitserland het Agentschap over de voornaamste componenten van zijn nationale informatienetwerken als uiteengezet in de in bijlage I genoemde besluitenDie Schweiz teilt der Agentur gemäß den in Anhang I aufgeführten Rechtsakten innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Abkommens die wichtigsten Bestandteile ihrer innerstaatlichen Umweltinformationsnetze mit
Pagina 1. Gevonden 3638 zinnen matching zin zwitserland.Gevonden in 1,296 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.