Vertalingen in German:

  • schweiz   

Did you mean: Zwitserland

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch German. (20)

Boheems Zwitserland
Böhmische Schweiz
Duits (Zwitserland)
Deutsch (Schweiz)
Frans (Zwitserland)
Französisch (Schweiz)
Geschiedenis van Zwitserland
Geschichte der Schweiz
Groene Partij van Zwitserland
Grüne Partei der Schweiz
Jonge Vrijzinnigen Zwitserland
Jungfreisinnige Schweiz
Liberale Partij van Zwitserland
Liberale Partei der Schweiz
Lijst van bondspresidenten van Zwitserland
Liste der Schweizer Bundespräsidenten
Nationale feestdag van Zwitserland
Schweizer Bundesfeiertag
Politiek in Zwitserland
Politisches System der Schweiz
Religie in Zwitserland
Religionen in der Schweiz
Ronde van Zwitserland
Tour de Suisse
Sociaal-Democratische Partij van Zwitserland
Sozialdemokratische Partei der Schweiz
Vlag van Zwitserland
Flagge und Wappen der Schweiz
Vrijheidspartij van Zwitserland
Freiheits-Partei der Schweiz
Zwitserland
Schweiz; die Schweiz
Zwitserland en het Eurovisie Songfestival
Die Schweiz beim Eurovision Song Contest
Zwitserland tijdens de Tweede Wereldoorlog
Die Schweiz im Zweiten Weltkrieg

Voorbeeld zinnen met "zwitserland", vertaalgeheugen

add example
nl Omdat op preferentiële invoer uit Zwitserland geen invoerrechten worden geheven, moeten deze producten ook in tabel ‧ c) van protocol nr. ‧ worden opgenomen
de Da keine Einfuhrzölle auf Präferenzeinfuhren in die Schweiz erhoben werden, sollten diese Produkte künftig auch in Tabelle ‧ c des Protokolls Nr. ‧ aufgelistet werden
nl de EVA-landen, Zwitserland en Kroatië
de EFTA-Länder, die Schweiz und Kroatien
nl in Zwitserland
de in der Schweiz
nl Zwitserland verzamelt de op grond van deze verordening verlangde gegevens uiterlijk vanaf
de Die Schweiz erfasst die nach dieser Verordnung geforderten Daten spätestens ab
nl Zwitserland levert gegevens vanaf het eerste kwartaal van
de Die Schweiz liefert Daten ab dem ersten Quartal
nl Niettegenstaande de horizontale aanpassing in het eerste streepje van de bijlage bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer, zijn de verwijzingen naar de lidstaten in artikel ‧ van de verordening of in de in dat artikel vermelde bepalingen van Besluit ‧/‧/EG, niet van toepassing op Zwitserland
de Unbeschadet der horizontalen Anpassung gemäß dem ersten Gedankenstrich des Anhangs des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Luftverkehr gelten die Verweise auf die Mitgliedstaaten in Artikel ‧ der Verordnung oder in den Bestimmungen des Beschlusses ‧/‧/EG in dieser Bestimmung nicht für die Schweiz
nl Beweiding: het overbrengen van dieren naar weiden in een grensgebied dat beperkt is tot ‧ km aan beide kanten van de grens tussen een lidstaat en Zwitserland
de Weidegang: das Treiben von Tieren auf einen Gebietsstreifen von ‧ km diesseits und jenseits der Grenze zwischen einem Mitgliedstaat und der Schweiz
nl Er is geen retributie verschuldigd voor de veterinaire controles in het handelsverkeer tussen de lidstaten van de Gemeenschap en Zwitserland
de Für veterinärrechtliche und tierzüchterische Kontrollen im Handel zwischen den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und der Schweiz werden keine Gebühren erhoben
nl Zwitserland is vrijgesteld van de uitsplitsing van de sociale uitkeringen D.‧ in D.‧ en D.‧M
de Die Schweiz ist von der Aufgliederung der Sozialleistungen D.‧ in D.‧ und D.‧M ausgenommen
nl De deelnemende lidstaten en Israël, Noorwegen en Zwitserland nemen de beheerstechnische integratie van de nationale programma’s op zich
de Für die verwaltungstechnische Integration der nationalen Programme sorgt die von den teilnehmenden Mitgliedstaaten sowie Israel, Norwegen und der Schweiz geschaffene juristische Person
nl Mededeling van de Commissie betreffende de inwerkingtreding van de protocollen inzake de oorsprong van producten die voorzien in een diagonale cumulatie tussen de Gemeenschap, Algerije, Bulgarije, Egypte, de Faeröer, Israël, Jordanië, Libanon, Marokko, Noorwegen, Roemenië, Syrië, Tunesië, Turkije, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, IJsland en Zwitserland (met inbegrip van Liechtenstein
de Mitteilung der Kommission über das Inkrafttreten der Protokolle zu den Ursprungsregeln, in denen die diagonale Kumulierung zwischen der Gemeinschaft, Algerien, Bulgarien, Ägypten, den Färöer, Island, Israel, Jordanien, Libanon, Marokko, Norwegen, Rumänien, der Schweiz (einschließlich Liechtensteins), Syrien, Tunesien, der Türkei sowie dem Westjordanland und dem Gazastreifen vorgesehen ist
nl schriftelijk. - (IT) Ik heb voor dit verslag gestemd omdat ik voorstander ben van de toetreding van Liechtenstein tot de Dublin-overeenkomst met Zwitserland.
de Ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil ich den Abschluss des Protokolls über die Assoziierung Liechtensteins am Dublin-Abkommen mit der Schweiz unterstütze.
nl Maar het troostend woord dat ik zou willen spreken is dat deze commissaris binnen de Commissie verantwoordelijk is voor de betrekkingen met Zwitserland.
de Aber wenn es Sie tröstet, kann ich Ihnen sagen, daß dieser Kommissar innerhalb der Kommission für die Beziehungen zur Schweiz zuständig ist.
nl Het lijkt mij een interessante uitdaging om daar met landen als bijvoorbeeld Zwitserland over na te denken.
de Es ist eine reizvolle Herausforderung, mit Ländern wie z.B. der Schweiz darüber nachzudenken.
nl Er is al over Zwitserland gesproken.
de Es war auch von der Schweiz die Rede.
nl In antwoord hierop zij opgemerkt dat de enige Oekraïense producent/exporteur het betrokken product bij verkoop naar de Gemeenschap rechtstreeks naar de Gemeenschap verzond, zijn verbonden onderneming in Zwitserland voor iedere zending een factuur stuurde en een betaling ter zake ontving
de Hierzu ist zu bemerken, dass der einzige ukrainische ausführende Hersteller bei den Verkäufen der betroffenen Ware in die Gemeinschaft die betroffene Ware direkt in die Gemeinschaft versandte, seinem verbundenen Unternehmen in der Schweiz jedes Versandgeschäft in Rechnung stellte und für jedes Versandgeschäft auch eine entsprechende Zahlung erhielt
nl De heer Santer had het al over Zwitserland.
de Auf die Schweiz hat Präsident Jacques Santer schon hingewiesen.
nl Voor de producten van oorsprong uit Zwitserland, vermeld in bijlage II, deel D, onder de volgnummers ‧ tot en met ‧, wordt een invoercertificaat slechts afgegeven indien de aanvraag vergezeld gaat van een schriftelijke verklaring van de aanvrager dat de in bijlage II, deel D, vermelde minimumwaarde franco grens in acht is genomen
de Für Erzeugnisse mit Ursprung in der Schweiz, die in Anhang ‧ unter den laufenden Nummern ‧ bis ‧ aufgeführt sind, wird eine Einfuhrlizenz nur erteilt, wenn dem Antrag eine schriftliche Erklärung des Antragstellers beigefügt ist, in der bescheinigt wird, dass der in Anhang ‧ Teil D genannte Mindestwert frei Grenze eingehalten wird
nl Beschikt u ten eerste over bewijzen of klachten van Europese bedrijven waaruit zou blijken dat sprake is van oneerlijke concurrentie door derde landen, door de VS, Zwitserland of door andere landen waarover wel eens in de krant werd geschreven?
de Erstens: Liegen Ihnen bislang Beweise oder auch nur Schuldvorwürfe seitens verschiedener europäischer Fluggesellschaften vor, wonach Drittstaaten wie die USA, die Schweiz oder andere Länder, die gelegentlich in der Presse erwähnt werden, unlauteren Wettbewerb betreiben?
nl over het bijwonen door Zwitserland van vergaderingen van comités en commissies
de zur Teilnahme der Schweiz an den Ausschüssen
nl Zwitserland en de Republiek Bulgarije en Roemenië kunnen gedurende twee jaar na de inwerkingtreding van het protocol bij deze overeenkomst inzake de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Republiek Bulgarije en van Roemenië, voor werknemers van een van die andere overeenkomstsluitende partijen die op hun eigen grondgebied werkzaam zijn, de controle handhaven op de voorrang voor werknemers die in de reguliere arbeidsmarkt zijn geïntegreerd en op de salariërings- en arbeidsvoorwaarden voor onderdanen van de betrokken overeenkomstsluitende partij
de Die Schweiz und die Republik Bulgarien und Rumänien können während eines Zeitraums von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Protokolls zu diesem Abkommen im Hinblick auf die Aufnahme der Republik Bulgarien und Rumäniens als Vertragsparteien für Arbeitnehmer einer dieser Vertragsparteien, die in ihrem Hoheitsgebiet beschäftigt sind, die Kontrolle der Einhaltung des Vorrangs der in den regulären Arbeitsmarkt integrierten Arbeitnehmer und die Kontrolle der Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen für die Staatsangehörigen der betreffenden Vertragspartei beibehalten
nl Het wordt vervuld door Zwitserland in het jaar dat de Overeenkomst in werking treedt
de Er wird während des Jahres des Inkrafttretens des Abkommens von der Schweiz ausgeübt
nl Zwitserland heeft betere appels nodig.
de Die Schweiz braucht bessere Äpfel.
nl In de overeenkomsten tussen de EG, Bulgarije, Roemenië, Turkije, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en de Faeröer en in de overeenkomst tussen de EG en Israël is het verbod op teruggave altijd van toepassing
de Nach den Abkommen zwischen der Gemeinschaft, Bulgarien, Rumänien, der Türkei, der Schweiz, Norwegen, Island und den Färöern sowie nach dem Abkommen zwischen der Gemeinschaft und Israel gilt das Verbot der Zollrückvergütung immer
nl Zwitserland behoudt zich het recht voor om
de Die Schweiz behält das Recht
Pagina 1. Gevonden 3638 zinnen matching zin zwitserland.Gevonden in 1,626 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.