Vertalingen in Duits:

  • schweiz   

Did you mean: Zwitserland

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Duits. (21)

Boheems Zwitserland
Böhmische Schweiz
Duits (Zwitserland)
Deutsch (Schweiz)
Frans (Zwitserland)
Französisch (Schweiz)
Geschiedenis van Zwitserland
Geschichte der Schweiz
Groene Partij van Zwitserland
Grüne Partei der Schweiz
HC Klein Zwitserland
HC Klein Zwitserland
Jonge Vrijzinnigen Zwitserland
Jungfreisinnige Schweiz
Liberale Partij van Zwitserland
Liberale Partei der Schweiz
Lijst van bondspresidenten van Zwitserland
Liste der Schweizer Bundespräsidenten
Nationale feestdag van Zwitserland
Schweizer Bundesfeiertag
Politiek in Zwitserland
Politisches System der Schweiz
Religie in Zwitserland
Religionen in der Schweiz
Ronde van Zwitserland
Tour de Suisse
Sociaal-Democratische Partij van Zwitserland
Sozialdemokratische Partei der Schweiz
Vlag van Zwitserland
Flagge und Wappen der Schweiz
Vrijheidspartij van Zwitserland
Freiheits-Partei der Schweiz
Zwitserland
Schweiz; die Schweiz
Zwitserland en het Eurovisie Songfestival
Die Schweiz beim Eurovision Song Contest
Zwitserland tijdens de Tweede Wereldoorlog
Die Schweiz im Zweiten Weltkrieg

Voorbeeld zinnen met "zwitserland", vertaalgeheugen

add example
nl Protocol tussen de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend
de Protokoll zwischen der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags
nl Producten van oorsprong uit de Republiek San Marino worden door Zwitserland behandeld als producten van oorsprong uit de Gemeenschap in de zin van deze overeenkomst
de Erzeugnisse mit Ursprung in der Republik San Marino werden von der Schweiz als Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft im Sinne des Abkommens anerkannt
nl De FIFA schept de mogelijkheid zich te wenden tot het Arbitragehof voor de Sport, een onafhankelijke arbitragerechtbank met zetel in Lausanne (Zwitserland), voor het bijleggen van geschillen tussen de FIFA, de confederaties, leden, liga's, clubs, spelers, officials en erkende wedstrijd- en spelersmakelaars
de Die FIFA schafft die Möglichkeit, für Auseinandersetzungen zwischen der FIFA, den Konföderationen, Mitgliedern, Ligen, Klubs, Spielern, Offiziellen, lizenzierten Spiel- und Spielervermittlern das unabhängige Schiedsgericht CAS (Court of Arbitration for Sport) mit Sitz in Lausanne (Schweiz) anzurufen
nl GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE IJSLAND, NOORWEGEN, ZWITSERLAND EN LIECHTENSTEIN
de GEMEINSAME ERKLÄRUNG ZU ISLAND, NORWEGEN, DER SCHWEIZ UND LIECHTENSTEIN
nl Onder druk van het Europees Parlement heeft de Raad in april jongstleden het unieke en geconsolideerde, wetgevende instrument gebruikt om de zeven overeenkomsten tussen enerzijds de Gemeenschap en haar lidstaten en anderzijds Zwitserland goed te keuren.
de Unter dem Druck des Europäischen Parlaments legte der Rat im April dieses Jahres ein einheitliches und konsolidiertes legislatives Instrument zum Abschluß der 7 Abkommen zwischen der Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits vor.
nl Om op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst aan de bij het besluit tot instelling van het programma Media ‧ vastgestelde deelnamevoorwaarden te kunnen voldoen, legt Zwitserland de in bijlage I beschreven maatregelen ten uitvoer teneinde het Zwitserse wetgevingskader aan te vullen met het oog op het vereiste niveau van verenigbaarheid met het communautair acquis
de Um die durch den Beschluss über das Programm MEDIA ‧ festgelegten Bedingungen für eine Beteiligung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens erfüllen zu können, setzt die Schweiz die in Anhang I aufgeführten Maßnahmen im Hinblick auf die Vervollständigung ihres Rechtsrahmens um, damit der erforderliche Grad der Vereinbarkeit mit dem gemeinschaftlichen Besitzstand gewährleistet ist
nl de bijdrage van Zwitserland tot de ICAO-begroting
de Beitrag der Schweiz zum ICAO-Haushalt
nl Oostenrijk- Zwitserland
de Österreich-Schweiz
nl Bepalingen met betrekking tot de financiële controle die de Europese Unie in Zwitserland uitoefent op de deelnemers aan de activiteiten van EASA
de Bestimmungen für die Finanzkontrolle durch die Europäische Union in Bezug auf die schweizerischen Teilnehmer an Aktivitäten der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA
nl Brazilië, Canada, Chili, Kroatië, Zuid-Afrika, Zwitserland en de Verenigde Staten van Amerika hebben hun bewakingsprogramma’s voor aviaire influenza ter beoordeling aan de Commissie voorgelegd
de Brasilien, Chile, Kanada, Kroatien, die Schweiz, Südafrika und die Vereinigten Staaten haben der Kommission ihre Programme zur Überwachung auf aviäre Influenza zur Bewertung vorgelegt
nl Omdat er tussen Liechtenstein en Zwitserland reeds sinds decennia vrij verkeer van personen bestaat, gaf Liechtenstein in 2005 opnieuw te kennen er belangstelling voor te hebben zich bij de Dublin-overeenkomst met Zwitserland aan te sluiten.
de Tatsächlich hat die seit Jahrzehnten betriebene Politik der offenen Grenzen beim Personenverkehr zwischen Liechtenstein und der Schweiz Liechtenstein dazu veranlasst, im Jahr 2005 erneut sein Interesse an einem Anschluss an das Dublin-Abkommen mit der Schweiz zu bekunden.
nl Dat Zwitserland op dit gebied voorop loopt en voorligt op de Europese Unie, heeft onder andere te maken met het feit dat Zwitserland een waarachtige democratie is, waar de milieubewustheid van de burgers tot uitdrukking kan komen.
de Daß die Schweiz uns in diesem Bereich voraus ist, weiter als die Europäische Union ist, beruht unter anderem darauf, daß die Schweiz eine echte Demokratie ist, wo das Umweltbewußtsein der Bürger sich politisch auswirken kann.
nl De enige medewerkende producent/exporteur in Kazachstan, Kazchrome, voerde aan dat hij samen met zijn verbonden handelsmaatschappij in Zwitserland, ENRC, één enkele economische entiteit vormde
de Kazchrome, der einzige kooperierende ausführende Hersteller Kasachstans, gab an, zusammen mit ENRC, seinem verbundenen Händler in der Schweiz, eine sogenannte Wirtschaftseinheit zu bilden
nl Overzicht van de opmerkingen die zijn ingediend naar aanleiding van door Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland ter kennis gebrachte ontwerpteksten
de Tabelle mit den Bemerkungen zu den von Island, Norwegen und der Schweiz mitgeteilten Entwürfen
nl Protocol nr. ‧ bij de overeenkomst voorziet in de cumulatie van de oorsprong tussen de Gemeenschap en Bulgarije, Zwitserland (inclusief Liechtenstein), IJsland, Noorwegen, Roemenië en Turkije
de Im Protokoll Nr. ‧ zum Abkommen ist eine Ursprungskumulierung zwischen der Gemeinschaft und Bulgarien, Island, Norwegen, Rumänien, der Schweiz (mit Liechtenstein) und der Türkei vorgesehen
nl In Zwitserland heeft men echter met premies van slechts 10% veel hogere pensioenen dan in onze landen.
de In der Schweiz hingegen, wo die Rentenbeiträge bei lediglich 10 % liegen, sind die Ruhegehälter wesentlich höher als in unseren Ländern.
nl De Raad is van mening dat in artikel ‧, lid ‧, de woorden derde land moeten worden gebruikt in de plaats van grondgebied buiten de Unie zodat ook met de Europese Economische Ruimte en Zwitserland verband houdende situaties worden bestreken (artikel ‧, lid ‧, van het gemeenschappelijk standpunt
de In Artikel ‧ Absatz ‧ sollten nach Auffassung des Rates die Worte im Hoheitsgebiet eines Drittlandes durch die Worte außerhalb des Hoheitsgebiets der Union ersetzt werden, um auch die Fälle im Zusammenhang mit dem Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz zu erfassen (Artikel ‧ Absatz ‧ des Gemeinsamen Standpunkts
nl Onverminderd het bepaalde in artikel ‧, lid ‧, worden producten als van oorsprong uit Roemenië beschouwd indien zij zijn verkregen door be- of verwerking van materialen van oorsprong uit Roemenië, Zwitserland (met inbegrip van Liechten-stein) , IJsland, Noorwegen, Roemenië, Turkije of uit de Gemeenschap, overeenkomstig het bepaalde in het protocol betreffende de oorsprongsregels dat als bijlage aan de overeenkomsten tussen Roemenië en elk van deze landen is gehecht, op voorwaarde dat deze materialen in de Gemeenschap bewerkingen hebben ondergaan die ingrijpender zijn dan de in artikel ‧ bedoelde
de Unbeschadet des Artikels ‧ Absatz ‧ gelten als Ursprungserzeugnisse Rumäniens Erzeugnisse, die dort unter Verwendung von Vormaterialien mit Ursprung in Rumänien, der Schweiz (einschließlich Liechtenstein), Island, Norwegen, Rumänien, der Türkei oder in der Gemeinschaft nach den Bestimmungen des Protokolls über die Ursprungsregeln im Anhang der Abkommen zwischen Bulgarien und jedem dieser Länder hergestellt worden sind, sofern die in Bulgarien vorgenommene Be- oder Verarbeitung über die in Artikel ‧ genannte Behandlung hinausgeht
nl (IT) Mijnheer de Voorzitter, terwijl ik onderzoek naar dit onderwerp deed, realiseerde ik me dat - paradoxaal, gezien de grootte van het land - dit een kwestie is waar Zwitserland zich in het bijzonder mee bezig houdt. In dat land is er veel informatie en zijn er veel publicaties over de kwestie, terwijl er veel minder informatie uit Europa komt.
de (IT) Herr Präsident! Bei meinen Nachforschungen zu diesem Thema habe ich festgestellt, dass man dieser Frage paradoxerweise - wenn man die Größe des Landes bedenkt - gerade in der Schweiz große Aufmerksamkeit widmet, wo es diesbezüglich sehr viele Meldungen und Broschüren gibt, während aus Europa viel weniger Informationen kommen.
nl Om duidelijk te zijn: als Zwitserland uit gehechtheid aan het bankgeheim - hetgeen zijn goed recht is - weigert informatie uit te wisselen, zal er geen sprake van kunnen zijn dat mijn land, alhoewel het zich heeft uitgesproken voor deze informatie-uitwisseling, daartoe ook daadwerkelijk in de praktijk overgaat.
de Im Klartext heißt das, wenn beispielsweise die Schweiz aufgrund ihrer legitimen Bindung an das Bankgeheimnis den Informationsaustausch ablehnt, so kann es natürlich nicht sein, dass ihn beispielsweise mein Land praktiziert, das sich in Feira klar für diesen Austausch ausgesprochen hat.
nl Personen aan wie een inreisvergunning (artikel ‧) is afgegeven met het oog op het verrichten van een winstgevende activiteit in Zwitserland gedurende in totaal meer dan vier maanden binnen een tijdvak van twaalf maanden mogen hun activiteit uitoefenen zodra zij hun aankomst hebben gemeld, tenzij een andersluidend besluit is genomen
de Personen, die eine Einreiseerlaubnis (Art. ‧) zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit von insgesamt mehr als vier Monaten innerhalb eines Zeitraumes von ‧ Monaten in der Schweiz erhalten haben, können nach der Anmeldung ihre Erwerbstätigkeit aufnehmen, sofern keine abweichende Verfügung getroffen wurde
nl Wat betreft de sectoren waarvoor beide partijen de gelijkwaardigheid van de wetgevingen erkennen, zijn op dierlijke producten waarin tussen de lidstaten van de Gemeenschap en Zwitserland wordt gehandeld, dezelfde voorwaarden van toepassing als op dierlijke producten waarin tussen de lidstaten van de Gemeenschap wordt gehandeld
de Tierische Erzeugnisse in von beiden Seiten als gleichwertig anerkannten Sektoren, die zwischen den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und der Schweiz gehandelt werden, verkehren ausschließlich unter denselben Bedingungen wie Erzeugnisse, die zwischen den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft gehandelt werden
nl Wat Liechtenstein betreft, houdt dit kaderbesluit een nadere uitwerking in van de bepalingen van het Schengenacquis in de zin van het Protocol dat is ondertekend door de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, die vallen onder het gebied dat is bedoeld in artikel ‧, onder H en I, van Besluit ‧/‧/EG, juncto artikel ‧ van Besluit ‧/‧/JBZ van de Raad betreffende de ondertekening van dat Protocol namens de Europese Unie
de Für Lichtenstein stellt dieser Rahmenbeschluss eine Weiterentwicklung von Bestimmungen des Schengen-Besitzstandes im Sinne des zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein unterzeichneten Protokolls über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar, die in den in Artikel ‧ Buchstaben H und I des Beschlusses ‧/‧/EG in Verbindung mit Artikel ‧ des Beschlusses ‧/‧/JI des Rates über die Unterzeichnung des Protokolls im Namen der Europäischen Union genannten Bereich fallen
nl De Commissie deelt Zwitserland statistieken en alle andere algemene financiële gegevens over de uitvoering van de beide kaderprogramma’s mee die ter beschikking van lidstaten worden gesteld
de Die Kommission übermittelt der Schweiz alle weiteren Statistiken und allgemeinen Finanzdaten in Bezug auf die Durchführung der beiden Rahmenprogramme, die den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden
nl Het secretariaat stuurt een afschrift van alle briefwisseling met betrekking tot de overeenkomst aan de delegatiehoofden, de Zwitserse vertegenwoordiging bij de Europese Unie en de delegatie van de Commissie in Zwitserland
de Dieses übermittelt Ausfertigungen des gesamten Schriftverkehrs bezüglich des Abkommens an die Delegationsleiter, die Schweizerische Vertretung bei der Europäischen Union und die Delegation der Kommission in der Schweiz
Pagina 1. Gevonden 3638 zinnen matching zin zwitserland.Gevonden in 0,868 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.