Vertalingen in German:

  • schweiz   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch German. (20)

Boheems Zwitserland
Böhmische Schweiz
Duits (Zwitserland)
Deutsch (Schweiz)
Frans (Zwitserland)
Französisch (Schweiz)
Geschiedenis van Zwitserland
Geschichte der Schweiz
Groene Partij van Zwitserland
Grüne Partei der Schweiz
Jonge Vrijzinnigen Zwitserland
Jungfreisinnige Schweiz
Liberale Partij van Zwitserland
Liberale Partei der Schweiz
Lijst van bondspresidenten van Zwitserland
Liste der Schweizer Bundespräsidenten
Nationale feestdag van Zwitserland
Schweizer Bundesfeiertag
Politiek in Zwitserland
Politisches System der Schweiz
Religie in Zwitserland
Religionen in der Schweiz
Ronde van Zwitserland
Tour de Suisse
Sociaal-Democratische Partij van Zwitserland
Sozialdemokratische Partei der Schweiz
Vlag van Zwitserland
Flagge und Wappen der Schweiz
Vrijheidspartij van Zwitserland
Freiheits-Partei der Schweiz
Zwitserland
Schweiz; die Schweiz
Zwitserland en het Eurovisie Songfestival
Die Schweiz beim Eurovision Song Contest
Zwitserland tijdens de Tweede Wereldoorlog
Die Schweiz im Zweiten Weltkrieg

Voorbeeld zinnen met "zwitserland", vertaalgeheugen

add example
nl PLANTEN EN PLANTAARDIGE PRODUCTEN VAN OORSPRONG UIT LIDSTATEN VAN DE GEMEENSCHAP DIE ALLEEN MET EEN FYTOSANITAIR CERTIFICAAT IN ZWITSERLAND MOGEN WORDEN INGEVOERD
de PFLANZEN UND PFLANZENERZEUGNISSE MIT URSPRUNG IN EINEM MITGLIEDSTAAT DER GEMEINSCHAFT, DIE VON EINEM PFLANZENGESUNDHEITSZEUGNIS BEGLEITET WERDEN MÜSSEN, WENN SIE IN DIE SCHWEIZ EINGEFÜHRT WERDEN
nl Verbonden importeur in Zwitserland
de Verbundener Einführer in der Schweiz
nl De Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds hebben een overeenkomst betreffende het vrije verkeer van personen gesloten (overeenkomst met Zwitserland) die op ‧ juni ‧ van kracht is geworden
de Die Europäische Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten einerseits und die Schweizerische Eidgenossenschaft andererseits haben ein Abkommen über die Freizügigkeit (Abkommen mit der Schweiz) geschlossen, das am ‧. Juni ‧ in Kraft getreten ist
nl Zwitserland zal een overeenkomst met de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen sluiten betreffende de totstandbrenging van wederzijdse rechten en verplichtingen uit hoofde van hun respectievelijke deelneming aan de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Dublin/Eurodac-acquis
de Die Schweiz schließt ein Übereinkommen mit der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Begründung gegenseitiger Rechte und Pflichten aufgrund ihrer jeweiligen Assoziierungen bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Dublin/Eurodac-Besitzstands
nl Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking EG/Zwitserland *
de Wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit: Abkommen EG/Schweiz *
nl Foltering is echter ook on-Europees en daarom is de vraag gerechtvaardigd, waarom een land als Zwitserland in zeven gevallen heeft geweigerd zijn luchtruim voor militaire toestellen open te stellen. Kennelijk was dat omdat men vermoedde dat er sprake was van illegale gevangenentransporten.
de Folter ist unamerikanisch. Sie ist aber auch zugleich uneuropäisch und deshalb ist auch einmal die Frage gestattet, warum beispielsweise die Schweiz in sieben Fällen Überflugrechte für Militärmaschinen verweigert hat, offensichtlich wegen des Verdachts illegaler Gefangenentransporte.
nl Onverminderd de verantwoordelijkheden van de Commissie met betrekking tot het toezicht op en de evaluatie van het programma overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het besluit tot instelling van het programma Media ‧ wordt in het kader van een partnerschap tussen de Commissie en Zwitserland voortdurend toezicht gehouden op de deelname van Zwitserland aan het programma Media
de Unbeschadet der Verantwortlichkeit der Gemeinschaft für die Überwachung und Bewertung des Programms gemäß den einschlägigen Bestimmungen des Beschlusses über das Programm MEDIA ‧ ist die Beteiligung der Schweiz am Programm MEDIA ‧ Gegenstand einer ständigen Überwachung im Rahmen einer Partnerschaft zwischen der Gemeinschaft und der Schweiz
nl De behandeling die vereist is voor vleesproducten van pluimvee van oorsprong uit Bulgarije en Israël en voor vleesproducten van wilde varkens van oorsprong uit Zwitserland moet worden herzien en in overeenstemming worden gebracht met de huidige voorschriften voor de invoer van vers vlees van die diersoorten uit die landen
de Die Behandlungsvorschriften für Geflügelfleischerzeugnisse mit Ursprung in Bulgarien und Israel und für Erzeugnisse aus Wildschweinfleisch mit Ursprung in der Schweiz sollten überprüft werden, um sie mit den geltenden Vorschriften für die Einfuhr von frischem Fleisch der betreffenden Arten aus diesen Ländern in Einklang zu bringen
nl De Commissie is verheugd over de deelname van Zwitserland aan de twee programma's.
de Die Kommission begrüßt die Beteiligung der Schweiz an den beiden Programmen.
nl OVERWEGENDE dat de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en Zwitserland in ‧ een Samenwerkingsovereenkomst op het gebied van de beheerste thermonucleaire kernversmelting en plasmafysica hebben gesloten (hierna de Fusieovereenkomst genoemd
de IN DER ERWÄGUNG, dass die Europäische Atomgemeinschaft und die Schweiz ‧ ein Abkommen über Zusammenarbeit auf dem Gebiet der kontrollierten Kernfusion und der Plasmaphysik (nachstehend Fusionsabkommen genannt) geschlossen haben
nl Punt ‧ k) van bijlage ‧ bij de verordening is voor Zwitserland niet van toepassing
de Für die Schweiz findet Eintrag ‧ (k) des Anhangs ‧ der Verordnung keine Anwendung
nl PREFERENTIËLE INVOERREGELINGEN-ZWITSERLAND
de PRÄFERENZIELLE EINFUHRREGELUNGEN-SCHWEIZ
nl * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een Protocol tussen de Europese Gemeenschap, Zwitserland en Liechtenstein bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in Zwitserland of in Liechtenstein wordt ingediend (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- Commissie LIBE
de * Bericht über den Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss eines Protokolls zwischen der Europäischen Gemeinschaft, der Schweiz und Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat, in der Schweiz oder in Liechtenstein gestellten Asylantrags (KOM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- LIBE-Ausschuss
nl Opgemerkt moet worden dat de enige Oekraïense producent/exporteur het betrokken product bij verkoop naar de Gemeenschap rechtstreeks naar de Gemeenschap verzond, zijn verbonden onderneming in Zwitserland voor iedere zending een factuur stuurde en een betaling ter zake ontving
de Es sei darauf hingewiesen, dass der einzige ukrainische ausführende Hersteller die für den Verkauf in der Gemeinschaft bestimmte betroffene Ware direkt in die Gemeinschaft versandte, seinem verbundenen Unternehmen in der Schweiz jede dieser Transaktionen in Rechnung stellte und entsprechende Zahlungen erhielt
nl Onverminderd artikel ‧, lid ‧, worden producten als van oorsprong uit IJsland beschouwd indien zij daar zijn verkregen door be- of verwerking van materialen van oorsprong uit Bulgarije, Zwitserland (met inbegrip van Liechtenstein), IJsland, Noorwegen, Roemenië, Turkije of de Gemeenschap, op voorwaarde dat deze materialen in IJsland be- of verwerkingen hebben ondergaan die meer inhouden dan die welke in artikel ‧ zijn genoemd
de Unbeschadet des Artikels ‧ Absatz ‧ gelten als Ursprungserzeugnisse Islands Erzeugnisse, die dort unter Verwendung von Vormaterialien mit Ursprung in Bulgarien, der Schweiz (einschließlich Liechtensteins), Island, Norwegen, Rumänien, der Türkei oder in der Gemeinschaft hergestellt worden sind, sofern die in Island vorgenommene Be- oder Verarbeitung über die in Artikel ‧ genannte Behandlung hinausgeht
nl Hij heeft het FARC een gebied zo groot als heel Zwitserland toegewezen. Binnen die enclave kan het FARC geheel ongehinderd bewegen, en zelfs toen duidelijk begon te worden dat het tot een breuk zou komen heeft president Pastrana de overeenkomsten verlengd en de onderhandelingen voortgezet, in de hoop alsnog tot een oplossing te komen.
de Konkret hat er den FARC ein Gebiet von der Größe der Schweiz überlassen, eine ganze Enklave, in der sie sich völlig frei bewegen konnten, und als am Ende noch immer die Gefahr eines Abbruchs bestand, verlängerte er sogar die Vereinbarungen bzw. den Verhandlungsprozess, um so zu einem Einvernehmen zu gelangen.
nl Laten we kijken naar Zwitserland, Zweden en Groot-Brittannië waar de NOx-problematiek wordt aangepakt door middel van start- en landingsrechten.
de Lassen Sie uns auf die Schweiz, auf Schweden sowie Großbritannien schauen, da wird die NOx-Problematik durch Start- und Landegebühren geregelt.
nl Voor de andere exporteur liepen alle verkopen naar de Gemeenschap via een verbonden handelsmaatschappij in Zwitserland
de Der andere Ausführer wickelte alle Verkäufe in die Gemeinschaft über eine verbundene Handelsgesellschaft in der Schweiz ab
nl Met het oog op de toepassing van Richtlijn ‧/‧/EG neemt de Commissie, in samenwerking met het Federaal Veterinair Bureau, Zwitserland op in het bij Beschikking ‧/‧/EG van de Commissie ingestelde Traces-systeem
de Zur Durchführung der Richtlinie ‧/‧/CE bezieht die Kommission in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Veterinärwesen die Schweiz gemäß der Entscheidung ‧/‧/EG der Kommission in das System TRACES ein
nl Zwitserland stelt Euratom in kennis van de beëindiging van de Zwitserse interne goedkeuringsprocedures
de Die Schweiz notifiziert Euratom den Abschluss des innerstaatlichen Genehmigungsverfahrens
nl Het gaat hier inderdaad om verschillende continenten, maar ook in Europa zijn er twee landen die een veel lagere werkloosheid kennen: Zwitserland, met minder dan 4 % werklozen, en Noorwegen, met minder dan 3 %.
de Dabei handelt es sich zwar um andere Kontinente, aber auf dem europäischen Kontinent gibt es zwei Länder, die wesentlich niedrigere Arbeitslosenraten haben.
nl Vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen, gebaseerd op de eenzijdige erkenning door de lidstaten van door Zwitserland en Liechtenstein afgegeven verblijfstitels *** I (artikel ‧ van het Reglement) (stemming
de Vereinfachte Regelung für die Personenkontrollen an den Außengrenzen bei bestimmten von der Schweiz und von Liechtenstein ausgestellten Aufenthaltserlaubnissen ***I (Artikel ‧ GO) (Abstimmung
nl De erkenning van door Zwitserland verleende typegoedkeuringen wordt opgeschort indien Zwitserland nalaat zijn wetgeving in overeenstemming te brengen met de geldende Gemeenschapswetgeving inzake typegoedkeuring
de Die Anerkennung der von der Schweiz erteilten Typgenehmigung wird ausgesetzt, wenn die Schweiz es versäumen sollte, ihre Rechtsvorschriften an das jeweils geltende Gemeinschafsrecht für die Typgenehmigung anzupassen
nl Deze oproep is gericht tot organisaties die zijn gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die aan het programma MEDIA ‧ deelneemt (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en Zwitserland
de Diese Aufforderung richtet sich an europäische Einrichtungen, die in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der am Programm MEDIA ‧ teilnehmenden Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (Island, Liechtenstein, Norwegen) und Schweiz
nl Wat Zwitserland betreft, houdt dit besluit een ontwikkeling in van de bepalingen van het Schengenacquis in de zin van de Overeenkomst die is ondertekend door de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, die vallen onder het gebied dat is bedoeld in artikel ‧, punt G, van Besluit ‧/‧/EG, juncto artikel ‧, lid ‧, van de Besluiten ‧/‧/EG en ‧/‧/EG
de Für die Schweiz stellt dieser Beschluss eine Weiterentwicklung von Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar, die zu dem in Artikel ‧ Buchstabe G des Beschlusses ‧/‧/EG in Verbindung mit Artikel ‧ Absatz ‧ der Beschlüsse ‧/‧/EG und ‧/‧/EG genannten Bereich gehören
Pagina 1. Gevonden 3638 zinnen matching zin zwitserland.Gevonden in 0,749 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.