uitspraak:  

Vertalingen in Duits:

 • umbauen   
   
  anders bouwen
 • anbauen   
  (Verb  )
 • kultivieren   
  (Verb  )
 • Bepflanzung   
   
  Das Ansiedeln von Bäumen oder anderen Pflanzen durch Aussäen von Samen oder einpflanzen von Setzlingen.
   
  Het zetten van bomen door zaailingen, transplantaten of stekken te planten.
 • anpflanzen   
 • bauen       
 • bebauen   
 • hegen     
 • heranbilden   
 • veredeln   
 • züchten   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Duits. (5)

industriële verbouw
industrieller Anbau
verbouw
Züchtung
verbouwing
Kultur; Bildung

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "verbouwen", vertaalgeheugen

add example
nl verbouwing en reparatie van oude fabrieken, gebouwen of installaties
de Umbau und Instandsetzung von alten Einheiten oder Gebäuden oder Anlagen
nl Wij hebben gepleit voor de verbouw van alternatieve landbouwproducten ter vervanging van de cocateelt, want wereldwijd gaat er 500.000 miljoen dollar om in de drugshandel.
de Wir treten dafür ein, daß es alternative Anbaukulturen zum Anbau von Drogen geben muß, weil weltweit 500 Milliarden Dollar mit Drogenhandel verdient werden.
nl De Commissie is bijgevolg van mening dat de verbouwing van de bestaande installatie met het oog op de vanuit economisch oogpunt verantwoorde vervaardiging van Panamax-schepen als aanpassing of modernisering van een bestaande installatie kan worden beschouwd
de Die Kommission ist daher der Auffassung, dass die Anpassung der Produktionsanlagen für eine wirtschaftliche Fertigung von Panamax-Schiffen als eine Sanierung oder Modernisierung einer bestehenden Werft betrachtet werden kann
nl Dit heeft te maken met de landbouwtraditie en de consumptiegewoonten die vele generaties teruggaan, en met de arme en zanderige bodem in het land waarop de boeren uitsluitend rogge en aardappelen kunnen verbouwen.
de Das liegt in landwirtschaftlichen Traditionen und Verbrauchergewohnheiten begründet, die viele Generationen zurückreichen, ist aber auch dem mageren und sandigen Boden Polens zuzuschreiben, auf dem die Landwirte nur Roggen und Kartoffeln anbauen können.
nl Steun voor scheepsbouw of-verbouwing die in de vorm van ontwikkelingshulp aan een ontwikkelingsland wordt verleend, kan met de werking van de EER-Overeenkomst verenigbaar worden geacht, mits deze in overeenstemming is met de bepalingen die daartoe zijn vastgesteld door de OESO-regeling van ‧ inzake richtsnoeren voor door de overheid gesteunde exportkredieten en de OESO-sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor schepen, dan wel met latere bepalingen van een soortgelijke regeling of bepalingen die in de plaats treden van de OESO-regeling
de Beihilfen für den Schiffbau und den Schiffsumbau, die einem Entwicklungsland als Entwicklungshilfe gewährt werden, können für mit dem EWR-Abkommen vereinbar angesehen werden, wenn sie mit den einschlägigen Bestimmungen des OECD-Übereinkommens von ‧ über Leitlinien für öffentlich unterstützte Exportkredite und der Sektorvereinbarung über Exportkredite oder Folgevorschriften, die das Übereinkommen ändern oder ersetzen, in Einklang stehen
nl De koffiebranders moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor het betalen van een eerlijke prijs aan de boeren voor de producten die zij verbouwen, zodat zij in staat zijn hun kinderen naar school te sturen, gezondheidszorg kunnen betalen en een behoorlijke maaltijd op tafel kunnen zetten.
de Die Röstereien müssen größere Verantwortung für die Zahlung eines fairen Erzeugerpreises an die Farmer übernehmen, um diese in die Lage zu versetzen, ihre Kinder in die Schule zu schicken, für die Gesundheitsfürsorge zu bezahlen und einfach Essen auf den Tisch zu stellen.
nl Het programma omvat cursussen voor politieagenten en de bouw of verbouwing van ‧ politiebureaus
de Das Programm umfasste zahlreiche Fortbildungskurse für Polizeibeamte und den Bau/Umbau von ‧ Polizeidienststellen
nl Wij hebben een bedrag voor deze verbouwing uitgetrokken en preciseren dat een en ander zo snel mogelijk door de beide Comités moet worden aangepakt, waarbij met name de beide gebouwen in gebruik moeten worden genomen en alleen indien deze onvoldoende mochten blijken, hetgeen het geval schijnt te zijn, ook een deel van het gebouw Atrium.
de Wir haben die entsprechenden Beträge für eine Herrichtung vorgesehen und weisen darauf hin, daß dieser Weg von den beiden Ausschüssen sehr rasch beschritten werden muß; zunächst einmal sind die beiden Gebäude zu beziehen, und erst dann, wenn sie - wie es scheint - nicht ausreichen werden, soll der Bezug des Atrium-Gebäudes erfolgen.
nl Ik vraag me het volgende af: is het voor de Italiaanse minister Alemanno, de voorzitter van de Landbouwraad, nu werkelijk zo moeilijk in te zien hoe belangrijk het sociaal gezien is dat we dit product blijven verbouwen, zeker in Spanje, Griekenland en Italië?
de Man muss sich fragen, ob es wirklich so schwierig ist, den Vorsitzenden des Rates der Landwirtschaftsminister, den italienischen Minister Giovanni Alemanno zu begreifen, wenn er auf die soziale Bedeutung des Erhalts dieser Anbauart, vor allem in Spanien, Griechenland oder Italien, hinweist.
nl Voor reeds in gebruik gestelde tunnels of tunnels die niet binnen ‧ maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn voor het publiek zijn opengesteld dient het de lidstaten te worden toegestaan om als alternatief voor de eisen van de richtlijn risico-verminderende maatregelen te nemen, wanneer verbouwing van een tunnel tegen redelijke kosten niet mogelijk is
de Bei bereits in Betrieb genommenen Tunneln und solchen, die nicht innerhalb von ‧ Monaten nach Inkrafttreten dieser Richtlinie eröffnet werden, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit erhalten, risikomindernde Maßnahmen als Alternative zu den Anforderungen der Richtlinie zu akzeptieren, sofern die Kosten für bauliche Maßnahmen unangemessen hoch sind
nl Hoe zit het dan met nucleair onderzoek en het verbouwen van tabak?
de Wie steht es mit der Kernforschung und dem Anbau von Tabak?
nl Humanitaire hulp moet voor alle ontheemden toegankelijk zijn en dat minstens nog anderhalf jaar lang, omdat men dit jaar geen gewassen heeft kunnen verbouwen.
de Alle Vertriebenen benötigen Zugang zu humanitärer Hilfe, und zwar für mindestens weitere 18 Monate, weil sie in diesem Jahr nichts anbauen konnten.
nl Zelfs de voorzitter van de Wereldbank heeft over de voedseltekorten in bepaalde landen gesproken en heeft producenten van grondstoffen voor biobrandstof opgeroepen de verbouw daarvan tijdelijk te staken.
de Sogar der Präsident der Weltbank hat das Thema der Länder, die unter Nahrungsmittelknappheit leiden, angesprochen und die Hersteller von Rohstoffen für Biokraftstoffe aufgerufen, den Anbau zeitweilig einzustellen.
nl Steunregeling voor scheepsbouw en-verbouwing die niet binnen werkingssfeer van richtlijn ‧/‧/EEG valt
de Beihilferegelung für den Schiffbau und den Schiffsumbau, die nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie ‧/‧/EWG fällt
nl Ik verbouw niet alleen katoen, ik weef en verhandel het
de Übers Jahr bringe ich sie auf den Markt!
nl De jongeren vertrekken, dus wie blijft er dan nog over om het land te verbouwen?
de Die jungen Leute gehen weg. Wer also bleibt übrig, um den Boden zu bearbeiten?
nl Dit geldt voor beide kanten, al zal dit beginsel aanvankelijk vooral betrekking hebben op landbouwers die genetisch gemodificeerde gewassen willen verbouwen.
de Dieser Grundsatz beruht auf Gegenseitigkeit, wenngleich er zu Beginn hauptsächlich Landwirte betreffen wird, die GVO anbauen möchten.
nl Onverminderd het bovenstaande, moeten wanneer systemen voor evacuatie op zee op roropassagiersschepen worden vervangen of wanneer deze schepen ingrijpende reparaties, verbouwingen of veranderingen ondergaan, die gepaard gaan met vervanging of aanvulling van de reeds aanwezige reddingsmiddelen of-voorzieningen, zoals de reddingsvlotten op roroschepen, worden uitgerust met systemen voor evacuatie op zee die voldoen aan de desbetreffende eisen van de punten ‧.‧ van de LSA-code of tewaterlatingsmiddelen met alinea ‧.‧.‧ van de LSA-code en die gelijk verdeeld zijn over de bak- en stuurboordzijde van het schip
de Werden bei Ro-Ro-Fahrgastschiffen Schiffsevakuierungssysteme ersetzt oder Reparaturen, Umbauten oder Änderungen größerer Art vorgenommen, im Zuge derer die vorhandenen Rettungsmittel dieser Schiffe ersetzt oder neue Rettungsmittel hinzugefügt werden, so werden die Rettungsflöße von Ro-Ro-Fahrgastschiffen unbeschadet der vorstehenden Ausführungen in Verbindung mit Absatz ‧.‧ des LSA-Codes entsprechenden Schiffsevakuierungssystemen oder mit Absatz ‧.‧.‧ des LSA-Codes entsprechenden auf beiden Seiten des Schiffes gleichmäßig verteilten Aussetzvorrichtungen verwendet
nl Ik weet hier iets van af aangezien ik me, als burgemeester van Luik, heb beziggehouden met de verbouwing van een dergelijk stadion.
de Ich kann da mitreden, weil ich als Bürgermeister von Lüttich den Umbau eines Stadions des gleichen Typs mit vorbereitet habe.
nl De verbouw van aardappelen en graan voor de productie van alcohol en de kleinschalige fruitteelt voor eigen gebruik verzekeren het voortbestaan van de waardevolle cultuurlandschappen, die zonder aanvullende nationale regelingen ernstig bedreigd zouden worden.
de Der Anbau von Kartoffeln und Getreide zur Alkoholgewinnung sowie die Verwendung von Obst aus blühenden Streuobstwiesen, all das sichert den Fortbestand dieser wertvollen Kulturlandschaften, die ohne nationale Zusatzregelungen in höchster Gefahr sind.
nl Klaarblijkelijk wordt daar geprobeerd de mogelijkheid van misbruik weg te nemen door het verbouwen van maïs in de Europese Unie lucratiever te maken.
de Dort wird offensichtlich versucht, die Möglichkeit des Mißbrauchs zu beseitigen, indem der Maisanbau in der Europäischen Union profitabler gemacht werden soll.
nl Het project behelst de uitbreiding en verbouwing van het bestaande Teatro delle Fonti, dat gevestigd is in het Fonte Anticolana-park, alsmede de sanering en renovatie van dit gebied
de Dieses Vorhaben beinhaltet die Erweiterung und den Umbau des im Park der Fonte Anticolana gelegenen derzeitigen Teatro delle Fonti sowie die Umweltsanierung und Herrichtung der Anlage
nl Landbouwers zouden zo ook in staat worden gesteld producten te verbouwen die niet voor de voeding bestemd zijn, zoals biobrandstoffen.
de Er würde es weiterhin ermöglichen, den Landwirten durch die Erschließung von Absatzmärkten für Nichtnahrungsmittel wie Biokraftstoffe neue Perspektiven zu eröffnen.
Pagina 1. Gevonden 545 zinnen matching zin verbouwen.Gevonden in 0,432 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.