uitspraak:  

Vertalingen in German:

 • umbauen   
   
  anders bouwen
 • anbauen   
  (Verb  )
 • Bepflanzung   
   
  Das Ansiedeln von Bäumen oder anderen Pflanzen durch Aussäen von Samen oder einpflanzen von Setzlingen.
   
  Het zetten van bomen door zaailingen, transplantaten of stekken te planten.
 • anpflanzen   
 • bauen       
 • bebauen   
 • hegen     
 • heranbilden   
 • kultivieren   
  (Verb  )
 • veredeln   
 • züchten   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch German. (5)

industriële verbouw
industrieller Anbau
verbouw
Züchtung

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "verbouwen", vertaalgeheugen

add example
nl Verder zou ik de Commissie willen oproepen doelgerichte maatregelen voor te stellen teneinde het verbouwen van gewassen op braakliggende gronden te bevorderen. Daarmee zou een verregaande bijdrage kunnen worden geleverd aan de terugdringing van het proteïnetekort in de EU.
de Die Kommission wird aufgefordert, auf Anreizen basierende Maßnahmen zur Förderung der Bewirtschaftung brachliegender Flächen vorzubringen, wodurch erheblich zur Verringerung des Proteindefizits in der EU beigetragen werden könnte.
nl Deze variabele bestrijkt de uitgaven tijdens de referentieperiode voor de bouw of verbouwing van gebouwen
de Unter diese Variable fallen die während des Berichtszeitraums für die Errichtung oder Umgestaltung von Gebäuden entstandenen Aufwendungen
nl De illegale productie van drugs is bezig te globaliseren - dat is geen geheim, u zegt het zelf in uw verslag -, en het zijn niet langer alleen een paar ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Azië die de coca, papaver of hennep verbouwen en verwerken.
de Die illegale Drogenerzeugung - das ist kein Geheimnis, Sie sagen es in Ihrem Bericht - tendiert dazu, sich zu globalisieren, und es sind nicht mehr einige Entwicklungsländer in Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten und Asien, die Koka, Schlafmohn oder Cannabis anbauen und umwandeln.
nl wijst erop dat de Europese Unie zich in het Internationaal Verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen voor voeding en landbouw heeft verplicht om de nodige maatregelen te nemen om genetische hulpbronnen te beschermen; doet derhalve een beroep op de Commissie om bijzondere programma's ter ondersteuning van de afzet in het leven te roepen waarin het gebruik wordt bevorderd van plantenrassen die worden bedreigd door genetische erosie; benadrukt dat we het daardoor voor de boeren en tuinders aantrekkelijker willen maken om rassen te verbouwen die op de lijst van plantgenetische hulpbronnen staan, en dat er vergelijkbare programma's moeten komen ter ondersteuning van de afzet van landbouwhuisdieren van rassen die met uitsterven bedreigd zijn
de macht darauf aufmerksam, dass die Europäische Union sich im Internationalen Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft verpflichtet, Maßnahmen zur Erhaltung genetischer Ressourcen durchzuführen; fordert die Kommission daher auf, besondere Absatzförderungsprogramme aufzulegen, die die Verwendung von Pflanzensorten fördern, die von genetischer Erosion bedroht sind; unterstreicht, dass damit die Attraktivität des Anbaus von Sorten, die als pflanzengenetische Ressourcen gelistet sind, für Landwirte und Gärtner erhöht werden soll und dass für vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen entsprechende Absatzförderprogramme geschaffen werden sollen
nl Steunregeling voor scheepsbouw en-verbouwing die niet binnen werkingssfeer van richtlijn ‧/‧/EEG valt
de Beihilferegelung für den Schiffbau und den Schiffsumbau, die nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie ‧/‧/EWG fällt
nl Zij kunnen ook acties voor de bouw of de verbouwing van vaartuigen omvatten, voorzover deze vaartuigen uitsluitend bestemd zijn voor activiteiten in verband met het visserijonderzoek en de visserijopleiding, die door overheids-of semi-overheidsinstanties worden uitgevoerd onder de vlag van een lidstaat
de Sie können auch den Bau oder Umbau von Schiffen umfassen, sofern diese Schiffe ausschließlich für einen Einsatz in der Forschung und in der Ausbildung auf dem Gebiet der Fischerei in öffentlicher oder halböffentlicher Trägerschaft und unter der Flagge eines Mitgliedstaates bestimmt sind
nl Na een klacht in ‧ had de Commissie kennis gekregen van een steunregeling die de regio Sardinië had ingesteld ten faveure van scheepvaartmaatschappijen die schepen willen bouwen, verwerven, verbouwen of repareren
de Die Kommission erlangte ‧ aufgrund einer Beschwerde Kenntnis von einer Beihilferegelung der Region Sardinien zugunsten von Schifffahrtsunternehmen, die den Bau, den Erwerb, den Umbau oder die Reparatur von Schiffen beabsichtigten
nl We verbouwen ons eigen voedsel.- Heerlijk
de Wir bauen alles im Garten der Kooperative an
nl overwegende dat de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de cyclus van Doha van de Wereldhandelsorganisatie de landbouwproductie niet mogen hinderen maar in tegendeel moeten ondersteunen, ook de verbouwing van voedingsgewassen voor binnenlands gebruik en voor de uitvoer, die als enige de inkomsten uit uitvoer kan opleveren waarmee de ACS-ontwikkelingslanden die netto invoerders van levensmiddelen en producten om hun voedselbehoeften te dekken zijn, hun invoer kunnen financieren, ook in de zin van artikel ‧ van de Overeenkomst van Cotonou, om hun voedselveiligheid te verzekeren
de in der Erwägung, dass die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik und die Doha-Runde der WTO sich nicht negativ auf die Agrarproduktion, einschließlich der Nutzpflanzen auswirken dürfen, die für den Binnenverbrauch ebenso wie für den Export bestimmt sind, die für die Entwicklungsländer der AKP-Staaten, die Nettoimporteure von Nahrungsmitteln bzw. von Produkten, die ihren Nahrungsbedarf befriedigen, sind, die einzige Möglichkeit darstellen, Exporterlöse zu erzielen, sondern sie vielmehr unterstützen sollten, unter anderem mit Hilfe der Bestimmungen von Artikel ‧ des Abkommens von Cotonou, um ihre Ernährungssicherheit sicherzustellen
nl Bij het ontwerp en de bouw van nieuwe luchthaveninstallaties of de verbouwing van bestaande luchthaveninstallaties moet rekening worden gehouden met de voorschriften voor de toepassing van de in deze bijlage en in de uitvoeringsbesluiten vermelde gemeenschappelijke basisnormen
de Bei der Planung und beim Bau neuer Flughafeneinrichtungen oder dem Umbau bestehender Flughafeneinrichtungen sind die Anforderungen für die Anwendung der in diesem Anhang aufgeführten gemeinsamen Basisnormen und der Durchführungsbestimmungen in vollem Umfang zu beachten
nl De bruto-investeringen in de bouw en verbouwing van gebouwen komen niet afzonderlijk in de bedrijfsrekeningen voor, maar zijn opgenomen onder Materiële vaste activa
de Bruttoinvestitionen in Errichtung und Umbau von Gebäuden werden in den Unternehmensabschlüssen nicht getrennt ausgewiesen, sondern sind im Posten Sachanlagen enthalten
nl Er zijn echter ook negatieve aspecten waarover bericht moet worden, zoals het feit dat het verbouwen van opiumpapavers nu landelijk recordniveaus heeft bereikt, en dat dit gewas in toenemende mate verbonden is geraakt met de algemene economie, evenals met de escalerende niveaus van misdaad en corruptie en met de activiteiten van de opstandige groepen.
de Aber auch sehr negative Aspekte wie der im Landesdurchschnitt auf Rekordniveau verharrende Schlafmohnanbau und seine zunehmende Verflechtung mit der allgemeinen Wirtschaft, insbesondere aber der ausufernden Kriminalität und Korruption sowie den aufständischen Gruppen sind festzustellen.
nl Met het afvangen van CO‧ bij het verbouwen van grondstoffen wordt geen rekening gehouden
de Die CO‧-Bindung beim Anbau der Rohstoffe wird nicht berücksichtigt
nl verzoekt de Commissie met het oog op tegenstrijdige uitspraken van de wetenschap over de kosten van de co-existentie, het Europees Parlement en de Raad binnen een jaar een verslag over de economische gevolgen van de noodzakelijke coëxistentiemaatregelen voor te leggen, waarin rekening wordt gehouden met de verschillende voorwaarden voor verbouw en met de verschillende plantensoorten
de fordert die Kommission auf, angesichts widersprüchlicher Aussagen der Wissenschaft über die Kosten der Koexistenz, dem Europäischen Parlament und dem Rat innerhalb eines Jahres einen Bericht über die wirtschaftlichen Auswirkungen der erforderlichen Koexistenz-Maßnahmen vorzulegen, in dem die unterschiedlichen Anbaubedingungen und Pflanzenarten berücksichtigt werden
nl Steun voor scheepsbouw of-verbouwing die in de vorm van ontwikkelingshulp aan een ontwikkelingsland wordt verleend, kan met de werking van de EER-Overeenkomst verenigbaar worden geacht, mits deze in overeenstemming is met de bepalingen die daartoe zijn vastgesteld door de OESO-regeling van ‧ inzake richtsnoeren voor door de overheid gesteunde exportkredieten en de OESO-sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor schepen, dan wel met latere bepalingen van een soortgelijke regeling of bepalingen die in de plaats treden van de OESO-regeling
de Beihilfen für den Schiffbau und den Schiffsumbau, die einem Entwicklungsland als Entwicklungshilfe gewährt werden, können für mit dem EWR-Abkommen vereinbar angesehen werden, wenn sie mit den einschlägigen Bestimmungen des OECD-Übereinkommens von ‧ über Leitlinien für öffentlich unterstützte Exportkredite und der Sektorvereinbarung über Exportkredite oder Folgevorschriften, die das Übereinkommen ändern oder ersetzen, in Einklang stehen
nl Bijvoorbeeld, fondsen om ze te helpen met scholing, opleiding, verbouwingen of het gebruik van nieuwe technologieën.
de Sind zum Beispiel Mittel zur Förderung von Aus- und Fortbildung, der Modernisierung von Räumlichkeiten oder zum Einsatz neuer Technologien geplant?
nl diensten toe te voegen aangaande renovatie, herstelling, verbouwing, onderhoud/instandhouding en schoonmaak van woningen (zie de huidige Bijlage IV
de Aufnahme von Renovierung, Instandsetzung (...) und Reinigung von Wohnungen (derzeit in Anhang ‧ enthalten) und deren Instandhaltung
nl certificeringssystemen voor duurzame bosbouw en het verbouwen van andere gewassen, waaronder biobrandstoffen, en het planten van bomen in gebieden waar rundvee wordt gehouden aan te moedigen en te steunen
de Zertifizierungssysteme für nachhaltige Forste und andere Kulturpflanzen, einschließlich Biotreibstoffe, sowie die Anpflanzung von Bäumen in Viehzuchtgebieten zu fördern und zu unterstützen
nl ThyssenKrupp Marine Systems: bouw van civiele en marineschepen, waaronder ontwerp, vormgeving, technische ontwikkeling, bouw, reparatie en verbouwing van civiele en marineschepen
de ThyssenKrupp Marine Systems: Tätigkeiten im zivilen und Marineschiffbau einschließlich Konzeption, Entwurf, Entwicklung, Bau, Instandsetzung und Umbau von zivilen und Marineschiffen
nl Bevordering van de verbouwing van lokalen en gebouwen voor commerciële doeleinden door de particuliere sector
de Förderung der Erschließung von Grundstücken und Immobilien für gewerbliche Zwecke durch den Privatsektor
nl Indien dit onverwacht toch niet mogelijk blijkt te zijn, is dit alweer een argument om de verbouwing van genetisch gemodificeerde gewassen te verbieden.
de Sollte dies wider Erwarten nicht möglich sein, haben wir ein weiteres Argument für ein Verbot des Anbaus gentechnisch veränderter Feldfrüchte.
nl Het moet mogelijk worden op alle braakliggende gronden eiwitrijke gewassen te verbouwen, omdat daarvan een tekort bestaat in Europa en de teelt van plantaardige eiwitten de kwaliteit van zowel de grond en het milieu als die van diervoeder ten goede komt.
de Daher müssten Einweißpflanzen auf allen stillgelegten Flächen angebaut werden können, weil Europa ein diesbezügliches Defizit aufweist und weil der Anbau von pflanzlichen Proteinen sich günstig auf die Bodenqualität wie auch auf die Umwelt und die Futterqualität auswirkt.
nl goederen die zijn bestemd voor de bouw, het herstel, het onderhoud of de verbouwing van deze platforms of windturbines
de Waren, die bei der Errichtung, Reparatur, Wartung oder Umrüstung solcher Plattformen oder Windenergieanlagen verwendet werden sollen
Pagina 1. Gevonden 545 zinnen matching zin verbouwen.Gevonden in 0,587 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.