uitspraak: IPA: /ˈspɛlɪŋ/    

Vertalingen in Duits:

 • Rechtschreibung   
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  de al dan niet vastgelegde manier waarop de woorden van een taal geschreven worden
 • Orthografie   
  (Noun  f)
 • Ortographie   
 • Orthographie   
  (Noun  f) []
   
  de al dan niet vastgelegde manier waarop de woorden van een taal geschreven worden
 • Schreibweise   
 • Schreibung   
 • orthographie   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Duits. (3)

Aaron Spelling
Aaron Spelling
contextuele spelling
kontextbezogene Rechtschreibprüfung
Tori Spelling
Tori Spelling

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "spelling", vertaalgeheugen

add example
nl Met dit invoerveld kunt u de map van OpenOffice.org kiezen om te gebruiken voor het controleren van de woorden voor het nieuwe woordenboek op spelling
de Mit dieser Einstellung wählen Sie das OpenOffice.org-Wörterbuch, das benutzt wird, um die Rechtschreibprüfung für das neu Wörterbuch durchzuführen
nl Hulpmiddelen Spelling
de Extras Kodierung
nl Hulpmiddelen Spelling
de Extras Rechtschreibung
nl Bewerken Spelling
de Extras Rechtschreibung (ab Cursor
nl Verklaring van de Republiek Letland, de Republiek Hongarije en de Republiek Malta over de spelling van de naam van de enige munteenheid in de Verdragen
de Erklärung der Republik Lettland, der Republik Ungarn und der Republik Malta zur Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung in den Verträgen
nl De vermelding Naam (Engelse spelling): Naumov, Vladimir Vladimïrovich
de Der Eintrag Name: Naumov, Vladimir Vladimïrovich
nl Praktijkexamen waarin de schrijfvaardigheid (in het bijzonder spelling, syntaxis en spraakkunst) van de kandidaten in hun hoofdtaal wordt getoetst door middel van een opstel waarvoor inhoudelijke gegevens worden verstrekt
de Praktische Prüfung, bestehend aus der Abfassung eines Schreibens anhand von Vorgaben zur Beurteilung des schriftlichen Ausdrucks (insbesondere Rechtschreibung, Syntax und Grammatik) in der Hauptsprache
nl Als u deze optie inschakelt, zal & kpresenter; de spelling van website-en e-mailadressen niet controleren. Deze adressen bestaan vaak uit aaneengeschreven woorden
de Mit dieser Einstellung werden Wörter wie Webseiten-und E-Mail-Adressen nicht als Fehler markieren. Diese Adressen enthalten oft zusammengeschriebene Wörter
nl Naam (Belarussische spelling): МІГУН Андрэй
de Name (belarussische Schreibweise): МІГУН Андрэй
nl Naam (Russische spelling): РЫБАКОВ Алексей
de Name (russische Schreibweise): РЫБАКОВ Алексей
nl Om opties voor de spelling en de gebruikersinterface te wijzigen kiest u Instellingen kword; instellen... op de menubalk
de Um die Optionen der Rechtschreibprüfung und der Benutzerschnittstelle einzustellen, wählen Sie auf der Menüleiste Einstellungen kword; einrichten
nl Naam (Russische spelling): БОРТНИК Сергей
de Name (russische Schreibweise): БОРТНИК Сергей
nl De ECB verwacht dat de juiste spelling van het woord « euro » ook zal worden toegepast in alle andere nationale rechtshandelingen, met name in de wet inzake de aanneming van de euro ‧ nzake de juridische integratie van Lietuvos bankas in het Eurosysteem, bepaalt de Wijzigingswet de volgende aanpassing vanwege de eertijdse onverenigbaarheid van artikel ‧ lid ‧ van de Wet met het Verdrag en de Statuten
de m Hinblick auf die rechtliche Integration der Lietuvos bankas in das Eurosystem sieht das Änderungsgesetz folgende Anpassung vor, um die bisherige Unvereinbarkeit von Artikel ‧ des Gesetzes über die Lietuvos bankas mit dem EG-Vertrag und der ESZB-Satzung zu beseitigen
nl Een gemakkelijk te gebruiken toepassing die gebaseerd is op het klassieke spel Galgje. U kunt de woorden kiezen uit een specifiek onderwerp en zelfs uit verschillende moeilijkheidsgraden. Het programma wordt geleverd met vierentwintig talen en is daardoor zeer geschikt om de spelling van algemene zelfstandige naamwoorden in andere talen te leren
de Dies ist das klassische Spiel Hangman. Man kann sowohl den Schwierigkeitsgrad bestimmten, als auch, aus welcher Kategorie die gesuchten Wörter stammen sollen. Das Spiel ist in ‧ Sprachen übersetzt und eignet sich daher auch zum Erlernen der Aussprache grundlegender Wörter in anderen Sprachen
nl De spelling van het e-mailbericht controleren
de Die Nachricht auf Rechtschreibfehler überprüfen
nl Gebruikt kspell; om de spelling van het bericht te controleren. & kspell; moet wel eerst ingesteld worden door het menu Instellingen Spellingcontrole... te kiezen
de Verwendet sonnet;, um die Rechtschreibung des Nachrichtentextes zu überprüfen. Zu beachten ist, dass man & sonnet; über Einstellungen Rechtschreibprüfung... vor der ersten Benutzung einrichten muss
nl uit de KDE-documentatie eerst op spelling te controleren voordat ze worden toegevoegd aan het nieuwe woordenboek
de Wenn Sie diese Einstellung wählen, wird die Rechtschreibung von Wörtern aus dem KDE-Handbuch geprüft, bevor diese in das neue Wörterbuch eingefügt werden
nl Ofschoon er ten aanzien van de spelling en het gebruik van geografische benamingen in Spanje zelf wel een zekere tolerantie bestaat, geldt dat over het algemeen niet voor buitenlandse namen, en daarom zou ik de diensten van de Vergadering willen verzoeken deze fout te corrigeren, temeer daar in het document dat we van de Commissie hebben ontvangen ook wordt gesproken van Costa de Marfil en niet van Côte d'Ivoire.
de Nun ist Côte d'Ivoire tatsächlich der Name dieser Republik in französischer Sprache, aber im Spanischen nennen wir dieses Land seit sehr langer Zeit Costa de Marfil, also Elfenbeinküste, und obwohl wir in Spanien eine gewisse sprachliche Toleranz bei geographischen Bezeichnungen haben, kommt der Name in internationalen Zusammenhängen üblicherweise nicht so vor, und ich bitte die Dienststellen des Parlaments lediglich, diesen sachlichen Fehler zu korrigieren, und außerdem erscheint dieser Name, Elfenbeinküste, in dem Dokument der Kommission, und nicht der Name Côte d'Ivoire.
nl Deze omvatten bepalingen waardoor de nationale centrale bank mogelijk niet kan deelnemen aan de tenuitvoerlegging van het door de besluitvormende organen van ‧ e « Verklaring van de Republiek Letland, de Republiek Hongarije en de Republiek Malta over de spelling van de naam van de enige munteenheid in de Verdragen », die aan de Verdragen zijn gehecht, bepaalt dat: « Onverminderd de uniforme spelling van de naam van de in de Verdragen bedoelde enige munteenheid van de Europese Unie zoals die op de bankbiljetten en munten staat, verklaren Letland, Hongarije en Malta dat de spelling van de naam van de enige munteenheid en van de afgeleide vormen daarvan in de Letlandse, Hongaarse en Maltese tekst van de Verdragen geen gevolgen heeft voor de bestaande regels van de Letlandse, Hongaarse en Maltese taal."
de vom ‧ ) ‧ n der den Verträgen beigefügten „Erklärung der Republik Lettland, der Republik Ungarn und der Republik Malta zur Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung in den Verträgen » heißt es: „Unbeschadet der in den Verträgen enthaltenen vereinheitlichten Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung der Europäischen Union, wie sie auf den Banknoten und Münzen erscheint, erklären Lettland, Ungarn und Malta, dass die Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung-- einschließlich ihrer abgeleiteten Formen, die in der lettischen, der ungarischen und der maltesischen Sprachfassung der Verträge benutzt werden-- keine Auswirkungen auf die geltenden Regeln der lettischen, der ungarischen und der maltesischen Sprache hat."
nl Polen die in Litouwen wonen, mogen hun familienamen niet in de oorspronkelijke spelling schrijven. Scholen waar in het Pools wordt onderwezen, worden gesloten en grond die tijdens het Sovjettijdperk in beslag was genomen, wordt niet aan de rechtmatige eigenaars teruggegeven, enkel en alleen omdat het Polen zijn.
de (PL) Herr Präsident! Viele Male haben wir in diesem Saal bereits über die Diskriminierung der polnischen Minderheit in Litauen gesprochen, wo die dort ansässigen Polen ihre Nachnamen nicht in der ursprünglichen Schreibweise schreiben dürfen, wo Schulklassen, in denen auf Polnisch unterrichtet wird, geschlossen werden und Ländereien, die während der Sowjetzeit beschlagnahmt wurden, nicht an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden, nur weil sie polnische Bürger sind.
nl Ik ben voor de hervorming van de Duitse spelling.
de Ich bin für die deutsche Rechtschreibreform.
nl Opent een dialoogvenster zodat de spelling gecontroleerd kan worden
de Ruft den Dialog für die Rechtschreibprüfung auf
nl Bovenin het dialoogvenster is een keuzelijst waar u de werkbalk kunt selecteren die u wilt wijzigen. In de schermafdruk is dit Opmaak. Om de knop Spelling aan de werkbalk toe te voegen selecteert u het item in de lijst aan de linkerkant. Klik dan op de knop met de pijl naar rechts om Spelling aan de werkbalk toe te voegen. Om een knop te verwijderen selecteert u het item in de lijst aan de rechterkant en klikt daarna op de knop met de pijl naar links. Klik op de knoppen met de pijlen omhoog en omlaag om de knoppen op de werkbalk te verplaatsen
de Oben befindet sich eine Auswahlliste für die zu bearbeitenden Werkzeugleisten. Im Bild wurde die Werkzeugleiste Format ausgewählt. Wenn Sie das Symbol Rechtschreibung zu dieser Werkzeugleiste hinzugefügen wollen, klicken Sie auf diesen Eintrag in der linken Liste. Dadurch wird das Symbol Pfeil rechts aktiviert. Durch Klicken auf diesen Pfeil wird Rechtschreibung in die ausgewählte Werkzeugleiste aufgenommen. Der Pfeil nach links ist aktiviert, wenn Sie die rechte Liste klicken. Damit entfernen Sie Einträge aus der Werkzeugleiste. Sie können dann außerdem den ausgewählten Eintrag in der rechten Liste mit den Pfeiltasten auf der Tastatur oder durch Klicken mit der Maus auf den Pfeil aufwärts und abwärts verschieben und dadurch die Position des Symbols in der Werkzeugleiste verändern
Pagina 1. Gevonden 86 zinnen matching zin spelling.Gevonden in 0,278 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.