uitspraak: IPA: /ˈspɛlɪŋ/    

Vertalingen in German:

 • Rechtschreibung   
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  de al dan niet vastgelegde manier waarop de woorden van een taal geschreven worden
 • Orthographie   
  (Noun  f) []
   
  de al dan niet vastgelegde manier waarop de woorden van een taal geschreven worden
 • Orthografie   
  (Noun  f)
 • Ortographie   
 • Schreibweise   
 • Schreibung   
 • orthographie   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch German. (1)

contextuele spelling
kontextbezogene Rechtschreibprüfung

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "spelling", vertaalgeheugen

add example
nl Is de Raad van plan de Litouwse regering te verplichten tot eerbiediging van de rechten van nationale minderheden, aangezien de Poolse minderheid in Litouwen al geruime tijd wordt gediscrimineerd? Deze discriminatie komt tot uitdrukking in de verplichte Litouwse spelling van Poolse achternamen, in het onderwijs, in het verbod op tweetalige plaatsnamen en in het feit dat door de Sovjetautoriteiten geconfisqueerd Pools bezit niet wordt teruggegeven.
de In Litauen kommt es schon seit geraumer Zeit zu Diskriminierungen der polnischen Minderheit. Dies äußert sich z. B. dadurch, dass die Schreibung von Namen entpolonisiert wird, in der Bildung, dem Verbot zweisprachiger Ortsausschilderungen sowie der Tatsache, dass Polen, die während der Sowjetzeit enteignet wurden, ihr Eigentum nicht zurückerhalten.
nl Hulpmiddelen Spelling
de Extras Rechtschreibung
nl Hulpmiddelen Spelling
de Extras Zeilenumbruch für Dokument
nl Als dit keuzevakje gemarkeerd is, controleert & kword; de spelling terwijl u typt. Woorden die & kword; niet herkent, worden met rood onderstreept
de Wenn Sie dieses Ankreuzfeld markiert haben wird & kword; die Wörter in Ihrem Dokument auf richtige Schreibweise überprüfen, während Sie schreiben. Wörter, von denen & kword; annimmt sie seien falsch geschrieben, werden rot unterstrichen dargestellt
nl Bewerken Spelling
de Extras Rechtschreibung
nl Naam (Russische spelling): БОРТНИК Сергей
de Name (russische Schreibweise): БОРТНИК Сергей
nl Verklaring van de Republiek Letland, de Republiek Hongarije en Malta over de spelling van de naam van de enige munteenheid in de Verdragen
de Erklärung der Republik Lettland, der Republik Ungarn und der Republik Malta zur Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung in den Verträgen
nl & kword; kan de spelling van uw document controleren terwijl u het bewerkt. Alle woorden die niet in het woordenboek gevonden worden, zullen rood onderstreept worden. Deze functie kan in-en uitgeschakeld worden door Hulpmiddelen Spellingcontrole Autospellingcontrole op de menubalk te kiezen
de & kword; kann die Rechtschreibung in Ihrem Dokument prüfen, während Sie es bearbeiten. Es wird jedes Wort rot unterstreichen, das nicht im Wörterbuch gefunden wird. Dieses Verhalten können Sie ein-und ausschalten. Wenn Sie in der Menüleiste Extras Rechtschreibprüfung Autokorrektur auswählen, können Sie die automatische Rechtschreibprüfung ein-und ausschalten
nl Door het menu Hulpmiddelen Spelling... te kiezen kunt u de spelling van uw artikel controleren
de Über den Menüpunkt Extras Rechtschreibung... können Sie die den Inhalt des Artikels im Editor auf Rechtschreibfehler überprüfen lassen. Es erscheint der Dialog für die Rechtschreibprüfung von & kde
nl Kunt u de spelling van uw achternaam bevestigen?
de Könnten Sie die Schreibweise lhres Nachnamens bestätigen?
nl Een gemakkelijk te gebruiken toepassing die gebaseerd is op het klassieke spel Galgje. U kunt de woorden kiezen uit een specifiek onderwerp en zelfs uit verschillende moeilijkheidsgraden. Het programma wordt geleverd met vierentwintig talen en is daardoor zeer geschikt om de spelling van algemene zelfstandige naamwoorden in andere talen te leren
de Dies ist das klassische Spiel Hangman. Man kann sowohl den Schwierigkeitsgrad bestimmten, als auch, aus welcher Kategorie die gesuchten Wörter stammen sollen. Das Spiel ist in ‧ Sprachen übersetzt und eignet sich daher auch zum Erlernen der Aussprache grundlegender Wörter in anderen Sprachen
nl Om opties voor de spelling en de gebruikersinterface te wijzigen kiest u Instellingen kword; instellen... op de menubalk
de Um die Optionen der Rechtschreibprüfung und der Benutzerschnittstelle einzustellen, wählen Sie auf der Menüleiste Einstellungen kword; einrichten
nl Naam (Belarussische spelling): ЯСІНОВІЧ Леанід Станіслававіч
de Name (belarussische Schreibweise): ЯСІНОВІЧ Леанід Станіслававіч
nl e recente Verordening (EG) nr ‧ van de Raad van ‧ december ‧ tot wijziging van Verordening (EG) nr ‧ over de invoering van de euro ‧ bevestigt de correcte spelling van de gemeenschappelijke munt
de ie kürzlich beschlossene Verordnung (EG) Nr ‧ des Rates vom ‧ ezember ‧ zur Änderung der Verordnung (EG) Nr ‧ über die Einführung des Euro ‧ bestätigt die korrekte Schreibweise der einheitlichen Währung
nl Gebruik duidelijke taal en correcte spelling. Let op dubbelzinnigheden en zorg ervoor dat u denkt voordat u schrijft. Als u om verduidelijking gevraagd wordt, geef deze dan zo goed mogelijk. & kde; is een project waarbij de meeste gebruikers en ontwikkelaars niet Engels als moedertaal hebben en als u geen correct Engels gebruikt, kunnen er misverstanden ontstaan. (De meeste hulpkanalen zijn namelijk wel Engelstalig-vert.) Gebruik de taal die hoort op het kanaal of de mailinglijst waar u bent & mdash; zo niet, dan kunnen mensen die u hadden kunnen helpen uw bericht negeren omdat ze de taal niet kennen
de Benutzen Sie klare Sprache mit korrekter Rechtschreibung. Vermeiden Sie Zweideutigkeiten und stellen Sie sicher, dass Sie erst überlegt haben, was Sie schreiben. Wenn Sie nach weiteren Details gefragt werden, antworten Sie so gut Sie können. & kde; ist ein Projekt, bei dem viele Nutzer und Entwickler keine englischen Muttersprachler sind, so dass es zu Missverständnissen führen kann, wenn Sie sich nicht klar ausdrücken. Nutzen Sie jeweils die Sprache, die in dem Channel oder der Mailingliste benutzt wird, sonst kann es sein, dass niemand in der Lage ist, Ihnen zu helfen, weil Sie niemand versteht
nl Onverminderd de uniforme spelling van de naam van de in het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa bedoelde enige munteenheid van de Europese Unie zoals die op de bankbiljetten en munten staat, verklaren Letland en Hongarije dat de spelling van de naam van de enige munteenheid en van de afgeleide vormen daarvan in de Letse en de Hongaarse tekst van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa geen gevolgen heeft voor de bestaande regels voor de Letse en de Hongaarse taal
de Unbeschadet der in dem Vertrag über eine Verfassung für Europa erwähnten vereinheitlichten Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung der Europäischen Union, wie sie auf den Banknoten und Münzen erscheint, erklären Lettland und Ungarn, dass die Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung- einschließlich ihrer abgeleiteten Formen, die in der lettischen und der ungarischen Sprachfassung des Vertrags über eine Verfassung von Europa benutzt werden- keine Auswirkungen auf die geltenden Regeln der lettischen und der ungarischen Sprache hat
nl Onverminderd de uniforme spelling van de naam van de in de Verdragen bedoelde enige munteenheid van de Europese Unie zoals die op de bankbiljetten en munten staat, verklaren Letland, Hongarije en Malta dat de spelling van de naam van de enige munteenheid en van de afgeleide vormen daarvan in de Letse, Hongaarse en Maltese tekst van de Verdragen geen gevolgen heeft voor de bestaande regels van de Letse, Hongaarse en Maltese taal
de Unbeschadet der in den Verträgen enthaltenen vereinheitlichten Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung der Europäischen Union, wie sie auf den Banknoten und Münzen erscheint, erklären Lettland, Ungarn und Malta, dass die Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung- einschließlich ihrer abgeleiteten Formen, die in der lettischen, der ungarischen und der maltesischen Sprachfassung der Verträge benutzt werden- keine Auswirkungen auf die geltenden Regeln der lettischen, der ungarischen und der maltesischen Sprache hat
nl Bewerken Spelling
de Extras Rechtschreibung (ab Cursor
nl Praktijkexamen waarin de schrijfvaardigheid (in het bijzonder spelling, syntaxis en spraakkunst) van de kandidaten in hun hoofdtaal wordt getoetst door middel van een opstel waarvoor inhoudelijke gegevens worden verstrekt
de Praktische Prüfung, bestehend aus der Abfassung eines Schreibens anhand von Vorgaben zur Beurteilung des schriftlichen Ausdrucks (insbesondere Rechtschreibung, Syntax und Grammatik) in der Hauptsprache
nl De spelling van de naam van de euro is identiek in het nominatief enkelvoud in alle officiële talen van de Europese Unie, rekening houdend met de verschillende lettertekens
de Die Schreibweise des Namens „Euro » ist in allen Amtssprachen der Europäischen Union unter Berücksichtigung der verschiedenen Alphabete im Nominativ Singular identisch
nl De spelling van het e-mailbericht controleren
de Die Nachricht auf Rechtschreibfehler überprüfen
nl door Hulpmiddelen Spellingcontrole Spelling... op de menubalk te kiezen
de Durch Auswahl von Extras Rechtschreibprüfung Rechtschreibung... in der Menüleiste
nl niet automatisch wilt laten controleren, kunt u vanuit het menu Spelling... op elk gewenst moment de spelling laten controleren
de Falls Sie Rechtschreibprüfung lieber manuell aufrufen wollen, können Sie eine Rechtschreibprüfung... mit diesem Menüeintrag starten
nl Hulpmiddelen Spelling
de Extras Zeilenende
Pagina 1. Gevonden 86 zinnen matching zin spelling.Gevonden in 0,23 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.