uitspraak: IPA: /ˈspɛlɪŋ/    

Vertalingen in German:

 • Rechtschreibung   
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  de al dan niet vastgelegde manier waarop de woorden van een taal geschreven worden
 • Orthographie   
  (Noun  f) []
   
  de al dan niet vastgelegde manier waarop de woorden van een taal geschreven worden
 • Orthografie   
  (Noun  f)
 • Ortographie   
 • Schreibweise   
 • Schreibung   
 • orthographie   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch German. (1)

contextuele spelling
kontextbezogene Rechtschreibprüfung

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "spelling", vertaalgeheugen

add example
nl Verklaring van de Republiek Letland, de Republiek Hongarije en de Republiek Malta over de spelling van de naam van de enige munteenheid in de Verdragen
de Erklärung der Republik Lettland, der Republik Ungarn und der Republik Malta zur Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung in den Verträgen
nl Om opties voor de spelling en de gebruikersinterface te wijzigen kiest u Instellingen kword; instellen... op de menubalk
de Um die Optionen der Rechtschreibprüfung und der Benutzerschnittstelle einzustellen, wählen Sie auf der Menüleiste Einstellungen kword; einrichten
nl Onverminderd de uniforme spelling van de naam van de in de Verdragen bedoelde enige munteenheid van de Europese Unie zoals die op de bankbiljetten en munten staat, verklaren Letland, Hongarije en Malta dat de spelling van de naam van de enige munteenheid en van de afgeleide vormen daarvan in de Letse, Hongaarse en Maltese tekst van de Verdragen geen gevolgen heeft voor de bestaande regels van de Letse, Hongaarse en Maltese taal
de Unbeschadet der in den Verträgen enthaltenen vereinheitlichten Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung der Europäischen Union, wie sie auf den Banknoten und Münzen erscheint, erklären Lettland, Ungarn und Malta, dass die Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung- einschließlich ihrer abgeleiteten Formen, die in der lettischen, der ungarischen und der maltesischen Sprachfassung der Verträge benutzt werden- keine Auswirkungen auf die geltenden Regeln der lettischen, der ungarischen und der maltesischen Sprache hat
nl Verklaring van de Republiek Letland en de Republiek Hongarije over de spelling van de naam van de enige munteenheid in het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa
de Erklärung der Republik Lettland und der Republik Ungarn zur Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung in dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
nl Kwajongens, aan de beroerde spelling te zien
de Kinder aus der Nachbarschaft, betrachtet man die schlechte Rechtschreibung und Zeichensetzung
nl Bewerken Spelling
de Extras Rechtschreibung
nl Door het menu Hulpmiddelen Spelling... te kiezen kunt u de spelling van uw artikel controleren
de Über den Menüpunkt Extras Rechtschreibung... können Sie die den Inhalt des Artikels im Editor auf Rechtschreibfehler überprüfen lassen. Es erscheint der Dialog für die Rechtschreibprüfung von & kde
nl Alias: alternatieve spelling van de achternaam: Moellajanov
de Aliasname(n): Andere Schreibweise des Namens: Mulladschanow
nl alternatieve spelling van de achternaam: Moellajanov
de Andere Schreibweise des Namens: Mulladschanow
nl Ik ben voor de hervorming van de Duitse spelling.
de Ich bin für die deutsche Rechtschreibreform.
nl Mijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst protesteren tegen de verkeerde spelling van de naam van de Griekse taal zoals die op de Griekse tolkencabine is aangegeven. Zoals u weet, was dat ook al het geval in de vergaderzaal te Brussel, waar de fout evenwel werd rechtgezet.
de Herr Präsident, ich möchte Ihnen gegenüber gegen den Fehler in der griechischen Aufschrift in diesem Saal protestieren - das Adjektiv "griechisch" ist falsch geschrieben - und Sie von dieser Stelle aus bitten, dafür zu sorgen, daß dies umgehend korrigiert wird.
nl Naam (Russische spelling): ЯСИНОВИЧ Леoнид Станиславoвич
de Name (russische Schreibweise): ЯСИНОВИЧ Леoнид Станиславoвич
nl Als dit keuzevakje gemarkeerd is, controleert & kword; de spelling van woorden die geheel uit hoofdletters bestaan niet
de Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, prüft & kword; keine Wörter, die vollständig mit Großbuchstaben geschrieben sind
nl Controleert de spelling in het huidige document
de Überprüft die Rechtschreibung in Ihrem Dokument
nl Kunt u de spelling van uw achternaam bevestigen?
de Könnten Sie die Schreibweise lhres Nachnamens bestätigen?
nl De ECB verwacht dat de juiste spelling van het woord « euro » ook zal worden toegepast in alle andere nationale rechtshandelingen, met name in de wet inzake de aanneming van de euro ‧ nzake de juridische integratie van Lietuvos bankas in het Eurosysteem, bepaalt de Wijzigingswet de volgende aanpassing vanwege de eertijdse onverenigbaarheid van artikel ‧ lid ‧ van de Wet met het Verdrag en de Statuten
de m Hinblick auf die rechtliche Integration der Lietuvos bankas in das Eurosystem sieht das Änderungsgesetz folgende Anpassung vor, um die bisherige Unvereinbarkeit von Artikel ‧ des Gesetzes über die Lietuvos bankas mit dem EG-Vertrag und der ESZB-Satzung zu beseitigen
nl Aliassen of variaties in de spelling worden aangegeven met ook bekend onder de naam
de Aliasnamen und unterschiedliche Schreibweisen sind mit a.k.a. kenntlich gemacht
nl Bewerken Spelling
de Extras Rechtschreibung (ab Cursor
nl Omwille van rechtszekerheid beveelt de ECB aan dat in het corpus van de tekst van de ontwerpverordening een bepaling wordt opgenomen die bevestigt dat de spelling van de naam van de euro identiek zal zijn in het nominatief enkelvoud in alle officiële talen van de Europese Unie, rekening houdend met de verschillende lettertekens
de Aus Gründen der Rechtssicherheit empfiehlt die EZB, in den normativen Teil des Verordnungsvorschlags eine Bestimmung aufzunehmen, die bestätigt, dass die Schreibweise des Namens 'Euro' in allen Amtssprachen der Europäischen Union unter Berücksichtigung der verschiedenen Alphabete im Nominativ Singular identisch [ist]
nl Gebruikt kspell; om de spelling van het bericht te controleren. & kspell; moet wel eerst ingesteld worden door het menu Instellingen Spellingcontrole... te kiezen
de Verwendet sonnet;, um die Rechtschreibung des Nachrichtentextes zu überprüfen. Zu beachten ist, dass man & sonnet; über Einstellungen Rechtschreibprüfung... vor der ersten Benutzung einrichten muss
nl Ctrl; Z Hulpmiddelen Spelling
de & Ctrl; Z Extras Rechtschreibung
nl Verklaring van de Republiek Letland, de Republiek Hongarije en de Republiek Malta over de spelling van de naam van de enige munteenheid in de Verdragen Onverminderd de uniforme spelling van de naam van de in de Verdragen bedoelde enige munteenheid van de Europese Unie zoals die op de bankbiljetten en munten staat, verklaren Letland, Hongarije en Malta dat de spelling van de naam van de enige munteenheid en van de afgeleide vormen daarvan in de Letse, Hongaarse en Maltese tekst van de Verdragen geen gevolgen heeft voor de bestaande regels van de Letse, Hongaarse en Maltese taal
de Erklärung der Republik Lettland, der Republik Ungarn und der Republik Malta zur Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung in den Verträgen Unbeschadet der in den Verträgen enthaltenen vereinheitlichten Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung der Europäischen Union, wie sie auf den Banknoten und Münzen erscheint, erklären Lettland, Ungarn und Malta, dass die Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung--- einschließlich ihrer abgeleiteten Formen, die in der lettischen, der ungarischen und der maltesischen Sprachfassung der Verträge benutzt werden--- keine Auswirkungen auf die geltenden Regeln der lettischen, der ungarischen und der maltesischen Sprache hat
nl e recente Verordening (EG) nr ‧ van de Raad van ‧ december ‧ tot wijziging van Verordening (EG) nr ‧ over de invoering van de euro ‧ bevestigt de correcte spelling van de gemeenschappelijke munt
de ie kürzlich beschlossene Verordnung (EG) Nr ‧ des Rates vom ‧ ezember ‧ zur Änderung der Verordnung (EG) Nr ‧ über die Einführung des Euro ‧ bestätigt die korrekte Schreibweise der einheitlichen Währung
nl Hulpmiddelen Spelling
de Extras Ausrichten
Pagina 1. Gevonden 86 zinnen matching zin spelling.Gevonden in 0,425 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.