Vertalingen in German:

 • Element     
  (Noun  neuter, n) (noun   ) [hyphenation: Ele·ment;]
   
  Reinstoff, der aus Atomen mit der selben Ordnungszahl besteht; bekannte Beispiele sind Wasserstoff, Gold und Eisen.
   
  Een stof bestaande uit atomen met hetzelfde atoomnummer; voorbeelden zijn waterstof, goud en ijzer.
 • chemisches Element   
  (  neuter) [hyphenation: che·mi·sches Ele·ment;]
   
  Reinstoff, der aus Atomen mit der selben Ordnungszahl besteht; bekannte Beispiele sind Wasserstoff, Gold und Eisen.
   
  Een stof bestaande uit atomen met hetzelfde atoomnummer; voorbeelden zijn waterstof, goud en ijzer.

Voorbeeld zinnen met "scheikundig element", vertaalgeheugen

add example
nl Scheikundige elementen
de Chemische Elemente
nl Longabsorptietypen en f‧-waarden voor de scheikundige vormen van de elementen voor de berekening van inhalatiedosiscoëfficiënten
de Lungenabsorptionsklassen und f‧-Werte für die chemischen Formen der Elemente zur Berechnung der Dosiskoeffizienten für die Inhalation
nl de in de verbinding aanwezige functionele groepen en scheikundige elementen worden bepaald
de Identifizierung der im Molekül vorhandenen funktionellen Gruppen und chemischen Elemente
nl Net als in bijlage I krijgen de groepen een nummer dat overeenkomt met het atoomnummer van het scheikundige element (‧ tot en met
de Die Klassen sind gemäß Anhang I nach der Ordnungszahl des chemischen Elements numeriert
nl met de belangrijkste functionele groepen en scheikundige elementen wordt rekening gehouden bij de keuze van de benaming
de Einbeziehung der wichtigsten funktionellen Gruppen und chemischen Elemente in die Bezeichnung
nl Indien de naam van een groep of subgroep volstaat om de aanwezigheid van alle belangrijke scheikundige elementen of functionele groepen te signaleren, geldt deze naam als generieke benaming
de Genügt der Name einer Klasse oder Unterklasse zur Charakterisierung der chemischen Elemente oder wichtigen funktionellen Gruppen, so wird er als generischer Name gewählt
nl Indien de naam van een groep of subgroep niet volstaat om de aanwezigheid van alle belangrijke scheikundige elementen en functionele groepen te signaleren, wordt de generieke benaming gevormd door een combinatie van de namen van verscheidene groepen of subgroepen
de Wenn der Name einer Klasse oder Unterklasse nicht ausreicht, um die chemischen Elemente oder wichtigen funktionellen Gruppen zu beschreiben, ist der generische Name eine Kombination des Namens mehrerer Klassen oder Unterklassen
nl Farmaceutische scheikunde, met inbegrip van geneesmiddelenanalyse
de Pharmazeutische Chemie, einschließlich Arzneimittelanalyse
nl Scheikunde en metallurgie van plutonium
de Chemie und Metallurgie des Plutoniums
nl Scheikundige naam van de stof (omschrijving van de residuen
de Chemische Bezeichnung des Stoffs (Rückstandsdefinition
nl voldoende kennis van de farmaceutische technologie en van de natuurkundige, scheikundige, biologische en microbiologische controle op geneesmiddelen
de angemessene Kenntnisse der pharmazeutischen Technologie und der physikalischen, chemischen, biologischen und mikrobiologischen Prüfung der Arzneimittel
nl Een Hongaarse scheikundige vond een nieuw soort lucifer uit.
de Der ungarische Chemiker erfand ein neuartiges Streichholz.
nl Om deze reden wil ik in herinnering brengen dat iemand honderd jaar geleden de Nobelprijs voor scheikunde ontving vanwege het scheiden en zuiveren van radium en polonium: Maria Skłodowska, beter bekend als Marie Curie.
de Ich möchte daher an jemanden erinnern, der vor einhundert Jahren für die Trennung und Reinigung von Radium und Polonium den Nobelpreis für Chemie erhalten hat: Maria Skłodowska, die als Madame Curie bekannt ist.
nl Studeer je scheikunde?
de Studierst du Chemie?
nl uitsluitend voor de zware oliën van post ex ‧: behandelen met waterstof, uitgezonderd ontzwavelen, waarbij de waterstof actief deelneemt aan een scheikundige reactie die, met behulp van een katalysator, onder een druk van meer dan ‧ bar en bij een temperatuur van meer dan ‧ oC wordt teweeggebracht
de nur für Schweröle der Position ex ‧: die Behandlung mit Wasserstoff bei einem Druck über ‧ bar und einer Temperatur über ‧ oC mit Hilfe eines Katalysators zu anderen Zwecken als zum Entschwefeln, wenn dabei der Wasserstoff aktiv an einer chemischen Reaktion beteiligt ist
nl uitsluitend voor de zware oliën van post ex ‧: behandelen met waterstof, uitgezonderd ontzwavelen, waarbij de waterstof actief deelneemt aan een scheikundige reactie die, met behulp van een katalysator, onder een druk van meer dan ‧ bar en bij een temperatuur van meer dan ‧ ° C wordt teweeggebracht
de nur für Schweröle der Unterposition ex ‧: die Behandlung mit Wasserstoff bei einem Druck über ‧ bar und einer Temperatur über ‧ °C mit Hilfe eines Katalysators zu anderen Zwecken als zum Entschwefeln, wenn dabei der Wasserstoff aktiv an einer chemischen Reaktion beteiligt ist
nl Deelgebied ‧: scheikundigen (analytische chemie
de Fachgebiet ‧: Chemiker (Analytische Chemie
nl SCHEIKUNDIGE PRODUCTEN
de CHEMIKALIEN
nl Ik haat scheikunde.
de Ich hasse Chemie.
nl Analytische scheikunde
de Analytische Chemie
nl Doelstellingen van dit verdrag zijn het beter informeren van ontwikkelingslanden aangaande chemische verbindingen (pesticiden, scheikundige stoffen voor industrieel en particulier gebruik) en het helpen van deze landen om tot een behoorlijk en duurzaam beheer van bedoelde stoffen te komen
de Das Übereinkommen zielt darauf ab, die Entwicklungsländer besser über Chemikalien (Pestizide, Industrie- und Verbraucherchemikalien) zu informieren und diese Länder bei der ordnungsgemäßen und nachhaltigen Verwaltung dieser Stoffe zu unterstützen
nl Die grenswaarden komen niet van mij, ik was op school nogal zwak in scheikunde, ze komen van de deskundigen van de Commissie, van internationale deskundigen en van een comité van wetenschappers.
de Diese Grenzwerte stammen nicht von mir, ich war ziemlich schlecht in Chemie in der Schule, sondern von Experten der Kommission, von internationalen Experten und einem Komitee, das wissenschaftlich fundiert ist.
Pagina 1. Gevonden 11719 zinnen matching zin scheikundig element.Gevonden in 5,603 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.