Vertalingen in German:

 • Element     
  (Noun  neuter, n) (noun   ) [hyphenation: Ele·ment;]
   
  Reinstoff, der aus Atomen mit der selben Ordnungszahl besteht; bekannte Beispiele sind Wasserstoff, Gold und Eisen.
   
  Een stof bestaande uit atomen met hetzelfde atoomnummer; voorbeelden zijn waterstof, goud en ijzer.
 • chemisches Element   
  (  neuter) [hyphenation: che·mi·sches Ele·ment;]
   
  Reinstoff, der aus Atomen mit der selben Ordnungszahl besteht; bekannte Beispiele sind Wasserstoff, Gold und Eisen.
   
  Een stof bestaande uit atomen met hetzelfde atoomnummer; voorbeelden zijn waterstof, goud en ijzer.

Voorbeeld zinnen met "scheikundig element", vertaalgeheugen

add example
Scheikundige elementenChemische Elemente
Longabsorptietypen en f‧-waarden voor de scheikundige vormen van de elementen voor de berekening van inhalatiedosiscoëfficiëntenLungenabsorptionsklassen und f‧-Werte für die chemischen Formen der Elemente zur Berechnung der Dosiskoeffizienten für die Inhalation
de in de verbinding aanwezige functionele groepen en scheikundige elementen worden bepaaldIdentifizierung der im Molekül vorhandenen funktionellen Gruppen und chemischen Elemente
Net als in bijlage I krijgen de groepen een nummer dat overeenkomt met het atoomnummer van het scheikundige element (‧ tot en metDie Klassen sind gemäß Anhang I nach der Ordnungszahl des chemischen Elements numeriert
met de belangrijkste functionele groepen en scheikundige elementen wordt rekening gehouden bij de keuze van de benamingEinbeziehung der wichtigsten funktionellen Gruppen und chemischen Elemente in die Bezeichnung
Indien de naam van een groep of subgroep volstaat om de aanwezigheid van alle belangrijke scheikundige elementen of functionele groepen te signaleren, geldt deze naam als generieke benamingGenügt der Name einer Klasse oder Unterklasse zur Charakterisierung der chemischen Elemente oder wichtigen funktionellen Gruppen, so wird er als generischer Name gewählt
Indien de naam van een groep of subgroep niet volstaat om de aanwezigheid van alle belangrijke scheikundige elementen en functionele groepen te signaleren, wordt de generieke benaming gevormd door een combinatie van de namen van verscheidene groepen of subgroepenWenn der Name einer Klasse oder Unterklasse nicht ausreicht, um die chemischen Elemente oder wichtigen funktionellen Gruppen zu beschreiben, ist der generische Name eine Kombination des Namens mehrerer Klassen oder Unterklassen
Farmaceutische scheikunde, met inbegrip van geneesmiddelenanalysePharmazeutische Chemie, einschließlich Arzneimittelanalyse
Scheikunde en metallurgie van plutoniumChemie und Metallurgie des Plutoniums
Scheikundige naam van de stof (omschrijving van de residuenChemische Bezeichnung des Stoffs (Rückstandsdefinition
voldoende kennis van de farmaceutische technologie en van de natuurkundige, scheikundige, biologische en microbiologische controle op geneesmiddelenangemessene Kenntnisse der pharmazeutischen Technologie und der physikalischen, chemischen, biologischen und mikrobiologischen Prüfung der Arzneimittel
Een Hongaarse scheikundige vond een nieuw soort lucifer uit.Der ungarische Chemiker erfand ein neuartiges Streichholz.
Om deze reden wil ik in herinnering brengen dat iemand honderd jaar geleden de Nobelprijs voor scheikunde ontving vanwege het scheiden en zuiveren van radium en polonium: Maria Skłodowska, beter bekend als Marie Curie.Ich möchte daher an jemanden erinnern, der vor einhundert Jahren für die Trennung und Reinigung von Radium und Polonium den Nobelpreis für Chemie erhalten hat: Maria Skłodowska, die als Madame Curie bekannt ist.
Studeer je scheikunde?Studierst du Chemie?
uitsluitend voor de zware oliën van post ex ‧: behandelen met waterstof, uitgezonderd ontzwavelen, waarbij de waterstof actief deelneemt aan een scheikundige reactie die, met behulp van een katalysator, onder een druk van meer dan ‧ bar en bij een temperatuur van meer dan ‧ oC wordt teweeggebrachtnur für Schweröle der Position ex ‧: die Behandlung mit Wasserstoff bei einem Druck über ‧ bar und einer Temperatur über ‧ oC mit Hilfe eines Katalysators zu anderen Zwecken als zum Entschwefeln, wenn dabei der Wasserstoff aktiv an einer chemischen Reaktion beteiligt ist
uitsluitend voor de zware oliën van post ex ‧: behandelen met waterstof, uitgezonderd ontzwavelen, waarbij de waterstof actief deelneemt aan een scheikundige reactie die, met behulp van een katalysator, onder een druk van meer dan ‧ bar en bij een temperatuur van meer dan ‧ ° C wordt teweeggebrachtnur für Schweröle der Unterposition ex ‧: die Behandlung mit Wasserstoff bei einem Druck über ‧ bar und einer Temperatur über ‧ °C mit Hilfe eines Katalysators zu anderen Zwecken als zum Entschwefeln, wenn dabei der Wasserstoff aktiv an einer chemischen Reaktion beteiligt ist
Deelgebied ‧: scheikundigen (analytische chemieFachgebiet ‧: Chemiker (Analytische Chemie
SCHEIKUNDIGE PRODUCTENCHEMIKALIEN
Ik haat scheikunde.Ich hasse Chemie.
Analytische scheikundeAnalytische Chemie
Doelstellingen van dit verdrag zijn het beter informeren van ontwikkelingslanden aangaande chemische verbindingen (pesticiden, scheikundige stoffen voor industrieel en particulier gebruik) en het helpen van deze landen om tot een behoorlijk en duurzaam beheer van bedoelde stoffen te komenDas Übereinkommen zielt darauf ab, die Entwicklungsländer besser über Chemikalien (Pestizide, Industrie- und Verbraucherchemikalien) zu informieren und diese Länder bei der ordnungsgemäßen und nachhaltigen Verwaltung dieser Stoffe zu unterstützen
Die grenswaarden komen niet van mij, ik was op school nogal zwak in scheikunde, ze komen van de deskundigen van de Commissie, van internationale deskundigen en van een comité van wetenschappers.Diese Grenzwerte stammen nicht von mir, ich war ziemlich schlecht in Chemie in der Schule, sondern von Experten der Kommission, von internationalen Experten und einem Komitee, das wissenschaftlich fundiert ist.
Pagina 1. Gevonden 11719 zinnen matching zin scheikundig element.Gevonden in 4,53 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.