Vertalingen in Dutch:

  • Geschiedenis van Slowakije   

Voorbeeld zinnen met "storia della Slovacchia", vertaalgeheugen

add example
it Ora assistiamo ad un evento storico: il più grande allargamento della storia di Schengen, con la simultanea abolizione delle frontiere interne tra nove Stati membri: Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Polonia, Lituania, Slovenia, Slovacchia e Malta.
nl We staan nu voor een historischegebeurtenis: de grootste uitbreiding die het Schengengebied heeft gekendmet de gelijktijdige afschaffing van de binnengrenzen metnegen lidstaten:deTsjechische Republiek, Estland, Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakijeen Malta.
it Sono molto lieta che, essendo uno dei 14 deputati che rappresentano la Slovacchia al Parlamento europeo, ho potuto contribuire a scrivere questo proficuo capitolo della storia comunitaria durante la corrente legislatura.
nl Ik vind het geweldig dat ik, als een van de 14 parlementariërs die Slowakije vertegenwoordigen in het Europees Parlement, heb kunnen meewerken aan het schrijven dan dit succesvolle hoofdstuk in de geschiedenis van de EU tijdens deze verkiezingsperiode.
it L'avanzamento della Slovacchia verso l'Unione europea significa che il paese sta tornando alla cultura e alla civiltà cui appartiene per storia e sistema di valori.
nl Het toenaderingsproces van de Republiek Slowakije tot de Europese Unie betekent dat het land terugkeert naar de cultuur en de beschaving waar het op grond van de geschiedenis en zijn stelsel van waarden thuishoort.
it Ritengo che con la Slovacchia si sia compiuta una svolta effettiva nella storia europea.
nl Ik ben van mening dat er met Slowakije een echte doorbraak in de Europese geschiedenis is bereikt!
it L'adesione dei nuovi Stati membri, compresa la Slovacchia, allo spazio Schengen, conferma chiaramente ai popoli europei che la cortina di ferro innalzata dai regimi totalitari comunisti tra l'Europa occidentale e orientale sarà consegnata ai libri di storia dopo il 21 dicembre 2007.
nl De toetreding tot het Schengengebied van de nieuwe lidstaten, waaronder Slowakije, is een duidelijk signaal naar de Europese bevolking dat het IJzeren Gordijn dat door de totalitaire, communistische regimes tussen West- en Oost-Europa werd opgetrokken, na 21 december 2007 tot het verleden zal behoren.
it In terzo luogo vorrei affermare che con questa relazione noi prendiamo in considerazione due paesi per noi particolarmente importanti: la Polonia, ricca di storia e cultura, e la Slovacchia, anch'essa erede di una storia e di una cultura che legano strettamente questi due paesi fra di loro.
nl Op de derde plaats wil ik erop wijzen dat wij met dit verslag aandacht schenken aan twee landen die voor ons bijzonder belangrijk zijn: Polen met zijn rijke geschiedenis en cultuur en Slowakije met zijn rijke geschiedenis en cultuur, die ook beide landen heel innig verbindt.
it L'altro errore è l'affermazione secondo cui i fondi PHARE sono utilizzati in Slovacchia per libri di storia di contenuto xenofobo. Lamento, infine, che il Consiglio non abbia risposto alle mie domande.
nl Onjuist is ook dat PHARE-gelden gebruikt worden voor geschiedenisboekjes in Slowakije waar xenofobe opmerkingen instaan en betreurenswaardig is het dat de Raad überhaupt mijn vragen niet beantwoordt.
it Il 21 dicembre 2007 è stato un grande giorno nella storia del mio paese, la Slovacchia, e dell'intera Unione europea.
nl 21 december 2007 was een grote dag in de geschiedenis van mijn land, Slowakije, en voor de EU in haar geheel.
it La viticoltura in Slovacchia ha una lunga storia ed è sempre stata, come lo è oggi, un'attività difficile.
nl De wijnbouw in Slowakije heeft een lange geschiedenis en was altijd al een moeilijke bedrijfstak.
it Ancora oggi nell'Unione europea può accadere che si impedisca ai cittadini di parlare la propria lingua nel proprio paese d'origine, come accade in Slovacchia, per esempio, o di esercitare i diritti che dovrebbero essere loro garantiti dalla democrazia quando la storia impone loro di essere una minoranza.
nl In de Europese Unie kan het zelfs nu nog gebeuren dat mensen in hun eigen geboorteland niet in hun eigen moedertaal - zoals in Slowakije - hun door de democratie gegarandeerde rechten kunnen uitoefenen of uitleven, als de geschiedenis hen toevallig in een minderheidspositie heeft gedwongen.
it visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo
nl Gelet op de Akte van toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel
it visto il regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, del ‧ settembre ‧, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria, in particolare l'articolo ‧, paragrafo
nl Gelet op Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ september ‧ houdende vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin de Europaovereenkomsten met Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Roemenië, Polen en Hongarije voorzien, en met name op artikel ‧, lid
it Regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, del ‧ dicembre ‧, che adegua il regolamento (CE) n. ‧/‧, recante modalità particolari per l’esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare, a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea
nl Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ december ‧ tot aanpassing van Verordening (EG) nr. ‧/‧ houdende nadere voorschriften voor de uitvoer van producten voor levering als voedselhulp in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie
it La Slovacchia, signor Presidente, conosce uno sviluppo economico positivo e inaspettato; le cifre della crescita economica dal 5 % al 6 %, un miglioramento considerevole della bilancia dei pagamenti - da un deficit di un miliardo di dollari nel 1993 a un piccolo attivo nel 1995 - e una rapida discesa dell'inflazione.
nl Slowakije, mijnheer de Voorzitter, heeft een onverwacht positieve economische ontwikkeling doorgemaakt: economische groeicijfers van 5 tot 6 %, een aanzienlijke verbetering van de betalingsbalans - van een tekort van 1 miljard dollar in 1993 tot zelfs een klein overschot in 1995 - en een snelle daling van de inflatie.
it visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo ‧, paragrafo
nl Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel ‧, lid
it Accolgo di buon grado questa proposta e la sostengo insieme ai colleghi della Slovacchia e del gruppo S&D.
nl Ik verwelkom dit voorstel en ondersteun het, samen met al mijn mede-Parlementsleden uit Slowakije van de S&D-Fractie.
it a norma dell’articolo ‧, paragrafo ‧, del trattato relativa all’adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il ‧o gennaio
nl overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van het Verdrag betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Slowakije op ‧ januari
it visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in parti colare, l' articolo ‧ paragrafo ‧ visto l' articolo ‧ della decisione ‧ del Consiglio, dell ‧ luglio ‧ a norma dell' articolo ‧ paragrafo ‧ del trattato CE relativa all' adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il ‧ o gennaio ‧ e in particolare dell' arti colo ‧ considerando quanto segue: Belgio Germania Irlanda Grecia Spagna Francia Italia Cipro Lussemburgo Malta Paesi Bassi Austria Portogallo Slovenia Slovacchia Finlandia
nl Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel ‧ lid ‧ elet op artikel ‧ van Beschikking ‧ van de Raad van ‧ juli ‧ overeenkomstig artikel ‧ lid ‧ van het Verdrag betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Slowakije op ‧ januari ‧ en in het bijzonder artikel ‧ ervan, Overwegende hetgeen volgt: België Duitsland Ierland Griekenland Spanje Frankrijk Italië Cyprus Luxemburg Malta Nederland Oostenrijk Portugal Slovenië Slowakije Finland
it Decisione del Consiglio del ‧ aprile ‧ relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia
nl Besluit van de Raad van ‧ april ‧ tot benoeming van de gewone en de plaatsvervangende leden voor de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije in de Raad van bestuur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk
it visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia
nl Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije
it Per motivi di chiarezza, gli allegati da I a V e da ‧ a X della direttiva ‧/‧/CE e gli allegati ‧ e ‧ della direttiva ‧/‧/CE devono essere aggiornati per includere i rispettivi elenchi di enti aggiudicatori e amministrazioni aggiudicatrici della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia
nl Duidelijkheidshalve moeten de bijlagen I tot en met V en ‧ tot en met X bij Richtlijn ‧/‧/EG en de bijlagen ‧ en ‧ bij Richtlijn ‧/‧/EG zodanig worden bijgewerkt dat daarin ook de aanbestedende diensten van Cyprus, Estland, Letland Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië worden vermeld
it Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli operatori stabiliti nella Comunità nella sua composizione al ‧ aprile ‧, tenuto conto del fatto che il regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione ha stabilito misure transitorie per l'importazione di banane nella Comunità a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia
nl Gezien de overgangsmaatregelen voor de invoer van bananen in de Gemeenschap die bij Verordening (EG) nr.‧/‧ van de Commissie zijn vastgesteld in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, dient de onderhavige verordening alleen te gelden voor de marktdeelnemers die zijn gevestigd in de Gemeenschap in haar samenstelling op ‧ april
it Certo, oggi il clima politico dominante in questi paesi non è favorevole ad un rispetto rigoroso della democrazia e dei diritti dell'uomo, ma sono certamente possibili alcune trasformazioni e noi dobbiamo essere pronti ad incoraggiare la Slovacchia a ricongiungersi con la sua sorella gemella ceca e con tutti gli altri paesi dell'Europa centrale.
nl Weliswaar is het huidige politieke klimaat in dit land niet bevorderlijk voor een strikte inachtneming van de democratie en de rechten van de mens, maar veranderingen zijn heel goed mogelijk en wij moeten klaar staan om Slowakije aan te moedigen zich bij zijn Tsjechische tweelingbroer en alle andere landen in Midden-Europa te voegen.
it In seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia è necessario inserire in tale allegato il simbolo comunitario e la menzione suddetti nelle lingue dei nuovi Stati membri
nl In verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije moet worden voorzien in een communautair symbool en een vermelding in de talen van de nieuwe lidstaten
it Occorre integrare nell'accordo la decisione ‧/‧/CE della Commissione, del ‧ aprile ‧, che approva i piani di controllo dei residui, presentati da Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia in applicazione del disposto della direttiva ‧/‧/CE del Consiglio, rettificata dalla GU L ‧ dell'‧.‧.‧, pag
nl Beschikking ‧/‧/EG van de Commissie van ‧ april ‧ houdende goedkeuring van de door Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije overeenkomstig Richtlijn ‧/‧/EG van de Raad ingediende residubewakingsplannen, zoals gerectificeerd in PB L ‧ van ‧.‧.‧, blz. ‧, moet in de Overeenkomst worden opgenomen
Pagina 1. Gevonden 908463 zinnen matching zin storia della Slovacchia.Gevonden in 116,95 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.