Vertalingen in Dutch:

  • registratie van een voertuig   

Voorbeeld zinnen met "immatriculation de véhicule", vertaalgeheugen

add example
° pour les véhicules immatriculés dans les Etats non-membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen° voor de voertuigen ingeschreven in de staten die geen lid zijn van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte
Le numéro d'immatriculation doit être apposé sur chaque paroi latérale du véhicule, de la manière suivanteHet nummer moet op elke zijkant worden aangebracht en wel op de volgende manier
L'État danois a instauré, en ‧, un régime de remboursement de la taxe d'immatriculation pour les véhicules faisant l'objet d'une exportationDe Deense staat voerde in ‧ en regeling in voor de restitutie van registratiekosten van motorvoertuigen bij uitvoer
La Commission élaborera un guide informel à l'intention des consommateurs, dans lequel le transfert et l'immatriculation de véhicules au sein de l'Union européenne seront expliquésDe Commissie zal een consumentengids opstellen waarin zij de overbrenging en registratie van voertuigen binnen de EU toelicht
A titre transitoire, les factures établies entre le ‧er janvier et le ‧ mai ‧ sont toutefois dispensées de la mention du numéro d'immatriculation du véhiculeAls overgangsmaatregel worden de facturen afgeleverd tussen ‧ januari en ‧ mei ‧ vrijgesteld van de vermelding van de nummerplaat van het voertuig
aux conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République du Monténégrochauffeurs die internationaal goederen- en personenvervoer verzorgen naar de lidstaten met voertuigen die zijn geregistreerd in de Republiek Montenegro
La désactivation du numéro de châssis dans le répertoire officiel d'immatriculation de véhicules, ainsi que mentionnée à l'article ‧ de l'arrêté royal du ‧ décembre ‧, établissant la réglementation de l'immatriculation des véhicules et des remorques, de sorte que la nouvelle immatriculation de ce numéro de châssis ne soit plus possibleHet deactiveren van het chassisnummer in het officiële repertorium van de inschrijving van voertuigen, zoals vermeld in artikel ‧ van het koninklijk besluit van ‧ december ‧, houdende de reglementering van de inschrijving van de voertuigen en de aanhangwagens, zodanig dat de wederinschrijving van dit chassisnummer niet meer mogelijk is
Nonobstant l'article ‧, paragraphe ‧, l'article ‧, paragraphe ‧, l'article ‧, paragraphes ‧ et ‧, et l'article ‧, paragraphes ‧, ‧ et ‧, les services chargés, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules visés par la directive ‧/‧/CE du Conseil du ‧ avril ‧ relative aux documents d'immatriculation des véhicules disposent d'un droit d'accès aux données ci-après qui sont intégrées dans le système d'information Schengen, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarésNiettegenstaande artikel ‧, lid ‧, artikel ‧, lid ‧, artikel ‧, leden ‧ en ‧, en artikel ‧, leden ‧, ‧ en ‧, hebben de diensten die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen voor motorvoertuigen zoals bedoeld in Richtlijn ‧/‧/EG van de Raad van ‧ april ‧ inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen, recht op toegang tot de volgende gegevens in het Schengeninformatiesysteem enkel en alleen om na te gaan of voertuigen die ter registratie worden aangemeld, niet gestolen, verduisterd of anderszins vermist zijn
Celle-ci devrait être utilisée comme la seule référence pour permettre aux États membres de conserver plus aisément leurs données d'immatriculation lorsque des véhicules sont nouvellement immatriculésDeze databank moet als enkele referentie worden gebruikt om lidstaten in staat te stellen hun registratiegegevens eenvoudiger vast te leggen wanneer nieuwe voertuigen worden geregistreerd
Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux transports routiers de voyageurs et de marchandises effectués entre le Royaume de Belgique et la République Algérienne Démocratique et Populaire, ou en transit sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties par des opérateurs nationaux au moyen de véhicules immatriculés dans l'un ou l'autre des deux Etats contractantsDe bepalingen van deze Overeenkomst zijn van toepassing op het vervoer over de weg van personen en goederen tussen de Democratische Volksrepubliek Algerije en het Koninkrijk België, of bij wijze van transitovervoer over het grondgebied van een van de Partijen, door nationale vervoerders met voertuigen die in één van beide Overeenkomstsluitende Staten zijn ingeschreven
Une taxe spéciale supplémentaire unique d'immatriculation telle que celle en cause au principal relève dudit article ‧er, paragraphe ‧, dès lors qu'il s'avère- ce qu'il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier- qu'elle est liée à l'opération d'importation du véhicule en tant que telleOok op een eenmalige aanvullende bijzondere registratiebelasting als in het hoofdgeding is dit artikel ‧, lid ‧ van toepassing wanneer blijkt- hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan- dat zij verband houdt met de invoer van het voertuig als zodanig
Il découle de ce qui précède que la non-communication de l'identité du conducteur ou de la personne responsable d'un véhicule au moment de l'infraction est un comportement passible des peines prévues par l'article ‧ter des lois relatives à la police de la circulation routière et qu'il revient au juge, en application de l'article ‧ du Code pénal, soit de décider qui, de la personne morale titulaire de l'immatriculation du véhicule, ou de la personne physique identifiée ayant négligé de transmettre les informations demandées, doit être condamnée, soit de condamner les deux personnesUit wat voorafgaat vloeit voort dat de niet-mededeling van de identiteit van de bestuurder of de persoon die verantwoordelijk is voor een voertuig op het ogenblik van de overtreding een gedraging is die kan worden bestraft met de straffen bedoeld in artikel ‧ter van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer en dat het, met toepassing van artikel ‧ van het Strafwetboek, aan de rechter toekomt ofwel te beslissen wie van de rechtspersoon die houder is van de nummerplaat van het voertuig of van de natuurlijke persoon die is geïdentificeerd als diegene die heeft nagelaten de gevraagde informatie over te zenden, moet worden veroordeeld, ofwel de beide personen te veroordelen
° à dater du premier janvier ‧, les véhicules en service ne peuvent avoir une ancienneté de plus de sept ans à compter de la première mise en circulation telle qu'elle est indiquée sur le certificat d'immatriculation° te rekenen vanaf ‧ januari ‧, mogen de voertuigen in dienst niet meer dan zeven jaar oud zijn hebben, te rekenen vanaf de eerste ingebruikname, zoals is aangeduid op het inschrijvingsbewijs
pour les véhicules immatriculés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et utilisés pour franchir les frontières de la Belgique, y compris pour y effectuer du cabotage routier, à l'occasion d'un transport de choses par route effectué pour compte proprevoor de voertuigen ingeschreven in een Staat die geen lid is van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte en die worden gebruikt om de Belgische grenzen te overschrijden, inbegrepen om er cabotage over de weg te verrichten, ter gelegenheid van een vervoer van zaken over de weg verricht voor eigen rekening
par écrit. - (NL) J'ai soutenu pleinement la proposition initiale visant à créer des normes d'émission de CO2 pour les véhicules utilitaires légers (VUL) neufs afin de combler l'échappatoire découlant du chevauchement qui existe actuellement entre les immatriculations de véhicules particuliers et de VUL.schriftelijk. - Ik sta helemaal achter het initiële voorstel om CO2-emissienormen voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen vast te stellen om te voorkomen dat een hiaat in de regelgeving ontstaat door bepaalde overlappingen tussen de inschrijvingen van personenauto's en bedrijfsvoertuigen.
La longueur de la période pendant laquelle un véhicule a été immatriculé dans un État membre avant son transfert dans un autre État membre est sans importanceDe tijd dat een voertuig geregistreerd was in een lidstaat voordat het naar een andere lidstaat werd overgebracht, is irrelevant
n'interdisent pas l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules neufsde registratie, de verkoop of het in het verkeer brengen van nieuwe voertuigen niet verbieden
Directive ‧/CE de la Commission, du ‧ avril ‧, portant adaptation au progrès technique de la directive ‧/CEE du Conseil relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEERichtlijn ‧/EG van de Commissie van ‧ april ‧ houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn ‧/EEG van de Raad betreffende de plaats voor de montage van de achterste kentekenplaat van tweeof driewielige motorvoertuigen (Voor de EER relevante tekst
Elle est également exonérée de la taxe de circulation, ou de toute taxe assimilée, pour les véhicules officiels qui seront immatriculés en série spécialeHet is ook vrijgesteld van verkeersbelasting of elke soortgelijke belasting, op dienstwagens met een speciale nummerplaat
La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière (L) d'un véhicule, indique que ce dispositif a été homologué aux Pays-Bas (E‧) conformément au règlement no ‧ sous le numéroDe inrichting met bovenstaand goedkeuringsmerk is een achterkentekenplaatverlichting (L) van een voertuig, die in Nederland (E ‧) krachtens Reglement nr. ‧ is goedgekeurd onder nummer
le nombre total de véhicules équipés de systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des ‧ GHz immatriculés, mis sur le marché ou mis en circulation dans chaque État membre, afin de veiller à ce que ce nombre ne dépasse pas le pourcentage de ‧ % du nombre total de véhicules en circulation dans chaque État membrehet totale aantal geregistreerde, op de markt gebrachte of in dienst gestelde met ‧ GHz-kortbereikradar uitgeruste voertuigen in elke lidstaat te controleren en na te gaan of dit aantal niet meer bedraagt dan ‧ % van het totale aantal in elke lidstaat in het verkeer zijnde voertuigen
° une description des utilisations des déchets demandés, des récipients et des types et numéros d'immatriculation des véhicules de transport utilisés° de beschrijving van het aangevraagde gebruik van het afval, de houders en het type en de inschrijvingsnummers van de voertuigen die gebruikt zullen worden
Le deuxième, c'est la décision du Conseil dite Prüm, du 23 juin 2008. Cette décision prévoit un mécanisme détaillé pour l'échange de catégories spécifiques de données: les empreintes digitales, les profils ADN, les informations liées à l'immatriculation des véhicules, tout cela pour pouvoir mener à bien les enquêtes criminelles.Een ander voorbeeld is het Raadsbesluit van 'Prüm' van 23 juni 2008, dat voorziet in een gedetailleerd mechanisme voor het uitwisselen van specifieke gegevens, waaronder vingerafdrukken, DNA-profielen en informatie die betrekking heeft op voertuigregistratie, die stuk voor stuk kunnen leiden tot succesvolle strafrechtelijke vervolgingen.
L'article ‧, § ‧quater, alinéa ‧er précise en outre qu'est présumé être mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel tout véhicule immatriculé au nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation de véhicule sauf si l'employeur démontre soit que l'usage autre que strictement professionnel est exclusivement le fait d'une personne qui ne ressort pas du champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés soit que l'usage du véhicule est strictement professionnelArtikel ‧, § ‧quater, preciseert verder dat wordt verondersteld ter beschikking van de werknemer te zijn gesteld voor andere dan louter beroepsdoeleinden, ieder voertuig dat op naam van de werkgever is ingeschreven of dat het voorwerp uitmaakt van een huur-of leasingcontract of van gelijk welk ander contract voor het gebruik van het voertuig, behalve indien de werkgever aantoont ofwel dat het gebruik voor andere dan louter beroepsdoeleinden uitsluitend gebeurt door een persoon die niet valt onder het toepassingsgebied van de sociale zekerheid voor werknemers, ofwel dat het voertuig voor louter beroepsdoeleinden wordt gebruikt
Des mesures devraient être prises afin de faciliter l'obtention d'une assurance couvrant un véhicule importé d'un État membre dans un autre, même si le véhicule n'est pas encore immatriculé dans l'État membre de destinationEr moeten maatregelen worden genomen die het gemakkelijker maken verzekeringsdekking te verkrijgen voor voertuigen die uit een lidstaat in een andere lidstaat worden ingevoerd, zelfs als het voertuig nog niet is geregistreerd in de lidstaat van bestemming
Pagina 1. Gevonden 4493437 zinnen matching zin immatriculation de véhicule.Gevonden in 694,502 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.