uitspraak: IPA: fle.tɑ̃

Vertalingen in Nederlands:

 • heilbot     
  (Noun  m)
   
  'Hippoglossus hippoglossus'', grote schol, reus onder de platvissen, consumptievis
   
  Poisson plat du genre Hippoglossus et de la famille Pleuronectidae vivant dans le Nord des océans Atlantique et Pacifique.

Picture dictionary

heilbot
heilbot
heilbot
heilbot

Soortgelijke zinnen in woordenboek Frans Nederlands. (1)

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "flétan", vertaalgeheugen

add example
fr " La Mecque du Flétan "!
nl " Heilbot Vissers Hoofdstad van de wereld. " Oké
fr interdisant la pêche du flétan noir dans les eaux communautaires des zones CIEM ‧ a et ‧ et dans les eaux internationales de la zone CIEM ‧ par les navires battant pavillon de l'Espagne
nl tot vaststelling van een verbod op de visserij op zwarte heilbot in ICES-zones ‧ a en ‧ (EG-wateren) en ICES-zone ‧ (EG-wateren en internationale wateren) door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren
fr portant réouverture de la pêche du flétan noir dans la zone OPANO ‧LMNO par des navires battant pavillon de l’Espagne
nl tot opheffing van het verbod op de visserij op zwarte heilbot in de sectoren L, M, N en O van NAFO-deelgebied ‧ door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren
fr Lorsque les captures de flétan noir communiquées conformément au paragraphe ‧ ont, selon les estimations, épuisé ‧ % du quota attribué aux États membres, ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour renforcer le contrôle des captures et informent la Commission des mesures prises
nl Wanneer wordt geacht dat de vangsten van zwarte heilbot die overeenkomstig lid ‧ zijn aangegeven ‧ % van de quota van de Gemeenschap hebben benut, nemen de lidstaten de nodige maatregelen om de controle op de vangsten op te voeren en delen zij de Commissie mee welke maatregelen zij daartoe hebben getroffen
fr Interdiction concernant le flétan noir
nl Verbod met betrekking tot zwarte heilbot
fr Règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ septembre ‧ interdisant la pêche du flétan noir dans la zone OPANO ‧LMNO par des navires battant pavillon de l’Espagne
nl Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ september ‧ tot vaststelling van een verbod op de visserij op zwarte heilbot in de sectoren L, M, N en O van NAFO-deelgebied ‧ door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren
fr Le débarquement de flétans noirs dans les ports de parties non contractantes n
nl De aanvoer van zwarte heilbot in havens van niet-verdragsluitende partijen is niet toegestaan
fr Règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ novembre ‧ interdisant la pêche du flétan noir dans la zone OPANO ‧LMNO par les navires battant pavillon de l’Espagne
nl Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ november ‧ tot vaststelling van een verbod op de visserij op Groenlandse heilbot/zwarte heilbot in gebied NAFO ‧LMNO door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren
fr .- En ce qui concerne la présente question, nous estimons que l’OPANO a raison de parler de la nécessité d’un plan de reconstitution du flétan noir.
nl Inzake de onderhavige kwestie zijn wij het met de NAFO eens dat er behoefte is aan een herstelplan voor zwarte heilbot.
fr les captures hebdomadaires de flétan noir
nl de wekelijkse vangsten aan zwarte heilbot
fr Rapport Henrik Dam Kristensen- A‧-‧/‧: Reconstitution du flétan noir dans l'Atlantique du Nord-Ouest
nl Verslag Henrik Dam Kristensen- A‧-‧/‧: Herstelplan voor zwarte heilbot
fr Selon les nouvelles informations communiquées à la Commission par les autorités espagnoles, il reste une quantité de flétan noir dans le quota espagnol pour la zone OPANO ‧LMNO
nl Volgens nieuwe gegevens die de Commissie van de Spaanse autoriteiten heeft ontvangen, is er binnen het Spaanse quotum nog steeds een hoeveelheid zwarte heilbot beschikbaar in de sectoren L, M, N en O van NAFO-deelgebied
fr Afin d’éviter les déclarations erronées, il convient que le total admissible des captures (TAC) adopté pour le flétan noir dans les eaux communautaires des zones de gestion ‧ a et IV, ainsi que dans les eaux communautaires et internationales de la zone VI, que le TAC adopté pour le maquereau dans les zones de gestion VI, VII, ‧ a, ‧ b, ‧ d et ‧ e, dans les eaux communautaires de la zone V b, ainsi que dans les eaux internationales des zones ‧ a, ‧ et XIV, et que le TAC adopté pour les chinchards dans les zones de gestion VI, VII, ‧ a, ‧ b, ‧ d et ‧ e, dans les eaux communautaires de la zone V b, ainsi que dans les eaux internationales des zones ‧ et ‧ couvrent à la fois les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V b
nl De totale toegestane vangst (TAC) die is vastgesteld voor Groenlandse heilbot in beheersgebied EG-wateren van IIa en IV; EG-wateren en internationale wateren van VI, voor makreel in beheersgebied VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EG-wateren van Vb; internationale wateren van IIa, ‧ en XIV, en voor horsmakrelen in beheersgebied VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EG-wateren van Vb; internationale wateren van ‧ en XIV, moet zowel de EG-wateren als de internationale wateren van zone Vb omvatten om foutieve aangiften te voorkomen
fr Lors de sa réunion du mois de juin ‧, le conseil scientifique de l’OPANO a indiqué que le stock de flétan noir déclinait rapidement et recommandé une réduction importante du niveau du total admissible de captures (TAC
nl Tijdens zijn bijeenkomst in juni ‧ heeft de Wetenschappelijke Raad van de NAFO aangegeven dat het bestand van de zwarte heilbot snel kleiner werd, en een sterke verlaging van de totaal toegestane vangsten (TACs) aanbevolen
fr Règlement (UE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ novembre ‧ interdisant la pêche du flétan noir dans les eaux UE des zones IIa et ‧ et dans les eaux UE et internationales des zones Vb et ‧ par les navires battant pavillon de la France
nl Verordening (EU) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ november ‧ tot vaststelling van een verbod op de visserij op Groenlandse heilbot/zwarte heilbot in gebied EU-wateren van IIa en IV; EU-wateren en internationale wateren van Vb en ‧ door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren
fr Les États membres veillent à ce que les activités de pêche qui entraînent, chaque année civile, la capture et la détention à bord de plus de dix tonnes d'espèces d'eau profonde et de flétan noir par des navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire soient soumises à un permis de pêche en eau profonde
nl De lidstaten zien erop toe dat vaartuigen die hun vlag voeren of op hun grondgebied zijn geregistreerd, visserijactiviteiten die leiden tot de vangst en het aan boord houden van meer dan ‧ ton diepzeesoorten en Groenlandse heilbot/zwarte heilbot per kalenderjaar, slechts uitvoeren als ze in het bezit zijn van een diepzeevisdocument
fr Règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ décembre ‧ portant réouverture de la pêche du flétan noir dans la zone OPANO ‧LMNO par des navires battant pavillon de l’Espagne
nl Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ december ‧ tot opheffing van het verbod op de visserij op zwarte heilbot in de sectoren L, M, N en O van NAFO-deelgebied ‧ door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren
fr Le ‧ septembre ‧, conformément à l’article ‧, paragraphe ‧, du règlement (CE) no ‧/‧ et à l’article ‧, paragraphe ‧, du règlement (CE) no ‧/‧, la Commission a arrêté le règlement (CE) no ‧/‧ interdisant la pêche du flétan noir dans la zone OPANO ‧LMNO par des navires battant pavillon de l’Espagne ou immatriculés en Espagne
nl Op ‧ september ‧ heeft de Commissie overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧, en artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧, bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ de visserij op zwarte heilbot in de sectoren L, M, N en O van NAFO-deelgebied ‧ door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren of daar geregistreerd zijn, verboden
fr Reconstitution du flétan noir dans l'Atlantique du Nord-Ouest *
nl Herstelplan voor zwarte heilbot *
fr Règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ juillet ‧ interdisant la pêche du flétan noir dans les eaux communautaires des zones ‧ a et ‧ et dans les eaux communautaires et internationales de la zone ‧ par les navires battant pavillon de l'Espagne
nl Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ juli ‧ tot vaststelling van een verbod op de visserij op Groenlandse heilbot/zwarte heilbot in EG-wateren van IIa en IV; EG-wateren en internationale wateren van ‧ door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren
fr Lorsque les captures de flétan noir communiquées conformément au paragraphe ‧ ont, selon les estimations, épuisé ‧ % du quota attribué aux États membres, les capitaines transmettent les rapports visés au paragraphe ‧, point b), tous les trois jours
nl Wanneer door de vangsten aan zwarte heilbot die overeenkomstig lid ‧ zijn meegedeeld, naar schatting ‧ % van het aan de lidstaat toegewezen quotum is opgebruikt, delen de kapiteins de in lid ‧, onder b), bedoelde gegevens eens in de drie dagen mee
fr Le présent règlement fixe les règles et conditions générales relatives à l’application par la Communauté d’un plan de reconstitution du stock de flétan noir dans la sous-zone ‧ et les divisions ‧KLMNO de l’OPANO
nl Bij deze verordening worden de algemene beginselen en de voorwaarden vastgesteld voor de toepassing door de Gemeenschap van een herstelplan voor het zwarteheilbotbestand in NAFO-deelgebied ‧ en sectoren ‧KLMNO
fr les quantités, en kilogrammes poids vif, de flétan noir conservées à bord
nl de hoeveelheden (in kilogram levend gewicht) zwarte heilbot aan boord
fr interdisant la pêche du flétan noir dans les eaux communautaires des zones ‧ a et ‧ et dans les eaux communautaires et internationales de la zone ‧ par les navires battant pavillon de l'Espagne
nl tot vaststelling van een verbod op de visserij op Groenlandse heilbot/zwarte heilbot in EG-wateren van IIa en IV; EG-wateren en internationale wateren van ‧ door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren
fr C' est un flétan
nl Dat is een schol
Pagina 1. Gevonden 191 zinnen matching zin flétan.Gevonden in 0,37 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.