Vertalingen in Dutch:

  • voor wie het aanbelangt   
  • voor wie het aangaat   

Andere betekenissen:

 
Used as a salutation in a letter when the writer does not know who will read the letter.

Voorbeeld zinnen met "to whom it may concern", vertaalgeheugen

add example
en When a member of the family of a person to whom the Regulation applies has received assistance in the territory of a Member State during a period in which the said person was entitled to benefits under the legislation of another Member State in respect of the member of the family concerned, the body which gave the assistance may, if it is legally entitled to reclaim the benefits due to the said person in respect of the member of the family concerned, request the institution of any other Member State responsible for the payment of such benefits in favour of that person to deduct the amount of assistance paid from the amounts which the latter pays to the said person in respect of the member of the family concerned
nl Wanneer een gezinslid van een persoon op wie de verordening van toepassing is, op het grondgebied van een Lid-Staat bijstand heeft genoten gedurende een tijdvak waarin deze persoon vanwege het betrokken gezinslid krachtens de wetgeving van een andere Lid-Staat recht op uitkeringen had, kan de instelling die de bijstand heeft verleend, indien zij een wettelijk verhaalsrecht heeft op de uitkeringen die verschuldigd zijn aan bedoelde persoon vanwege het betrokken gezinslid, aan het orgaan van enige andere Lid-Staat dat deze uitkeringen aan genoemde persoon verschuldigd is, verzoeken het voor bijstand uitgegeven bedrag in te houden op de sommen die het vanwege dit gezinslid aan bedoelde persoon betaalt
en Must Article ‧ of the Convention of ‧ June ‧ implementing the Schengen agreement be construed as meaning that it may apply in proceedings before a Belgian court in regard to a person against whom a prosecution is brought in Belgium after ‧ March ‧ before a criminal court in respect of the same offences for which that person was convicted by judgment of Norwegian criminal court of ‧ October ‧, and where the sentence imposed has already been served, in a situation where, pursuant to Article ‧ of the Agreement of ‧ May ‧ concluded by the Council of the European Union with the Republic of Ireland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, Article ‧ of the Convention implementing the Schengen agreement is to be implemented and applied by Norway only as from ‧ March ‧?
nl Moet artikel ‧ van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst van ‧ juni ‧ aldus worden uitgelegd dat het voor een Belgische rechtbank toepassing kan vinden ten aanzien van een persoon die in België na ‧ maart ‧ voor een strafrechtbank is vervolgd wegens dezelfde feiten als deze ter zake waarvan hij bij vonnis van een Noorse strafrechtbank op ‧ oktober ‧ is berecht en veroordeeld en waarbij de opgelegde straf of maatregel reeds is ondergaan, daar waar, ingevolge artikel ‧. ‧ van de overeenkomst van ‧ mei ‧ tussen de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengen-acquis, onder meer de bepaling van artikel ‧ van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst pas zal worden uitgevoerd en toegepast door Noorwegen met ingang van ‧ maart ‧?
en " To Whom it May Concern
nl " Voor allen die dit aangaat
en To whom it may concern
nl Aan wie dit leest
en The rights of a person to whom a pension was awarded prior to ‧ October ‧ or to the date of its application in the territory of the Member State concerned or in a part of the territory of that State may, on the application of the person concerned, be reviewed, taking into account the provisions of this Regulation
nl De rechten van de betrokkenen wier pensioen of rente vóór ‧ oktober ‧ of vóór de datum van haar toepassing op het grondgebied van de betrokken Lid-Staat of op een deel van het grondgebied van deze Staat werd vastgesteld, kunnen op hun verzoek, met inachtneming van deze verordening, worden herzien
en A decision favourable to the person concerned may be revoked where the person to whom it is addressed fails to fulfil an obligation imposed on him under that decision
nl Een voor de belanghebbende gunstige beschikking kan worden ingetrokken wanneer degene tot wie zij is gericht, niet voldoet aan een verplichting die, in voorkomend geval, ingevolge deze beschikking op hem rust
en " To Whom It May Concern
nl Aan wie dit leest
en We take pride in being able, today, to celebrate Schuman Day together with 27 Member States of the European Union, but 9 May is, for other reasons, a controversial date, as we have seen most recently in the dispute concerning the Soviet soldiers' memorial in Tallinn, the capital of Estonia, and it is for that reason that we call to mind our resolution of 12 May 2005, in which this House remarked upon the fact that there were some nations for whom the end of the Second World War meant the dawn of another tyranny, that of the Soviet Union.
nl 9 mei is echter ook, om andere redenen, een controversiële datum, zoals onlangs is gebleken bij het geschil rond het monument voor de sovjetsoldaten in de Estse hoofdstad Tallinn. Daarom herinneren wij aan onze resolutie van 12 mei 2005, waarin het Europees Parlement stelde dat het einde van de Tweede Wereldoorlog voor sommige landen onderwerping betekende aan een nieuwe tirannie, namelijk aan die van de Sovjet-Unie.
en It may come as a surprise to hear this from the person responsible for enterprise and industry in Europe, but I should like to reiterate categorically that what interests me here is neither the interests of enterprises nor those of industry, nor even the interests of national health authorities; my one and only concern is the interests of the children to whom this proposal relates.
nl De stemming vindt morgen om 12.00 uur plaats.
en I would like to say to whom it may concern, in other words the chairman of that Committee, that the European Parliament absolutely must have this document before the hearings of the Commission nominees are held.
nl Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om de voorzitter van dit comité eraan te herinneren dat het Europees Parlement absoluut over dit document moet beschikken voordat een begin wordt gemaakt met de hoorzittingen met de kandidaat-commissarissen.
en The hardcore restriction set out in Article ‧(b) of the Block Exemption Regulation concerns agreements or concerted practices that have as their direct or indirect object the restriction of sales by a buyer party to the agreement or its customers, in as far as those restrictions relate to the territory into which or the customers to whom the buyer or its customers may sell the contract goods or services
nl De in artikel ‧, onder b), van de groepsvrijstellingsverordening beschreven hardcore beperking betreft overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen die direct of indirect tot doel hebben de verkoop door een afnemer die partij is bij de overeenkomst, of zijn klanten, te beperken, voor zover deze beperkingen verband houden met het gebied waarin, of de klanten aan wie de afnemer of zijn klanten de contractgoederen of-diensten mogen verkopen
en the Member State concerned may restrict equal treatment to cases where the registered or usual place of residence of the EU Blue Card holder, or that of the family member for whom benefits are claimed, lies within its territory
nl mag de betrokken lidstaat de gelijke behandeling beperken tot gevallen waarin de geregistreerde of gebruikelijke verblijfplaats van de houder van de Europese blauwe kaart of van de gezinsleden voor wie voordelen worden opeist, op zijn grondgebied is gelegen
en Reference for a preliminary ruling- Juzgado de lo Mercantil- Interpretation of Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Meaning of well known- Whether knowledge and use may be confined to a limited territory, such as an autonomous community, a region, an area or a city, depending on the goods or services concerned and the public for whom the mark is intended
nl Verzoek om een prejudiciële beslissing- Juzgado de lo Mercantil no ‧ de Barcelona- Uitlegging van artikel ‧ van richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad van ‧ december ‧ betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L ‧, blz. ‧)- Begrip algemeen bekend- Mogelijkheid dat bekendheid en gebruik beperkt blijven tot begrensd gebied zoals autonome gemeenschap, regio, comarca of stad naargelang van betrokken waar of dienst en publiek waarvoor merk is bedoeld
en The information supplied may concern names of individuals in respect of whom there are substantial grounds for believing that they intend to enter the Member State with the aim of disrupting public order and security at the event or committing offences relating to the event, including names of individuals convicted of offences involving disruption of public order at demonstrations or other events, where national legislation allows
nl Deze kan namen omvatten van personen van wie op goede gronden wordt aangenomen dat zij de lidstaat willen betreden met het oogmerk de openbare orde en de veiligheid rond het evenement te verstoren, dan wel strafbare feiten in samenhang met het evenement te begaan, daaronder begrepen namen van personen die zijn veroordeeld wegens strafbare feiten die verband houden met verstoring van de openbare orde rond betogingen of andere evenementen, indien zulks krachtens het nationale recht is toegestaan
en The rights of persons to whom a pension was awarded prior to ‧ June ‧, may, on the application of the persons concerned, be reviewed, taking account of the provisions of Regulation (EEC) No
nl De rechten van personen wier pensioen vóór ‧ juni ‧ is vastgesteld, kunnen op hun verzoek worden herzien om rekening te houden met Verordening (EEG) nr
en Is concerned that, owing to the declaration of a state of emergency, extraordinary measures in derogation from laws may be taken by Prefects to whom authority has been delegated to implement all measures, including the collection of fingerprints, based on a law concerning civil protection in the event of natural disasters, catastrophes or other events, which is not appropriate or proportionate to this specific case
nl maakt zich er zorgen over dat als gevolg van de afkondiging van de noodtoestand buitengewone maatregelen in afwijking van de wet kunnen worden genomen door prefecten, aan wie het gezag tot uitvoering van alle maatregelen is overgedragen, waaronder het verzamelen van vingerafdrukken, gebaseerd op een wet betreffende de civiele bescherming bij natuurrampen, rampen of andere gebeurtenissen, hetgeen in dit specifieke geval niet passend of proportioneel is
en The Court of First Instance may inform the competent authorities to whom the person concerned is answerable; a copy of the letter sent to those authorities shall be forwarded to the person concerned
nl Het Gerecht kan de bevoegde autoriteiten onder wiens gezag de betrokkene valt, daarvan op de hoogte stellen; een afschrift van de tot deze autoriteiten gerichte brief wordt aan de betrokkene toegezonden
en The rights of a person to whom a pension was provided prior to the date of application of this Regulation in a Member State may, at the request of the person concerned, be reviewed, taking into account this Regulation
nl De rechten van de betrokkene wier pensioen vóór de datum van toepassing van deze verordening in een lidstaat werd toegekend, kunnen op verzoek van de betrokkene worden herzien met inachtneming van deze verordening
en The rights of persons to whom a pension was awarded prior to ‧ January ‧ may, on the application of the persons concerned, be reviewed, taking account of the provisions of this Regulation
nl De rechten van de betrokkenen wier pensioen of rente vóór ‧ januari ‧ werd vastgesteld, kunnen op hun verzoek, met inachtneming van deze verordening, worden herzien
en In particular, the applicant observes that, under Article ‧ of that decision, the competent Commission organ responsible for signing a contract is obliged to inform in advance the natural or legal person in respect of whom registration of a warning in the EWS has been requested that data concerning him may be registered
nl Met name beklemtoont verzoekster dat overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van voormeld besluit het bevoegde orgaan van de Commissie dat verantwoordelijk is voor het ondertekenen van een overeenkomst, verplicht is de natuurlijke of rechtspersoon waarvoor een verzoek tot registratie van een waarschuwing in het SVW is ingediend, vooraf te informeren over de eventuele registratie van gegevens die hem betreffen
Pagina 1. Gevonden 3312604 zinnen matching zin to whom it may concern.Gevonden in 495,545 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.